Analýza požadavků Nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů ve vztahu ke sběru údajů z oblasti odpadového hospodářství SR

Size: px
Start display at page:

Download "Analýza požadavků Nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů ve vztahu ke sběru údajů z oblasti odpadového hospodářství SR"

Transcription

1 Analýza požadavků Nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů ve vztahu ke sběru údajů z oblasti odpadového hospodářství SR Zpracoval autorský kolektiv: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Bc. Michal Hejč Mgr. Jaroslav Šilberský ECO-management s.r.o. Brno listopad 2003

2 OBSAH 1. ÚVOD ANALÝZA POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH SE ZAVEDENÍ NAŘÍZENÍ (ES) Č. 2150/ SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ Vznik odpadů Nakládání s odpady ZPRÁVY O ROZSAHU A KVALITĚ DAT NOVÉ POŽADAVKY NA STRUKTURU SLEDOVANÝCH ÚDAJŮ Z ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PRO MEZINÁRODNÍ VÝKAZNICTVÍ POŽADAVKY NA ZMĚNY V LEGISLATIVĚ SR PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ SOUVISEJÍCÍ S EVIDENCÍ ODPADŮ DOPLNĚNÍ KÓDU NACE (OKEČ) DO FORMULÁŘŮ VYHLÁŠKY MŽP SR Č. 283/2001 Z.Z DOPLNĚNÍ POVINNOSTI PŘEDÁVAT HLÁŠENÍ NA MINISTERSTVO DO ZÁKONA O ODPADECH NEBO DO ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SPRÁVE DOPLNĚNÍ POVINNOSTI PODÁVAT HLÁŠENÍ PRO PODNIKY S VÍCE NEŽ 10 ZAMĚSTNANCI NÁVRH ÚPRAV REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O ODPADECH (RISO NET) V SOUVISLOSTI SE ZAVEDENÍM NAŘÍZENÍ (ES) Č. 2150/ PŘÍLOHY...19 ECO-Management Brno 2

3 1. Úvod V prosinci 2002 vstoupilo v platnost nové Nařízení EC č. 2150/2002, o statistice odpadů, (dále jen Nařízení). Slovenský překlad Nařízení je uveden v Přílohách A,B,C a D této zprávy. Toto nařízení, které stanoví od roku 2004 nový způsob vedení evidence odpadů a podávání zpráv do Eurostatu a Evropské komise (dále jen Komise) je závazné pro členské státy Evropské unie (EU) a bude závazné rovněž pro Slovenskou republiku (SR) po jejím vstupu v květnu Podle tohoto nařízení se bude evidovat v členských státech EU jak roční produkce odpadů, tak i způsoby nakládání s odpadem (využití a odstranění). Členské státy budou povinny zasílat tyto přehledy s dvouletou periodou do Eurostatu. První přehledy za rok 2004 se musí zpracovat a zaslat do Eurostatu do poloviny roku ECO-Management Brno 3

4 2. Analýza požadavků vyplývajících se zavedení Nařízení (ES) č. 2150/2002 Podle Nařízení musí SR jako členský stát EU pravidelně s dvouletou periodicitou vypracovat statistické údaje o vzniku, využívání a odstraňování odpadů, s výjimkou radioaktivního odpadu (vztahuje se na něj jiná právní úprava) a přehledy zařízení, které využívají/odstraňují odpady, jejich počet, kapacity a množství odpadu se kterým nakládaly. První období zpracování bude za rok Statistické údaje budou zahrnovat tyto oblasti: a) vznik odpadů podle přílohy B této zprávy; b) využití a odstraňování odpadů podle přílohy C této zprávy. Při sestavování statistických údajů bude nutno vycházet z statistického katalogu odpadů EWC-Stat Verze 2 (dále jen EWC-Stat Verze 2), který je uveden v Příloze D a je látkově orientovaný. Seznam EWC-Stat Verze 2 má 13 skupin odpadů, které jsou látkově orientované, přičemž jednotlivé skupiny mají další podskupiny odpadů, které jsou dále rozděleny na seznamy nebezpečných a ostatních odpadů, viz Příloha D. Tento seznam EWC-Stat Verze 2 však není zcela kompatibilní s Evropským katalogem odpadů 1 který je totožný s platným katalogem odpadů SR uvedeným ve Vyhlášce MŽP SR č. 284/2001 Z.z., kterou se ustanovuje Katalóg odpadov v znění Vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z.z. (dál jen EWC), podle kterého se musí na základě Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadech a o změně a doplnění některých zákonů v znění zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z. z. (dále jen zákon o odpadech) třídit a zařazovat odpady u původců, držitelů, přepravců a provozovatelů zařízení nakládajících s odpady. V Nařízení je uvedeno, že Komise vypracuje tabulku ekvivalentů mezi seznamem EWC- Stat Verze 2 uvedeným v příloze D a Evropským katalogem odpadů EWC, stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES 2, tj i slovenským Katalógem odpadov. Návrh tohoto převodníku je uveden na webovské adrese odkud byl převzat a je uveden v Příloze E Shromažďování údajů Údaje nezbytné ke zpracování charakteristik produkce a nakládání s odpady v SR uvedených v přílohách C a D této zprávy je možno podle Nařízení shromažďovat na základě: průzkumů, 1 Rozhodnutí Komise 2001/18/EC (Úř. věst. č. L 47, , s.1) 2 Úř. věst. č. L 226, , s. 3. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 2001/573/ES (Úř. věst. č. L 203, , s. 18). ECO-Management Brno 4

5 hlášení o vzniku odpadu a nakládání s ním, podle právních předpisů SR pro nakládání s odpady (viz Přílohy č. 4, 6, 7 a 8 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní některých ustanovení zákona o odpadech v znění vyhlášky MŽP SR č. 509/2002 Z.z., resp. Přílohy F, G, H a I této zprávy), statistických odhadovacích postupů na základě vzorků nebo údajů odhadců v oblasti odpadů nebo kombinací těchto způsobů. Pro snížení administrativního zatížení malých podniků se uvádí v Nařízení, že z průzkumů (podávaných hlášení) by měly být vyloučeny podniky s méně než 10 zaměstnanci, pokud značným způsobem nepřispívají ke vzniku odpadů 3. Statistické výsledky se podle Nařízení budou zpracovávat do tabulek podle rozpisu uvedeného v přílohách B a C. SR bude předávat výsledky, včetně důvěrných údajů, Eurostatu ve vhodném formátu a ve stanovené lhůtě od konce příslušných referenčních období stanovených v přílohách B a C, tj. do 18 měsíců o nabytí právní moci Nařízení (polovina roku 2006). Ke shromažďování údajů bude možno využít Čiastkový monitorovací systém ODPADY (ČMS ODPADY) a jeho subsystému RISO Net, pomocí kterého se v současné době shromažďují údaje ze všech okresních úřadů podle Příloh č. 4, 6, 7 a 8 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní některých ustanovení zákona o odpadech v znění vyhlášky MŽP SR č. 509/2002 Z.z. Vzhledem k tomu, že po přijetí připravovaného zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dojde ke vzniku obvodných a oblastných úradov životného prostredia, které v zákoně o odpadech nahradí okresné a krajské úrady, tak bude nutno zabezpečit, aby na těchto úřadech bylo možno využít k shromažďování údajů systém RISO Net Zpracování údajů Statistické údaje podle Nařízení zahrnují charakteristiky shrnující: c) vznik odpadů; d) využití a odstraňování odpadů. Tyto charakteristiky nyní podrobněji popíšeme. 3 Z toho by mělo vyplynout, aby se modifikoval 10 zákona o odpadech, týkající se Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním ECO-Management Brno 5

6 Vznik odpadů Produkce odpadů za SR se bude zpracovávat podle položek 45 agregovaných skupin odpadů ze seznamu EWC-Sta Verze 2 uvedených v Tab.1. Statistiky o produkci odpadů se musí sestavit za všechny činnosti klasifikované v rámci působnosti oddílů A až Q Statistické klasifikace ekonomických činností (OKEČ v SR), resp. (NACE Rev. 1 v EU). Jednotlivé oddíly u těchto statistik zahrnují všechny ekonomické činnosti. Evidovat se budou i odpady vznikající v domácnostech a odpady vzniklé v rámci využívání a/nebo odstraňování odpadů. Produkce komunálního odpadu se bude muset evidovat společně s počtem obyvatel nebo obydlí obsluhovaných systémem sběru směsného odpadu z domácností a podobného odpadu. Zatím se uvažuje, že se komunální odpad bude evidovat v rámci statistických jednotek NUTS 2, resp. krajů (oblastí). U každé skupiny odpadů v Tab. 1 se bude evidovat roční množství produkce odpadů podle hospodářských odvětví A až Q číselníku NACE (OKEČ). Tabulka č. 1 Kategorie odpadů podle nichž musí být vypracovány přehledy Seznam souhrnných položek Položka EWC-Stat - Verze 2 č. Kód Popis Klasifikace odpadu Upotřebená rozpouštědla Neklasifikovaný jako nebezpečný Upotřebená rozpouštědla Nebezpečný Kyselé, zásadité nebo solné odpady Neklasifikovaný jako nebezpečný Kyselé, zásadité nebo solné odpady Nebezpečný Použité oleje Neklasifikovaný jako nebezpečný Použité oleje Nebezpečný Upotřebené chemické katalyzátory Neklasifikovaný jako nebezpečný Upotřebené chemické katalyzátory Nebezpečný 9 02 Odpadní chemikálie Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpadní chemikálie Nebezpečný Chemická deposita a residua Neklasifikovaný jako nebezpečný Chemická deposita a residua Nebezpečný Kaly z průmyslových odpadních vod Neklasifikovaný jako nebezpečný Kaly z průmyslových odpadních vod Nebezpečný Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady Nebezpečný Kovový odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný Kovový odpad Nebezpečný Skleněný odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpad z papíru a lepenky Neklasifikovaný jako nebezpečný Pryžový odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný Pryžový odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpad ze dřeva Neklasifikovaný jako nebezpečný Textilní odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný Textilní odpad Nebezpečný Vyřazené zařízení Neklasifikovaný jako nebezpečný Vyřazené zařízení Nebezpečný Vyřazená vozidla Neklasifikovaný jako nebezpečný ECO-Management Brno 6

7 Odpadní baterie a akumulátory Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpadní baterie a akumulátory Nebezpečný Odpady živočišného a rostlinného původu (kromě živočišných odpadních potravinářských přípravků a produktů; a kromě zvířecího trusu, Neklasifikovaný jako nebezpečný moči a hnoje) Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty Neklasifikovaný jako nebezpečný Zvířecí trus, moč a hnůj Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpady z domácností a podobné Neklasifikovaný jako nebezpečný Směsné a nerozlišené materiály Neklasifikovaný jako nebezpečný Zbytky z třídění Neklasifikovaný jako nebezpečný Obecné kaly (kromě vytěžené hlušiny) Neklasifikovaný jako nebezpečný Vytěžená hlušina Neklasifikovaný jako nebezpečný Minerální odpady (včetně odpadů ze spalování, kontaminovaných zemin a znečištěné vytěžené hlušiny) 12.5 Neklasifikovaný jako nebezpečný Minerální odpady (včetně odpadů ze spalování, kontaminovaných zemin a znečištěné vytěžené hlušiny) Nebezpečný Odpad ze spalování Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpad ze spalování Nebezpečný Kontaminované zeminy a znečištěná vytěžená hlušina Nebezpečný Solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný Neklasifikovaný jako nebezpečný odpad Solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad Nebezpečný Výsledky u položek uvedených v Tab. 1 se musejí sestavit (rozdělit) pro 20 položek, které představují oddíly, divize, skupiny a třídy NACE (OKEČ) uvedené v Tab. 2. Tabulka č. 2 Kódy NACE podle nichž musí být vypracovány přehledy Položka č. Kód NACE (OKEČ) Popis 1 A Zemědělství, myslivost a lesnictví 2 B Rybolov 3 C Těžba nerostných surovin 4 DA Výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků 5 DB+DC Výroba textilií a textilních výrobků + výroba usní a výrobků z usní 6 DD Zpracování dřeva a výroba dřevařských výrobků 7 DE Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk 8 DF Výroba koksu, rafinovaných ropných produktů a 9 DG+DH jaderných paliv Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken + výroba pryžových a plastových výrobků 10 DI Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 11 DJ Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků ECO-Management Brno 7

8 12 DK+DL+DM 13 DN s vyloučením 37 Zpracovatelský průmysl j. n. 14 E 15 F Stavebnictví 16 G - Q s vyloučením 90 a Recyklace Obchod s odpadem a šrotem Odpad z domácností Výroba strojů a zařízení + Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení + Výroba dopravních prostředků a zařízení Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a horké vody a vody Služby: obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost + ubytování a stravování + doprava, skladování a spoje + finanční zprostředkování + činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti + veřejná správa, obrana a povinné sociální zabezpečení + vzdělávání + zdravotnictví a sociální péče + ostatní veřejné, sociální a osobní služby + činnosti domácností + exteritoriální organizace a instituce Kanalizace, odvoz odpadů, hygienické služby a podobné činnosti Takže bude muset být sestavena matice o rozměru 45 x 20 o vzniku odpadů za celou SR. U každé položky uvedené v Tab. 2 (tj. činnosti a položka 20 domácnosti) bude muset být uvedeno procento, v jakém sestavené statistiky představují veškerý odpad příslušné položky. V SR však vyplývá ze zákona o odpadech, že každý musí vést evidenci odpadů, přičemž pouze vybraní původci, držitelé, přepravci a provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady zasílají příslušná hlášení (statistiky), která jsou zpracovány v informačním systému RISO Net. Pro ekonomické činnosti jsou statistickými jednotkami místní jednotky nebo jednotky podle druhu činností dle definice v nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve EU 4, v souladu se statistickým systémem SR, tj. provozovny organizací (mající IČO identifikační číslo organizace), které jsou evidovány v Registru ekonomický subjektů SR, jehož gestorem je SŠÚ Nakládání s odpady Statistiky v zprávě SR týkající se nakládání s odpady musejí být sestaveny pro všechna zařízení SR na využití a odstraňování odpadů, která provozují kteroukoli činnost uvedenou v Tab. 3 a která náleží k ekonomickým činnostem nebo jsou jejich součástí podle zatřídění skupin nomenklatury NACE (OKEČ) uvedených v Tab. 2. Do těchto přehledů se nezahrnují zařízení, u nichž je zpracování odpadu omezeno na recyklaci odpadu na místě, kde odpad vznikl. ECO-Management Brno 8

9 Tabulka č. 3 Kódy nakládání s odpady podle nichž musí být vypracovány přehledy Položka č. Kód Druhy využití a odstraňování odpadů Spalování 1 R1 Použití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 2 D10 Spalování na pevnině Operace, které mohou vést k využití (kromě energetického využití) R2 + R3 + R4 + R5 + R6 + R7 + R8 + R9 + R10 + R11 D1 + D3 + D4 + D5 + D12 D2 + D6 + D7 Zpětné získávání / regenerace rozpouštědel Recyklace / zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických transformačních procesů) Recyklace / zpětné získávání kovů a sloučenin kovů Recyklace / zpětné získávání jiných anorganických materiálů Regenerace kyselin nebo zásad Využití složek používaných ke snižování znečištění Využití složek katalyzátorů Rafinace olejů nebo jiné opětné použití olejů Úprava půdními procesy, která je přínosem pro zemědělství nebo životní prostředí Použití odpadů získaných některým ze způsobů R1 až R10 Operace vedoucí k odstranění Ukládání na povrch nebo pod úroveň povrchu země (např. skládkování apod.) Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných odpadů do vrtů, solných komor nebo jiných přírodních úložišť apod.) Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, nádrží, lagun apod.) Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, uzavřených prostor izolovaných navzájem i od vnějšího prostředí apod.) Trvalé uložení (např. ukládání kontejnerů v dole apod.) Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě apod.) Vypouštění tuhých odpadů do vodních těles, kromě moří a oceánů Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání do mořského dna Nakládání s odpady se bude podle Nařízení evidovat zvlášť po jednotlivých položkách pro: spalování odpadů (operace R1 a D10 podle Příloh č. 2 a 3 zákona o odpadech) podle seznamu 12 agregovaných skupin odpadů seznamu EWC-Stat Verze 2 uvedených v Tab. 4; Tabulka č. 4 Kódy odpadů podle nichž musí být vypracován přehled pro spalování Spalování Položka č. Kód EWC-Stat - Verze 2 Popis Klasifikace odpadu 4 Úř. věst. č. L 76, , s. 2. Nařízení pozměněné aktem o přistoupení z roku ECO-Management Brno 9

10 Chemický odpad kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad) Chemický odpad kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + Neklasifikovaný jako nebezpečný Nebezpečný ostatní chemický odpad) Použité oleje Neklasifikovaný jako nebezpečný Použité oleje Nebezpečný 5 05 Odpad ze zdravotnictví a biologický odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný 6 05 Odpad ze zdravotnictví a biologický odpad Nebezpečný Odpad z domácností a podobné Neklasifikovaný jako nebezpečný Směsné a nerozlišené materiály Neklasifikovaný jako nebezpečný Zbytky z třídění Neklasifikovaný jako nebezpečný Obecné kaly Neklasifikovaný jako nebezpečný Ostatní odpady (kovový odpad + nekovový odpad + vyřazené zařízení + odpad živočišného a rostlinného původu + minerální odpad + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) Ostatní odpady (kovový odpad + nekovový odpad + vyřazené zařízení + odpad živočišného a rostlinného původu + minerální odpad + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) Neklasifikovaný jako nebezpečný Nebezpečný využití odpadů (vyjma energetického využití, tj. operace R2 až R11 podle Příloh č. 2 a 3 zákona o odpadech) podle položek seznamu 18 agregovaných skupin odpadů EWC-Stat Verze 2 uvedených v Tab. 5; Tabulka č. 5 Kódy odpadů podle nichž musí být vypracován přehled pro využití Způsoby, které mohou vést k využití odpadů (kromě energetického využití) Položka č. Kód EWC-Stat - Verze 2 Popis Klasifikace odpadu Použité oleje Neklasifikovaný jako nebezpečný Použité oleje Nebezpečný 3 06 Kovový odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný 4 06 Kovový odpad Nebezpečný Skleněný odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpad z papíru a lepenky Neklasifikovaný jako nebezpečný ECO-Management Brno 10

11 Pryžový odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpadní plasty Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpad ze dřeva Neklasifikovaný jako nebezpečný Textilní odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný Textilní odpad Nebezpečný Odpad živočišného a rostlinného původu (kromě živočišných odpadních potravinářských přípravků a produktů; a kromě zvířecího trusu, moči a hnoje) Neklasifikovaný jako nebezpečný Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty Neklasifikovaný jako nebezpečný Zvířecí trus, moč a Neklasifikovaný jako nebezpečný Minerální odpad Neklasifikovaný jako nebezpečný Minerální odpad Nebezpečný Ostatní odpady kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad + odpad ze zdravotnictví a biologický odpad + vyřazené zařízení + směsný běžný odpad + obecné kaly + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) Ostatní odpady kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad + odpad ze zdravotnictví a biologický odpad + vyřazené zařízení + směsný běžný odpad + obecné kaly + solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) Neklasifikovaný jako nebezpečný Nebezpečný odstraňování odpadů (kromě spalování, tj. operace D1 až D7 a D12 podle Příloh č. 2 a 3 zákona o odpadech) podle položek ze seznamu 15 agregovaných skupin odpadů EWC-Stat uvedených v Tab. 6. Tabulka č. 6 Kódy odpadů podle nichž musí být vypracován přehled pro odstraňování Položka Odstraňování (kromě spalování) EWC-Stat - Verze 2 Klasifikace č. Kód Popis odpadu Chemický odpad kromě použitých olejů (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + Neklasifikovaný jako nebezpečný ostatní chemický odpad) Chemické odpady kromě použitých olejů Nebezpečný (směsný chemický odpad + odpadní chemikálie + ostatní chemický odpad) Použité oleje Neklasifikovaný ECO-Management Brno 11

12 jako nebezpečný Použité oleje Nebezpečný 5 09 Odpad živočišného a rostlinného původu Neklasifikovaný (kromě živočišných odpadních potravinářských jako nebezpečný přípravků a produktů; a kromě zvířecího trusu, moči a hnoje) Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty Neklasifikovaný jako nebezpečný Zvířecí trus, moč a hnůj Neklasifikovaný jako nebezpečný Odpad z domácností a podobné Neklasifikovaný jako nebezpečný Směsné a nerozlišené materiály Neklasifikovaný jako nebezpečný Zbytky z třídění Neklasifikovaný jako nebezpečný Obecné kaly Neklasifikovaný jako nebezpečný Minerální odpady Neklasifikovaný jako nebezpečný Minerální odpady Nebezpečný Ostatní odpady (odpad ze zdravotnictví a biologický odpad + kovový odpad + nekovový odpad + vyřazené zařízení + solidifikovanýy, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) Ostatní odpady (odpad ze zdravotnictví a biologický odpad + kovový odpad + nekovový odpad + vyřazené zařízení + solidifikovanýy, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad) Neklasifikovaný jako nebezpečný Nebezpečný Výše uvedená evidence nakládání s odpady se bude muset sledovat v rámci statistických jednotek NUTS 2, resp. krajů (oblastních úřadů) SR společně počtem a kapacitou zařízení, kde se odpady budou využívat nebo odstraňovat. Charakteristiky položek, pro které musí být vypracovány tyto statistiky jsou uvedeny v Tab. 7. Tabulka č. 7 Požadavky podle nichž musí být vypracován přehled pro odstraňování Počet a kapacita zařízení pro využití a odstraňování odpadů na region Položka č. Popis 1 Počet provozních zařízení, úroveň NUTS 2 2 Kapacita v jednotkách podle zařízení, úroveň NUTS 2 Zpracovaný odpad na zařízení pro využití a odstraňování odpadů, včetně dovozu 3 Celková množství zpracovaného odpadu, podle kategorií odpadů specifických pro zařízení dle Tab. 4, 5. a 6, kromě recyklace odpadu na místě, kde odpad vznikl, úroveň NUTS 1 ECO-Management Brno 12

13 Vůči současnému způsobu vedení evidence odpadů podle Katalogu odpadů (viz Přílohy č. 4, 6, 7 a 8 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní některých ustanovení zákona o odpadech v znění vyhlášky MŽP SR č. 509/2002 Z.z., resp. Přílohy F, G, H a I této zprávy) se bude muset vyřešit převod této evidence na evidenci odpadů podle Nařízení, tj. převod do seznamu odpadů Eurostatu EWC-Stat Verze 2. Tento seznam odpadů EWC-Stat Verze 2 však není zcela kompatibilní s Katalogem odpadů EWC, viz převodní tabulka v Příloze E této zprávy. EU připravuje nový převodník mezi Katalogem odpadů EWC a seznamem EWC-Sta Verze 2, viz ale ten bude dokončen nejdříve v roce Zprávy o rozsahu a kvalitě dat Nařízení ukládá členským státům, tedy i SR, aby současně s předávanými statistikami předložily zprávu o kvalitě uvádějící stupeň přesnosti získaných údajů. Tzn., že bude muset být uveden popis jakým způsobem jsou v SO sbírány údaje (na základě legislativy s využitím systému RISO Net), jakým tyto postupy ovlivňují rozložení kategorií odpadů uvedených v Tab.1 podle ekonomických činností a domácností, jak uvádí Tab.2. Ve výše zmíněné zprávě o kvalitě by měl být obsažen popis toho, jak zvolená statistická jednotka ovlivňuje rozčlenění údajů podle skupin NACE (OKEČ). U každé položky uvedené v Tab. 4, 5 a u každé položky mezi druhy zařízení uvedených v Tab. 7 uvedou členské státy procento, v jakém sestavené statistiky představují veškerý odpad příslušné položky. Pro charakteristiky uvedené v Tab.4 až 7 bude muset SR předložit zprávu o kvalitě s uvedením stupně přesnosti získaných údajů. ECO-Management Brno 13

14 3. Nové požadavky na strukturu sledovaných údajů z odpadového hospodářství pro mezinárodní výkaznictví V předchozí kapitole jsou v Tab. 1 až Tab.7 uvedeny vyžadované charakteristiky o odpadovém hospodářství pro SR, takže je zde nebudeme znovu opakovat. Jakým způsobem bude možno tyto tabulky pro mezinárodní výkaznictví vytvořit? Přepokládejme, že po přijetí připravovaného zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dále jen zákona o štátnej správe) dojde ke vzniku obvodných a oblastných úradov životného prostredia, které v zákoně o odpadech nahradí okresné a krajské úrady a na těchto úřadech bude možno využít k shromažďování údajů systém RISO Net. V přílohách F,G a H této zprávy jsou uvedeny formuláře z Příloh č. 4, 6 a 7, Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní některých ustanovení zákona o odpadech v znění vyhlášky MŽP SR č. 509/2002 Z.z. které vyplněné odevzdávají držitelé odpadu a provozovatelé skládek a zařízení na využívání/odstraňování odpadů každoročně na příslušný okresní (obvodní po přijetí zákona o štátnej správe) úřad do 31. ledna následujícího roku za který je podáváno hlášení. Statistiky v Tab. 1 a 2, týkající se vzniku odpadů bude možno získat z hlášení podává držitel, který nakládá ročně v souhrnu s více než 50 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 1 tunou ostatních odpadů. Držitel podává hlášení v případě, že jde o vznik odpadů uvedených v příloze č. 5 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z., bez ohledu na jejich množství. Pouze malé podniky, které mají více než 10 zaměstnanců a nakládají ročně v souhrnu s méně než 50 kg nebezpečných odpadů nebo s méně než 1 tunou ostatních odpadů nebudou do těchto statistik zahrnuty. Statistiky v Tab. 3 a 6, týkající se nakládání s odpady bude možno získat z hlášení jenž podávají držitelé (provozovatelé zařízení pro využívání/odstraňování odpadů), kteří nakládají ročně v souhrnu s více než 50 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 1 tunou ostatních odpadů. Pouze malé podniky, které mají více než 10 zaměstnanců a nakládají ročně v souhrnu s méně než 50 kg nebezpečných odpadů nebo s méně než 1 tunou ostatních odpadů nebudou do těchto statistik zahrnuty. Statistiky v Tab. 7 bude možno získat z evidenční listů skládek odpadů, evidenčních listů zařízení na využívání odpadů a evidenčních listů zařízení na odstraňování odpadů, které provozovatelé vyplňují za období kalendářního roku a zasílají se vždy příslušnému okresnímu (obvodnímu po přijetí zákona o štátnej správe) úřadu do 31. ledna následujícího roku za který je podáváno hlášení. Pro vytvoření statistik v Tab. 1 až 7 bude možno využít Čiastkový monitorovací systém ODPADY (ČMS ODPADY) a jeho subsystému RISO Net, pomocí kterého se shromažďující ECO-Management Brno 14

15 údaje ze všech okresních (obvodních po přijetí zákona o štátnej správe) úřadů, neboť tento systém vede u každé organizace její zařazení podle NACE (OKEČ) na základě Registru ekonomických subjektů vytvářeným SŠÚ. Podmínkou však je, aby byla oficiálně Komisí vydána tabulku ekvivalentů mezi seznamem EWC-Stat Verze 2 uvedeným v příloze D a Evropským katalogem odpadů EWC, stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES 5, tj i slovenským Katalógem odpadov. Poslední návrh tohoto převodníku je uveden v Příloze E této zprávy. 5 Úř. věst. č. L 226, , s. 3. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 2001/573/ES (Úř. věst. č. L 203, , s. 18). ECO-Management Brno 15

16 4. Požadavky na změny v legislativě SR pro odpadové hospodářství související s evidencí odpadů V současné době platí následující legislativa SR pro odpadové hospodářství související s evidencí odpadů: Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z. z., Zákon č. 327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., Vyhláška MŽP SR č. 234/2001 Z.z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2002 Z.z., Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 509/2002 Z.z., Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z.z Doplnění kódu NACE (OKEČ) do formulářů Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. Po vstupu SR do EU začne platit od 1. května 2004 Nařízení, které se stane součástí legislativy SR pro odpadové hospodářství a bude nutno, aby z údajů z formulářů od držitelů a zařízení pro nakládání s odpady za rok 2004 (specifikovaných v Přílohách č. 4, 6 a 7, Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní některých ustanovení zákona o odpadech v znění vyhlášky MŽP SR č. 509/2002 Z.z.) se mohly vytvořit příslušné tabulky Tab. 1 až 7 uvedené v předchozím textu. Bohužel ve těchto formulářích není u organizace uveden kód NACE (OKEČ), takže jej bude nutno doplnit do Příloh č. 4, 6 a 7, Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z Doplnění povinnosti předávat hlášení na ministerstvo do zákona o odpadech nebo do zákona o štátnej správe Dále bude nutno doplnit do zákona o odpadech v 71 Okresný (obvodný) úrad v (1) Okresný (obvodný po přijetí zákona o štátnej správe) úrad vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva odst f) vedie evidenciu ECO-Management Brno 16

17 za textem: 1. hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi podla 19 ods. 1 písm. h), 21 ods. 1 písm. g), 41 ods. 18 písm. b), 42 ods. 5 písm. b), 43 ods. 7 písm. b), 44 ods. 7 p ísm. b), 4 5 ods. 6 písm. b), 46 ods. 7 p ísm. b), 4 7 ods. 6 písm. b), 48 ods. 9 písm. b) a 52 ods. 1 písm. g), následující text: Táto hlásení sa podávajú za obdobie kalendárneho roka a zasielajú na ministerstvo do 30. apríla následujúceho kalendárneho roka prostrednictvom zariadenia pre prenos dát lebo na technickom nosiči dát. Případně výše uvedený text vložit jinam v tomto paragrafu. Nebo tuto povinnost dát připravovaného zákona o štátnej správe Doplnění povinnosti podávat hlášení pro podniky s více než 10 zaměstnanci Dále bude třeba upravit zákon o odpadech, aby hlášení podával držitel (organizace) nebo provozovatelé zařízení pro využívání/odstraňování odpadů, kteří mají více než 10 zaměstnanců nebo nakládají ročně v souhrnu s více než 50 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 1 tunou ostatních odpadů. Zatím se to podle platné legislativy netýká organizací, které mají více než 10 zaměstnanců a nenakládají ročně v souhrnu s více než 50 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 1 tunou ostatních odpadů. ECO-Management Brno 17

18 5. Návrh úprav Regionálního informačního systému o odpadech (RISO Net) v souvislosti se zavedením Nařízení (ES) č. 2150/2002 Vzhledem k tomu, že informační systém RISO Net eviduje u každé organizace a jejich provozů kód NACE (OKEČ), včetně jejich územní identifikace, takže bude možné po jeho jednoduché úpravě splnit požadavky Nařízení, i když nebudou realizovány navrhované změny legislativy. První přehledy za rok 2004 se budou muset zpracovat a zaslat do Eurostatu do konce června roku Vůči současnému způsobu vedení evidence odpadů podle Katalógu odpadov (viz Zákon č. 223/2001 Z.z., o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z., o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.) se bude muset modifikovat současný způsob vedení evidence v systému RISO Net tak, aby bylo možno vytvořit jak Tab. 1 až 7 a současně zpracovat zprávy o kvalitě dat. Tzn., že do informačního systém RISO Net bude nutno vypracovat v průběhu roku 2004 modul, který podle Nařízení vygeneruje požadované tabulky Tab. 1 až Tab. 7. ECO-Management Brno 18

19 6. Přílohy SEZNAM PŘÍLOHA A...20 PŘÍLOHA B...30 PŘÍLOHA C...36 PŘÍLOHA D...43 PŘÍLOHA E...70 PŘÍLOHA F PŘÍLOHA G PŘÍLOHA H PŘÍLOHA I ECO-Management Brno 19

20 Příloha A NARIADENIE (ES) č. 2150/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (Text s platnosťou pre EHP) EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 285, so zreteľom na návrh Komisie 6, so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru 7, konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy 8, keďže: (1) spoločenstvo na účely monitorovania implementácie odpadovej politiky vyžaduje pravidelné štatistiky spoločenstva o vzniku odpadov a hospodárení s odpadmi z podnikateľských činností a domácností. To predstavuje základ monitorovania súladu so zásadami maximalizácie zhodnocovania a bezpečného zneškodňovania odpadov. Štatistické nástroje sú však potrebné aj na posudzovanie súladu so zásadou predchádzania vzniku odpadov a na vytvorenie prepojenia medzi údajmi o vzniku odpadov a globálnymi, národnými a regionálnymi inventúrami využívania zdrojov; 6 Ú. v. ES C 87, , s. 22, Ú. v. ES C 180 E, , s. 202 a zmenený a doplnený návrh z 10. decembra 2001 (v Úradnom vestníku zatiaľ neuverejnený) 7 Ú. v. ES C 329, , s Stanovisko Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2001 (Ú. v. ES C 72 E, , s. 32), Spoločná pozícia Rady z 15. apríla 2002 (Ú. v. ES C 145 E, , s. 7) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2002 (v Úradnom vestníku zatiaľ neuverejnené), rozhodnutie Rady zo 14. novembra 2002 ECO-Management Brno 20

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva. Katedra technických vied a informatiky LOGVD 2012

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva. Katedra technických vied a informatiky LOGVD 2012 ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Katedra technických vied a informatiky LOGVD 2012 Dopravná logistika a krízové situácie Zborník 15. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou

More information

I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE 2005

I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE 2005 EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě S B O R N Í K INOVAČNÍ PROCESY VE SVĚTĚ A JEJICH VLIV NA EVROPSKOU INTEGRACI (HISTORIE, REALITA, VIZE) I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE

More information

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Členovia: SR Prof. Ing. Július Alexy, CSc., EU Bratislava

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, Zameranie časopisu: teoretické a praktické

More information

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti Stará Lesná 8. 11. apríla 2013 Bratislava

More information

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2007 VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ZAHRANIČNOOBCHODNÚ POLITIKU MARKETING AND TRADE

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2008 25. leden, Kunovice, Česká republika Kolektiv autorů

More information

Nové trendy v marketingovej komunikácii

Nové trendy v marketingovej komunikácii Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nové trendy v marketingovej komunikácii doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a PhDr. Dana Petranová, PhD. Zborník z medzinárodnej vedeckej

More information

Vážení účastníci medzinárodného seminára

Vážení účastníci medzinárodného seminára Perspektívy vývoja ťažbovo-dopravného procesu a využitia biomasy v lesnom hospodárstve Vážení účastníci medzinárodného seminára Technika a mechanizácia prác v ťažbovo-výrobnom procese lesov Slovenska zaznamenala

More information

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca OBJEDNÁVKA na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca Vychází 4 - krát ročně. Cena za kus 1,60 EUR/50 Kč. Celoročné předplatné: 6 EUR/200 Kč. Pro studenty zdravotnických

More information

EORETICKÉ A PRAKTICKÉ PROBLÉMY DOKAZOVANIA

EORETICKÉ A PRAKTICKÉ PROBLÉMY DOKAZOVANIA T Prof. JUDr. Vladimír Mathern, DrSc. narodil sa 13.12.1928 v Brezne pocta prof. JUDr. Vladimírovi Mathernovi, DrSc. k 80. narodeninám TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ PROBLÉMY DOKAZOVANIA 1947-1951 Právnická fakulta

More information

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO Odbor výskumu NBS Marec 2006 Národná banka Slovenska, 2006 Editor: Martin Šuster martin.suster@nbs.sk Autori: Martin Šuster, Marek

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, ISSN 1339-2387. NHF EU v Bratislave

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, ISSN 1339-2387. NHF EU v Bratislave O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Zameranie časopisu: teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického rozvoja, aktuálne

More information

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE Štátny zdravotný ústav SR Slovenská spoločnosť hygienikov SLS Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK Bratislava ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE Zborník vedeckých prác Editor: prof. MUDr. Ľubica Ághová, CSc. BRATISLAVA

More information

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC Martin Husovec Titul Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva Edice CZ.NIC 1 Martin Husovec ZODPOVEDNOSŤ NA INTERNETE podľa českého a slovenského práva Vydavatel: CZ.NIC, z. s. p. o.

More information

LG-E430. Uživatelská příručka Návod na používanie User Guide ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-E430. Uživatelská příručka Návod na používanie User Guide ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

LG-D605 MFL67982004 (1.0) H

LG-D605 MFL67982004 (1.0) H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670 Špeciálny pedagóg Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 1 2012 Ročník 1 OBSAH Príhovor (Bibiána Hlebová)...3 Z histórie Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Miron Zelina: Školská reforma je proces... Štefan Porubský: Nieko¾ko poznámok k školskej reforme 08 z aspektu primárnej edukácie O UÈITE¼OVI Jaroslava Vašutová: Uèitelé

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie Quick Reference Guide

Uživatelská příručka Návod na používanie Quick Reference Guide Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

FORUM STATISTICUM SLOVACUM

FORUM STATISTICUM SLOVACUM 5/006 FORUM STATISTICUM SLOVACUM I SSN 1336-740 6 5 9 771336 74001 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Miletičova 3, 84 67 Bratislava www.ssds.sk Naše najbližšie akcie: (pozri tiež www.ssds.sk,

More information

TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE

TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Editori Juraj Čáp Katarína Žiaková MARTIN 2011 Recenzenti doc.

More information

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

More information

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR INFOSTAT Inštitút informatiky a štatistiky Výskumné demografické centrum 20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR Bratislava, máj 2014

More information

Imrich Buranský. XML a webové služby. Prienik do XML cez Microsoft.NET a Murphyho zákony

Imrich Buranský. XML a webové služby. Prienik do XML cez Microsoft.NET a Murphyho zákony Imrich Buranský XML a webové služby Prienik do XML cez Microsoft.NET a Murphyho zákony XML a webové služby ÚVOD 1. ŠTIPKA HISTÓRIE 1.1. SGML 1.2. HTML 1.3. Vznik XML 2. VYTVORME XML DOKUMENT 2.1. Hľadanie

More information

32 LED 612 PVR 32" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 32" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU

32 LED 612 PVR 32 LED TV NÁVOD K OBSLUZE 32 LED TV NÁVOD NA OBSLUHU 32 LED 612 PVR 32" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 32" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

More information

LG-P760 MFL67725615 (1.0)

LG-P760 MFL67725615 (1.0) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti 1 2 Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti Bratislava - Praha 2011 3 Recenzenti: Prof. MUDr. Buhumil Chmelík, PhD. Prof.

More information

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Nové rozmery informačného univerza 9. 12. máj 2011 Stará Lesná Vysoké Tatry Bratislava 2011 INFOS

More information