Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 DF9J=9KG F9J=9KG DF9J=9KG Gh]`` f]x]wi`cig UZhYf U`` h\ygy myufg UbX h\uhèg U [ccx h\]b[ 9W\c hu`_g hc 9jYfYhh Ei]bhcb 9 WFSFUU 2VJOUPO JT B USVF UIFBUSJDBM JDPO JG OPU GPS IJT MPOH NVDI MBVEFE XPSL XJUI $IBSMFT -VEMBN BOE UIF 3JEJDV MPVT 5IFBUSJDBM $PNQBOZ UIFO GPS IJT PXO XPSL HVJEJOH UIF DPNQBOZ GPS ZFBST BGUFS -VEMBN T EFBUI BOE GPS IJT USVMZ PSJHJOBM QSPKFDUT MJLF 5XJTUFE 0MJWJB B OFX UBLF PO 0MJWFS 5XJTU 8F WF CFFO WFSZ MVDLZ UIBU OPU POMZ IBWF XF IBE UIF DIBODF UP TFF 2VJOUPO BT UIF XJMEFTU 8JDLFE 4UFQNPUIFS FWFS JO UIF NVTJ DBM $JOEFSFMMB XJUI &BSUIB,JUU OP MFTT CVU UIBOLT UP "SJ[POB 5IFBUSF $PNQBOZ BOE FTUFFNFE EJSFDUPS +PO +PSZ "DUPST 5IFBUSF PG -PVJTWJMMF 2VJOUPO IBT DPNF UP "SJ[POB UXJDF UP BQQFBS BT DPNJD GPJMT JO UXP HSFBU TIPXT 4UFWF.BSUJO T 5IF 6OEFSQBOUT XBT B HSFBU TVDDFTT BOE 2VJOUPO XBT IJMBSJPVT BT POF PG UIF XJGF T VOXBOUFE TVJUPST /PX IF SFUVSOT BT BOPUIFS VOXBOUFE TVJUPS JO 4IBLFTQFBSF T DPNFEZ 5XFMGUI /JHIU * TQPLF XJUI 2VJOUPO BOE HPU UIF TDPPQ PO IJT OFXFTU XPSL JO QSPHSFTT i* N IBWJOH B CBMM EPJOH UIJT *U T OJDF XPSLJOH XJUI +PO +PSZ BHBJO u 2VJOUPO TBJE JO IJT VONJTUBLBCMF /FX :PSL BDDFOU UIBU IF VTVBMMZ IJEFT XIFO QMBZJOH BTTPSUFE NFO BOE XPNFO UISPVHI IJTUPSZ * BTLFE IJN JG +PSZ IBE UP DPOWJODF IJN UP CSBWF "SJ[POB JO UIF EFBE PG TVNNFS i* MJLF JU * XBT TJUUJOH D\chc Vm H]a :i``yf PVUTJEF XJUI #SFOEB 8JUI FST XIP QMBZT 7JPMB BOE TIF T GSPN -POH *TMBOE 8F MJLF JU u 2VJOUPO DPNFT UP "5$ BGUFS UFBDIJOH B DMBTT PO i3jejdvmpvt 5IFBUFSu BU $BM "SUT B KPC IF SFBMMZ FOKPZFE 2VJOUPO XBT IBQQZ UP SFDFJWF UIF JOWJUBUJPO UP SFUVSO UP "SJ[POB BOE UP "5$ UP QMBZ 4JS "OESFX "HVFDIFFL i)f T POF PG UIF DMPXOT 5IFSF BSF UISFF 8FMM GPVS.BSJB T LJOE PG B DMPXO "OE * EPO U LOPX UIBU * N JO MPWF XJUI 0MJWJB CVU * N USZJOH UP AHFU XJUI IFS u 2VJOUPO TBJE MBVHIJOH )F T MFE CZ 0MJWJB T VODMF 4JS 5PCZ #FMDI JOUP UIJOLJOH IF IBT B DIBODF XIJMF CFJOH UIXBSUFE CZ IFS NBOTFSWBOU.BMWPMJP +FGG 4UFJU[FS QMBZJOH UIF SPMF NVDI MFTT CSPBEMZ UIBO * N VTFE UP TFF JOH 5XFMGUI /JHIU JT POF PG UIF #BSE T DSPTT ESFTTJOH DPNFEJFT BOE +PSZ IBT DBTU 7JPMB XFMM #SFOEB 8JUIFST JT UFSSJGJD BOE UIF TNBSU SFEIFBE JT NPSF NBTDVMJOF UIBO $MBZ "JLFO XIPN TIF WBHVFMZ SFTFNCMFT /PU B IVHF TUSFUDI 7BMMFZ GBWPSJUF,ZMF 4PSSFMM JT UFSSJGJD BT 7JPMB T QSFTVNFE EFBE UXJO BOE UIF UXP BDUVBMMZ NBUDI WFSZ XFMM 2VJOUPO JT B GJSFCBMM PG JOEJHOBUJPO CMVTUFS BOE DPNJD JOHFOVJUZ "T IJT GBOT XPVME FYQFDU 0 GYY >igh U GhU[Y du[y *% 2 Ý«iÀÌÃÊ Ê > ÀÊ,i Û> Êv ÀÊ"ÛiÀÊÓxÊ9i>ÀÃ >Þ]Ê Ûi }ÊEÊ7ii i `Ê ««Ì i ÌÃ &DPHOEDFN /DVHU &OLQLF Î xê Ê i À Ã>Ê Ûi Ê Ê i>àêîó `Ê-Ì ÊEÊ ` > Ê-V Ê,` ÜÜÜ V> i L>V >ÃiÀ V >ÌÌ iüê-õì ià > `]Ê - ]Ê > >Ê >À ]Ê - "Ü iàãêeê >ÃiÀÊ"«iÀ>Ì ÀÃ vv À`>L i] >ÃÌ]Ê->vi EÊ vvivì Ûi «iìi *À Û>VÞ ÀiiÊ ÃÕ Ì>Ì vu Åv Ås{{w

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service Catalogs.pdf D Request Management overview.pdf E Incident Management

More information

Pys yvää on vain m uutos m ak artta vuonna 2009

Pys yvää on vain m uutos m ak artta vuonna 2009 K i irj o j Vr o irj o yh i p v uroo i: i yj p v uj h iä i Vr o irj o y ä vuo i 2008 Py yvää o vi uuo K o o r vuo 2009 1 /2009 Vr o irj o i do Vr o irj o i dou h i PL1710 (Päiväri 10) 70421 K UO PIO äh

More information

A Revitalization Plan for Atlanta s Oakland City Neighborhood

A Revitalization Plan for Atlanta s Oakland City Neighborhood A vitiztio fo Att Ok it ighbohoo outhwt Att ighbohoo obotiv t Att th Aic Pp b: Th xw POI outig Ackowgt Th utho wih to thk tho who hv cotibut to th pouctio of thi pot. I pticu ibt to Api Ao of th outhwt

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

of charge CeBIT Global Conferences 0Gm DJBM 1SPHSBN $POWFOUJPO $FOUFS $$ 5 8 March 2013 Hannover Germany www.cebit.de/en/cgc53

of charge CeBIT Global Conferences 0Gm DJBM 1SPHSBN $POWFOUJPO $FOUFS $$ 5 8 March 2013 Hannover Germany www.cebit.de/en/cgc53 Attendance free of charge CeBIT Global Conferences 0Gm DJBM 1SPHSBN $POWFOUJPO $FOUFS $$ 5 8 March 2013 Hannover Germany www.cebit.de/en/cgc53 3 2 Dr. Angela Merkel Frank Pörschmann Prof. Dieter Kempf

More information

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore.

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore. 1 COURSE CURRICULUM & REGULATIONS GOVERNING MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) DEGREE COURSE W.E.F 2011 R E GU L A TION S 1. C o ur s e Tit le T he c ou r s e s ha ll b e ca l l ed Ma st e r o f Bu

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

( )! " # $# # % & ' ( 2550

( )!  # $# # % & ' ( 2550 ( ) ก ก ก ก ก 2550 #!$%!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&' '&' ()*)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'+'

More information

Nadzwyczajnych. Korhielów od

Nadzwyczajnych. Korhielów od Nadzwyczajnych Korhielów od 4. 0>6^.tvvoju ^ cmwm vuss( V(^ov^ (W ix# U> vx^wov>jtlu -Ą^o^ob pvtev U ^ 4Źóoviu

More information

ais in k äyttöönotto e te ne e H annove ris s a 20.-22.10.2009 näk yvik s i - Varas tok irjas ton ja STK S:n s e m inaari 16.11.

ais in k äyttöönotto e te ne e H annove ris s a 20.-22.10.2009 näk yvik s i - Varas tok irjas ton ja STK S:n s e m inaari 16.11. Re s n k äyttöönotto e te ne e 11th Inte r e ndng nd Docum e nt Supp y Confe re nce, H nnove rs s 20.-22.10.2009 M te n te h dä k ok oe m t näk yvk s - Vrs tok rjs ton j STK S:n s e m nr 16.11.2009 Lv

More information

Laps e t o, jok a näyttää h uom is e n. tänään, h uom e nna. jos m e inaa e k s yä. antavat voim aa jok ais e e n päivään

Laps e t o, jok a näyttää h uom is e n. tänään, h uom e nna. jos m e inaa e k s yä. antavat voim aa jok ais e e n päivään LEH TI UUD ISTUU TAI KATO AA SANAN TAIKAA: RUNO JA KIRJALLISUUSPIIRI VUO SIKO KO UKSIA, KO KO UKSIA NIKSIPIPO H ISTO RIALLISTA ULKO ILUA PYÖRÄTIELLÄ H ÄPPILÄÄN LASKIAISRIEH AA UUSIA ASUKKAITA SÄÄN VIISAUD

More information

K evt! K evt! K evt!

K evt! K evt! K evt! K evt! K evt! K evt! K y m n t ve n j k e e n k e vt e te ni h its ti, ypk k s i o i tou k ok u u s s h e s jok y k u nne s yh t k k i tou k ok u u n 12. piv s o i m m in. Lm pti k ipu s i re i u s ti

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

^ ' ^ , n - B - 4 7 x.,. V'V. I/A ^... 1C an d P ro m o tin g tho g r o w th ol Nine. (Vth ol Nloo Irrigated Idaho Counties

^ ' ^ , n - B - 4 7 x.,. V'V. I/A ^... 1C an d P ro m o tin g tho g r o w th ol Nine. (Vth ol Nloo Irrigated Idaho Counties ;:, Weahe.. Fa a n d W a e VOL.- 63, N O. 31G. \Cadave Uage U By FRANK C AP clcnce DURHA. N. C,. (A P)~A Duk oday ha anplnnaon of hea (hc dead lo hc deaed lvng 1: onal efon pul no he qul. ndeed, ad D.

More information

«...Çà âåùàìè äîëæíî áûòü åùå òî-òî...»

«...Çà âåùàìè äîëæíî áûòü åùå òî-òî...» ¹4(0) 006 «...Çà âåùàìè äîëæíî áûòü åùå òî-òî...» «Àíàëèòè åñêîå ïðîåêòèðîâàíèå ýòî ñïîñîá ïîíèìàíèÿ ïðîøëîãî, âèäåíèÿ ãðÿäóùåãî, à ñèìâîëû ïðè ýòîì ïîñðåäíèê ìåæäó ðàçóìîì è ïðèðîäîé.» Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð

More information

4010A1 5010 Min. Max.

4010A1 5010 Min. Max. IA INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 IA Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 IA02 Authorization

More information

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L É.N.S.

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L É.N.S. ANNALES SCIENTIFIQUES DE L É.N.S. ADRIEN DOUADY JOHN HAMAL HUBBARD On the dynamics of polynomial-like mappings Annales scientifiques de l É.N.S. 4 e série, tome 18, n o 2 (1985), p. 287-343.

More information

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1 Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday GEORGE LUSZTIG QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday ABSTRACT. We extend to the not necessarily simply laced case the study [8] of quantum groups whose parameter

More information

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL 1 Sd Refees 2015 1 se Meisrwke zein si dur ein hmises Mei d Kompn aus, v d eine die Einng i. Die Atmosä

More information

ANATNOPIITIKH YAPOTEONOTIKH - YAPOXHMIKH EPEYNA NOIOIIKHI ENIBAPYNIHI TNN YNOTETNN NEPNN TIII EYPYTEPHT NEPIOXHT THE AEKANHE TOY AIONOY N.

ANATNOPIITIKH YAPOTEONOTIKH - YAPOXHMIKH EPEYNA NOIOIIKHI ENIBAPYNIHI TNN YNOTETNN NEPNN TIII EYPYTEPHT NEPIOXHT THE AEKANHE TOY AIONOY N. IFTETITOYTO TE{}AOrIKQN KAI METAAAEYTIKf,TN EPEYNf,TN N.rr,I.A. EtrOIITEYOMENO AIrO TO ]TlOr?rErO ANAXTYSEE (X.X2f76' MEEOIEION 70. 1152? A9HNA - TH'1. 2107l gb 412-7. FAX 2t 0775? Al I TOIiEAI YAATIKOH

More information

Rain Sensor "AWS" TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION

Rain Sensor AWS TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION Typ:.N. 9.N. 9 / /g / / / / / up P X 0/0/0, 9/9 0/9 y pug, 09/90/0 / / / / ( L/U 0 ) /g / / P X /09/0, fm P p, 09/9 0/00 / / / / ( D ) /p / /y P X 9/09/0, fm B / E p, p //0, 09/90/0 / / / / (C / B ) /p

More information

Seulement pour revendeurs FR#6

Seulement pour revendeurs FR#6 Slm v FR#6 NOUVEAU DANS CETTE ÉDITION Dlgic QickSc I QM & QBT 2400 : Pi mbil PwSc PM & PBT 9500 : Lc c-b 2D iil Elf Hlhc : PDA b l c l é Mm X3 : Oi mbil fm ch Hywll Gi 80i : Sc iil lg ic Dlhi 60 : Sch

More information

mathematicae ~) Springer-Verlag 1989

mathematicae ~) Springer-Verlag 1989 Invent. math. 98, 623-637 (1989) ~nve~ltiones mathematicae ~) Springer-Verlag 1989 Classification of overtwisted contact structures on 3-manifolds Y. Eliashberg*'** Department of Mathematics, University

More information

WITH CENSORED DATA THE TWO SAMPLE PROBLEM. particularly if the mechanism censoring the x values is different from

WITH CENSORED DATA THE TWO SAMPLE PROBLEM. particularly if the mechanism censoring the x values is different from 1. Introduction THE TWO SAMPLE PROBLEM WITH CENSORED DATA BRADLEY EFRON STANFORD UNIVERSITY A medical investigator attempting to compare two different treatments for, say, prolongation of life among disease

More information

Principal Business or Professional Activity Codes for Schedule C and C-EZ

Principal Business or Professional Activity Codes for Schedule C and C-EZ Principal Business or Professional Activity Codes for Schedule C and C-EZ (From 2005 IRS Instructions for Schedule C) Select the category that best describes your primary business activity (for example,

More information

Time Out magazine can be picked up for free outside tube and rail stations on Tuesday mornings in London zones one and two.

Time Out magazine can be picked up for free outside tube and rail stations on Tuesday mornings in London zones one and two. Time Out magazine can be picked up for free outside tube and rail stations on Tuesday mornings in London zones one and two. You can also subscribe to the magazine, here. And throughout the week, Time Out

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES.

SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. SOME PROBLEMS OF 'PARTITI0 NUMERORUM'; III: ON THE EXPRESSION OF h NUMBER AS h SUM OF PRIMES. BY G. H. HARDY and J. E. LITTLEWOOD. New College, Trinity College, OXFORD. CAMBRIDGE. z.i. ~. Introduction.

More information

NOAA Climate Database Modernization Program (CDMP) Imaging Support Task, October 200&Title: W O Pub. No. 47 (1973-98)

NOAA Climate Database Modernization Program (CDMP) Imaging Support Task, October 200&Title: W O Pub. No. 47 (1973-98) NO limate Databae Modernization rogram (DM) Imaging upport Tak, Otober 0&Title: W O ub. No. 47 (97-98) erie referene information: WMO (World Meteorologial Organization), 9: lnfemational tif of eleted,

More information