verklaring (E) 101/Application for (E) 101 certificate

Size: px
Start display at page:

Download "verklaring (E) 101/Application for (E) 101 certificate"

Transcription

1 Aanvraag/Application Verzekeringen verklaring (E) 101/Application for (E) 101 certificate Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen aantonen dat zij in Nederland sociaal verzekerd zijn als zij buiten Nederland werken. Use this form to apply for a certificate with which your employees can show that they are covered by Dutch social security legislation while working outside the Netherlands. 1 Gegevens werkgever Employer details loonheffingennummer tax and national insurance reference naam van de onderneming (statutaire tenaamstelling) name of company (statutory name) postbusnummer P.O. Box number postcode en plaats land country naam contactpersoon name of contact telefoon contactpersoon telephone number of contact adres address Heeft u minimaal 3 andere werknemers in dienst die uitsluitend in Nederland werken Do you have at least 3 other employees who exclusively work in the Netherlands Zijn uw werknemers ambtenaar Are your employees civil servants 2 Ondertekening Signature Ondergetekende verklaart dat alle vragen naar waarheid zijn beantwoord. Tevens verklaart hij/zij ervan op de hoogte te zijn dat door zowel de SVB als de bevoegde autoriteiten in het buitenland controle kan worden uitgevoerd. I declare that I have answered all the questions correctly to the best of my kwledge. I also declare that I am aware that both the SVB and the competent authorities outside the Netherlands may verify the information entered. plaats place datum date handtekening werkgever / gemachtigde * signature of employer / representative* * doorhalen wat niet van toepassing is * delete as applicable Als u een gemachtigde bent, moet u eenmalig een door de werkgever ondertekende machtiging bijvoegen. If you are a representative, you must enclose one authorization, signed by the employer.

2 3 Gegevens werknemer Employee details sofi-nummer dutch tax number (SoFi No.) De originele verklaring (E) 101 zal naar het hieronder door u vermelde adres worden gestuurd. The original (E) 101 certificate will be sent to the address you specify below. achternaam surname voorvoegsels (voluit) prefix(es) voornamen (eerste voluit) forename(s) meisjesnaam maiden name voorvoegsels (voluit) prefix(es) geboortedatum date of birth Heeft de werknemer de Nederlandse nationaliteit Does the employee have Dutch nationality, de nationaliteit nationality Woont de werknemer in Nederland Does the employee live in the Netherlands straat en huisnummer street and number postcode en woonplaats, (tijdelijk) woonadres in het buitenland:, (temporary) home address outside the Netherlands: straat en huisnummer street and number postcode en woonplaats land country 4 Beoordelingsgegevens Assessment details Wanr gaat de werknemer buiten Nederland werken Als dit g niet bekend is, geef hier aan voor welke periode u de verklaring wilt aanvragen. When is the employee going to start working outside the Netherlands If this is t yet kwn, indicate for what period you wish to apply for the certificate. Bij het werken in één of meer EU-lidstaten is het voor de vaststelling van de toe te passen wetgeving van belang te weten hoe vaak men buiten Nederland werkt en hoe vaak in Nederland. Zie ook de toelichting. In the event of employment in one or more EU Member States, it is necessary to kw how often an employee works outside and how often within the Netherlands when the applicable legislation is determined. See also the explanatory tes. tot en met up to and including In welk(e) land(en) werkt de werknemer In what country/ies does the employee work? Vul één van de opties in Complete one of the options de werknemer werkt op één locatie: the employee works at one location:

3 naam onderneming tewerkstelling name of company where the employee works straat en huisnummer street and number postcode en woonplaats de werknemer werkt op diverse locaties the employee works at various locations de werknemer werkt in een project the employee is involved in a project Werkt de werknemer als chauffeur bij een internationaal transportbedrijf Does the employee work as a driver with an international transport company Werkt de werknemer op een schip of als baggeraar Does the employee work on a ship, or as a dredger Blijft gedurende het werken buiten Nederland de dienstbetrekking in stand Is the employer-employee relationship maintained during the period of work outside the Netherlands Betaalt u gedurende het werken buiten Nederland het loon door Are you continuing to pay wages while the employee works outside the Netherlands Draagt u premie af in Nederland gedurende het werken buiten Nederland Are you paying contributions in the Netherlands while the employee is working outside the Netherlands Vul één van de opties in Complete one of the options LET OP: De perioden in deze vraag zijn gewijzigd NB The application periods in this question have been changed. projectnaam project name De periode die u aanvraagt is korter dan een maand. Your application is for a period of less than a month. Werkt de werknemer in deze periode ook minimaal Ga naar 6. een dag in Nederland? Proceed to question 6. Will the employee also work at least one day in the Netherlands during this period? Heeft de werknemer direct voorafgaande aan de detachering ten minste 4 weken in Nederland gewerkt Did the employee work in the Netherlands for at least 4 weeks immediately prior to the secondment De periode die u aanvraagt is langer dan een maand. Your application is for a period longer than a month. Werkt de werknemer in deze periode ook gemiddeld Ga naar 6. een dag of meer per maand in Nederland? Proceed to question 6. Will the employee also be working on average one day or more per month in the Netherlands during this period?

4 Zendt u de werknemer uit ter vervanging van een andere gedetacheerde werknemer Are you posting the employee to replace ather employee who has been posted Heeft de werknemer in de 3 maanden voorafgaande aan de detachering al buiten Nederland gewerkt Has the employee worked outside the Netherlands during the 3 months prior to the secondment 5 Gezinsleden Family members Gezinsleden die de werknemer vergezellen Family members accompanying the employee 6 Artiesten/musici Performing artists/musicians Zie toelichting. Alleen invullen bij detachering naar de Verenigde Staten, Canada, Noorwegen, Israël, Australië of Zuid-Korea. See explanatory tes. Only complete this section in the case of secondment to the United States of America, Canada, Norway, Israel, Australia or South Korea. voorletters en (meisjes)naam geboortedatum sofi-nr initials and (maiden)name date of birth SoFi No. Zie toelichting. See explanatory tes. Treedt betrokkene in het buitenland op voor de werkgever in vraag 1 Does the person concerned perform outside the Netherlands for the employer named in section 1 Zo, is betrokkene in het bezit van een zelfstandigheidsverklaring artiesten of een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) van de belastingdienst If t, is he/she in possession of a self-employment declaration for performing artists or a VAR declaration (declaration of labour relationship) from the tax authorities Stuur een kopie mee. Enclose a copy., betrokkene werkt in Nederland voor, the person concerned works in the Netherlands for één opdracht / werkgever one client / employer meer dan één opdracht / werkgever more than one client / employer 7 Meesturen Enclosures De volgende bijlagen worden met de aanvraag meegestuurd Tick the documents you are enclosing with the application kopie zelfstandigheidsverklaring of VAR copy of self-employment declaration or VAR declaration bijlage meerdere werkgevers enclosure for multiple employers bijlage meerdere gezinsleden enclosure for more than three family members machtigingsformulier authorization form

5 8 Ondertekening Signature datum date handtekening werkgever / werknemer/ gemachtigde / artiest / musicus * signature of employer / employee/ representative/ performing artist / musician* * doorhalen wat niet van toepassing is * delete as applicable Als u een gemachtigde bent, voeg dan eenmalig een door de werkgever ondertekende machtiging bij. If you are a representative, you must enclose an authorization, signed by the employer (you only d to send an authorization once.) Stuur dit formulier en eventuele bijlagen naar de Sociale Verzekeringsbank, Kantoor Verzekeringen, Postbus 357, 1180 AJ Amstelveen. Als u vragen heeft kunt u bellen naar telefoonnummer (020) Send this form and any enclosures to: SVB, Kantoor Verzekeringen, Postbus 357, 1180 AJ Amstelveen, the Netherlands. If you have any questions, you may call No

6 (E) 101 CERTIFICATE APPLICATION FORM: NOTES GENERAL Multiple employees The employer form only has to be filled in once if an application is submitted for several employees simultaneously. Multiple employers If there are multiple employers, attach a separate sheet with the employer form containing the details of section 1 for the other employers. If the person concerned has a self-employment declaration for performing artists, or a VAR (labour relationship declaration) from the tax authorities, send in a copy of that declaration. Child benefit entitlement If the employee receives child benefit, it is important that he or she sends a copy of the (E) 101 certificate to the SVB office serving his or her area. These are: Australia, Belgium, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, Canada, Chili, Denmark, Germany, Estonia, Federal Republic of Yugoslavia, Finland, France, Greece, UK, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Cape Verde, Croatia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Morocco, New-Zealand, Norway, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Spain, Czech Republic,Turkey,Tunesia, United States of America, Iceland, South Korea, Sweden and Switzerland. Authorization (see sections 3 and 8) If you have a representative acting on your behalf, for example, tax consultancies and accountancy firms, you must send an authorization with the first application. You can phone us to ask for an authorization form. Please te that all correspondence will then be sent to the representative. Dutch health insurance An employee who is covered by Dutch national health insurance must apply for a European health insurance card from his/her health care insurer.this card entitles the employee to medical provisions outside the Netherlands. EMPLOYER DETAILS Tax and national insurance reference We d this reference for the secondment of your employee(s). This is necessary with regard to the payment of contributions and the insurance of your employee(s). For which countries can a secondment certificate be issued? Secondment certificates can only be issued for work in EU/EEA countries and countries with which the Netherlands has concluded an agreement on social security. Business activities in the Netherlands One of the conditions you must meet before you can post your employees outside the Netherlands is that your company generally carries out its business activities in the Netherlands. We check this by asking whether you have at least 3 other employees who exclusively work in the Netherlands. 7

7 ASSESSMENT DETAILS When are people insured under the Dutch national and industrial insurance schemes? People are generally insured under the Dutch national and industrial insurance schemes if they: work in the Netherlands, or perform work outside the Netherlands for which a secondment certificate has been issued. People are only insured under Dutch national insurance if they: do t work, but live in the Netherlands. An (E)101 certificate can only be issued if the person concerned is insured under Dutch national and industrial insurance immediately prior to the date of secondment. That is why the form asks whether the employee worked in the Netherlands for at least 4 weeks immediately prior to being seconded. If t, you must enclose documentary evidence showing that the employee was insured under Dutch national and industrial insurance immediately prior to secondment. Such documentary evidence can be payslips, statements of expenses, etc. FAMILY MEMBERS Co-insured family members Family members who accompany the seconded employee to the USA (5 years), Australia (5 years), Canada (2 years), Israel (5 years), Norway (5 years) and South Korea (5 years) are considered as having continued to reside in the Netherlands for at most the period stated between the brackets. That means that they continue to be insured under the Dutch national insurance schemes unless they start working in the country to which the employee was posted. If more than 3 family members accompany the employee, you must send their details in a separate enclosure. SVB, KANTOOR VERZEKERINGEN (020) Postbus AJ Amstelveen The Netherlands Performing artists / musicians The tax authorities may issue a performing artist / musician with a self-employment declaration or a labour relationship declaration (VAR) for wage tax and national insurance purposes. To be self-employed, the performing artist / musician must carry out his or her work for his or her own company, or on a freelance basis. Performing artists / musicians without a selfemployment declaration as considered as employees. There are two possible situations: The performing artist/musician works in the employ of one client/employer; The performing artist/musician has temporary employment relationships with various clients / employers (in this case, it is t necessary to provide employer details). SIGNATURE Incorrect details in the application form can lead to cancellation if necessary, with retroactive effect of the certificates issued, and consequently to application of the n-dutch social security legislation. Family members who are t co-insured Family members who accompany the seconded employee to a country other than the countries named above, will longer be covered by the Dutch social insurance schemes. They will, however, have the possibility of taking out voluntary AOW old age pension or Anw survivor s benefit insurance. For more information about this, they can contact: 8

Application for the purpose of residence of family and relatives (foreign national)

Application for the purpose of residence of family and relatives (foreign national) Application for the purpose of residence of family and relatives (foreign national) Read the explanation before you start to fill out the form. For whom is this form intended? You can only use this form

More information

Your social security rights in

Your social security rights in Your social security rights in Ireland A guide for EU Citizens from the Department of Social and Family Affairs Introduction This guide gives information on the social welfare payments available in Ireland

More information

Social Security abroad

Social Security abroad NI38 Contents Introduction 1 Information about European Economic Area (EEA) and reciprocal agreement countries 2 EEA 2 The EEA countries 2 Reciprocal agreement countries 3 National Insurance contributions

More information

Practical guide: The legislation that applies to workers in the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and in Switzerland.

Practical guide: The legislation that applies to workers in the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and in Switzerland. November 2012 2/40 Table of Content INTRODUCTION 5 Why do we need this guide? 5 The rules at a glance 5 PART I: POSTING OF WORKERS 6 1. Which social security system is applicable for employees temporarily

More information

( +44 (0)845 300 4472 or +44 (0)20 7582 5460

( +44 (0)845 300 4472 or +44 (0)20 7582 5460 & Please read the guidance notes before completing this form. International application for registration (for applicants who have gained a qualification to practice their profession outside the UK) õ Registration

More information

AANMELDING. International student - Berkeley College

AANMELDING. International student - Berkeley College AANMELDING International student - Berkeley College KILROY education helpt je met de aanmelding aan Berkeley College. Onze studieadviseurs informeren je over opleidingen, toelatingseisen, collegegelden,

More information

Living and working in the Netherlands

Living and working in the Netherlands werk.nl/eures uwv.nl Living and working in the Netherlands A guide to rights, obligations, and a job in the Netherlands for workers from European countries UWV April 2010 No rights can be derived from

More information

Soziale Sicherheit in der Schweiz

Soziale Sicherheit in der Schweiz Soziale Sicherheit in der Schweiz Abbreviations AA Accident and occupational diseases insurance Note AC Unemployment insurance AFam Family allowances AI Invalidity insurance AMal Health insurance AFMP

More information

Organisation for Undocumented Migrant Workers vzw

Organisation for Undocumented Migrant Workers vzw Organisation for Undocumented Migrant Workers vzw BEING YOUR OWN BOSS? INFORMATION ABOUT SELF- EMPLOYED STATUS The Organisation for Undocumented Migrant Workers has for a couple of years been helping foreign

More information

Your Payments While You Are Outside The United States

Your Payments While You Are Outside The United States Your Payments While You Are Outside The United States Contacting Social Security Visit our website Our website, www.socialsecurity.gov, is a valuable resource for information about all of Social Security

More information

Social security and health insurance in Slovakia - your rights and duties

Social security and health insurance in Slovakia - your rights and duties Social security and health insurance in Slovakia - your rights and duties for foreigners coming to Slovakia to study, teach or carry out research. (Based on the legislation and information valid in March

More information

State Pension (Contributory)

State Pension (Contributory) Application form for State Pension (Contributory) Social Welfare Services SPC 1 Data Classification R You need a Personal Public Service Number (PPS No.) before you apply. How to complete this application

More information

One-Parent Family Payment

One-Parent Family Payment Application form for One-Parent Family Payment Social Welfare Services OFP 1 Data Classification R Remember, you must have at least one dependent child living with you to qualify for One-Parent Family

More information

Please use BLOCK LETTERS and place an X in the relevant boxes.

Please use BLOCK LETTERS and place an X in the relevant boxes. Application form for Maternity Benefit Social Welfare Services MB 10 Data Classification R How to complete this application form. Please use this page as a guide to filling in this form. Please use black

More information

Compulsory Purchase Annuity

Compulsory Purchase Annuity Application form Who this form is for 0615 This form is for people who want to purchase a pension from Standard Life Filling in this form Before completing this form read the Key Features Document (CPA17)

More information

Sure Start Maternity Grant from the Social Fund

Sure Start Maternity Grant from the Social Fund Sure Start Maternity Grant from the Social Fund Claim form for people who need to buy things for a baby Can you get a Sure Start Maternity Grant? You may be able to get a Sure Start Maternity Grant if

More information

Partnership Support Form for Residence

Partnership Support Form for Residence OFFICE USE ONLY Client no.: Date received: Application no.: March 2015 INZ 1178 Partnership Support Form for Residence For applications under the Partnership Category of Residence Instructions tes for

More information

Covering Your Young Adult

Covering Your Young Adult October 2010 Covering Your Young Adult CHILDREN Effective January 1, 2011, the federal Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA) requires insurers to offer young adult children coverage as dependents

More information

FINANCIAL GUIDELINES FOR APPLICANTS VP/2012/007

FINANCIAL GUIDELINES FOR APPLICANTS VP/2012/007 Last update: February 2012 FINANCIAL GUIDELINES FOR APPLICANTS VP/2012/007 CONTENTS 1 GENERAL PRINCIPLES... 4 2 RULES RELATED TO THE GRANT REQUESTED... 4 3 THE ESTIMATED BUDGET OF THE ACTION... 5 3.1 The

More information

Same-Sex Domestic Partner Benefits

Same-Sex Domestic Partner Benefits Same-Sex Domestic Partner Benefits UPS Health and Welfare Package UPS Health and Welfare Package for Retired Employees UPS Health and Welfare Package Select UPS Health and Welfare Package Select for Retired

More information

CONVERSION OF GROUP OR EMPLOYEE LIFE INSURANCE TO AN INDIVIDUAL POLICY

CONVERSION OF GROUP OR EMPLOYEE LIFE INSURANCE TO AN INDIVIDUAL POLICY CONVERSION OF GROUP OR EMPLOYEE LIFE INSURANCE TO AN INDIVIDUAL POLICY Life Insurance Company of North America Group Insurance Life Accident Disability What is the conversion privilege? The right of an

More information

Details of the 3rd party or their representative you feel is responsible for the injury.

Details of the 3rd party or their representative you feel is responsible for the injury. Bupa Travel Insurance Claims AIG Travel PO Box 60108 London SW20 8US Tel: 0330 123 1910* Fax: 0870 130 1950 Dear Sir / Madam So that we may process your claim as quickly as possible please ensure that

More information

Your car insurance policy

Your car insurance policy If you have an accident call us straightaway on 0844 251 0190. For our joint protection, calls may be recorded and/or monitored. Your car insurance policy Welcome. We ve got you covered. Together with

More information

Policy Summary - Sections A to J and O only

Policy Summary - Sections A to J and O only TM Policy Summary - Sections A to J and O only This policy summary does not contain full details and conditions of your insurance; these are located in your policy wording. This policy is underwritten

More information

Information on the import VAT collection in the Member States. Based on a study carried out by Deloitte and Copenhagen Economics

Information on the import VAT collection in the Member States. Based on a study carried out by Deloitte and Copenhagen Economics Information on the import VAT collection in the Member States Based on a study carried out by Deloitte and Copenhagen Economics July 6, 2011 1. Data collection phase 1.1 Qualitative data on import VAT

More information

I have asked for asylum in the EU which country will handle my claim?

I have asked for asylum in the EU which country will handle my claim? EN I have asked for asylum in the EU which country will handle my claim? A Information about the Dublin Regulation for applicants for international protection pursuant to article 4 of Regulation (EU) No

More information

Motor Insurance Policy

Motor Insurance Policy Please read and keep safe Motor Insurance Policy Your accident card is inside Important Please report all accidents to us immediately on 0844 891 1111 so we can tell you what to do next and help resolve

More information

Budget Income Protection Policy Conditions Guaranteed Premiums

Budget Income Protection Policy Conditions Guaranteed Premiums Budget Income Protection Policy Conditions Guaranteed Premiums Document reference: MIMIBIP9G This is an imptant document. Please keep it in a safe place. Budget Income Protection Guaranteed Premiums Policy

More information

Form AN Application for Naturalisation as a British Citizen

Form AN Application for Naturalisation as a British Citizen Form AN Application for Naturalisation as a British Citizen March 2015 Application for naturalisation as a British citizen Important: Before completing this form, you should read the Guide AN as well as

More information

Car Insurance. All you need to know. This booklet includes your policy wording, so keep it safe in case you need it.

Car Insurance. All you need to know. This booklet includes your policy wording, so keep it safe in case you need it. Car Insurance All you need to know This booklet includes your policy wording, so keep it safe in case you need it. Contents FAQs 1-4 Am I covered for theft if I leave my car unlocked? How much will you

More information