SET TFEX DIGITAL CHANNEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "SET TFEX DIGITAL CHANNEL"

Transcription

1 SET TFEX DIGITAL CHANNEL

2 Source : IMF

3 Source : Bloomberg

4 US. PCE Target 2 % Source : Bloomberg

5 Source : CME Group FOMC

6 Source : Bloomberg US & German & Japan bond yield

7 Source : Bloomberg EUROZONE GDP & INFLATION

8 Source : Bloomberg GDP UK 2017 (F)

9 Source : Bloomberg OIL SITUATION

10 Source : Bloomberg Net Option of oil position & Crude Price

11

12 Crude Oil Price ท มา: Bloomberg

13 Oil Market Outlook ท มา: BCP

14 Oil Market Outlook ท มา: BCP, IEA, PIRA, EIA

15 Oil Market Outlook ท มา: TOP, EIA, Reuters

16 Oil Market Outlook ท มา: BCP, IEA, PIRA, EIA

17 Oil Market Outlook ท มา: TOP, EIA, PIRA Bloomberg

18 Oil Price VS. Dollar Index ท มา: Bloomberg

19 Refinery Outlook ท มา: TOP, Reuters

20 Refinery Outlook ท มา: BCP

21 Petrochemical Outlook ท มา: PTTGC

22 Petrochemical Outlook ท มา: PTTGC

23 ประเด นในการลงท น 1.การใช ก าล งการกล นเพ มข นในช วงคร ง ป หล ง เน องจากไม ม แผนหย ดซ อมบาร ง 2.ธ รก จค าปล กน าม น ยอดขายและก าไรย งอย ใน ระด บส งตามจ านวนสถาน บร การท เพ มข น 3.โครงการโซล าร ฟาร มญ ป น จ ายไฟฟ าเพ มอ ก 9 MW ใน 3Q59 ท าให ก าล งการผล ตไฟฟ ารวมจากโซล าร ฟาร มญ ป นเพ มข นเป น 20 MW(AC) ณ ส นป 2559 Outlook 2559F แนวโน มก าไรหล ก 2H59 ปร บต วเพ มข นโดดเด น ประมาณการก าไรส ทธ ป 2559 ท ระด บ 5,097 ล าน บาท เพ มข น 22.8%YoY PER ต าส ดในกล ม 8.3 เท า Div Yield 4.8% แนะน า ซ อ ม ลค าเหมาะสม 38 บาท

24

25

26 ประเด นในการลงท น 1) อ ตราการใช ก าล งการกล นท จะปร บต วส งข นจากการ เด นเคร องเช งพาณ ชย ของโครงการ UHV นอกจากน ย งได ร บ ประโยชน จากราคา Propylene ท ปร บต วเพ มข น 2) ทยอยร บร ประโยชน จากโครงการ Everest โดยโครงการ ด งกล าวเป นการปร บปร งประส ทธ ภาพกระบวกการผล ตและ เพ มศ กยภาพบ คลากร ม เป าหมายเพ ม EBITDA ข นส ระด บ 2.9 หม นล านบาท ในป 2563 ร บร ป น ราว 3,500 ล านบาท 3) ป 2560 อ ตราการเต บโตของก าไรได แรงหน นจากโครงการ ขยายก าล งผล ต PP เพ มข นอ ก 3 แสนต นต อป ซ งเป นการน า Propylene ท ได จาก UHV มาเพ มม ลค าต อ โดยม ก าหนดแล ว เสร จช วงกลางป 2560 Outlook 2559F แนวโน มก าไรหล ก 2H59 ปร บต วเพ มข น ประมาณการ ก าไรส ทธ ป 2559 ท ระด บ 9,011 ล านบาท แนะน า ซ อ ม ลค าเหมาะสม 5.60 บาท PER10.9 เท า Div Yield 4.1%

27

28

29

30 ท มา : สาน กงาน กสทช.

31 ท มา : สาน กงาน กสทช.

32 ท มา : สาน กงาน กสทช.

33 ท มา : สาน กงาน กสทช.

34 ท มา : สาน กงาน กสทช.

35 ท มา : สาน กงาน กสทช.

36 ท มา : สาน กงาน กสทช.

37

38 ท มา : สาน กงาน กสทช.

39 ท มา : สาน กงาน กสทช.

40 ท มา : สาน กงาน กสทช.

41 ท มา : สาน กงาน กสทช.

42

43 ท มา : สาน กงาน กสทช.

44 ท มา : สาน กงาน กสทช.

45 ท มา : สาน กงาน กสทช.

46 ท มา : สาน กงาน กสทช.

47 ADVANC FAIR 186 THB ประเด นการลงท น เป นห น Domestic Play ม ฐานะทางการเง นท แข งแกร ง จ ายป นผลในอ ตราส ง

48 ท มา : Company Data, Research

49 ท มา : Company Data, Research

50 ท มา : Company Data, Research

51 ท มา : Company Data, Research

52

53 Tourist Arrivals ท มา: AAV

54 Tourist Arrivals ท มา: AAV

55 กระทรวงท องเท ยวและก ฬาคาดจ านวนน กท องเท ยวชาวต างชาต ท เด นทางเข ามาในประเทศไทยในป 2559 อาจจะถ ง 34 ล านคน โดย 7M59 จ านวนน กท องเท ยวเพ มข น 12%YoY อย ท 19.5 ล านคน น กท องเท ยวจ นย งเป นส วนท ม อ ตราการเต บโตส งท ส ด ขณะท น กท องเท ยวจากกล มประเทศแถบอ นโดไซน าก ม ศ กยภาพในการเต บโตส งเช นก น ร ฐบาลออกนโยบายส งเสร มภาคการท องเท ยวให เก ดความค กค กตลอดท งป อาท เช น แคมเปญโปรโมตการ ท องเท ยว "12 เม องต องห าม...พลาด" การเพ มว นหย ดพ เศษต อเน อง ราคาน าม นต าหน นให คมนาคมทางอากาศขยายต ว เน องจากสายการบ นสามารถลดราคาค าโดยสารลงได โดยเฉพาะสายการบ นต นท นต า ส งผลให ม การแข งข นก นร นแรงข น

56 AOT Investment Plan ท มา: AOT Development Plan Airport Suvarnabhumi Investment Cost (THB Billion) Expected Timeframe Capacity Description Present Additional Total 1. Phase MAP 15 MAP 60 MAP 2. Runway AC / Hr 26 AC / Hr 94 AC / Hr 3. Terminal MAP 90 MAP 1. Renovation of Passenger Terminal 2 Don Mueang 2. Renovation of South Corridor and pier No.5 (Phase II) 3. Renovation of Parking Area (7 Floors) MAP 30 MAP 1. Junction Building 2. Renovation of Terminal MAP Don Mueang 3. Access Road (Phase III) 4. Renovation pier No MAP 40 MAP 5. Apron Expansion (12 AC Parking Stand) 6. Carpark & Office Phuket 1. New International Terminal 6 MAP & 4 2. Renovation of the Existing Terminal Contacted 3. Apron Gates 3. Other related facilities 6.5 MAP 12.5 MAP 1. International Terminal Expansion Phuket 2. Apron Expansion (3 AC Parking Stand in total) (Phase II) 3. Domestic Carpark 1. New International Terminal 2. Renovation of the Existing Terminal MAP 18 MAP Chiang Mai Chiang Rai Hat Yai 3. Apron Expansion (25 AC Parking Stand in total) 4. Access Road 5. Carpark & Office 1. Apron Expansion (3 AC Parking Stand) 2. Relocate Taxi Lane 3. New Helipad 4. A new Contact Gate 1. Renovation of Terminal 2. New Access Road 3. Carpark & Office MAP 3 MAP 2.5 MAP 12 MAP MAP 20 MAP 3 MAP 10 MAP Total MAP 97.5 MAP 181 MAP

57 AOT Investment Plan ท มา: AOT

58 ประเด นในการลงท น 1. การเพ มข นของจ านวนน กท องเท ยวชาวต างชาต โดยเฉพาะน กท องเท ยวชาวย โรปและร สเซ ย ซ งน กท องเท ยว กล มด งกล าวน ยมเด นทางมาท องเท ยวเกาะสม ยก นในช วง 3Q59 (High Season) 2. การด าเน นกลย ทธ เป ดเส นทางบ นใหม เพ มจ านวน เท ยวบ น รวมถ งการท า Code Sharing ก บสายการบ น พ นธม ตรอ กหลายราย ช วยเพ มจ านวนผ โดยสารในภ ม ภาค Indochina ซ งเป นกล มเป าหมายท ขยายต วส ง ส งผลให ยอด Advance Booking ในช วง 6 เด อนข างหน าของบร ษ ทเพ มข น ถ ง 20%YoY 3. ได ร บประโยชน จากต นท นน าม นเช อเพล งท ถ กลงจากป ก อน ซ งบร ษ ท Hedging ไว แล วท งป ท ต นท นต า Outlook 2559F แนวโน มก าไรหล กย งอย ในท ศทางสดใสเต บโตข นจากป ก อนร บช วง High Season ของเกาะสม ย บวกก บการ ร กษาความได เปร ยบในการแข งข นของสายการบ นท ม งเน นบร การในระด บพร เม ยมแก ผ โดยสาร หน นด วย การเต บโตอย างย งย นจากธ รก จอ นท เก ยวข อง ประมาณการก าไรส ทธ ป 2559 ไว ท ระด บ 2,655 ล าน บาท เพ มข นโดดเด น 47.8%YoY แนะน า ซ อ ประเม น ราคาเหมาะสม บาท

59 ท มา: BA

60 ท มา: BA

61 ท มา: BA

62 ท ศทางอ ตสาหกรรมท องเท ยวเต บโตแข งแกร งจากจ านวนน กท องเท ยวท เพ มข นต อเน องท ง น กท องเท ยวไทยและน กท องเท ยวต างชาต ซ งคาดจ านวนน กท องเท ยวต างชาต ป 2559 จะเต บโตราว 7% ข นส ระด บ 32 ล านคนจาก 30 ล านคนในป 2558 การท องเท ยวไทยเป นอ ตสาหกรรมหล กท เป นต ว ข บเคล อนเศรษฐก จซ งร ฐบาลม นโยบายให การสน บสน นอย างต อเน อง เช น การน าค าใช จ ายท พ กโรงแรม มาใช ลดหย อนภาษ รายได บ คคล การออกฟร ว ซ าให น กท องเท ยวบางประเทศ ผ ประกอบการโรงแรมบางรายท เป นผ ให บร การร านอาหารก ได ร บอาน สงส ภาคร ฐกระต นการจ บจ ายใช สอยในเทศกาลหย ดยาวต างๆด วย เช น MINT (The Pizza Company, Burger King, Sizzler, Swensens, Daily Queen) CENTEL (KFC, Mister Donut, Auntie Anne s, Pepper Lunch, Cold Stone, Ootoya) MINT: คาดก าไร 2H59 เต บโตด จากยอดการเข าพ กโรงแรมท งในประเทศและต างประเทศ โดยม รายได ท เพ มข นจากการรวมรายได ของ Tivoli โปรต เกสท ก าล งเข าส High Season ใน 3Q59 และ รายได จากม ลด ฟ บราซ ลและไทยซ งจะเข าส High Season ใน 4Q59-1Q60 เราม ม มมองเช งบวกก บ Business Diversification และแนวโน มธ รก จอาหารท เต บโตได ด ท งในประเทศไทยและจ น อ างอ งจาก IAA Consensus ม ค าเฉล ยม ลค าเหมาะสมป 2559 ท บาท

63

64 ท มา : บมจ. ช.การช าง

65 ท มา : บมจ. ช.การช าง

66 ท มา : บมจ. ช.การช าง

67 ท มา : บมจ. ช.การช าง

68 CK FAIR THB ประเด นการลงท น Diversify ในหลายธ รก จ ได ประโยชน จากการลงท นโครงสร างพ นฐาน ม Backlog ท สามารถรองร บรายได ต อเน อง

69 ท มา : บมจ. ช.การช าง

70 ท มา : บมจ. ช.การช าง

71

72 Loan Growth: คาดว าส นเช อม แนวโน มทรงต วในช วง 3Q59 และจะปร บต วด ข นในช วง 2560 มองส นเช อเต บโตได มากข นจากการลงท นโครงสร างพ นฐาน 4Q59 ส าหร บป NIM: ม แนวโน มอ อนต วลงในคร งป หล งภายใต สมมต ฐานว าต นท นเง นฝากจะไม เพ มข นโดยคาดว า FED น าจะข น ดอกเบ ยป น เพ ยง 1 คร ง และธปท.คง BOT Policy Rate ไว ท 1.50% Fee Income: รายได ค าธรรมเน ยมส ทธ ม แนวโน มปร บต วด ข นในช วง 2H59 จากการเร ยกเก บค าธรรมเน ยมต างๆ เช น ATM / Credit Card สาหร บป 2560 ย งต องเประเม นผลกระทบจาก Prompt Pay แต คาดว าจะไม เก น 4-6% จาก Net Fee Income Cost to Income: ม แนวโน มปร บต วเพ มข นในช วงคร งป หล งส วนหน งมาจากค าใช จ ายการปร บปร งระบบไอท และ ค าใช จ ายทางการตลาดท เพ มข นสาหร บป หน าคาด Cost to Income ทรงต ว NPL: คาดว าจะเพ มข นในอ ตราทรงต วจากส นเช อท ย งเต บโตจาก ดและภาวะเศรษฐก จท ย งชะลอต วส งผลให ธนาคาร ย งต องก น Provision ต อเน องในคร งป หล งแต คาดว าจะน อยลงราว 50% Net Profit: จากรายได ค าธรรมเน ยมท คาดว าจะเต บโตและประส ทธ ภาพในการควบค มค าใช จ ายของธนาคาร ก บ ค าใช จ าย Provision ท ลดลง มองว าก าไรคร งป หล งจะด ข นกว าคร งป แรกและเม อเท ยบก บช วงเด ยวก นของป ก อน

73 Million Baht คาดว าส นเช อม แนวโน มทรงต วใน 3Q59 และจะปร บต วด ข นในช วง 4Q59 14 Loan and Fundings Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16F 4Q16F Deposit Borrowings Interbank borrowing Loan

74 NIM ม แนวโน มอ อนต วลงในคร งป หล ง 5.50% Net Interest Margin (NIM) 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16F 4Q16F BBL KBANK KTB SCB BAY TCAP TMB KKP TISCO Average

75 Cost to Income ม แนวโน มเพ มข นในช วงคร งป หล ง 70% Cost to Income 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16F 4Q16F BBL KBANK KTB SCB BAY TCAP TMB KKP TISCO Total

76 Top Pick: BAY KKP BAY: ม ค ณภาพส นทร พย ด เย ยมด วยระด บ NPL ต าส ดในอ ตสาหกรรมท 2.2% ส งผลให ค าใช จ าย Provision ต า และ LLR Coverage ส งเป นอ นด บ 2 ของอ ตสาหกรรมท 145% คาด กาไรส ทธ ป 2559 ท 2.21 หม นลบ. +19%YoY จากส นเช อท เต บโตได ต อเน องท งป คาดเต บโต ได ราว 6.6% ประเม นราคาท เหมาะสม บาท Dividend Yield 2-3% KKP: ม บ นท กก าไรส ทธ จากการขาย KKTRADE ให หยวนต าใน 3Q59 ราว 100 ลบ. และ คาดบ นท ก Fee Income จากการเป น FA ให Thailand Future Fund ในช วง 4Q59-1Q60 รวมถ งแนวโน มส นเช อท ฟ นต วคาดพล กกล บเป นบวกได ภายในส นป จากการปล อยส นเช อ Corporate และ Lombard Loan พร อมรายได ค าธรรมเน ยมจากธ รก จ Wealth Management คาดกาไรส ทธ ป 2559 ท 4.57 พ นลบ. +38%YoY ประเม นราคาเหมาะสมท บาท Dividend Yield 6-7%

77 Source : BOT THAI ECONOMY

78 Source : BOT

79 Source : Apple Wealth, Bloomberg Fund Flow TIP Market

80 Source : Apple Wealth SET Net Foreign Politic

81 Source : Apple Wealth, Bloomberg Forward P/E SET Target

82 Source : Apple Wealth, Bloomberg