Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 Cisco Network Admission Control Grzegorz Dobrowolski, Cisco Systems

2 Agenda W p r o w adz eni e J ak t o z r o b i ć i nac z ej N AC K o m p o nent y N AC D z i ałani e N AC P r z y k łady z as t o s o w ani a

3 Wprowadzenie

4 M GG ww E w o l u c j a z agr o żeń R o z m i a r c el u E sk al ac j a z ag r o że n i a d l a i n stytu c j i Wpły w n a i n f r a s t r u k t u r ę św i a t o w ą S i e c i R e g i o n a l n e Wi e l e S i e c i P o j e d y n c z a s i e ć P o j e d y n c z y k o m pu t e r D n i T y g o d n i e II II -g aa GG en MM aa cc rr o I I GG en vv ii rr uu ss ee ss Boot DD ee nn ii aa l l of vv ii rr uu ss ee ss SS ee rr vv ii cc ee i n u t y II II I I GG en DD ii ss tr ii bb uu te d d DD ee nn ii aa l l of SS ee rr vv ii cc ee Bl ee nn dd ee d d th rr ee aa ts S ek u n d y NN aa ss tt ęp nn e en er aa cc jj e FF ll aa ss h h tt hh rr ea tt ss OO gg rr oo mm nn e DD DD oo SS ww yy ww oo ły w w.. PP rr zz ez oo rr mm WW oo rr m m aa tt aa kk uu jj ąc yy pp aa yy ll oo aa dd

5 i CZAS JEST KRYTYCZNY!!! Sz y b k o ś ć o b e c n y c h a t a k ów Lata 8 0 -te 9 0 -te Z wyk l e m i j ały tyg o dn i e a c z asem m i esi ąc e z an i m p o j awi ały si ę z ab ez p i ec z en i a p r z ed z ag r o żen i am A tak i p r z eb i eg ały w c i ąg u g o dz i n T o b ył c z as n a z i den tyf i k o wan i e z ag r o żen i a i ak tual i z ac j e w system ac h o c h r o n y Po u p ły w i e c z a s u p ot r z e bn e g o n a p r z e c z y t a n i e p ołow y t e g o s l a j du T w oj a s i e ć i w s z y s t k i e p r a c u j ąc e w n i e j a p l i k a c j ę będą n i e dos t ęp n e!!!!!! A tak i o db ywaj ą si ę w c i ąg u sek un d S Q L S l am m er W o r m : P o dwaj an i e c o 8.5 sek un dy P o 3 m i n : 55M sc an ów/ sek. Ł ąc z e 1G b j est wysyc an e p o 1 m i n uc i e S Q L S l am m er to O S T R Z EŻEN I E. N o wsz e r o b ak i są z dec ydo wan i e sz yb sz e.

6 Z m i ana w y m agań w R S EI L S N I LE I E N T I Z N I N T T E E GG R R O A W T A E N DE S W ecb u u d r i o t y w, a I P n e C,w W u r i z r ąd el esz ens i a s i ec i o w e A p p lic a tio n A w a r e z i n n y m i u s łu g a m i M I P a (Vn a o g i em c e, enw t i r el es s, M S t o o d r ua g l a e) r A p p ro a c h C en t r a l n e z a r z ąd z a n i e H D i efg h en A s v ea i i n l a Db i epl i t y t h M S z u erl t i o l a k y i erz a S k r eces u r i t y V (K i r o t u m a p l i u z teder y S, er v i c es S S c era w l a erb l y e, S i eć) K o n t r o l a d o s t ęp u d o s i ec i z ak r es i e b ez p i ec z eńs t w a A D A P D T A O PT W A I LV N E E O S c elh f r -Po n r o a v p i s r z i o edn i n g a S n elo mf -O a lp i a t i m m i i z i n g E S l aels f t -Dy c efz n ene d i n g A d a p tu jes ięd o z m ia n w k o n d y c ji b ez p i ec z eńs t w a

7 J ak t o zrob ić inac zej c zy l i.. N et work A dm is s ion C ont rol

8 S i eć b ez N et w o r k Adm i s s i o n C o nt r o l 1. N i ec h r o n i o n y h o s t żąd a d o s t ęp u n a z ew n ąt r z B R A N C H L U B C A M P U S 2. P o ła c z en i e d o p u s z c z o n e S i eć f i r m o w a 3. D a l s z e i n f ek o w a n i e p r z ez z a r a żo n y s y s t em C A M P U S

9 QQ C i s c o N et w o r k Adm i s s i o n C o nt r o l : C o s i ę dz i ej e 1. N i ec h r o n i o n y h o s t żąd a d o s t ęp u n a z ew n ąt r z 2. K w a r a n t a n n a 3. Z a t r z y m a n i e i n f ek c j i ; p o z o s t a łe h o s t y o b r o n i o n e B R A N C H C A M P U S S i e ć f i r m o w a C i s c o T r u s t A g e n t R e m e d i a t i o n uu aa rr aa nn tt ii nn e e VV LL AA NN

10 Q i R o z w i ąz ani e N et w o r k Adm i s s i o n C o nt r o l N A C : W y k o r z y s t a n i e s i ec i d o i n t el i g en t n eg o n a r z u c en i a u p r a w n i eń d o s t ęp o w y c h n a b a z i e s ec u r i t y p o s t u r e u r z ąd z en i a k o ńc o w eg o C h a r a k t er y s t y k a N A C : Wszechobecne rr ozwi ązani e dd ll a wszystkich mm ee to dd pp ołaczeo aczeń H ost żąd aj ący d ost ęp u d o si eci C i sc o T r ust A g en t C r eden ti al s EA P / U D P, EA P / x S i eci owe ur ząd zeni a d ost ęp owe 1 2 N o tyf i k ac j a 6 W i p o l i c ym usz en e y 5 C r eden ti al s R A D I U S U p r awn i en i a do stęp u 4 P o l i c y (A A A ) 2a S ev er C r eden ti al s P ol i cy S er v er P od ej m owani e d ecy zj i Z g o dn y? 3 H T T P S A V S er v er SS pr aa ww dd zz aa wszystkie hh oo ss tt yy Wy kk or zy st uj e ii nwest yy cj e w si eće i op rr og rr am owani e ant yy wi rr usowe UU ss łu u gg ii Q uu aa rr aa nn tt ii nn e e && rr ee mm ee dd ii aa tt ii oo nn SS kk aa ll oo ww aa ll nn ee rr oo zz ww ii ąz z aa nn ii ee

11 K om ponent y rozwiązania N et work A dm is s ion C ont rol

12 c z y l i c o j e s t p o t r z e b n e d l a wd r o że n i a r o z wi ąz a n i a NAC Wymagania d l a N A C : C i sc o I O S v (8)T l u b n o wsz y I O S se c u r i ty (f i r e wal l f e atu r e se t) C i sc o T r u st A g e n t z ai n stal o wan y n a h o stac h (P C, l ap to p, e tc. ) C i sc o S e c u r e A c c e ss C o n tr o l S e r v e r (A C S ) v 3. 3 Z n aj o m o ść k o n f i g u r ac j i l i st d o stęp o wyc h (ac c e ss c o n tr o l l i st - A C L ) Z n aj o m o ść k o n f i g u r ac j i : au th e n ti c ati o n, au th o r i z ati o n an d ac c o u n ti n g (A A A ) w C i sc o A C S

13 M M NAC Ko mm pp oo nn ee nn tt yy ll oo gg ii cc zz nn ee S i eci owe ur ząd zeni e d ost ęp owe S ec ur i ty A p p P l ug -i n s C T A E A P ou D P R A D I U S H C A P C T A C T A A A A S er v er P ol i cy S er v er A p l i k acj e N A C -E nabl ed C i sc o S ec ur i ty A g en t M c f ee V i r uss c an (J ul y) C i sco T r ust A g ent (N T, , X P ) R out er (8 3 x -7 2 x x ) C i sco S ecur e A C S T r end M i cr o C ont r ol anag er S ym an tec S A V & S C S (ED A P c usto m er s o n l y) T r en d M i c r o O f f i c es c an oni t or i ng & R ep or t i ng

14 O Cisco Security Agent Rozwiąza n ie H I P S n owe j g e n e r a c j i c h r o n a se r we r ów i stac j i r o b o c z yc h W y k r y wa i u n ie m ożl iwia d ok on a n ie n a d u ży c ia U n ik a l n a a n a l iza za c h owa ń c h r on i p r ze d zn a n y m i j a k i n ie zn a n y m i za g r oże n ia m i O c h r on a m. in. p r ze d : M yd o o m W 3 2. B l aste r F i z z e r B u g b e ar S o b i g. E S Q L S l am m e r S i r c am. A C o d e R e d N i m d a W 3 2. N e tsk I wi e l o m a i n n ym i, BEZ u p d a t e ó w s y g n a t u r!

15 M I ntegra cj a z CSA K er n el S h i m W r a p p er s I P S S er wer W eb A p l i k ac j e W eb NDIS H T T P K l i en t E-m ai l C O M I n ter c ep to r T DI SS hi mm I n stan t essen g er s s Sy s t e m C a l l R e g i s t r y Jąd r o H ar dwar e I O F i l e Sy s t e m C S A j e i o k o m p o n e n m o p c j o n n st war to śc wym te al ym P o z wal a n a z ap e wn i e n i e i n te g r al n o śc i O S D o s t a r c z a i n f o r m a c j e o O S (w t y m i n f o o p a t c h & h o t f i x ) W z m a c n i a s t a c j ę k o ńc o w ą, j es t o n a b a r d z i ej o d p o r n a n a a t a k C h r o n i C T A p r z ed a p p l i c a t i o n s p o o f i n g D ed y k o w a n a p o l i t y k a (p o l i c y ), k t ór a r o z u m i e z a c h o w a n i e C T A W sp ar c i e d l a N A C C S A p o C S A 4. 5 z a w i er a C T A i n t eg r a c j i z C T A / N A C

16 Z a l ety CSA A d r e su j e z ag r o że n i a d ay-z e r o O b n i ża k o sz ty z wi ąz an e z atak i e m E l i m i n u j e k we sti e z wi ąz an e z n i e d o stęp n o śc i ą syste m ów O b n i o b c i n i z e z h o f i x i I p h i e m ża ąże a wi ąz an t am atc o wan O b n i ża k o sz ty z wi ąz an e z o d two r z e n i e m d an yc h P o j e d yn c z e, d e d yk o wan e r o z wi ąz an i e, wi e l e f u n k c j i b e z p i e c z e ństwa, m ały wp ływ n a wyd aj n o ść stac j i r o b o c z e j K l u c z o wy k o m p o n e n t N A C

17 Ap l ik a cj e N AC-E na b l ed M c A f e e V i r u s S c a n 7. 0, 7. 1, 8. 0 i S ym an te c S A V 9. 0 [ A V ] & S C S 2. 0 [ A V, F W, H I D S ] T r e n d M i c r o O f f i c es c a n C o r p o r a t e E d i t i o n & T r en d M i c r o C o n t r o l M a n a g er i n t eg r a t i o n - O f f i c es c a n C E 6. 5 C T A w k o m p l ec i e z O f f i c es c a n I B M I B M / T i v o l i (p l a n o w a n e) A p l i k ac j e two r z o n e n i e z al e żn i e

18 O Agent k om unik a cyj ny C is c o T r u s t A g e n t d p o wi ad a n a wywo łan i a z u r z ąd z e n i a si e c i o we g o (N e two r k A c c e ss D e v i c e ) z żąd an i e m p r z e słan i a se c u r i ty c r e d e n ti al s d l a h o sta Z b i e r i n f o r m j e o i e b e z p i e c z e z o p r o g r o i N A C n l e d i n o e g o n h o h, i e g o j r u i C S A a ac stan ństwa am wan a -e ab stal wan a stac tak ak an tywi s K o m u n i k u j e se c u r i ty c r e d e n ti al s h o sta d o u r z ąd z e n i a si e c i o we g o (N A D ) C i sc o s T r u st A g e n t j e st d o łąc z an e d o o p r o g r am o wan i a C i sc o i o p r o g r am o wan i a an tywi r u so we g o N A C -e n ab l e d

19 M Cisco TT rust Agent Architektura C l i en t A p p l i c ati o n (A n ti -v i r us) C l i en t A p p l i c ati o n (H I P S / C S A ) C l i en t A p p l i c ati o n (X Y Z - ser v i c e) A p l i k acj e d ost ar czaj ące P ost ur e C r ed ent i al A n ti -V i r us P o stur e P l ug i n H I P S (C S A ) P o stur e P l ug i n X Y Z ser v i c e P o stur e P l ug i n Lo g g i n g S er v i c e EA P eth o ds C T A P o stur e P l ug i n C T A S er v i ce NAD

20 NN Cisco T rust Agent ( CT A) AV CC ll ii ee nn tt EE nn dd pp oo ii nn t t AA pp pp ll ii cc aa tt ii oo nn CC SS A EAP/TLV API EAP/U D P BB rr oo kk ee r r && SS ee cc uu rr ii tt yy CC ii ss cc o o TT rr uu ss t t AA gg en tt An y y Ap pp A g en t k o m u n i k a c y j n y i n s t a l o w a n y n a h o śc i e W i n d o w s NT, X P, T r z y p o d s t a w o w e f u n k c j e K o m u n i k a c j a d o s i e c i (E AP o U DP ) K o m u n i k a c j a d o a p l i k a c j i (E AP / T L V b r o k e r ) U w i e r z y t e l n i e n i e w AC S & s z y f r a c j a k o m u n i k a c j i I n t eg r a c j a z a p l i k a c j a m i P o c z ąt k o w o : O S & AV p a t c h e s P r o d u c e n c i : M c Af e e, S y m a n t e c, T r e n d M i c r o D o s t ęp n o ść K o m p o n e n t b e z k o s z t o w y, d o s t ęp n y n a C C O ee two rr kk

21 N etwork Access D ev ices D e l r t e r y, p r ł, p u n k t y d t u b e r g a u r n b e c t s c g oc owe ou ze ąc zn ik os ęp zp ze wod owe o or z ząd ze ia zp ie ze ńs wa ie iowe o Ż ąd aj ą c r e d e n ti al s b e z p i e c z e ństwa z u r z ąd z e ń k o ńc o wyc h (h o stów) P r z e syłaj ą j e st d o se r we r ów p o l i c y S e r r p o l i c r z p r z e e d e i p o d e j m u j d e c j o d o i e d o e c i d z i e l e n i e d o u, o d m o k n e. we y y sp awd aj ą słan an ą yz ę stęp si (u stęp wa, war an tan a tc ) U r z z e n i e c i o e r k A c c e D e v i c e N A D r o z d e c j o d o i e d o e c i p o d j p r z e z r r p o l i c ąd a si we (N two ss ) wp wad aj ą yz ę stęp si ętą se we y y

22 F unk cj e routera w z a k resie N AC R O U T E R J E S T P U N K T E M WY M U S Z E N I A P O L I C Y Wy k r y wa ur ząd zeni a, k t ór e p owi nny zost ać sp r awd zone p r zed wp uszczeni em d o d al szej częsci si eci I ni cj uj e p r oces sp r awd zani a p ost ur e (Intercept-A C L ) W sp ar c i e dl a l i st wyj ątk ów o p ar te o adr es I P l ub M A C P r z esyła p o stur e c r eden ti al s do A C S D p r t r y k l i m v d a ok onuj e ełneg o sp awd zeni a p ost ur e w bi e cy czny (a cti e ta pa th ) S p r awd za st at us C T A st at us p r zez S t at us Q uer y cy k l i czni e, sp awd za t eż czy t en sam k l i ent k or zy st a z d aneg o ad r esu I P C y k l i czni e wy sy ła t eż L 3 E A P S t at us Q uer y (i na cti v e d a ta pa th ) D l a ap l i k ac j i z D H C P (g dz i e m o że n astęp i ć p r z yp i san i e dan eg o adr esu I P do i n n eg o h o sta) Wy m usza up r awni eni a d l a uży t k owni k a na właści wy m i nt er f ej si e D yn am i c z n e A C L O p c j o n al n i e U R L R edi r ec ti o n (k ey f o r n o n -r esp o n si v e dev i c e f eedb ac k ) O bsług uj e ur ząd zeni a ni e od p owi ad aj ące na wy wołani a (bez zai nst al owaneg o C T A ) W yk r ywa p r z ez EA P o U D P ti m eo ut N o tyf i k ac j a j est wysłan a do A C S, sk ąd p r z esyłan e są up r awn i en i a dl a użytk o wn i k a/ ur z ądz en i a

23 a P l a tf orm y routerów wsp iera j ące N AC N A C j es t w s p i er a n y w w er s j a c h I O S w g r u p i e f u n k c j o n a l n ej b ez p i ec z eńs t w s i ec i o w eg o o d w er s j i (8 )T. A d v anced S ecur i t y, A d v anced S er v i ces, A d v anced E nt er p r i se T A K * * * - st ar sze p l at f or m y wsp i er aj ą N A C w k l asy czny ch wer sj ach f unk cj onal ny ch I O S w wer sj i T. R out er y t e ni e m aj ą wer sj i A d v anced w T A d v anced S ecur i t y A d v anced E nt er p r i se S er v i ces A d v anced I P S er v i ces S P S er v i ces I P V oi ce I P B ase E nt er p r i se S er v i ces E nt er p r i se B ase C i s c o 7 2 x x C i s c o 3 7 x x C i s c o , E N T S e r i e s C i s c o X M, C i s c o , , , , , V, C i s c o 8 3 x C i s c o 7 4 x x, 7 3 x x, 7 1 x x C i s c o 5 x x x C i s c o C i s c o C O S e r i e s C i s c o C i s c o n o n -X M M o d e l s C i s c o , , Tak * Tak Tak * Tak Tak Tak *?????? N i e N i e N i e N i e N i e

24 Serwery p ol icy C i o S e c u r e A c c e C o n o l S e r v e r p o d k o m p o n e n m u r r p o l i c sc ss tr stawo wy t syste se we ów y C i sc o A C S sp r awd z a i n f o r m ac j e d o tyc z ąc e k o n d yc j i b e z p i e c z e ństwa u r z ąd z e ń o tr z ym an e z u r z ąd z e n i a si e c i o we g o (N e two r k A c c e ss D e v i c e ) i o k r e śl a właśc i wą p o l i tyk ę/ o p c j ę d o stęp u d o si e c i d o z aap l i k o wan i a S e r we r y p o l i c y ap l i k ac j i an tywi r u so wyc h wsp ółp r ac u j ą z C i sc o A C S d l a d o k ład n i e j sz e g o sp r awd z e n i a i n f r o r m ac j i p r z e słan yc h z h o sta C i sc o A C S wysyła d e c yz j ę o d o stęp i e d o si e c i d o u r z ąd z e n i a si e c i o we g o (dopuś ć do s i e c i, z a b r oń dos t ępu do s i e c i, k w a r a n t a n n a, og r a n i c z e n i e dos t ępu do s i e c i )

25 Cisco Secure Access Control Serv er C i s c o S u r A C S n a j p o p u l a r n i s z y s w A A A R A D I U S ec e ej er er Sprawdza użyt k o wn ik ów i urządzen ia i przypis uj e im właśc iwe uprawn ien ia do s iec i (do urządzeń/ apl ik ac j i) Z a p ew n i a k l u c z o w e u s łu g i d l a d z i a ła n i a C i s c o N et w o r k A d m i s s i o n C o n t r o l : P rzeg l ąda i s prawdza c reden t ial s o t rzym h o s t ów an e z K o m un ik uj e s ię z A V P o l ic y Serv ers dl a do k ładn iej s zeg o s prawdzen ia o t rzym an yc h dan yc h O k reśl a właśc iwy po zio m do s t ępu w o parc iu o po l ic y P rzes yła dec yzj ę o do s t ępie do s iec i do urządzen ia s iec io weg o U W A G A : U r z ąd z e n i a C i sc o : P r z e łąc z n i k i, R o u te r y, u r z ąd z e n i a V o i c e, V P N, u r z ąd z e n i a b e z p i e c z e ństwa si e c i o we g o, u r z ąd z e n i a b e z p r z e wo d o we, u r z ąd z e n i a S to r ag e i u r z ąd z e n i a C o n te n t są p r z yg o to wan e d o wsp ar c i a N A C

26 #! = +3,00, = ) 4 %,3 0; = 4 ; R F )0 )0 V # " # GW GV [! Z ] \H " \H F unk cj e Cisco Secure ACS S ER W ER A A A J ES T P U N K T EM N A R Z U C A J ĄC Y M P O LI C Y I P U N K T EM D EC Y Z Y J N Y M O db i er a c r eden ti al s z ur z ądz eń k o ńc o wyc h (h o stów) D o k o n uj e p r o c esu A A A n a o tr z ym an yc h c r eden ti al s " :(. <1 9(:; ,5 %)% '54 21 %,3 /01 /%.%- *+, () &'% $% 7EF ED 4 8. )% 0 *C*(. 78BA >) I H G O ,3 N M(. (% )0 KL.5 +3 (%5 (0 ) J% /) (&15 (% (0 :) ) 20 (0,5 (% '54 %,3 1+ TP RU (% '54 %,3 1+ TP RS ', + 4 = QP> X W W k o n f i g j i r o i n f o r m j h o k o o o ysyła dan e do ur ac do uter a, wysyła ac ę do sta ńc weg Z Y X _^ V ] " V

27 W W m W W P P oo ss tt uu rr e e CC rr ee dd ee nn tt ii aa ll s s,, kk tt ór r ee m oo gg ą bb yy ć ss pp rr aa ww dd zz aa nn ee pp rr zz ee zz AA CC SS Cisco Agent C T A 1. 0 ers j a C T A N s t o n o W j s t o n o azwa ys em u perac yj eg ers a ys em u perac yj eg C S A Z ain s t al o wan e Serv ic e P ac k i Z ain s t al o wan e h o t f ix y ers j a C SA St an C SA (c zy uruc h o m io n y) F Q D N - C SA -M C (V M S) D at a o s t at n ieg o przes łan ia dan yc h przez C SA -M C (V M S) I nne op rogra m A n ti -V i r u s I n n e owa nie N azwa o pro g ram o wan ia A V l ub j eg o iden t yf ik at o r W ers j a o pro g ram o wan ia ers j a Sc an en g in e ers j a pl ik u D A T / pat t ern St an A V (c zy uruc h o m io n y) D at a wys łan ia pl ik u D A T / pat t ern Z al eżn e o d pro duc en t a N M C 2 F W & H I D p. SY SC S.0 zawiera S I n n e w y m a g a n e i n f o r m a c j e n i e r o z p o z n a w a n e p r z ez C i s c o S ec u r e A C S m o g ą b y ć p r z es ła n e d o V en d o r P o l i c y S er v er d l a s p r a w d z en i a

28 Serwer system u a ntywirusowego A pl ik ac j e N A C -en abl ed m o g ą przes yłać do s prawdzen ia c reden t ial s, k t óre n ie będą zro zum iałe dl a s erwera A A A C r e d e n t i a l s m o g ą z a wi e r a ć s p e c y f i c z n e d a n e w f o r m a c i e s t o s o wa n y m t y l k o p r z e z d o s t a wc ę r o z wi ąz a n i a a n t y wi r u s o we g o U m o żl i wi e n i e d o s t a wc o m r o z wi ąz a ń a n t y wi r u s o wy c h s p r a wd z a n i a d o d a t k o wy c h p a r a m e t r ów Serwer A A A m o że działać j ak o pro x y dl a s pec yf ic zn yc h dan yc h ( c reden t ial s ) przes łan ie ic h do s erwera s ys t em u an t ywirus o weg o Z as t o s o wan ie pro t o k o łu H C A P dl a s prawdzan ia o n -l in e H C A P H o s t C r e d e n t i a l A u t h o r i z a t i o n P r o t o c o l ( o p a r t y o H T T P S ) j e s t wy k o r z y s t y wa n y w k o m u n i k a c j i A A A -d o -S e r we r A V Serwer s ys t em u an t ywirus o weg o s prawdza c reden t ial s i in f o rm uj e s erwer A A A o rezul t ac ie S e r we r A A A j e s t w d a l s z y m c i ąg u p u n k t e m p o d e j m o wa n i a o s t a t e c z n e j d e c y z j i O bec n ie do s t ępn e pro duk t y z o pis an ą s k al ą in t eg rac j i: T r e n d M i c r o C o n t r o l M a n a g e r - O f f i c e S c a n C E 6. 5 Z apewn ien ie przej rzys t ej s eparac j i po l it yk i A V o d po l it yk i k o n f ig urac j i s iec i i zas ad do s t ępu do n iej.

29 System y z a rz ąd z a nia N AC CiscoW ork s V P N / S ecu rity M a na gem ent S ol u tion (V M S ) Z ar z d z an i e e l e m e n tam i N A C CiscoW ork s S ecu rity I nf orm a tion M a na ger S ol u tion (S I M S ) Z ap e wn i a n ar z d z i a m o n i to r i n g u i r ap o r to wan i a P rod u cenci op rogra m owa nia a nty wiru sowego (ora z inny ch a p l ik a cj i N AC-ena b l ed ) równie d osta rcz a j a na rz ed z ia z a rz a d z a nia d l a w a snego op rogra m owa nia (np. AV )

30 CiscoW ork s Security I nf orm a tion M a na gem ent Sol ution ( CW SI M S) Zbiera i in t erp ret u j e in f o rm ac j e o z d arz en iac h o t rz y m y w an e z I O S s y s l o g i A C S M o n it o rin g w c z as ie rz ec z y w is t y m Konsola N A C P r ez entacj a wyni k ów: og ólna i sz cz eg ółowa R ap o rt o w an ie N A C R apor ty z g od ności D la ur z ad z eni a, g r upy, użytk owni k a A k cj e z m i any H osty od r z ucone R apor ty cz asowe d la h ostów od r z uconych (po j ak i m cz asi e m og a si e ponowni e połącz yć) O k r eśleni e cr ed enti al postur e apli k acj i A d m i ni str acj a r oz wi az ani em

31 Z a l ety SI M Sol ution Znakomita pe r spe kty wa wid oc z nośc i sie c i Pozwala n a wgląd w s t r um i en i e dan y c h i um ożli wi a ok r eślen i e s ec ur i t y pos t ur e Pozwala n a s zy b k ą i łat wą i den t y f i k ac j ę r ealn y c h zagr ożeń i n ar us zeń b ezpi ec zeńs t wa O b niże nie T C O z wiąz ane g o z z ar z ąd z anie m i monitor owanie m b e z pie c z e ństwa Z m n i ej s zen i e zas ob ów n i ezb ędn y c h do zar ządzan i a i adm i n i s t r ac j i Dzi ęk i s zy b k i ej i den t y f i k ac j i n ar us zeń b ezpi ec zeńs t wa um ożli wi a os zc zędn ośc i c zas u, zas ob ów i k os zt ów. Zg od ność z e stand ar d ami monitor owania i z ar z ąd z ania sie c ią Z apewn i en i e zgodn ośc i z ob ec n y m i s t an dar dam i m on i t or i n gu i zar ządzan i a s i ec i ą S zy b k i e dos t os owan i e s i ę do n owy c h Długot er m i n owa oc h r on a zeb r an y c h dan y c h s t at y s t y c zn y c h s t an dar dów

32 Działan ie N e t w o r k A d m is s io n C o n t r o l

33 N AC p rz eb ieg p rocesu Przykła d o wa t o p o l o g i a i s c e n a ri u s z p o łą c ze n i a L aptop I P : A A A S er v er I P : S er wer A V I P : S r I P P P N A C tacj a obocz a : unk t wym usz eni a oli cy S er wer D N S I P : S er wer R em ed i ati on I P : S er wer pli k ów I P : Uży t k o wn i k l a pt o pa po t r z e b u j e u z y s k a ć d o s t ęp d o z a s o b ów s e r we r a pl i k ów

34 T e r m i n o l o g i a L i s t y d o s t ęp o we i n t e rc e p t i d e f a u l t I n t er c ept A C L T a li sta d ostępowa ok r eśla, j ak i r uch będ z i e ur uch am i ał pr oces spr awd z ani a postur e S k ład ni a A C L : S tand ar d lub E x tend ed per m i t d ok onaj spr awd z eni a postur e d la teg o r uch u d eny ni e d ok onuj spr awd z eni a postur e d la teg o r uch u P r z ypi sywana d o i nter f ej su (-ów) r outer a I n t er f ac e (lub def ault ) A C L T d r r d d k d z a li sta ostępowa ok eśla uch opusz cz ony om yślni e bez oni ecz ności ok onani a spr awd eni a postur e R uch m oże tr af i ać z ar ówno w li stę d ostępową I nter cept j ak i d om yślną D ostęp ok r eślony pr z ez d om yślną A C L j est d opusz cz ony po spr awd z eni u postur e S k ład ni a A C L : S tand ar d lub E x tend ed P r z ypi sywana d o i nter f ej su (-ów) r outer a G d y ni e j est sk onf i g ur owana cały r uch j est d opusz cz any D ownload able A C L (opar ta o poli cy) m od yf i k uj ę tą li stę d ostępową A C L

35 W N AC p rz eb ieg p rocesu K ro k 1 L a p t o p d o ko n u j e D N S L o o ku p d l a S e rwe ra p l i ków L aptop I P : A V V end or S er v er I P : or k stati on I P : N A C 1 (conf i g )# i p ad m i ssi on nam e N A C eapoud p li st N A C 1 (conf i g )# access-li st per m i t i p h ost any N A C 1 (conf i g )# access-li st per m i t ud p any h ost eq 5 3 N A C 1 (conf i g )# i nter f ace e0 / 0 N A C 1 (conf i g -i f )# i p access-g r oup N A C 1 (conf i g -i f )# i p ad m i ssi on N A C i n D N S S er v er I P : I n terc ept A C L P ie r F wsz i le S yer vpakie er t z L aptopa I P : wpad a d o I nte r c e pt A C L R em ed i ati on S er v er I P : Default A C L D ostęp d o se r we r a D N S j e st d opusz c z ony

36 A V V end or S er v er I P : F i le S er v er I P : R em ed i ati on S er v er I P : , + NAC p r z e b i e g p r o c e s u K ro ki 2 3 A A A S er v er I P : K ro k 2 : N A D ( ro uter) py ta C T A o «po sture» L aptop I P : W or k stati on I P : D N S S er v er I P : N A C E nf or cem ent P oi nt K ro k 3 : P o sture C red en ti als są z b i eran e prz ez C T A $ #" $&% #" ) ' * (!

37 W O m N p p K 4 s t u C d e n t i a l s n e d o s e A A A AC rz eb ieg rocesu ro k Po re re wys ła rwe ra L aptop I P : A A A S er v er I P : A V V end or S er v er I P : or k stati on I P : N A C E nf or cem P oi nt K ro k 4 : L apto p z wrac a «P o sture C red en ti als», k tóre są prz ek az y wan e d o serwera A A A d o sprawd z en i a ent D N S S er v er I P : F i le S er v er I P : R em ed i ati on S er v er I P : pc j a: S erwer A A A o że prz esłać c z ęść «C red en ti als» d o sprawd z en i a d o serwera A V

38 W O m N AC p rz eb ieg p rocesu L a p t o p n i e j e s t zg o d n y z Po l i c y ( K wa ra n t a n n a ) L aptop I P : A A A S er v er I P : L apto p m o że uz y sk ać po łąc z en i e z serwerem A V V end or S er v er R em ed i ato n d la upd ate u I P : z aso b ów d la spełn i en i a po li c y or k stati on I P : N A C E nf or cem P oi nt pc j a: S erwer A A A wy sy ła n o ty fi k ac j ę d o L apto pa, k tóra o że b y ć po k az an a uży tk o wn i k o wi z a po śred n i c twem C T A ent D N S S er v er I P : R em ed i ati on S er v er I P : F i le S er v er I P : S erwer A A A S erv er wy sy ła k o n fi g urac j ę d o ro utera, k tóra um o żli wi a lapto po wi d o stęp ty lk o d o serwera R em ed i ati o n per m i t i p h os t h os t

39 W N AC p rz eb ieg p rocesu L a p t o p zg o d n y z p o l i c y ( Z d ro wy ) L aptop I P : A A A S er v er I P : A V V end or S er v er I P : or k stati on I P : N A C E nf or cem P oi nt ent D N S S er v er I P : R em ed i ati on S er v er I P : F i le S er v er I P : S erwer A A A wy sy ła k o n fi g urac j ę d o ro utera, k tóra um o żli wi a lapto po wi pełn y d o stęp d o si ec i pe r mit ip h ost any

40 W N AC p rz eb ieg p rocesu H o s t N o n -R e s p o n s i v e - b e z a g e n t a C T A L aptop I P : K ro k 3 : N A D ( ro uter) py ta C T A o «po sture» A A A S er v er I P : A V V end or S er v er I P : or k stati on I P : N A C E nf or cem P oi nt ent D N S S er v er I P : F i le S er v er I P : R em ed i ati on S er v er I P : S tac j a ro b o c z a n i e m a z ai n stalo wan eg o ag en ta C T A S tac j a r ob oc z a nie umie od powie d z ie ć na z apy tanie r oute r a o postur e c r e d e ntial s W y g asa time out ustawiony na r oute r z e d l a oc z e kiwania na od powie d ź z C T A U r z ąd z e nia, któr e nie od powiad aj ą na z apy tania z r oute r a o N A C są naz y wane N on-r e sponsiv e

41 W N AC p rz eb ieg p rocesu O b s łu g a h o s t ów N o n -R e s p o n s i v e p rze z C i s c o A C S N A D wy s y ła c r eden t i als dla uży t k own i k a b ez k li en t a C T A do s er wer a A A A ab y ws k azać L aptop że ur ządzen i e j es t N on I P -R : es pon s. 1 i v. 1 e 5 0 A A A S er v er I P : S er wer A A A wy s y ła k on f i gur ac j ę do r out er a dla uży t k own i k a b ez k li en t a per m A V V end or S er v er i t i p h ost any I P : or k stati on I P : S tacj a r obocz a ni e m a z ai nstalowaneg o k li enta C T A N A C E nf or cem P oi nt ent S tac j a r ob oc z a uz y skuj e upr awnie nia d ostępu d o D N S i se r we r a pl ików F i le S er v er I P : D N S S er v er I P : R em ed i ati on S er v er I P : F un k c j o n aln o ść A C S - N etwo rk A c c ess R estri c ti o n ( N A R ) m o że b y ć równ i eż wy k o rz y stan a d la uz y sk an i a fun k c j o n aln o śc i o party c h o ad res I P h o sta lub ad res M A C.

42 W N AC p rz eb ieg p rocesu R o u t e r E x c e p t i o n L i s t s d l a h o s t ów N o n -R e s p o n s i v e L aptop I P : or k stati on I P : UW A G A : P r z ewi d z i ane d la ur z ąd z eń tak i ch j ak d r uk ar k i etc. D la stacj i r obocz ych bez z ai nstalowaneg o k li enta C T A należy używać k onf i g ur acj i użytk owni k a bez k li enta d ostępnej w A C S F i le S er v er I P : D N S S v I P R i S v I P er er : em ed ati on er er : N A C 1 (conf i g )# i d enti ty poli cy N A C -C L N A C 1 (conf i g -i d enti ty-poli cy)# access-g r oup N A C acl N A C 1 (conf i g )# i p access-li st ex tend ed N A C acl per m i t i p any h ost N A C 1 (conf i g )# i d enti ty pr of i le eapoud p N A C 1 (conf i g -i d enti ty-pr of )# d ev i ce auth or i z e i p-ad d r ess poli cy N A C -C L

43 N AC p rz eb ieg p rocesu - p od sum owa nie 1 I P E A P oud P A C S S ie ć C T A 3 R oute r H C A P S e r we r A V 1. Pak i et I P wpada w I n t er c ept A C L n a r out er ze Dom y śln a A C L ok r eśla poc ząt k owe war un k i dos t ępu do s i ec i 2. R out er ur uc h am i a pos t ur e v ali dat i on z C T A (E A PoUDP) 3. C T A wy s y ła pos t ur e c r eden t i als do r out er a (E A PoUDP) 4. R out er wy s y ła pos t ur e c r eden t i als do A A A (E A PoR A DI US ) 5. G dy pot r zeb n e, A A A dzi ała j ak o pr ox t dla pos t ur e v ali dat i on n a s er wer ze A V (H C A P) 6. A A A oc en i a pos t ur e ( Z dr owy, K war an t an n a, ) 7. A A A wy s y ła A c c es s -A c c ept z ogr an i c zen i am i A C L s / UR L per poli c y do r out er a 8. H os t ot r zy m uj e/ n i e ot r zy m uj e, ot r zy m uj e z ogr an i c zen i am i dos t ęp do s i ec i I P

44 Cyk l icz na k ontrol a 1. Ur ządzen i e n i eak t y wn e Pot wi er dzen i e, c zy ur ządzen i e z dan y m adr es em n i e uległo zm i an i e L 3 E A P S tatus Q uer y : N owa m etod a E A P pom i ęd z y C T A i r outer em (ni e A C S ) R outer cyk li cz ni e od pytuj e by upewni ć si ę że : 1 ) C T A j est wci ąż z ai nstalowane i ak tywne 2 ) ur z ąd z eni e k ońcowe j est wci ąż tym sam ym autor yz owanym ur z ąd z eni em 3 ) P ostur e ni e uleg ło z m i ani u Uwi er z ytelni eni e opar te o k eyed M A C 2. K on i ec zn ość pon own ego s pr awdzen i a pos t ur e s pr awdzen i e c i ągłośc i zgodn ośc i C T A wsk az uj e z m i anę postur e pr z ez br ak od powi ed z i na S tatus Q uer y, ur uch am i aj ąc pr oces ponowneg o spr awd z eni a

G Redes I P de N u ev a en er a c i o n ( I P N G N ) Habilitando la tr ans ic ion h ac ia los N u e v os s e r v ic ios p e r s onaliz ados y de V alor anadido Junio 2 0 0 7 Walter Sanchez C i sco Sy

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

Nuevas S o l uc i o n es d e C o m un i c ac i o n es: M ax i m i z ar l a P r o d uc t i vi d ad Enrique Alonso Territory Market Manager eal onso@ c isc o.c om 1 Agenda Sistema d e C o mu nic ac io nes

More information

New technologies for your growing b usiness from L ink sys p c o. c o m ) L C h a c o u M a g Andrej Petreski (a etresk@ isc inksy s nnel Ac nt na er - Adria tic s 21.- 23.0 5. 20 0 7. I n t r a L o g

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore.

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore. 1 COURSE CURRICULUM & REGULATIONS GOVERNING MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) DEGREE COURSE W.E.F 2011 R E GU L A TION S 1. C o ur s e Tit le T he c ou r s e s ha ll b e ca l l ed Ma st e r o f Bu

More information

Ontwikkelingen van R o u ter N etwer ken Fred Rabouw 1 3-t i e r R o u t e r N e t w e r k e n. Core: forwarden van grote h oeveel h eden data. D i s tri b u ti e: Cl as s i fi c eren en fi l teren A c

More information

Videobotschaft an den Kunden: Neue Mög l ichk eiten m it dem U nified C ontact C enter Rüd i g e r B o h n ru b o h n @ c i s c o. c o m P ro d u c t S a l e s S p e c i a l i s t P e t e r H u b a c h

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Praxisbericht aus der Entwicklung von Hochauftriebsystemen für Verkehrsflugzeuge KnowTech Stuttgart, 24.-25.10.2012 Thomas

More information

Analyze aggregations of RF measurements (RMs) sent by WDS; produce displays, reports, and alerts on RF issues

Analyze aggregations of RF measurements (RMs) sent by WDS; produce displays, reports, and alerts on RF issues M Cisco Systems ob il ity 1 Cisco Wireless LAN P rod u k t e Cisco SWAN Cisco/ Air e sp a ce B r a n d e d Beide b iet en A c c es s, z en t ra l e K o n t ro l l e u n d M a n a g em en t Bes t eh en

More information

Virtualization takes a giant leap Jan-W i l l e m L am m e r s - V M w ar e 1 9 / 2 0 m e i 2 0 0 9 2 0 0 9 C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n

More information

Advanced SOA and data integration. Michael Herr SENACOR Technologies

Advanced SOA and data integration. Michael Herr SENACOR Technologies Advanced SOA and data integration ichael Herr SENACOR Technologies Agenda Introduction: Advanced SOA Enterprise Architecture and SOA imensions of SOA Technical implementation of SOA Including Including

More information

MM A Software Architecture for II CC EE MICE Meeting RR AA L L 77-1 1 00 JJ uu ll y y 22 00 00 22 M. G G.. Ca ta nes i Inf n BB aa rr i What means Architecture? The Architecture is the structure of the

More information

Cisco IS High Availability (HA) In -Se r vice Sof tw ar e U p gr ad e (ISSU ) Technical verview 1 Cisco IS In-Se r v ice Sof t w a r e U p g r a d e ( ISSU ) 2 ISSU T yp if ie s Cisco s IS High Availability

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

"No Power Struggles! Co-or d i n a t e d M u l t i -l e v e l P ow e r M a n a g e m e n t f or t h e D a t a Ce n t e r Ramya Rag h av e n d r a, P ar t h a Ran g an at h an, V an i s h T al w ar, Z h

More information

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 f F Reoolam en to \m r l pe r I ' u t i l izzo d e l l e a u tovettu re Co n fo rm e a l i a N o rm a U N I EN ISO 9 0 0 t : 2 0 0 8 Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 Regolamen to

More information

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL 1 Sd Refees 2015 1 se Meisrwke zein si dur ein hmises Mei d Kompn aus, v d eine die Einng i. Die Atmosä

More information

Bonn Declaration on Regional Cooperation in Quality Assurance in Higher Education Adopted on 20 June 2007 during the Conference Enhancing Quality Across Borders R egional Cooperation in Quality Assurance

More information

{Merik.Meriste, Tonis.Kelder, Jyri.Helekivi}@ut.ee. Leo.Motus@dcc.ttu.ee

{Merik.Meriste, Tonis.Kelder, Jyri.Helekivi}@ut.ee. Leo.Motus@dcc.ttu.ee Domain- S p c if ic L ang u ag A g nt s Mrik Mrist 1, T õ n is K l d r 1, J ü ri H l kiv i 1, L o Mo tu s 2 1 Univrsity of Tartu, Estonia {Mrik.Mrist, Tonis.Kldr, Jyri.Hlkivi}@ut. 2 Tal l inn Tc h nic

More information

An ti-glia din IgA kit. An ti-gliad in Ig G k it D I A G N O S T I C S. Enzyme-linked immunosorbent ass ay ki t For in vitro diagnostic use only

An ti-glia din IgA kit. An ti-gliad in Ig G k it D I A G N O S T I C S. Enzyme-linked immunosorbent ass ay ki t For in vitro diagnostic use only Labmaster ELISA tests: Anti-Gliadin Ig A kit 1 00 4 Anti-Gliadin Ig G kit 1 00 3 Tro po nin I ELISA kit 1006 Labmaster TR-FIA test s: Enter ola cton e kit 2001 Equol kit 2 00 2 Genistein kit 2 00 3 Daidzein

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

Zebra. Programming for Page Mode Printing. Programer's Guide. Part #980352-001 Rev.E

Zebra. Programming for Page Mode Printing. Programer's Guide. Part #980352-001 Rev.E Zebra Programming for Page Mode Printing Programer's Guide Part #980352-001 Rev.E FOREWORD This man ual pro vides pro gram ming in for ma tion for print ers fea tur ing Ze bra s EPL2 Pro - gramming and

More information

Fiche 3 : la qualification des données sur les risques et leur utilisation dans l urbanisme

Fiche 3 : la qualification des données sur les risques et leur utilisation dans l urbanisme direction départementale de l'équipement Nord Service Sécurité - Risques et Environnement Les principes de prévention des risq u es na tu rel s et tech nol og iq u es da ns l ' u rb a nism e et l es m

More information

Value of Magnetic Resonance Imaging and Audiology in the Emergency Department in Differential Diagnosis of Peripheral and Central Vertigo

Value of Magnetic Resonance Imaging and Audiology in the Emergency Department in Differential Diagnosis of Peripheral and Central Vertigo ORİJİNAL ARAŞTIRMA Value of Magnetic Resonance Imaging and Audiology in the Emergency Department in Differential Diagnosis of Peripheral and Central Vertigo Engin ÖZAKIN, MD, Msc, a Figen COŞKUN, MD, Assoc.Prof.,

More information

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı Dr. Hasan NAZİK, a Dr. Betigül ÖNGEN, a Aysel

More information

CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE SO TE LI TA

CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE SO TE LI TA Re vis ta Cien tí fi ca, FCV- LUZ / Vol. XXIV, Nº 3, 205-212, 2014 CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE

More information

Nadzwyczajnych. Korhielów od

Nadzwyczajnych. Korhielów od Nadzwyczajnych Korhielów od 4. 0>6^.tvvoju ^ cmwm vuss( V(^ov^ (W ix# U> vx^wov>jtlu -Ą^o^ob pvtev U ^ 4Źóoviu

More information

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service Catalogs.pdf D Request Management overview.pdf E Incident Management

More information