NADÁCIA SÚ ASNÉHO SLOVENSKÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA

Size: px
Start display at page:

Download "NADÁCIA SÚ ASNÉHO SLOVENSKÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA"

Transcription

1 Spravodaj c 97 - Diskusia PARK U ACHTILÝCH DU Í VO ZVOLENE v pondelok o 17:00 hod. NADÁCIA SÚ ASNÉHO SLOVENSKÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA a Vás a Va ich priate ov pozývajú na diskusiu k téme PARK U ACHTILÝCH DU Í VO ZVOLENE (Pamätník s filozofickou dimenziou) Hostia: Ladislav Snopko, Milo iak, autori námetu a koncepcie Peter Kalmus, Pa o Macho, autori výtvarných diel Peter Abonyi, autor architektonického rie enia V pondelok 20. decembra 2010 o 17:00 hod. v Zichyho paláci (Ventúrska 9, 2. posch., Bratislava) Moderuje: Zuzana Barto ová o hod. Nové krídlo Kopplovej vily GJK, Zelený krí ek 3, Trnava Knihu uvedie: Vladimír Beskid, Veronika Rónaiová: Otvorený archív... (Bratislava 2010) - Bratislava, 14. decembra 2010 Priestory Slovenského národného múzea- Prírodovedného múzea na Vajanského nábre í 2 v Bratislave sa po pä desiatich rokoch zmenia. Od 15. decembra 2010 bude sprístupnená nová stála expozícia pribli ujúca ivú prírodu Slovenska Zázrak prírody Biodiverzita Slovenska. Pred nieko kými mesiacmi uzatvorilo SNM-Prírodovedné múzeum svoje dve stále expozície Fauna Slovenska a Variácie sveta rastlín, v aka ktorým od roku 1960 obdivovalo významných zástupcov slovenskej ivej prírody nieko ko generácií náv tevníkov. V týchto d och sa sprístup uje nová expozícia, ktorá ponúka prostredníctvom témy biologickej rozmanitosti komplexný obraz o flóre a faune Slovenska. Pôvodné diorámy s dominantnými predstavite mi na ej fauny boli doplnené a vyu ité v zmysle filozofie sú asnej expozície aj na vernú prezentáciu biotopov. K desiatim pôvodným diorámam pribudli dve nové, ktoré spolu s priestorovými in taláciami piatich vitrín umo nia náv tevníkovi spozna rozmanitos vegeta ných typov Slovenska od ní in cez pahorkatiny a po najvy ie polohy horských masívov a tie ivo íchov, ktoré mo no v tom ktorom prostredí stretnú. Náv tevníka aká poh ad pod vodnú hladinu, do bludiska bizarných skalných útvarov, ale aj prechádzka lesom. Expozícia Zázrak prírody Biodiverzita Slovenska je situovaná v tyroch miestnostiach s celkovou rozlohou 882 m 2. Úvod expozície je zárove úvodom do sveta ivej prírody. Náv tevníka zaujmú prí a livé obrázky mikrosveta rastlín a ivo íchov. Prostredníctvom jednoduchej animácie sa oboznámi so základnými procesmi fotosyntézy a problematikou systematického triedenia ivých organizmov, aby bol vzápätí ohromený ve kos ou obrovskej ryby vy e es metrovej vyzy, ktorá sa vyskytovala na Slovensku e te na za iatku 20. storo ia, ale dnes u ju na na om území nenájdeme. Príbeh diverzity fauny Slovenska sa naplno rozvíja v 30 vitrínach, kde sú zástupcovia ivo í nych druhov prezentovaní v rámci jednotlivých systematických skupín (mäkký e, kôrovce, hmyz, ryby, oboj ivelníky, plazy, vtáky, cicavce). Ich prezentácia je doplnená o kostrový materiál, hniezda a vají ka vtákov i stopy cicavcov. Múzejná prezentácia rastlinných druhov je rie ená kresbami renomovaného ilustrátora z oblasti populárno-vedeckej literatúry akad. maliara Jind icha Krej u, ktoré sú umiestnené na 30 podsvietených stojanoch, prezentujúcich významné druhy 32 biotopov a dop ajú tak

2 autentický botanický materiál priestorových in talácií v diorámach. Vedecká ilustrácia akad. maliara J. Krej u je pou itá aj na doplnenie vitrín, prezentujúcich ivo íchy. Záver expozície patrí prezentácii skvostov slovenskej prírody národných parkov a hlavných my lienok ochranárskych sna ení. Snahou a jedným z cie ov autorov bolo poukáza na krehkos a zranite nos prírody a význam aktivít, zameraných na jej ochranu. Zrkadlo, umiestnené v závere expozície, má upozorni, e lovek je len jedným z lánkov geniálneho sveta prírody. To, i tým najvy ím, nech si rozhodne ka dý sám za seba. Expozícia Zázrak prírody Biodiverzita Slovenska svojím výtvarným rie ením a filozofiou nadväzuje na tému expozície Zázrak prírody Biodiverzita Zeme, ktorá bola verejnosti sprístupnená v roku SNM-Prírodovednému múzeu sa sprístupnením o ivených expozícií podarilo naplni významnú úlohu, vyplývajúcu z plnenia Ak ného plánu implementácie Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku, a to práve v roku 2010, ktorý bol vyhlásený UNESCO-m za Medzinárodný rok biodiverzity. Nieko ko naj z výstavy: Najmen í organizmus: blcha ma acia - 2 mm Najvä í ivo ích: vyza ve ká, model 6,4 m a hmotnos okolo 1000 kg Najviac ohrozené rastliny a ivo íchy prezentované na výstave: ryba blatniak, plazy korytna ka mo iarna, vtaky orly, drop, krak a, a iné, hmyz sága stepná, fuzá Schaeferov, jaso ervenooký, cicavce kamzík vrchovský tatranský, zubor európsky Naj a ie zviera: zubor európsky, hmotnos okolo 900 kg Najstar í zbierkový predmet: niektoré zoologické preparáty majú vy e 100 rokov; projekciou prezentovaný Cypriánov herbár má okolo 240 rokov ivo íchy na Slovensku u vyhynuté, resp. dnes u len zbierkové predmety: vyza ve ká, 3 druhy jeseterov, losos atlantický Názov: Zázrak prírody Biodiverzita Slovenska Miesto: SNM-Prírodovedné múzeum, Vajanského nábr. 2, Bratislava Trvanie: od 15. decembra 2010 Otváracie hodiny: po as kolského roka h, posledný vstup h; po as mesiacov júl a august h Kurátor: Mgr. Ján Kautman Kurátor zodpovedný za botaniku: RNDr. Jana Uhlí ová Autori expozície a zostavovatelia scenára: Mgr. Ján Kautman a RNDr. Jana Uhlí ová ostatní autori: Mgr. Juraj a aný, RNDr. Vladimír Janský, RNDr. Ivona Kautmanová, RNDr. Ivo Rychlík a RNDr. Eva Uher íková, CSc. spolupráca na scenári: RNDr. Roman Cséfalvay a Mgr. Katarína Vidékyová Odborná spolupráca: Prof. RNDr. Karol Hensel, CSc. a Mgr. Marek Vaculík Architektonicko-priestorové a výtvarné rie enie, realizácia expozície: Ateliér Choma a Ping Pong Generálny partner SNM: Po tová banka a.s. Mediálni partneri SNM: Slovenský rozhlas, TASR, zoznam.sk, Historická revue, Pamiatky a múzeá, muzeum.sk, Nubium, Slovakia Online, Bigmedia, in.ba, TV Bratislava, Guest, Kam do mesta, Fan v Bratislave, citylife.sk decembra (streda) 2010 o h v priestoroch Regionalneho centra Rozvojoveho programu OSN v Bratislave, dovolujeme si Vas pozvat na prezentaciu Spravy UNDP o ludskom rozvoji 2010 a diskusiu o jej zaveroch Vás pozýva na prezentáciu SPRÁVY O UDSKOM ROZVOJI 2010

3 a diskusiu na túto tému v stredu 15. decembra 2010 o hod. v priestoroch Regionálneho centra UNDP na Grösslingovej ul. 35 v Bratislave. Hlavný prejav prednesie BRIGITA SCHMÖGNEROVÁ, BÝVALÁ VICEPREZIDENTKA EURÓPSKEJ BANKY PRE OBNOVU A ROZVOJ Správu predstaví Andrey Ivanov, pecialista na otázky udského rozvoja Rozvojového programu OSN Te íme sa na Va u ú as. Správa o udskom rozvoji je nezávislou publikáciou Rozvojového programu OSN. Od svojho prvého vydania v roku 1990 poskytuje Správa o udskom rozvoji ka doro ne aktuálny poh ad na niektoré z najpál ivej ích problémov, ktorým udstvo elí. Tohtoro ná správa je jubilejnou 20. Správou o udskom rozvoji. Pracovnými jazykmi podujatia budú sloven ina a angli tina (tlmo enie je zabezpe ené). Potvr te, prosím, svoju ú as najneskôr do 13. decembra 2010 na adrese: alebo tel.: decembra 2010 o hod. Music Gallery u Dezmara, Klariska 1, Bratislava O sucasnej situacii v Irane a Strednej Azii dec o hod, Divadlo Meteorit, Culenova 3 My name is ALI, vstupne 7 - Nemohl bys prosim Te svymi kanaly pomoci propagovat vyzvu na nasi konferenci a na s ni propojeny workshop? Uzaverky tam jsou a POZOR Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícro ia. Dobre si to uvedomte! (J.P.II. Majme na pamäti slová slová Sv. Otca Jána Pavla II. ktorý nám adresoval tieto slová: "Drahí Slováci a Slovenky! Pápe vie, ako ve mi ho máte radi, ale aj pápe Vás uis uje, e Vás má ve mi rád. Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícro ia. Dobre si to uvedomte... Nesta í hovori, hlási sa za katolíkov; je treba da dôkaz tej skutkovej viery, o ktorej hovorí kniha Skutkov apo tolov. Je to viera, ktorá sa najvýraznej ie prejavuje v láske. Slovensko je povolané ponúknu Európe predov etkým dar svojej viery v Krista a svojej oddanosti k Panne Márii. Jej zverujem sú asnos i budúcnos Cirkvi a slovenského národa, aby rástol pod Kristovým krí om a v om vedel objavi a prija posolstvo lásky a spásy". pko-sa-nakoniec-burat-bude Moja odpove na lánok Pekný de Palo Máme obrovskú mo nos vyskú a si silu pozitívneho myslenia a neprija obraz

4 toho, o nám podsúvajú arogantní zahrani ní manipulanti prostredníctvom moci nakradnutých pe azí. Nepripus me v my lienkach zbúranie PKO, ale predstavujme si ako prekvitá a koná sa tam stále viac aktivít pre Bratislav anov. Táto kauza je precedens pre stratu akejko vek mo nosti zasahova do a ieho diania v na om meste a podvoli sa tak moci zahrani ného kapitálu. Sila je vna om rozhodnom vyjadrení toho, o chceme. A e te pár ver ov Sama Chalupku na podporu na ej sily v jednote. A ty mor ho! - hoj mor ho! detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu; a o i tam du u dá v tom boji divokom: Mor ty len, a vo neby, ako by otrokom. Celá báse tu Pre ítajte: urkovský stratil pamä. Petícia na záchranu PKO Sulik zacal oprasovat korunu Richard Sulík iada plán návratu koruny vaj iarski biskupi vystúpili proti odstráneniu krí ov vaj iarski biskupi vyjadrili znepokojenie nad silným odmietaním nábo enských symbolov na verejných miestach a potvrdzujú, e zákaz krí ov nikdy nebude vyjadrením tolerancie, ale práve naopak intolerancie, preto e zabra uje verejnému vyjadrovaniu kres anskej viery. Vyjadrujú v om taktie solidaritu s prenasledovanými kres anmi na Blízkom východe. Konferencia biskupov vaj iarska zdôraznila, e sloboda vierovyznania a svedomia je mimoriadne cenná a ka dá nábo enská komunita a ka dý tát ju musí re pektova. Táto sloboda dovo uje u om i individuálne alebo v spolo enstve, ktoré si vyberú na základe ich viery a svedomia v súkromí ako aj na verejnosti. Z toho vyplýva aj právo verejne vyznáva a i svoju vieru aj skrze vidite né symboly viery, pí e sa vo vyhlásení. Biskupi alej odsudzujú existenciu silného nepriate stva hlavne v sú asnosti nábo enských symbolov na verejnosti a tendencie vytla i nábo enstvo iba do súkromia loveka. Pod a tejto nóty sloboda vierovyznania a svedomia je zaru ená iba vtedy, ak vyhlásenia a symboly rôznych vierovyznaní sú navzájom tolerované. V tejto súvislosti biskupi mimoriadnym spôsobom vyjadrili solidaritu prenasledovaným kres anom na Blízkom východe. Podmienky ivota kres anov v týchto krajinách sa neustále zhor ujú a nezdá sa, e by tieto prenasledovania utíchali. alej pripomenuli, e viac ako 200 miliónov kres anov na svete je prenasledovaných alebo systematicky ohrozovaných kvôli ich viere. Na záver vyjadrili v a nos v etkým osobám, ktoré podporujú prenasledovaných

5 kres anov a povzbudili k modlitbám za nich. Zvlá vyzvali v etky farnosti krajiny, aby odslú ili sväté om e za prenasledovaných kres anov mu eníkov svojej viery. Celý lánok TU: Pol roka po volbach (a po zopar drobnych preslapoch) vidiet coraz viac, ze SaS hra fer. Drzime dohody a neintrigujeme. Richard Sulik Monika Gullerová vymyslela metódu, ktorá doká e spo ahlivo pomôc v boji proti vrodeným chorobám. Slovenka, o urobila genetickú revolúciu Z domova odchádzali ako neznámi, v zahrani í sa vo svojich odboroch vypracovali na pi ky. V seriáli Slovenský recept na úspech vám priná ame príbehy na ich úspe ných rodákov. pecializuje sa na molekulárnu biológiu, ktorá dominuje jej projektom na prestí nej Oxfordskej univerzite. Prevratné objavy v oblasti genetiky jej priniesli uznanie vedcov najvy ieho kalibru. Vymyslela som novú a revolu nú metódu, ktorá funguje na základe akéhosi vypínania génov. Umo uje nám vopred zisti, o sa s bunkou stane v budúcnosti, vysvet uje 32-ro ná Monika Gullerová. Mladá Slovenka sa vo Ve kej Británii prepracovala na pi ku vo svojej profesii. Momentálne prebieha proces patentovania jej objavu Oxfordskou univerzitou. U oskoro by sa tak v aka Gullerovej mohli za a vyrába ú inné lieky, ktoré doká u pomôc pri genetických chorobách. V sú asnosti sa u pripravujú rokovania s farmaceutickými spolo nos ami, hovorí rodá ka z Tren ína. a ké za iatky Za iatky v zahrani í v ak neboli pre biologi ku jednoduché. Asi pol roka na Oxfordskej univerzite pracovala na projekte, ktorý nepriná al iadne výsledky a bola z toho sklamaná. Do povedomia akademickej spolo nosti sa dostala a objavením novej funkcie proteínu v bunke. Pri la som na to, e za iatok a koniec génu sú ve mi blízko seba a vytvárajú tzv. slu ku. Skúmala som, pre o tam tá slu ka je, o ju formuje a ktoré proteínové komplexy sa na tom podie ajú, hovorí mladá biologi ka. Jej výskum prispel k pochopeniu prepisu DNA do RNA v bunke, ktorý sa neskon í v rámci jedného génu, ale prechádza na al í a skon í sa a tam. Ve kým objavom bolo aj umiestnenie enzýmu kohezínu okolo chromozómov, ktorý umo uje ukon enie prepisu DNA do RNA. Za iatky tohto výskumu uskuto nila e te po as postgraduálneho túdia vo Viedni. Vtedy prelomové výsledky prezentovala na vedeckej konferencii v panielsku, kde si ju v imol profesor z Oxfordu. Následne od neho dostala pozvánku, aby pre neho pracovala. Svoju ancu u nepustila z rúk. Pamätám si, e mi povedal: Rob, o chce, spomína si na za iatky v Británii mladá vedky a.

6 Umelecké nadanie Ambiciózna Slovenka pochádza z lekárskej rodiny. Napriek tomu ju to k medicíne v mladosti príli ne ahalo. Nikdy som nechcela ís na medicínu a bránila som sa tomu. Chcela som by umelky ou alebo psychologi kou, pokra uje mladá vedky a. K umeniu pritom mala blízko u od detstva. Ako 16-ro ná dokonca vyhrala národnú sú a v písaní poviedok. Vtedy jej jeden z porotcov predpovedal s ubnú budúcnos. Ke e ju v ak na Vysokú kolu múzických umení neprijali, svoje plány musela zmeni. No na písanie dodnes nezanevrela. U nieko ko mesiacov pripravuje rozprávkovú knihu pre deti, ktorú by mohol vyda Oxford University Press. Prestí na kola sa stala jej druhým domovom a o návrate na Slovensko zatia neuva uje. To mesto mám rada. Je aleko od ruchu Londýna. Pohybuje sa tu ve a vedcov a profesorov vyznamenaných Nobelovými cenami. Roz írilo mi to obzory, nadchýna sa mladá vedky a, ktorá získala pred dvoma rokmi ocenenie Mladá výskumní ka roka Slovenskej Republiky. Prezidentka neziskovky Svoje vedomosti sa Slovenka sna í odovzdáva aj al ím generáciám. Má na starosti nieko ko tudentov na cvi eniach. Tie sú pod a jej slov ve mi náro né. Vyu ovanie je zalo ené na ve mi individuálnom prístupe s maximálne troma tudentmi. U ite musí by preto v dy pripravený na najrozli nej ie otázky tudentov. Okrem toho vo februári zalo ila so slovenskými kolegami neziskovú organizáciu Oxford and Cambridge Alumni Society of Slovak republic. Organizácia, v ktorej je dnes prezidentkou, sa sna í poskytova dôle ité informácie pre úspe né prijatie na prestí nu univerzitu. Okrem toho podporuje, aby bývalí aj sú asní tudenti univerzity ostali v kontakte a aktivne sa v Oxforde alebo Cambridge stretávali. Hviezda slávnych pretekov veslíc Monika Gullerová okúsila v Británii na vlastnej ko i aj slávne preteky vo veslovaní medzi tudentami dvoma najznámej ích univerzít Oxford a Cambridge. Stala sa lenkou jednej z univerzitných lodí. Dodnes s úsmevom spomína na sychravé skoré rána, ke musela trénova. Nahovorili ma, e to bude iba na dva tý dne. Nakoniec z toho boli a tri mesiace. Bol to pre m a masochizmus. Ale skon ili sme druhí spomedzi zhruba es lenného pelotónu, vysvet uje so smiechom prípravy na preteky. Madarsky priemer je na Slovensku (Choval sa otrasne, povysenecky!) z diskusie: idealnejsie by bolo keby ho zmenili tak ze obcianstvo sa odeberie tomu kto prijme ine bez toho aby v dotknutej krajine zil aspon 5 rokov potom by o obcianstvo prisli len slovaci hovoriaci po m Odporucam do pozornosti clanok "Maiarský premiér je na Slovensku, rokoval s SMK" zo SME: Levocska biela zahada Takmer tri roky zbierali odbornici zo Spisskeho muzea v Levoci spolu s kolegami z Muzea Betliar podklady pre vystavu o Levocskej bielej panej. Nebolo to jednoduche. Hlavne v prvych mesia coch sa zdalo, akoby mnohe archivne materialy o Juliane Korponayovej cielene zmizli. Az postupne sa zacali objavovat dokumenty, ktore umoznili desifrovat nielen pozadie jej zrady, ale tiez zostavit obraz poslednych dni jej zivota.

7 * Hedviga ( uryvok z knihy Marie Vrabcovej) Precitajte si uryvok z knihy spomienok Hedvigy Malinovej, jej advokata a lekara. Politické rozpravy intelektuál za pra ského jara Karel Hrubý Autor analyzuje vývoj politického my lení eských a slovenských intelektuál zapojených do úsilí o reformu socialistického systému v ase pra ského jara Soust edí se p itom na klí ové pojmy tehdej í iroké ve ejné rozpravy (socialismus, demokracie, svoboda, moc, pluralismus, opozice) a jejich vzájemné vztahy, sna í se definovat typické postoje a diferencovat mezi pozicemi jednak intelektuál a politik, jednak komunist a nekomunist. (Podstatné momenty diskuse, jí se vedle intelektuál ú astnili i politici a odboroví funkcioná i, byla dvacet let poté zachycena v exilovém výboru lánk z tehdej ího tisku Jaro 1968 (Kolín n/r., Index 1988). Pon kud jiný výb r diskusních lánk p iná í publikace Pra ské jaro v médiích (Praha Brno, Ústav pro soudobé d jiny Dopln k 2004), kterou uspo ádal historik Ji í Hoppe.) Diskusi, která nazrávala v p ede lých letech, naplno otev eli po zru ení cenzury zjara 1968 komunisti tí intelektuálové (filozofové Karel Kosík, Robert Kalivoda a Ivan Sviták, spisovatelé Ludvík Vaculík, Milan Kundera a Jan Procházka, germanista a p edseda Svazu eskoslovenských spisovatel Eduard Goldstücker, básník a noviná Ladislav Novomeský, noviná Antonín J. Liehm, ekonom Ota ik, historik Karel Kaplan a dal í). Kritizovali eskoslovenský vývoj v posledních dvaceti letech od p evzetí moci komunistickou stranou, poznamenaný adou systémových defekt s vá nými d sledky pro osudy jednotlivc i stav spole nosti, a po adovali dalekosáhlou korekturu politického, hospodá ského a kulturního ivota. Mnozí z nich se po únoru 1948 sami aktivn podíleli na uskute n ní takzvané diktatury proletariátu, jejich víra v socialismus sov tského typu byla v ak v roce 1956 ot esena. Hledali východisko, které by vrátilo marxistickému socialismu jeho humanistický náboj, a p itom zachovalo dosavadní systém státního socialismu, v n m vedoucí role byla vyhrazena komunistické stran. A spat ovali je v demokratizaci dosavadního systému, v prosazení svobody slova a v t ím podílu nekomunistických ob an a organizací na ízení státu a ve ejného ivota. Reformní politikové (Alexander Dub ek, Josef Smrkovský, Zden k Mlyná a dal í) sice v obecné rovin tyto názory vcelku sdíleli, vyjad ovali se v ak v t inou rezervovan ji a cítili bezprost edn j í pot ebu uhájit rozhodující vliv KS na vedení spole nosti. Naproti tomu nekomunisté (dramatik Václav Havel, spisovatel Alexandr Kliment, publicista Emanuel Mandler a dal í), kte í vyjad ovali kritické postoje zna né ásti obyvatelstva k dosavadnímu politickému uspo ádání, po adovali takovou alternativu, která by odstranila trvající privilegia komunist a p inesla obnovu pluralitní demokracie alespo v té podob, jakou m la v eskoslovensku v letech 1945 a Zatímco komunisti tí politikové a intelektuálové z stávali v hranicích marxisticko-leninské ideologie, vycházely názory nekomunist z platformy univerzálních lidských práv. Vilo, cital som niekde Tvoj pekny text o nasich o nositeloch nobelovky, myslim, ze Ti chybaju aspon dvaja, jeden posobi na katedre vody na Stavebnej fakulte a velmi nerad vystupuje verejne a druha ma podiel na Nobelovej cene pre MAAE, agenturu pre jadrovu energiu, Vieden,

8 samozrejme, propagacia uspechov slovenskej vedy je zakazana, co vsetci dobre vieme, ba pre web LIC neexistuju ani spisovatelia ako Milan Ferko ci Jano Beno, nemaju hesla, Halvonik vraj zakazal, Konference: Workshop CZ: Workshop DE: M i l í p á t e l é, V á e n é k o l e g y n, V á e n í k o l e g o v é, ob anské sdru ení Centrum pro studium populární kultury p ipravuje ve spolupráci s Ústavem hospodá ských a sociálních d jin a Seminá em obecných a komparativních d jin Ústavu sv tových d jin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na k v t n a konferenci na téma P O P U L Á R N Í K U L T U R A A E S K Á I D E N T I T A Populární kultura, chápána jako iroce sdílené významy, názory a praktiky, vzniká jako hybridní produkt, tvo ený na jedné stran sociálními a kulturními pot ebami oby ejných lidí na svou zábavu a uvoln ní a na druhé stran snahou producent oslovit co nej ir í obecenstvo a ovládnout trh. Studium populární kultury, vycházející z ji po desetiletí sv tov etablované disciplíny cultural studies, se p itom na akademických pracovi tích v eské republice za íná nesoustavn prosazovat a poslední dobou. Ú elem plánované konference je navázat pot ebný kontakt mezi jednotlivými badateli a pracovi ti zabývajícími se výzkumem populární kultury. Konference p edstaví fenomén populární kultury a mo nosti jeho vyu ití p i studiu proces formování eské identity a její kontextualizace v rozmanitých spole ensko-ekonomických situacích, které se ve 20. století vyst ídaly v eském prostoru. Na e v decké setkání si v ak klade za cíl podnítit p edev ím diskuzi o vyu itelnosti koncept cultural studies na socialistickou a postsocialistickou spole nost. Uvítáme p ísp vky zam ené na perspektivy dal ího výzkumu i na specifická témata, která se v rámci populární kultury v eském prostoru nabízejí. Výsledkem na eho setkání bude navázání u í spolupráce, vým na pohled a p ístup ke studiu tématiky populární kultury a spole né hledání mo ností dal ího rozvoje cultural studies v R. Konference je otev ená nejr zn j ím odborným pohled m na fenomén populární kultury, pozornost v ak v nujeme následujícím témat m: etnocentrické a xenofobní postoje v eské spole nosti,

9 podoby eského ateismu, agnosticismu, volnomy lenká ství a konformismu, socialismus po esku hierarchizace a rovnostá ství, místa pam ti moderního eského národa, eské sn ní sémantika eských utopií a tu eb, (post)socialistická ka dodennost kontinuity a diskontinuity, subkultury v eském prostoru, regionální identity v populární kultu e. Pro bli í informaci o metodologickém zam ení konference uvádíme základní díla inspirující ná pohled na studium populární kultury a eské identity: PETR A. BÍLEK, BLANKA INÁTLOVÁ, Tesilová kavalérie, Praha, Pistorius & Ol anská, PAULINA BREN, The Greengrocer and his TV: The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring, Cornell University Press, JOHN FISKE, Understanding Popular Culture, Boston, Unwin Hyman, LADISLAV HOLÝ, Malý eský lov k a skv lý eský národ, Praha, Sociologické nakladatelství, VLADIMÍR MACURA, astný v k, Praha, Academia, FRANÇOISE MAYER, e i a jejich komunismus, Praha, Argo Konference se koná v M o r a v s k é T e b o v é, nacházející se ve strategicky vhodném prostoru mezi Prahou, Olomoucí a Brnem. Moravská T ebová je také díky své poloze na zemských hranicích ech a Moravy, na okraji svébytné etnografické oblasti Malá Haná a svou minulostí n meckého jazykového ostr vku symbolickým a inspirativním místem. Délka p ísp vk je stanovena na 20 minut. V pr b hu konference bude pro ú astníky zaji t no drobné ob erstvení a kulturní program. Cestovní a dal í náklady si hradí ú astníci nebo jejich pracovi t. Ú astnický poplatek je stanoven na 150 K, pro doktorské studenty a d chodce 50 K, pro magisterské a bakalá ské studenty je ú ast zdarma. Tímto dopisem Vás chceme srde n pozvat k ú asti. P ihlá ky na konferenci (název p ísp vku, abstrakt o rozsahu 300 slov, stru ný akademický ivotopis) za lete em na adresu V echny návrhy p ísp vk budou podrobeny recenznímu ízení. Va e p ihlá ky o ekáváme nejpozd ji do 1 5. ú n o r a Do m síce po tomto datu sestavíme program konference a roze leme jej ú astník m. G a r a n t i k o n f e r e n c e : Dipl. Ing. Jakob Hurrle, Multikulturní centrum Praha Mgr. Filip Pospí il, Ph.D., A2 asopis kultury a oddechu Mgr. Jana Nosková Ph.D., Etnologický ústav AV R, v.v.i., pracovi t Brno PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., Ústav hospodá ských a sociálních d jin FF UK Praha Mgr. Martin kabraha, Ph.D., Katedra sociologie a andragogiky, FF UP Olomouc PhDr. Ond ej Sla álek, Ústav politologie, FF UK Praha Mgr. Karel ima, Ph.D, Katedra antropologických a historických v d, Z U Plze Centrum pro studium populární kultury je nevýd le nou, nestátní, neziskovou organizací, jejím cílem

10 je í it pov domí o populární kultu e jako ka dodenní kultu e irokých vrstev a p ispívat tak k poznání spole nosti a její sebereflexi. Svých cíl chce v eském akademickém prost edí dosáhnout ir ím etablováním p ístup oboru kulturních studií (cultural studies). Dále organizace vyvíjí kulturní a vzd lávací innost. W e b o v á s t r á n k a : Z a r e a l i z a n í t ý m k o n f e r e n c e, l e n o v é C e n t r a p r o s t u d i u m p o p u l á r n í k u l t u r y : Mgr. Ond ej Daniel, Mgr. Tomá Kavka, Mgr. Jakub Machek Výzva k ú ast i - Regionální ident i ta v obrazech populární kul tury p íklad Moravy a Saska Centrum pro studium populární kultury (CSPK) hledá spolupracovníky z ad urnalist, um lc (zejména fotograf a filma ), aktivist, student a dal ích adept spole enských v d pro realizaci projektu Regionální identita v obrazech populární kultury p íklad Moravy a Saska. V sou asné Evrop je regionální identita chápána jako jeden z prioritních mechanism identifikace. Oproti národním nebo etnickým identitám asto zatí eným minulostí nabízí tato dosud málo reflektovaná a v národním kontextu asto nep íli atraktivní rovina identifikace zcela nové významy. Regionalistické proudy asto erpají sv j potenciál z pocitu k ivd ze strany centra a ve st edovýchodní Evrop bývají spojovány s konzervativním k ídlem politického spektra, která definuje regionální identitu za pomoci primordiálních faktor (spole ného p vodu, dialektu a dal ích objektivních znak ). Obdobn pat í slovní spojení Evropa region i do ideologického arzenálu tzv. Nové pravice (Alain de Benoist, Umberto Bossi nebo Jörg Haider). Regionální identita tak m e být svými kritiky chápána jako p edstupe vysoce exkluzivní etnické identity. Projekt se zam í na mapování, analýzu a srovnání sou asného stavu moravské a saské regionální identity tak, jak je manifestována v populární kultu e. K výzkumu regionalistické kulturní praxe budou vyu ity rozmanité produkty populární kultury. Pro inspiraci nabízíme n kolik konkrétních témat vhodných k výzkumu manifestace regionální identity ve ve ejném prostoru. Uvítáme jejich dal í dopln ní: architektonická a urbanistická analýza blogy, internetová fóra, facebook fotbal (Dynamo Dresden, FC Brno apod.) a dal í sporty lokální produkty, význam specifické gastronomie (regionální jídla, piva, vína, ko alky atd.) nálepky, vlajky, znaky a dal í symboly regiony v muzejích a v deckých institucích (archeologie, etnografie, historie, lingvistika, kartografie, biologie)

11 rozhovory (lokální a regionální politici, akademici, celebrity a náhodní informanti) psané dialekty (výv sní títy, literatura, texty na webu) saský tv rce divokého Západu Karel May videoklipy, populární a lidová hudba východon mecký fenomén Ostalgie s významy dotýkajícími se Saska vyu ívání názv region v reklam a názvech firem H a r m o n o g r a m a k t i v i t : , workshop v Sasku , workshop na Morav , prezentace výsledk výzkumu, Brno a Moravská T ebová Díky podpo e esko-n meckého fondu budoucnosti m eme ú astník m nabídnout ubytování a stravování v míst workshop i záv re né prezentace. Ú astníci vytvo í esko-n mecké tandemy zkoumající podobná témata v obou zemích. Výstupem projektu bude PDF publikace a online výstava. Hlaste se s krátkým výzkumným projektem a ivotopisem d o na adrese Uvítáme pokud Milé Pazov anky, vá ení Pazov ania PRIHLÁSTE SA V AS A PRÍDITE NA 16. STRETNUTIE PAZOV ANOV IJÚCICH NA SLOVENSKU! Na e postjubilejné 16. stretnutie sa uskuto ní v sobotu po Hromniciach, teda 5. februára 2011 so za iatkom o 10,00 hod., na známom mieste v Závodnej jedálni SLOVNAFT Vl ie hrdlo (ve ké hodiny nad vchodom). Privezú Vás tam autobusy. 74 (z hlavnej elezni nej stanice),. 70 (od Nového mostu), 87 (z Petr alky). Aby sme stretnutie mohli dobre pripravi, je nevyhnutné, aby ste záväzné prihlá ky zaslali do 14. januára 2011 (platí aj dátum pe iatky na liste). Pred rokom sme si pripomenuli 240. výro ia príchodu Slovákov zo Selen e do Pazovy. V tomto roku je 240 rokov od príchodu druhej ve kej vlny pris ahovalcov do Pazovy a to z Malého Kere a. Ako pred rokom, aj na e 16. stretnutie chceme obohati vo bou GAZDU a GAZDINEJ roka. Vyzývame preto v etky Pazov anky, aby na stretnutie napiekli a do sú a e prihlásili pazovskje kíf e (pre porotu 10 ks., ale je vhodné prinies celú ap u, aby aj iní mohli ochutna ) a v etkých Pazov anov, aby sa prezentovali doma vyhotovenými pazovskima klbásami (pol kila pre porotu). Najlep ie kíf e a najlep ia klbása prinesú ich autorom uznanie GAZDINÁ a GAZDA ROKA Minuloro ný GAZDA ROKA má za povinnos prinies údené klobásy, ktoré si budete môc kúpi priamo na stretnutí. Ak máte záujem o vä ie mno stvo, napí te to do prihlá ky.

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

Ekonomická univerzita v Bratislave REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA

Ekonomická univerzita v Bratislave REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Katedra sociálneho rozvoja a práce REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA Vedecký recenzovaný on-line časopis Ročník I číslo 2/2015 ISSN 2453 6148

More information

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí.

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí. Doc. RNDr. Ján GÁPER, CSc. Studium (1976 1981) PřF Univerzity Komenského Bratislava, magisterské a doktorské studium obor: Biologie, specializace: systematická botanika a geobotanika dipl. práce: Vzájemné

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

NEURAL NETWORKS USAGE AT CRYSTALLIZERS DIAGNOSTICS

NEURAL NETWORKS USAGE AT CRYSTALLIZERS DIAGNOSTICS NEURAL NETWORKS USAGE AT CRYSTALLIZERS DIAGNOSTICS Frischer Robert a, David Ji í b, Vro ina Milan c a V B-TU OSTRAVA, 708 33, Ostrava - Poruba, eská republika, E-mailová adresa: robert.frischer@vsb.cz

More information

Martin Gregor. 7. června 2016

Martin Gregor. 7. června 2016 Co (nového) Vás čeká na IES? Malá ochutnávka z naší kuchyně nejen pro přijaté studenty Institut ekonomických studíı FSV UK 7. června 2016 Šance na přijetí Hlavním kritériem přijetí je kombinovaný NSZ percentil:

More information

J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti

J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti Konsolidovaná účtovná závierka za rok, KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT za rok, v tis. EUR Bod 2013 2012 Úrokové výnosy 7 295 075 163 724 Úrokové náklady

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Level 1. Anglicko-český slovníček

Level 1. Anglicko-český slovníček Level 1 Anglicko-český slovníček 160191_BV_slovnicky-na-A5_New-Challenges_1.indd 1 6.5.2016 13:36:12 OBSAH Module 1 THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Spravodaj c 94. Prihlasujem sa na predná ku prof. PhDr. Martina WIHODU, Ph.D. o jeho najnov ej publikácii Morava v dob kní ecí 906 1197

Spravodaj c 94. Prihlasujem sa na predná ku prof. PhDr. Martina WIHODU, Ph.D. o jeho najnov ej publikácii Morava v dob kní ecí 906 1197 Spravodaj c 94 - Predná ka "Morava v dob kní ecí 906-1197 " v utorok 7. decembra 2010 o 13.30 h. v Spolo enskej sále Ve vyslanectva R na Slovensku, Hviezdoslavovo nám. 8, Bratislava, Návrh prihlasovacieho

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

E-puck knihovna pro Python

E-puck knihovna pro Python E-puck knihovna pro Python David Marek Univerzita Karlova v Praze 5. 4. 2011 David Marek (MFF UK) E-puck knihovna pro Python 5. 4. 2011 1 / 36 Osnova 1 Představení e-puck robota 2 Připojení 3 Komunikace

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE Recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. Ročník 1, číslo 1, vychádza polročne dátum vydania 1.5.2011, Predregistrácia periodickej tlače na Ministerstve kultúri

More information

Chcem na tomto mieste poveda tri krátke úvahy pre o sme k Svätoplukovi pri li. V etky na e pohnútky a motívy sú pozitívne, pri li sme sa vyjadri ZA!

Chcem na tomto mieste poveda tri krátke úvahy pre o sme k Svätoplukovi pri li. V etky na e pohnútky a motívy sú pozitívne, pri li sme sa vyjadri ZA! Spravodaj c 75-7. septembra 2010 o 17:00 hod. do letnej citarne U cerveneho raka, Michalska 26 na prezentaciu trnavskeho literarneho klubu Littrenie z cyklu Pramene. Mestska kniznica v Bratislave Vas srdecne

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

MODELOVANIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A DICHOTÓMIE CENTRUM PERIFÉRIA

MODELOVANIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A DICHOTÓMIE CENTRUM PERIFÉRIA GEOGRAFIE ROK 2014 ČÍSLO 4 ROČNÍK 119 MARIÁN HALÁS MODELOVANIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A DICHOTÓMIE CENTRUM PERIFÉRIA HALÁS, M. (2014): Modelling of spatial organization and the dichotomy of centre

More information

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 CZECH-ASIAN FORUM business, cultural

More information

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití CZ Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití 1 CZ Tento motor je určen speciálně pro malé nafukovací čluny. Hlavní přednosti: pěkný vzhled, nízká hmotnost, jednoduchá instalace a žádné

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno PEFnet 2013 21 st November 2013 PROGRAMME PLENARY AND TOPICAL SESSIONS OF THE CONFERENCE Plenary: PEFnet 2013 (Q 16) Session 1: Economics and

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

88-GLI ARREDI FESTIVI

88-GLI ARREDI FESTIVI 88-GLI AEDI FEII dall'oea "Nabuo" Giusee e Coo Intoduzione oano I Mezzo-oano Contalto eno ass Allego Mosso ΠΠΠΠ(Ebei. Leviti e egini Ebee) Gli_a - Gli_a - Gli_a - Gli_a - ΠGli_a -. e - e -. e - e

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

Tetanus ako ho nepoznáme

Tetanus ako ho nepoznáme Tetanus ako ho nepoznáme Originálny zdroj: VRAN (Vaccination Risk Awareness Network), VACCINES DPT: TETANUS http://www.vran.org/vaccines/dpt/taylor-tetanus.htm VACCINES DPT: TETANUS TOXOID VACCINATION

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

VYBRANÉ MO NOSTI FINANCOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKT METALURGICKÝCH FIREM V KONTEXTU VÝVOJE KOHEZNÍ POLITIKY EU

VYBRANÉ MO NOSTI FINANCOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKT METALURGICKÝCH FIREM V KONTEXTU VÝVOJE KOHEZNÍ POLITIKY EU VYBRANÉ MO NOSTI FINANCOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKT METALURGICKÝCH FIREM V KONTEXTU VÝVOJE KOHEZNÍ POLITIKY EU SELECTED OPTIONS OF FINANCING DEVELOPMENT PROJECTS OF METALLURGY COMPANIES WITHIN THE CONTEXT

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Manažerské transakce

Manažerské transakce Manažerské transakce Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

Linguae.eu 3/2011. A Trimestrial European Scientific Language Review. J u n e 2 ISSN 1337-8384. Good communication

Linguae.eu 3/2011. A Trimestrial European Scientific Language Review. J u n e 2 ISSN 1337-8384. Good communication Linguae.eu A Trimestrial European Scientific Language Review J u n e 2 0 1 1 ISSN 1337-8384 3/2011 Good communication is as stimulating as black cofee and just as hard to sleep after. nothing is so important

More information

House Exchange. The best way to find a mutual exchange. utual exchange mutual exchange mutual exchange. mutual exchange mutual exchange mutual exc

House Exchange. The best way to find a mutual exchange. utual exchange mutual exchange mutual exchange. mutual exchange mutual exchange mutual exc House Exchange The best way to find a xchange mu mutual exc utual exchange xchange mu mutual exc utual exchange xchange mu If you have any difficulty understanding this document we can arrange for it to

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

Ústredná knižnica FaF UK informuje svojich používateľov o prístupe do ONLINE VERZIE EUROPEAN PHARMACOPOEIA (EP)

Ústredná knižnica FaF UK informuje svojich používateľov o prístupe do ONLINE VERZIE EUROPEAN PHARMACOPOEIA (EP) Ústredná knižnica FaF UK informuje svojich používateľov o prístupe do ONLINE VERZIE EUROPEAN PHARMACOPOEIA (EP) 1. Vstup cez webovú stránku fakulty: http://www.fpharm.uniba.sk/index.php?id=2415 alebo cez

More information

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SCHEDULING OF WORKING TIME OF DRIVERS IN REGULAR BUS TRANSPORT Miloš Poliak 1, Linda Forrest 2 and Štefánia Semanová 3 Introduction In terms of regular bus transport in the Slovak Republic (SR), the work

More information

Technika a vzdelávanie

Technika a vzdelávanie ROýNÍK 3 2/2014 Technika a vzdelávanie ýdvrslv zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných, i QD Y\VRNêFK ãnroifk QD REODVĢ ]inodgqpkr D aplikovaného výskumu, aplikáciu infoupdþqêfk WHFKQROyJLt

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace [DataSet2] Statistics 1 Sexuální 5rientace N 224 1 Sexuální "rientace Bisexuální Heter5sexuální H5m5sexuální Frequency 14 6,3 6,3 6,3 23 9,6 9,6 96,9 7 3,1 3,1 1, 224 1, 1, 1 Sexuální "rientace 1 8 6 4

More information

8 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu Ś L U S A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

More information

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS School and Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS Alexandra ONDREJKOVÁ, Janette GUBRICOVÁ Abstract: The article

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION CATHOLIC UNIVERSITY IN RUŽOMBEROK The Faculty of Education JURAJ PÁLEŠ INSTITUTE IN LEVOČA In cooperation with Uniwersytet Śląski v Katowiciach Humanitná spoločnosť Prijatie centrum psychosociálnej prevencie

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

Elektronický lexikón slovenského jazyka

Elektronický lexikón slovenského jazyka Spravodaj c 95-2. decembra 2010 otvorenie vystavy kaplnke FRANTISKANSKEHO KOSTOLA ++++++++++++++++++++++ - 3. decembra 2010 zomrel Ladislav Lencz, jedinecny clovek, Bozi muz. Pohreb bude v sobotu 11.12.2010

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

TL 3x TL 3xP. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing Typ ñ Type D max. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing TL 35P TL 36P 15 40 43,2 43 22,3 24,8

TL 3x TL 3xP. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing Typ ñ Type D max. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing TL 35P TL 36P 15 40 43,2 43 22,3 24,8 TOROIDNÕ TLUMIVKY PROUDOVÃ KOMPENZOVAN TL 3x TL 3xP CURRENT COMPENSATED TOROID CHOKES Typ ñ Type D max h max TL 32 TL 33 TL 34 TL 35 TL 36 19,2 25 3 39,5 8 9,7 13,4,7 21 Typ ñ Type TL 32P TL 33P TL 34P

More information

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Jana DUCHOVÁ, Karol FURDÍK Department of Cybernetics and Artificial Intelligence, Faculty of Electrical Engineering

More information

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9:

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: YOUTUBE 4.0 Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: 1) V puštěném přehrávači EAGET zjistěte IP adresu vašeho zařízení (Nastavení - Systém - Síť - "IP adresa

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Origin 8.0 ORI-00156 Origin 8.0 1 Individual License WNT/2K/XP/VS 17 960 ORI-00157 Origin 8.0 1 Individual

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

PRÍPAD OATIS ČESKOSLOVENSKÝ KOMUNISTICKÝ REŽIM VERZUS DOPISOVATEĽ ASSOCIATED PRESS

PRÍPAD OATIS ČESKOSLOVENSKÝ KOMUNISTICKÝ REŽIM VERZUS DOPISOVATEĽ ASSOCIATED PRESS SLAVOMÍR MICHÁLEK PRÍPAD OATIS ČESKOSLOVENSKÝ KOMUNISTICKÝ REŽIM VERZUS DOPISOVATEĽ ASSOCIATED PRESS ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA BRATISLAVA 2005 Všetky práva vyhradené. Žiadnu časť tejto publikácie nemožno reprodukovať,

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné dotazy <Informační centrum pro zákazníky společnosti LG> 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. č e š t i n a Slovenčina E n g l i s h Všeobecné otázky

More information

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Carl Phili Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Allegro 1. Magniicat TACET Carl Phili Emanuel BACH (1714-1788) 2. Quia resexit Sorano Andante 5 9 12 2 C.Ph.E.Bach. Magniicat Vocal solo

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

X. SLOVENSKÝ KONGRES CHIRURGIE RUKY. 2. 3. 10. 2014, Tále. Vedecký program

X. SLOVENSKÝ KONGRES CHIRURGIE RUKY. 2. 3. 10. 2014, Tále. Vedecký program Slovenská spoločnosť chirurgie ruky II. Ortopedicko-traumatologická klinika, UN, Bratislava OZ HIPPOKRATES X. SLOVENSKÝ KONGRES CHIRURGIE RUKY 2. 3. 10. 2014, Tále Vedecký program Vážené dámy, vážení páni!

More information

1. Cíl a metodika výzkumu / Objectives and methodology of the survey 2. 2. $QDOê]DSRE\WXQiYãWYQtNDAnalysis of visitor s stay 3

1. Cíl a metodika výzkumu / Objectives and methodology of the survey 2. 2. $QDOê]DSRE\WXQiYãWYQtNDAnalysis of visitor s stay 3 OBSAH / SUMMARY: str. / page 1. Cíl a metodika výzkumu / Objectives and methodology of the survey 2 2. $QDOê]DSRE\WXQiYãWYQtNDAnalysis of visitor s stay 3,QIRUPDþQt]GURMSURQiYãWYXý5Information source for

More information

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena 1 021433 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values. Volume 1 : A 2 021430 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values.

More information

Spravodaj c 101 +++++++++++++++++++++++++++++

Spravodaj c 101 +++++++++++++++++++++++++++++ Spravodaj c 101-6. 1. 2010 o 17.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice sa uskutoční novoročný organový koncert Vladimíra Kopáčika. Srdečne pozývame! +++++++++++++++++++++++++++++ - v Katedrale

More information

III Bienal de Autismo Página 1 / 43

III Bienal de Autismo Página 1 / 43 III Bienal de Autismo Página 1 / 43 A Direcção da APPDA N ort e dá -v os as B oas V in das à I I I B ien al de Au t is m q u e es t a corres p on da à s v os s as ex p ect at iv as com o t em a em deb

More information

Angličtina bez knihy a bez pera

Angličtina bez knihy a bez pera Angličtina bez knihy a bez pera Stupeň 3 Katarína Koržová, 2001 Všetky práva vlastníka autorských práv sú vyhradené. Žiadna časť diela nesmie byť kopírovaná, reprodukovaná, verejne používaná alebo šírená

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Marilena Nečinová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Marilena Nečinová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Marilena Nečinová Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_ADJECTIVES AND ADVERBS_S2 Číslo projektu: CZ

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

Osídlenie Kostolianskej doliny

Osídlenie Kostolianskej doliny Osídlenie Kostolianskej doliny Osídlenie Kostolianskej doliny Mgr. Zuzana Borzová, PhD. Katedra archeológie FF UKF zborzova@ukf.sk Mgr. Noémi Pažinová, PhD. Katedra archeológie FF UKF npazinova@ukf.sk

More information

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Projekt LLABS: Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja 2013-1-RO1-GRU06-29574-5 Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Legislatíva a politiky v niektorých európskych

More information

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky RÁDIOTELEFÓNNE POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLÓGIA CIVILNÉHO LETECTVA

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky RÁDIOTELEFÓNNE POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLÓGIA CIVILNÉHO LETECTVA Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky RÁDIOTELEFÓNNE POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLÓGIA CIVILNÉHO LETECTVA PRVÉ VYDANIE 2010 Publikácia Leteckej informačnej sluţby Slovenskej republiky

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information