MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ SEMINÁŘ NOVÉ TRENDY V EKONOMETRII A OPERAČNÍM VÝZKUMU

Size: px
Start display at page:

Download "MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ SEMINÁŘ NOVÉ TRENDY V EKONOMETRII A OPERAČNÍM VÝZKUMU"

Transcription

1 Kaedra ekonomerie Fakuly informaiky a saisiky VŠE v Prahe a Kaedra operačného výskumu a ekonomerie Fakuly hospodárskej informaiky EU v Braislave MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ SEMINÁŘ NOVÉ TRENDY V EKONOMETRII A OPERAČNÍM VÝZKUMU Kaedry ekonomerie FIS VŠE v Praze Kaedry operačného výskumu a ekonomerie FHI EU v Braislave a ZBORNÍK december prosinec 2010 Praha

2 Programový výbor recenzeni: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc., VŠE Praha prof. Ing. Michal Fendek, PhD., EU Braislava prof. Ing. Zlaica Ivaničová, PhD., EU Braislava prof. RNDr. Ing. Per Fiala, CSc., VŠE Praha doc. Ing. Ivan Brezina, CSc., EU Braislava prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc., VŠE Praha Mgr. Juraj Pekár, PhD., EU Braislava Organizačný výbor: Ing. Karol Szomolányi, PhD. Ing. Marin Lukáčik, PhD. Ing. Jan Fábry, PhD. doc. dr. Ing. Marin Dlouhý, PhD. Konak: Edior: Ing. Marian Reiff, PhD., prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. Web edior: Ing. Marin Lukáčik, PhD. Fakula informaiky a saisiky VŠE v Prahe, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 a Fakula hospodárskej informaiky EU v Braislave, Dolnozemská cesa 1, Braislava Ekonomická univerzia v Braislave, Vydavaeľsvo EKONÓM, Braislava 2010 ISBN:

3 Obsah Adam Borovička: Rober Bucki: Michal Černý: Analýza akciových iulů obchodovaných v sysému spad na BCPP z hlediska vícekrieriálního hodnocení Flexibilia řízení výrobního sysému s mezisklady A Mehod for Esimaion of Conemporary Volailiy from Hisorical Daa Marin Dlouhý: Nové rendy v simulačním modelování 30 Tomáš Domonkos, Nora Grisáková, Ivan Lichner: Tomáš Domonkos, Marek Ošrom, Jana Paakyová: Per Fiala: Darina Frandoferová, Marek Ošrom: Andrea Furková: Anna Hollá, Jana Paakyová, Zuzana Škerlíková: Karel Charvá: Vybrané prísupy k analýze ekonomických dopadov klimaických zmien na národné hospodársvo Analýza pracovných síl a konečnej sporeby pomocou inpu-oupu modelovania (prípad Slovenska) Řešení problémů síťového revenue managemenu Teoreické aspeky modelov VaR 60 Vplyv exogénnych premenných na efekívnosť v modeloch SFA 67 Sochasické lokačné modely 74 Simulační modelování v MS EXCEL aplikace SIMULANT Michaela Chocholaá: Analýza dlhodobých a krákodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov Vikor Chrobok: Srovnání použií hisorické a implikované volailiy při oceňování opcí Vladislav Chýna: O jedné chybě v sw Lingo Marika Křepelová: Vliv burzovních indexů 110 Lenka Lízalová, Marina Kuncová, Jana Kalčevová: Karol Szomolányi, Marin Lukáčik: Srovnání nabídky cesovního pojišění meodami vícekrieriálního hodnocení varian Model hospodárskych cyklov a reálne ekonomiky

4 Adriana Lukáčiková: Moneárna poliika v krajinách V4 126 Veronika Miťková, Nora Grisáková: Je dobrý výsledok mauriy zárukou úspechu na vysokej škole? 131 Vladimír Mlynarovič: Poliika alokácie akív a výkonnosť porfólia 135 Per Mynařík: Oevřené podílové fondy 140 Dalibor Nečas: Jana Paakyová, Zuzana Škerlíková, Anna Hollá: Juraj Pekár, Ivan Brezina, Zuzana Čičková: Peer Princ: Zuzana Škerlíková, Jana Paakyová: Václav Školuda: Za hranice operačního výzkumu a ekonomerie Opimalizácia job shop problému rozvrhovania pomocou rojenia časíc (PSO) Rovnomernosť vyťaženia umiesnených obslužných cenier Simulačné meódy a ich využiie v podnikových procesoch Hisória úlohy obchodného cesujúceho 172 Plynárensvo na Slovensku: vsup novej spoločnosi na rh, prípadová šúdia 178 Tereza Suchánková: Dynamická modifikovaná okružní úloha 186 Kveoslava Surmanová, Andrea Furková: Marina Zouharová: Využiie dynamiky v ekonomerickom modelovaní sporebnej funkcie Prakické uplanění sysému NeLogo pro pořeby operačního výzkumu

5 ANALÝZA AKCIOVÝCH TITULŮ OBCHODOVANÝCH V SYSTÉMU SPAD NA BCPP Z HLEDISKA VÍCEKRITERIÁLNÍHO HODNOCENÍ AN ANALYSIS OF STOCKS TRADED IN TERMS OF SPAD ON PSE IN LIGHT OF MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING Absrak Adam Borovička Problemaika hodnocení akciových iulů paří do kaegorie reálných problémů, kde lze uplani maemaické meody, konkréně meody vícekrieriálního hodnocení varian. Meriem příspěvku je reálná siuace invesičního rozhodování poenciálního invesora, kerý se rozhodl vloži své volné finanční prosředky do někeré z akcií na Burze cenných papírů Praha v prosředí nejlikvidnějšího ržního segmenu SPAD (Sysém pro podporu rhu akcií a dluhopisů) v České republice. Aplikací vybraných hodnoících kriérií a meod lze získa doporučení pro chování daného invesora. Článek edy ve zkrace nasiňuje uvedený problém a jeho řešení. Klíčová slova: akcie, kriérium, rozhodnuí Absrac A quesions of an evaluaion of socks belongs o caegory of real problems where use of mahemaic mehods is possible, concreely muliple crieria decision making mehods. A base of an aricle is a decision making of poenial invesor who decided o inser his free financial means ino some of socks on Prague Sock Exchange in erms of he mos liquid segmen SPAD (Sysem for Suppor of he Share and Bond Markes) in Czech Republic. An applicaion of chosen evaluaive crieria and mehods enables o obain a recommendaion for invesor s behaviour. So he paper oulines a menioned proposiion and is soluion. Keywords: sock, crierion, decision 1 ÚVOD Rozhodování, rozhodnuí, rozhodnou se pojmy, keré se objevují v živoě snad každého z nás. Člověk bez rozdílu věku, pohlaví, národnosi, rasy či náboženského vyznání čelí řadě siuací, kdy musí voli jednu z dosupných varian. Obecně jedinec vybírá akovou alernaivu, kerá mu poskyuje nejvěší užiek. V mnoha případech se jedná o velice složié a komplexní problémy, keré jsou bez použií vhodných modelů jakožo prosředníků mezi eorií a realiou složiě řešielné. V podobné siuaci se nachází i invesoři, keří se rozhodují, do jakých akciových iulů na burzovním rhu invesova. Pro bližší pochopení a idenifikaci s problémem je žádoucí seznámení s českým burzovním prosorem, zejména pak se Sysémem pro podporu rhu akcií a dluhopisů na Burze cenných papírů Praha. Další eoreická pasáž bude zahrnova základní vymezení meodických přísupů eorie rozhodování či sanovení možnosí vyjádření preferencí rozhodovaele. V aplikačně zaměřené čási definujeme ypy invesorů různého zaměření při invesování, určíme edy krieriální sysémy, aplikujeme vybrané meody rozhodovacích procesů. Následná sudie výsledků vyúsí přijeím pařičných závěrů spojených s invesičním doporučením. 5

6 2 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Burzovní prosředí se na území českého sáu plně začíná obnovova a vlasně nově inovaivně voři po dlouhém období komunisického režimu, pro nějž byl obchod s cennými papíry jedním z aribuů nenáviděného kapialismu. Zahájení obchodování na parkeu burzy se dauje k 6. dubnu BCPP je burzou elekronickou, kde funguje auomaizovaný obchodní sysém, kerý je založen na auomaickém zpracování objednávek, kdy jednoliví členové burzy jsou on-line připojeni na cenrální počíač a vydávají jednolivé nákupní a prodejní příkazy. Burza v Praze je založena na členském principu. Můžeme rozliši několik druhů obchodů, nás však budou zajíma hlavně obchody s účasí vůrců rhu v Sysému pro podpodru rhu akcií a dluhopisů (více viz Veselá, 2005). V současnosi je v omo sysému obchodováno 15 akciových emisí AAA AUTO, CETV, ČEZ, ECM, ERSTE GROUP BANK, FORTUNA, KITD, KOMERČNÍ BANKA, NWR, ORCO, PEGAS NONWOVENS, PHILIP MORRIS ČR, TELEFÓNICA O2 C.R., UNIPETROL a VIG. V době prováděné analýzy ješě nebyla na rhu emise společnosi KIT Digial, kerá byla upsána na konci ledna ohoo roku. V říjnu roku 2010 přibyl na burzu panácý akciový iul, zásupce zcela nového odvěví na pražské burze v podobě provozování kurzového sázení společnosí Foruna. Tao emise akéž nebyla zahrnua do prováděné analýzy. Oficiálním indexem pražské burzy je akciový index PX. 3 TEORIE ROZHODOVÁNÍ Rozhodování je proces výběru variany z množiny varian podle určiého pravidla s ohledem na dosažení sanovených cílů. Subjek, kerý provádí popsanou činnos, se nazývá rozhodovael, zmíněné pravidlo pak kriérium, pomocí něhož uživael dává najevo své preference na množině varian (Fiala, 2008). Množina varian má diskréní nebo spojiý charaker (více viz Fiala, 2008 nebo Fiala a kol., 1984). V případě invesičního rozhodování má poenciální invesor k dispozici množinu varian s konečným počem prvků akciových iulů. Jedná se o vícekrieriální hodnocení varian. Jak předešlé vyjádření napovídá, prakické problémy věšinou zahrnují nejedno kriérium různé povahy (více viz Brožová a kol., 2009). Náš sledovaný případ není výjimkou Vícekrieriální hodnocení varian Úloha vícekrieriálního hodnocení varian je zadána explicině množinou varian a množinou kriérií. Hodnocení varian podle jednolivých kriérií obvykle zobrazujeme ve formě zv. krieriální maice kde prvky y ij (i = 1, 2,, p, j = 1, 2,, k) předsavují informace o hodnocení alernaiv podle jednolivých kriérií (Fiala, 2008). V úlohách vícekrieriálního rozhodování charakerizujeme přísupy k vyjádření preferencí rozhodovaele, ať už mezi kriérii, ak mezi varianami podle jednolivých kriérií (více viz Fiala; 2008 či Brožová a kol., 2009). Pro mou analýzu využívám k vyjádření 6

7 preference kardinální informaci, formu vah. Pro bližší seznámení s meodami sanovení vah krirérií doporučuji lierauru (Fiala, 2008; Brožová a kol., 2009 či Hwang a kol., 1981). 3.2 Meody vícekrieriálního hodnocení varian Základní klasifikaci meod vícekrieriálního rozhodování provádí (Fiala, 2008) z hlediska příomnosi dodaečných informací o kriériích v rozhodovacím procesu. Rozlišujeme edy meody bez informace, meody s aspiračními úrovněmi, meody s ordinální a kardinální informací. Mezi meody bez informace můžeme zařadi například meodu dominovanosi. Konjunkivní a disjukivní meoda, či meoda PRIAM paří do skupiny meod s aspiračními úrovněmi. Zásupci meod s ordinální informací jsou permuační, lexikografická meoda nebo meoda ORESTE. Z hlediska prováděné analýzy nás bude nejvíce zajíma skupina meod s kardinální informací o kriériích. Meodické přísupy spadající do éo skupiny se věšinou klasifikují podle způsobu, kerý používají na vyhodnocování varian. Rozlišujeme ři přísupy maximalizace užiku, minimalizace vzdálenosi od ideální variany a preferenční relace. Meody založené na výpočením principu maximalizace užiku jsou například meoda váženého souču (WSA) nebo meoda AHP. Princip minimalizace vzdálenosi od ideální variany zasupuje meoda TOPSIS. Mezi nejznámější meody využívající vyhodnocování varian podle preferenčí relace paří AGREPREF, MAPPAC a skupiny meod ELECTRE či PROMETHEE. Více informací o výše zmíněných meodách poskyují odborné publikace (Fiala, 2008) nebo (Brožová a kol., 2009). Při invesičním rozhodování jsme použili ješě jeden přísup, a o meodu přiřazovací, kerá vychází jak z ordinální informace v podobě uspořádání varian podle jednolivých kriérií, ak je možné využí i kardinální informaci v podobě vah použiých charakerisik (více viz Hwang a kol., 1981, popř. Bouška a kol., 1984). 4 INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Před samoným invesičním rozhodnuím či doporučením, oiž aplikací vybraných meodických přísupů, musí invesor sanovi vhodná kriéria, podle kerých jednolivé invesiční variany bude hodnoi. Posléze přiděluje jednolivým charakerisikám pařičné váhy. 4.1 Kriéria Poenciální invesor volí následující kriéria: výkonnos akciového iulu - výnos vyjádřený v procenech z invesované čásky o krákodobější (roční) - sleduje období roku 2008 o dlouhodobější (čyřleá) - zahrnuje vrcholnou fázi konjunkury, následnou krizi a začínající mírný vzesup dividenda - nominální hodnoa dividendy pro rok 2008 dividendový výnos - poměr dividendy a ržní ceny akcie průměrný růs dividend - pro období 2006 až 2008 volailia cen - měřena na základě měsíční směrodané odchylky za období posledních ří le průměrný objem obchodů - hodnoa je sanovena na základě pozorování denních objemů obchodů za období posledních ří le ržní kapializace - součin ržní ceny a poču emiovaných akcií zisk (na akcii) - za první ři čvrleí krizového roku 2009 průměrná změna zisku (na akcii) - za období 2007 až 2009 (říjen) 7

8 minimální invesovaná čáska - cena sandardizované obchodní jendoky obsahující určiý poče akcií konkréního emiena Kromě charakerisiky minimální invesovaná čáska a volailia ržních cen akcií, keré mají minimalizační charaker, jsou všechna kriéria maximalizační. V mnohých případech nebylo zcela jednoduché naléz hisorická daa o inkriminovaných společnosech. Teno fak se nejvíce podepsal na průměrných hodnoách změn zisku a dividend, keré by si zcela jisě zasloužily delší časovou řadu k výpoču. U někerých iulů pro kraší poby na pražské burze čyřleá výkonnos fakicky neodpovídá celé délce sledovaného období. Sejná siuace nasává u někerých akcií v položce volailiy cen a průměrného objemu obchodů, keré jsou založeny na říleém období. Charakerisiky výkonnosi, průměrného objemu obchodů, volailiy cen a ržní kapializace se opírají o údaje z pražské burzy k Zvolená kriéria nemusí bý jedinými použielnými k vícekrieriální analýze. Nabízí se například různé finanční poměrové ukazaele a další. Každopádně vybrané charakerisiky považuji z hlediska mulikrieriálního invesičního rozhodování za velice důležié a rozhodující k dosažení kýženého výsledku. 4.2 Krieriální maice Jak již bylo zmíněno, hodnocení invesičních varian podle zvolených kriérií zobrazíme radičně v zv. krieriální maici, kerá předsavuje pro uživaele velice přehledné zobrazení všech invesičních možnosí, zvolených kriérií a charakerisických hodno. Jednoka AAA AUTO CETV ČEZ ECM ERSTE KB NWR ORCO PEGAS PM TELEFÓNICA UNIPETROL VIG Povaha kriéria Tab. 1: Krieriální maice (1. čás) Výkonnos (1R) Výkonnos (4R) Dividenda Pr. růs dividendy D/P Volailia % % Kč % - % 57,03-74, ,64 19,82-67, ,91 9,36 18, ,5 5,45 8,97 23,46-78, ,71 84,53-46,3 17,10 1,22 2,32 22,25 28,77 2, ,78 12,48 130,61-58,52 12,11 0 6,57 30,23-14,87-91,14 36,84 19,98 20,58 22,34 75,25-44,01 23,68 8,85 5,39 11,05 48,16-51, ,29 6,21 12,02-3,31-20, ,57 6,34-4,88-41,11 17, ,19 11,47 51,03-31,29 52,63 57,97 5,44 15,45 MAX MAX MAX MAX MAX MIN 8

9 Tab. 2: Krieriální maice (2. čás) 1 Jednoka AAA AUTO CETV ČEZ ECM ERSTE KB NWR ORCO PEGAS PM TELEFÓNICA UNIPETROL VIG Povaha kriéria Pr. objem obchodů Tržní kapializace Zisk na akcii Pr. změna zisku na akcii Min. in. čáska Kč Kč Kč % Kč , ,93-270, ,59-243, , , , ,71-750, ,49-21, , , ,22-120, , MAX MAX MAX MAX MIN 4.3 Váhy kriérií Invesor podává informaci o kriériích kardinálního charakeru v podobě váhového vekoru. Sanovuje váhy kriérií na základě bodovací meody (více viz Fiala, 2008). Uživael má k dispozici škálu od nuly do desíky, z keré přiřazuje body podle subjekivní důležiosi jednolivým charakerisikám. Pro věší arakiviu zvolíme dva ypy invesorů, keří vyznávají ypické invesiční sraegie. První yp invesujícího subjeku popíšeme jako invesora, kerému olik nezáleží na kapiálovém výnosu, jednoznačně se zaměřuje na dividendový výnos. Samozřejmě éž sleduje výkonnos akcie za uplynulá léa, či jak si sojí firma ve výsledku hospodaření, ale jsou o čisě doprovodné a spíše okrajové ukazaele. Na druhém břehu řeky sojí invesující osoba, kerá bedlivě sleduje kapiálový výnos z akcie, volailiu cen (kapiálové riziko), aké se zajímá o prosperiu firmy, naopak příomnos dividendy prakicky nevnímá. Teno invesor velice silně vnímá kapiálový výnos, na druhé sraně kroí své výnosové ambice uvědomělých přísupem k riziku, invesice volí spíše sabilnějšího charakeru na delší časový horizon. Výslednou podobu kvaniaivně vyjádřených vah kriérií pomocí bodovací meody zobrazuje na druhé sraně abulkové schéma. 1 Veškeré údaje v obou přiložených abulkách byly získány z mnoha zdrojů, především pak procházením inerneových sránek zmíněných společnosí. Hlavním zdrojem se saly výroční zprávy firem. Položky ypu ržní kapializace či minimální invesovaná čáska byly sanoveny prosřednicvím návšěvy webových sránek pražské burzy a finanční společnosi Paria. Věšina hodno musela bý na základě získaných da dopočíána. 9

10 Tab. 3: Přiřazené váhy kriériím u obou invesorů Invesor orienovaný na dividendový výnos Invesor orienovaný na kapiálový výnos Kriérium Body Váhy Kriérium Body Váhy Výkonnos akcie (1R) 3 0, Výkonnos akcie (1R) 10 0, Výkonnos akcie (4R) 2 0, Výkonnos akcie (4R) 10 0, Dividenda 10 0, Dividenda 2 0, Průměrná míra růsu dividendy 9 0, Průměrná míra růsu dividendy 1 0, Dividenda/Tržní cena 8 0, Dividenda/Tržní cena 2 0, Volailia cen 3 0, Volailia cen 7 0, Průměrný objem obchodů 2 0, Průměrný objem obchodů 7 0, Tržní kapializace 1 0, Tržní kapializace 8 0, Zisk na akcii 3 0, Zisk na akcii 6 0,1 Průměrná změna zisku na akcii 2 0, Průměrná změna zisku na akcii 6 0,1 Minimální invesovaná čáska 1 0, Minimální invesovaná čáska 1 0, Invesiční rozhodnuí Zdroj: diplomová práce (Borovička, 2010) K prakické aplikaci jsme posupně využili přiřazovací meodu, meodu WSA, TOPSIS, ELECTRE I, ELECTRE III, PROMETHEE II a MAPPAC (deailní informace o výsledcích výpočů viz Borovička, 2010). Nasíníme si edy jen sručně výsledné pořadí. Oázkou zůsává, jak z provedených výpočů dosa jednoznačné celkové uspořádání invesičních varian, proože každá z meod poskyuje více či méně odlišné výsledky. Asi nejjednodušší mechanismus výpoču finálního uspořádání invesičních varian spočívá ve zprůměrování všech nabyých pořadí u každé variany za předpokladu, že výsledky použiých meod budou mí sejnou váhu. Tab. 4: Výsledné uspořádání invesičních alernaiv pro oba invesory Invesor orienující se na dividendový výnos Invesor orienující se na kapiálový výnos Výs. pořadí Společnos Průměrné pořadí Společnos Průměrné pořadí 1. ČEZ 2,08 ČEZ 1,50 2. PM 2,25 KB 2 3. KB 2,83 ERSTE 4,25 4. VIG 4,17 TELEFÓNICA 4,33 5. TELEFÓNICA 5,5 VIG 5,67 6. PEGAS 5,83 PM 6,08 7. ORCO 6,50 NWR 6,67 8. UNIPETROL 8,17 PEGAS 7,17 9. ERSTE 8,67 UNIPETROL 7, NWR 9 AAA AUTO 10,5 11. AAA AUTO 11 CETV 10, ECM 12 ECM 11,5 13. CETV 13 ORCO 13 Zdroj: diplomová práce (Borovička, 2010) 10

11 Pro invesora zaměřeného na dividendový výnos se na prvním mísě s mírným náskokem před abákovou firmou Philip Morris umísila akcie společnosi ČEZ. Invesor by udíž na základě vícekrieriálního rozhodování invesoval své peněžní prosředky právě do akcie éo energeické společnosi. I díky velice malému rozdílu mezi prvními dvěma společnosmi by nebylo od věci využí základní násroje fundamenální či echnické analýzy, keré by dále prověřily výhodnos invesice do daného invesičního insrumenu. Například sanovením vniřní hodnoy akcie by se ukázala nadhodnocenos či podhodnocenos daného iulu na burze cenných papírů, což by bylo dalším příhodným vodíkem k uvažované invesici. Na druhé sraně bychom mohli sáhnou po dalších meodách vicekrieriálního hodnocení varian, keré by nám akéž mohly jasněji prokáza či vyvrái první míso energeické společnosi. Podle vícekrieriální rozhodovací úlohy invesor orienující se na kapiálový výnos vkládá své finanční prosředky do akcie společnosi ČEZ, kerá vyhrála zcela drivě. Ač jsou výsledky naproso jednoznačné, další pohled na invesiční rozhodnuí by aké vnesla aplikace analyických násrojů kapiálového rhu - fundamenální či echnická analýza, keré jsou hojně používaným koncepem po celém svěě. Nakonec zapojení spíše přehlížené psychologické analýzy by bylo zvlášě v dnešní pohnué době inspirujícím fakorem. 5 ZÁVĚR Meody vícekrieriálního hodnocení varian paří mezi meody maemaického modelování. V článku bylo nasíněno, jak lze někeré z meod využí v prakické aplikaci, zde konkréně při rozhodování invesora. Použiá lieraura [1] Borovička, A.: Vícekrieriální hodnocení akciových iulů obchodovaných v sysému SPAD na BCPP, diplomová práce, 2010 [2] Bouška, J., Černý, M., Glückaufová, D.: Inerakivní posupy rozhodování, Academica, 1984, ISBN (Brož.) [3] Brožová, H., Houška, M., Šubr, T.: Modely pro vícekrieriální rozhodování, ČZU, Praha, 2009, ISBN [4] Fiala, P.: Modely a meody rozhodování, Oeconomica, Praha, 2008, ISBN [5] Fiala, P., Jablonský, J., Maňas, M.: Vícekrieriální rozhodování, VŠE, Praha, 1994, ISBN [6] Hwang, C. L., Yoon, K.: Muliple Aribue Decision Making. Mehods and Applicaions, Springer-Verlag, Berlin, 1981, ISBN [7] Veselá, J.: Burzy a burzovní obchody výchozí exy ke sudiu, Oeconomica, Praha, 2005, ISBN Konakné údaje Ing. Adam Borovička Vysoká škola ekonomická v Praze, Kaedra ekonomerie, Fakula informaiky a saisiky nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Tel:

12 FLEXIBILITA ŘÍZENÍ VÝROBNÍHO SYSTÉMU S MEZISKLADY MANAGING FLEXIBILITY OF THE PRODUCTION SYSTEM WITH INTEROPERATION STORES Rober Bucki Absrak Článek se zabývá problémem maemaického modelování logisického produkčního sysému s mezisklady. Velmi složiá ekonomická srukura je řízena pomocí heurisických algorimů. Všechna výrobní pracovišě mají vzájemné vzahy. Opimální rajekorie výroby je určena minimalizací celkového času nuného k realizaci objednávky. Cílem je určení sekvence výroby produků, kerá umožní minimalizaci celkového času produkce. Klíčová slova: produkční proces, heurisický algorimus, rovnice savu Absrac The paper highlighs he problem of mahemaical modelling of he logisic producion sysem wih ineroperaion sores. The highly complex economic srucure is conrolled by means of heurisic algorihms. There are muual relaions beween producion sands. Producion roues are chosen in he way which les us minimize he oal ime of order realizaion. The main goal remains o deermine he sequence of produc realizaion in order o minimize he oal producion ime. Keywords: producion process, heurisic algorihm, equaions of sae 1. INTRODUCTION Mehodology of modeling of complexes of operaions consiss in defining he sae of he sysem as well as he procedures of generaing he subsequen saes which form he required rajecory. The definiion of he sae depends on he logisic sysem srucure. A sae is a marix in a general case. Elemens of his marix are defined so ha he accepable (opimal) schedule of servicing he order could be read off from he sae. The sequence of saes forms a rajecory. The iniial sae of each rajecory is given. The final saes represen accepable ime schedules. To evaluae he ime schedule which represens he sae, definiions of he sae value are inroduced. The procedures of generaing he subsequen saes have he basic meaning in he mehodology of modeling complexes of operaions. The procedures consis of logical condiions and funcions of ransformaion of saes - hey are used in case of meeing logical condiions. The chronological order is used in he procedures of generaing saes. In his way chronological ime scales are generaed which is he simulaion realizaion of complexes of operaions. During generaing saes he values of hese saes are calculaed. I can be esimaed on he basis of he generaed sae value wheher furher rajecory generaion can lead o he opimal sae. If he evaluaion is negaive, he sae is eliminaed as non-perspecive. Heurisic rules can be inroduced in he procedures of generaing saes - as elemens of arificial inelligence. The resuls of modeling of complexes of operaions can be pracically implemened in he logisic producion sysems. Each logisic sysem mus be described in deail [8]. 12

13 The problem of mahemaical modelling is ofen represened by economic sysem modelling [2]. Mahemaical modelling is he foundaion of every logisic producion sysem, e.g. rolling processes [6]. Heurisic algorihms are implemened o conrol producion and ool regeneraion processes. On he basis of specific assumpions of he producion sysem simulaors are buil in order o imiae a real environmen adequae o he one of he exising sysem. The main aim of he simulaor is o prove ha cerain approaches minimize he producion process realizaion ime [3]. Producion sysems are indispensably inerconneced wih disribuion sysems as well as wih supply sysems [4]. The increasing complexiy in order processing of oday s logisics sysems requires a reorganizaion of exising planning and conrol sysems which do no allow a fas and flexible adapaion o changing environmenal influences. Auonomously conrolled logisics processes seem o be an appropriae approach o mee hese new demands. There is a need o mee main crieria of he sysem. Changes in order processing by esablishing auonomous conrol becomes a mus in he conemporary producion sysems [1]. For building up he model of producion sysems and subsequen implemenaion of he proposed experimens, i is possible o use a wide range of simulaion programs and sysems. The Winess sysem environmen is one of hose. This sysem was used o simulaion sudy of many producion sysems. In he work [5] i is used for building up a model of he exising shor barrel of he gun manufacuring line, and, especially, proposing a soluion for increase of produciviy, and finding bolenecks of he sysem. Moreover, order processing of business cases can be effecively performed using business inelligence ools. These ools enable effecive inerconnecion of business and producion processes [7]. 2. GENERAL ASSUMPTIONS Le us assume here is a producion sysem consising of producion sands beween which here are ineroperaion buffer sores. Each producion sand performs a differen ask. Each ask is carried ou hroughou a cerain ime uni. There are defined producion rajecories in he economic sysem. Only one rajecory is used a one ime. I assumed ha here are differen groups of machines. I is furher assumed ha no machine can perform he same operaion as anoher machine in he sysem. There is he inpu buffer sore for charge maerial and he oupu sore for he fully realized order. Moreover, here are ineroperaion buffer sores beween producion sands. We assume ha he capaciy of he sores remains unlimied hroughou he whole producion process (Fig. 1). If an operaion on a produc in he given sand is compleed, he produc can be moved direcly o he nex sand hrough he ineroperaion sore beween he sands. I means ha he producion process is fully coninuous and operaions do no block he flow of maerial. Final producs are couned in number of unis specified in he order vecor. I is assumed ha producs have differen shapes which leads o he conclusion ha differen operaions mus be carried on hem. However, some operaions are he same for differen producs. I means ha a cerain producion sand performs he same operaion on differen elemens of he order vecor. Le us assume he order vecor akes he following form: where: z n - he nh produc order (in unis). [ ] z n Z =, n = 1,..., N 13

14 Le us inroduce he srucure marix E: where: - he producion sand in he ih row and jh column of he producion sysem, - he ineroperaion sore before he producion sand in he ih row and he jh column of he producion sysem. We assume ha each producion sand has is own ineroperaion sore placed before i. Each rajecory passes hrough his sore before enering he sand iself (Fig. 2). The elemens ake he following values: The elemens ake he following values: I is assumed ha b = 0 which means ha here is no sore before any of he producion = j 1 i, j sand in he column j=1. The inpu buffer sore is mean o be is replacemen. The sysem srucure is modelled in he way shown below: B inpu e e e 1,1 i,1 I, b b 1, j b i, j I, j e 1, j e e i, j I, j b b 1, J b i, J I, J e e e 1, J i, J I, J B oupu Fig. 1: The flow diagram of he producion sysem where: B inpu he inpu buffer sore, B oupu he oupu sore. A producion roue begins afer he charge maerial eners he producion srucure hrough he inpu buffer sore. I leads he maerial hrough each sand and ineroperaion buffer sores beween sands and finishes afer compleing he producion operaion in he las sand in he producion srucure before enering he oupu sore. On he basis of his descripion we can creae he roue marix: [ ] D d n, j =, n = 1,..., N, i =1,..., I where: a he same ime : - he number of he row in which he producion sand used for manufacuring he nh produc is locaed, 14

15 - he number of he row in which he ineroperaion sore placed before he producion sand used for manufacuring he nh produc is locaed, e (1,1) b (1,j) e (1,j) b (1,J) e (1,J) z 1 e (i,1) b (i,j) e (i,j) b (i,j) e (i,j) z n e (I,1) b (I,j) e (I,j) b (I,J) e (I,J) z N Fig. 2: Possible run of producion roues used o manufacure he vecor Z Le us inroduce he life marix of sands: where: g i, j [ ] G g i, j =, i = 1,..., I, j = 1,..., J, - he life of he sand wih coordinaes i, j (in unis). The srucure of he sysem is changeable. If he sand e, is eiher no necessary or used up or i j i, j = does no exis, we rea his sand as non-exisen e 0. Le us assume ha he sysem sae and he flow capaciy of he sysem can be defined a he kh sage, k = 1,..., K The producion line sae can be defined in he marix of sae a he kh sage: where: k i j k [ s ] =, i = 1,..., I, j = 1,..., J, k = 1,..., K, k S i, j s, - he sae of he producion sand wih coordinaes i, j a he kh sage (in unis). The sae mus fulfill he condiion: k 1 s i, j gi, j Each producion decision changes he sae of he sysem as follows: Consequenly: S 0 S 1... S S S... S k 1 k k+ 1 K 1 S 0 1 k 1 k k+ 1 K 1 K s i, j si, j... si, j si, j si, j... si, j si, j The flow capaciy marix of sands in he kh sae is defined as follows: where: k p i, j k [ p ] =, i = 1,..., I, j = 1,..., J, k = 1,..., K, k P i, j - he flow capaciy of he producion sand wih coordinaes i, j a he kh sage. K 15

16 The flow capaciy of he sand is calculaed on he basis of he equaion below: k p s k i, j = gi, j i, j k Le p n be he flow capaciy of he nh roue a he kh sage. k To allow he producion process hrough he nh producion roue he condiion pn > 0 mus be fulfilled. Le us inroduce he flow capaciy marix of roues: where: k p n, j A ool in he sand k [ p ] =, n = 1,..., N, j = 1,..., J, k P n n, j - he flow capaciy of he sand in he jh column for manufacuring he nh produc a he kh sage. e i, j The order vecor a he sage k = 0 is replaced wih a new one or regeneraed on he following condiion: 1 n N p k n = 0 z n 0 0 akes he form: [ ] Z =, n = 1,..., N where: z - he number of unis of he nh produc a he momen of ordering. 0 n In he course of producion orders decrease: Z 0, Z 1,..., Z k,..., Z K which means ha afer each 0 0 decision k vecors mus be modified. Simulaneously, we assume ha Z = [ z n ] is bigger han he flow capaciy of he nh roue, so he orders are realized parially. Orders are realized ill k he momen when all elemens of he vecor Z equal 0. 0 If an order z n, where n = 1,..., N, is compleely realized and a he same ime no oher roue passes hrough he given sand, hen we assume ha: g i, j = i. In such a case, afer he given order realizaion, he number of producs lef o be manufacured decreases by one. pr pr Le us inroduce he marix of producion operaion imes in sands: = [ ] pr where:, - he operaion ime in he sand. i j T i, j repl repl Le us inroduce he marix of ool replacemen imes for ools in sands: = [ ] T i, j where: r i, j - he ool replacemen ime for he ool in he sand e i, j. If he ool does no have is replacing ool, i mus be regeneraed. So, he marix of reg reg regeneraion imes of ools is inroduced: T = [ i, j ] where: reg i, j - he regeneraion ime of he ool for he sand e i, j. The oal realizaion ime of he order z n is calculaed below: T N = J j= 1 τ J J pr repl reg n, j + τ n, j + τ n, j j= 1 j= 1 where: τ τ τ pr n, j repl n, j reg n, j - he oal manufacuring ime of he nh produc a he sand in he jh column, - he oal replacemen ime of he ool a he sand in he jh column used for manufacuring he nh produc, - he oal regeneraion ime for he ool a he sand in he jh column used for manufacuring he nh produc. 16

17 reg The regeneraion ime τn, j is added only when here is no new ool o replace he one which sill can be regeneraed and he whole producion sysem has been brough o a sandsill. The replacemen ime τ repl n, j is added only when he whole producion sysem has been brough o a sandsill o replace a cerain ool. Le us inroduce he marix of replacemen decisions: [ ] H = h i, j where: h i, j - he decision abou he ool desiny. The elemens of he vecor H ake he following values: h i, j 1 = 0 if he ool can be regeneraed, if a new ool of he same ype will replace he once used ool. Even if he realizaion of he produc z n has no been fully compleed, i is possible o use anoher roue for producing anoher produc from he order vecor Z. pr pr If n, j n, j+ 1, hen all ineroperaion buffer sores will remain no filled. If 1 n N pr pr n, j < n, j+ 1 1 n N, hen a leas one ineroperaion buffer sore will be filled. The producion rae for all roues is given in he vecor of raes: [ ] v n V =, n = 1,..., N where: v n - he number of unis of he nh produc manufacured in a ime uni. k 1 If he condiion p i, j = 0 is fulfilled, he worn ou ool in he adequae sand e i, j has o be replaced. From he poin of view of coninuous producion, i seems necessary o minimize he replacemen and regeneraion imes in sands. The producion process should be conrolled in order o eliminae replacemen of ools which are no compleely worn ou. 3. EQUATIONS OF STATE Le b be he number of he row and c he number of he column in which he sand wih he ool o be replaced is. Then he sae of he producion sysem akes he form: S k = f k 1 ( S, b, c) In case of a ool replacemen he equaion of he sand sae akes he form: k 1 s if i b j c k i, j si, j = gi, j if i = b j = c We assume ha in he described economic sysem differen producs are manufacured from he same charge maerial. Each charge uni has he same form bu differen operaions are performed on i in subsequen producion sands. 17

18 The equaion of sae of he producion sysem akes he general form: S k = f k 1 k ( S, x, b, c) where: x k n - he producion decision made on he basis of he heurisic algorihm, b, c - he coordinaes of he sand in which he ool is assigned o replacemen. The equaion of sae in case of producion can be presened as follows: s k si, si 1 k j i, j = k 1, j + min a a k 1 k 1 ( p, z ) n if maerial is no passed hrough he sand e i,j, oherwise. In case of he replacemen of he ools in he sand e b, c he equaion of sae akes he form: k 1 k si, j if i b i c si, j = 0 if i = b i = c As i can be seen, he ool replacemen in he sand e i,j brings abou he opporuniy for saring furher producion. Le us deermine he following: 1 [ z ] Z, k = 1,..., K, = k n k 1 where: z n - he order n number of unis in sae k 1. The order vecor changes afer each decision abou producion ( x ): k n where: k 1 k = z n x z n k 1 z n k xn - he number of unis of produc a. k n if if n = a, n a. 4. HEURISTIC MANAGEMENT OF THE PRODUCTION PROCESS There are heurisic algorihms which can be used o conrol he producion process of his kind. The goal se for he producion managemen process is o minimize he oal producion ime. Le us assume here is a vecor of producion heurisics: [ ] a h A =, h = 1,..., H Each heurisic a h may generae losses in he form of residual capaciy of he ools - he capaciy which could be used up if he ools in he given roues enabled coninuing producion ill he whole order is manufacured. However, he producion process canno be resumed wihou replacing he ool wih a new one. From he economical poin of view he problem consiss in implemening such a heurisic a h which will minimize he los flow capaciy of a ool in he sand. The above requires using he crierion of minimizing he coss of no used ools in sands. Residual pass of sands R, is calculaed as follows: i j R i p, j = I J i= 1 j= 1 i, j 18

19 The crierion for minimizing he economical losses in he producion line is formulaed as follows: Q r = Y y= 0 y Ri, j min where: y - a sae in which here was he replacemen decision made, y = 0,1,..., Y, Y < K Should he sum of residual pass of sands hroughou he whole producion process in which he order Z = [ z n ], n = 1,..., N is realized compleely be minimal, hen he crierion Q r is fulfilled. I means ha he producion is he cheapes in erms of minimizing he coss of los pass capaciy. The crierion for minimizing he oal producion ime akes he following form: J J =, +, + J pr repl reg Q τ n j τ n j τ n, j min TN j= 1 j= 1 j= 1 This crierion means ha he producion process is he cheapes when he producion ime, in fac he sum J j= 1 he order in ime. τ J repl reg n, j + τ n, j j= 1 5. CONCLUSIONS, is he shores. We assume ha here are fines for no realizing The sysem presened in he paper hereby is a highly complex economic srucure. I can be used o model a flexible sysem equipped wih ineroperaion buffer sores. Buffer sores enable he producion sysem o manufacure producs defined in he order vecor. Previous aemps o creae a model do no ake buffer sores ino accoun so he maerial is kep in a producion sand brings he whole sysem o a sandsill as one producion elemen in he roue which has a worn ou ool canno manufacure a produc [3]. Ineroperaion sores wih no limied capaciy allow us o coninue producion which, in he longer run, may opimize he producion aciviy. I seems obvious ha he limied capaciy of he ineroperaion buffer sores prolongs producion aciviy. Furher work should concenrae on deermining such algorihms which minimize he producion process. Moreover, we need o search for a se of algorihms which would lead o minimizing he producion ime and reducing residual pass of producion sands. Moreover, i seems reasonable o limi he number of ineroperaion buffer sores in order o opimize he in-sore operaions. The work was suppored by he grans: - MEB (VŠE Praha WSIZ Bielsko-Biała) financed by MŠMT ČR. - MEB (UTB Zlín WSIZ Bielsko-Biała) financed by MŠMT ČR - APVV SK-PL (PU Prešov WSIZ Bielsko-Biała Bibliography 1. BÖSE F., WINDT K., TEUCKE M. Modelling of Auonomously Conrolled Logisic processes in Producion Sysems. In: Proceedings of 8h MITIP Conference, Budapes, Sepember, 2006, pp BUCKI, R. Mahemaical Modelling of Allocaion Processes as an Effecive Tool o Suppor Decision Making, Informaion and Telecommunicaion Sysems, Polish Informaion Processing Sociey, Academy of Compuer Science and Managemen, Bielsko-Biała, Vol. 17, 2008, sr ISBN

20 3. BUCKI, R. Thorough Analysis of he Technological Case Conrol. Managemen & Informaics, Nework Inegraors Associaes, Parkland, Florida, Vol. 1, No. 1, 2007, pp , ISSN BUCKI, R., ANTONYOVÁ, A., SUCHÁNEK, P. Economic Conrol of he Disribuion Sysem by Means of Heurisic Approach. Vol. 12, No. 2, Naional Academy of Sciences of Ukraine, Sae Deparmen on Communicaion and Informaizaion of Ukraine, Sae Scienific and Research Insiue of Informaion Infrasrucure, 2009, pp ISSN CHRAMCOV, B., DANÍČEK, L. Simulaion Sudy of he Shor Barrel of he Gun Manufacure. In: Proceedings of 23rd European Conference on Modelling and Simulaion. Madrid: European Council for Modelling and Simulaion, s ISBN KVACKAJ, T., PAVLUS, M. A Mahemaical Model for Elongaion of Rolled Maerial, Hunicke Lisy, Technical Translaions, Cambridge, Vol. 45, No. 2, 1990, pp SUCHÁNEK, P. Business Inelligence - The Sandard Tool of a Modern Company. In 6-h Inernaional Symposium on Business Adminisraion. Karviná: Silesian Universiy in Opava, Canakkale Onsekiz Mar Universiy, 2010, pp ISBN hp://www.referay10.com/refera/ekonomie/12/ema ekonomie.php Conac Dr Rober Bucki The College of Informaics and Managemen ul. Legionów 81, Bielsko-Biała Tel.:

A Working Solution to the Question of Nominal GDP Targeting

A Working Solution to the Question of Nominal GDP Targeting A Working Soluion o he Quesion of Nominal GDP Targeing Michael T. Belongia Oho Smih Professor of Economics Universiy of Mississippi Box 1848 Universiy, MS 38677 mvp@earhlink.ne and Peer N. Ireland Deparmen

More information

Towards Optimal Capacity Segmentation with Hybrid Cloud Pricing

Towards Optimal Capacity Segmentation with Hybrid Cloud Pricing Towards Opimal Capaciy Segmenaion wih Hybrid Cloud Pricing Wei Wang, Baochun Li, and Ben Liang Deparmen of Elecrical and Compuer Engineering Universiy of Torono Torono, ON M5S 3G4, Canada weiwang@eecg.orono.edu,

More information

Forecasting Electricity Prices

Forecasting Electricity Prices Forecasing Elecriciy Prices Derek W. Bunn 1 and Nekaria Karakasani London Business School 2003 v1 Absrac This is a review paper documening he main issues and recen research on modeling and forecasing elecriciy

More information

Bid-Price Control for Energy-Aware Pricing of Cloud Services

Bid-Price Control for Energy-Aware Pricing of Cloud Services Bid-Price Conrol for Energy-Aware Pricing of Cloud Services Marc Premm Universiy of Hohenheim, Deparmen of Informaion Sysems 2, Sugar, Germany marc.premm@uni-hohenheim.de Absrac. The amoun of elecrical

More information

Cost-Sensitive Learning by Cost-Proportionate Example Weighting

Cost-Sensitive Learning by Cost-Proportionate Example Weighting Cos-Sensiive Learning by Cos-Proporionae Example Weighing Bianca Zadrozny, John Langford, Naoki Abe Mahemaical Sciences Deparmen IBM T. J. Wason Research Cener Yorkown Heighs, NY 0598 Absrac We propose

More information

Anchoring Bias in Consensus Forecasts and its Effect on Market Prices

Anchoring Bias in Consensus Forecasts and its Effect on Market Prices Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Saisics and Moneary Affairs Federal Reserve Board, Washingon, D.C. Anchoring Bias in Consensus Forecass and is Effec on Marke Prices Sean

More information

The U.S. Treasury Yield Curve: 1961 to the Present

The U.S. Treasury Yield Curve: 1961 to the Present Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Saisics and Moneary Affairs Federal Reserve Board, Washingon, D.C. The U.S. Treasury Yield Curve: 1961 o he Presen Refe S. Gurkaynak, Brian

More information

Follow the Leader If You Can, Hedge If You Must

Follow the Leader If You Can, Hedge If You Must Journal of Machine Learning Research 15 (2014) 1281-1316 Submied 1/13; Revised 1/14; Published 4/14 Follow he Leader If You Can, Hedge If You Mus Seven de Rooij seven.de.rooij@gmail.com VU Universiy and

More information

Exchange Rate Pass-Through into Import Prices: A Macro or Micro Phenomenon? Abstract

Exchange Rate Pass-Through into Import Prices: A Macro or Micro Phenomenon? Abstract Exchange Rae Pass-Through ino Impor Prices: A Macro or Micro Phenomenon? Absrac Exchange rae regime opimaliy, as well as moneary policy effeciveness, depends on he ighness of he link beween exchange rae

More information

ANALYSIS AND COMPARISONS OF SOME SOLUTION CONCEPTS FOR STOCHASTIC PROGRAMMING PROBLEMS

ANALYSIS AND COMPARISONS OF SOME SOLUTION CONCEPTS FOR STOCHASTIC PROGRAMMING PROBLEMS ANALYSIS AND COMPARISONS OF SOME SOLUTION CONCEPTS FOR STOCHASTIC PROGRAMMING PROBLEMS R. Caballero, E. Cerdá, M. M. Muñoz and L. Rey () Deparmen of Applied Economics (Mahemaics), Universiy of Málaga,

More information

2009 / 2 Review of Business and Economics. Federico Etro 1

2009 / 2 Review of Business and Economics. Federico Etro 1 The Economic Impac of Cloud Compuing on Business Creaion, Employmen and Oupu in Europe An applicaion of he Endogenous Marke Srucures Approach o a GPT innovaion Federico Ero ABSTRACT Cloud compuing is a

More information

On the Management of Life Insurance Company Risk by Strategic Choice of Product Mix, Investment Strategy and Surplus Appropriation Schemes

On the Management of Life Insurance Company Risk by Strategic Choice of Product Mix, Investment Strategy and Surplus Appropriation Schemes On he Managemen of Life Insurance Company Risk by raegic Choice of Produc Mix, Invesmen raegy and urplus Appropriaion chemes Alexander Bohner, Nadine Gazer, Peer Løche Jørgensen Working Paper Deparmen

More information

Making a Faster Cryptanalytic Time-Memory Trade-Off

Making a Faster Cryptanalytic Time-Memory Trade-Off Making a Faser Crypanalyic Time-Memory Trade-Off Philippe Oechslin Laboraoire de Securié e de Crypographie (LASEC) Ecole Polyechnique Fédérale de Lausanne Faculé I&C, 1015 Lausanne, Swizerland philippe.oechslin@epfl.ch

More information

Uncertainty and International Banking *

Uncertainty and International Banking * Uncerainy and Inernaional Banking * Claudia M. Buch (Deusche Bundesbank) Manuel Buchholz (Halle Insiue for Economic Research) Lena Tonzer (Halle Insiue for Economic Research) July 2014 Absrac We develop

More information

KONSTANTĪNS BEŅKOVSKIS IS THERE A BANK LENDING CHANNEL OF MONETARY POLICY IN LATVIA? EVIDENCE FROM BANK LEVEL DATA

KONSTANTĪNS BEŅKOVSKIS IS THERE A BANK LENDING CHANNEL OF MONETARY POLICY IN LATVIA? EVIDENCE FROM BANK LEVEL DATA ISBN 9984 676 20 X KONSTANTĪNS BEŅKOVSKIS IS THERE A BANK LENDING CHANNEL OF MONETARY POLICY IN LATVIA? EVIDENCE FROM BANK LEVEL DATA 2008 WORKING PAPER Lavias Banka, 2008 This source is o be indicaed

More information

Optimal demand response: problem formulation and deterministic case

Optimal demand response: problem formulation and deterministic case Opimal demand response: problem formulaion and deerminisic case Lijun Chen, Na Li, Libin Jiang, and Seven H. Low Absrac We consider a se of users served by a single load-serving eniy (LSE. The LSE procures

More information

Basic Life Insurance Mathematics. Ragnar Norberg

Basic Life Insurance Mathematics. Ragnar Norberg Basic Life Insurance Mahemaics Ragnar Norberg Version: Sepember 22 Conens 1 Inroducion 5 1.1 Banking versus insurance...................... 5 1.2 Moraliy............................... 7 1.3 Banking................................

More information

Part-time Work, Wages and Productivity: Evidence from Matched Panel Data

Part-time Work, Wages and Productivity: Evidence from Matched Panel Data Par-ime Work, Wages and Produciviy: Evidence from Mached Panel Daa Alessandra Caaldi (Universià di Roma "La Sapienza" and SBS-EM) Sephan Kampelmann (Universié de Lille, CLERSE, SBS-EM) François Rycx (Universié

More information

Research. Michigan. Center. Retirement

Research. Michigan. Center. Retirement Michigan Universiy of Reiremen Research Cener Working Paper WP 2006-124 Opimizing he Reiremen Porfolio: Asse Allocaion, Annuiizaion, and Risk Aversion Wolfram J. Horneff, Raimond Maurer, Olivia S. Michell,

More information

Interactions Between Risk-Taking, Capital, and Reinsurance for Property- Liability Insurance Firms

Interactions Between Risk-Taking, Capital, and Reinsurance for Property- Liability Insurance Firms Business School W O R K I N G P A P E R S E R I E S Working Paper 2014-154 Ineracions Beween Risk-Taking, Capial, and Reinsurance for Propery- Liabiliy Insurance Firms Selim Mankaï Aymen Belgacem hp://www.ipag.fr/fr/accueil/la-recherche/publicaions-wp.hml

More information

Are Under- and Over-reaction the Same Matter? A Price Inertia based Account

Are Under- and Over-reaction the Same Matter? A Price Inertia based Account Are Under- and Over-reacion he Same Maer? A Price Ineria based Accoun Shengle Lin and Sephen Rasseni Economic Science Insiue, Chapman Universiy, Orange, CA 92866, USA Laes Version: Nov, 2008 Absrac. Theories

More information

A Tale of Two Indices

A Tale of Two Indices PEER CARR is he direcor of he Quaniaive Finance Research group a Bloomberg LP and he direcor of he Masers in Mahemaical Finance program a he Couran Insiue of New York Universiy NY. pcarr4@bloomberg.com

More information

The Ten Commandments for Optimizing Value-at-Risk and Daily Capital Charges*

The Ten Commandments for Optimizing Value-at-Risk and Daily Capital Charges* The Ten Commandmens for Opimizing Value-a-Risk and Daily Capial Charges* Michael McAleer Deparmen of Quaniaive Economics Compluense Universiy of Madrid and Economeric Insiue Erasmus Universiy Roerdam Revised:

More information

BIS Working Papers. Globalisation, passthrough. policy response to exchange rates. No 450. Monetary and Economic Department

BIS Working Papers. Globalisation, passthrough. policy response to exchange rates. No 450. Monetary and Economic Department BIS Working Papers No 450 Globalisaion, passhrough and he opimal policy response o exchange raes by Michael B Devereux and James Yeman Moneary and Economic Deparmen June 014 JEL classificaion: E58, F6

More information

Asymmetry of the exchange rate pass-through: An exercise on the Polish data 1

Asymmetry of the exchange rate pass-through: An exercise on the Polish data 1 Asymmery of he exchange rae pass-hrough: An exercise on he Polish daa Jan Przysupa Ewa Wróbel 3 Absrac We propose a complex invesigaion of he exchange rae pass-hrough in a small open economy in ransiion.

More information

Today s managers are very interested in predicting the future purchasing patterns of their customers, which

Today s managers are very interested in predicting the future purchasing patterns of their customers, which Vol. 24, No. 2, Spring 25, pp. 275 284 issn 732-2399 eissn 1526-548X 5 242 275 informs doi 1.1287/mksc.14.98 25 INFORMS Couning Your Cusomers he Easy Way: An Alernaive o he Pareo/NBD Model Peer S. Fader

More information

NORTHWESTERN UNIVERSITY J.L. KELLOGG GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT

NORTHWESTERN UNIVERSITY J.L. KELLOGG GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT NORTHWESTERN UNIVERSITY J.L. KELLOGG GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT Tim Thompson Finance D30 Teaching Noe: Projec Cash Flow Analysis Inroducion We have discussed applying he discouned cash flow framework

More information

Central Bank Communication: Different Strategies, Same Effectiveness?

Central Bank Communication: Different Strategies, Same Effectiveness? Cenral Bank Communicaion: Differen Sraegies, Same Effeciveness? Michael Ehrmann and Marcel Frazscher * European Cenral Bank Michael.Ehrmann@ecb.in, Marcel.Frazscher@ecb.in November 2004 Absrac The paper

More information

On Valuing Equity-Linked Insurance and Reinsurance Contracts

On Valuing Equity-Linked Insurance and Reinsurance Contracts On Valuing Equiy-Linked Insurance and Reinsurance Conracs Sebasian Jaimungal a and Suhas Nayak b a Deparmen of Saisics, Universiy of Torono, 100 S. George Sree, Torono, Canada M5S 3G3 b Deparmen of Mahemaics,

More information

EDUCATION POLICIES AND STRATEGIES

EDUCATION POLICIES AND STRATEGIES EDUCATION POLICIES AND STRATEGIES Naional Educaion Secor Developmen Plan: A resul-based planning handbook 13 Educaion Policies and Sraegies 13 Educaion Policies and Sraegies 13 Naional Educaion Secor Developmen

More information