NADÁCIA SÚ ASNÉHO SLOVENSKÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA

Size: px
Start display at page:

Download "NADÁCIA SÚ ASNÉHO SLOVENSKÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA"

Transcription

1 Spravodaj c 97 - Diskusia PARK U ACHTILÝCH DU Í VO ZVOLENE v pondelok o 17:00 hod. NADÁCIA SÚ ASNÉHO SLOVENSKÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA a Vás a Va ich priate ov pozývajú na diskusiu k téme PARK U ACHTILÝCH DU Í VO ZVOLENE (Pamätník s filozofickou dimenziou) Hostia: Ladislav Snopko, Milo iak, autori námetu a koncepcie Peter Kalmus, Pa o Macho, autori výtvarných diel Peter Abonyi, autor architektonického rie enia V pondelok 20. decembra 2010 o 17:00 hod. v Zichyho paláci (Ventúrska 9, 2. posch., Bratislava) Moderuje: Zuzana Barto ová o hod. Nové krídlo Kopplovej vily GJK, Zelený krí ek 3, Trnava Knihu uvedie: Vladimír Beskid, Veronika Rónaiová: Otvorený archív... (Bratislava 2010) - Bratislava, 14. decembra 2010 Priestory Slovenského národného múzea- Prírodovedného múzea na Vajanského nábre í 2 v Bratislave sa po pä desiatich rokoch zmenia. Od 15. decembra 2010 bude sprístupnená nová stála expozícia pribli ujúca ivú prírodu Slovenska Zázrak prírody Biodiverzita Slovenska. Pred nieko kými mesiacmi uzatvorilo SNM-Prírodovedné múzeum svoje dve stále expozície Fauna Slovenska a Variácie sveta rastlín, v aka ktorým od roku 1960 obdivovalo významných zástupcov slovenskej ivej prírody nieko ko generácií náv tevníkov. V týchto d och sa sprístup uje nová expozícia, ktorá ponúka prostredníctvom témy biologickej rozmanitosti komplexný obraz o flóre a faune Slovenska. Pôvodné diorámy s dominantnými predstavite mi na ej fauny boli doplnené a vyu ité v zmysle filozofie sú asnej expozície aj na vernú prezentáciu biotopov. K desiatim pôvodným diorámam pribudli dve nové, ktoré spolu s priestorovými in taláciami piatich vitrín umo nia náv tevníkovi spozna rozmanitos vegeta ných typov Slovenska od ní in cez pahorkatiny a po najvy ie polohy horských masívov a tie ivo íchov, ktoré mo no v tom ktorom prostredí stretnú. Náv tevníka aká poh ad pod vodnú hladinu, do bludiska bizarných skalných útvarov, ale aj prechádzka lesom. Expozícia Zázrak prírody Biodiverzita Slovenska je situovaná v tyroch miestnostiach s celkovou rozlohou 882 m 2. Úvod expozície je zárove úvodom do sveta ivej prírody. Náv tevníka zaujmú prí a livé obrázky mikrosveta rastlín a ivo íchov. Prostredníctvom jednoduchej animácie sa oboznámi so základnými procesmi fotosyntézy a problematikou systematického triedenia ivých organizmov, aby bol vzápätí ohromený ve kos ou obrovskej ryby vy e es metrovej vyzy, ktorá sa vyskytovala na Slovensku e te na za iatku 20. storo ia, ale dnes u ju na na om území nenájdeme. Príbeh diverzity fauny Slovenska sa naplno rozvíja v 30 vitrínach, kde sú zástupcovia ivo í nych druhov prezentovaní v rámci jednotlivých systematických skupín (mäkký e, kôrovce, hmyz, ryby, oboj ivelníky, plazy, vtáky, cicavce). Ich prezentácia je doplnená o kostrový materiál, hniezda a vají ka vtákov i stopy cicavcov. Múzejná prezentácia rastlinných druhov je rie ená kresbami renomovaného ilustrátora z oblasti populárno-vedeckej literatúry akad. maliara Jind icha Krej u, ktoré sú umiestnené na 30 podsvietených stojanoch, prezentujúcich významné druhy 32 biotopov a dop ajú tak

2 autentický botanický materiál priestorových in talácií v diorámach. Vedecká ilustrácia akad. maliara J. Krej u je pou itá aj na doplnenie vitrín, prezentujúcich ivo íchy. Záver expozície patrí prezentácii skvostov slovenskej prírody národných parkov a hlavných my lienok ochranárskych sna ení. Snahou a jedným z cie ov autorov bolo poukáza na krehkos a zranite nos prírody a význam aktivít, zameraných na jej ochranu. Zrkadlo, umiestnené v závere expozície, má upozorni, e lovek je len jedným z lánkov geniálneho sveta prírody. To, i tým najvy ím, nech si rozhodne ka dý sám za seba. Expozícia Zázrak prírody Biodiverzita Slovenska svojím výtvarným rie ením a filozofiou nadväzuje na tému expozície Zázrak prírody Biodiverzita Zeme, ktorá bola verejnosti sprístupnená v roku SNM-Prírodovednému múzeu sa sprístupnením o ivených expozícií podarilo naplni významnú úlohu, vyplývajúcu z plnenia Ak ného plánu implementácie Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku, a to práve v roku 2010, ktorý bol vyhlásený UNESCO-m za Medzinárodný rok biodiverzity. Nieko ko naj z výstavy: Najmen í organizmus: blcha ma acia - 2 mm Najvä í ivo ích: vyza ve ká, model 6,4 m a hmotnos okolo 1000 kg Najviac ohrozené rastliny a ivo íchy prezentované na výstave: ryba blatniak, plazy korytna ka mo iarna, vtaky orly, drop, krak a, a iné, hmyz sága stepná, fuzá Schaeferov, jaso ervenooký, cicavce kamzík vrchovský tatranský, zubor európsky Naj a ie zviera: zubor európsky, hmotnos okolo 900 kg Najstar í zbierkový predmet: niektoré zoologické preparáty majú vy e 100 rokov; projekciou prezentovaný Cypriánov herbár má okolo 240 rokov ivo íchy na Slovensku u vyhynuté, resp. dnes u len zbierkové predmety: vyza ve ká, 3 druhy jeseterov, losos atlantický Názov: Zázrak prírody Biodiverzita Slovenska Miesto: SNM-Prírodovedné múzeum, Vajanského nábr. 2, Bratislava Trvanie: od 15. decembra 2010 Otváracie hodiny: po as kolského roka h, posledný vstup h; po as mesiacov júl a august h Kurátor: Mgr. Ján Kautman Kurátor zodpovedný za botaniku: RNDr. Jana Uhlí ová Autori expozície a zostavovatelia scenára: Mgr. Ján Kautman a RNDr. Jana Uhlí ová ostatní autori: Mgr. Juraj a aný, RNDr. Vladimír Janský, RNDr. Ivona Kautmanová, RNDr. Ivo Rychlík a RNDr. Eva Uher íková, CSc. spolupráca na scenári: RNDr. Roman Cséfalvay a Mgr. Katarína Vidékyová Odborná spolupráca: Prof. RNDr. Karol Hensel, CSc. a Mgr. Marek Vaculík Architektonicko-priestorové a výtvarné rie enie, realizácia expozície: Ateliér Choma a Ping Pong Generálny partner SNM: Po tová banka a.s. Mediálni partneri SNM: Slovenský rozhlas, TASR, zoznam.sk, Historická revue, Pamiatky a múzeá, muzeum.sk, Nubium, Slovakia Online, Bigmedia, in.ba, TV Bratislava, Guest, Kam do mesta, Fan v Bratislave, citylife.sk decembra (streda) 2010 o h v priestoroch Regionalneho centra Rozvojoveho programu OSN v Bratislave, dovolujeme si Vas pozvat na prezentaciu Spravy UNDP o ludskom rozvoji 2010 a diskusiu o jej zaveroch Vás pozýva na prezentáciu SPRÁVY O UDSKOM ROZVOJI 2010

3 a diskusiu na túto tému v stredu 15. decembra 2010 o hod. v priestoroch Regionálneho centra UNDP na Grösslingovej ul. 35 v Bratislave. Hlavný prejav prednesie BRIGITA SCHMÖGNEROVÁ, BÝVALÁ VICEPREZIDENTKA EURÓPSKEJ BANKY PRE OBNOVU A ROZVOJ Správu predstaví Andrey Ivanov, pecialista na otázky udského rozvoja Rozvojového programu OSN Te íme sa na Va u ú as. Správa o udskom rozvoji je nezávislou publikáciou Rozvojového programu OSN. Od svojho prvého vydania v roku 1990 poskytuje Správa o udskom rozvoji ka doro ne aktuálny poh ad na niektoré z najpál ivej ích problémov, ktorým udstvo elí. Tohtoro ná správa je jubilejnou 20. Správou o udskom rozvoji. Pracovnými jazykmi podujatia budú sloven ina a angli tina (tlmo enie je zabezpe ené). Potvr te, prosím, svoju ú as najneskôr do 13. decembra 2010 na adrese: alebo tel.: decembra 2010 o hod. Music Gallery u Dezmara, Klariska 1, Bratislava O sucasnej situacii v Irane a Strednej Azii dec o hod, Divadlo Meteorit, Culenova 3 My name is ALI, vstupne 7 - Nemohl bys prosim Te svymi kanaly pomoci propagovat vyzvu na nasi konferenci a na s ni propojeny workshop? Uzaverky tam jsou a POZOR Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícro ia. Dobre si to uvedomte! (J.P.II. Majme na pamäti slová slová Sv. Otca Jána Pavla II. ktorý nám adresoval tieto slová: "Drahí Slováci a Slovenky! Pápe vie, ako ve mi ho máte radi, ale aj pápe Vás uis uje, e Vás má ve mi rád. Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícro ia. Dobre si to uvedomte... Nesta í hovori, hlási sa za katolíkov; je treba da dôkaz tej skutkovej viery, o ktorej hovorí kniha Skutkov apo tolov. Je to viera, ktorá sa najvýraznej ie prejavuje v láske. Slovensko je povolané ponúknu Európe predov etkým dar svojej viery v Krista a svojej oddanosti k Panne Márii. Jej zverujem sú asnos i budúcnos Cirkvi a slovenského národa, aby rástol pod Kristovým krí om a v om vedel objavi a prija posolstvo lásky a spásy". pko-sa-nakoniec-burat-bude Moja odpove na lánok Pekný de Palo Máme obrovskú mo nos vyskú a si silu pozitívneho myslenia a neprija obraz

4 toho, o nám podsúvajú arogantní zahrani ní manipulanti prostredníctvom moci nakradnutých pe azí. Nepripus me v my lienkach zbúranie PKO, ale predstavujme si ako prekvitá a koná sa tam stále viac aktivít pre Bratislav anov. Táto kauza je precedens pre stratu akejko vek mo nosti zasahova do a ieho diania v na om meste a podvoli sa tak moci zahrani ného kapitálu. Sila je vna om rozhodnom vyjadrení toho, o chceme. A e te pár ver ov Sama Chalupku na podporu na ej sily v jednote. A ty mor ho! - hoj mor ho! detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu; a o i tam du u dá v tom boji divokom: Mor ty len, a vo neby, ako by otrokom. Celá báse tu Pre ítajte: urkovský stratil pamä. Petícia na záchranu PKO Sulik zacal oprasovat korunu Richard Sulík iada plán návratu koruny vaj iarski biskupi vystúpili proti odstráneniu krí ov vaj iarski biskupi vyjadrili znepokojenie nad silným odmietaním nábo enských symbolov na verejných miestach a potvrdzujú, e zákaz krí ov nikdy nebude vyjadrením tolerancie, ale práve naopak intolerancie, preto e zabra uje verejnému vyjadrovaniu kres anskej viery. Vyjadrujú v om taktie solidaritu s prenasledovanými kres anmi na Blízkom východe. Konferencia biskupov vaj iarska zdôraznila, e sloboda vierovyznania a svedomia je mimoriadne cenná a ka dá nábo enská komunita a ka dý tát ju musí re pektova. Táto sloboda dovo uje u om i individuálne alebo v spolo enstve, ktoré si vyberú na základe ich viery a svedomia v súkromí ako aj na verejnosti. Z toho vyplýva aj právo verejne vyznáva a i svoju vieru aj skrze vidite né symboly viery, pí e sa vo vyhlásení. Biskupi alej odsudzujú existenciu silného nepriate stva hlavne v sú asnosti nábo enských symbolov na verejnosti a tendencie vytla i nábo enstvo iba do súkromia loveka. Pod a tejto nóty sloboda vierovyznania a svedomia je zaru ená iba vtedy, ak vyhlásenia a symboly rôznych vierovyznaní sú navzájom tolerované. V tejto súvislosti biskupi mimoriadnym spôsobom vyjadrili solidaritu prenasledovaným kres anom na Blízkom východe. Podmienky ivota kres anov v týchto krajinách sa neustále zhor ujú a nezdá sa, e by tieto prenasledovania utíchali. alej pripomenuli, e viac ako 200 miliónov kres anov na svete je prenasledovaných alebo systematicky ohrozovaných kvôli ich viere. Na záver vyjadrili v a nos v etkým osobám, ktoré podporujú prenasledovaných

5 kres anov a povzbudili k modlitbám za nich. Zvlá vyzvali v etky farnosti krajiny, aby odslú ili sväté om e za prenasledovaných kres anov mu eníkov svojej viery. Celý lánok TU: Pol roka po volbach (a po zopar drobnych preslapoch) vidiet coraz viac, ze SaS hra fer. Drzime dohody a neintrigujeme. Richard Sulik Monika Gullerová vymyslela metódu, ktorá doká e spo ahlivo pomôc v boji proti vrodeným chorobám. Slovenka, o urobila genetickú revolúciu Z domova odchádzali ako neznámi, v zahrani í sa vo svojich odboroch vypracovali na pi ky. V seriáli Slovenský recept na úspech vám priná ame príbehy na ich úspe ných rodákov. pecializuje sa na molekulárnu biológiu, ktorá dominuje jej projektom na prestí nej Oxfordskej univerzite. Prevratné objavy v oblasti genetiky jej priniesli uznanie vedcov najvy ieho kalibru. Vymyslela som novú a revolu nú metódu, ktorá funguje na základe akéhosi vypínania génov. Umo uje nám vopred zisti, o sa s bunkou stane v budúcnosti, vysvet uje 32-ro ná Monika Gullerová. Mladá Slovenka sa vo Ve kej Británii prepracovala na pi ku vo svojej profesii. Momentálne prebieha proces patentovania jej objavu Oxfordskou univerzitou. U oskoro by sa tak v aka Gullerovej mohli za a vyrába ú inné lieky, ktoré doká u pomôc pri genetických chorobách. V sú asnosti sa u pripravujú rokovania s farmaceutickými spolo nos ami, hovorí rodá ka z Tren ína. a ké za iatky Za iatky v zahrani í v ak neboli pre biologi ku jednoduché. Asi pol roka na Oxfordskej univerzite pracovala na projekte, ktorý nepriná al iadne výsledky a bola z toho sklamaná. Do povedomia akademickej spolo nosti sa dostala a objavením novej funkcie proteínu v bunke. Pri la som na to, e za iatok a koniec génu sú ve mi blízko seba a vytvárajú tzv. slu ku. Skúmala som, pre o tam tá slu ka je, o ju formuje a ktoré proteínové komplexy sa na tom podie ajú, hovorí mladá biologi ka. Jej výskum prispel k pochopeniu prepisu DNA do RNA v bunke, ktorý sa neskon í v rámci jedného génu, ale prechádza na al í a skon í sa a tam. Ve kým objavom bolo aj umiestnenie enzýmu kohezínu okolo chromozómov, ktorý umo uje ukon enie prepisu DNA do RNA. Za iatky tohto výskumu uskuto nila e te po as postgraduálneho túdia vo Viedni. Vtedy prelomové výsledky prezentovala na vedeckej konferencii v panielsku, kde si ju v imol profesor z Oxfordu. Následne od neho dostala pozvánku, aby pre neho pracovala. Svoju ancu u nepustila z rúk. Pamätám si, e mi povedal: Rob, o chce, spomína si na za iatky v Británii mladá vedky a.

6 Umelecké nadanie Ambiciózna Slovenka pochádza z lekárskej rodiny. Napriek tomu ju to k medicíne v mladosti príli ne ahalo. Nikdy som nechcela ís na medicínu a bránila som sa tomu. Chcela som by umelky ou alebo psychologi kou, pokra uje mladá vedky a. K umeniu pritom mala blízko u od detstva. Ako 16-ro ná dokonca vyhrala národnú sú a v písaní poviedok. Vtedy jej jeden z porotcov predpovedal s ubnú budúcnos. Ke e ju v ak na Vysokú kolu múzických umení neprijali, svoje plány musela zmeni. No na písanie dodnes nezanevrela. U nieko ko mesiacov pripravuje rozprávkovú knihu pre deti, ktorú by mohol vyda Oxford University Press. Prestí na kola sa stala jej druhým domovom a o návrate na Slovensko zatia neuva uje. To mesto mám rada. Je aleko od ruchu Londýna. Pohybuje sa tu ve a vedcov a profesorov vyznamenaných Nobelovými cenami. Roz írilo mi to obzory, nadchýna sa mladá vedky a, ktorá získala pred dvoma rokmi ocenenie Mladá výskumní ka roka Slovenskej Republiky. Prezidentka neziskovky Svoje vedomosti sa Slovenka sna í odovzdáva aj al ím generáciám. Má na starosti nieko ko tudentov na cvi eniach. Tie sú pod a jej slov ve mi náro né. Vyu ovanie je zalo ené na ve mi individuálnom prístupe s maximálne troma tudentmi. U ite musí by preto v dy pripravený na najrozli nej ie otázky tudentov. Okrem toho vo februári zalo ila so slovenskými kolegami neziskovú organizáciu Oxford and Cambridge Alumni Society of Slovak republic. Organizácia, v ktorej je dnes prezidentkou, sa sna í poskytova dôle ité informácie pre úspe né prijatie na prestí nu univerzitu. Okrem toho podporuje, aby bývalí aj sú asní tudenti univerzity ostali v kontakte a aktivne sa v Oxforde alebo Cambridge stretávali. Hviezda slávnych pretekov veslíc Monika Gullerová okúsila v Británii na vlastnej ko i aj slávne preteky vo veslovaní medzi tudentami dvoma najznámej ích univerzít Oxford a Cambridge. Stala sa lenkou jednej z univerzitných lodí. Dodnes s úsmevom spomína na sychravé skoré rána, ke musela trénova. Nahovorili ma, e to bude iba na dva tý dne. Nakoniec z toho boli a tri mesiace. Bol to pre m a masochizmus. Ale skon ili sme druhí spomedzi zhruba es lenného pelotónu, vysvet uje so smiechom prípravy na preteky. Madarsky priemer je na Slovensku (Choval sa otrasne, povysenecky!) z diskusie: idealnejsie by bolo keby ho zmenili tak ze obcianstvo sa odeberie tomu kto prijme ine bez toho aby v dotknutej krajine zil aspon 5 rokov potom by o obcianstvo prisli len slovaci hovoriaci po m Odporucam do pozornosti clanok "Maiarský premiér je na Slovensku, rokoval s SMK" zo SME: Levocska biela zahada Takmer tri roky zbierali odbornici zo Spisskeho muzea v Levoci spolu s kolegami z Muzea Betliar podklady pre vystavu o Levocskej bielej panej. Nebolo to jednoduche. Hlavne v prvych mesia coch sa zdalo, akoby mnohe archivne materialy o Juliane Korponayovej cielene zmizli. Az postupne sa zacali objavovat dokumenty, ktore umoznili desifrovat nielen pozadie jej zrady, ale tiez zostavit obraz poslednych dni jej zivota.

7 * Hedviga ( uryvok z knihy Marie Vrabcovej) Precitajte si uryvok z knihy spomienok Hedvigy Malinovej, jej advokata a lekara. Politické rozpravy intelektuál za pra ského jara Karel Hrubý Autor analyzuje vývoj politického my lení eských a slovenských intelektuál zapojených do úsilí o reformu socialistického systému v ase pra ského jara Soust edí se p itom na klí ové pojmy tehdej í iroké ve ejné rozpravy (socialismus, demokracie, svoboda, moc, pluralismus, opozice) a jejich vzájemné vztahy, sna í se definovat typické postoje a diferencovat mezi pozicemi jednak intelektuál a politik, jednak komunist a nekomunist. (Podstatné momenty diskuse, jí se vedle intelektuál ú astnili i politici a odboroví funkcioná i, byla dvacet let poté zachycena v exilovém výboru lánk z tehdej ího tisku Jaro 1968 (Kolín n/r., Index 1988). Pon kud jiný výb r diskusních lánk p iná í publikace Pra ské jaro v médiích (Praha Brno, Ústav pro soudobé d jiny Dopln k 2004), kterou uspo ádal historik Ji í Hoppe.) Diskusi, která nazrávala v p ede lých letech, naplno otev eli po zru ení cenzury zjara 1968 komunisti tí intelektuálové (filozofové Karel Kosík, Robert Kalivoda a Ivan Sviták, spisovatelé Ludvík Vaculík, Milan Kundera a Jan Procházka, germanista a p edseda Svazu eskoslovenských spisovatel Eduard Goldstücker, básník a noviná Ladislav Novomeský, noviná Antonín J. Liehm, ekonom Ota ik, historik Karel Kaplan a dal í). Kritizovali eskoslovenský vývoj v posledních dvaceti letech od p evzetí moci komunistickou stranou, poznamenaný adou systémových defekt s vá nými d sledky pro osudy jednotlivc i stav spole nosti, a po adovali dalekosáhlou korekturu politického, hospodá ského a kulturního ivota. Mnozí z nich se po únoru 1948 sami aktivn podíleli na uskute n ní takzvané diktatury proletariátu, jejich víra v socialismus sov tského typu byla v ak v roce 1956 ot esena. Hledali východisko, které by vrátilo marxistickému socialismu jeho humanistický náboj, a p itom zachovalo dosavadní systém státního socialismu, v n m vedoucí role byla vyhrazena komunistické stran. A spat ovali je v demokratizaci dosavadního systému, v prosazení svobody slova a v t ím podílu nekomunistických ob an a organizací na ízení státu a ve ejného ivota. Reformní politikové (Alexander Dub ek, Josef Smrkovský, Zden k Mlyná a dal í) sice v obecné rovin tyto názory vcelku sdíleli, vyjad ovali se v ak v t inou rezervovan ji a cítili bezprost edn j í pot ebu uhájit rozhodující vliv KS na vedení spole nosti. Naproti tomu nekomunisté (dramatik Václav Havel, spisovatel Alexandr Kliment, publicista Emanuel Mandler a dal í), kte í vyjad ovali kritické postoje zna né ásti obyvatelstva k dosavadnímu politickému uspo ádání, po adovali takovou alternativu, která by odstranila trvající privilegia komunist a p inesla obnovu pluralitní demokracie alespo v té podob, jakou m la v eskoslovensku v letech 1945 a Zatímco komunisti tí politikové a intelektuálové z stávali v hranicích marxisticko-leninské ideologie, vycházely názory nekomunist z platformy univerzálních lidských práv. Vilo, cital som niekde Tvoj pekny text o nasich o nositeloch nobelovky, myslim, ze Ti chybaju aspon dvaja, jeden posobi na katedre vody na Stavebnej fakulte a velmi nerad vystupuje verejne a druha ma podiel na Nobelovej cene pre MAAE, agenturu pre jadrovu energiu, Vieden,

8 samozrejme, propagacia uspechov slovenskej vedy je zakazana, co vsetci dobre vieme, ba pre web LIC neexistuju ani spisovatelia ako Milan Ferko ci Jano Beno, nemaju hesla, Halvonik vraj zakazal, Konference: Workshop CZ: Workshop DE: M i l í p á t e l é, V á e n é k o l e g y n, V á e n í k o l e g o v é, ob anské sdru ení Centrum pro studium populární kultury p ipravuje ve spolupráci s Ústavem hospodá ských a sociálních d jin a Seminá em obecných a komparativních d jin Ústavu sv tových d jin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na k v t n a konferenci na téma P O P U L Á R N Í K U L T U R A A E S K Á I D E N T I T A Populární kultura, chápána jako iroce sdílené významy, názory a praktiky, vzniká jako hybridní produkt, tvo ený na jedné stran sociálními a kulturními pot ebami oby ejných lidí na svou zábavu a uvoln ní a na druhé stran snahou producent oslovit co nej ir í obecenstvo a ovládnout trh. Studium populární kultury, vycházející z ji po desetiletí sv tov etablované disciplíny cultural studies, se p itom na akademických pracovi tích v eské republice za íná nesoustavn prosazovat a poslední dobou. Ú elem plánované konference je navázat pot ebný kontakt mezi jednotlivými badateli a pracovi ti zabývajícími se výzkumem populární kultury. Konference p edstaví fenomén populární kultury a mo nosti jeho vyu ití p i studiu proces formování eské identity a její kontextualizace v rozmanitých spole ensko-ekonomických situacích, které se ve 20. století vyst ídaly v eském prostoru. Na e v decké setkání si v ak klade za cíl podnítit p edev ím diskuzi o vyu itelnosti koncept cultural studies na socialistickou a postsocialistickou spole nost. Uvítáme p ísp vky zam ené na perspektivy dal ího výzkumu i na specifická témata, která se v rámci populární kultury v eském prostoru nabízejí. Výsledkem na eho setkání bude navázání u í spolupráce, vým na pohled a p ístup ke studiu tématiky populární kultury a spole né hledání mo ností dal ího rozvoje cultural studies v R. Konference je otev ená nejr zn j ím odborným pohled m na fenomén populární kultury, pozornost v ak v nujeme následujícím témat m: etnocentrické a xenofobní postoje v eské spole nosti,

9 podoby eského ateismu, agnosticismu, volnomy lenká ství a konformismu, socialismus po esku hierarchizace a rovnostá ství, místa pam ti moderního eského národa, eské sn ní sémantika eských utopií a tu eb, (post)socialistická ka dodennost kontinuity a diskontinuity, subkultury v eském prostoru, regionální identity v populární kultu e. Pro bli í informaci o metodologickém zam ení konference uvádíme základní díla inspirující ná pohled na studium populární kultury a eské identity: PETR A. BÍLEK, BLANKA INÁTLOVÁ, Tesilová kavalérie, Praha, Pistorius & Ol anská, PAULINA BREN, The Greengrocer and his TV: The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring, Cornell University Press, JOHN FISKE, Understanding Popular Culture, Boston, Unwin Hyman, LADISLAV HOLÝ, Malý eský lov k a skv lý eský národ, Praha, Sociologické nakladatelství, VLADIMÍR MACURA, astný v k, Praha, Academia, FRANÇOISE MAYER, e i a jejich komunismus, Praha, Argo Konference se koná v M o r a v s k é T e b o v é, nacházející se ve strategicky vhodném prostoru mezi Prahou, Olomoucí a Brnem. Moravská T ebová je také díky své poloze na zemských hranicích ech a Moravy, na okraji svébytné etnografické oblasti Malá Haná a svou minulostí n meckého jazykového ostr vku symbolickým a inspirativním místem. Délka p ísp vk je stanovena na 20 minut. V pr b hu konference bude pro ú astníky zaji t no drobné ob erstvení a kulturní program. Cestovní a dal í náklady si hradí ú astníci nebo jejich pracovi t. Ú astnický poplatek je stanoven na 150 K, pro doktorské studenty a d chodce 50 K, pro magisterské a bakalá ské studenty je ú ast zdarma. Tímto dopisem Vás chceme srde n pozvat k ú asti. P ihlá ky na konferenci (název p ísp vku, abstrakt o rozsahu 300 slov, stru ný akademický ivotopis) za lete em na adresu V echny návrhy p ísp vk budou podrobeny recenznímu ízení. Va e p ihlá ky o ekáváme nejpozd ji do 1 5. ú n o r a Do m síce po tomto datu sestavíme program konference a roze leme jej ú astník m. G a r a n t i k o n f e r e n c e : Dipl. Ing. Jakob Hurrle, Multikulturní centrum Praha Mgr. Filip Pospí il, Ph.D., A2 asopis kultury a oddechu Mgr. Jana Nosková Ph.D., Etnologický ústav AV R, v.v.i., pracovi t Brno PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., Ústav hospodá ských a sociálních d jin FF UK Praha Mgr. Martin kabraha, Ph.D., Katedra sociologie a andragogiky, FF UP Olomouc PhDr. Ond ej Sla álek, Ústav politologie, FF UK Praha Mgr. Karel ima, Ph.D, Katedra antropologických a historických v d, Z U Plze Centrum pro studium populární kultury je nevýd le nou, nestátní, neziskovou organizací, jejím cílem

10 je í it pov domí o populární kultu e jako ka dodenní kultu e irokých vrstev a p ispívat tak k poznání spole nosti a její sebereflexi. Svých cíl chce v eském akademickém prost edí dosáhnout ir ím etablováním p ístup oboru kulturních studií (cultural studies). Dále organizace vyvíjí kulturní a vzd lávací innost. W e b o v á s t r á n k a : Z a r e a l i z a n í t ý m k o n f e r e n c e, l e n o v é C e n t r a p r o s t u d i u m p o p u l á r n í k u l t u r y : Mgr. Ond ej Daniel, Mgr. Tomá Kavka, Mgr. Jakub Machek Výzva k ú ast i - Regionální ident i ta v obrazech populární kul tury p íklad Moravy a Saska Centrum pro studium populární kultury (CSPK) hledá spolupracovníky z ad urnalist, um lc (zejména fotograf a filma ), aktivist, student a dal ích adept spole enských v d pro realizaci projektu Regionální identita v obrazech populární kultury p íklad Moravy a Saska. V sou asné Evrop je regionální identita chápána jako jeden z prioritních mechanism identifikace. Oproti národním nebo etnickým identitám asto zatí eným minulostí nabízí tato dosud málo reflektovaná a v národním kontextu asto nep íli atraktivní rovina identifikace zcela nové významy. Regionalistické proudy asto erpají sv j potenciál z pocitu k ivd ze strany centra a ve st edovýchodní Evrop bývají spojovány s konzervativním k ídlem politického spektra, která definuje regionální identitu za pomoci primordiálních faktor (spole ného p vodu, dialektu a dal ích objektivních znak ). Obdobn pat í slovní spojení Evropa region i do ideologického arzenálu tzv. Nové pravice (Alain de Benoist, Umberto Bossi nebo Jörg Haider). Regionální identita tak m e být svými kritiky chápána jako p edstupe vysoce exkluzivní etnické identity. Projekt se zam í na mapování, analýzu a srovnání sou asného stavu moravské a saské regionální identity tak, jak je manifestována v populární kultu e. K výzkumu regionalistické kulturní praxe budou vyu ity rozmanité produkty populární kultury. Pro inspiraci nabízíme n kolik konkrétních témat vhodných k výzkumu manifestace regionální identity ve ve ejném prostoru. Uvítáme jejich dal í dopln ní: architektonická a urbanistická analýza blogy, internetová fóra, facebook fotbal (Dynamo Dresden, FC Brno apod.) a dal í sporty lokální produkty, význam specifické gastronomie (regionální jídla, piva, vína, ko alky atd.) nálepky, vlajky, znaky a dal í symboly regiony v muzejích a v deckých institucích (archeologie, etnografie, historie, lingvistika, kartografie, biologie)

11 rozhovory (lokální a regionální politici, akademici, celebrity a náhodní informanti) psané dialekty (výv sní títy, literatura, texty na webu) saský tv rce divokého Západu Karel May videoklipy, populární a lidová hudba východon mecký fenomén Ostalgie s významy dotýkajícími se Saska vyu ívání názv region v reklam a názvech firem H a r m o n o g r a m a k t i v i t : , workshop v Sasku , workshop na Morav , prezentace výsledk výzkumu, Brno a Moravská T ebová Díky podpo e esko-n meckého fondu budoucnosti m eme ú astník m nabídnout ubytování a stravování v míst workshop i záv re né prezentace. Ú astníci vytvo í esko-n mecké tandemy zkoumající podobná témata v obou zemích. Výstupem projektu bude PDF publikace a online výstava. Hlaste se s krátkým výzkumným projektem a ivotopisem d o na adrese Uvítáme pokud Milé Pazov anky, vá ení Pazov ania PRIHLÁSTE SA V AS A PRÍDITE NA 16. STRETNUTIE PAZOV ANOV IJÚCICH NA SLOVENSKU! Na e postjubilejné 16. stretnutie sa uskuto ní v sobotu po Hromniciach, teda 5. februára 2011 so za iatkom o 10,00 hod., na známom mieste v Závodnej jedálni SLOVNAFT Vl ie hrdlo (ve ké hodiny nad vchodom). Privezú Vás tam autobusy. 74 (z hlavnej elezni nej stanice),. 70 (od Nového mostu), 87 (z Petr alky). Aby sme stretnutie mohli dobre pripravi, je nevyhnutné, aby ste záväzné prihlá ky zaslali do 14. januára 2011 (platí aj dátum pe iatky na liste). Pred rokom sme si pripomenuli 240. výro ia príchodu Slovákov zo Selen e do Pazovy. V tomto roku je 240 rokov od príchodu druhej ve kej vlny pris ahovalcov do Pazovy a to z Malého Kere a. Ako pred rokom, aj na e 16. stretnutie chceme obohati vo bou GAZDU a GAZDINEJ roka. Vyzývame preto v etky Pazov anky, aby na stretnutie napiekli a do sú a e prihlásili pazovskje kíf e (pre porotu 10 ks., ale je vhodné prinies celú ap u, aby aj iní mohli ochutna ) a v etkých Pazov anov, aby sa prezentovali doma vyhotovenými pazovskima klbásami (pol kila pre porotu). Najlep ie kíf e a najlep ia klbása prinesú ich autorom uznanie GAZDINÁ a GAZDA ROKA Minuloro ný GAZDA ROKA má za povinnos prinies údené klobásy, ktoré si budete môc kúpi priamo na stretnutí. Ak máte záujem o vä ie mno stvo, napí te to do prihlá ky.

CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE. Vyhlásenie Cirkvi adventistov s. d. o vz ahu medzi cirkvou a štátom

CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE. Vyhlásenie Cirkvi adventistov s. d. o vz ahu medzi cirkvou a štátom CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE Obsah: 1. Vyhlásenie GK CASD o vz ahu medzi cirkvou a štátom str. 1-5 2. Štát, cirkev a financie z poh adu EGW str. 6-9 3. Biblické texty k skúmanej otázke str. 10-11 4. Záver str.

More information

Mozart & Bratislava To

Mozart & Bratislava To Spravodaj c 164 Motto: Život zvíťazí nad smrťou, láska zdolá nenávisť, slovenský národ zvíťazí nad úkladmi nepriateľov. Pred nami katakomby a milióny mučeníkov, zástupy vyznávačov. My sa práce a boja nebojíme,

More information

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2008

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2008 V 3 2008 Viola Vyholená-Šípivá sa dostala všade, v M tvom mori sa s ou kúpal aj generálny riadite Metrostav, a. s. Ing. Ji í B lohlav (Viola Vyholená-Šípivá: Krivolaká pr je ku š astiu..., Slovenský literárny

More information

Listy. Ročník 22 Cena 30 Kč / 1,20

Listy. Ročník 22 Cena 30 Kč / 1,20 Listy SLOVÁKOV A ČECHOV, Ročník 22 Cena 30 Kč / 1,20 6 2015 ktorí chcú o sebe vedieť viac Martin Guzi Fico a Smer odmietajú kontrolu Soňa Gabzdilová Nemecká menšina na Slovensku po februári 1948 (I. časť)

More information

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Nové rozmery informačného univerza 9. 12. máj 2011 Stará Lesná Vysoké Tatry Bratislava 2011 INFOS

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Miron Zelina: Školská reforma je proces... Štefan Porubský: Nieko¾ko poznámok k školskej reforme 08 z aspektu primárnej edukácie O UÈITE¼OVI Jaroslava Vašutová: Uèitelé

More information

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH ~ Zborník vedeckých a odborných príspevkov Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív HOSPICE-EDU, o. z., Martin Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

More information

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti Stará Lesná 8. 11. apríla 2013 Bratislava

More information

č. 1/2008 NOVOMESTSKÝ OSTEŇ 2007 slovenské bienále kresleného humoru a satiry / téma MOTORIZMUS

č. 1/2008 NOVOMESTSKÝ OSTEŇ 2007 slovenské bienále kresleného humoru a satiry / téma MOTORIZMUS február č. 1/2008 HROM Z JASNÉHO NEBA Nielen vy, členovia nášho združenia UZOL, ale už aj ja som si myslel, že po tom úvodnom čísle nášho spravodaja (apríl 2007) a jednostránkovom fragmente (november 2007)

More information

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci*

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* TOMÁŠ PROFANT** Universität Wien, Vídeň Development and Power: A Sociological Analysis of Power in Development Cooperation Abstract: The

More information

OTÁZKY OPISU A PREKLADU

OTÁZKY OPISU A PREKLADU OTÁZKY OPISU A PREKLADU Využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi Helena Tužinská Stimul Bratislava 2009 Financované Európskou úniou z Európskeho fondu pre

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, Zameranie časopisu: teoretické a praktické

More information

Nové trendy v marketingovej komunikácii

Nové trendy v marketingovej komunikácii Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nové trendy v marketingovej komunikácii doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a PhDr. Dana Petranová, PhD. Zborník z medzinárodnej vedeckej

More information

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2007 VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ZAHRANIČNOOBCHODNÚ POLITIKU MARKETING AND TRADE

More information

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

More information

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Aplikovaná etika v sociálnej práci a ďalších pomáhajúcich profesiách Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Andrej Mátel Milan Schavel Pavel Mühlpachr Tibor Roman (eds.) 2010 A n d r e j M á t e

More information

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti 1 2 Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti Bratislava - Praha 2011 3 Recenzenti: Prof. MUDr. Buhumil Chmelík, PhD. Prof.

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, ISSN 1339-2387. NHF EU v Bratislave

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, ISSN 1339-2387. NHF EU v Bratislave O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Zameranie časopisu: teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického rozvoja, aktuálne

More information

H. C. Moolenburgh Tiziano Terzani Fernando Pessoa

H. C. Moolenburgh Tiziano Terzani Fernando Pessoa P e nt a gr a m Lectorium Rosicrucianum Som hrdina H. C. Moolenburgh Koniec ako začiatok Tiziano Terzani Text mladého žáka Jakou píseň zpívá duše? Kniha neklidu Fernando Pessoa 2013 ČÍSLO 2 Pentagram vychází

More information

EORETICKÉ A PRAKTICKÉ PROBLÉMY DOKAZOVANIA

EORETICKÉ A PRAKTICKÉ PROBLÉMY DOKAZOVANIA T Prof. JUDr. Vladimír Mathern, DrSc. narodil sa 13.12.1928 v Brezne pocta prof. JUDr. Vladimírovi Mathernovi, DrSc. k 80. narodeninám TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ PROBLÉMY DOKAZOVANIA 1947-1951 Právnická fakulta

More information

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy ve spolupráci s MŠMT ČR v Praze, Zuš Music Art, Fakultní školou uk v Praze s podporou FRVŠ ČR Sborník příspěvků z konference českých

More information

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC Martin Husovec Titul Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva Edice CZ.NIC 1 Martin Husovec ZODPOVEDNOSŤ NA INTERNETE podľa českého a slovenského práva Vydavatel: CZ.NIC, z. s. p. o.

More information

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca OBJEDNÁVKA na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca Vychází 4 - krát ročně. Cena za kus 1,60 EUR/50 Kč. Celoročné předplatné: 6 EUR/200 Kč. Pro studenty zdravotnických

More information

Antonín Kozoň a kol. Sociálne zdravie

Antonín Kozoň a kol. Sociálne zdravie -- 1 -- -- 2 -- Antonín Kozoň a kol. SOCIÁLNE ZDRAVIE JEDINCA A SPOLOČNOSTI 2014 -- 3 -- Recenzenti: Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. Doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc. Doc. ThDr. Juraj Spuchlák, PhD. PhDr.

More information

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Členovia: SR Prof. Ing. Július Alexy, CSc., EU Bratislava

More information

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670 Špeciálny pedagóg Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 1 2012 Ročník 1 OBSAH Príhovor (Bibiána Hlebová)...3 Z histórie Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2008 25. leden, Kunovice, Česká republika Kolektiv autorů

More information

Kumulace morfémů pro vyjádření velmi velké/malé kvantity nebo intenzifikace 1. Zdeňka Opavská

Kumulace morfémů pro vyjádření velmi velké/malé kvantity nebo intenzifikace 1. Zdeňka Opavská Kumulace morfémů pro vyjádření velmi velké/malé kvantity nebo intenzifikace 1 Zdeňka Opavská Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha Příspěvek volně navazuje na referát Krajní póly fungování kvantifikačně-

More information

Tretie vydanie (JÚL 2010)

Tretie vydanie (JÚL 2010) ETIKA A PRAVIDLÁ PREVÁDZKY RÁDIOAMATÉROV Tretie vydanie (JÚL 2010) Autor: John Devoldere, ON4UN a Mark Demeuleneere, ON4WW Korektúra a opravy Bob Whelan, G3PJT Do slovenčiny preložila Ing. Janka Bábelová,

More information

Psychospirituální dimenze osobnosti. Silvester Sawicki (ed.) a kol.

Psychospirituální dimenze osobnosti. Silvester Sawicki (ed.) a kol. Psychospirituální dimenze osobnosti Silvester Sawicki (ed.) a kol. 0 UJEP Ústí nad Labem Název: Psychospirituální dimenze osobnosti Editor: Silvester Sawicki Autoři: Silvester Sawicki (kap. 1. 1., 1. 4.,

More information