TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE"

Transcription

1 Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Editori Juraj Čáp Katarína Žiaková MARTIN 2011

2 Recenzenti doc. PhDr. Darja Jarošová, PhD. doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD. Rukopisy neprešli jazykovou úpravou. Za jazykovú kultúru zodpovedajú autori. Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, Ústav ošetrovateľstva Martin, 2011 ISBN

3 VYDANIE PUBLIKÁCIE A KONFERENCIU PODPORILI GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Hero Slovakia s.r.o. Krka Slovensko, s.r.o. Baliarne Obchodu, a.s. Poprad Slovenská komora ortopedických technikov

4 HARTMANN RICO spol. s.r.o. Penzión ČIERNA PANI Vydavateľstvo Osveta, s.r.o. BIOSTER, a.s. CETREX TIMED s.r.o. zdravotnícke zásobovanie Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

5

6 OBSAH PREDHOVOR Soňa Bocková, Jana Marečková, Renáta Zeleníková PŘEHLED POZNATKŮ O HODNOCENÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE KLASIFIKACÍ NOC Michaela Dingová CHRONICKÉ OCHORENIE A KVALITA ŽIVOTA V RÓMSKEJ POPULÁCII Božena Džuganová, Danuša Balková AKO ZLEPŠIŤ POČÚVANIE S POROZUMENÍM PRI VÝUČBE CUDZIEHO JAZYKA V ODBORE OŠETROVATEĽSTVO Ivan Farský, Katarína Žiaková SPIRITUALITA V OŠETROVATEĽSKÝCH KONCEPTUÁLNYCH MODELOCH A TEÓRIÁCH Erika Hajnová Fukasová HOSPICOVÁ STAROSTLIVOSŤ V OSTRAVE Dawn Gawthorpe EXPLORING THE LIVED EXPERIENCE OF TWO STUDENTS ON AN ERASMUS EXCHANGE USING NARRATIVE Edita Hlinková, Jana Nemcová HODNOTENIE EFEKTIVITY EDUKÁCIE CIEVNO-CHIRURGICKÝCH PACIENTOV V PREVENCII A V STAROSTLIVOSTI O SYNDRÓM DIABETICKEJ NOHY Sergej Hloch, Dagmar Magurová, Helena Galdunová, Ján Valíček, Ján Kľoc VYUŽITIE HYDROABRAZÍVNEHO PRÚDU V ORTOPÉDII VYCHÁDZAJÚC Z EXPERIMENTÁLNEJ ŠTÚDIE S NÁSLEDNÝM VYUŽITÍM V KLINICKEJ PRAXI A DOPADOM NA PACIENTA Anna Hudáková, Ľubica Derňárová SEBESTAČNOSŤ AKO VÝZNAMNÝ ASPEKT KVALITY ŽIVOTA SENIOROV Jan Chrastina, Katarína Žiaková, Kateřina Ivanová, Denisa Schwetzová, Věra Vránová CHRONICKÁ NEMOC, JEJÍ DEFINOVÁNÍ A CHÁPÁNÍ POHLEDEM NEMOCNÉHO A RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ Marcela Ižová, Kvetoslava Drozdíková VYUŽITIE KONCEPTU BAZÁLNEJ STIMULÁCIE PRI POSKYTOVANÍ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI Monika Jankechová PSYCHICKÁ ZÁŤAŽ SESTIER V PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Šárka Ježorská, Danuška Tomanová PROTEKTIVNÍ FAKTORY VE VZTAHU K SYNDROMU VYHOŘENÍ

7 Helena Kadučáková ZDROJE ODOLNOSTI V RODINE PRI STAROSTLIVOSTI O CHRONICKY CHORÉ DIEŤA Miroslav Kala ÚSKALÍ KRÁTKODOBÉ HOSPICOVÉ PÉČE Alicja Kamińska, Wojciech Klapa, Joanna Miarka THE ROLE OF NURSING-PEDAGOGICAL DIAGNOSIS OF CHARGES IN A FAMILY EMERGENCY SHELTER Helena Kisvetrová UMÍRÁNÍ A SMRT V PROSTŘEDÍ INTENZIVNÍ MEDICÍNY Klapa Wojciech, Kamińska Alicja, Miarka Joanna CHILDREN S STATE OF HEALTH FROM DYSFUNCTIONAL FAMILIES IN MAŁOPOLSKA, POLAND Lenka Machálková VYUŽITÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE V PALIATIVNÍ PÉČI Petra Mandysová, Marie Matějčková, Edvard Ehler OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNÓZA PORUCHA POLYKÁNÍ VS. SCREENING PRO PORUCHY POLYKÁNÍ: SUBJEKTIVNĚ HODNOCENÉ ZNALOSTI Jana Marečková, Lenka Mazalová, Jana Kameníčková, Štěpánka Bubeníková, Jana Zapletalová OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNOSTIKA NANDA-INTERNATIONAL REALIZOVANÁ STUDENTY A MENTORY FZV Lenka Mazalová, Jana Marečková, Jana Kameníčková, Zdeňka Mikšová KLINICKÁ VALIDIZACE OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY STRACH V PEDIATRICKÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI Lucia Mazúchová, Ján Buchanec POSÚDENIE FUNKČNOSTI RODÍN V RÁMCI PREVENCIE CAN SYNDRÓMU A VPLYV ZDRAVOTNÉHO STAVU A VÝVINU DIEŤAŤA Michaela Miertová, Mária Zanovitová NESPOKOJNOSŤ SO SVOJÍM TELOM AKO RIZIKOVÝ FAKTOR PORÚCH PRÍJMU POTRAVY Anna Michalik, Bożena Krawczyk, Ewelina Jaksz-Recmanik AWARENESS OF RISK FACTORS AND PREVENTION METHODS IN CERVICAL CANCER CONNECTED WITH HPV Eva Morovicsová, Eva Ambrosová BARIÉRY V KOMUNIKÁCII S TELESNE POSTIHNUTOU MLÁDEŽOU Jana Nemcová, Edita Hlinková SKRÍNING, EDUKÁCIA A SELFMANAŽMENT V KONTEXTE SYNDRÓMU DIABETICKEJ NOHY

8 Mária Novysedláková, Zuzana Hudáková MANAŽMENT PACIENTA PRI LIEČBE HYPERTENZIE Anna Ovšonková, Jaroslava Figurová POSUDZOVANIE DOJČENIA U PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ Martina Pochybová, Igor Ondrejka PSYCHICKÁ PORUCHA DIEŤAŤA A JEJ ZVLÁDANIE V RODINE Radka Šerfelová, Katarína Žiaková DETERMINANTY KVALITY ŽIVOTA OPATROVATEĽA V PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Denisa Schwetzová, Věra Vránová, Jan Chrastina, Kateřina Ivanová KVALITA ŽIVOTA RODINY U DÍTĚTE S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM V OBLASTI CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU Viera Simočková, Mária Zamboriová PRÍSTUPY A POSTOJE SESTIER K VLASTNÉMU ZDRAVIU Jana Škvrňáková, Arnošt Pellant, Roman Michálek TRVALÁ TRACHEOSTOMIE OVLIVŇUJE PACIENTA V PSYCHICKÉ, SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ OBLASTI Petra Stefanová, Jana Marečková OVĚŘENÍ PŘESNOSTI DIAGNOSTICKÉHO ZÁVĚRU U VYBRANÝCH OŠETŘOVATELSKÝCH PROBLÉMŮ NANDA INTERNATIONAL Mária Tabaková VALIDIZÁCIA OŠETROVATEĽSKEJ DIAGNÓZY PREŤAŽENIE OPATROVATEĽA Martina Tomagová, Michaela Miertová KOGNITÍVNA REHABILITÁCIA AKO OŠETROVATEĽSKÁ INTERVENCIA LITERÁRNY PREHĽAD Martina Tomagová, Ivana Bóriková VALIDÁCIA OŠETROVATEĽSKEJ DIAGNÓZY CHRONICKÁ ZMÄTENOSŤ Danuška Tomanová, Śárka Ježorská ZKUŠENOSTI S AKTIVIZAČNÍM POJETÍM VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ EDUKACE Jana Vanečková, Gabriela Vörösová DIAGNOSTIKA PERIOPERAČNEJ ÚZKOSTI ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH Joanna Zalewska-Puchała, Anna Majda, Elżbieta Majewska THE MODIFICATORS OF LABOR STRESS AND PAIN Mária Zamboriová, Viera Simočková INKONTINENCIA A KVALITA ŽIVOTA SENIOROV Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Katarína Žiaková VALIDIZÁCIA OŠETROVATEĽSKEJ DIAGNÓZY DEFICIT VEDOMOSTÍ

9 Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková, Yvetta Vrublová, Darja Jarošová POROVNANIE VÝSLEDKOV VALIDIZÁCIE OŠETROVATEĽSKEJ DIAGNÓZY AKÚTNA BOLESŤ V ČR A SR Katarína Žiaková, Juraj Čáp, Ivan Farský, Elena Gurková DUCHOVNÁ TIESEŇ VALIDIZÁCIA OŠETROVATEĽSKEJ DIAGNÓZY Katarína Zrubáková, Jana Jadvišová, Viera Gilanová SMRŤ AKO STRESOIDNÝ FAKTOR V PRÁCI SESTRY

10 PREDHOVOR Prepojenie, nadväznosť a kontinuita teoretickej bázy, výskumu a klinickej praxe v ošetrovateľstve predstavuje dlhoročnú tradíciu a cieľový odkaz medzinárodných ošetrovateľských konferencií, organizovaných na pôde Ústavu ošetrovateľstva JLF UK v Martine od roku Problematika ošetrovateľstva založenom na dôkazoch, ošetrovateľskej diagnostiky a terminológie v ošetrovateľstve sú v posledných rokoch v popredí záujmu ošetrovateľského výskumu a vzdelávania na Slovensku. Uvedené oblasti spája dlhoročná snaha ich implementácie a prepojenia s klinickou praxou. Tohtoročná, deviata medzinárodná vedecká konferencia TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE, ktorá sa konala 26. mája v Martine, reflektovala uvedené témy. V tomto roku sme okrem tradičných nosných tém zaradili do programu problematiku paliatívnej starostlivosti a spirituality v kontexte teórie, výskumu a praxe. Táto sekcia vychádzala z prezentácií aktuálnych výskumných trendov a výsledkov projektov prebiehajúcich na Ústave ošetrovateľstva JLF UK v Martine. Vznikla ako súčasť riešenia grantov Spiritualita od teoretických východísk ku praktickým dôsledkom (VEGA 1/0215/10), Smrť a vedomie smrteľnosti (KEGA 021UK-4/2011). Recenzovaná publikácia Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve, má za cieľ priniesť odbornej verejnosti výber vedeckých prác, ktoré prispievajú k rozvoju vedeckovýskumnej bázy v oblasti ošetrovateľstva. Do publikácie prispeli autori z Českej republiky, Poľska, Slovenskej republiky a Veľkej Británie. Publikácia je vydaná aj pri príležitosti 85. výročia založenia Ústavu M. R. Štefánika, v ktorom pôsobila Sociálno-zdravotná škola, ktorej absolventky pracovali v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Katarína Žiaková

11 PŘEHLED POZNATKŮ O HODNOCENÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE KLASIFIKACÍ NOC Soňa Bocková 1, Jana Marečková 2, Renáta Zeleníková 3 1 Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, student DSP Ošetřovatelství 2 Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci 3 Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Souhrn Příspěvek je přehledem informací z relevantních literárních zdrojů zabývajících se využitelností NOC výsledků ošetřovatelské péče doporučených autory publikace Nursing Outcomes Classification (Moorhead, S. et al., 2008) u hospitalizovaných klientů. Jednou z mnoha klíčových složek poskytované ošetřovatelské péče je její kvalita, která je velice komplexním pojmem s několika dimenzemi. Abychom mohli prohlásit, že ošetřovatelská péče je skutečně kvalitní, měli bychom se kontinuálně vzdělávat a získávat nové informace s cílem zdokonalit a zefektivnit ošetřovatelskou praxi. Celkové výdaje spolu s kvalitou poskytované ošetřovatelské péče jsou stále aktuálním tématem a v době rostoucí zadluženosti většiny evropských zemí světa bude také v dalších obdobích diskutovanou otázkou. Jednou z možností monitoringu poskytované ošetřovatelské péče za účelem sledování efektivního využití zdrojů může být měřitelnost výsledků v klinické praxi užitím nástrojů NOC klasifikace. Klíčová slova nursing outcomes, NOC, NIC, NANDA, Aliance 3 N Úvod Téma metody práce užívané registrovanými sestrami, jež je označována jako ošetřovatelský proces, je na tolik známé a četně publikované, že v úvodu sdělení nejsou záměrně předloženy poznatky k uvedené metodě jako celku. Pro účely textu je vhodné upozornit na poslední fázi ošetřovatelského procesu, která je určena k vyhodnocení poskytované péče. Podle autorky Prophet neslouží NOC klasifikace pouze pro určení vhodných cílů péče o pacienta s konkrétní ošetřovatelskou diagnózou, ale rovněž jako měřítko stavu pacienta během celého období kontinuálně poskytované ošetřovatelské péče (Prophet, 2000, s. 660). Počátek využití NOC ošetřovatelských výsledků poskytované péče v klinické praxi ke zhodnocení její kvality je 11

12 datován šedesátým letům 20. století. Podle Moorhead a kolektivu vložily od té doby sestry mnoho úsilí do rozvoje kategorizace výsledků a identifikace hlavních měření výsledků (Moorhead et al., 2008). Autoři publikace Nursing Outcomes Classification (NOC) se v rámci konceptuálního modelu výsledků zamýšlejí nad celou řadou otázek souvisejících s kvalitou poskytované ošetřovatelské péče. Řeší benefity pacienta získané poskytovanou zdravotnickou péčí, zda je poskytovaná péče stejně kvalitní ve všech zdravotnických zařízeních, jaké lze očekávat výsledky péče a pokud nejsou výsledky adekvátní, jaké změny je potřeba realizovat za účelem jejich zlepšení. V posledním desetiletí byly odpovědi na tyto otázky ujasněny. Pacient, systém a poskytovatel jsou třemi hlavními faktory, které významně ovlivňují dosažení výsledků péče. Ošetřovatelská literatura proto zdůrazňuje potřebu vzít tyto faktory v úvahu při hodnocení výsledků pacienta a při determinaci její kvality (Moorhead et al., 2008). Cíl práce a metodika Cílem příspěvku je předložit přehled publikovaných poznatků souvisejících s výzkumem a využitelností klasifikace NOC výsledků ošetřovatelské péče. Na základě rešerší zahraničních databází Medline PubMed, EBSCOHost, Cochrane, ProQuest a Google Scholar byly po zadání klíčových vyhledávacích slov: nursing outcomes, NOC, NIC, NANDA, Aliance 3 N za vyhledávací období ( ) nalezeny plnotexty odborných článků, přehledů - review a abstraktů. Výchozím rokem pro stanovené vyhledávací období byl rok Byl zvolen proto, že v tomto období se objevovaly první zmínky o hodnocení ošetřovatelské péče klasifikací NOC. Pro důkladnost nalezení relevantních zdrojů byly použity různé kombinace výše uvedených klíčových slov zapojením Booleovských operátorů. Bylo nalezeno 7 plnotextů, 4 abstrakty, a 3 přehledové příspěvky review. Přehled dohledaných poznatků Podle autorů Reed et al. je klasifikace NOC standardizovaným ošetřovatelským jazykem pro vyjádření výsledků péče citlivých k určeným intervencím (Reed, et al., 2006). Autoři Doran a Almost ve své publikaci hovoří o klasifikačním systému NOC jako o uceleném systému klasifikujícím klientovy výsledky, které jsou citlivé k ošetřovatelským intervencím (Doran, Almost, 2003, s. 333). Každý z výsledků v klasifikačním systému NOC obsahuje definici, seznam indikátorů, které jsou nápomocny při hodnocení pacientova stavu, 5 bodovou Likertovu měřící škálu používanou rovněž k měření klientova stavu a seznam citací literárních zdrojů, které jsou používány k vývoji výsledků (Doran, Almost, 2003, s. 333). 12

13 Pro zjištění reliability, validity a senzitivity komponent NOC klasifikace jako součásti Aliance 3N je podle Doran a Almost velmi důležitá monitorace a kontinuální vyhodnocování v klinické praxi (Doran, Almost, 2003, s. 335). Výzkumem v klinických podmínkách, který se, kromě jiného, soustředil na identifikaci nejčastějších ošetřovatelských diagnóz a intervencí v souladu s obsahem klasifikací řazených do Aliance 3 N u žen hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče v Brazílii, se zabývaly autorky Oliveira a Freitas. Zjištěním své práci uvádějí, že NANDA Int. diagnostika spolu s klasifikacemi NIC a NOC jsou nedílnou součástí ošetřovatelské péče a napomáhají posílení její kvality (Oliveira, Freitas, 2009, s ). Keenan a Yakel uvádějí výsledky pilotní studie, která se zaměřila na technologickou podporu ošetřovatelské dokumentace a komunikace. Na oddělení intenzivní péče proběhlo po dobu jednoho roku sledování ošetřovatelské péče po zavedení NANDA Int., NIC a NOC terminologie, integrované do elektronických zdravotnických záznamů klienta. Mezi hlavními zjištěními autoři uvedli zdokonalení znalostí, kolektivního myšlení a porozumění komponentám klasifikací. Kladli velký důraz na nezbytnou složku poskytování kvalitní ošetřovatelské péče, kterou je interdisciplinární spolupráce ve spojení s efektivní komunikací. (Keenan, Yakel, 2005, s ). Na využití Aliance 3 N pro vytvoření Evidence Based Practice Guidelines se zaměřili Kautz a Hom. Tito autoři se v závěru šetření shodují v názoru o využitelnosti Aliance 3 N pro usnadnění tvorby a zpřesnění obsahu Evidence - Based Nursing Guidelines postupů ošetřovatelské péče založených na vědně doložitelných důkazech (Kautz, Hom, 2008, s. 14-9). V roce 2009 byly zveřejněny výsledky přehledové studie autorů Garbin et al., vedené v Brazílii, jejímž cílem bylo prezentovat publikovaná výzkumná šetření od roku 2008 zabývající se NOC klasifikací. Autoři sdělili, že mezi 15 dohledanými články bylo v amerických časopisech publikováno 70,34 % a z toho téměř většina 60,2 % byla publikována americkými autory. Studie byly rozděleny do čtyř skupin podle tématu, na které byly zaměřeny. Systematickým klasifikaci NOC v ošetřovatelské praxi se věnovalo 40 % článků, validitě jednotlivých elementů (výsledky, indikátory a měřítka) rovněž 40 %, překladu a validitě NOC 6,6 % sdělení a využití v počítačovém systému 13,4 % publikovaných textů. Autoři závěrem dokumentují fakt o nárůstu článků se zaměřením na NOC klasifikaci a současně vyzývají k potřebě dalších studií věnovaných klasifikací NOC zejména v klinické praxi, neboť se jedná o důležitý nástroj systematizace ošetřovatelské péče (Garbin et al., 2009, s ). V České a Slovenské republice je problematika Aliance 3 N publikována některými autory. Patří k nim kupříkladu Holmanová, Čáp, Žiaková a Bóriková, kteří vedli studie 13

14 zaměřené na objektivizaci diagnostického procesu a efektivnější výběr intervencí v klinické praxi na Slovensku (Holmanová et al., 2008). Zeleníková a Žiaková se zabývaly kritérii pro validizační studie v česko-slovensko sociokulturním prostředí (Zeleníková, Žiaková, 2008). V roce 2008 byl v České republice zahájen projekt se zaměřením na studium možné implementace mezinárodní standardizované terminologie NANDA-International a intervencí NIC v domácí péči s následným ověřením využitelnosti klasifikací (Jarošová et al., 2009). K výzkumu v oblasti NOC publikovaly také Marečková se Stefanovou v roce 2010 výsledky studie zabývající se klasifikací NIC a NOC u pacientů s ošetřovatelskou diagnózou riziko porušení kožní integrity Cílem studie bylo zjistit rozdíly ve využitelnosti NOC hodnocených oblastí a NIC ošetřovatelských intervencí spojených s výše zmíněnou diagnózou. (Stefanová, Marečková, 2010). Zeleníková a Žiaková publikovaly v roce 2010 příspěvek, jehož cílem byla analýza 50 dohledaných validizačních studií k ošetřovatelské diagnostice uvedených ve 12 konferenčních sbornících. Výsledky analýzy přispívají k rozšíření poznatků o metodologii výzkumu v oblasti validizace ošetřovatelských diagnóz a současně k efektivnějšímu výběru ošetřovatelských intervencí, což může zvýšit kvalitu poskytované ošetřovatelské péče. Autorky v závěru příspěvku konstatují skutečnost, že kvalitní ošetřovatelská péče závisí rovněž na schopnosti sester přesně diagnostikovat problémy pacienta a efektivně určit intervence (Zeleniková, Žiaková, 2010). Významnou determinantou, která určuje kvalitu ošetřovatelské praxe je vzdělaná a znalá sestra s teoretickými a praktickými schopnosti a dovednostmi. Součástí vzdělávání sester je výuka ošetřovatelské terminologie s využitím obsahu klasifikací Aliance 3 N. Implementace této terminologie není vždy snadnou záležitostí. Existuje stále řada pedagogů, kteří někdy neochotně problematiku vyučují, odmítají participovat na jejím zavádění do studia a klinické praxe a nedovedou se studenty plnohodnotně ve prospěch věci vést. Podobný názor mají autoři Smith a Craft-Rosenberg, a to i přesto, že v klinické praxi se využití jednotné ošetřovatelské terminologie zvyšuje. Autoři proto vytvořili směrnici či doporučení, jak postupovat při výuce klinické ošetřovatelské péče se začleněním komponent Aliance 3 N. Materiál by měl pomoci při výuce jednotné ošetřovatelské terminologie jak pedagogům, tak jejich studentům (Smith, Craft-Rosenberg, 2010, s ). Nezbytnost znalostí a zkušeností z oblasti klasifikací Aliance 3 N je velmi důležitá při elektronizaci dat pacientů, specificky ošetřovatelské dokumentace. Autoři studie z roku 2003 se zabývali implementací standardizované ošetřovatelské terminologie do zařízení urgentní přednemocniční péče ve Španělsku. Popsali elektronický informační systém nejenom jako místo pro uložení záznamů a softwarové vybavení počítače, ale zejména jako kvalitativní transformaci konceptuálního 14

15 pohledu sester a adekvátní propojení ošetřovatelské teorie s praxí (Morales et al., 2003, s. 37). Využitím elektronizace dat pacienta při poskytování ošetřovatelské péče se také zabývá příspěvek autorů Moorhead et al. Autoři příspěvku upozorňují na kontinuální zkracování délky hospitalizace na akutních lůžcích, širší využití technologie, narůstající nutnost elektronizace pacientových záznamů a na fakt, že pacientovy výsledky odrážející kvalitu ošetřovatelské péče kladou mnohem větší důraz na preciznost práce sester podle metody ošetřovatelský proces. Jejich sdělení dále popisuje bohatou historii užití NANDA Int. diagnóz v oblasti nemocnic, lokalizovaných na středozápadě Spojených států amerických, s hlavním zaměřením na implementaci klasifikace NOC do ošetřovatelské péče a dokumentace (Moorhead et al., 1998, s ). V roce 2003 byl u vzorku 463 sester z Islandu proveden průzkum s cílem zjistit jejich názory na využití klasifikací Aliance 3 N v klinické praxi. Práci s ošetřovatelskými diagnózami NANDA- Int. na pracovišti uvedlo 58 % sester, 19 % respondentek sdělilo, že využívají klasifikaci NIC vždy nebo občas, a to převážně pro dokumentování ošetřovatelských intervencí. Klasifikaci NOC respondenti nikdy nepoužili. V uvedeném vzorku uvedlo pouze 7 % sester, že považují klasifikaci Aliance 3 N za zcela neužitečnou (Bjornsdottir, Thorhallsdottir, 2003, s ). Závěr Prezentované studie jsou dokladem aktuálnosti a potřebnosti výzkumu k problematice standardizované ošetřovatelské terminologie. Frekvence publikovaných poznatků o výzkumu k implementaci klasifikace NOC na pracovištích různého typu není uspokojivá. Je zapotřebí na tento nedostatek reagovat dalšími výzkumnými pracemi. Ošetřovatelská komunita by měla přijmout fakt, že standardizovaná terminologie je nezbytnou komponentou ošetřovatelské praxe a oboru ošetřovatelství jako celku. Jde o jedinečnou terminologii, specifickou pouze pro ošetřovatelství. Efektivita ošetřovatelské péče je do značné míry ovlivněna schopnostmi sester erudovaně rozpoznat přítomné ošetřovatelské diagnózy, fundovaně zvolit odpovídající intervence a vymezit pro daného pacienta vhodné NOC hodnocené oblasti - výsledky ošetřovatelské péče. Seznam bibliografických zdrojů BJORNSDOTTIR, G. - THORHALLSDOTTIR, I An Internet-Based Survey of Icelandic Nurses on Their Use of and Attitudes Toward NANDA, NIC, and NOC. International Journal of Nursing Terminologies and Classifications vol. 14, no. 4, p ISSN X. 15

16 DORAN, D. - ALMOST, J Nursing senzitive outcomes: the state of the science. Canada: Jones and Barlett, s. ISBN GARBIN, L. M. RODRIGUES, C. C. ROSS, L. A. - DE CARVALHO, E. C Nursing outcome classification (NOC): identification of the related scientific production. Revista gaúcha de enfermagem vol. 30, no. 3. p ISSN HOLMANOVÁ, E. et al Problematika ošetrovateľskej diagnostiky v odbornej literatúre. In VII. Mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, [cit ]. Dostupný na internetu: zsf.osu.cz/uom/dokumenty/uom-publikace/viisympozium-2008-en.pdf>. JAROŠOVÁ, D. et al Projekt využitelnosti ošetřovatelských klasifikací NANDA-Int. a NIC v domácí péči. In PROFESE ON-LINE [online], 2009, roč. 2, č. 3, s [cit ]. Dostupný na internetu: pouzp.cz/.../projekt-vyuzitelnostiosetrovatelskych-klasifikaci-nanda-int-a-nic-v-domaci-peci.aspx. KAUTZ, DD. - VAN HOM, ER An exemplar of the use of NNN language in developing evidence-based practice guidelines. International journal of nursing terminologies and classifications vol. 19, no. 1. p ISSN X. KEENAN, G. - YAKEL, E Promoting safe nursing care by bringing visibility to the disciplinary aspects of interdisciplinary care. Journal of the American Medical Informatics Association p ISSN MOORHEAD, S. et al Nursing Outcomes Classification (NOC). 4 th ed. St. Louis: Mosby, p. ISBN MOORHEAD, S. et al Nursing Outcomes Classification implementation projects across the care continuum. Journal of Nursing Care Quality vol. 12, no. 5. p ISSN MORALES, J. M. et al Nursing Records With Standardized Nursing Language in Prehospital Emergency Care: From Utopia to Reality. International journal of nursing terminologies and classifications vol. 14, no. 4. p. 37. ISSN X. OLIVEIRA, M. F. - FREITAS, M. C Frequent nursing diagnoses and interventions for women under critical care. Revista brasileira de enfermagem vol. 62, no 3. p ISSN PROPHET, C. M The evolution of a clinical database: from local to standardized clinical languages. Journal of the American Medical Informatics Association p ISSN

17 REED, D. et al Variations across field settings in the use of the indicators for nursing outcomes classification outcomes. Studies and health technology and informatics. p ISSN SMITH, K. J. - CRAFT-ROSENBERG, M Using NANDA, NIC and NOC in an Undergraduate Nursing Practicum. Nurse educator. 2010, vol. 35, no. 4, p ISSN STEFANOVÁ, P. - MAREČKOVÁ, J NOC a NIC klasifikace u pacientů s ošetřovatelskou diagnózou Riziko porušení kožní integrity In: SIKOROVÁ, L. BUŽGOVÁ, R. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: OU v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, s ISBN ZELENÍKOVÁ, R. - ŽIAKOVÁ, K Expert v procese validizácie ošetrovateľských diagnóz. In BUŽGOVÁ, R. - SIKOROVÁ, L. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. Ostrava: Repronis, 2008, s ZELENÍKOVÁ, R. ŽIAKOVÁ, K Validizačné štúdie ošetřovatelských diagnóz. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2010, roč. 1, č. 1, s ISSN Kontaktní adresa Mgr. Soňa Bocková Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Syllabova Ostrava Zábřeh 17

18 CHRONICKÉ OCHORENIE A KVALITA ŽIVOTA V RÓMSKEJ POPULÁCII Michaela Dingová Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova Lekárska fakulta, Martin Súhrn Orientácia ošetrovateľstva na výskum i praktickú sféru starostlivosti s cieľom podporiť či udržať kvalitu života je jednoznačná. Napriek tomu je oblast ošetrovateľskej starostlivosti v prípadoch, kedy sa intenzívnejšie prejavuje kultúrna diverzita zriedkavo predmetom výskumu. V práci sme sa zamerali na odhaleni niektorých špecifík kvality života najstarších reprezentantov rómskej minority. Na percepciu dopadu vybraných premenných na kvalitu života nejstarších členov rómskej minority sme využili štandardizované dotazníky WHOQOL-BREF a WHOQOL-OLD. Prítomnosť diskomfortu bola signifikantným činiteľom zníženého hodnotenia kvality života v parciálnych oblastiach i v celkovom profile. Dostupnosť a funkčnosť sociálnej opory boli činiteľmi, na ktoré nemal pociťovaný diskomfort vplyv a prispeli najvyšším podielom ku kvalite života v sledovanej vzorke. Zistenia sú v mnohých prípadoch ovlyvnené životnými podmienkami a kultúrnymi špecifika rómskeho etnika. Kľúčové slová rómska populácia, chronické ochorenie, kvalita života, WHOQOL Úvod Rómovia na Slovenku tvoria heterogénnu skupinu, vedú rôznorodý spôsob života, čo je determinované nielen etnickou (subetnickou) a lokálnou príslušnosťou ale najmä úrovňou asimilácie a integrácie do majoritnej spoločnosti. Minulé prístupy, spojené s problematickým vymedzením rómskeho etnika predstavovali bariéry pre komprehenzívny výskum Rómov a preto v niektorých disciplínach nedisponujeme v súčasnosti komplexnými a empiricky podloženými faktami o živote Rómov. Na základe štúdia dostupných literárnych prameňov môžeme predpokladať, že takáto situácia je i v oblasti ošetrovateľstva i keď sme zaznamenali určité pokusy o objasnenie fenoménov súvisiacich so zdravím z perspektívy tejto disciplíny. (Dingová, Žiaková, 2005; Vöröšová, Malíková, 2007) Situácia je v oblasti vedeckého záujmu sťažená určitou izoláciou voči pokusom preniknúť do tejto komunity a problematickou 18

19 participáciou samotných Rómov vo výskume i v zdravotno-podporých aktivitách. Reálnym problémom je i absenci teoretických a empirických dát o charakteristikách súčasnej rómskej minority, ktoré sú relevantné k ošetrovateľským fenoménom jako je napríklad i kvalita života. Pre ošetrovateľstvo a i medicínu sú charakteristické najmä aplikačné prístupy, teda uplatnenie kategórie kvality života vo vzťahu ku klinickému stavu, užšie chápanému zdraviu, či skôr subjektívnej percepci vplyvu ochorenia/poruchy na kvalitu života. Najčastejšie sú výskumy, respektíve prieskumy orientované na zdravotný stav detí (Adamkovičová et al., 1999), gravidných žien (Šereš, 1998; Rambousková et al., 2003) či dospelej populácie (Krajcovicova et al., 2004; Bertková, 2004). Za determinujúce faktory ovplyvňujúce kvalitu zdravia rómskej populácie sú považované v súčasnosti najmä vysoká územná koncentrácia rómskeho obyvateľstva s epidemickým šírením ochorení a nízka úroveň bývania v ekologicky rizikovom prostředí s nízkym štandardom osobnej i komunálnej hygieny. Značná je i genetická záťaž rómskeho etnika spojená s vysokou incidenciou kongenitálnych ochorení. Ďalej sú to nevhodné stravovacie návyky, zvýšená miera užívania alkoholu a tabakových výrobkov, nižšia vzdelanostná úroveň, z ktorej môže prameniť nedostatočná úroveň zdravotného uvedomenia a nemožnosť/neschopnosť vyhľadať adekvátnu zdravotnícku pomoc či rozhodnuti a možnosť kúpiť si potrebné lieky. (Adamkovičová et al., 1999, s. 183) Keďže hodnotenie zdravia je ovplyvnené nielen prítomnosťou symptómov ochorenia, diskomfortu, ale i rôznymi osobnostnými, sociokultúrnymi a psychologickými faktormi a aktuálnou situáciou zaujímalo nás ako sa premieta závažnosť ochorenia do subjektívneho hodnotenia zdravotného stavu a tiež i kvality života. Vzhľadom na celostný prístup, ktorý je základným metodologickým rámcom v ošetrovateľstve i povahu konceptu kvality života sme ju hodnotili multidimenzionálnymi nástrojmi WHOQOL-OLD a WHOQOL-BREF. Cieľ Aká je kvalita života najstarších reprezentantov rómskej populácie vo vybraných lokalitách žilinského kraja? Aký má stupeň závažnosti ochorenia dopad na percepciu kvality života? Súbor a metodika Pri výbere participantov, ktorí tvorili výskumnú vzorku sme postupovali rôznymi formami zámerného výberu. Boli nimi jednoduchý zámerný výber, metóda snehovej gule a metóda kontaktnej osoby. V prípade metódy snehovej gule sa informátormi sprostredkovateľmi kontaktov na potenciálnych participantov stali už spolupracujúci seniori, respektíve ich rodinní príslušníci. V druhom prípade bol kontaktnou osobou komunitný konzultant s 19

20 etnickou príslušnosťou Róm, ktorý v minulosti asi 4 roky žil v jednej z participujúcich komunít. Do výskumnej vzorky sme zaradili tých, ktorí spĺňali nasledovné kritériá: vek 50 a viac rokov; prítomnosť minimálne 1 chronického ochorenia; ochota k spolupráci a podpísanie informovaného súhlasu s účasťou na výskume; schopnosť pochopiť inštrukcie výskumných metodík; subjektívna deklarácia rómskej identity; ovládanie slovenského jazyka. Charakteristika vzorky je uvedená v tabuľke. (Tab. 1) Pre zber empirických údajov sme použili metódu pološtruktúrovaného interview, ktoré bolo zamerané na zistenie informácií o závažnosti ochorenia. Výsledkom bola štruktúrovaná informácia - prítomnosť diskomfortu, ktorá bola ďalej využívaná ako premenná pri štatistickom spracovaní dát. Kvalita života bola hodnotená prostredníctvom štandardizovaných dotazníkov WHOQOL-BREF a WHOQOL-OLD, ktoré môžu byť administrované aj ako štruktúrované rozhovory. Na štatistické spracovanie a vyhodnotenie empirických dát boli použité MS Excel 2000 a STATISTICA (StatSoft). Na vyjadrenie miery významnosti rozdielov intervalovej závislej premennej bola použitá neparametrická jednofaktorová analýza rozptylu Kruskal-Wallisov test na hladine významnosti 5%. V prípade hodnotenia vzťahu nominálnych a poradových premenných bol využitý Spearmanov koeficientom poradovej korelácie, keďže nebolo možné využiť chí kvadrátový test (χ2). Tab. 1 Charakteristika vzorky Vek (roky) n SD Medián ,36 3, a viac 23 66,39 4,64 65 Spolu 73 58,84 6,37 58 Pohlavie n rokov n 61 a viac rokov n Ženy Muži Spolu Rodinný stav n % v partnerskom zväzku 7 9,59 v rozšírenej rodine s deťmi 17 23,29 v rozšírenej rodine s vnúčatami 47 64,38 v rozšírenej rodine s príbuznými 1 1,37 ovdovený/á a žijem sám/a 1 1, 37 20

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

VALIDATION THE NURSING DIAGNOSIS INEFFECTIVE BREATHING ON THE INTENSIVE CARE UNIT FOR ADULT PATIENTS

VALIDATION THE NURSING DIAGNOSIS INEFFECTIVE BREATHING ON THE INTENSIVE CARE UNIT FOR ADULT PATIENTS VALIDATION THE NURSING DIAGNOSIS INEFFECTIVE BREATHING ON THE INTENSIVE CARE UNIT FOR ADULT PATIENTS Soňa Bocková, Jana Marečková Faculty of Health Sciences, Palacký University Olomouc, CZECH REPUBLIC

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES School and Health 21, 2011, Education and Healthcare ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ

More information

STRES V PRÁCI SESTIER V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI WORKPLACE STRESS OF NURSES IN PALLIATIVE NURSING CARE

STRES V PRÁCI SESTIER V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI WORKPLACE STRESS OF NURSES IN PALLIATIVE NURSING CARE roč. 4, č. 3/2013 STRES V PRÁCI SESTIER V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI WORKPLACE STRESS OF NURSES IN PALLIATIVE NURSING CARE Mária Sováriová Soósová 1, Jana Sušinková 1, Mária Cenknerová

More information

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240 OBSAH 3/2001 L. RUŽOVÁ: Smiech a humor v období detstva a mladosti 195 J. MAREŠ: Nevyužívání či odmítání sociální opory 214 J. DŽUKA: Viera slovenskej mládeže v spravodlivý svet 225 PSYCHOLÓGIA A VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ

More information

Automatizovaná formální verifikace

Automatizovaná formální verifikace Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech Kamil Dudka 11. března 2010 Téma práce efektivní techniky pro verifikaci programů, které pracují s dynamickými datovými strukturami na vstupu bude

More information

Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium)

Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium) Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium) Financovanie zdravotníctva a zdravotné poisťovníctvo /2. roč./ Kováč, E. Zdravotné poistenie. Bratislava: Herba, 2009. 96 s. ISBN 978-80-89171-62-0

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 43 ČÍSLO 4 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2008 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Mária Sováriová Soósová, Renáta Suchanová, Libuša Tirpáková. Abstrakt. Abstract. Úvod

Mária Sováriová Soósová, Renáta Suchanová, Libuša Tirpáková. Abstrakt. Abstract. Úvod roč. 2, č. 3/2011 BOLESŤ, FUNKČNÝ STAV, ÚZKOSŤ, DEPRESIA A SOCIÁLNA INTERAKCIA U SENIOROV S REUMATOIDNOU ARTRITÍDOU PAIN, FUNCTIONAL STATUS, ANXIETY, DEPRESSION, AND SOCIAL INTERACTION IN OLDER ADULTS

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III

CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav ošetřovatelství CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III Sborník příspěvků III. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Zdravotnícke Listy Vedecký recenzovaný časopis,

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120 OBSAH 2/2005 T. RODNÝ - V. KOMÁREK - B. PETRÁK - K. RODNÁ: Perzistentní vegetativní stav u dětí: charakteristické znaky a předpokládaný význam interakce matka - dítě 99 L. GOLECKÁ - O. ÁROCHOVÁ: Jazyk

More information

Strategy related factors of business entity structure and behaviour

Strategy related factors of business entity structure and behaviour Strategy related factors of business entity structure and behaviour Faktory struktury a chování podnikatelských subjektů ve vztahu k jejich strategii J. HRON Czech University of Agriculture, Prague, Czech

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-100 THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY STAKEHOLDER PŘÍSTUP K IMPLEMENTACI STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MGR. ING. MARTIN

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 73 STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS MAPOVÁNÍ STAKEHOLDERS VE VYBRANÝCH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY ING. MARTIN LUŠTICKÝ 1 BC. PAVLA ZAUNMÜLLEROVÁ 1 ING. LUCIE

More information

STRES V PRÁCI SESTRY V ANESTÉZIOLOGICKEJ A INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI STRESS IN WORK OF NURSE IN ANAESTHESIOLOGICAL AND INTENSIVE CARE

STRES V PRÁCI SESTRY V ANESTÉZIOLOGICKEJ A INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI STRESS IN WORK OF NURSE IN ANAESTHESIOLOGICAL AND INTENSIVE CARE roč. 3, č. 1/2012 STRES V PRÁCI SESTRY V ANESTÉZIOLOGICKEJ A INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI STRESS IN WORK OF NURSE IN ANAESTHESIOLOGICAL AND INTENSIVE CARE Mária Sováriová Soósová 1, Anna Varadyová 2 1 Ústav

More information

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY The evaluation study concerning the measure Possible solutions to unemployment in the fields of agriculture and construction industry Hodnotiaca štúdia k opatreniu Možnosti riešenia nezamestnanosti pracovníkov

More information

DOPAD EEG BIOFEEDBACKU NA MOTORICKÉ SCHOPNOSTI DETÍ MERANÝ PANESS TESTOM

DOPAD EEG BIOFEEDBACKU NA MOTORICKÉ SCHOPNOSTI DETÍ MERANÝ PANESS TESTOM DOPAD EEG BIOFEEDBACKU NA MOTORICKÉ SCHOPNOSTI DETÍ MERANÝ PANESS TESTOM INFLUENCE OF EEG BIOFEEDBACK ON MOTOR ABILITIES OF CHILDREN MEASURED WITH PANESS TEST Abstrakt Elena Žiaková, Iveta Schusterová

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume II Number 1, 2010 Quality Evaluation of Electronic Data Exchange System between Business and State Authorities M. Ulman, Z. Havlíček Czech University

More information

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Acta Mechanica Slovaca, 3/2008 1 TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Václav KRYS, Tomáš KOT, Ján BABJAK, Vladimír MOSTÝN Testování a kalibrace IR snímačů vzdálenosti Na katedře robototechniky

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO 2012 Ročník 2, číslo 4 Predseda redakčnej rady doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita

More information

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT XXI RUSSIAN - SLOVAK - РОLISH SEMINAR, MOSCOW - ARKHANGELSK 0.07-06.07.01 ТHEORETICAL FOUNDATION OF CIVIL ENGINEERING MOSCOW STATE UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE,

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA INCIDENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG SCHOOL-AGE CHILDREN AND ADOLESCENTS IN CENTRAL SLOVAKIA MÁRIA

More information

František Albert, Matúš Albert, Jozef Novotný Úloha fyzioterapie na zmierňovanie vertebrogénnych porúch adolescentov... 10

František Albert, Matúš Albert, Jozef Novotný Úloha fyzioterapie na zmierňovanie vertebrogénnych porúch adolescentov... 10 Obsah František Albert, Matúš Albert, Jozef Novotný Úloha fyzioterapie na zmierňovanie vertebrogénnych porúch adolescentov... 10 Petra Baláţiová Postavenie a uplatnenie sociálneho pracovníka v zdravotníctve...

More information

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operační risk v rozhodování o běžných aktivech: management portfolia pohledávek G. MICHALSKI

More information

PROGRAM KONFERENCE P R O G R A M. mezinárodní konference 21. 4. 2011. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Česká republika

PROGRAM KONFERENCE P R O G R A M. mezinárodní konference 21. 4. 2011. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Česká republika PROGRAM KONFERENCE P R O G R A M mezinárodní konference 21. 4. 2011 Vysoká škola polytechnická Jihlava Česká republika Vědecký výbor konference: Dr. Med.Tomasz Banas (PL) prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD.

More information

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Marek Radvanský, Viliam Páleník* 1 Abstract: Aging of European citizens is a real threat for public finances of member countries,

More information

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS School and Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS Alexandra ONDREJKOVÁ, Janette GUBRICOVÁ Abstract: The article

More information

ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15

ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15 Zdravotníctvo zdravotnícke povolanie kód odborná spôsobilosť výkon pracovných činností ( 27 zákona č. 578/2004 Z.z.) SK ISCO-08 (296/2010 Z.z.) (296/2010 Z.z.) A01 lekár 3 4 lekári - riadiaci pracovníci

More information

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Program vedeckého seminára organizovaného v rámci riešenia grantového projektu KEGA 023PU-4/2012 Encyklopédia

More information

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES Dagmar Burdová Klíčová slova: Efektivita, management, manažer, podnik, procesy, řízení pracovního

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Informace o programu Horizon 2020

Informace o programu Horizon 2020 Informace o programu Horizon 2020 Pracovní snídaně Zabezpečení železniční dopravy s využitím GNSS GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz;

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2013 Ročník 2 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 2. ročník, 2013, č. 2 Redakčná rada: doc.

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Projekt LLABS: Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja 2013-1-RO1-GRU06-29574-5 Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Legislatíva a politiky v niektorých európskych

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning WRITING LETTERS Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 1, 2011 Social Networks as an Integration Tool in Rural Areas Agricultural Enterprises of the Czech Republic E. Červenková 1, P. Šimek

More information

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH ~ Zborník vedeckých a odborných príspevkov Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív HOSPICE-EDU, o. z., Martin Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

More information

OŠETOVATELSKÁ DIAGNOSTIKA A PRAXE ZALOŽENÁ NA DKAZECH NURSING DIAGNOSIS AND EVIDENCE BASED PRACTICE

OŠETOVATELSKÁ DIAGNOSTIKA A PRAXE ZALOŽENÁ NA DKAZECH NURSING DIAGNOSIS AND EVIDENCE BASED PRACTICE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAV Zdravotn sociální fakulta OŠETOVATELSKÁ DIAGNOSTIKA A PRAXE ZALOŽENÁ NA DKAZECH NURSING DIAGNOSIS AND EVIDENCE BASED PRACTICE Radka Bužgová, Darja Jarošová Ostrava 2007 1

More information

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development INFORMATION The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development J. Jarolímek, J. Vaněk Czech University of Agriculture in Prague, Czech Republic

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

IMPORTANCE OF COMMUNITY FEATURES IN THE EDUCATION FOR HEALTHY NUTRITION AND HEALTHY LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOLS

IMPORTANCE OF COMMUNITY FEATURES IN THE EDUCATION FOR HEALTHY NUTRITION AND HEALTHY LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOLS School and Health 1, 011, Education and Healthcare IMPORTANCE OF COMMUNITY FEATURES IN THE EDUCATION FOR HEALTHY NUTRITION AND HEALTHY LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOLS Jana FIALOVÁ Abstract: Intervention prevention

More information

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2 TRIEDA: IV. A Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 5 informatiky Ekonomická 4 Letecká Univerzita Pavla Jozefa Ústav telesnej výchovy a Šafárika v Košiciach športu Lekárska 2 Filozofická

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

The role of employment in the development of Czech rural areas

The role of employment in the development of Czech rural areas The role of employment in the development of Czech rural areas Úloha zaměstnanosti v rozvoji českého venkovského prostoru G. PAVLÍKOVÁ, P. MAŘÍKOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave Ústav sv. Jana N. Neumanna,

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume VI Number 2, 2014 Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic K. Kubata, J. Tyrychtr, M. Ulman, V. Vostrovský Faculty

More information

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti Marek Blatný, Dalibor Vobořil, Petr Květon, Martin Jelínek, Veronika Sobotková, Sylvie Kouřilová

More information

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Lucia MURÍNOVÁ Jan ŠINOVSKÝ THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Rudolf HORÁK (recenzent) Abstract: This paper presents main principles of The two-factor theory also known as Herzberg's motivation-hygiene

More information

INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-99 INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES MEZINÁRODNÍ MARKETING V OBCHODNÍ PRAXI MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM ING. ZDENĚK BEDNARČÍK,

More information

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14.

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14. PARENTS' AND PROFESSIONALS' PERCEPTIONS TOWARDS SUPPORT FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS IN PRESCHOOL SETTINGS IN THE NORTH WEST BANK IN PALESTINE: PRELIMINARY DATA FROM THE PILOT STUDY Vnímanie

More information

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES Miroslava Heczková, Michal Stoklasa Klíčová slova: řízení vztahů se zákazníky, relační marketing, analytické CRM, operativní CRM, kolaborativní CRM,

More information

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic ERIS Web Journal 2/2014 The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic Lenka Krhutová Abstract Based on the current legislation of the Czech Republic, specific

More information

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 1 2014 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe 16 Možnosti ovplyvňovania organizačnej kultúry rozmiestňovaním

More information

Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava. www.reformazdravotnictva.sk

Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava. www.reformazdravotnictva.sk Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava www.reformazdravotnictva.sk Corporate Design: M.E.S.A. 10 Consulting Group Obálka & Print: Publicis Knut Copyrights Pre reformu zdravotníctva

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

POSUDZOVANIE AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING. Ivana Bóriková

POSUDZOVANIE AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING. Ivana Bóriková POSUDZOVANIE AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING Ivana Bóriková Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave Department of

More information

THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES

THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 9 THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES MĚSÍČNÍ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH: EMPIRICKÁ EVIDENCE ZE ZEMÍ

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1555 Abstract Jaromír ŠKUTA *, Radim FARANA ** APPLICATION OF STEPPING ENGINE

More information

THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE. Petra Muráriková

THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE. Petra Muráriková THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE Petra Muráriková Abstrakt Vyučovanie, ako je zdôraznené v tomto príspevku, je morálne úsilie. Jeho morálnu podstatu možno

More information

Životopis OSOBNÉ ÚDAJE

Životopis OSOBNÉ ÚDAJE Životopis OSOBNÉ ÚDAJE Meno a Priezvisko: Viera Rusnáková Adresa: Pod Lipovým 49, 841 07 Bratislava Telefón/fax/e mail: +421 02 59370 169 viera.rusnakova@truni.sk Štátna príslušnosť: slovenská Dátum narodenia:

More information

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO 2014 Ročník 4, číslo 1 Predseda redakčnej rady doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita

More information

Neural networks in data mining

Neural networks in data mining Neural networks in data mining Neuronové sítì v data mining A.VESELÝ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract: To posses relevant information is an inevitable condition for successful

More information

Justícia a ochrana poškodených

Justícia a ochrana poškodených Projekt Justičnej akadémie Slovenskej republiky v oblasti trestnej justície 2014-2015 Justícia a ochrana poškodených Tento projekt bol implementovaný v spolupráci s akadémiami krajín Vyšehrádskej štvorky

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information

Increasing the company s performance in knowledge society

Increasing the company s performance in knowledge society Increasing the company s performance in knowledge society Zvyšování výkonnosti podniku ve znalostní společnosti M. Odehnalová Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences, Prague,

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

55. Niektoré aspekty duševného zdravia mladých ľudí v Košickom kraji

55. Niektoré aspekty duševného zdravia mladých ľudí v Košickom kraji 451 55. Niektoré aspekty duševného zdravia mladých ľudí v Košickom kraji Mária Šléšková 1, Ferdinand Salonna 1, Andrea Madarasová Gecková 1, Jitse P. van Dijk 2 a Johann Groothoff 2 (sleskova@science.upjs.sk)

More information

INTEGRATING SOCIAL MEDIA IN CRISIS RESPONSE: LEARNING FROM A REALISTIC CRISIS EXERCISE

INTEGRATING SOCIAL MEDIA IN CRISIS RESPONSE: LEARNING FROM A REALISTIC CRISIS EXERCISE 20. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, Žilina, 20. - 21. máj 2015 INTEGRATING SOCIAL MEDIA IN CRISIS RESPONSE:

More information

DETERMINANTY KVALITY ŽIVOTA U PACIENTOV S NEŠPECIFICKÝM

DETERMINANTY KVALITY ŽIVOTA U PACIENTOV S NEŠPECIFICKÝM DETERMINANTY KVALITY ŽIVOTA U PACIENTOV S NEŠPECIFICKÝM ZÁPALOM ČRIEV Determinants of the quality of life in patients with non-specific bowel inflammation Elena Gurková 1, Marcela Lilgová 2 11: 433 443,

More information