การน ำเข าส งออก ของต องห าม ต องก ำก ด

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การน ำเข าส งออก ของต องห าม ต องก ำก ด"

Transcription

1 Issue การน ำเข าส งออก ของต องห าม ต องก ำก ด บ กทวาย เมกะโปรเจ คต ย กษ โลจ สต กส บ กเอเช ย แปซ ฟ ก ปก : สนามาบ นท ใหญ ท ส ดในโลก : King Fahd International Airport

2 Contents About AirCargo : Issue 2/ columns... ข าวอ พเดท บ กทวาย เมกะโปรเจ กต ตอน 1 เออ ซ โฟก ส : ย กษ โลจ สต กส บ กเอเช ย-แปซ ฟ ก 13 เล าส ก นฟ ง ร จ กสนามบ น อ ดรธาน columnist... นายหม กซ ม การนำเข าส งออก ของต องห ามต องกำก ด โดย ร งสรรค ปาจร อน นต จากปก...สนามบ นท ใหญ ท ส ดในโลก World s largest airport with respect to land area of ha King Fahd International Airport has been located in northwest of Dammam, Saudi Arabia. Operated by General Authority of Civil Aviation the airport has been publicly opened fifteen year ago and considered as major hub for Saudi Arabia. The six-story terminal of airport has been divided in such as way that three of its terminal has allocated for passengers processing, third level for arrivals, fourth level is for boarding and sixth level is for departures while a Royal terminal is reserved for Saudi Royal Family, government high profile personnel and official guests. ATLAS TRANSPORT CO.,LTD. Head Office : 42 Soi Somprasong 4, Petchburi Road, (Soi 13) Thanonpayathai, Rajthevee, Bangkok 10400, Thailand Tel : (66 2) Fax : (66 2) Airport Office : Tel : (66 2) Fax : (66 2) Managing Director : Nuthaweat Santisarun International Freight Forwarding Clasquin (Thailand) Co.,Ltd. 12 th Floor, Unit D Clasquin is a French Multi-modal logistics 163 Ocean Insurance Building company with an International network of more Surawongse Rd., Suriyawongse Bangrak, Bangkok than 100 offices worldwide (both subsidiaries and agencies). We can provide door to door services. Import or export. Phone: Fax: Air/Sea Freight Service Office Hours Customs Clearance Mon-Fri : hr. : hr. Warehousing Sat : hr COMBINED TRANSPORT AGENCIES CO.,LTD. บร ษ ท ซ.ท.เอ.จ าก ด 2 About AirCargo About Aircargo เป นวารสารด านข าวและความคล อนไหว ของวงการขนส งส นค าทางอากาศ รวมถ งภาคธ รก จการค าท เก ยวข อง จ ดพ มพ ในท กๆ 2 เด อน โดยสมาคมต วแทนขนส งส นค า ทางอากาศไทย (TAFA) จ ดส งไปย งบร ษ ทสมาช ก หน วยงานภาค ร ฐ และองค กรต างๆ ท เก ยวข อง ตลอดจนผ สนใจท วไป 26/56 TPI Tower 20th Floor, Nanglinchee Road (Chan Tat Mai Road), Thungmahamek, Satorn, Bangkok Thailand Tel , Fax WE OFFER: TRANSPORTATION SERVICES, NVOCC SEAFREIGHT INWARDS/OUTWARDS, AIR FREIGHT INWARDS/OUTWARDS COSTOMS CLEARANCE SEA/AIR FREIGHT INWARDS/OUTWARDS, & DOOR DELIVERY SERVICES ETC. HEAD OFFICE: SUWANNAPHUM OFFICE: 14/15-17 RAMA IV RD., 134/65 MOO 5, RUNGKITIVILLA 4, SOI PHAISINGTO, KLONGTOEY, VILLAGE ROMKLO RD., BANGKOK KHET LADKRABANG TEL : (66 2) (24 LINES) KWAENG KLONGSAMPRAVET, FAX : (66 2) BANGKOK 10520, THAILAND. TEL : ,

3 ข าว อ พเดท cr: daily.bangkokbiznews.com บ ก ทวายเมกะโปรเจ กต เด นหน าโครงการ 1.6 ล านล าน (1) เม องกาญจน ประต ส ข มทอง ท มา : ประชาชาต ธ รก จออนไลน หล งจากอย ในสภาพล กผ ล กคนมาพ กใหญ โครงการ ทวายเมกะโปรเจ กต ม ลค า 1.6 ล านล านของร ฐบาล เม ยนมาเร มค นช พเม อม การลงนามเซ นส ญญา ส มปทานไปเม อว นท 5 ส งหาคม 2558 โดย บร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จ ำก ด (มหาชน) และค ส ญญากล มธ รก จร วมท นภายใต บร ษ ทท จดทะเบ ยนใน ประเทศเม ยนมา ในส ญญาส มปทานโครงการทวาย ระยะแรก ก บคณะกรรมการเขตเศรษฐก จพ เศษ ทวาย (Dawei Special Economic Zone Management Committee) เพ อด ำเน นการ พ ฒนาน คมอ ตสาหกรรม และระบบสาธารณ ปโภค ต าง ๆ รวมพ นท 27 ตร.กม. และได ร บส ทธ ในการ พ ฒนาพ นท น คมอ ตสาหกรรมเพ มเต มต างหากอ ก 8 ตร.กม. รวมเป นพ นท ขายประมาณ 16,000 ไร โดยใช เวลาพ ฒนาท งหมด 8 ป Brink s (Thailand) Limited 919/ Jewelry Trade Center Building, 47F, North Tower, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok Thailand Tel: (66 2) Fax: (66 2) Website: Contact person: Mr. Erez Bergman Worldwide Delivery of Money and Valuables since Armored transportation and secure storage. Licensed Customs Broker specialized in valuables. Bonded facility for precious metals. Fully comprehensive liability. ส ญญาส มปทานท งหมดน อย ภายใต การกำก บของ Myanmar Special Economic Zone Law ซ งม ระยะเวลาส มปทาน 50 ป และสามารถขยาย ระยะเวลาได อ ก 25 ป รวมเป น 75 ป โดยพ นท น คมอ ตสาหกรรมจะแบ งเป น 4 แปลง โครงการพ ฒนาระยะแรกจะม ม ลค าการลงท นท งหมดประมาณ 1,700 ล านเหร ยญสหร ฐ บรรยากาศท ซ ม ๆ ก ด ต นต วค กค กข นมาท นท ด วยเจตนาท จะให ส อมวลชนได เห นความค บหน าของโครงการด งกล าว เป นการสร างความเช อม น และความม นใจแก น กลงท น สำน กงานความร วมม อพ ฒนาเศรษฐก จก บประเทศ About AirCargo 3

4 Air ด านบ านพ น ำร อน กาญจนบ ร ถ อ เป นประต ชายแดนไทยท จะผ านเข าส เม อง ทวาย ไปย งน คมอ ตสาหกรรมและท าเร อ น ำล กทวาย ซ งป จจ บ นน บว าพ ฒนาเจร ญ มากข น ท งอาคารท ท ำการด านศ ลกากร ร านค าต างๆ Pacific Limited 1 Soi Ruam Ruedi, TAC House, 5 th Floor Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok Thailand. Tel : (66 2) , (66 2) Fax : (66 2) Specialize in Orchid Flowers Handling International Air / Sea Freight Forwarders Custom Clearance Consolidator เพ อนบ าน (องค การมหาชน) หร อ สพพ. นำโดย วรากรณ สามโกเศศ ประธานกรรมการบร หาร และ เนว น ส นส ร ผ อำนวยการ สพพ. พร อม ด วยต วแทนจากสำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห ง ชาต เจ าหน าท กระทรวงการต างประเทศ และผ บร หารของอ ตาเล ยนไทย พาคณะส อมวลชนลงพ นท ส มผ สของจร งท น คมอ ตสาหกรรมทวาย เม อง ทวาย ร ฐตะนาวศร ประเทศเม ยนมา คณะท งหมดเร มต นเด นทางท บร เวณด านบ านพ น ำร อน ต.บ านเก า อ.เม อง จ.กาญจนบ ร โดยเส นทางท ผ านมาจากต วเม องกาญจน ม งหน าบ าน พ น ำร อน สภาพป จจ บ นอย ระหว างการปร บปร งถนนลาดยางและขยายผ ว การจราจรให กว างข น เพ อให รถส ญจรได สะดวกและรวดเร วกว าเด ม การ ปร บปร งน จะแล วเสร จตลอดท งสายไม เก นปลายป น ด านบ านพ นí ำร อน กาญจนบ ร ถ อเป นประต ชายแดนไทยท จะ ผ านเข าส เม องทวาย ไปย งน คมอ ตสาหกรรมและท าเร อน ำล กทวาย ซ ง ป จจ บ นน บว าพ ฒนาเจร ญมากข น ท งอาคารท ทำการด านศ ลกากร ร าน ค าต าง ๆ จากการบอกเล าของ บ ญญะพ ฒน จ นทรอ ไร รองผ ว าราชการ จ งหว ดกาญจนบ ร ธ รช ย ช ต ม นต ประธานหอการค าจ งหว ดกาญจนบ ร และ สรรเพชญ ศล ษฏ อรรถกร ประธานสภาอ ตสาหกรรมจ งหว ด กาญจนบ ร ทำให ทราบว ากาญจนบ ร ม อ ตราการเต บโตของเศรษฐก จหล ก มาจากการท องเท ยวป ละ 20% ม จำนวนน กท องเท ยว 7-8 ล านคน/ ป เพราะม แหล งท องเท ยวธรรมชาต และชายแดนท เช อมต ดก บประเทศเม ยนมา ผ านทางด านบ านพ น ำร อน ระยะทางห างจากต วเม องเพ ยงแค 70 กม. เส นทางด งกล าวเช อมต อไปย งเม องทวายด วยระยะทาง 138 กม. เท าน น กาญจนบ ร เป นหน งในจ งหว ดท ร ฐบาลเตร ยมประกาศพ นท เขต พ ฒนาเศรษฐก จพ เศษระยะท 2 ในว นท 1 ต ลาคม 2558 โดยกำหนด พ นท ในเขต ต.บ านเก า และ ต.แก งเส ยน เป นเขตเศรษฐก จพ เศษ ณ เวลาน เส นทางคมนาคมจากด านบ านพ น ำร อนไปถ งชายแดนเม ยนมา เพ อต อไปย งเม องทวาย ได ร บการพ ฒนาอย างต อเน องภายใต งบประมาณ 4,500 ล านบาท ในล กษณะเง นก ดอกเบ ยต ำ ระยะเวลา 20 ป หล ง ร ฐบาลไทยปล อยก ให ร ฐบาลเม ยนมาและว าจ างบร ษ ท อ ตาเล ยนไทย จำก ด (มหาชน) เป นผ ดำเน นการก อสร างถนน 2 เลน ถนนด งกล าวสามารถใช งานได เป นอย างด รถยนต สามารถเด นทางเข า-ออกได สะดวก ถ อเป นความ สำเร จของเฟสแรกในการพ ฒนาเส นทาง จากสภาพของถนนท เช อมโยงเข าส ทวายได สะดวกข นบวกก บการ ประกาศเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษของกาญจนบ ร ทำให บรรยากาศการค าขาย ในกาญจนบ ร กระเต องข น พ นท 8,273 ไร ถ กก นไว เป นพ นท เขตเศรษฐก จ พ เศษ ซ งก นพ นท หม 12 ตำบลบ านเก า ช มชนชายแดนบ านพ น ำร อน AIR TIGER EXPRESS (THAILAND)CO.,LTD. INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING AIR & SEA TRANSPORTATION WORLDWIDE SOI PREYANUCH (SOI 19) KWANG BANGKAPI KHET HUAYKWANG BANGKOK Head Office -- TEL: FAX: Airport Office TEL: FAX International Freight Forwarders Head Office : 131 Moo 13 Navanakorn, Industrial estate Phaholyothin Rd., T. Klongneung, A. Klongluang, Patumthani Tel : (66 2) Fax : (66 2) Website : Airport : Room 9 AO-4 Building 999 Moo 10 Free Zone Suvarnabhumi International Airport Rachathawa Bang Pli Samutprakarn Tel : (66 2) Fax : (66 2) About AirCargo

5 บ ญญะพ ฒน รองผ ว าฯกาญจนบ ร กล าวว า ในเขตเศรษฐก จพ เศษจะ เป นน คมอ ตสาหกรรมประมาณ 3,000 ไร กนอ. ได ศ กษาและต องการลงท น เอง โดยเฉพาะโครงสร างพ นฐานและการจ ดสรรพ นท ให เอกชนเข ามาลงท น ด ง น น การค าระหว างไทย-เม ยนมาจะถ กเช อมโยงด วย น คมอ ตสาหกรรม กาญจนบ ร ในระด บกลางน ำ และ น คมอ ตสาหกรรมทวาย ในระด บต นน ำ ซ งท ง 2 จะสน บสน นอ ตสาหกรรมเข าด วยก น ไม เพ ยงการค าแต ไทยและเม ยนมา ได ลงนามความร วมม อด านแรงงานต างด าวประชาชนเม ยนมาสามารถใช บอร เดอร พาสข ามแดนเข าต วเม องมาทำงานได ภายใน 14 ว น น คมอ ตสาหกรรมกาญจนบ ร จะจ ดโซนน งสำหร บต งโรงงานอ ตสาหกรรม และแนวป าท ต องม การบร หารจ ดการด านส งแวดล อมควบค ก น และการผล กด น อ ตสาหกรรมยาง Rubber City ในกาญจนบ ร ถ อว าม ความเป นไปได ส ง เพ อ รองร บพ นท ปล กยาง 1 แสนไร แถบ อ.ทองผาภ ม และหากเป นเออ ซ ด วยแล ว สามารถนำเข าน ำยางจากพม าได อ ก ส งท ตามมาค อโรงงานแปรร ปยางเพ อใช ใน ประเทศและผล ตเพ อการส งออก อย างไรก ตาม โรงงานในน คมอ ตสาหกรรมน า จะเป นน กลงท นรายใหญ ไม ใช น กลงท นในระด บจ งหว ดกาญจนบ ร เพราะท น เป น อ ตสาหกรรมต อเน องระด บกลางน ำ เน นส งออก โดยน คมทวายอ ตสาหกรรม ต นน ำ ทวายค อโครงการระด บประเทศเช อมระหว างตะว นตกส ตะว นออก ข อด ค อการได GSP ส งออกไปย โรปและอเมร กา เป นความเห นของ สรรเพชญ ประธานสภาอ ตสาหกรรมกาญจนบ ร ขณะท ธ รช ย ช ต ม นต ประธานหอการค าจ งหว ดกาญจนบ ร กล าวว า โชคด ท เก ดโครงการทวายโปรเจ กต ข น ทำให กาญจนบ ร ค กค ก ช วงระยะ 2 ป เก ดการลงท นของห างสรรพส นค าโมเด ร นเทรดตามมา แต ก บ มเป นระยะ น ก ลงท นส วนใหญ จ บตาด อย ยอมร บว าเขตเศรษฐก จพ เศษท กาญจน เป นโครงการ ใหญ ต องใช เวลา แต ม นใจว าจะเก ดควบค ไปพร อม ๆ ก บน คมอ ตสาหกรรม ทวาย จำเป นต องให การค าชายแดนกล บมาบ มอ กคร ง เพราะม ลค าการ ค าขายตรงน สำค ญ ขณะน กำล งหาร อว าการนำเข า-ส งออกไม ต องขอใบ อน ญาตและหน งส อร บรองสำหร บส นค าอ ตสาหกรรมไม แปรร ปจะได หร อ ไม ต วเลขท น าสนใจด านบ านพ น ำร อนม ม ลค าการค า 40ล านบาท/เด อน แท จร งแล วด านน ย งสามารถเต บโตได อ ก ซ งกำล งด ว าจะพ ฒนาแต ละด านให ได มากกว าน ได หร อไม สภาพท กำล งดำเน นอย ในป จจ บ นท ชายแดนกาญจนบ ร บ งช ช ดเจนว า หากโครงการทวายเป นจร งได เม อไหร ไม เพ ยงแต เม ยนมาเท าน นท ได ประโยชน ประเทศไทยเองโดยเฉพาะกาญจนบ ร ก จะร งโรจน ไม แพ ก น cr: เช าว นร งข น อากาศแจ มใสกว าท ค ด ไม ม เมฆฝน ก อนจะเด นทางไปด บร เวณท จะสร าง ท าเร อน ำล ก ซ งอย ห างจากท พ ก Dawei Project Site ราว 10 กม. ได โอกาสไปด พ นท น คมอ ตสาหกรรมทวาย ท กำล งม การก อสร างอ กท กคร กโครมอย ขณะน เจ าหน าท อ ตาเล ยนไทยฯเล าว า พ นท เด มเป นสวนปาล มอาย มากกว า 30 ป ไม ได ใช งานแล ว ร ฐบาลเม ยนมาจ ง จ ดสรรให เป นเขตน คมอ ตสาหกรรม เนว น ส นส ร ผ อำนวยการสำน กงานความร วมม อพ ฒนาเศรษฐก จก บ ประเทศเพ อนบ าน (สพพ.) ให รายละเอ ยดว า พ นท ท งหมดของเขตเศรษฐก จ พ เศษทวาย รวม 197 ตร.กม. จะเป นโครงการระยะแรก 27 ตร.กม. ประกอบด วย ท าเร อขนาดเล ก อ างเก บน ำ และระบบประปา ไฟฟ า ระบบ โทรคมนาคม เขตท อย อาศ ย และถนน 2 เลน ในพ นท ส วนของน คมอ ตสาหกรรมทวาย โดยรวมท งหมดม 16,000 ไร จ ดแบ งออกเป นแปลงย อย ๆ แปลงละ 3,000 ไร ขณะน เร มม การปร บปร ง พ นท และจ ดเตร ยมสาธารณ ปโภคพ นฐาน แหล งน ำ ไฟฟ า ระบบจ ดเก บขยะ ระบบบำบ ดน ำเส ย เป นต น พ นท ลอตแรกเป ดให ผ สนใจเข าจ บจองแล ว ซ งม น ก ลงท นจากส งคโปร เกาหล ญ ป น และอ นเด ย รวมท งไทย เข ามาจ บจอง เราเป ดขายเฟสแรก ค อ เฟส A จำนวน 3,000 ไร ราคาประเม น เบ องต นอย ท 3 ล านบาทต อไร ม ลค ารวมจะไม ต ำกว า 50,000 ล านบาท ได ร บความสนใจเข ามาลงท นเยอะพอสมควร ในจำนวน 3,000 ไร เวลาน เราพ ฒนาเร ยบร อยแล ว 700 ไร และขณะน น กลงท นจองหมดแล ว คาดว า น าจะป ดการขายได ในป หน า (2559) โดยอ ตสาหกรรมท จะให ส ทธ ก อนเป น อ ตสาหกรรมใช แรงงาน เช น อ ตสาหกรรมส งทอ-เคร องน งห ม อาหารแช แข ง การแปรร ปยางพารา ผอ.สพพ.กล าว เนว นช แจงเพ มเต มว า พ นท ในน คมจะทยอยขายเป นเฟสๆ ไป เพ อให ม เง นท นหม นเว ยนเข ามาสำหร บการลงท นในเฟสต อไป ซ งตามโครงการแล ว แบ งเป น 4 เฟส ค อ A-B-C-D จ ดสรรเป นพ นท ส เข ยว 25% นอกน นเป น พ นท ขาย โรงงานแรกจะเก ดข นได เร วหร อช าข นอย ก บกระบวนการเอกสาร ส ทธ กล าวค อผ ลงท นหร อเจ าของโรงงานจะต องทำแผนธ รก จ ย นให ทางเม ยนมาพ จารณา ถ าเร ยบร อยจ งเร มซ อขายท ด นและก อสร าง ได อย างไรก ตาม การอน ม ต น กลงท นรายแรกอาจจะใช เวลา เน องจากร ฐบาล เม ยนมาต องการป องก นการซ อเพ อเก งกำไร ซ งเคยม กรณ แบบน ในย างก งมาแล ว จ งเข มงวดในการพ จารณาอน ม ต การก อสร าง สำหร บป 2559 จะพ ฒนาอ ก 2,200 ไร การขายพ นท ท งหมดให ก บน กลงท น เช อว าขายได หมดภายใน 8 ป อ กจ ดท ต องไปด ก อนจะไปท าเร อน ำล ก เพราะเก ยวโยงเช อมก น ค อ ท าเร อเล ก หร อ Small Port อย ห างจากท พ กออกไปอ ก 16 กม. คนละ ฟากก บท าเร อน ำล ก ท าเร อขนาดเล ก ขณะน ถนนท ใช ส ญจรย งเป นถนนด น แต กำล งพ ฒนาปร บปร งเพ อลาดยาง และเร มม การพ ฒนาส งปล กสร างเพ มข น เท าท มองเห นเวลาน ย งเป นท าเร อท ม ร องน ำต นเข น แต ได ร บการบอกเล า จากเจ าหน าท สพพ.ว า ในอนาคตวางแผนแล วว าจะม การข ดร องน ำใหม เพ อ ให เร อส ญจรเข ามาได สะดวกข น เวลาน กำล งเจรจาก บทางส งคโปร ว าจะร บ งานข ดลอกร องน ำน หร อไม เพราะทางส งคโปร เองก อยากได ทรายไปถมทะเล อย างไรก ด การปร บร ปแบบโครงการและการลงท นในส วนแรกน จะม การนำ เข าหาร อก บคณะกรรมการประสานงานร วม ภายในเด อนพฤศจ กายน 2558 อ กส วนหน งท อย ใกล ก บท าเร อขนาดเล ก ค อ ส วนของโรงไฟฟ า และ LNG Terminal อย ระหว างออกแบบรายละเอ ยด ขณะน บร ษ ท ปตท. จำก ด (มหาชน) และบร ษ ทเชลล จองใช พ นท หมดแล ว โดย ปตท.จะนำเข าก าซ ประมาณ 3 ล านต น คาดว าจะใช ได กลางป 2561 วงเง นลงท นประมาณ 500 ล านเหร ยญสหร ฐ ซ งบรรษ ทเง นท นระหว างประเทศ (International Finance Corporation : IFC) และธนาคารโลกจะให ก เง นลงท น ต ดตามต อไป - ฉบ บหน า About AirCargo 5

6 เออ ซ โฟก ส ย กษ โลจ สต กส บ ก เอเช ย-แปซ ฟ ก Source : ประชาชาต โลจ สต กส 24ย กษ โลจ สต กส บ กเอเช ย-แปซ ฟ ก ทำบร ษ ทไทยกระอ กไม ปร บต วจบตามรอยโชห วย เล าส ก นฟ งฉบ บน About Aircargo ใคร ขอหย บยกเร องเก ยวก บภาคธ รก จ โลจ สต กส ในประเทศไทยในย คท เราเป ดเสร และกำล งจะเข าส AEC มาเล าส ก นฟ ง เป นม มในด านการแข งข น ท ถ อได ว ากำล งด เด อดอย ในป จจ บ น และส งผลกระทบ แล วก บผ ประกอบการไทย ในเร องด งกล าวน หน วยงานและองค กรท เก ยวข อง ไม ได น งด ดาย เร งหาแนวทางเข าร บม อก บป ญหาด งกล าว 24 ย กษ โลจ สต กส ข ามชาต บ กหน กตลาด เอเช ย-แปซ ฟ ก พร อมขยายธ รก จครบวงจร หว ง สร างรายได โปะขาดท นตลาดย โรป-ญ ป น-จ น เศรษฐก จชะลอต ว ท ำบร ษ ทไทยกระอ ก แข งเด อดช หากไม ปร บต วจบแบบร านโชห วยแน! ผ ช วยศาสตราจารย ดร.พงษ ช ย อธ คมร ตนก ล ผ อำนวยการศ นย ความเป นเล ศด านโลจ สต กส มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร เป ดเผยว า ขณะน การแข งข นในธ รก จโลจ สต กส ในตลาดอาเซ ยน รวมถ ง ประเทศไทยถ อว าม ความร นแรงมาก เน องจากบร ษ ทข ามชาต ระด บโลกท ง รายเก า และรายใหม ท ประสบภาวะขาดท นจากเศรษฐก จในย โรป ญ ป นรวม ถ งจ นชะลอต ว ต างม เป าหมายมาสร างรายได ย งตลาดเอเช ย-แปซ ฟ ก และ ม การขยายธ รก จครบวงจรมากข น ด งน น ผ ประกอบการโลจ สต กส ของ ไทยท ม งจะไปหาล กค าโดยมองโอกาสจากการเป ดประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) ในปลายป 2558 ควรจะว เคราะห ธ รก จ และประเทศท จะไปลงท นให รอบคอบ ถ าเราต งหล กอย ในเม องไทย เราก เหน อย เพราะบร ษ ทระด บโลกกำล ง พ งเข ามาเป ดตลาดในประเทศไทย การท ม ผ ประกอบการไทยบางราย มองท จะขยายธ รก จไปทำตลาดในประเทศ CLMV ก เหน อยเช นก น เพราะม บร ษ ท ค แข งระด บโลก และย งม บร ษ ทค แข งในภ ม ภาคอาเซ ยน เช น บร ษ ทโลจ สต กส ในญ ป นมาเลเซ ย ฮ องกง ด งน น การเป ดเสร อาเซ ยน หร อไม เป ดเสร อาเซ ยน ผ ประกอบการโลจ สต กส ในเม องไทย จะต องพบก บค แข งหน าใหม ๆ บร การใหม ๆ และการแข งข นท ด เด อดข น แน นอนเค กก อนใหญ ข น แต ม ผ เล นมากข น แต ผมไม อยากให ผ ประกอบการไทยค ดจะหาล กค า โดยจมอย แต ใน AEC อยากให ถอยมาต งหล กส ก 2-3 ก าว ถ าใครด วบร ษ ทฝร งจะทราบ ว า ธ รก จท จะหารายได เหล อไม ก ประเทศ เช น กล ม TIP (ไทย อ นโดน เซ ย ฟ ล ปป นส ) และกล ม CLMV (ก มพ ชา ลาว เม ยนมา เว ยดนาม) โดย 7 ประเทศน รวมก นเป นกล มท ประเทศท ม โอกาสสำหร บผ ประกอบการโลจ สต กส ไทย และบร ษ ทระด บโลก ซ งต งเป านำรายได จากการขยายธ รก จในกล ม TIP บวก CLMV มาพย งรายได รวมของกล ม ขณะเด ยวก นบร ษ ทเหล าน คงจะ ร กธ รก จโลจ สต กส ในประเทศไทยมากกว าน อ ก ผศ.ดร.พงษ ช ยกล าวและว า แม ข อตกลงการเป ดเสร ภาคบร การ สาขาโลจ สต กส โดยทยอย เป ดมาต งแต 2553 เร มจากการเป ดการขนส งทางอากาศ 2556 และ 2558 ต องเป ดการขนส งทางบก และทางรางรถไฟ รวมท งไปรษณ ย ท เป น พ สด ภ ณฑ น น ต องเข าใจก อนว า ในความเป นจร ง 24 บร ษ ทอ นด บต น ๆ ของโลกได เข ามาดำเน นธ รก จในประเทศไทยนานแล ว บางบร ษ ทมาดำเน น ธ รก จในประเทศไทย 50 ป แล วในล กษณะนอม น แต ต อไปต างชาต สามารถ The world leader transport of valuable cargo who offers: Armoured Services Insured Parcel Services Trade Show Services Operating Office: Supply Chain Services 41/5-7 Maneesap Bldg.II, Ground Fl. Customs Brokerage Services Silom Soi 19, Silom Road, Bangrak Bonded Warehouse Bangkok 10500, Thailand Free Zone Warehouse Tel: , Fax: emai: General Manager: Ms. Chanchira Chailert Operations Manager: Mr. Thiti Saransate Member of: 6 About AirCargo

7 ถ าผ ประกอบการโลจ สต กส ไทย ย งท ำธ รก จแบบโชห วยแบบเก า จะถ กบ บให หายออกไปจากระบบ คล ายก บกรณ ร านโชห วย ร าน ต วแทนเคร องใช ไฟฟ าตามห ว เม องทยอยป ดต ว เข ามาดำเน นธ รก จได เต มท น าเป นห วงกล วจะเป นโมเด ร นโลจ สต กส คอมปะน การค าสม ยใหม จะเข ามา เพราะฉะน นว นท 31 ธ นวาคม 2558 ไม ใช จ ดเร ม ต นของการเป ดเสร แต เป นจ ดท จะต อไป ถ าผ ประกอบการไทยไม ปร บต วจบแน นอกจากน ท ศทางธ รก จของบร ษ ทข ามชาต ม การปร บต วขยายธ รก จ เช น บร ษ ทท ดำเน นธ รก จสายการเด นเร อทะเล ป จจ บ นขยายธ รก จเป ดบร ษ ท โลจ สต กส ร บจ ดการขนส งส นค าระหว างประเทศ (Freight Forwarder) ขยายมาเคล ยร ส นค าผ านพ ธ การศ ลกากร ขยายมาทำการขนส งส นค าแบบไม เต มต (LCL) ท งทางเร อ และทางอากาศ และมาให บร การขนส งส นค าภายใน ประเทศไทย การปร บต ว ต องทำ 3 องค ประกอบการ ได แก 1.การบร การต องท น สม ย (Modern และ Advance) ม การลงท นทางด านเทคโนโลย 2.ต องม ความเป นม ออาช พ (Professional) และ 3.ความเป นอ นเตอร (Internationalization) ต องม บร การให ก บชาวต างชาต ได มากข น จนถ งการออกไปให บร การต างชาต นอกประเทศ LTL & FTL from / to Singapore, Malaysia, China - Worldwide air & sea consolidation specialist - In - House & Special privileges customs clearance - Warehousing & Distribution - Professional in hand carry service - Industrial Project special expertise in oversized / overweighed cargo Gulf Agency Company (Thailand) Ltd. Freight Forwarding Services : Shipping Agency Services : International and Local Freight Forwarding Shipping Agency services for Dry Cargo Air Freight consolidation vessels, Tankers & Cruise vessels Sea Freight consolidation Stevendoring / Lighterage NVOCC Bills of Lading with full liner terms Bunker / Lubrication Oils / Ship s Supply Sea/Air shipments to Europe Services Customs brokerage Ship Repair Agency/ Crew Changes Project Cargo Handling Inland transportation 26/ /F Orakarn Building, Soi Chidlom, Ploenchit Rd., Lumpinee, Pathuman, Bangkok Tel : Fax : Bangkok Head Office : 207 Soi Saeng Uthai, Sukhumvit 50 Road, Prakanong, Klongtoey, Bangkok Thailand Tel : Fax : Airport Office : Room 419, 4th Floor, Building 303, Free Zone Suvarnabhumi Airport, 999 Moo 7, Racha-Thewa, Bangplee, Samutprakarn, Thailand Tel: , Fax: Website : About AirCargo 7

8 สถ ต ส นค าผ าน ท าอากาศยานส วรรณภ ม 1 มกราคม - 30 ส งหาคม 2015 สมาคมการค าธ รก จการบ นขนส งส นค า (Air Cargo Business Association : ACBA) เป ดเผยต วเลขปร มาณ ส นค าผ านท าอากาศยานส วรรณภ ม ระหว างเด อนมกราคม - ส งหาคม 2015 เปร ยบเท ยบก บช วงเด ยวก นของป ก อนหน าน พบปร มาณส นค าโดยรวมลดลง 3.48% เม อ เท ยบก บช วงเด ยวก นของป 2014 โดยม ส นค าขาออกและ ส นค าถ ายล ำท ลดลง ด านส นค าขาเข าม ปร มาณเพ มข น ม ราย ละเอ ยดด งน ส นค าขาเข า ม ปร มาณท งส น 233,626 ต น เพ มข นจาก 222,509 ต น ในป 2014 หร อเพ มข น 5% ส นค าขาออก ม ปร มาณท งส น 322,048 ต น ลดลงจาก 336,009 ต นในป 2014 หร อลดลง 4.16% ส นค าถ ายลำ ม ปร มาณท งส น 269,140 ต น ลดลงจาก 296,029 ต นในป 2014 หรอลดลง 9% ท งน พบว าม ปร มาณลดลงท งถ ายลำขา ออก และถ ายลำขาเข า 537/163 Sathupradit Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand Down Town Tel : Up to 58 Fax : Airport Tel : Up to 68 Fax : ; Website: Mr. Chairat Pitpisutkul : Managing Director INTERNATIONAL AIR-SEA FREIGHT FORWARDER CUSTOMS CLEARANCE SERVICE PACKING & TRANSPORTATION AIR FREIGHT INTERNATIONAL AND TRAVEL CO., LTD. Main Office Address : Suvarnabhumi Office : Room 401 Building 301 Free Zone 294/55 RK Office Park Building 301 Free Zone Romkhlao Road, Suvarnabhmi Airport Klongsam Pravej, 999 Moo 7 Racha Thewa, Ladkrabung Bangphli Samut Prakarn Bangkok,Thailand Tel : + 66 (0) Tel : + 66 (0) Fax : + 66 (0) Fax : + 66 (0) Management : Managing Director : Ms. Tunsap Jamsri General Manager : Ms. Chutikran Lalee G.E. LOGISTICS CO.,LTD - International Air & Sea - Freight Forwarder - In-Outbound Customs Clearance 140/8 Moo 12 Soi Kingkaew 9/1 Kingkaew Road, Rajadheva Bangplee, Samutprakarn Tel. : (66) Fax. : (66) EXCEL TRANSPORT INTERNATIONAL CO.,LTD. WORLDWIDE TRANSPORT & LOGISTICS SERVICE PROVIDER Address 189/1 Midtown Asoke, Sukhumvit 21,Sukhumvit Rd., Klongtoey Nua, Watthana, Bangkok Head office Tel / Fax , Airport office Tel International Office Tel / Fax / Fax Website Contact Person : : Mr. Amarit Pansiri / Managing Director Mr. Aswin Pansiri / Executive Director Mr. Wichai W. / Marketing & Sales Manager 8 About AirCargo

9 กราฟแสดงปร มาณส นค าผ านท าอากาศยานส วรรณภ ม ระหว างว นท 1 มกราคม - 31 ส งหาคม 2015 Year 2014 (T) year 2015 (T) Vs P/Y (%) Inbound 222, , Outbound 336, , Transit inbound 144, , Transit outbound 151, , Total 854, , ท มา Jan-Aug Jan-Aug 151,293 Inbound 137, ,509 Outbound 144, , ,009 Transit inbound Transit outbound 322, ,626 Inbound Outbound Transit inbound Transit outbound Air Eagle International Freight (Thailand) Ltd. Agility Co.,Ltd. 136 Romklao Road Klongsampravej, Ladkrabang, Bangkok Tel: +66(0) Fax: +66(0) WORLDWIDE FORWARDING AGENT INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER CONSOLIDATOR SURFACE DISTRIBUTION CUSTOMS CLEARANCE Main Office Address : Anumamrajathon 1, Surawongse Rd., Bangkok Tel : , Fax : , Director : Mr. Charnchai Sriyongluckana FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD. Website: BKK Off: 360/21-22 Rama III Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok Thailand Tel: (40 Lines) Fax: Laem Chabang Off: 53/57 Moo 9, Tungsukla, Sriracha, Chonburi Thailand Tel: Fax: Member of: TAFA, ISO9001:2008, CTAT, FIATA, IATA, THAI CHAMBER, TIFFA, THAI-ANHUI The Scope of - Air & Sea One Stop Service, Logistics Service Our Service - Import & Export of cargo freight services Both Air & Sea - Door to door service to/ from worldwide ports - Customs Formalities arrangement - Packing & Crating services - Bulk / Break bulk services - Inland Transit to Laos services FUNCTIONAL AIR SERVICE CO.,LTD Town Office : 458 SOI PRACHA-U-THIT 19/1, PRACHA-U-THIT ROAD,RATBURANA BKK Tel. : Fax : Airport Office : Building B1, 2th Floor, Room No.2143 Free Zone Tel. & Fax : About AirCargo 9

10 นาย หม กซ ม เร อง การนำเข าส งออก ของต องห ามต องกำก ด เร องน าร ก บนายหม กซ ม โดย : นายหม กซ ม ร งสรรค ปาจร อน นต ผ ชำนาญด านกฏหมายและพ ธ การ ศ ลกากร/Columnist เพ อให ผ อ านได ทราบว า ส นค าท จะน ำเข า หร อส งออกน น ม ของอะไรบ างท เป นของ ต องห าม ต องก ำก ด ท งน เพ อจะได ด ำเน น การให เป นไปตามกฎหมายเหล าน น และ ท ส ำค ญจะท ำให ผ อ านเข าใจ และป องก น การกระท ำผ ดกฏหมาย เพราะบางคร งเรา อาจจะไม ร ก ได ว าส นค าน ควบค ม หร อไม ควบค ม หร อห ามน ำเข า/ส งออก หม กซ ม จ งค ดว าเร องน น าจะเก ดประโยชน ก บท ก ท าน รวมถ งต วแทนออกของ ผ น ำเข า ผ ส งออก ด วยนะคร บ เพ อไม ให เส ยเวลา เรา มาทราบความหมายของ ของต องห าม ของต องก ำก ด ก อนแล วก นนะคร บ ของต องห าม หมายถ ง ของท กฎหมายกำหนดห ามนำเข าหร อ ส งออกไปนอกราชอาณาจ กรโดยเด ดขาด และในกรณ ห ามส งผ านด วย กรณ ของต องห ามน นค อ ห ามนำเข า ห ามส งออก ห ามนำผ าน ป ด ประต เลยนะคร บ ผ ดกฎหมายอย างร ายแรงมากคร บ เพ อความช ดเจนว า ม ของอะไรต องห ามบ าง 1. ว ตถ ลามก ไม ว าจะอย ในร ปแบบหน งส อ ภาพเข ยน ภาพพ มพ ร ปภาพ ร ปโฆษณา เคร องหมาย ร ปถ าย และภาพยนต ลามกหร อว ตถ ลามก ท กชน ด 2. ยาเสพต ดให โทษ ท กชน ด ท กประเภท 3. ส นค าละเม ดล ขส ทธ เช น แถบบ นท กเส ยง (เทปเพลง) แผ น บ นท กเส ยง (คอมแพคด สก ) แถบบ นท กภาพ (ว ด โอเทป) โปรแกรม คอมพ วเตอร หน งส อหร อส นค าท ทำซ ำหร อด ดแปลงงานท ม ล ขส ทธ ของ ผ อ น 4. ส นค าปลอมแปลงหร อเล ยนแบบเคร องหมายการค า 5. เง นตรา พ นธบ ตร ใบสำค ญร บดอกเบ ยพ นธบ ตรท เป นของ ปลอมหร อแปลงเหร ยญกษาปณ ท ทำให น ำหน กลดลงโดยท จร ต ดวงตรา แผ นด น รอยตราแผ นด นหร อพระบรมาภ ไทธย ดวงตราหร อรอยตราของ ทางราชการอ นเป นของปลอม 6. ส นค าม ตรา หร อลวดลายท เป นธงชาต หม กซ มได หย บยกต วอย างมาให ท านผ อ านได ทราบ พอสมควรนะ คร บ ว าส นค าท กล าวมาน น จะทำการส งออก หร อนำเข า ไม ได เลย ซ ง FREIGHT MASTER CO.,LTD. ADDRESS : 537/ SADHUPRADIT ROAD., YANNAWA, BANGKOK 10120, THAILAND TEL : (66 2) (20 LINES) FAX : (66 2) , AIRPORT : TEL : (66 2) , FAX : (66 2) INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER BOTH AIR AND SEA WORLDWIDE CONSOLIDATOR CUSTOMS CLEARANCE บร ษ ท ดาร ท โกลบอล โลจ สต กส (ไทย) จ าก ด DART GLOBAL LOGISTICS (THAI) CO.,LTD. 55/30-31 Nonsi 1, Nonsi Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok Thailand Tel: Fax: Managing Director : Mr. Kamol Ruangsujitwat Executive Director : Mr. Vuthichai Trepatchayakorn Import Manager : Mr. Somboon Anotayanon Airport Manager : Mr. Pradeep Sachdev Finance & Accounting Manager : Mrs. Mayuree Boonsaen INTERNATIONAL AIR & SEA FREIGHT FORWARDER AIR & SEA CUSTOMS CLEARANCE About AirCargo 10

11 2. เคร องว ทย คมนาคม และส วนประกอบของเคร องว ทย คมนาคม ขออน ญาตท กรมไปรษณ ย โทรเลข 3. ว ตถ อ นตราย ขออน ญาตท สำน กงานควบค มว ตถ อ นตราย กรมโรงงานอ ตสหกรรม 4. อาว ธป น เคร องกระส นป น ว ตถ ระเบ ด ดอกไม เพล งและส งเท ยม อาว ธป น ขออน ญาตท กรมการปกครอง กระทวงมหาดไทย 5. ส รา ขออน ญาตจาก กรมสรรพสาม ต 6. เคร องช ง ตวง ว ด ขออน ญาตท กรมช งตวงว ด กระทรวง พาณ ชย 7. เคร องม อแพทย ขออน ญาตท กระทรวงสาธารณส ข 8. ยาร กษาโรค ขออน ญาตท กระทรวงสาธารณส ข 9. เคร องสำอาง ขออน ญาตท กระทรวงสาธารณส ข 10. ว ตถ อ นตราย ท นำเข ามาเพ อใช เก ยวก บมน ษย เช น อาหาร เคร องสำอาง ขออน ญาตท กระทรวงสาธารณส ข 11. ว ตถ ออกฤทธ ต อจ ตและประสาท ขออน ญาตท กระทรวง สาธารณส ข 12. แร ด บ ก ขออน ญาตท กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม อง แร กระทรวงอ ตสาหกรรม 13. ก มม นตภาพร งส ขออน ญาตท สำน กงานปรมณ เพ อส นต 14. ส ตว น ำ ขออน ญาตท กรมประมง เป นความหมายคำว า ของต องห าม ผ ใดนำส นค าต องห ามเข ามาหร อ ส งออกไปราชอาณาจ กรจะม ความผ ดต องร บโทษตามกฎหมายท เก ยวข อง และเป นความผ ดตาม พระราชบ ญญ ต ศ ลกากร พ.ศ มาตรา 27 และ 27 ทว ระบ โทษ : สำหร บความผ ดคร งหน ง ๆ ให ปร บเป นเง น ส เท าของราคาของซ งได รวมค าอากรเข าด วยแล ว หร อ จำค กไม เก นส บป หร อท งปร บท งจำ ของต องก ำก ด หมายถ ง ส นค าท ม กฎหมายกำหนดว า หากจะม การนำเข า หร อ ส งออก หร อผ านราชอาณาจ กรจะต องได ร บ อน ญาตหร อปฏ บ ต ให ครบถ วนตามท กำหนดไว ในกฎหมายน นๆ เช น ต อง ม ใบอน ญาตในการนำเข า และส งออก ต องปฎ บ ต ตามประกาศอ นเก ยวก บ ฉลาก หร อร บรองการว เคราะห หร อเอกสารกำก บยา เป นต น โทษท กำหนดไว : ผ ใดนำของต องกำก ดเข ามา ส งออก หร อนำผ าน ออกไปนอกราชอาณาจ กรโดยไม ได ร บอนญาต หร อไม ปฏ บ ต ตามกฎหมาย ท กำหนดไว จะม ความผ ดท กำหนดไว ตามกฎหมายน นๆ และเป นความผ ด ตามพระราชบ ญญ ต ศ ลกากร พ.ศ มาตรา 27 และ 27 ทว ให ปร บเป นเง นส เท าของราคาของซ งรวมค าอากรเข าด วยแล ว หร อจำค ก ไม เก นส บป หร อ ท งปร บท งจำ ต วอย างส นค าท ต องก ำก ด ซ งจะหย บยกมาพอส งเขป และจะต องขออน ญาท หน วยงานใดนะคร บ เป นไงคร บอ านแล วร ส กว าเคร ยดหร อปล าวคร บ หม กซ มค ดว า เป น ความร ท ม ความจำเป นนะคร บ เพ อจะได ปฏ บ ต ให ถ กต องตามกฎหมาย ท ม การควบค ม การนำเข า ส งออก ท งน ว ตถ ประสงค เพ อความปลอดภ ย เพ อความม นคงของส งคม ซ งเป นกต กาท วโลกกระทำก นคร บ ฉบ บน หม กซ มของจบเพ ยงเท าน นะคร บ หากท านผ อ านอยากทราบ อยากร เร องอะไร ให ต ดต อสมาคมต วแทนออกของร บอน ญาตไทยนะคร บ แจ งไปท น น แล วผมจะหาข อม ลเก ยวก บเร องท ท านสนใจ มาเข ยนให อ านนะ คร บ สว สด ท กคนคร บ ท งขาประจำ และขาจร คร บ ATLANTIC FORWARDING CO.,LTD. INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS AND CONSOLIDATORS NVOCC AND CONSOLIDATOR / GROUPAGE SERVICES OCEAN FREIGHT IMPORT AND EXPORT FCL. LCL CUSTOMS CLEARANCE SERVICES IMPORT AND EXPORT AIR FREIGHT IMPORT AND EXPORT INLAND TRANSPORTATION AND DOOR TO DOOR SERVICE FCL/LCL SERVICES ALL DESTINATIONS WORLDWIDE TRANSSHIPMENT SERVICE 29 th Floor, 253 Soi Asoke, Sukhumvit 21 Rd., Kwang North-Klongtoey, Khet Wattana, Bangkok TEL : +66 ( 0 ) (AUTO) FAX : +66 ( 0 ) ส ตว และซากส ตว ขอใบอน ญาตท กรมปศ ส ตว CARGO MARKETING INTERNATIONAL Co., Ltd. Head Office Songkhla Branch TP&T Tower, 19th Floor No.1, 206/6 Moo 1, Soi 19, Vibhavadi Rangsit Road, Khaodaeng-Numkrajai Road, Chatuchak, Chatuchak, Satingmore, Singhanakorn, Bangkok Songkhla Tel. : [66] (Auto 10 Lines) Tel : [66] Fax. : [66] Fax : [66] GLOBAL LOGISTICS MANAGEMENT PROJECT TRANSPORTATION AIR SEA CARGO BREAKBULK INT L FREIGHT FORWARDER & CONSOLIDATOR CONFERENCE & INCENTIVE HANDLING SPECIALIST About AirCargo 11

12 ศ นย บร การส งออกส นค าเกษตร สนามบ นดอนเม อง ช องทางใหม ในการส งออกและกระจายส นค าเกษตร จากสายการบ นต นท นต ำ ณ สนามบ นดอนเม อง สายการบ นแอร เอเช ย เช าคล งส นค าสนามบ นดอนเม อง เป ดศ นย ส งออกส นค าเกษตรเบ ดเสร จ สายการบ นไทยแอร เอเช ย เป ดเผยว า ได ลงนามร วมม อก บกระทรวง เกษตรและสหกรณ จ ดต งศ นย บร การส งออกส นค าเกษตรแบบเบ ดเสร จ ท ท าอากาศยานดอนเม อง ศ นย แห งน จะเป นอ กหน งช องทางท จะม ส วนช วย สน บสน นการขนส งส นค าจากภาคการเกษตรของไทย ท งพ ชผ ก ผลไม ส นค าประมง และปศ ส ตว ออกส ตลาดอาเซ ยนฃ ท งน แอร เอเช ยเป ดเผยเพ มเต มว า ได เช าอาคารคล งส นค า 2 ท สนามบ นดอนเม อง เป นเวลา 3 ป บวกเง อนไขขยายเวลาได อ ก 3 ป เพ อ ปร บปร งให พร อมสำหร บร บการขนส งส นค าเกษตร เช น ทำห องเย น ห อง ปฏ บ ต การ จ ดอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบส นค าเกษตร เป นต น สำหร บการจ ดต งศ นย บร การส งออกส นค าเกษตรฯ น จะใช เคร อข ายการบ นของสายการบ นไทยแอร เอเช ยท งหมดสำหร บขนส ง ครอบคล มเส นทางในประเทศ 27 เส นทาง และระหว างประเทศในอาเซ ยน อ นเด ย และจ นอ ก 24 เส นทาง รวมกว า 140 เท ยวบ นต อว น ด านกระทรวงเกษตรฯ จะเป ดจ ดให บร การตรวจสอบร บรอง ส นค าเกษตรเพ อการส งออกจาก 3 หน วยงาน ได แก กรมว ชาการ เกษตร กรมประมง และกรมปศ ส ตว ท ศ นย บร การขนส งส นค าฯ เพ อ ร บรองส นค าเกษตรท งด านพ ช ประมง และปศ ส ตว รวมไว ท จ ดเด ยว ซ งสามารถช วยให การอำนวยความสะดวกการตรวจสอบใบร บรองให ส น ลง พร อมก บม การเช อมต อระบบการตรวจสอบก บห องปฏ บ ต การของแต ละ หน วยงาน ให สามารถออกใบร บได ท สนามบ นดอนเม อง ซ งช วยให ผ ประกอบ การม ช องทางการส งออกไปต างประเทศได เพ มข น DIMERCO EXPRESS (THAILAND) CO., LTD. About AirCargo 12 " DIMERCO - Your China & ASEAN Logistics Specialist International Air & Sea Freight Forwarder China Consolidation via HKG Gateway Key Consolidator to CANADA Licensed Custom Broker Free Zone Warehouse Operator Cross Border Trucking between Thailand and China, Malaysia, Singapore, Laos, Vietnam etc. Total Logistics Integrator Over 140 own offices worldwide Country Manager Austin Chiang Asst. Country Manager Eid Laksana Air Freight Manager Boy Naratorn Ocean Freight Manager Khwuanjai BANGKOK OFFICE Unit & 2004, 20 th Floor, Rasa Tower Phaholyothin Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Tel : Fax : BKK AIRPORT OFFICE Room 111 Building 314 Free Zone Suvarnabhumi Airport 999 Moo 7, Racha Thewa, Bangplee, Samut Prakarn Tel : Fax : LEAMCHABANG OFFICE Room 5C05, 5 th Floor, Harbor Mall, 4/222 Moo 10, Sukhumvit Rd., Tungsukala, Sriracha, Chonburi Tel : Fax : CHIANGMAI OFFICE Boonma Cargo Co. Ltd. 199 Mahidol Rd., T.Haiya, Amphur Muang Chiangmai Tel : Fax : GLORY TRANSPORT LIMITED บร ษ ท กลอร ทรานสปอร ต จ าก ด 111/9-11 Rimtang Rodfai Sai Paknam Road, Klongtoey, Bangkok THAILAND. Tel : (662) (10 Lines) Fax : (662) , International Freight Forwarders Inland Logistics & Distribution Household Moving & Packing Customs Clearance Airgo Travel & Cargo Co.,Ltd. INTERNATIONAL AIR / SEA FREIGHT FORWARDER CUSTOMS CLEARANCE CONSOLIDATOR, SHIPPING AGENT TOWN OFFICE : AIRPORT OFFICE : T.Shinawatra Thai Silk Bldg. Tel : +66 (0) Room No. 3/11 3 rd Floor Fax : +66 (0) Soi Sukhumvit 23 (Prasarnmitr) Sukhumvit Rd., North Klongtoey, Wattana, Bangkok Tel : +66 (0) Fax : +66 (0) President : Mr. Tienchai Mahasiri

13 เล าส ก นฟ ง โดย ธ รภ ทร เจร ญส ข : สนามบ นอ ดรธาน ว าท ฮ บการบ นอ สาน มต ชนรายว น ร จ กสนามบ น อ ดรธาน อ ดรธาน เป นจ งหว ดท เต บโตมาพร อมก บ ว ว ฒนาการของการบ นในประเทศไทย ท าอากาศยานอ ดรธาน เร มต นจากการ เป นสนามบ นด นล กร งเพ อส งพ สด มา เป นฐานท พอากาศของกองบ นกองท พ บกซ งในเหต การณ สงครามอ นโดจ นท เก ดว รกรรมเส ออากาศของ ร.ท.ศาน ต นวลมณ ข นจากสนามบ นอ ดรธาน ออก ข บไล เคร องบ นของอ นโดจ นฝร งเศส เหน อน านฟ า และกลายมาเป นฐานท พ ของกองท พอากาศสหร ฐอเมร กา ท ม ฝ งบ นข บไล F-4 Phantom ฝ งใหญ ข นบ นค มครองเคร องบ นท งระเบ ดท ออกท งบอมบ ในลาวและเว ยดนาม จน ได ช อว าเป น Home of Mig Killer บ นท กไว เป นท งเก ยรต ยศและบาดแผลใน ประว ต ศาสตร แต ในป จจ บ น ท าอากาศยานนานาชาต อ ดรธาน กลายเป นหน งในสนามบ นท ค กค กม ช ว ตช วาท ส ดของประเทศไทย จากสถ ต ของ กรมการบ นพลเร อนในป 2558 จนถ งเด อน กรกฎาคม ท าอากาศยานนานาชาต อ ดรธาน (IATA:UTH, ICAO:VTUD) เป นสนามบ นใน ส งก ดกรมการบ นพลเร อน (บพ.) ท ม จำนวนผ โดยสาร 1,246,644 คน ส งท ส ดเป นอ นด บ 3 ของประเทศไทย รองจากท าอากาศยานนานาชาต กระบ และท าอากาศยานนครศร ธรรมราช แต ม จำนวนส นค าขนส งมากเป นอ นด บ 1 ท 1,940,310 ก โลกร ม และม แนวโน มว าท งจำนวน ผ โดยสารและส นค าจะเพ มมากข นในฤด กาลท อง เท ยวปลายป มากกว า 2 ล านคน ถ อว าเป นสนามบ นท ม การใช งานส งส ดใน ภาคอ สาน โดยป จจ บ นม สายการบ นทำการ 5 สายการบ น ได แก ไทยสไมล นกแอร บางกอก แอร เวยส ไทยแอร เอเช ยและไทยไลออนแอร ไปย ง 5 เส นทาง ค อ อ ดรธาน -ดอนเม อง อ ดรธาน - ส วรรณภ ม อ ดรธาน -เช ยงใหม อ ดรธาน -ภ เก ต อ ดรธาน -หาดใหญ ว นละ 22 เท ยวบ น ซ งผ โดยสารเคร องบ นมาลงย งสนามบ นอ ดรธาน ย ง สามารถต อรถไปย งนครหลวงเว ยงจ นทน ของ สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาวได โดย สะดวกและประหย ดกว าบ นไปลงท ท าอากาศยาน นานาชาต ว ดไตโดยตรง นอกจากน ท าอากาศยานอ ดรธาน ย งเคยเป ด บร การบ นระหว างประเทศไปในเส นทางต างๆ ได แก อ ดรธาน -หลวงพระบาง อ ดรธาน -ดาน ง และ อ ดรธาน -โซล แต ด วยข อจำก ดด านสถานท และเจ า หน าท ตรวจคนเข าเม อง ทำให เส นทางด งกล าวต อง ป ดต วลงท งๆ ท ม ผ โดยสารเพ ยงพอและม ศ กยภาพ ในการขยายต วอย างส ง เน องจากอ ดรธาน เป น เม องใหญ ท เป นศ นย กลางการค าและการลงท นใน ภาคอ สานตอนบน ด งด ดท งพ อค าคหบด ท องถ น จ งหว ดใกล เค ยง รวมถ งชาวนครหลวงเว ยงจ นให เข ามาใช บร การได ง าย ด วยศ กยภาพด งกล าวและความแออ ดของ อาคารผ โดยสารเด มในเวลาท เท ยวบ นค บค ง จ ง ทำให เก ดการขยายอาคารผ โดยสาร (เทอร ม น ล) ระหว างประเทศ ตามโครงการต งแต ป งบประมาณ 2555 เพ อเพ มการคมนาคมทางอากาศของ อ ดรธาน ให กลายเป นศ นย กลางการบ นหล กของ ภาคอ สาน ซ งอาคารผ โดยสารใหม น ได ทำพ ธ เป ดอย างเป นทางการไปเม อว นท 20 ก นยายน 2558 ท ผ านมา โดยคาดว าจะรองร บผ โดยสาร ได เพ มข นเป นสองเท า เพ มงวงทางเด นเข าส อาคาร จากเคร องบ น 1 จ ด สายพานร บกระเป าและ ส วนตรวจคนเข าเม องและค ดกรองผ โดยสารท ได มาตรฐาน ICAO ซ งจากแผนการบ นท ขออน ญาต พบว าได ม แผนการเป ดเส นทางบ นใหม ไปท งในและต างประเทศ เช น อ ดรธาน -พ ทยา(อ ตะเภา) อ ดรธาน -ฮานอย และอ ดรธาน -ส งคโปร อ นเป นจ ดหมายปลายทาง ท ชาวอ สานทำงานและพ กอาศ ยอย เป นจำนวนมาก น บว าจะเป นการเร งการพ ฒนาเศรษฐก จและการ เด นทางให สะดวกสบายข นสำหร บชาวอ ดรธาน และจ งหว ดใกล เค ยง อย างไรก ตาม ก ม เส ยงว พากษ ว จารณ หลาย ประเด นเก ยวก บท าอากาศยานอ ดรธาน ไม ว าจะ เป นการขาดเอกล กษณ ของเม องท แสดงออกใน ต วอาคารและการตกแต ง การขาดระบบขนส ง มวลชนท เช อมต อต วเม องก บสนามบ น การ ผ กขาดของแท กซ และรถต สนามบ น และพ นท จอด รถท ขาดแคลนอย างย ง อ กท งความก งวลในด าน ความปลอดภ ยหล งจากเหต ก อการร าย ซ งกรม การบ นพลเร อนผ บร หารย งต องค ดปร บปร งและ ด แลให ท าอกาศยานอ ดรธาน สำเร จเป าหมายการ เป นฮ บการบ นของภาคอ สานท ต งไว ให ได ต อไป About AirCargo 13

14 Activities TAFA activities กรกฏาคม 2558 ณ กรมศ ลกากร ค ณกมล มาร ตตมาน อ ปนายกสมาคมทาฟ า และคณะกรรมการบร หาร สมาคมทาฟ า ร วมแสดงความย นด ในว นคล ายว นสถาปนากรมศ ลกากร ครบรอบ 141 ป โดย ดร. สมช ย ส จจพงษ : อธ บด กรมศ ลกากร DSV Air & Sea Ltd. บร ษ ท ด เอสว แอร แอนด ซ จ าก ด DSV is a global supplier of transport and logistics services. Managing Director : Mr. Steve Henry Airfreight Export Manager : Mr. Kittisak Chokpipatporn Airfreight Import Manager : Mrs.Chotika Yamkayai Head Office : Air Port Office : 7 th Floor Vibulthani Tower /12 Rama IV Road Room , Building 303 Free Zone Suvarnabhumi Klongton Klongtoey Bangkok Airport 999 Moo 7, Racha Thewa, Tel : +66 (0) Fax: +66 (0) Bangplee Samutprakarn Tel : +66 (0) , Fax : +66 (0) ADDRESS : 503/19, 11 th Fl., K.S.L. Tower, Sriayudhya Rd., Thanonphayathai Ratchathevee, Bangkok TEL : (66 2) FAX : (66 2) AIRPORT : TEL : (66 2) FAX : (66 2) EAST - WEST LOGISTICS CO.,LTD. : 10/1 Soi Farm Watana, Rama 4 Road, Prakanong, Klongtoey, Bangkok Head Office Tel : ( 66 2 ) Fax : ( 66 2 ) Website : Airport Office : Air Export ( 66 2 ) Fax : ( 66 2 ) Air Import ( 66 2 ) Fax : ( 66 2 ) FREIGHT EXPRESS INTERNATIONAL CO.,LTD. 6/13-14 Soi Sammit, Sukhumvit 16, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok Thailand Tel : (66 2) Fax : (66 2) Web : Managing Director : Vorathep Nivesvivat Sales Manager : Somsakdi Nivesvivat Operation Manager : Pathom Sanpachudayan Managing Director : Mr. Tanya Tanyapongpanich International Air Sea Freight Forwarder, Shipping Agent, Ship-Brokers, Consolidator, Chartering, Customs Clearance, Logistics About AirCargo 14

15 TAFA ร วมงาน TILOG-LOGISTIX 2015 สมาคมต วแทนขนส งส นค าทางอากาศไทย ร วมออกบ ธ ในงานแสดงส นค าโลจ สต กส ประจำป 2558 (Thailand International Logistics Fair : TILOG-Logistix 2015) ระหว างว นท 2-4 ก นยายน 2558 ณ ศ นย แสดงส นค าไบเทค บางนา 2 Next >>> 1. TAFA Friendship Bowling November 2015: Rhythm&Bowl Floor 5th Siam Paragon 2. TAFA Friendship Golf Tournament December 2015 Registration: hrs. Tee-Off hrs.(shotgun Wood Country Club 1 About AirCargo 15

16 tafa Training Programs 2015 Training Course Days Duration 2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1. DGR Training Course ( 4 Courses) 1. Mar 24-27, Jun 9-12, Sep 1-4, Nov 10-13, Basic Air Cargo Tariff ( 3 Courses) 1. Feb 3-6, Jun 23-26, Nov 17-20,