Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 Cisco Network Admission Control Grzegorz Dobrowolski, Cisco Systems

2 Agenda W p r o w adz eni e J ak t o z r o b i ć i nac z ej N AC K o m p o nent y N AC D z i ałani e N AC P r z y k łady z as t o s o w ani a

3 Wprowadzenie

4 M GG ww E w o l u c j a z agr o żeń R o z m i a r c el u E sk al ac j a z ag r o że n i a d l a i n stytu c j i Wpły w n a i n f r a s t r u k t u r ę św i a t o w ą S i e c i R e g i o n a l n e Wi e l e S i e c i P o j e d y n c z a s i e ć P o j e d y n c z y k o m pu t e r D n i T y g o d n i e II II -g aa GG en MM aa cc rr o I I GG en vv ii rr uu ss ee ss Boot DD ee nn ii aa l l of vv ii rr uu ss ee ss SS ee rr vv ii cc ee i n u t y II II I I GG en DD ii ss tr ii bb uu te d d DD ee nn ii aa l l of SS ee rr vv ii cc ee Bl ee nn dd ee d d th rr ee aa ts S ek u n d y NN aa ss tt ęp nn e en er aa cc jj e FF ll aa ss h h tt hh rr ea tt ss OO gg rr oo mm nn e DD DD oo SS ww yy ww oo ły w w.. PP rr zz ez oo rr mm WW oo rr m m aa tt aa kk uu jj ąc yy pp aa yy ll oo aa dd

5 i CZAS JEST KRYTYCZNY!!! Sz y b k o ś ć o b e c n y c h a t a k ów Lata 8 0 -te 9 0 -te Z wyk l e m i j ały tyg o dn i e a c z asem m i esi ąc e z an i m p o j awi ały si ę z ab ez p i ec z en i a p r z ed z ag r o żen i am A tak i p r z eb i eg ały w c i ąg u g o dz i n T o b ył c z as n a z i den tyf i k o wan i e z ag r o żen i a i ak tual i z ac j e w system ac h o c h r o n y Po u p ły w i e c z a s u p ot r z e bn e g o n a p r z e c z y t a n i e p ołow y t e g o s l a j du T w oj a s i e ć i w s z y s t k i e p r a c u j ąc e w n i e j a p l i k a c j ę będą n i e dos t ęp n e!!!!!! A tak i o db ywaj ą si ę w c i ąg u sek un d S Q L S l am m er W o r m : P o dwaj an i e c o 8.5 sek un dy P o 3 m i n : 55M sc an ów/ sek. Ł ąc z e 1G b j est wysyc an e p o 1 m i n uc i e S Q L S l am m er to O S T R Z EŻEN I E. N o wsz e r o b ak i są z dec ydo wan i e sz yb sz e.

6 Z m i ana w y m agań w R S EI L S N I LE I E N T I Z N I N T T E E GG R R O A W T A E N DE S W ecb u u d r i o t y w, a I P n e C,w W u r i z r ąd el esz ens i a s i ec i o w e A p p lic a tio n A w a r e z i n n y m i u s łu g a m i M I P a (Vn a o g i em c e, enw t i r el es s, M S t o o d r ua g l a e) r A p p ro a c h C en t r a l n e z a r z ąd z a n i e H D i efg h en A s v ea i i n l a Db i epl i t y t h M S z u erl t i o l a k y i erz a S k r eces u r i t y V (K i r o t u m a p l i u z teder y S, er v i c es S S c era w l a erb l y e, S i eć) K o n t r o l a d o s t ęp u d o s i ec i z ak r es i e b ez p i ec z eńs t w a A D A P D T A O PT W A I LV N E E O S c elh f r -Po n r o a v p i s r z i o edn i n g a S n elo mf -O a lp i a t i m m i i z i n g E S l aels f t -Dy c efz n ene d i n g A d a p tu jes ięd o z m ia n w k o n d y c ji b ez p i ec z eńs t w a

7 J ak t o zrob ić inac zej c zy l i.. N et work A dm is s ion C ont rol

8 S i eć b ez N et w o r k Adm i s s i o n C o nt r o l 1. N i ec h r o n i o n y h o s t żąd a d o s t ęp u n a z ew n ąt r z B R A N C H L U B C A M P U S 2. P o ła c z en i e d o p u s z c z o n e S i eć f i r m o w a 3. D a l s z e i n f ek o w a n i e p r z ez z a r a żo n y s y s t em C A M P U S

9 QQ C i s c o N et w o r k Adm i s s i o n C o nt r o l : C o s i ę dz i ej e 1. N i ec h r o n i o n y h o s t żąd a d o s t ęp u n a z ew n ąt r z 2. K w a r a n t a n n a 3. Z a t r z y m a n i e i n f ek c j i ; p o z o s t a łe h o s t y o b r o n i o n e B R A N C H C A M P U S S i e ć f i r m o w a C i s c o T r u s t A g e n t R e m e d i a t i o n uu aa rr aa nn tt ii nn e e VV LL AA NN

10 Q i R o z w i ąz ani e N et w o r k Adm i s s i o n C o nt r o l N A C : W y k o r z y s t a n i e s i ec i d o i n t el i g en t n eg o n a r z u c en i a u p r a w n i eń d o s t ęp o w y c h n a b a z i e s ec u r i t y p o s t u r e u r z ąd z en i a k o ńc o w eg o C h a r a k t er y s t y k a N A C : Wszechobecne rr ozwi ązani e dd ll a wszystkich mm ee to dd pp ołaczeo aczeń H ost żąd aj ący d ost ęp u d o si eci C i sc o T r ust A g en t C r eden ti al s EA P / U D P, EA P / x S i eci owe ur ząd zeni a d ost ęp owe 1 2 N o tyf i k ac j a 6 W i p o l i c ym usz en e y 5 C r eden ti al s R A D I U S U p r awn i en i a do stęp u 4 P o l i c y (A A A ) 2a S ev er C r eden ti al s P ol i cy S er v er P od ej m owani e d ecy zj i Z g o dn y? 3 H T T P S A V S er v er SS pr aa ww dd zz aa wszystkie hh oo ss tt yy Wy kk or zy st uj e ii nwest yy cj e w si eće i op rr og rr am owani e ant yy wi rr usowe UU ss łu u gg ii Q uu aa rr aa nn tt ii nn e e && rr ee mm ee dd ii aa tt ii oo nn SS kk aa ll oo ww aa ll nn ee rr oo zz ww ii ąz z aa nn ii ee

11 K om ponent y rozwiązania N et work A dm is s ion C ont rol

12 c z y l i c o j e s t p o t r z e b n e d l a wd r o że n i a r o z wi ąz a n i a NAC Wymagania d l a N A C : C i sc o I O S v (8)T l u b n o wsz y I O S se c u r i ty (f i r e wal l f e atu r e se t) C i sc o T r u st A g e n t z ai n stal o wan y n a h o stac h (P C, l ap to p, e tc. ) C i sc o S e c u r e A c c e ss C o n tr o l S e r v e r (A C S ) v 3. 3 Z n aj o m o ść k o n f i g u r ac j i l i st d o stęp o wyc h (ac c e ss c o n tr o l l i st - A C L ) Z n aj o m o ść k o n f i g u r ac j i : au th e n ti c ati o n, au th o r i z ati o n an d ac c o u n ti n g (A A A ) w C i sc o A C S

13 M M NAC Ko mm pp oo nn ee nn tt yy ll oo gg ii cc zz nn ee S i eci owe ur ząd zeni e d ost ęp owe S ec ur i ty A p p P l ug -i n s C T A E A P ou D P R A D I U S H C A P C T A C T A A A A S er v er P ol i cy S er v er A p l i k acj e N A C -E nabl ed C i sc o S ec ur i ty A g en t M c f ee V i r uss c an (J ul y) C i sco T r ust A g ent (N T, , X P ) R out er (8 3 x -7 2 x x ) C i sco S ecur e A C S T r end M i cr o C ont r ol anag er S ym an tec S A V & S C S (ED A P c usto m er s o n l y) T r en d M i c r o O f f i c es c an oni t or i ng & R ep or t i ng

14 O Cisco Security Agent Rozwiąza n ie H I P S n owe j g e n e r a c j i c h r o n a se r we r ów i stac j i r o b o c z yc h W y k r y wa i u n ie m ożl iwia d ok on a n ie n a d u ży c ia U n ik a l n a a n a l iza za c h owa ń c h r on i p r ze d zn a n y m i j a k i n ie zn a n y m i za g r oże n ia m i O c h r on a m. in. p r ze d : M yd o o m W 3 2. B l aste r F i z z e r B u g b e ar S o b i g. E S Q L S l am m e r S i r c am. A C o d e R e d N i m d a W 3 2. N e tsk I wi e l o m a i n n ym i, BEZ u p d a t e ó w s y g n a t u r!

15 M I ntegra cj a z CSA K er n el S h i m W r a p p er s I P S S er wer W eb A p l i k ac j e W eb NDIS H T T P K l i en t E-m ai l C O M I n ter c ep to r T DI SS hi mm I n stan t essen g er s s Sy s t e m C a l l R e g i s t r y Jąd r o H ar dwar e I O F i l e Sy s t e m C S A j e i o k o m p o n e n m o p c j o n n st war to śc wym te al ym P o z wal a n a z ap e wn i e n i e i n te g r al n o śc i O S D o s t a r c z a i n f o r m a c j e o O S (w t y m i n f o o p a t c h & h o t f i x ) W z m a c n i a s t a c j ę k o ńc o w ą, j es t o n a b a r d z i ej o d p o r n a n a a t a k C h r o n i C T A p r z ed a p p l i c a t i o n s p o o f i n g D ed y k o w a n a p o l i t y k a (p o l i c y ), k t ór a r o z u m i e z a c h o w a n i e C T A W sp ar c i e d l a N A C C S A p o C S A 4. 5 z a w i er a C T A i n t eg r a c j i z C T A / N A C

16 Z a l ety CSA A d r e su j e z ag r o że n i a d ay-z e r o O b n i ża k o sz ty z wi ąz an e z atak i e m E l i m i n u j e k we sti e z wi ąz an e z n i e d o stęp n o śc i ą syste m ów O b n i o b c i n i z e z h o f i x i I p h i e m ża ąże a wi ąz an t am atc o wan O b n i ża k o sz ty z wi ąz an e z o d two r z e n i e m d an yc h P o j e d yn c z e, d e d yk o wan e r o z wi ąz an i e, wi e l e f u n k c j i b e z p i e c z e ństwa, m ały wp ływ n a wyd aj n o ść stac j i r o b o c z e j K l u c z o wy k o m p o n e n t N A C

17 Ap l ik a cj e N AC-E na b l ed M c A f e e V i r u s S c a n 7. 0, 7. 1, 8. 0 i S ym an te c S A V 9. 0 [ A V ] & S C S 2. 0 [ A V, F W, H I D S ] T r e n d M i c r o O f f i c es c a n C o r p o r a t e E d i t i o n & T r en d M i c r o C o n t r o l M a n a g er i n t eg r a t i o n - O f f i c es c a n C E 6. 5 C T A w k o m p l ec i e z O f f i c es c a n I B M I B M / T i v o l i (p l a n o w a n e) A p l i k ac j e two r z o n e n i e z al e żn i e

18 O Agent k om unik a cyj ny C is c o T r u s t A g e n t d p o wi ad a n a wywo łan i a z u r z ąd z e n i a si e c i o we g o (N e two r k A c c e ss D e v i c e ) z żąd an i e m p r z e słan i a se c u r i ty c r e d e n ti al s d l a h o sta Z b i e r i n f o r m j e o i e b e z p i e c z e z o p r o g r o i N A C n l e d i n o e g o n h o h, i e g o j r u i C S A a ac stan ństwa am wan a -e ab stal wan a stac tak ak an tywi s K o m u n i k u j e se c u r i ty c r e d e n ti al s h o sta d o u r z ąd z e n i a si e c i o we g o (N A D ) C i sc o s T r u st A g e n t j e st d o łąc z an e d o o p r o g r am o wan i a C i sc o i o p r o g r am o wan i a an tywi r u so we g o N A C -e n ab l e d

19 M Cisco TT rust Agent Architektura C l i en t A p p l i c ati o n (A n ti -v i r us) C l i en t A p p l i c ati o n (H I P S / C S A ) C l i en t A p p l i c ati o n (X Y Z - ser v i c e) A p l i k acj e d ost ar czaj ące P ost ur e C r ed ent i al A n ti -V i r us P o stur e P l ug i n H I P S (C S A ) P o stur e P l ug i n X Y Z ser v i c e P o stur e P l ug i n Lo g g i n g S er v i c e EA P eth o ds C T A P o stur e P l ug i n C T A S er v i ce NAD

20 NN Cisco T rust Agent ( CT A) AV CC ll ii ee nn tt EE nn dd pp oo ii nn t t AA pp pp ll ii cc aa tt ii oo nn CC SS A EAP/TLV API EAP/U D P BB rr oo kk ee r r && SS ee cc uu rr ii tt yy CC ii ss cc o o TT rr uu ss t t AA gg en tt An y y Ap pp A g en t k o m u n i k a c y j n y i n s t a l o w a n y n a h o śc i e W i n d o w s NT, X P, T r z y p o d s t a w o w e f u n k c j e K o m u n i k a c j a d o s i e c i (E AP o U DP ) K o m u n i k a c j a d o a p l i k a c j i (E AP / T L V b r o k e r ) U w i e r z y t e l n i e n i e w AC S & s z y f r a c j a k o m u n i k a c j i I n t eg r a c j a z a p l i k a c j a m i P o c z ąt k o w o : O S & AV p a t c h e s P r o d u c e n c i : M c Af e e, S y m a n t e c, T r e n d M i c r o D o s t ęp n o ść K o m p o n e n t b e z k o s z t o w y, d o s t ęp n y n a C C O ee two rr kk

21 N etwork Access D ev ices D e l r t e r y, p r ł, p u n k t y d t u b e r g a u r n b e c t s c g oc owe ou ze ąc zn ik os ęp zp ze wod owe o or z ząd ze ia zp ie ze ńs wa ie iowe o Ż ąd aj ą c r e d e n ti al s b e z p i e c z e ństwa z u r z ąd z e ń k o ńc o wyc h (h o stów) P r z e syłaj ą j e st d o se r we r ów p o l i c y S e r r p o l i c r z p r z e e d e i p o d e j m u j d e c j o d o i e d o e c i d z i e l e n i e d o u, o d m o k n e. we y y sp awd aj ą słan an ą yz ę stęp si (u stęp wa, war an tan a tc ) U r z z e n i e c i o e r k A c c e D e v i c e N A D r o z d e c j o d o i e d o e c i p o d j p r z e z r r p o l i c ąd a si we (N two ss ) wp wad aj ą yz ę stęp si ętą se we y y

22 F unk cj e routera w z a k resie N AC R O U T E R J E S T P U N K T E M WY M U S Z E N I A P O L I C Y Wy k r y wa ur ząd zeni a, k t ór e p owi nny zost ać sp r awd zone p r zed wp uszczeni em d o d al szej częsci si eci I ni cj uj e p r oces sp r awd zani a p ost ur e (Intercept-A C L ) W sp ar c i e dl a l i st wyj ątk ów o p ar te o adr es I P l ub M A C P r z esyła p o stur e c r eden ti al s do A C S D p r t r y k l i m v d a ok onuj e ełneg o sp awd zeni a p ost ur e w bi e cy czny (a cti e ta pa th ) S p r awd za st at us C T A st at us p r zez S t at us Q uer y cy k l i czni e, sp awd za t eż czy t en sam k l i ent k or zy st a z d aneg o ad r esu I P C y k l i czni e wy sy ła t eż L 3 E A P S t at us Q uer y (i na cti v e d a ta pa th ) D l a ap l i k ac j i z D H C P (g dz i e m o że n astęp i ć p r z yp i san i e dan eg o adr esu I P do i n n eg o h o sta) Wy m usza up r awni eni a d l a uży t k owni k a na właści wy m i nt er f ej si e D yn am i c z n e A C L O p c j o n al n i e U R L R edi r ec ti o n (k ey f o r n o n -r esp o n si v e dev i c e f eedb ac k ) O bsług uj e ur ząd zeni a ni e od p owi ad aj ące na wy wołani a (bez zai nst al owaneg o C T A ) W yk r ywa p r z ez EA P o U D P ti m eo ut N o tyf i k ac j a j est wysłan a do A C S, sk ąd p r z esyłan e są up r awn i en i a dl a użytk o wn i k a/ ur z ądz en i a

23 a P l a tf orm y routerów wsp iera j ące N AC N A C j es t w s p i er a n y w w er s j a c h I O S w g r u p i e f u n k c j o n a l n ej b ez p i ec z eńs t w s i ec i o w eg o o d w er s j i (8 )T. A d v anced S ecur i t y, A d v anced S er v i ces, A d v anced E nt er p r i se T A K * * * - st ar sze p l at f or m y wsp i er aj ą N A C w k l asy czny ch wer sj ach f unk cj onal ny ch I O S w wer sj i T. R out er y t e ni e m aj ą wer sj i A d v anced w T A d v anced S ecur i t y A d v anced E nt er p r i se S er v i ces A d v anced I P S er v i ces S P S er v i ces I P V oi ce I P B ase E nt er p r i se S er v i ces E nt er p r i se B ase C i s c o 7 2 x x C i s c o 3 7 x x C i s c o , E N T S e r i e s C i s c o X M, C i s c o , , , , , V, C i s c o 8 3 x C i s c o 7 4 x x, 7 3 x x, 7 1 x x C i s c o 5 x x x C i s c o C i s c o C O S e r i e s C i s c o C i s c o n o n -X M M o d e l s C i s c o , , Tak * Tak Tak * Tak Tak Tak *?????? N i e N i e N i e N i e N i e

24 Serwery p ol icy C i o S e c u r e A c c e C o n o l S e r v e r p o d k o m p o n e n m u r r p o l i c sc ss tr stawo wy t syste se we ów y C i sc o A C S sp r awd z a i n f o r m ac j e d o tyc z ąc e k o n d yc j i b e z p i e c z e ństwa u r z ąd z e ń o tr z ym an e z u r z ąd z e n i a si e c i o we g o (N e two r k A c c e ss D e v i c e ) i o k r e śl a właśc i wą p o l i tyk ę/ o p c j ę d o stęp u d o si e c i d o z aap l i k o wan i a S e r we r y p o l i c y ap l i k ac j i an tywi r u so wyc h wsp ółp r ac u j ą z C i sc o A C S d l a d o k ład n i e j sz e g o sp r awd z e n i a i n f r o r m ac j i p r z e słan yc h z h o sta C i sc o A C S wysyła d e c yz j ę o d o stęp i e d o si e c i d o u r z ąd z e n i a si e c i o we g o (dopuś ć do s i e c i, z a b r oń dos t ępu do s i e c i, k w a r a n t a n n a, og r a n i c z e n i e dos t ępu do s i e c i )

25 Cisco Secure Access Control Serv er C i s c o S u r A C S n a j p o p u l a r n i s z y s w A A A R A D I U S ec e ej er er Sprawdza użyt k o wn ik ów i urządzen ia i przypis uj e im właśc iwe uprawn ien ia do s iec i (do urządzeń/ apl ik ac j i) Z a p ew n i a k l u c z o w e u s łu g i d l a d z i a ła n i a C i s c o N et w o r k A d m i s s i o n C o n t r o l : P rzeg l ąda i s prawdza c reden t ial s o t rzym h o s t ów an e z K o m un ik uj e s ię z A V P o l ic y Serv ers dl a do k ładn iej s zeg o s prawdzen ia o t rzym an yc h dan yc h O k reśl a właśc iwy po zio m do s t ępu w o parc iu o po l ic y P rzes yła dec yzj ę o do s t ępie do s iec i do urządzen ia s iec io weg o U W A G A : U r z ąd z e n i a C i sc o : P r z e łąc z n i k i, R o u te r y, u r z ąd z e n i a V o i c e, V P N, u r z ąd z e n i a b e z p i e c z e ństwa si e c i o we g o, u r z ąd z e n i a b e z p r z e wo d o we, u r z ąd z e n i a S to r ag e i u r z ąd z e n i a C o n te n t są p r z yg o to wan e d o wsp ar c i a N A C

26 #! = +3,00, = ) 4 %,3 0; = 4 ; R F )0 )0 V # " # GW GV [! Z ] \H " \H F unk cj e Cisco Secure ACS S ER W ER A A A J ES T P U N K T EM N A R Z U C A J ĄC Y M P O LI C Y I P U N K T EM D EC Y Z Y J N Y M O db i er a c r eden ti al s z ur z ądz eń k o ńc o wyc h (h o stów) D o k o n uj e p r o c esu A A A n a o tr z ym an yc h c r eden ti al s " :(. <1 9(:; ,5 %)% '54 21 %,3 /01 /%.%- *+, () &'% $% 7EF ED 4 8. )% 0 *C*(. 78BA >) I H G O ,3 N M(. (% )0 KL.5 +3 (%5 (0 ) J% /) (&15 (% (0 :) ) 20 (0,5 (% '54 %,3 1+ TP RU (% '54 %,3 1+ TP RS ', + 4 = QP> X W W k o n f i g j i r o i n f o r m j h o k o o o ysyła dan e do ur ac do uter a, wysyła ac ę do sta ńc weg Z Y X _^ V ] " V

27 W W m W W P P oo ss tt uu rr e e CC rr ee dd ee nn tt ii aa ll s s,, kk tt ór r ee m oo gg ą bb yy ć ss pp rr aa ww dd zz aa nn ee pp rr zz ee zz AA CC SS Cisco Agent C T A 1. 0 ers j a C T A N s t o n o W j s t o n o azwa ys em u perac yj eg ers a ys em u perac yj eg C S A Z ain s t al o wan e Serv ic e P ac k i Z ain s t al o wan e h o t f ix y ers j a C SA St an C SA (c zy uruc h o m io n y) F Q D N - C SA -M C (V M S) D at a o s t at n ieg o przes łan ia dan yc h przez C SA -M C (V M S) I nne op rogra m A n ti -V i r u s I n n e owa nie N azwa o pro g ram o wan ia A V l ub j eg o iden t yf ik at o r W ers j a o pro g ram o wan ia ers j a Sc an en g in e ers j a pl ik u D A T / pat t ern St an A V (c zy uruc h o m io n y) D at a wys łan ia pl ik u D A T / pat t ern Z al eżn e o d pro duc en t a N M C 2 F W & H I D p. SY SC S.0 zawiera S I n n e w y m a g a n e i n f o r m a c j e n i e r o z p o z n a w a n e p r z ez C i s c o S ec u r e A C S m o g ą b y ć p r z es ła n e d o V en d o r P o l i c y S er v er d l a s p r a w d z en i a

28 Serwer system u a ntywirusowego A pl ik ac j e N A C -en abl ed m o g ą przes yłać do s prawdzen ia c reden t ial s, k t óre n ie będą zro zum iałe dl a s erwera A A A C r e d e n t i a l s m o g ą z a wi e r a ć s p e c y f i c z n e d a n e w f o r m a c i e s t o s o wa n y m t y l k o p r z e z d o s t a wc ę r o z wi ąz a n i a a n t y wi r u s o we g o U m o żl i wi e n i e d o s t a wc o m r o z wi ąz a ń a n t y wi r u s o wy c h s p r a wd z a n i a d o d a t k o wy c h p a r a m e t r ów Serwer A A A m o że działać j ak o pro x y dl a s pec yf ic zn yc h dan yc h ( c reden t ial s ) przes łan ie ic h do s erwera s ys t em u an t ywirus o weg o Z as t o s o wan ie pro t o k o łu H C A P dl a s prawdzan ia o n -l in e H C A P H o s t C r e d e n t i a l A u t h o r i z a t i o n P r o t o c o l ( o p a r t y o H T T P S ) j e s t wy k o r z y s t y wa n y w k o m u n i k a c j i A A A -d o -S e r we r A V Serwer s ys t em u an t ywirus o weg o s prawdza c reden t ial s i in f o rm uj e s erwer A A A o rezul t ac ie S e r we r A A A j e s t w d a l s z y m c i ąg u p u n k t e m p o d e j m o wa n i a o s t a t e c z n e j d e c y z j i O bec n ie do s t ępn e pro duk t y z o pis an ą s k al ą in t eg rac j i: T r e n d M i c r o C o n t r o l M a n a g e r - O f f i c e S c a n C E 6. 5 Z apewn ien ie przej rzys t ej s eparac j i po l it yk i A V o d po l it yk i k o n f ig urac j i s iec i i zas ad do s t ępu do n iej.

29 System y z a rz ąd z a nia N AC CiscoW ork s V P N / S ecu rity M a na gem ent S ol u tion (V M S ) Z ar z d z an i e e l e m e n tam i N A C CiscoW ork s S ecu rity I nf orm a tion M a na ger S ol u tion (S I M S ) Z ap e wn i a n ar z d z i a m o n i to r i n g u i r ap o r to wan i a P rod u cenci op rogra m owa nia a nty wiru sowego (ora z inny ch a p l ik a cj i N AC-ena b l ed ) równie d osta rcz a j a na rz ed z ia z a rz a d z a nia d l a w a snego op rogra m owa nia (np. AV )

30 CiscoW ork s Security I nf orm a tion M a na gem ent Sol ution ( CW SI M S) Zbiera i in t erp ret u j e in f o rm ac j e o z d arz en iac h o t rz y m y w an e z I O S s y s l o g i A C S M o n it o rin g w c z as ie rz ec z y w is t y m Konsola N A C P r ez entacj a wyni k ów: og ólna i sz cz eg ółowa R ap o rt o w an ie N A C R apor ty z g od ności D la ur z ad z eni a, g r upy, użytk owni k a A k cj e z m i any H osty od r z ucone R apor ty cz asowe d la h ostów od r z uconych (po j ak i m cz asi e m og a si e ponowni e połącz yć) O k r eśleni e cr ed enti al postur e apli k acj i A d m i ni str acj a r oz wi az ani em

31 Z a l ety SI M Sol ution Znakomita pe r spe kty wa wid oc z nośc i sie c i Pozwala n a wgląd w s t r um i en i e dan y c h i um ożli wi a ok r eślen i e s ec ur i t y pos t ur e Pozwala n a s zy b k ą i łat wą i den t y f i k ac j ę r ealn y c h zagr ożeń i n ar us zeń b ezpi ec zeńs t wa O b niże nie T C O z wiąz ane g o z z ar z ąd z anie m i monitor owanie m b e z pie c z e ństwa Z m n i ej s zen i e zas ob ów n i ezb ędn y c h do zar ządzan i a i adm i n i s t r ac j i Dzi ęk i s zy b k i ej i den t y f i k ac j i n ar us zeń b ezpi ec zeńs t wa um ożli wi a os zc zędn ośc i c zas u, zas ob ów i k os zt ów. Zg od ność z e stand ar d ami monitor owania i z ar z ąd z ania sie c ią Z apewn i en i e zgodn ośc i z ob ec n y m i s t an dar dam i m on i t or i n gu i zar ządzan i a s i ec i ą S zy b k i e dos t os owan i e s i ę do n owy c h Długot er m i n owa oc h r on a zeb r an y c h dan y c h s t at y s t y c zn y c h s t an dar dów

32 Działan ie N e t w o r k A d m is s io n C o n t r o l

33 N AC p rz eb ieg p rocesu Przykła d o wa t o p o l o g i a i s c e n a ri u s z p o łą c ze n i a L aptop I P : A A A S er v er I P : S er wer A V I P : S r I P P P N A C tacj a obocz a : unk t wym usz eni a oli cy S er wer D N S I P : S er wer R em ed i ati on I P : S er wer pli k ów I P : Uży t k o wn i k l a pt o pa po t r z e b u j e u z y s k a ć d o s t ęp d o z a s o b ów s e r we r a pl i k ów

34 T e r m i n o l o g i a L i s t y d o s t ęp o we i n t e rc e p t i d e f a u l t I n t er c ept A C L T a li sta d ostępowa ok r eśla, j ak i r uch będ z i e ur uch am i ał pr oces spr awd z ani a postur e S k ład ni a A C L : S tand ar d lub E x tend ed per m i t d ok onaj spr awd z eni a postur e d la teg o r uch u d eny ni e d ok onuj spr awd z eni a postur e d la teg o r uch u P r z ypi sywana d o i nter f ej su (-ów) r outer a I n t er f ac e (lub def ault ) A C L T d r r d d k d z a li sta ostępowa ok eśla uch opusz cz ony om yślni e bez oni ecz ności ok onani a spr awd eni a postur e R uch m oże tr af i ać z ar ówno w li stę d ostępową I nter cept j ak i d om yślną D ostęp ok r eślony pr z ez d om yślną A C L j est d opusz cz ony po spr awd z eni u postur e S k ład ni a A C L : S tand ar d lub E x tend ed P r z ypi sywana d o i nter f ej su (-ów) r outer a G d y ni e j est sk onf i g ur owana cały r uch j est d opusz cz any D ownload able A C L (opar ta o poli cy) m od yf i k uj ę tą li stę d ostępową A C L

35 W N AC p rz eb ieg p rocesu K ro k 1 L a p t o p d o ko n u j e D N S L o o ku p d l a S e rwe ra p l i ków L aptop I P : A V V end or S er v er I P : or k stati on I P : N A C 1 (conf i g )# i p ad m i ssi on nam e N A C eapoud p li st N A C 1 (conf i g )# access-li st per m i t i p h ost any N A C 1 (conf i g )# access-li st per m i t ud p any h ost eq 5 3 N A C 1 (conf i g )# i nter f ace e0 / 0 N A C 1 (conf i g -i f )# i p access-g r oup N A C 1 (conf i g -i f )# i p ad m i ssi on N A C i n D N S S er v er I P : I n terc ept A C L P ie r F wsz i le S yer vpakie er t z L aptopa I P : wpad a d o I nte r c e pt A C L R em ed i ati on S er v er I P : Default A C L D ostęp d o se r we r a D N S j e st d opusz c z ony

36 A V V end or S er v er I P : F i le S er v er I P : R em ed i ati on S er v er I P : , + NAC p r z e b i e g p r o c e s u K ro ki 2 3 A A A S er v er I P : K ro k 2 : N A D ( ro uter) py ta C T A o «po sture» L aptop I P : W or k stati on I P : D N S S er v er I P : N A C E nf or cem ent P oi nt K ro k 3 : P o sture C red en ti als są z b i eran e prz ez C T A $ #" $&% #" ) ' * (!

37 W O m N p p K 4 s t u C d e n t i a l s n e d o s e A A A AC rz eb ieg rocesu ro k Po re re wys ła rwe ra L aptop I P : A A A S er v er I P : A V V end or S er v er I P : or k stati on I P : N A C E nf or cem P oi nt K ro k 4 : L apto p z wrac a «P o sture C red en ti als», k tóre są prz ek az y wan e d o serwera A A A d o sprawd z en i a ent D N S S er v er I P : F i le S er v er I P : R em ed i ati on S er v er I P : pc j a: S erwer A A A o że prz esłać c z ęść «C red en ti als» d o sprawd z en i a d o serwera A V

38 W O m N AC p rz eb ieg p rocesu L a p t o p n i e j e s t zg o d n y z Po l i c y ( K wa ra n t a n n a ) L aptop I P : A A A S er v er I P : L apto p m o że uz y sk ać po łąc z en i e z serwerem A V V end or S er v er R em ed i ato n d la upd ate u I P : z aso b ów d la spełn i en i a po li c y or k stati on I P : N A C E nf or cem P oi nt pc j a: S erwer A A A wy sy ła n o ty fi k ac j ę d o L apto pa, k tóra o że b y ć po k az an a uży tk o wn i k o wi z a po śred n i c twem C T A ent D N S S er v er I P : R em ed i ati on S er v er I P : F i le S er v er I P : S erwer A A A S erv er wy sy ła k o n fi g urac j ę d o ro utera, k tóra um o żli wi a lapto po wi d o stęp ty lk o d o serwera R em ed i ati o n per m i t i p h os t h os t

39 W N AC p rz eb ieg p rocesu L a p t o p zg o d n y z p o l i c y ( Z d ro wy ) L aptop I P : A A A S er v er I P : A V V end or S er v er I P : or k stati on I P : N A C E nf or cem P oi nt ent D N S S er v er I P : R em ed i ati on S er v er I P : F i le S er v er I P : S erwer A A A wy sy ła k o n fi g urac j ę d o ro utera, k tóra um o żli wi a lapto po wi pełn y d o stęp d o si ec i pe r mit ip h ost any

40 W N AC p rz eb ieg p rocesu H o s t N o n -R e s p o n s i v e - b e z a g e n t a C T A L aptop I P : K ro k 3 : N A D ( ro uter) py ta C T A o «po sture» A A A S er v er I P : A V V end or S er v er I P : or k stati on I P : N A C E nf or cem P oi nt ent D N S S er v er I P : F i le S er v er I P : R em ed i ati on S er v er I P : S tac j a ro b o c z a n i e m a z ai n stalo wan eg o ag en ta C T A S tac j a r ob oc z a nie umie od powie d z ie ć na z apy tanie r oute r a o postur e c r e d e ntial s W y g asa time out ustawiony na r oute r z e d l a oc z e kiwania na od powie d ź z C T A U r z ąd z e nia, któr e nie od powiad aj ą na z apy tania z r oute r a o N A C są naz y wane N on-r e sponsiv e

41 W N AC p rz eb ieg p rocesu O b s łu g a h o s t ów N o n -R e s p o n s i v e p rze z C i s c o A C S N A D wy s y ła c r eden t i als dla uży t k own i k a b ez k li en t a C T A do s er wer a A A A ab y ws k azać L aptop że ur ządzen i e j es t N on I P -R : es pon s. 1 i v. 1 e 5 0 A A A S er v er I P : S er wer A A A wy s y ła k on f i gur ac j ę do r out er a dla uży t k own i k a b ez k li en t a per m A V V end or S er v er i t i p h ost any I P : or k stati on I P : S tacj a r obocz a ni e m a z ai nstalowaneg o k li enta C T A N A C E nf or cem P oi nt ent S tac j a r ob oc z a uz y skuj e upr awnie nia d ostępu d o D N S i se r we r a pl ików F i le S er v er I P : D N S S er v er I P : R em ed i ati on S er v er I P : F un k c j o n aln o ść A C S - N etwo rk A c c ess R estri c ti o n ( N A R ) m o że b y ć równ i eż wy k o rz y stan a d la uz y sk an i a fun k c j o n aln o śc i o party c h o ad res I P h o sta lub ad res M A C.

42 W N AC p rz eb ieg p rocesu R o u t e r E x c e p t i o n L i s t s d l a h o s t ów N o n -R e s p o n s i v e L aptop I P : or k stati on I P : UW A G A : P r z ewi d z i ane d la ur z ąd z eń tak i ch j ak d r uk ar k i etc. D la stacj i r obocz ych bez z ai nstalowaneg o k li enta C T A należy używać k onf i g ur acj i użytk owni k a bez k li enta d ostępnej w A C S F i le S er v er I P : D N S S v I P R i S v I P er er : em ed ati on er er : N A C 1 (conf i g )# i d enti ty poli cy N A C -C L N A C 1 (conf i g -i d enti ty-poli cy)# access-g r oup N A C acl N A C 1 (conf i g )# i p access-li st ex tend ed N A C acl per m i t i p any h ost N A C 1 (conf i g )# i d enti ty pr of i le eapoud p N A C 1 (conf i g -i d enti ty-pr of )# d ev i ce auth or i z e i p-ad d r ess poli cy N A C -C L

43 N AC p rz eb ieg p rocesu - p od sum owa nie 1 I P E A P oud P A C S S ie ć C T A 3 R oute r H C A P S e r we r A V 1. Pak i et I P wpada w I n t er c ept A C L n a r out er ze Dom y śln a A C L ok r eśla poc ząt k owe war un k i dos t ępu do s i ec i 2. R out er ur uc h am i a pos t ur e v ali dat i on z C T A (E A PoUDP) 3. C T A wy s y ła pos t ur e c r eden t i als do r out er a (E A PoUDP) 4. R out er wy s y ła pos t ur e c r eden t i als do A A A (E A PoR A DI US ) 5. G dy pot r zeb n e, A A A dzi ała j ak o pr ox t dla pos t ur e v ali dat i on n a s er wer ze A V (H C A P) 6. A A A oc en i a pos t ur e ( Z dr owy, K war an t an n a, ) 7. A A A wy s y ła A c c es s -A c c ept z ogr an i c zen i am i A C L s / UR L per poli c y do r out er a 8. H os t ot r zy m uj e/ n i e ot r zy m uj e, ot r zy m uj e z ogr an i c zen i am i dos t ęp do s i ec i I P

44 Cyk l icz na k ontrol a 1. Ur ządzen i e n i eak t y wn e Pot wi er dzen i e, c zy ur ządzen i e z dan y m adr es em n i e uległo zm i an i e L 3 E A P S tatus Q uer y : N owa m etod a E A P pom i ęd z y C T A i r outer em (ni e A C S ) R outer cyk li cz ni e od pytuj e by upewni ć si ę że : 1 ) C T A j est wci ąż z ai nstalowane i ak tywne 2 ) ur z ąd z eni e k ońcowe j est wci ąż tym sam ym autor yz owanym ur z ąd z eni em 3 ) P ostur e ni e uleg ło z m i ani u Uwi er z ytelni eni e opar te o k eyed M A C 2. K on i ec zn ość pon own ego s pr awdzen i a pos t ur e s pr awdzen i e c i ągłośc i zgodn ośc i C T A wsk az uj e z m i anę postur e pr z ez br ak od powi ed z i na S tatus Q uer y, ur uch am i aj ąc pr oces ponowneg o spr awd z eni a

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

8 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu Ś L U S A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

1 9 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

More information

1 7 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K - M O N T E R M A S Z Y N I U R Z Ą D Z E Ń Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

e Videobewaking ov er I P Marty K n o p e rt 1 A l l m z u l l b t g r u m a k h w k h w k z a l z r E p r m a r k t t c m a r k t Video vision: e vor en va n video en in de na ij e oek om st eb ik en

More information

Device I n s t r u m en t a t io n E x a m p l es : I P S L A s & N et F l o w Presented by Emmanuel Tychon Techni cal M ark eti ng Eng i neer TU D resden, J anuary 1 7 th 2 0 0 7 1. C is co I O S I P

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips M A C E E x a m Basic Load Balancing Using O ne A r m M ode w it h S ou r ce N A T on t h e C isco A p p licat ion C ont r ol E ngine Goal Configure b a s ic l oa d b a l a nc ing (L a y er 3 ) w h ere

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a Understanding L ay er 3 Eth erch annel S u p p o rt o n th e Cisc o I ntegrated S erv ic es R o u ter T h e p u r p o se o f th is do c u m e nt is to e x p l a in C isc o Inte g r a te d S e r v ic e

More information

I n s t r u k c j a o b s ł u g i p r o g r a m u Program Finansowo-K się gowy w e r s j a 1. 1 p o d W i n d o w s. W y d a w n i c t w o " G I D E X " S Z C Z E C I N - m a j - 2 0 0 2 W y ł ą c z n

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

2005/05/20 S A C S I S 2005 1 2005/05/20 S A C S I S 2005 4 ID ID A A ID Id P ID ID B B C C ID ID Id P ID A B ID IdP ID IdP ID ID ID A ID A ID Id P B ID B ID L A L A ID A B I D C ID OASIS: Or g a

More information

SIV for VoiceXM 3.0: a n g u a g e a n d A p p l ica t ion D es ig n C on s id era t ion s Ken Rehor C i s c o S y s t em s, I nc. krehor@cisco.com March 05, 2009 G VoiceXM Application Architecture PSTN

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

Practice Writing the Letter A

Practice Writing the Letter A Aa Practice Writing the Letter A A a A a Write a in the blank to finish each word. c t re h d Write A in the blank to finish each word. nn US ndy Bb Practice Writing the Letter B B b B l P b Write b in

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB M IPCC EXPRESS Product Solution (IPCC - IP Co n t a c t Ce n t e r ) E i n f ü h r u n g Ü b e r h u nd e r t M il l io ne n N u t ze r - P r o g no s e n zu f o l g e w e r d e n e s in d ie s e m J ah

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

The Business Case for D om aink ey s I d ent ified M ail Andy Spillane V ic e P r es ident, Y ah o o! M February 13, 2006 ail 1 Fighting Spam & Email Abuse R eq uir es a M ulti-fac eted Appr o ac h DomainKeys

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

Bonn Declaration on Regional Cooperation in Quality Assurance in Higher Education Adopted on 20 June 2007 during the Conference Enhancing Quality Across Borders R egional Cooperation in Quality Assurance

More information

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a Windows XP with Service Pack 2 Installation Guide T h i s set u p g u i d e w i l l g u i d e y o u t h r o u g h t h e st ep s r eq u i r ed t o i n st a l l W i n d o w s X P ser v i c e p a c k 2 o

More information

IronPort Gateway Security Products The Leader in Communication Security Reiner Baumann IronPort Systems The Principles of Industry Leadership A n a l y s t L e a d e r s h i p R e c o g n i z e d a s t

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

UNDERSTANDING FLOW PROCESSING WITHIN THE CISCO ACE M ODULE Application de liv e r y pr odu cts can distr ib u te tr af f ic to applications and w e b se r v ice s u sing v ar y ing le v e ls of application

More information

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r F i rst A S E M R ec t ors C on feren c e F rei e U n i v ersi t a t B erl i n, G erm a n y, 2 7 2 9 O c t ob er 2 0 0 8 The Development of Higher Education SS yy ss tems in Europe and AA ss ia: Similarities

More information

Video og IP TV - h v or da n p هv ir k es n et t v er k en e? t t a d A c c o u n t M a n a g S P / T o m S m t Ole-P et er R s er elec eg en 1 Hva gjorde vi u t en T V.... 2 2 0 0 m il l s am t idige

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

Positioning 40 and 100 GbE in data center inter-sw itch l ink ap p l ications and 40GbE PM D recom m endations Adam Carter, Cisco Al essan dro B arb ieri, Cisco 1 m Data Center inter-s w itc h l ink ap

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

How to Subnet a Network How to use this paper Absolute Beginner: Read all Sections 1-4 N eed a q uick rev iew : Read Sections 2-4 J ust need a little h elp : Read Section 4 P a r t I : F o r t h e I P

More information

3 k t h R e m e A c c e s s b t t t V T T c h t h p V T. Cl ic e ot rad io ut on nex o PN unnel yp e and oose e ap rop riat e PN unnel Int erfac e. 4.

3 k t h R e m e A c c e s s b t t t V T T c h t h p V T. Cl ic e ot rad io ut on nex o PN unnel yp e and oose e ap rop riat e PN unnel Int erfac e. 4. C i s c o P r o f i l e C o n t a c t s & F e e d b a c k H e l p Cisc o SM B Sup p ort Assist ant Configure ASA/PIX as Easy VPN Server or Client H om e > W ork W it h M y Sec urit y D ev ic es > Cisc

More information

G d y n i a B u d o w a b o i s k a w i e l o f u n k c y j n e g o o n a w i e r z c h n i p o l i u r e t a n o w e j p r z y S z k o l e P o d s t a w o w e j n r 3 5 w G d y n i N u m e r o g ł o s

More information

Data Center end users for 40G/100G and market dy nami c s for 40G/100G on S M F Adam Carter Ci s c o 1 W Now that 40GbE is part of the IEEE 802.3ba there will be a wid er array of applic ation s that will

More information

Outline Presentation Why S c i r u s S c i r u s V a l u e C ha i n A d d e d v a l u e f o r E S a n d s c i e n t i f i c c o m m u n i t y

Outline Presentation Why S c i r u s S c i r u s V a l u e C ha i n A d d e d v a l u e f o r E S a n d s c i e n t i f i c c o m m u n i t y Searching the Scientific Web: s & T d s m m u Sciru he ad ed benefits fo r the cientific co nity Femke Markus S r. P ro d uc t Man ag er S c i rus 1 8 O c t o b er 2 0 0 2, C E R N, G en ev a Outline Presentation

More information

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No.

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No. List of Part Numbers Manufacturer's No. / No. List of part numbers.02-.09 Manufacturer's no. / no..-.53 Note: The original numbers listed in the manufacturer number - number comparison serve exclusively

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

An Active Approach to the Teaching of Spelling

An Active Approach to the Teaching of Spelling An Active Approach to the Teaching of Spelling 2012 SPELLING GUIDELINES Spelling is an integral part of the teaching of literacy, and as such, is given priority through a whole school approach. Our aim

More information

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l VB Sprinter D e s c r i p t i o n T h i s r e t r o f i t c o n s i s t s o f i n s t a l l i n g a c r u i s e c o n t r o l s wi t c h k i t i n

More information

M Official Bologna S e m inar Joint d e gr e e s- A H allm ar k of t h e E u r op e an H igh e r E d u cat ion A r e a? R e s u l t s o f q u e s t i o n n a i r e s e n t t o B o l o g n a F o l l o w

More information

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

<?xml version=1.0 encoding=utf-8?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ Applicazioni Java W S con Ax is sistema di tr ac c iab il ità ag r o al imen tar e Ing. Mario G.C.A. Cimino M.G.C.A.Cimino, Applicazioni Java-W S con Ax is, D ipar t ime nt o d i I ng e g ne r ia d e ll

More information

proxy cert request dn, cert, Pkey, VOMS cred. (short lifetime) certificate: dn, ca, Pkey mod_ssl pre-process: parameters->

proxy cert request dn, cert, Pkey, VOMS cred. (short lifetime) certificate: dn, ca, Pkey mod_ssl pre-process: parameters-> Overview of the New S ec u rity M od el WP6 Meeting V I D t G R I D C o nf er enc e B r c el o ne, 1 2-1 5 M y 2 0 0 3 Overview focus is on VOMS C A d e t il s r e in D 7. 6 Se cur it y D e sig n proxy

More information

Thuraya XT-LITE Simple. Reliable. Affordable.

Thuraya XT-LITE Simple. Reliable. Affordable. Thuraya XT-LITE Simple. Reliable. Affordable. www.thuraya.com Follow us on /thurayatelecom Stayi n g c on n ec ted has n ever b een thi s eas y. In trodu c i n g T hu raya X T -LIT E, the wo r l d s be

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

IntИg r a ti o n d e s s o l u ti o ns IB M e t C i s c o : C o l l a b o r a ti o n e t C o m m u ni c a ti o ns U ni f i Иe s ( U C 2 ) Mathieu in tr at Sales Business ev elop ent anag er om unic at

More information

III Bienal de Autismo Página 1 / 43

III Bienal de Autismo Página 1 / 43 III Bienal de Autismo Página 1 / 43 A Direcção da APPDA N ort e dá -v os as B oas V in das à I I I B ien al de Au t is m q u e es t a corres p on da à s v os s as ex p ect at iv as com o t em a em deb

More information

CORSO AVANZATO DI NEGOZIAZIONE Un laboratorio intensivo per lo sviluppo e la pratic a d elle c apac ità neg oz iali Scotwork Italia S.r.l. C op y rig h t 2 0 0 6 1 O I m p l t l t z o l N o z n n l h l

More information

ACE-1/routed #show sticky database static. ACE-1/routed #show service-policy client-vips. ACE-1/routed #show service-policy client-vips detail

ACE-1/routed #show sticky database static. ACE-1/routed #show service-policy client-vips. ACE-1/routed #show service-policy client-vips detail W M A C E E x a m Using C o o k ie L e a r ning f o r S e ssio n P e r sist e nc e o n t h e C isc o A p p l ic a t io n C o nt r o l E ngine Goal Configure b a sic l oa d b a l a nc ing w it h c ook ie

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Praxisbericht aus der Entwicklung von Hochauftriebsystemen für Verkehrsflugzeuge KnowTech Stuttgart, 24.-25.10.2012 Thomas

More information

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness

Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Second Grade Phonics Scope and Sequence With Concepts of Print and Phonemic Awareness Revised 8/22/13 CCSS CCSS.ELA-Literacy.RF.2.3 Know and apply grade-level phonics and word analysis skills in decoding

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

M Fast forward into th e fu tu re Accelerating b u s ines s o p p o rtu nity and natio nal p ro s p erity Viktor Kovacs anaging D irecto r H u ngary & Ad riatic R egio n C h a n g e t h e w o r l d» O

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

YRRTC Business Plan

YRRTC Business Plan 2015 2025 YRRTC Business Plan 2015 annual update updated 2015 edocs #5677831 mission Our mission is to design and deliver an exceptional rapid transit system attracting, moving and connecting people to

More information

Morningstar Document Research

Morningstar Document Research Morningstar Document Research FORM8-K EMC INSURANCE GROUP INC - EMCI Filed: May 11, 2016 (period: May 11, 2016) Report of unscheduled material events or corporate changes. The information contained herein

More information

Drug Hypersensitivity Reactions: Pathomechanism and Clinical Symptoms

Drug Hypersensitivity Reactions: Pathomechanism and Clinical Symptoms D yvy R: P Sy W J P, MD,, *, Jq A, MS, B D, MS, T G, MS, Mk K, PD, D Yy, PD KEYWRDS P G S IE Ty IV Ex M yvy F T y v, w v y y w v y P x y, y (w, y vy S,, v y vy T w y v wy y w, yy q, w D v y A y B : Ty

More information

B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g S y s te m

B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g S y s te m Symposium on Public Transportation in Indian Cities with Special focus on Bus Rapid Transit (BRT) System New Delhi 20-21 Jan 2010 B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g

More information

Online Department Stores. What are we searching for?

Online Department Stores. What are we searching for? Online Department Stores What are we searching for? 2 3 CONTENTS Table of contents 02 Table of contents 03 Search 06 Fashion vs. footwear 04 A few key pieces 08 About SimilarWeb Stepping up the Competition

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

PRIMER TESTIMONIO. -F o l i o n ú m e r o 1 2 0. ḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋ ESC RITU RA NU MERO TREINTA.- E n l a c i u d a d d e B u e n os A i r e s, c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c

More information

Reading Horizons Discovery. Scott Foresman Reading Street. Kindergarten. and

Reading Horizons Discovery. Scott Foresman Reading Street. Kindergarten. and Reading Horizons Discovery and Scott Foresman Reading Street Kindergarten Correlated by Joan Parrish for Reading Horizons April 2012 ii Table of Contents Reading Horizons Discovery Correlation to Scott

More information

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS mm L - A - 88688 ( AS ) ANENOMENT 24 MAY 99 M L TARY SPEC F CAT ON A RPLANE STRENGTH ANO R G D TY OATA AND REPORTS Th s amendmen t f o r ms a pa r t o f M L - A - 8868, da t ed 20 Ma y 987, and s app r

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

Ontwikkelingen van R o u ter N etwer ken Fred Rabouw 1 3-t i e r R o u t e r N e t w e r k e n. Core: forwarden van grote h oeveel h eden data. D i s tri b u ti e: Cl as s i fi c eren en fi l teren A c

More information

2015 NEW EQUIPMENT PRICE LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES.

2015 NEW EQUIPMENT PRICE LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES. www.jmstorage.co.uk 2015 NEW EQUIPMENT LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES ISSUE 02/15 CLIP TOGETHER SHELVING HEAVY DUTY LONGSPAN PALLET RACKING OFFICIALLY THE UK S LARGEST

More information

Drive your marketing with Cisco Get more from your SMB marketing with Cisco Marketing Serv ices Quick Reference Guide All co n t e n t s a r e C o p y r i g h t 20 0 8 C i s co S y s t e m s, I n c. All

More information

C e r t ifie d Se c u r e W e b

C e r t ifie d Se c u r e W e b C r t ifi d S c u r W b Z r t ifizi r t Sic h r h it im W b 1 D l gat s N ic o las M ay n c o u r t, C EO, D r am lab T c h n o lo gi s A G M ar c -A n d r é B c k, C o n su lt an t, D r am lab T c h n

More information

stichting mathematisch centrum

stichting mathematisch centrum A stichting mathematisch centrum AFDELING INFORMATICA IV 2/73 FEBRUARY L,G.L,Tho MEERTENS and J X V A N VLiE T REPAIRING THE PARENTHESIS SKELETON 15F ALGOL 6 8 PROGRAMS A 2e boerhaavestraat 49 amsterdam

More information

118% ( n = 5). Th is m e thod is conven ien t, rap id and accu ra te. It is read ily app lied to the qua li2

118% ( n = 5). Th is m e thod is conven ien t, rap id and accu ra te. It is read ily app lied to the qua li2 2010 2 Vo l. 28 N o. 2 Feb rua ry 2010 C h inese J ou rna l of Ch rom a tography 204 208 DO I: 10. 3724 /SP. J. 1123. 2010. 00204 C 4 3,, (, 453003) : C C 4, S inoch rom OD S2B P (416 mm 200 mm, 5 m ),

More information

W Regional Cooperation in the Field of A u tom otiv e E ngineering in S ty ria Dr. Peter Riedler 2 9.1 1.2 0 1 1 i e n GmbH Graz B u s ines s S trategy S ty ria 2 0 2 0 H is tory 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9

More information

Cisco s G r e e n M ission Operations Impacting how we o pe r ate a s a b u s ine s s PP rod uu cc ts C r ea t i n g e f f icie ncie s a n d inno v at

Cisco s G r e e n M ission Operations Impacting how we o pe r ate a s a b u s ine s s PP rod uu cc ts C r ea t i n g e f f icie ncie s a n d inno v at Cisco s G r e e n S t or y CGRS Paul A. Marcoux Vice President Green Engineering S erv ice Pro v ider Gro u p ( S PG) C isco S u sta ina b il ity March 5 & 6, 2008 S cience C enter 2 0 0 8 C i s c o S

More information

Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk

Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk Year 1 Set 1: CVC words Set 2: CVC and CCVC words Set 3: CVC, CCVC and CCVCC words Set 4: Words containing 'ch', 'sh', 'th' and 'wh' Set 5: Words ending in 'll',

More information

CREATE SHAPE VISUALIZE

CREATE SHAPE VISUALIZE SHAPE VISUALIZE B I M E q u i t y BIM Workflow Guide SHAPE VISUALIZE Introduction We o e to t e r t ook i t e BIM Workflow erie I t e o owi ter we wi o er e eryt i eeded or you to ter t e i o re ti i d

More information

Understanding, Modelling and Improving the Software Process. Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1

Understanding, Modelling and Improving the Software Process. Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1 Process Improvement Understanding, Modelling and Improving the Software Process Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1 Process improvement Understanding existing processes

More information

Scope and Sequence - Synthetic Phonics Schedule

Scope and Sequence - Synthetic Phonics Schedule Correspondences () Kindy/Prep/Pre-Primary Kindy/Prep/Pre-Primary Term 1 Basic Code Power 1 Getting to Grips with Handwriting s m c t g p a o I, the, was, to, are, she Reading and beginning to spell Vocabulary

More information

M Mobile Based Clinical Decision Support System Bhudeb Chakravarti & Dr. Suman Bhusan Bhattacharyya Provider & Public Health Group, VBU-HL P S aty am C om puter S ervices L im ited Bhudeb_ C hak ravarti@

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information