ค ณประก จ ช นอมรพงษ นายกสมาคมโรงแรมไทย กล าวรายงานต อท ประช ม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ค ณประก จ ช นอมรพงษ นายกสมาคมโรงแรมไทย กล าวรายงานต อท ประช ม"

Transcription

1 ค ณประก จ ช นอมรพงษ นายกสมาคมโรงแรมไทย กล าวรายงานต อท ประช ม

2 จ านวนน กท องเท ยวชาวต างชาต ท เด นทางเข าไทย เด อน มกราคม ธ นวาคม (%) จ านวนน กท องเท ยว 15,536,400 19,098,

3 จ านวนน กท องเท ยวชาวต างชาต ท เด นทางเข าไทยมากท ส ด 5 อ นด บแรก เด อน มกราคม - ธ นวาคม 2554 ส ญชาต (%) Malaysia 2,058,956 2,470, China 1,122,219 1,760, Japan 993,674 1,126, Russia 644,678 1,014, Korea 805,445 1,014,

4 จ านวนน กท องเท ยวชาวต างชาต ท เด นทางเข าไทย ณ สนามบ นส วรรณภ ม เด อน มกราคม ธ นวาคม (%) จ านวนน กท องเท ยว 10,352,046 12,257,

5 อ ตราการเข าพ ก พ นท (%) กร งเทพฯ % เช ยงใหม % ภ เก ต % สม ย % พ ทยา %

6 Regional Outlook Manila Hanoi/HCMC OCC ADR OCC ADR OCC ADR 71% $110 72% (+1) $119(+8/+4%) Singapore 65% $124 64% (-2) $129(+4/+11%) 83% $189 85% (+2) $232(+23/+13%) Bangkok 53% $92 64% (+20) $97(+6/+1%) Kuala Lumpur 70% $110 72% (+3) $117(+7/+1%) Jakarta 68% $77 72% (+6) $90(+18/+13%)

7 Regional Outlook Tokyo OCC ADR OCC ADR OCC ADR Seoul Beijing Shanghai 81% 83% 64% $160 74% (-10) $164(+2/-8%) $130 83% (-1) $149(+15/+9%) $90 69% (+8) $101(+12/+6%) Hong Kong 66% $126 57% (-13) $122(-3/-8%) 81% $198 83% (+2) $242(+23%)

8 Regional Outlook Phuket Bali OCC ADR OCC ADR OCC ADR 63% $115 70% (+11) $122(+6/+1%) Delhi 74% $130 73% (-1) $149(+15/+11) Mumbai Sydney 69% $188 64% (-7) $177(-6/-3%) 59% $185 63% (+6) $180(-3/-1%) 83% $160 83% (+0) $192(+20/+6%)

9 ค ณส รพงษ เตชะหร ว จ ตร อ ปนายก สมาคมโรงแรมไทย กล าวรายงานต อท ประช ม

10

11 จ านวนน กท องเท ยวชาวต างชาต ท เด นทางเข าประเทศไทย เด อน มค.-ธค (%) 19,098,323 15,536,

12 Occupancy Year Round Occupancy (%) Bangkok (250 rooms up) Bangkok (249 rooms down) North Northeast South Western side South - Eastern side East West

13 Occupancy Bangkok-250 rooms up (%) % % %

14 Occupancy Bangkok 249 rooms down (%) % % %

15 Occupancy North (%) % % +2.02%

16 Occupancy Northeast (%) % % +6.87%

17 Occupancy South-Western Phuket, Phang-nga, Krabi (%) % % %

18 Occupancy South - Eastern Samui (%) % % %

19 Occupancy East (%) % % %

20 Occupancy West (%) % % %

21 Occupancy Overall Thailand % % %

22 จ านวนน กท องเท ยวชาวต างชาต ท เด นทางเข าประเทศไทย เด อน มค.-ธค (%) 19,098,323 15,536,

23 จ านวนโรงแรมท เป นสมาช กสมาคมโรงแรมไทย ณ ธ นวาคม 2554 โรงแรม ห อง ,283

24 โรงแรมท งประเทศท จดทะเบ ยนก บ ก.มหาดไทย ณ เด อน พฤษภาคม 2554 โรงแรม ห อง 6, ,923

25 จ านวนโรงแรม จ านวนห อง สมาช กสมาคม โรงแรมไทย ,283 โรงแรมท งประเทศ ท จดทะเบ ยน 6, ,923

26 12 อ นด บแรก (1-6) อ นด บ จ งหว ด โรงแรม (แห ง) ห องพ ก (ห อง) 1 กร งเทพฯ ,450 2 ชลบ ร ,373 3 ส ราษฎร ธาน ,739 4 ภ เก ต * THA Member only 96 *THA Member only 17,068 5 เช ยงใหม ,540 6 สงขลา ,649

27 12 อ นด บแรก (7-12) อ นด บ จ งหว ด โรงแรม (แห ง) ห องพ ก (ห อง) 7 ประจวบค ร ข นธ 321 9,437 8 เช ยงราย 212 7,842 9 ตราด 361 7, นครราชส มา 130 6, ระยอง 136 6, เพชรบ ร 106 5,765

28 โรงแรม กทม.ท จดทะเบ ยนก บกระทรวงมหาดไทย ข อม ล ณ เด อน พฤษภาคม 2554 โรงแรม ห อง ,450

29 จ านวนโรงแรมใน กทม.ท ม การเสนอขาย ใน Internet จาก Keyword : Hotel Bangkok โรงแรม ห อง ,534

30 จ านวนโรงแรมใน กทม.ท ไม พบว าม ใบอน ญาต?..?..? โรงแรม? 353 ห อง? 34,803?? ***

31 น กท องเท ยวชาวต างชาต ท เด นทาง เข าประเทศไทย เด อน มค.-ธค (%) 19,098,323 15,536, Occupancy - Overall Thailand (%) % % %