MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ SEMINÁŘ NOVÉ TRENDY V EKONOMETRII A OPERAČNÍM VÝZKUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ SEMINÁŘ NOVÉ TRENDY V EKONOMETRII A OPERAČNÍM VÝZKUMU"

Transcription

1 Kaedra ekonomerie Fakuly informaiky a saisiky VŠE v Prahe a Kaedra operačného výskumu a ekonomerie Fakuly hospodárskej informaiky EU v Braislave MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ SEMINÁŘ NOVÉ TRENDY V EKONOMETRII A OPERAČNÍM VÝZKUMU Kaedry ekonomerie FIS VŠE v Praze Kaedry operačného výskumu a ekonomerie FHI EU v Braislave a ZBORNÍK december prosinec 2010 Praha

2 Programový výbor recenzeni: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc., VŠE Praha prof. Ing. Michal Fendek, PhD., EU Braislava prof. Ing. Zlaica Ivaničová, PhD., EU Braislava prof. RNDr. Ing. Per Fiala, CSc., VŠE Praha doc. Ing. Ivan Brezina, CSc., EU Braislava prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc., VŠE Praha Mgr. Juraj Pekár, PhD., EU Braislava Organizačný výbor: Ing. Karol Szomolányi, PhD. Ing. Marin Lukáčik, PhD. Ing. Jan Fábry, PhD. doc. dr. Ing. Marin Dlouhý, PhD. Konak: Edior: Ing. Marian Reiff, PhD., prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. Web edior: Ing. Marin Lukáčik, PhD. Fakula informaiky a saisiky VŠE v Prahe, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 a Fakula hospodárskej informaiky EU v Braislave, Dolnozemská cesa 1, Braislava Ekonomická univerzia v Braislave, Vydavaeľsvo EKONÓM, Braislava 2010 ISBN:

3 Obsah Adam Borovička: Rober Bucki: Michal Černý: Analýza akciových iulů obchodovaných v sysému spad na BCPP z hlediska vícekrieriálního hodnocení Flexibilia řízení výrobního sysému s mezisklady A Mehod for Esimaion of Conemporary Volailiy from Hisorical Daa Marin Dlouhý: Nové rendy v simulačním modelování 30 Tomáš Domonkos, Nora Grisáková, Ivan Lichner: Tomáš Domonkos, Marek Ošrom, Jana Paakyová: Per Fiala: Darina Frandoferová, Marek Ošrom: Andrea Furková: Anna Hollá, Jana Paakyová, Zuzana Škerlíková: Karel Charvá: Vybrané prísupy k analýze ekonomických dopadov klimaických zmien na národné hospodársvo Analýza pracovných síl a konečnej sporeby pomocou inpu-oupu modelovania (prípad Slovenska) Řešení problémů síťového revenue managemenu Teoreické aspeky modelov VaR 60 Vplyv exogénnych premenných na efekívnosť v modeloch SFA 67 Sochasické lokačné modely 74 Simulační modelování v MS EXCEL aplikace SIMULANT Michaela Chocholaá: Analýza dlhodobých a krákodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov Vikor Chrobok: Srovnání použií hisorické a implikované volailiy při oceňování opcí Vladislav Chýna: O jedné chybě v sw Lingo Marika Křepelová: Vliv burzovních indexů 110 Lenka Lízalová, Marina Kuncová, Jana Kalčevová: Karol Szomolányi, Marin Lukáčik: Srovnání nabídky cesovního pojišění meodami vícekrieriálního hodnocení varian Model hospodárskych cyklov a reálne ekonomiky

4 Adriana Lukáčiková: Moneárna poliika v krajinách V4 126 Veronika Miťková, Nora Grisáková: Je dobrý výsledok mauriy zárukou úspechu na vysokej škole? 131 Vladimír Mlynarovič: Poliika alokácie akív a výkonnosť porfólia 135 Per Mynařík: Oevřené podílové fondy 140 Dalibor Nečas: Jana Paakyová, Zuzana Škerlíková, Anna Hollá: Juraj Pekár, Ivan Brezina, Zuzana Čičková: Peer Princ: Zuzana Škerlíková, Jana Paakyová: Václav Školuda: Za hranice operačního výzkumu a ekonomerie Opimalizácia job shop problému rozvrhovania pomocou rojenia časíc (PSO) Rovnomernosť vyťaženia umiesnených obslužných cenier Simulačné meódy a ich využiie v podnikových procesoch Hisória úlohy obchodného cesujúceho 172 Plynárensvo na Slovensku: vsup novej spoločnosi na rh, prípadová šúdia 178 Tereza Suchánková: Dynamická modifikovaná okružní úloha 186 Kveoslava Surmanová, Andrea Furková: Marina Zouharová: Využiie dynamiky v ekonomerickom modelovaní sporebnej funkcie Prakické uplanění sysému NeLogo pro pořeby operačního výzkumu

5 ANALÝZA AKCIOVÝCH TITULŮ OBCHODOVANÝCH V SYSTÉMU SPAD NA BCPP Z HLEDISKA VÍCEKRITERIÁLNÍHO HODNOCENÍ AN ANALYSIS OF STOCKS TRADED IN TERMS OF SPAD ON PSE IN LIGHT OF MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING Absrak Adam Borovička Problemaika hodnocení akciových iulů paří do kaegorie reálných problémů, kde lze uplani maemaické meody, konkréně meody vícekrieriálního hodnocení varian. Meriem příspěvku je reálná siuace invesičního rozhodování poenciálního invesora, kerý se rozhodl vloži své volné finanční prosředky do někeré z akcií na Burze cenných papírů Praha v prosředí nejlikvidnějšího ržního segmenu SPAD (Sysém pro podporu rhu akcií a dluhopisů) v České republice. Aplikací vybraných hodnoících kriérií a meod lze získa doporučení pro chování daného invesora. Článek edy ve zkrace nasiňuje uvedený problém a jeho řešení. Klíčová slova: akcie, kriérium, rozhodnuí Absrac A quesions of an evaluaion of socks belongs o caegory of real problems where use of mahemaic mehods is possible, concreely muliple crieria decision making mehods. A base of an aricle is a decision making of poenial invesor who decided o inser his free financial means ino some of socks on Prague Sock Exchange in erms of he mos liquid segmen SPAD (Sysem for Suppor of he Share and Bond Markes) in Czech Republic. An applicaion of chosen evaluaive crieria and mehods enables o obain a recommendaion for invesor s behaviour. So he paper oulines a menioned proposiion and is soluion. Keywords: sock, crierion, decision 1 ÚVOD Rozhodování, rozhodnuí, rozhodnou se pojmy, keré se objevují v živoě snad každého z nás. Člověk bez rozdílu věku, pohlaví, národnosi, rasy či náboženského vyznání čelí řadě siuací, kdy musí voli jednu z dosupných varian. Obecně jedinec vybírá akovou alernaivu, kerá mu poskyuje nejvěší užiek. V mnoha případech se jedná o velice složié a komplexní problémy, keré jsou bez použií vhodných modelů jakožo prosředníků mezi eorií a realiou složiě řešielné. V podobné siuaci se nachází i invesoři, keří se rozhodují, do jakých akciových iulů na burzovním rhu invesova. Pro bližší pochopení a idenifikaci s problémem je žádoucí seznámení s českým burzovním prosorem, zejména pak se Sysémem pro podporu rhu akcií a dluhopisů na Burze cenných papírů Praha. Další eoreická pasáž bude zahrnova základní vymezení meodických přísupů eorie rozhodování či sanovení možnosí vyjádření preferencí rozhodovaele. V aplikačně zaměřené čási definujeme ypy invesorů různého zaměření při invesování, určíme edy krieriální sysémy, aplikujeme vybrané meody rozhodovacích procesů. Následná sudie výsledků vyúsí přijeím pařičných závěrů spojených s invesičním doporučením. 5

6 2 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Burzovní prosředí se na území českého sáu plně začíná obnovova a vlasně nově inovaivně voři po dlouhém období komunisického režimu, pro nějž byl obchod s cennými papíry jedním z aribuů nenáviděného kapialismu. Zahájení obchodování na parkeu burzy se dauje k 6. dubnu BCPP je burzou elekronickou, kde funguje auomaizovaný obchodní sysém, kerý je založen na auomaickém zpracování objednávek, kdy jednoliví členové burzy jsou on-line připojeni na cenrální počíač a vydávají jednolivé nákupní a prodejní příkazy. Burza v Praze je založena na členském principu. Můžeme rozliši několik druhů obchodů, nás však budou zajíma hlavně obchody s účasí vůrců rhu v Sysému pro podpodru rhu akcií a dluhopisů (více viz Veselá, 2005). V současnosi je v omo sysému obchodováno 15 akciových emisí AAA AUTO, CETV, ČEZ, ECM, ERSTE GROUP BANK, FORTUNA, KITD, KOMERČNÍ BANKA, NWR, ORCO, PEGAS NONWOVENS, PHILIP MORRIS ČR, TELEFÓNICA O2 C.R., UNIPETROL a VIG. V době prováděné analýzy ješě nebyla na rhu emise společnosi KIT Digial, kerá byla upsána na konci ledna ohoo roku. V říjnu roku 2010 přibyl na burzu panácý akciový iul, zásupce zcela nového odvěví na pražské burze v podobě provozování kurzového sázení společnosí Foruna. Tao emise akéž nebyla zahrnua do prováděné analýzy. Oficiálním indexem pražské burzy je akciový index PX. 3 TEORIE ROZHODOVÁNÍ Rozhodování je proces výběru variany z množiny varian podle určiého pravidla s ohledem na dosažení sanovených cílů. Subjek, kerý provádí popsanou činnos, se nazývá rozhodovael, zmíněné pravidlo pak kriérium, pomocí něhož uživael dává najevo své preference na množině varian (Fiala, 2008). Množina varian má diskréní nebo spojiý charaker (více viz Fiala, 2008 nebo Fiala a kol., 1984). V případě invesičního rozhodování má poenciální invesor k dispozici množinu varian s konečným počem prvků akciových iulů. Jedná se o vícekrieriální hodnocení varian. Jak předešlé vyjádření napovídá, prakické problémy věšinou zahrnují nejedno kriérium různé povahy (více viz Brožová a kol., 2009). Náš sledovaný případ není výjimkou Vícekrieriální hodnocení varian Úloha vícekrieriálního hodnocení varian je zadána explicině množinou varian a množinou kriérií. Hodnocení varian podle jednolivých kriérií obvykle zobrazujeme ve formě zv. krieriální maice kde prvky y ij (i = 1, 2,, p, j = 1, 2,, k) předsavují informace o hodnocení alernaiv podle jednolivých kriérií (Fiala, 2008). V úlohách vícekrieriálního rozhodování charakerizujeme přísupy k vyjádření preferencí rozhodovaele, ať už mezi kriérii, ak mezi varianami podle jednolivých kriérií (více viz Fiala; 2008 či Brožová a kol., 2009). Pro mou analýzu využívám k vyjádření 6

7 preference kardinální informaci, formu vah. Pro bližší seznámení s meodami sanovení vah krirérií doporučuji lierauru (Fiala, 2008; Brožová a kol., 2009 či Hwang a kol., 1981). 3.2 Meody vícekrieriálního hodnocení varian Základní klasifikaci meod vícekrieriálního rozhodování provádí (Fiala, 2008) z hlediska příomnosi dodaečných informací o kriériích v rozhodovacím procesu. Rozlišujeme edy meody bez informace, meody s aspiračními úrovněmi, meody s ordinální a kardinální informací. Mezi meody bez informace můžeme zařadi například meodu dominovanosi. Konjunkivní a disjukivní meoda, či meoda PRIAM paří do skupiny meod s aspiračními úrovněmi. Zásupci meod s ordinální informací jsou permuační, lexikografická meoda nebo meoda ORESTE. Z hlediska prováděné analýzy nás bude nejvíce zajíma skupina meod s kardinální informací o kriériích. Meodické přísupy spadající do éo skupiny se věšinou klasifikují podle způsobu, kerý používají na vyhodnocování varian. Rozlišujeme ři přísupy maximalizace užiku, minimalizace vzdálenosi od ideální variany a preferenční relace. Meody založené na výpočením principu maximalizace užiku jsou například meoda váženého souču (WSA) nebo meoda AHP. Princip minimalizace vzdálenosi od ideální variany zasupuje meoda TOPSIS. Mezi nejznámější meody využívající vyhodnocování varian podle preferenčí relace paří AGREPREF, MAPPAC a skupiny meod ELECTRE či PROMETHEE. Více informací o výše zmíněných meodách poskyují odborné publikace (Fiala, 2008) nebo (Brožová a kol., 2009). Při invesičním rozhodování jsme použili ješě jeden přísup, a o meodu přiřazovací, kerá vychází jak z ordinální informace v podobě uspořádání varian podle jednolivých kriérií, ak je možné využí i kardinální informaci v podobě vah použiých charakerisik (více viz Hwang a kol., 1981, popř. Bouška a kol., 1984). 4 INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Před samoným invesičním rozhodnuím či doporučením, oiž aplikací vybraných meodických přísupů, musí invesor sanovi vhodná kriéria, podle kerých jednolivé invesiční variany bude hodnoi. Posléze přiděluje jednolivým charakerisikám pařičné váhy. 4.1 Kriéria Poenciální invesor volí následující kriéria: výkonnos akciového iulu - výnos vyjádřený v procenech z invesované čásky o krákodobější (roční) - sleduje období roku 2008 o dlouhodobější (čyřleá) - zahrnuje vrcholnou fázi konjunkury, následnou krizi a začínající mírný vzesup dividenda - nominální hodnoa dividendy pro rok 2008 dividendový výnos - poměr dividendy a ržní ceny akcie průměrný růs dividend - pro období 2006 až 2008 volailia cen - měřena na základě měsíční směrodané odchylky za období posledních ří le průměrný objem obchodů - hodnoa je sanovena na základě pozorování denních objemů obchodů za období posledních ří le ržní kapializace - součin ržní ceny a poču emiovaných akcií zisk (na akcii) - za první ři čvrleí krizového roku 2009 průměrná změna zisku (na akcii) - za období 2007 až 2009 (říjen) 7

8 minimální invesovaná čáska - cena sandardizované obchodní jendoky obsahující určiý poče akcií konkréního emiena Kromě charakerisiky minimální invesovaná čáska a volailia ržních cen akcií, keré mají minimalizační charaker, jsou všechna kriéria maximalizační. V mnohých případech nebylo zcela jednoduché naléz hisorická daa o inkriminovaných společnosech. Teno fak se nejvíce podepsal na průměrných hodnoách změn zisku a dividend, keré by si zcela jisě zasloužily delší časovou řadu k výpoču. U někerých iulů pro kraší poby na pražské burze čyřleá výkonnos fakicky neodpovídá celé délce sledovaného období. Sejná siuace nasává u někerých akcií v položce volailiy cen a průměrného objemu obchodů, keré jsou založeny na říleém období. Charakerisiky výkonnosi, průměrného objemu obchodů, volailiy cen a ržní kapializace se opírají o údaje z pražské burzy k Zvolená kriéria nemusí bý jedinými použielnými k vícekrieriální analýze. Nabízí se například různé finanční poměrové ukazaele a další. Každopádně vybrané charakerisiky považuji z hlediska mulikrieriálního invesičního rozhodování za velice důležié a rozhodující k dosažení kýženého výsledku. 4.2 Krieriální maice Jak již bylo zmíněno, hodnocení invesičních varian podle zvolených kriérií zobrazíme radičně v zv. krieriální maici, kerá předsavuje pro uživaele velice přehledné zobrazení všech invesičních možnosí, zvolených kriérií a charakerisických hodno. Jednoka AAA AUTO CETV ČEZ ECM ERSTE KB NWR ORCO PEGAS PM TELEFÓNICA UNIPETROL VIG Povaha kriéria Tab. 1: Krieriální maice (1. čás) Výkonnos (1R) Výkonnos (4R) Dividenda Pr. růs dividendy D/P Volailia % % Kč % - % 57,03-74, ,64 19,82-67, ,91 9,36 18, ,5 5,45 8,97 23,46-78, ,71 84,53-46,3 17,10 1,22 2,32 22,25 28,77 2, ,78 12,48 130,61-58,52 12,11 0 6,57 30,23-14,87-91,14 36,84 19,98 20,58 22,34 75,25-44,01 23,68 8,85 5,39 11,05 48,16-51, ,29 6,21 12,02-3,31-20, ,57 6,34-4,88-41,11 17, ,19 11,47 51,03-31,29 52,63 57,97 5,44 15,45 MAX MAX MAX MAX MAX MIN 8

9 Tab. 2: Krieriální maice (2. čás) 1 Jednoka AAA AUTO CETV ČEZ ECM ERSTE KB NWR ORCO PEGAS PM TELEFÓNICA UNIPETROL VIG Povaha kriéria Pr. objem obchodů Tržní kapializace Zisk na akcii Pr. změna zisku na akcii Min. in. čáska Kč Kč Kč % Kč , ,93-270, ,59-243, , , , ,71-750, ,49-21, , , ,22-120, , MAX MAX MAX MAX MIN 4.3 Váhy kriérií Invesor podává informaci o kriériích kardinálního charakeru v podobě váhového vekoru. Sanovuje váhy kriérií na základě bodovací meody (více viz Fiala, 2008). Uživael má k dispozici škálu od nuly do desíky, z keré přiřazuje body podle subjekivní důležiosi jednolivým charakerisikám. Pro věší arakiviu zvolíme dva ypy invesorů, keří vyznávají ypické invesiční sraegie. První yp invesujícího subjeku popíšeme jako invesora, kerému olik nezáleží na kapiálovém výnosu, jednoznačně se zaměřuje na dividendový výnos. Samozřejmě éž sleduje výkonnos akcie za uplynulá léa, či jak si sojí firma ve výsledku hospodaření, ale jsou o čisě doprovodné a spíše okrajové ukazaele. Na druhém břehu řeky sojí invesující osoba, kerá bedlivě sleduje kapiálový výnos z akcie, volailiu cen (kapiálové riziko), aké se zajímá o prosperiu firmy, naopak příomnos dividendy prakicky nevnímá. Teno invesor velice silně vnímá kapiálový výnos, na druhé sraně kroí své výnosové ambice uvědomělých přísupem k riziku, invesice volí spíše sabilnějšího charakeru na delší časový horizon. Výslednou podobu kvaniaivně vyjádřených vah kriérií pomocí bodovací meody zobrazuje na druhé sraně abulkové schéma. 1 Veškeré údaje v obou přiložených abulkách byly získány z mnoha zdrojů, především pak procházením inerneových sránek zmíněných společnosí. Hlavním zdrojem se saly výroční zprávy firem. Položky ypu ržní kapializace či minimální invesovaná čáska byly sanoveny prosřednicvím návšěvy webových sránek pražské burzy a finanční společnosi Paria. Věšina hodno musela bý na základě získaných da dopočíána. 9

10 Tab. 3: Přiřazené váhy kriériím u obou invesorů Invesor orienovaný na dividendový výnos Invesor orienovaný na kapiálový výnos Kriérium Body Váhy Kriérium Body Váhy Výkonnos akcie (1R) 3 0, Výkonnos akcie (1R) 10 0, Výkonnos akcie (4R) 2 0, Výkonnos akcie (4R) 10 0, Dividenda 10 0, Dividenda 2 0, Průměrná míra růsu dividendy 9 0, Průměrná míra růsu dividendy 1 0, Dividenda/Tržní cena 8 0, Dividenda/Tržní cena 2 0, Volailia cen 3 0, Volailia cen 7 0, Průměrný objem obchodů 2 0, Průměrný objem obchodů 7 0, Tržní kapializace 1 0, Tržní kapializace 8 0, Zisk na akcii 3 0, Zisk na akcii 6 0,1 Průměrná změna zisku na akcii 2 0, Průměrná změna zisku na akcii 6 0,1 Minimální invesovaná čáska 1 0, Minimální invesovaná čáska 1 0, Invesiční rozhodnuí Zdroj: diplomová práce (Borovička, 2010) K prakické aplikaci jsme posupně využili přiřazovací meodu, meodu WSA, TOPSIS, ELECTRE I, ELECTRE III, PROMETHEE II a MAPPAC (deailní informace o výsledcích výpočů viz Borovička, 2010). Nasíníme si edy jen sručně výsledné pořadí. Oázkou zůsává, jak z provedených výpočů dosa jednoznačné celkové uspořádání invesičních varian, proože každá z meod poskyuje více či méně odlišné výsledky. Asi nejjednodušší mechanismus výpoču finálního uspořádání invesičních varian spočívá ve zprůměrování všech nabyých pořadí u každé variany za předpokladu, že výsledky použiých meod budou mí sejnou váhu. Tab. 4: Výsledné uspořádání invesičních alernaiv pro oba invesory Invesor orienující se na dividendový výnos Invesor orienující se na kapiálový výnos Výs. pořadí Společnos Průměrné pořadí Společnos Průměrné pořadí 1. ČEZ 2,08 ČEZ 1,50 2. PM 2,25 KB 2 3. KB 2,83 ERSTE 4,25 4. VIG 4,17 TELEFÓNICA 4,33 5. TELEFÓNICA 5,5 VIG 5,67 6. PEGAS 5,83 PM 6,08 7. ORCO 6,50 NWR 6,67 8. UNIPETROL 8,17 PEGAS 7,17 9. ERSTE 8,67 UNIPETROL 7, NWR 9 AAA AUTO 10,5 11. AAA AUTO 11 CETV 10, ECM 12 ECM 11,5 13. CETV 13 ORCO 13 Zdroj: diplomová práce (Borovička, 2010) 10

11 Pro invesora zaměřeného na dividendový výnos se na prvním mísě s mírným náskokem před abákovou firmou Philip Morris umísila akcie společnosi ČEZ. Invesor by udíž na základě vícekrieriálního rozhodování invesoval své peněžní prosředky právě do akcie éo energeické společnosi. I díky velice malému rozdílu mezi prvními dvěma společnosmi by nebylo od věci využí základní násroje fundamenální či echnické analýzy, keré by dále prověřily výhodnos invesice do daného invesičního insrumenu. Například sanovením vniřní hodnoy akcie by se ukázala nadhodnocenos či podhodnocenos daného iulu na burze cenných papírů, což by bylo dalším příhodným vodíkem k uvažované invesici. Na druhé sraně bychom mohli sáhnou po dalších meodách vicekrieriálního hodnocení varian, keré by nám akéž mohly jasněji prokáza či vyvrái první míso energeické společnosi. Podle vícekrieriální rozhodovací úlohy invesor orienující se na kapiálový výnos vkládá své finanční prosředky do akcie společnosi ČEZ, kerá vyhrála zcela drivě. Ač jsou výsledky naproso jednoznačné, další pohled na invesiční rozhodnuí by aké vnesla aplikace analyických násrojů kapiálového rhu - fundamenální či echnická analýza, keré jsou hojně používaným koncepem po celém svěě. Nakonec zapojení spíše přehlížené psychologické analýzy by bylo zvlášě v dnešní pohnué době inspirujícím fakorem. 5 ZÁVĚR Meody vícekrieriálního hodnocení varian paří mezi meody maemaického modelování. V článku bylo nasíněno, jak lze někeré z meod využí v prakické aplikaci, zde konkréně při rozhodování invesora. Použiá lieraura [1] Borovička, A.: Vícekrieriální hodnocení akciových iulů obchodovaných v sysému SPAD na BCPP, diplomová práce, 2010 [2] Bouška, J., Černý, M., Glückaufová, D.: Inerakivní posupy rozhodování, Academica, 1984, ISBN (Brož.) [3] Brožová, H., Houška, M., Šubr, T.: Modely pro vícekrieriální rozhodování, ČZU, Praha, 2009, ISBN [4] Fiala, P.: Modely a meody rozhodování, Oeconomica, Praha, 2008, ISBN [5] Fiala, P., Jablonský, J., Maňas, M.: Vícekrieriální rozhodování, VŠE, Praha, 1994, ISBN [6] Hwang, C. L., Yoon, K.: Muliple Aribue Decision Making. Mehods and Applicaions, Springer-Verlag, Berlin, 1981, ISBN [7] Veselá, J.: Burzy a burzovní obchody výchozí exy ke sudiu, Oeconomica, Praha, 2005, ISBN Konakné údaje Ing. Adam Borovička Vysoká škola ekonomická v Praze, Kaedra ekonomerie, Fakula informaiky a saisiky nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Tel:

12 FLEXIBILITA ŘÍZENÍ VÝROBNÍHO SYSTÉMU S MEZISKLADY MANAGING FLEXIBILITY OF THE PRODUCTION SYSTEM WITH INTEROPERATION STORES Rober Bucki Absrak Článek se zabývá problémem maemaického modelování logisického produkčního sysému s mezisklady. Velmi složiá ekonomická srukura je řízena pomocí heurisických algorimů. Všechna výrobní pracovišě mají vzájemné vzahy. Opimální rajekorie výroby je určena minimalizací celkového času nuného k realizaci objednávky. Cílem je určení sekvence výroby produků, kerá umožní minimalizaci celkového času produkce. Klíčová slova: produkční proces, heurisický algorimus, rovnice savu Absrac The paper highlighs he problem of mahemaical modelling of he logisic producion sysem wih ineroperaion sores. The highly complex economic srucure is conrolled by means of heurisic algorihms. There are muual relaions beween producion sands. Producion roues are chosen in he way which les us minimize he oal ime of order realizaion. The main goal remains o deermine he sequence of produc realizaion in order o minimize he oal producion ime. Keywords: producion process, heurisic algorihm, equaions of sae 1. INTRODUCTION Mehodology of modeling of complexes of operaions consiss in defining he sae of he sysem as well as he procedures of generaing he subsequen saes which form he required rajecory. The definiion of he sae depends on he logisic sysem srucure. A sae is a marix in a general case. Elemens of his marix are defined so ha he accepable (opimal) schedule of servicing he order could be read off from he sae. The sequence of saes forms a rajecory. The iniial sae of each rajecory is given. The final saes represen accepable ime schedules. To evaluae he ime schedule which represens he sae, definiions of he sae value are inroduced. The procedures of generaing he subsequen saes have he basic meaning in he mehodology of modeling complexes of operaions. The procedures consis of logical condiions and funcions of ransformaion of saes - hey are used in case of meeing logical condiions. The chronological order is used in he procedures of generaing saes. In his way chronological ime scales are generaed which is he simulaion realizaion of complexes of operaions. During generaing saes he values of hese saes are calculaed. I can be esimaed on he basis of he generaed sae value wheher furher rajecory generaion can lead o he opimal sae. If he evaluaion is negaive, he sae is eliminaed as non-perspecive. Heurisic rules can be inroduced in he procedures of generaing saes - as elemens of arificial inelligence. The resuls of modeling of complexes of operaions can be pracically implemened in he logisic producion sysems. Each logisic sysem mus be described in deail [8]. 12

13 The problem of mahemaical modelling is ofen represened by economic sysem modelling [2]. Mahemaical modelling is he foundaion of every logisic producion sysem, e.g. rolling processes [6]. Heurisic algorihms are implemened o conrol producion and ool regeneraion processes. On he basis of specific assumpions of he producion sysem simulaors are buil in order o imiae a real environmen adequae o he one of he exising sysem. The main aim of he simulaor is o prove ha cerain approaches minimize he producion process realizaion ime [3]. Producion sysems are indispensably inerconneced wih disribuion sysems as well as wih supply sysems [4]. The increasing complexiy in order processing of oday s logisics sysems requires a reorganizaion of exising planning and conrol sysems which do no allow a fas and flexible adapaion o changing environmenal influences. Auonomously conrolled logisics processes seem o be an appropriae approach o mee hese new demands. There is a need o mee main crieria of he sysem. Changes in order processing by esablishing auonomous conrol becomes a mus in he conemporary producion sysems [1]. For building up he model of producion sysems and subsequen implemenaion of he proposed experimens, i is possible o use a wide range of simulaion programs and sysems. The Winess sysem environmen is one of hose. This sysem was used o simulaion sudy of many producion sysems. In he work [5] i is used for building up a model of he exising shor barrel of he gun manufacuring line, and, especially, proposing a soluion for increase of produciviy, and finding bolenecks of he sysem. Moreover, order processing of business cases can be effecively performed using business inelligence ools. These ools enable effecive inerconnecion of business and producion processes [7]. 2. GENERAL ASSUMPTIONS Le us assume here is a producion sysem consising of producion sands beween which here are ineroperaion buffer sores. Each producion sand performs a differen ask. Each ask is carried ou hroughou a cerain ime uni. There are defined producion rajecories in he economic sysem. Only one rajecory is used a one ime. I assumed ha here are differen groups of machines. I is furher assumed ha no machine can perform he same operaion as anoher machine in he sysem. There is he inpu buffer sore for charge maerial and he oupu sore for he fully realized order. Moreover, here are ineroperaion buffer sores beween producion sands. We assume ha he capaciy of he sores remains unlimied hroughou he whole producion process (Fig. 1). If an operaion on a produc in he given sand is compleed, he produc can be moved direcly o he nex sand hrough he ineroperaion sore beween he sands. I means ha he producion process is fully coninuous and operaions do no block he flow of maerial. Final producs are couned in number of unis specified in he order vecor. I is assumed ha producs have differen shapes which leads o he conclusion ha differen operaions mus be carried on hem. However, some operaions are he same for differen producs. I means ha a cerain producion sand performs he same operaion on differen elemens of he order vecor. Le us assume he order vecor akes he following form: where: z n - he nh produc order (in unis). [ ] z n Z =, n = 1,..., N 13

14 Le us inroduce he srucure marix E: where: - he producion sand in he ih row and jh column of he producion sysem, - he ineroperaion sore before he producion sand in he ih row and he jh column of he producion sysem. We assume ha each producion sand has is own ineroperaion sore placed before i. Each rajecory passes hrough his sore before enering he sand iself (Fig. 2). The elemens ake he following values: The elemens ake he following values: I is assumed ha b = 0 which means ha here is no sore before any of he producion = j 1 i, j sand in he column j=1. The inpu buffer sore is mean o be is replacemen. The sysem srucure is modelled in he way shown below: B inpu e e e 1,1 i,1 I, b b 1, j b i, j I, j e 1, j e e i, j I, j b b 1, J b i, J I, J e e e 1, J i, J I, J B oupu Fig. 1: The flow diagram of he producion sysem where: B inpu he inpu buffer sore, B oupu he oupu sore. A producion roue begins afer he charge maerial eners he producion srucure hrough he inpu buffer sore. I leads he maerial hrough each sand and ineroperaion buffer sores beween sands and finishes afer compleing he producion operaion in he las sand in he producion srucure before enering he oupu sore. On he basis of his descripion we can creae he roue marix: [ ] D d n, j =, n = 1,..., N, i =1,..., I where: a he same ime : - he number of he row in which he producion sand used for manufacuring he nh produc is locaed, 14

15 - he number of he row in which he ineroperaion sore placed before he producion sand used for manufacuring he nh produc is locaed, e (1,1) b (1,j) e (1,j) b (1,J) e (1,J) z 1 e (i,1) b (i,j) e (i,j) b (i,j) e (i,j) z n e (I,1) b (I,j) e (I,j) b (I,J) e (I,J) z N Fig. 2: Possible run of producion roues used o manufacure he vecor Z Le us inroduce he life marix of sands: where: g i, j [ ] G g i, j =, i = 1,..., I, j = 1,..., J, - he life of he sand wih coordinaes i, j (in unis). The srucure of he sysem is changeable. If he sand e, is eiher no necessary or used up or i j i, j = does no exis, we rea his sand as non-exisen e 0. Le us assume ha he sysem sae and he flow capaciy of he sysem can be defined a he kh sage, k = 1,..., K The producion line sae can be defined in he marix of sae a he kh sage: where: k i j k [ s ] =, i = 1,..., I, j = 1,..., J, k = 1,..., K, k S i, j s, - he sae of he producion sand wih coordinaes i, j a he kh sage (in unis). The sae mus fulfill he condiion: k 1 s i, j gi, j Each producion decision changes he sae of he sysem as follows: Consequenly: S 0 S 1... S S S... S k 1 k k+ 1 K 1 S 0 1 k 1 k k+ 1 K 1 K s i, j si, j... si, j si, j si, j... si, j si, j The flow capaciy marix of sands in he kh sae is defined as follows: where: k p i, j k [ p ] =, i = 1,..., I, j = 1,..., J, k = 1,..., K, k P i, j - he flow capaciy of he producion sand wih coordinaes i, j a he kh sage. K 15

16 The flow capaciy of he sand is calculaed on he basis of he equaion below: k p s k i, j = gi, j i, j k Le p n be he flow capaciy of he nh roue a he kh sage. k To allow he producion process hrough he nh producion roue he condiion pn > 0 mus be fulfilled. Le us inroduce he flow capaciy marix of roues: where: k p n, j A ool in he sand k [ p ] =, n = 1,..., N, j = 1,..., J, k P n n, j - he flow capaciy of he sand in he jh column for manufacuring he nh produc a he kh sage. e i, j The order vecor a he sage k = 0 is replaced wih a new one or regeneraed on he following condiion: 1 n N p k n = 0 z n 0 0 akes he form: [ ] Z =, n = 1,..., N where: z - he number of unis of he nh produc a he momen of ordering. 0 n In he course of producion orders decrease: Z 0, Z 1,..., Z k,..., Z K which means ha afer each 0 0 decision k vecors mus be modified. Simulaneously, we assume ha Z = [ z n ] is bigger han he flow capaciy of he nh roue, so he orders are realized parially. Orders are realized ill k he momen when all elemens of he vecor Z equal 0. 0 If an order z n, where n = 1,..., N, is compleely realized and a he same ime no oher roue passes hrough he given sand, hen we assume ha: g i, j = i. In such a case, afer he given order realizaion, he number of producs lef o be manufacured decreases by one. pr pr Le us inroduce he marix of producion operaion imes in sands: = [ ] pr where:, - he operaion ime in he sand. i j T i, j repl repl Le us inroduce he marix of ool replacemen imes for ools in sands: = [ ] T i, j where: r i, j - he ool replacemen ime for he ool in he sand e i, j. If he ool does no have is replacing ool, i mus be regeneraed. So, he marix of reg reg regeneraion imes of ools is inroduced: T = [ i, j ] where: reg i, j - he regeneraion ime of he ool for he sand e i, j. The oal realizaion ime of he order z n is calculaed below: T N = J j= 1 τ J J pr repl reg n, j + τ n, j + τ n, j j= 1 j= 1 where: τ τ τ pr n, j repl n, j reg n, j - he oal manufacuring ime of he nh produc a he sand in he jh column, - he oal replacemen ime of he ool a he sand in he jh column used for manufacuring he nh produc, - he oal regeneraion ime for he ool a he sand in he jh column used for manufacuring he nh produc. 16

17 reg The regeneraion ime τn, j is added only when here is no new ool o replace he one which sill can be regeneraed and he whole producion sysem has been brough o a sandsill. The replacemen ime τ repl n, j is added only when he whole producion sysem has been brough o a sandsill o replace a cerain ool. Le us inroduce he marix of replacemen decisions: [ ] H = h i, j where: h i, j - he decision abou he ool desiny. The elemens of he vecor H ake he following values: h i, j 1 = 0 if he ool can be regeneraed, if a new ool of he same ype will replace he once used ool. Even if he realizaion of he produc z n has no been fully compleed, i is possible o use anoher roue for producing anoher produc from he order vecor Z. pr pr If n, j n, j+ 1, hen all ineroperaion buffer sores will remain no filled. If 1 n N pr pr n, j < n, j+ 1 1 n N, hen a leas one ineroperaion buffer sore will be filled. The producion rae for all roues is given in he vecor of raes: [ ] v n V =, n = 1,..., N where: v n - he number of unis of he nh produc manufacured in a ime uni. k 1 If he condiion p i, j = 0 is fulfilled, he worn ou ool in he adequae sand e i, j has o be replaced. From he poin of view of coninuous producion, i seems necessary o minimize he replacemen and regeneraion imes in sands. The producion process should be conrolled in order o eliminae replacemen of ools which are no compleely worn ou. 3. EQUATIONS OF STATE Le b be he number of he row and c he number of he column in which he sand wih he ool o be replaced is. Then he sae of he producion sysem akes he form: S k = f k 1 ( S, b, c) In case of a ool replacemen he equaion of he sand sae akes he form: k 1 s if i b j c k i, j si, j = gi, j if i = b j = c We assume ha in he described economic sysem differen producs are manufacured from he same charge maerial. Each charge uni has he same form bu differen operaions are performed on i in subsequen producion sands. 17

18 The equaion of sae of he producion sysem akes he general form: S k = f k 1 k ( S, x, b, c) where: x k n - he producion decision made on he basis of he heurisic algorihm, b, c - he coordinaes of he sand in which he ool is assigned o replacemen. The equaion of sae in case of producion can be presened as follows: s k si, si 1 k j i, j = k 1, j + min a a k 1 k 1 ( p, z ) n if maerial is no passed hrough he sand e i,j, oherwise. In case of he replacemen of he ools in he sand e b, c he equaion of sae akes he form: k 1 k si, j if i b i c si, j = 0 if i = b i = c As i can be seen, he ool replacemen in he sand e i,j brings abou he opporuniy for saring furher producion. Le us deermine he following: 1 [ z ] Z, k = 1,..., K, = k n k 1 where: z n - he order n number of unis in sae k 1. The order vecor changes afer each decision abou producion ( x ): k n where: k 1 k = z n x z n k 1 z n k xn - he number of unis of produc a. k n if if n = a, n a. 4. HEURISTIC MANAGEMENT OF THE PRODUCTION PROCESS There are heurisic algorihms which can be used o conrol he producion process of his kind. The goal se for he producion managemen process is o minimize he oal producion ime. Le us assume here is a vecor of producion heurisics: [ ] a h A =, h = 1,..., H Each heurisic a h may generae losses in he form of residual capaciy of he ools - he capaciy which could be used up if he ools in he given roues enabled coninuing producion ill he whole order is manufacured. However, he producion process canno be resumed wihou replacing he ool wih a new one. From he economical poin of view he problem consiss in implemening such a heurisic a h which will minimize he los flow capaciy of a ool in he sand. The above requires using he crierion of minimizing he coss of no used ools in sands. Residual pass of sands R, is calculaed as follows: i j R i p, j = I J i= 1 j= 1 i, j 18

19 The crierion for minimizing he economical losses in he producion line is formulaed as follows: Q r = Y y= 0 y Ri, j min where: y - a sae in which here was he replacemen decision made, y = 0,1,..., Y, Y < K Should he sum of residual pass of sands hroughou he whole producion process in which he order Z = [ z n ], n = 1,..., N is realized compleely be minimal, hen he crierion Q r is fulfilled. I means ha he producion is he cheapes in erms of minimizing he coss of los pass capaciy. The crierion for minimizing he oal producion ime akes he following form: J J =, +, + J pr repl reg Q τ n j τ n j τ n, j min TN j= 1 j= 1 j= 1 This crierion means ha he producion process is he cheapes when he producion ime, in fac he sum J j= 1 he order in ime. τ J repl reg n, j + τ n, j j= 1 5. CONCLUSIONS, is he shores. We assume ha here are fines for no realizing The sysem presened in he paper hereby is a highly complex economic srucure. I can be used o model a flexible sysem equipped wih ineroperaion buffer sores. Buffer sores enable he producion sysem o manufacure producs defined in he order vecor. Previous aemps o creae a model do no ake buffer sores ino accoun so he maerial is kep in a producion sand brings he whole sysem o a sandsill as one producion elemen in he roue which has a worn ou ool canno manufacure a produc [3]. Ineroperaion sores wih no limied capaciy allow us o coninue producion which, in he longer run, may opimize he producion aciviy. I seems obvious ha he limied capaciy of he ineroperaion buffer sores prolongs producion aciviy. Furher work should concenrae on deermining such algorihms which minimize he producion process. Moreover, we need o search for a se of algorihms which would lead o minimizing he producion ime and reducing residual pass of producion sands. Moreover, i seems reasonable o limi he number of ineroperaion buffer sores in order o opimize he in-sore operaions. The work was suppored by he grans: - MEB (VŠE Praha WSIZ Bielsko-Biała) financed by MŠMT ČR. - MEB (UTB Zlín WSIZ Bielsko-Biała) financed by MŠMT ČR - APVV SK-PL (PU Prešov WSIZ Bielsko-Biała Bibliography 1. BÖSE F., WINDT K., TEUCKE M. Modelling of Auonomously Conrolled Logisic processes in Producion Sysems. In: Proceedings of 8h MITIP Conference, Budapes, Sepember, 2006, pp BUCKI, R. Mahemaical Modelling of Allocaion Processes as an Effecive Tool o Suppor Decision Making, Informaion and Telecommunicaion Sysems, Polish Informaion Processing Sociey, Academy of Compuer Science and Managemen, Bielsko-Biała, Vol. 17, 2008, sr ISBN

20 3. BUCKI, R. Thorough Analysis of he Technological Case Conrol. Managemen & Informaics, Nework Inegraors Associaes, Parkland, Florida, Vol. 1, No. 1, 2007, pp , ISSN BUCKI, R., ANTONYOVÁ, A., SUCHÁNEK, P. Economic Conrol of he Disribuion Sysem by Means of Heurisic Approach. Vol. 12, No. 2, Naional Academy of Sciences of Ukraine, Sae Deparmen on Communicaion and Informaizaion of Ukraine, Sae Scienific and Research Insiue of Informaion Infrasrucure, 2009, pp ISSN CHRAMCOV, B., DANÍČEK, L. Simulaion Sudy of he Shor Barrel of he Gun Manufacure. In: Proceedings of 23rd European Conference on Modelling and Simulaion. Madrid: European Council for Modelling and Simulaion, s ISBN KVACKAJ, T., PAVLUS, M. A Mahemaical Model for Elongaion of Rolled Maerial, Hunicke Lisy, Technical Translaions, Cambridge, Vol. 45, No. 2, 1990, pp SUCHÁNEK, P. Business Inelligence - The Sandard Tool of a Modern Company. In 6-h Inernaional Symposium on Business Adminisraion. Karviná: Silesian Universiy in Opava, Canakkale Onsekiz Mar Universiy, 2010, pp ISBN hp://www.referay10.com/refera/ekonomie/12/ema ekonomie.php Conac Dr Rober Bucki The College of Informaics and Managemen ul. Legionów 81, Bielsko-Biała Tel.:

INTERNATIONAL SCIENTIFIC SEMINAR NEW TRENDS IN ECONOMETRICS AND OPERATIONS RESEARCH

INTERNATIONAL SCIENTIFIC SEMINAR NEW TRENDS IN ECONOMETRICS AND OPERATIONS RESEARCH Deparmen of Economerics Faculy of Informaics and Saisics Universiy of Economics, Prague and Deparmen of Operaions Research and Economerics Faculy of Economic Informaics Universiy of Economics in Braislava

More information

Journal Of Business & Economics Research September 2005 Volume 3, Number 9

Journal Of Business & Economics Research September 2005 Volume 3, Number 9 Opion Pricing And Mone Carlo Simulaions George M. Jabbour, (Email: jabbour@gwu.edu), George Washingon Universiy Yi-Kang Liu, (yikang@gwu.edu), George Washingon Universiy ABSTRACT The advanage of Mone Carlo

More information

Morningstar Investor Return

Morningstar Investor Return Morningsar Invesor Reurn Morningsar Mehodology Paper Augus 31, 2010 2010 Morningsar, Inc. All righs reserved. The informaion in his documen is he propery of Morningsar, Inc. Reproducion or ranscripion

More information

MTH6121 Introduction to Mathematical Finance Lesson 5

MTH6121 Introduction to Mathematical Finance Lesson 5 26 MTH6121 Inroducion o Mahemaical Finance Lesson 5 Conens 2.3 Brownian moion wih drif........................... 27 2.4 Geomeric Brownian moion........................... 28 2.5 Convergence of random

More information

Task is a schedulable entity, i.e., a thread

Task is a schedulable entity, i.e., a thread Real-Time Scheduling Sysem Model Task is a schedulable eniy, i.e., a hread Time consrains of periodic ask T: - s: saring poin - e: processing ime of T - d: deadline of T - p: period of T Periodic ask T

More information

TEMPORAL PATTERN IDENTIFICATION OF TIME SERIES DATA USING PATTERN WAVELETS AND GENETIC ALGORITHMS

TEMPORAL PATTERN IDENTIFICATION OF TIME SERIES DATA USING PATTERN WAVELETS AND GENETIC ALGORITHMS TEMPORAL PATTERN IDENTIFICATION OF TIME SERIES DATA USING PATTERN WAVELETS AND GENETIC ALGORITHMS RICHARD J. POVINELLI AND XIN FENG Deparmen of Elecrical and Compuer Engineering Marquee Universiy, P.O.

More information

Single-machine Scheduling with Periodic Maintenance and both Preemptive and. Non-preemptive jobs in Remanufacturing System 1

Single-machine Scheduling with Periodic Maintenance and both Preemptive and. Non-preemptive jobs in Remanufacturing System 1 Absrac number: 05-0407 Single-machine Scheduling wih Periodic Mainenance and boh Preempive and Non-preempive jobs in Remanufacuring Sysem Liu Biyu hen Weida (School of Economics and Managemen Souheas Universiy

More information

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF UNEMPLOYMENT ON ECONOMIC INDICATORS

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF UNEMPLOYMENT ON ECONOMIC INDICATORS INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF UNEMPLOYMENT ON ECONOMIC INDICATORS Ilona Tregub, Olga Filina, Irina Kondakova Financial Universiy under he Governmen of he Russian Federaion 1. Phillips curve In economics,

More information

Chapter 8: Regression with Lagged Explanatory Variables

Chapter 8: Regression with Lagged Explanatory Variables Chaper 8: Regression wih Lagged Explanaory Variables Time series daa: Y for =1,..,T End goal: Regression model relaing a dependen variable o explanaory variables. Wih ime series new issues arise: 1. One

More information

PROFIT TEST MODELLING IN LIFE ASSURANCE USING SPREADSHEETS PART ONE

PROFIT TEST MODELLING IN LIFE ASSURANCE USING SPREADSHEETS PART ONE Profi Tes Modelling in Life Assurance Using Spreadshees PROFIT TEST MODELLING IN LIFE ASSURANCE USING SPREADSHEETS PART ONE Erik Alm Peer Millingon 2004 Profi Tes Modelling in Life Assurance Using Spreadshees

More information

INTEREST RATE FUTURES AND THEIR OPTIONS: SOME PRICING APPROACHES

INTEREST RATE FUTURES AND THEIR OPTIONS: SOME PRICING APPROACHES INTEREST RATE FUTURES AND THEIR OPTIONS: SOME PRICING APPROACHES OPENGAMMA QUANTITATIVE RESEARCH Absrac. Exchange-raded ineres rae fuures and heir opions are described. The fuure opions include hose paying

More information

Cointegration Analysis of Exchange Rate in Foreign Exchange Market

Cointegration Analysis of Exchange Rate in Foreign Exchange Market Coinegraion Analysis of Exchange Rae in Foreign Exchange Marke Wang Jian, Wang Shu-li School of Economics, Wuhan Universiy of Technology, P.R.China, 430074 Absrac: This paper educed ha he series of exchange

More information

Economics 140A Hypothesis Testing in Regression Models

Economics 140A Hypothesis Testing in Regression Models Economics 140A Hypohesis Tesing in Regression Models While i is algebraically simple o work wih a populaion model wih a single varying regressor, mos populaion models have muliple varying regressors 1

More information

An empirical analysis about forecasting Tmall air-conditioning sales using time series model Yan Xia

An empirical analysis about forecasting Tmall air-conditioning sales using time series model Yan Xia An empirical analysis abou forecasing Tmall air-condiioning sales using ime series model Yan Xia Deparmen of Mahemaics, Ocean Universiy of China, China Absrac Time series model is a hospo in he research

More information

SPEC model selection algorithm for ARCH models: an options pricing evaluation framework

SPEC model selection algorithm for ARCH models: an options pricing evaluation framework Applied Financial Economics Leers, 2008, 4, 419 423 SEC model selecion algorihm for ARCH models: an opions pricing evaluaion framework Savros Degiannakis a, * and Evdokia Xekalaki a,b a Deparmen of Saisics,

More information

ANALYSIS AND COMPARISONS OF SOME SOLUTION CONCEPTS FOR STOCHASTIC PROGRAMMING PROBLEMS

ANALYSIS AND COMPARISONS OF SOME SOLUTION CONCEPTS FOR STOCHASTIC PROGRAMMING PROBLEMS ANALYSIS AND COMPARISONS OF SOME SOLUTION CONCEPTS FOR STOCHASTIC PROGRAMMING PROBLEMS R. Caballero, E. Cerdá, M. M. Muñoz and L. Rey () Deparmen of Applied Economics (Mahemaics), Universiy of Málaga,

More information

Term Structure of Prices of Asian Options

Term Structure of Prices of Asian Options Term Srucure of Prices of Asian Opions Jirô Akahori, Tsuomu Mikami, Kenji Yasuomi and Teruo Yokoa Dep. of Mahemaical Sciences, Risumeikan Universiy 1-1-1 Nojihigashi, Kusasu, Shiga 525-8577, Japan E-mail:

More information

Hedging with Forwards and Futures

Hedging with Forwards and Futures Hedging wih orwards and uures Hedging in mos cases is sraighforward. You plan o buy 10,000 barrels of oil in six monhs and you wish o eliminae he price risk. If you ake he buy-side of a forward/fuures

More information

Distributing Human Resources among Software Development Projects 1

Distributing Human Resources among Software Development Projects 1 Disribuing Human Resources among Sofware Developmen Proecs Macario Polo, María Dolores Maeos, Mario Piaini and rancisco Ruiz Summary This paper presens a mehod for esimaing he disribuion of human resources

More information

Duration and Convexity ( ) 20 = Bond B has a maturity of 5 years and also has a required rate of return of 10%. Its price is $613.

Duration and Convexity ( ) 20 = Bond B has a maturity of 5 years and also has a required rate of return of 10%. Its price is $613. Graduae School of Business Adminisraion Universiy of Virginia UVA-F-38 Duraion and Convexiy he price of a bond is a funcion of he promised paymens and he marke required rae of reurn. Since he promised

More information

Cointegration: The Engle and Granger approach

Cointegration: The Engle and Granger approach Coinegraion: The Engle and Granger approach Inroducion Generally one would find mos of he economic variables o be non-saionary I(1) variables. Hence, any equilibrium heories ha involve hese variables require

More information

Measuring macroeconomic volatility Applications to export revenue data, 1970-2005

Measuring macroeconomic volatility Applications to export revenue data, 1970-2005 FONDATION POUR LES ETUDES ET RERS LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL Measuring macroeconomic volailiy Applicaions o expor revenue daa, 1970-005 by Joël Cariolle Policy brief no. 47 March 01 The FERDI is a

More information

DOES TRADING VOLUME INFLUENCE GARCH EFFECTS? SOME EVIDENCE FROM THE GREEK MARKET WITH SPECIAL REFERENCE TO BANKING SECTOR

DOES TRADING VOLUME INFLUENCE GARCH EFFECTS? SOME EVIDENCE FROM THE GREEK MARKET WITH SPECIAL REFERENCE TO BANKING SECTOR Invesmen Managemen and Financial Innovaions, Volume 4, Issue 3, 7 33 DOES TRADING VOLUME INFLUENCE GARCH EFFECTS? SOME EVIDENCE FROM THE GREEK MARKET WITH SPECIAL REFERENCE TO BANKING SECTOR Ahanasios

More information

CALCULATION OF OMX TALLINN

CALCULATION OF OMX TALLINN CALCULATION OF OMX TALLINN CALCULATION OF OMX TALLINN 1. OMX Tallinn index...3 2. Terms in use...3 3. Comuaion rules of OMX Tallinn...3 3.1. Oening, real-ime and closing value of he Index...3 3.2. Index

More information

DYNAMIC MODELS FOR VALUATION OF WRONGFUL DEATH PAYMENTS

DYNAMIC MODELS FOR VALUATION OF WRONGFUL DEATH PAYMENTS DYNAMIC MODELS FOR VALUATION OF WRONGFUL DEATH PAYMENTS Hong Mao, Shanghai Second Polyechnic Universiy Krzyszof M. Osaszewski, Illinois Sae Universiy Youyu Zhang, Fudan Universiy ABSTRACT Liigaion, exper

More information

Vector Autoregressions (VARs): Operational Perspectives

Vector Autoregressions (VARs): Operational Perspectives Vecor Auoregressions (VARs): Operaional Perspecives Primary Source: Sock, James H., and Mark W. Wason, Vecor Auoregressions, Journal of Economic Perspecives, Vol. 15 No. 4 (Fall 2001), 101-115. Macroeconomericians

More information

The Application of Multi Shifts and Break Windows in Employees Scheduling

The Application of Multi Shifts and Break Windows in Employees Scheduling The Applicaion of Muli Shifs and Brea Windows in Employees Scheduling Evy Herowai Indusrial Engineering Deparmen, Universiy of Surabaya, Indonesia Absrac. One mehod for increasing company s performance

More information

A Note on Using the Svensson procedure to estimate the risk free rate in corporate valuation

A Note on Using the Svensson procedure to estimate the risk free rate in corporate valuation A Noe on Using he Svensson procedure o esimae he risk free rae in corporae valuaion By Sven Arnold, Alexander Lahmann and Bernhard Schwezler Ocober 2011 1. The risk free ineres rae in corporae valuaion

More information

Analogue and Digital Signal Processing. First Term Third Year CS Engineering By Dr Mukhtiar Ali Unar

Analogue and Digital Signal Processing. First Term Third Year CS Engineering By Dr Mukhtiar Ali Unar Analogue and Digial Signal Processing Firs Term Third Year CS Engineering By Dr Mukhiar Ali Unar Recommended Books Haykin S. and Van Veen B.; Signals and Sysems, John Wiley& Sons Inc. ISBN: 0-7-380-7 Ifeachor

More information

Multiple Structural Breaks in the Nominal Interest Rate and Inflation in Canada and the United States

Multiple Structural Breaks in the Nominal Interest Rate and Inflation in Canada and the United States Deparmen of Economics Discussion Paper 00-07 Muliple Srucural Breaks in he Nominal Ineres Rae and Inflaion in Canada and he Unied Saes Frank J. Akins, Universiy of Calgary Preliminary Draf February, 00

More information

A Probability Density Function for Google s stocks

A Probability Density Function for Google s stocks A Probabiliy Densiy Funcion for Google s socks V.Dorobanu Physics Deparmen, Poliehnica Universiy of Timisoara, Romania Absrac. I is an approach o inroduce he Fokker Planck equaion as an ineresing naural

More information

Multiprocessor Systems-on-Chips

Multiprocessor Systems-on-Chips Par of: Muliprocessor Sysems-on-Chips Edied by: Ahmed Amine Jerraya and Wayne Wolf Morgan Kaufmann Publishers, 2005 2 Modeling Shared Resources Conex swiching implies overhead. On a processing elemen,

More information

policies are investigated through the entire product life cycle of a remanufacturable product. Benefiting from the MDP analysis, the optimal or

policies are investigated through the entire product life cycle of a remanufacturable product. Benefiting from the MDP analysis, the optimal or ABSTRACT AHISKA, SEMRA SEBNEM. Invenory Opimizaion in a One Produc Recoverable Manufacuring Sysem. (Under he direcion of Dr. Russell E. King and Dr. Thom J. Hodgson.) Environmenal regulaions or he necessiy

More information

Chapter 1.6 Financial Management

Chapter 1.6 Financial Management Chaper 1.6 Financial Managemen Par I: Objecive ype quesions and answers 1. Simple pay back period is equal o: a) Raio of Firs cos/ne yearly savings b) Raio of Annual gross cash flow/capial cos n c) = (1

More information

USE OF EDUCATION TECHNOLOGY IN ENGLISH CLASSES

USE OF EDUCATION TECHNOLOGY IN ENGLISH CLASSES USE OF EDUCATION TECHNOLOGY IN ENGLISH CLASSES Mehme Nuri GÖMLEKSİZ Absrac Using educaion echnology in classes helps eachers realize a beer and more effecive learning. In his sudy 150 English eachers were

More information

The Grantor Retained Annuity Trust (GRAT)

The Grantor Retained Annuity Trust (GRAT) WEALTH ADVISORY Esae Planning Sraegies for closely-held, family businesses The Granor Reained Annuiy Trus (GRAT) An efficien wealh ransfer sraegy, paricularly in a low ineres rae environmen Family business

More information

Cannibalization and Product Life Cycle Management

Cannibalization and Product Life Cycle Management Middle-Eas Journal of Scienific Research 19 (8): 1080-1084, 2014 ISSN 1990-9233 IDOSI Publicaions, 2014 DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2014.19.8.11868 Cannibalizaion and Produc Life Cycle Managemen Ali Farrukh

More information

Strategic Optimization of a Transportation Distribution Network

Strategic Optimization of a Transportation Distribution Network Sraegic Opimizaion of a Transporaion Disribuion Nework K. John Sophabmixay, Sco J. Mason, Manuel D. Rossei Deparmen of Indusrial Engineering Universiy of Arkansas 4207 Bell Engineering Cener Fayeeville,

More information

Option Put-Call Parity Relations When the Underlying Security Pays Dividends

Option Put-Call Parity Relations When the Underlying Security Pays Dividends Inernaional Journal of Business and conomics, 26, Vol. 5, No. 3, 225-23 Opion Pu-all Pariy Relaions When he Underlying Securiy Pays Dividends Weiyu Guo Deparmen of Finance, Universiy of Nebraska Omaha,

More information

State Machines: Brief Introduction to Sequencers Prof. Andrew J. Mason, Michigan State University

State Machines: Brief Introduction to Sequencers Prof. Andrew J. Mason, Michigan State University Inroducion ae Machines: Brief Inroducion o equencers Prof. Andrew J. Mason, Michigan ae Universiy A sae machine models behavior defined by a finie number of saes (unique configuraions), ransiions beween

More information

Supplementary Appendix for Depression Babies: Do Macroeconomic Experiences Affect Risk-Taking?

Supplementary Appendix for Depression Babies: Do Macroeconomic Experiences Affect Risk-Taking? Supplemenary Appendix for Depression Babies: Do Macroeconomic Experiences Affec Risk-Taking? Ulrike Malmendier UC Berkeley and NBER Sefan Nagel Sanford Universiy and NBER Sepember 2009 A. Deails on SCF

More information

Price elasticity of demand for crude oil: estimates for 23 countries

Price elasticity of demand for crude oil: estimates for 23 countries Price elasiciy of demand for crude oil: esimaes for 23 counries John C.B. Cooper Absrac This paper uses a muliple regression model derived from an adapaion of Nerlove s parial adjusmen model o esimae boh

More information

A Generalized Bivariate Ornstein-Uhlenbeck Model for Financial Assets

A Generalized Bivariate Ornstein-Uhlenbeck Model for Financial Assets A Generalized Bivariae Ornsein-Uhlenbeck Model for Financial Asses Romy Krämer, Mahias Richer Technische Universiä Chemniz, Fakulä für Mahemaik, 917 Chemniz, Germany Absrac In his paper, we sudy mahemaical

More information

Can Individual Investors Use Technical Trading Rules to Beat the Asian Markets?

Can Individual Investors Use Technical Trading Rules to Beat the Asian Markets? Can Individual Invesors Use Technical Trading Rules o Bea he Asian Markes? INTRODUCTION In radiional ess of he weak-form of he Efficien Markes Hypohesis, price reurn differences are found o be insufficien

More information

Understanding Sequential Circuit Timing

Understanding Sequential Circuit Timing ENGIN112: Inroducion o Elecrical and Compuer Engineering Fall 2003 Prof. Russell Tessier Undersanding Sequenial Circui Timing Perhaps he wo mos disinguishing characerisics of a compuer are is processor

More information

LIFE INSURANCE WITH STOCHASTIC INTEREST RATE. L. Noviyanti a, M. Syamsuddin b

LIFE INSURANCE WITH STOCHASTIC INTEREST RATE. L. Noviyanti a, M. Syamsuddin b LIFE ISURACE WITH STOCHASTIC ITEREST RATE L. oviyani a, M. Syamsuddin b a Deparmen of Saisics, Universias Padjadjaran, Bandung, Indonesia b Deparmen of Mahemaics, Insiu Teknologi Bandung, Indonesia Absrac.

More information

DETERMINISTIC INVENTORY MODEL FOR ITEMS WITH TIME VARYING DEMAND, WEIBULL DISTRIBUTION DETERIORATION AND SHORTAGES KUN-SHAN WU

DETERMINISTIC INVENTORY MODEL FOR ITEMS WITH TIME VARYING DEMAND, WEIBULL DISTRIBUTION DETERIORATION AND SHORTAGES KUN-SHAN WU Yugoslav Journal of Operaions Research 2 (22), Number, 6-7 DEERMINISIC INVENORY MODEL FOR IEMS WIH IME VARYING DEMAND, WEIBULL DISRIBUION DEERIORAION AND SHORAGES KUN-SHAN WU Deparmen of Bussines Adminisraion

More information

Reporting to Management

Reporting to Management CHAPTER 31 Reporing o Managemen Inroducion The success or oherwise of any business underaking depends primarily on earning revenue ha would generae sufficien resources for sound growh. To achieve his objecive,

More information

Individual Health Insurance April 30, 2008 Pages 167-170

Individual Health Insurance April 30, 2008 Pages 167-170 Individual Healh Insurance April 30, 2008 Pages 167-170 We have received feedback ha his secion of he e is confusing because some of he defined noaion is inconsisen wih comparable life insurance reserve

More information

Mathematics in Pharmacokinetics What and Why (A second attempt to make it clearer)

Mathematics in Pharmacokinetics What and Why (A second attempt to make it clearer) Mahemaics in Pharmacokineics Wha and Why (A second aemp o make i clearer) We have used equaions for concenraion () as a funcion of ime (). We will coninue o use hese equaions since he plasma concenraions

More information

Market Liquidity and the Impacts of the Computerized Trading System: Evidence from the Stock Exchange of Thailand

Market Liquidity and the Impacts of the Computerized Trading System: Evidence from the Stock Exchange of Thailand 36 Invesmen Managemen and Financial Innovaions, 4/4 Marke Liquidiy and he Impacs of he Compuerized Trading Sysem: Evidence from he Sock Exchange of Thailand Sorasar Sukcharoensin 1, Pariyada Srisopisawa,

More information

Part 1: White Noise and Moving Average Models

Part 1: White Noise and Moving Average Models Chaper 3: Forecasing From Time Series Models Par 1: Whie Noise and Moving Average Models Saionariy In his chaper, we sudy models for saionary ime series. A ime series is saionary if is underlying saisical

More information

Present Value Methodology

Present Value Methodology Presen Value Mehodology Econ 422 Invesmen, Capial & Finance Universiy of Washingon Eric Zivo Las updaed: April 11, 2010 Presen Value Concep Wealh in Fisher Model: W = Y 0 + Y 1 /(1+r) The consumer/producer

More information

NASDAQ-100 Futures Index SM Methodology

NASDAQ-100 Futures Index SM Methodology NASDAQ-100 Fuures Index SM Mehodology Index Descripion The NASDAQ-100 Fuures Index (The Fuures Index ) is designed o rack he performance of a hypoheical porfolio holding he CME NASDAQ-100 E-mini Index

More information

Research on Inventory Sharing and Pricing Strategy of Multichannel Retailer with Channel Preference in Internet Environment

Research on Inventory Sharing and Pricing Strategy of Multichannel Retailer with Channel Preference in Internet Environment Vol. 7, No. 6 (04), pp. 365-374 hp://dx.doi.org/0.457/ijhi.04.7.6.3 Research on Invenory Sharing and Pricing Sraegy of Mulichannel Reailer wih Channel Preference in Inerne Environmen Hanzong Li College

More information

4.8 Exponential Growth and Decay; Newton s Law; Logistic Growth and Decay

4.8 Exponential Growth and Decay; Newton s Law; Logistic Growth and Decay 324 CHAPTER 4 Exponenial and Logarihmic Funcions 4.8 Exponenial Growh and Decay; Newon s Law; Logisic Growh and Decay OBJECTIVES 1 Find Equaions of Populaions Tha Obey he Law of Uninhibied Growh 2 Find

More information

Supply Chain Management Using Simulation Optimization By Miheer Kulkarni

Supply Chain Management Using Simulation Optimization By Miheer Kulkarni Supply Chain Managemen Using Simulaion Opimizaion By Miheer Kulkarni This problem was inspired by he paper by Jung, Blau, Pekny, Reklaii and Eversdyk which deals wih supply chain managemen for he chemical

More information

MACROECONOMIC FORECASTS AT THE MOF A LOOK INTO THE REAR VIEW MIRROR

MACROECONOMIC FORECASTS AT THE MOF A LOOK INTO THE REAR VIEW MIRROR MACROECONOMIC FORECASTS AT THE MOF A LOOK INTO THE REAR VIEW MIRROR The firs experimenal publicaion, which summarised pas and expeced fuure developmen of basic economic indicaors, was published by he Minisry

More information

The Real Business Cycle paradigm. The RBC model emphasizes supply (technology) disturbances as the main source of

The Real Business Cycle paradigm. The RBC model emphasizes supply (technology) disturbances as the main source of Prof. Harris Dellas Advanced Macroeconomics Winer 2001/01 The Real Business Cycle paradigm The RBC model emphasizes supply (echnology) disurbances as he main source of macroeconomic flucuaions in a world

More information

Evolutionary building of stock trading experts in real-time systems

Evolutionary building of stock trading experts in real-time systems Evoluionary building of sock rading expers in real-ime sysems Jerzy J. Korczak Universié Louis Paseur Srasbourg, France Email: jjk@dp-info.u-srasbg.fr Absrac: This paper addresses he problem of consrucing

More information

The Transport Equation

The Transport Equation The Transpor Equaion Consider a fluid, flowing wih velociy, V, in a hin sraigh ube whose cross secion will be denoed by A. Suppose he fluid conains a conaminan whose concenraion a posiion a ime will be

More information

Impact of Debt on Primary Deficit and GSDP Gap in Odisha: Empirical Evidences

Impact of Debt on Primary Deficit and GSDP Gap in Odisha: Empirical Evidences S.R. No. 002 10/2015/CEFT Impac of Deb on Primary Defici and GSDP Gap in Odisha: Empirical Evidences 1. Inroducion The excessive pressure of public expendiure over is revenue receip is financed hrough

More information

Graphing the Von Bertalanffy Growth Equation

Graphing the Von Bertalanffy Growth Equation file: d:\b173-2013\von_beralanffy.wpd dae: Sepember 23, 2013 Inroducion Graphing he Von Beralanffy Growh Equaion Previously, we calculaed regressions of TL on SL for fish size daa and ploed he daa and

More information

Niche Market or Mass Market?

Niche Market or Mass Market? Niche Marke or Mass Marke? Maxim Ivanov y McMaser Universiy July 2009 Absrac The de niion of a niche or a mass marke is based on he ranking of wo variables: he monopoly price and he produc mean value.

More information

Chapter Four: Methodology

Chapter Four: Methodology Chaper Four: Mehodology 1 Assessmen of isk Managemen Sraegy Comparing Is Cos of isks 1.1 Inroducion If we wan o choose a appropriae risk managemen sraegy, no only we should idenify he influence ha risks

More information

House Price Index (HPI)

House Price Index (HPI) House Price Index (HPI) The price index of second hand houses in Colombia (HPI), regisers annually and quarerly he evoluion of prices of his ype of dwelling. The calculaion is based on he repeaed sales

More information

Performance Center Overview. Performance Center Overview 1

Performance Center Overview. Performance Center Overview 1 Performance Cener Overview Performance Cener Overview 1 ODJFS Performance Cener ce Cener New Performance Cener Model Performance Cener Projec Meeings Performance Cener Execuive Meeings Performance Cener

More information

Analysis of Pricing and Efficiency Control Strategy between Internet Retailer and Conventional Retailer

Analysis of Pricing and Efficiency Control Strategy between Internet Retailer and Conventional Retailer Recen Advances in Business Managemen and Markeing Analysis of Pricing and Efficiency Conrol Sraegy beween Inerne Reailer and Convenional Reailer HYUG RAE CHO 1, SUG MOO BAE and JOG HU PARK 3 Deparmen of

More information

Using Monte Carlo Method to Compare CUSUM and. EWMA Statistics

Using Monte Carlo Method to Compare CUSUM and. EWMA Statistics Using Mone Carlo Mehod o Compare CUSUM and EWMA Saisics Xiaoyu Shen Zhen Zhang Absrac: Since ordinary daases usually conain change poins of variance, CUSUM and EWMA saisics can be used o deec hese change

More information

1 HALF-LIFE EQUATIONS

1 HALF-LIFE EQUATIONS R.L. Hanna Page HALF-LIFE EQUATIONS The basic equaion ; he saring poin ; : wrien for ime: x / where fracion of original maerial and / number of half-lives, and / log / o calculae he age (# ears): age (half-life)

More information

Why Did the Demand for Cash Decrease Recently in Korea?

Why Did the Demand for Cash Decrease Recently in Korea? Why Did he Demand for Cash Decrease Recenly in Korea? Byoung Hark Yoo Bank of Korea 26. 5 Absrac We explores why cash demand have decreased recenly in Korea. The raio of cash o consumpion fell o 4.7% in

More information

Research Article Optimal Geometric Mean Returns of Stocks and Their Options

Research Article Optimal Geometric Mean Returns of Stocks and Their Options Inernaional Journal of Sochasic Analysis Volume 2012, Aricle ID 498050, 8 pages doi:10.1155/2012/498050 Research Aricle Opimal Geomeric Mean Reurns of Socks and Their Opions Guoyi Zhang Deparmen of Mahemaics

More information

International Journal of Supply and Operations Management

International Journal of Supply and Operations Management Inernaional Journal of Supply and Operaions Managemen IJSOM May 05, Volume, Issue, pp 5-547 ISSN-Prin: 8-59 ISSN-Online: 8-55 wwwijsomcom An EPQ Model wih Increasing Demand and Demand Dependen Producion

More information

Option Pricing Under Stochastic Interest Rates

Option Pricing Under Stochastic Interest Rates I.J. Engineering and Manufacuring, 0,3, 8-89 ublished Online June 0 in MECS (hp://www.mecs-press.ne) DOI: 0.585/ijem.0.03. Available online a hp://www.mecs-press.ne/ijem Opion ricing Under Sochasic Ineres

More information

Time Series Analysis Using SAS R Part I The Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test

Time Series Analysis Using SAS R Part I The Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test ABSTRACT Time Series Analysis Using SAS R Par I The Augmened Dickey-Fuller (ADF) Tes By Ismail E. Mohamed The purpose of his series of aricles is o discuss SAS programming echniques specifically designed

More information

ARCH 2013.1 Proceedings

ARCH 2013.1 Proceedings Aricle from: ARCH 213.1 Proceedings Augus 1-4, 212 Ghislain Leveille, Emmanuel Hamel A renewal model for medical malpracice Ghislain Léveillé École d acuaria Universié Laval, Québec, Canada 47h ARC Conference

More information

Usefulness of the Forward Curve in Forecasting Oil Prices

Usefulness of the Forward Curve in Forecasting Oil Prices Usefulness of he Forward Curve in Forecasing Oil Prices Akira Yanagisawa Leader Energy Demand, Supply and Forecas Analysis Group The Energy Daa and Modelling Cener Summary When people analyse oil prices,

More information

PATHWISE PROPERTIES AND PERFORMANCE BOUNDS FOR A PERISHABLE INVENTORY SYSTEM

PATHWISE PROPERTIES AND PERFORMANCE BOUNDS FOR A PERISHABLE INVENTORY SYSTEM PATHWISE PROPERTIES AND PERFORMANCE BOUNDS FOR A PERISHABLE INVENTORY SYSTEM WILLIAM L. COOPER Deparmen of Mechanical Engineering, Universiy of Minnesoa, 111 Church Sree S.E., Minneapolis, MN 55455 billcoop@me.umn.edu

More information

Risk Modelling of Collateralised Lending

Risk Modelling of Collateralised Lending Risk Modelling of Collaeralised Lending Dae: 4-11-2008 Number: 8/18 Inroducion This noe explains how i is possible o handle collaeralised lending wihin Risk Conroller. The approach draws on he faciliies

More information

Optimal Stock Selling/Buying Strategy with reference to the Ultimate Average

Optimal Stock Selling/Buying Strategy with reference to the Ultimate Average Opimal Sock Selling/Buying Sraegy wih reference o he Ulimae Average Min Dai Dep of Mah, Naional Universiy of Singapore, Singapore Yifei Zhong Dep of Mah, Naional Universiy of Singapore, Singapore July

More information

Appendix D Flexibility Factor/Margin of Choice Desktop Research

Appendix D Flexibility Factor/Margin of Choice Desktop Research Appendix D Flexibiliy Facor/Margin of Choice Deskop Research Cheshire Eas Council Cheshire Eas Employmen Land Review Conens D1 Flexibiliy Facor/Margin of Choice Deskop Research 2 Final Ocober 2012 \\GLOBAL.ARUP.COM\EUROPE\MANCHESTER\JOBS\200000\223489-00\4

More information

Constant Data Length Retrieval for Video Servers with Variable Bit Rate Streams

Constant Data Length Retrieval for Video Servers with Variable Bit Rate Streams IEEE Inernaional Conference on Mulimedia Compuing & Sysems, June 17-3, 1996, in Hiroshima, Japan, p. 151-155 Consan Lengh Rerieval for Video Servers wih Variable Bi Rae Sreams Erns Biersack, Frédéric Thiesse,

More information

Skewness and Kurtosis Adjusted Black-Scholes Model: A Note on Hedging Performance

Skewness and Kurtosis Adjusted Black-Scholes Model: A Note on Hedging Performance Finance Leers, 003, (5), 6- Skewness and Kurosis Adjused Black-Scholes Model: A Noe on Hedging Performance Sami Vähämaa * Universiy of Vaasa, Finland Absrac his aricle invesigaes he dela hedging performance

More information

Premium Income of Indian Life Insurance Industry

Premium Income of Indian Life Insurance Industry Premium Income of Indian Life Insurance Indusry A Toal Facor Produciviy Approach Ram Praap Sinha* Subsequen o he passage of he Insurance Regulaory and Developmen Auhoriy (IRDA) Ac, 1999, he life insurance

More information

Hotel Room Demand Forecasting via Observed Reservation Information

Hotel Room Demand Forecasting via Observed Reservation Information Proceedings of he Asia Pacific Indusrial Engineering & Managemen Sysems Conference 0 V. Kachivichyanuul, H.T. Luong, and R. Piaaso Eds. Hoel Room Demand Forecasing via Observed Reservaion Informaion aragain

More information

I. Basic Concepts (Ch. 1-4)

I. Basic Concepts (Ch. 1-4) (Ch. 1-4) A. Real vs. Financial Asses (Ch 1.2) Real asses (buildings, machinery, ec.) appear on he asse side of he balance shee. Financial asses (bonds, socks) appear on boh sides of he balance shee. Creaing

More information

Nikkei Stock Average Volatility Index Real-time Version Index Guidebook

Nikkei Stock Average Volatility Index Real-time Version Index Guidebook Nikkei Sock Average Volailiy Index Real-ime Version Index Guidebook Nikkei Inc. Wih he modificaion of he mehodology of he Nikkei Sock Average Volailiy Index as Nikkei Inc. (Nikkei) sars calculaing and

More information

CHARGE AND DISCHARGE OF A CAPACITOR

CHARGE AND DISCHARGE OF A CAPACITOR REFERENCES RC Circuis: Elecrical Insrumens: Mos Inroducory Physics exs (e.g. A. Halliday and Resnick, Physics ; M. Sernheim and J. Kane, General Physics.) This Laboraory Manual: Commonly Used Insrumens:

More information

A Brief Introduction to the Consumption Based Asset Pricing Model (CCAPM)

A Brief Introduction to the Consumption Based Asset Pricing Model (CCAPM) A Brief Inroducion o he Consumpion Based Asse Pricing Model (CCAPM We have seen ha CAPM idenifies he risk of any securiy as he covariance beween he securiy's rae of reurn and he rae of reurn on he marke

More information

The Interaction of Guarantees, Surplus Distribution, and Asset Allocation in With Profit Life Insurance Policies

The Interaction of Guarantees, Surplus Distribution, and Asset Allocation in With Profit Life Insurance Policies 1 The Ineracion of Guaranees, Surplus Disribuion, and Asse Allocaion in Wih Profi Life Insurance Policies Alexander Kling * Insiu für Finanz- und Akuarwissenschafen, Helmholzsr. 22, 89081 Ulm, Germany

More information

BALANCE OF PAYMENTS. First quarter 2008. Balance of payments

BALANCE OF PAYMENTS. First quarter 2008. Balance of payments BALANCE OF PAYMENTS DATE: 2008-05-30 PUBLISHER: Balance of Paymens and Financial Markes (BFM) Lena Finn + 46 8 506 944 09, lena.finn@scb.se Camilla Bergeling +46 8 506 942 06, camilla.bergeling@scb.se

More information

Chapter 4. Properties of the Least Squares Estimators. Assumptions of the Simple Linear Regression Model. SR3. var(e t ) = σ 2 = var(y t )

Chapter 4. Properties of the Least Squares Estimators. Assumptions of the Simple Linear Regression Model. SR3. var(e t ) = σ 2 = var(y t ) Chaper 4 Properies of he Leas Squares Esimaors Assumpions of he Simple Linear Regression Model SR1. SR. y = β 1 + β x + e E(e ) = 0 E[y ] = β 1 + β x SR3. var(e ) = σ = var(y ) SR4. cov(e i, e j ) = cov(y

More information

What is a swap? A swap is a contract between two counter-parties who agree to exchange a stream of payments over an agreed period of several years.

What is a swap? A swap is a contract between two counter-parties who agree to exchange a stream of payments over an agreed period of several years. Currency swaps Wha is a swap? A swap is a conrac beween wo couner-paries who agree o exchange a sream of paymens over an agreed period of several years. Types of swap equiy swaps (or equiy-index-linked

More information

Impact of scripless trading on business practices of Sub-brokers.

Impact of scripless trading on business practices of Sub-brokers. Impac of scripless rading on business pracices of Sub-brokers. For furher deails, please conac: Mr. T. Koshy Vice Presiden Naional Securiies Deposiory Ld. Tradeworld, 5 h Floor, Kamala Mills Compound,

More information

cooking trajectory boiling water B (t) microwave 0 2 4 6 8 101214161820 time t (mins)

cooking trajectory boiling water B (t) microwave 0 2 4 6 8 101214161820 time t (mins) Alligaor egg wih calculus We have a large alligaor egg jus ou of he fridge (1 ) which we need o hea o 9. Now here are wo accepable mehods for heaing alligaor eggs, one is o immerse hem in boiling waer

More information

Markit Excess Return Credit Indices Guide for price based indices

Markit Excess Return Credit Indices Guide for price based indices Marki Excess Reurn Credi Indices Guide for price based indices Sepember 2011 Marki Excess Reurn Credi Indices Guide for price based indices Conens Inroducion...3 Index Calculaion Mehodology...4 Semi-annual

More information

INTRODUCTION TO FORECASTING

INTRODUCTION TO FORECASTING INTRODUCTION TO FORECASTING INTRODUCTION: Wha is a forecas? Why do managers need o forecas? A forecas is an esimae of uncerain fuure evens (lierally, o "cas forward" by exrapolaing from pas and curren

More information

Bid-ask Spread and Order Size in the Foreign Exchange Market: An Empirical Investigation

Bid-ask Spread and Order Size in the Foreign Exchange Market: An Empirical Investigation Bid-ask Spread and Order Size in he Foreign Exchange Marke: An Empirical Invesigaion Liang Ding* Deparmen of Economics, Macaleser College, 1600 Grand Avenue, S. Paul, MN55105, U.S.A. Shor Tile: Bid-ask

More information

Appendix A: Area. 1 Find the radius of a circle that has circumference 12 inches.

Appendix A: Area. 1 Find the radius of a circle that has circumference 12 inches. Appendi A: Area worked-ou s o Odd-Numbered Eercises Do no read hese worked-ou s before aemping o do he eercises ourself. Oherwise ou ma mimic he echniques shown here wihou undersanding he ideas. Bes wa

More information

YTM is positively related to default risk. YTM is positively related to liquidity risk. YTM is negatively related to special tax treatment.

YTM is positively related to default risk. YTM is positively related to liquidity risk. YTM is negatively related to special tax treatment. . Two quesions for oday. A. Why do bonds wih he same ime o mauriy have differen YTM s? B. Why do bonds wih differen imes o mauriy have differen YTM s? 2. To answer he firs quesion les look a he risk srucure

More information