استراتژیک بزرگترین دفنگاه غیربهداشتی زباله شمال ایران )سراوان( با استفاده از تحلیل SWOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "استراتژیک بزرگترین دفنگاه غیربهداشتی زباله شمال ایران )سراوان( با استفاده از تحلیل SWOT"

Transcription

1 پژهشه یا محیطزیست سال شماره 7 بهار تستان 19 از صفحه 8 تا 9 ارزیا یب محیطزیس ی ت استراتژیک بزرگترین دفنگاه غیربهداشتی زباله شمال ایران )سراان( با استفاده از تحلیل SWOT سعید گنجعلی 1 کامران شایسته 1 دانشگاه آد اسالمی احد همدان باشگاه پژهشگران جان استادیار گره محیطزیست دانشکده منع طبیعی محیطزیست دانشگاه مالیر )تاریخ دریافت: 190/10/ تاریخ تصیب: 19//7( چکیده در این پژهش از تلفیق رش چک لیست ارزیا یب اثرات محیطزیس یت تحلیل SWOT برای ارزیا یب محیطزیس یت استراتژیک لندفیل سراان استفاده شده است. تدا در بررسیه یا میدانی گسته شامل مشاهده مستقیم مصاحبه با استفاده از آمار گرشه یا از سازمان ه یا مربطه با رش چک لیست شناسایی اثرات محیطزیس یت منطقه م مطالعه در محیطهای فیزیکی بیلژیکی اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی بر اساس شاخصه یا شدت اثر اثر شاخص برجسته اثر کتاهمدت بلندمدت اثر برگشتپذیر برگشتناپذیر انجام سپس با تلفیق چکلیست اثرات محیطزیس یت عامل تحلیل SWOT ماتریس IFE EFE تشکیل شد. براساس نتایج حاصله نمره نهایی /90 در ماتریس IFE حاکی از ضعیت ضعیف سیستم نسبت به عامل داخلی عدم استفاده درست از قته یا آن است. بنراین زمند برنامهریزی اعمال مدیریت سازمانی در مقل این عامل میباشد در حالیکه نمره نهایی /8 در ماتریس EFE نشاندهنده ضعیت خب نسبت به عامل خارجی است در ادامه تحقیق راهای استراتژیک راارها الگهایی برای بهسازی تعدیل آثار مخرب محیطزیس یت منطقه م مطالعه مطرح شده است. کلید اژهها: برنامهریزی استراتژیک اثرات محیطزیس ی ت تحلیل SWOT سراان iauh.ac.ir نیسنده مسئل

2 ژپ هشه یا محیطزیست سال شماره 7 بهار تستان 19 8 سرآغاز با پدیدار شدن آثار زیان بار فعالیته یا بشری جهت ایجاد تعادل سازگاری بین فعالیتها محیطزیست رها رشه یا مختلفی داع م استفاده قرار گرفته است. ارزیا یب اثرات از جمله رشه یا بسیار کارامدی است )1( محیطزیس یت (EIA) که با شناسایی محیطزیست درک اهمیت آن آثار بخشها یا فعالیته یا مختلف یک طرح بر اجی محیط را بررسی ارزیا یب میکند در نهایت با تجه به نتایج حاصل از آن راه کارهایی برای ایجاد سازگاری بیشتر بیان میدا. انجام ارزیا یب اثرات محیطزیس یت با تصیب قانن سیاست م یل محیطزیست آمریکا بهصرت مدن در جهان آغاز شد )جعفری لطفی جالل آبادی 18(. رشه یا متنعی برای ارزیا یب به تصیر کشیدن آثار پیامدهای ناشی از احداث بهراری از یک طرح یا تسعه آن جد دا. نکته مهم در کارب رشها تکنیکه یا ارزیا یب گزینهه یا آن است که هر رش منع زمینه اطالعاتی مربط به خد را ز دا در نتیجه از کارایی یژهای برای ارزیا یب طرح هایی مشخص برخار میشد. از اینر تمامی رشها به یک اندازه در ارزیا یب یک طرح مؤثر نخاهد بد. بنراین هر رش میتاند معایب میای خاص خد را داشته باشد ( Asian.)development bank, 1997 در این مقاله از تلفیق رش چک لیست ارزیا یب اثرات محیط )( زیس یت )منری 18( تحلیل SWOT برای ارزیا یب محیطزیس یت استراتژیک لندفیل سراان استفاده شده است. با تجه به این که لندفیل سراان از سال پیش م بهره باری قرار گرفته است ارزیا یب محیطزیس یت در این م به تنهایی مشکلی را حل نخاهد ک. بنراین از تلفیق د رش ارزیا یب محیطزیس یت تحلیل استراتژیک SWOT استفاده شد تا راها راارها الگهایی برای بهسازی تعدیل آثار مخرب محیطزیس یت منطقه م مطالعه ارایه شد. مدل تحلیل استراتژیک SWOT تکنیک SWOT یکی از رشه یا برنامهریزی رای است. با جد این با شناخته شدن سدمندی آن از دهه 1980 میالدی نظریهپان مفق شدند تا دامنه کارب رش ه یا یاد شده را از قلمر برنامهریزی مؤسسهه یا خصصی به قلمر برنامهریزی مدیریت شهری در عرصه عممی برنامه های دلتی همگانی تسری بخشیده با المات آن منطبق سازند )گلکار 18(. مدل SWOT یکی از رهای استراتژیک تطق نقاط قت ضعف درن سیستمی با فرصتها تهدیدات برن سیستمی است. از دیدگاه این مدل یک استراتژی مناسب قتها فرصتها را به حداکثر ضعفها تهدیدها را به حداقل ممکن میرساند )هریسن کارن 18(. این منطق اگر درست به کار گرفته شد نتایج بسیار خبی برای انتخ طراحی یک را اثربخش خاهد داشت )پیرز ريچي 18(. از این مدل در زمینهه یا مختلف از جمله صنعت حمل نقل دریایی 009( al., )Kandakoglu et تسعه فناری )009 al., )Ghazinoory et طراحی سایل دستگاهها Ferrer et ( میکربیلژی ماد غذایی )Wu et al., 009( )al., 009 استحصال بیانرژی 011( al., )Liu et ارزیا یب اثرات محیطزیس یت )006 )Paliwa, مدیریت تریسم 00( al., )Kajanus et استفاده شده است. برای ساختن ماتریس تهدیدات فرصتها نقاط ضعف نقاط قت هشت مرحله زیر انجام شد: فهرستی از فرصتهای عمدهای که در محیط خارجی سازمان جد دا فهرستی از تهدیدات عمده مجد در محیط خارج سازمان فهرستی از نقاط قت داخلی عمده سازمان فهرستی از نقاط عمده ضعف داخلی سازمان نقاط قت داخلی فرصتهای خارجی را با هم مقایسه نتیجه در خانه مربط استراتژیهای SO نقاط ضعف داخلی را با فرصتهای مجد درخارج مقایسه نتیجه را در گره مربط استراتژیه یا WO نقاط قت داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه نتیجه را در گره استراتژیهای ST نقاط ضعف داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه نمده نتیجه را در گره استراتژیهای.)David, )007 WT ماد رشها مقعیت جغرافیایی منطقه م مطالعه منطقهای که م بررسی قرار گرفته است در فاصله 5 کیلمتری جنب رشت در ارتفاعات سراان در غرب جاده رشت- تهران بین رستاهای گلسرک مشنگاه کچا قرار دا. راه

3 85 ارزیا یب محیطزیس یت استراتژیک بزرگترین دفنگاه غیربهداشتی زباله شمال ایران )سراان( با استفاده از تحلیل SWOT دسترسی به آن جاده رشت به تهران جاده اختصاصی محل تخلیه پسماند میباشد. این محل در عرض جغرافیا یئ 7 درجه دقیقه 8 ثانیه تا 7 درجه 5 دقیقه 7 ثانیه شمالی طل جغرافیایی 9 درجه 6 دقیقه 9 ثانیه تا 9 درجه 8 دقیقه ثانیه شرقی اقع شده که حداقل ارتفاع از سطح دریا 8 متر حداکثر 150 متر میرسد. شکل )1( مقعیت جغرافیایی دفنگاه سراان را نشان میدهد. از نظر تپگرافی شامل قسمتی از تپه ماهرهای کم ارتفاع جنگله یا سراان دارای چندین رشته یال کم ارتفاع دره آبراههه یا فصلی چندین چشمه بده است این محل تلنبار در یک دره دارای پشش گیاهی طبیعی قرار دا مشه همه مناطق شمالی ایران به علت گسترش جنگل سراان در جنبشرقی رشت بهسیله جنگل احاطه شده است. جهت عممی دامنهها غربی شرقی بده جریانه یا حاصل از هرزآبه یا سطحی در جهت شرقی )عمما ( از طریق چند رشته دره به خانه سفید جهت دامنهه یا ر به غرب )عمما ( به خانه سیاه که از ارتفاعات قیصر که سرچشمه میگی میریزد. این مکان از سال پیش به بهراری رسیده است. مساحت آن 9 تار ارتفاع میانگین آن 75 متر است. به غیر از شهرستان رشت زبالهها از سایر مناطق استان گیالن نیز به این محل دفن زباله تخلیه میشد. رنه به مین 5/5 تن پسماند به لندفیل سراان از شهرهای مختلف استان ا می شد که شهر رشت با 50 تن در رز بیشترین مقدار را دا )سازمان مدیریت پسماندهای شهاری رشت 188(. کارشناسان متخصص نمره زندهی برای هر یک از عامل داخلی خارجی مدل تحلیل کیفی SWOT تعی نی در نهایت استراتژی راهای مناسب پیشنهاد شده است. یافتهها اثرات محیطزیس یت در چهار طبقندی اثرات سیاسی اثرات اقتصادی اجتماعی فرهنگی اثرات فیزیکی اثرات بیلژیکی بررسی تحلیل SWOT نیز در د بخش عامل درنی بیرنی به صرت ماتریس نقاط قت ضعف فرصت تهدید ارزیا یب شد. تلفیق چکلیست اثرات محیطزیس یت عامل تحلیل SWOT در جدل )1( آه شده است. زندهی اثرات در ماتریس IFE EFE بر اساس شاخصه یا جدل )1( تحلیل دادهه یا پرسشنامه بد. محاسبه زن در محدده نمرات بین صفر تا یک میباشد به طریکه مجمع ضرایب در هر کدام از ماتریسها باید عدد یک شد. درجندی برای هر عامل در محدده 1 تا 5 بر اساس اهمیت مقعیت کننی سیستم انجام شده است. رش پژهش در این تحقیق تدا در بررسیه یا میدانی گسته شامل مشاهده مستقیم مصاحبه با استفاده از آمار گرشها اطالعات آبهای سطحی زیرزمینی آب ها غیره از سازمانه یا مربطه با رش چکلیست شناسایی اثرات محیط زیس یت منطقه م مطالعه در محیطهای فیزیکی بیلژیکی اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی براساس شاخصه یا شدت اثر اثر شاخص برجسته اثر کتاه مدت بلندمدت اثر برگشتپذیر برگشتناپذیر انجام سپس با تلفیق چکلیست )( اثرات محیطزیس یت تحلیل SWOT ماتریس IFE )( EFE تشکیل شد با تزیع پرسشنامه بین 0 نفر از شکل )1(: مقعیت جغرافیایی لندفیل سراان

4 پژ ای هشه ناتسبات را 7 هرامش لاس تسیز لدج :)1( کچ قیفلت تسیل تارثا تی سیز لماع SWOT لیلحت SWOT لماع تارثا س یس تارثا ا ی تارثا یداصتقا یعامتجا یگنهرف دیلت زر نزفا لیاس فرظ ر کی فرصم طبار ناریا رگید اهرشک یاررب هرنمن تادرا یارهلااک یرب تیفیک نیچ ان نامس یگنهامه ای ه یلتم عیانص یدیلت یلیدبت سرتسد ندب ینازرا یاهلااک یب تیفیک ر کی فرصم تق ین یاپ دیرخ ناکما لاصحتسا گ ناتم شر گیب دیدش یب نفعت تیعمج شیازفا لند نآ دیلت هلز رتشیب هزیگنا تظافح تسیز درج دادرعت یداریز NGOs دعتسم ندب نفد هاگ هیامرس یراذگ ناکما دیلت یژرنا قرب شیازفا شیارگ سکل ییارگ عمج ریغ یرآ یتشاد هلز ناکم نفد یهدناماس یراگ عرمج یاره یرآ هرلز رک یکفت هدرش طرست نامس تفایب هعاشا یرامیب اه ندش یفرصم تیریدم هضرع تسان اهراناخ اضاقت دج هناخراک تسپمک تشر تاغیلبت هناسر یا کیکفت دبم هرهچ شزمآ هرهچ کیکفت ادبم نامس طست تفایب نیب نتفر یتنس گنهرف ییازلاغتشا لیاسم یبهذم یداقتعا تهح فرصم تس هداج یسرتسد ین اهتق اهفعض ینریب اهتصرف اهدیدهت عن تاریثأت تدش رثا مک طستم دایز لط تدم رثا هاتک تدم دنلب تدم ریذپتشگرب ریذپانتشگرب صخاش رثا هتسجرب ن ی اهتق اهفعض نریب ی اهتصرف اهدیدهت عن تاریثأت تدش رثا مک طستم دایز لط تدم رثا هاتک تدم دنلب تدم ریذپتشگرب ریذپانتشگرب صخاش رثا هتسجرب

5 تی سیز یتشادریغ هاگنفد نیرتگرزب کیژتارتسا هدافتسا )ناارس( ناریا لامش هلز SWOT لیلحت 87 IFEM ین سپ یسررب لماع ین لماع هدمع هتخانش سیرتام لماع ین ج.دش دادعت لماع ین یعت هدنریگرب تق فعض دشیم حرش لدج )( ن یب ا دشیم تسخن( تق سپس فعض سیرتام هدرآ.)تسا لدج :)( سیرتام تق یشان لماع ین :عبنم ای هیسررب ینادیم یاه هداد لیلحت همانشسرپ EFEM ینریب فده یسررب لیلحت لماع ییاسانش اهتصرف ییاهدیدهت تسا نریب رب ی ر هقطنم ریثأت یم.دنراذگ عقا ینریب اهتصرف ییاهدیدهت ییاسانش دش لماش داعبا یداصتقا یعامتجا س یس ا ی... یم.دش لدج )( تصرف اهدیدهت بیارض ینز لماع هدرآ.تسا تق نز هج یدنب یتما ینز تاحیضت مجح لباق یهجت هلز لاس شیپ یلاط( )فیثک 0/07 0/8. دج ناتخ نانع هدنهاک راشتنا یب نفعت 0/0 0/09 ناکم لیفدنل یاه لخاد ای هلگنج ناارس عقا.تسا. ناکما لاصحتسا گ ناتم شر گیب 0/10 5 0/5. ناکما دیلت یژرنا قرب 0/08 0/.5 ییازلاغتشا 0/0 0/1.6 هداج یسرتسد 0/0.7 دعتسم ندب هاگنفد یراذگهیامرس 0/1 عمج 0/9 6 1/ فعض نز هج یدنب یتما ینز راشتنا اریش 0/1 5 0/5 لامتحا دایز راشتنا اریش ات بلاات یلزنا هقطنم میشکایس. بیرخت ششپ یهایگ ناتخ ای هلگنج ناارس 0/ تکرح هلز تمس لگنج لیلد تلاح یریمخ اههلز. هعاشا اهیرامیب 0/1. یزسشتآ شیازفا ای ههدنیلاآ اه 0/0 0/09 لیلد راشتنا گ ناتم.5 یتص یگدلآ رثا ت یلمع ا لمح لقن حیطست 0/01 0/0.6 رضح ای ههنگ رجاهم شهاک دادعت ای ههنگ یمب 0/05 0/15.7 یب دیدش نفعت 0/08 صصخ لصف امرگ طیارش بآ یاه تشر.8 بیرخت دنامشچ یعیبط ای هلگنج ناارس 0/0.9 تشادرب بیرخت عیانم کاخ تهج نیمأت کاخ هضرق 0/0 0 رییغت یژلفرم )نیمزلکش( 0/01 1 0/01 1 درا ندمآ تاراسخ نااهایگ راثا یااهگ دعااصتم زکرم نفد 0/0 یاههنگ یرناج ان ضرعم دیدهت 0/05 0/15 عمج 0/61 1/8

6 ژپ هشه یا محیطزیست سال شماره 7 بهار تستان جدل )(: ماتریس ارزیا یب نقاط فرصت نقاط فرصت تهدیدهای ناشی از عامل بیرنی زن درجه بندی امتیاز زنی تضیحات به جد آمدن فرصته یا شغلی ایجاد درآمد تبلیغات رسانهای برای تفکیک از مبدا. افیش تجه بخش خصصی به سرمایهگذاری. 0/ 0/1 0/05 0/0. آمزش چهره به چهره تفکیک از مبدا تسط سازمان بازیافت انگیزه حفاظت از محیطزیست در مم جد تعداد زیا ید 5. جد کارخانه کمپست رشت 6. 0/5 0/1 0/ /1 0/0 NGOs.7 ساماندهی گاریه یا جمعآری زباله تفکیک شده تسط سازمان بازیافت 0/0 0/05.8 مسائل مذی اعتقادی در حهت مصرف درست منبع: بررسیه یا جمع میدانی تحلیل داده های پرسشنامه 1/5 0 0/0 0/0 نقاط تهدید از بین رفتن فرهنگ سنتی مم جدل )(: ماتریس راهای مؤثر کلیدی زن 0/0 درجه بندی 1 امتیاز زنی 0/0 تضیحات تلید زباله بیشتر 0/ 0/1 0/1 0/08 0/ 0/16 0/8 0/0 0/0 1/7. تلید رز افزن سایل ظرف یک بار مصرف 0/1. افیش جمعیت به دنبال آن تلید زباله بیشتر 0/0. مصرفی شدن مدیریت نادرست عرضه تقاضا خانارها.5 افیش گرایش به لکسگرایی مم 0/0.6 گازهای متصاعد از محل دفن.7 تغذیه پرندگان برخی حیانات اهلی چرای احشام.8 آلدگی آب های زیرزمینی سطحی 0/08 9. ناهماهنگی سازمانه یا صنایع تلیدی تبدیلی متلی مثل بازیافت محیطزیست باا 0/0 10. در دسترس بدن ارنی کاالهای مصرف قدرت پایین خرید مم بیکیفیت یک بار 11. راط ایاران باا دیگار کشارها بارای نمناه اات 0/07 کاالهای بیکیفیت از چین جمعآری غیربهداشتی زباله در مکان دفن 0/01 آلدگی فیزیکی شیمیایی بیلژیک خاک جمع 7 0/05 0/60

7 89 ارزیا یب محیطزیس یت استراتژیک بزرگترین دفنگاه غیربهداشتی زباله شمال ایران )سراان( با استفاده از تحلیل SWOT چکیده تحلیل فرصتها: 1. به جد آمدن فرصته یا شغلی ایجاد درآمد. تبلیغات رسانهای برای تفکیک از مبدا. افیش تجه بخش خصصی به سرمایهگذاری. آمزش چهره به چهره تفکیک از مبدا تسط سازمان بازیافت 5. انگیزه حفاظت از محیطزیست در مم جد تعداد زیادی NGOs 6. جد کارخانه کمپست رشت 7. ساماندهی گاریه یا تسط سازمان بازیافت جمعآری زبالره تفکی کر 8. مسایل مذی اعتقادی در حهت مصرف درست شه تهدیدها: 1. از بین رفتن فرهنگ سنتی مم..5. تلید رز افزن سایل ظرف یک بار مصرف افیش جمعیت به دنبال آن تلید زباله بیشتر. مصرفی شدن مدیریت نادرسرت عرضره تقاضرا خانارها افیش گرایش به لکسگرایی مم 6. گازهای متصاعد از محل دفن 7. تغذیه پرندگان برخی حیانات اهلی چرای احشام 8. آلدگی آبه یا 9. ناهماهنگی سازمانه یا 0 1 زیرزمینی سطحی زیست با صنایع تلیدی تبدیلی متلی مثل بازیافت محیط در دسترس بدن ارنی کاالهای بیکیفیت یک بار مصرف قدرت پای نی خرید مم رط ایران با دیگر کشرها بررای نمنره اات کاالهای بیکیفیت از چین جمعآری غیربهداشتی زباله در مکان دفن 1. آلدگی فیزیکی شیمیایی بیلژیک خاک تحلیل SWOT نقاط قت: 1. حجم قل تجهی از زباله از سرال پریش )طر کثیف(. جد درختان بهعنان کاهشدهنده انتشار بی تعفن. امکان استحصال گاز متان با رش بیگاز. امکان تلید انرژی برق 5. اشتغالیی 6. جاده دسترسی 7. مستعد بدن دفنگاه برای سرمایهگذاری ی راهای رقتی/ تهاجمی :(so) راهای تنع :(st) 1. با باشت اصلی از بیگاز لندفیل گازهاای متصااعد از دفنگاه کاهش میید.. با سرمایهگذاری بخش خصصی از افراد متفرقه به مکان لندفیل جلگیری خاهد شد به دنباال آن جماع آری غیربهداشتی زباله جد ندا.. ساماندهی آی نی نامه یاا رااار مناس تساط ساازمان بازیافت برای مدیریت عدم تغذیه حیاتحش حیانات اهلی از زبالهها الغ به سرمایهگذار یا بخش خصصی. با باشت بهراری اصلی مساتمر از زبالاههاای لندفیل در بلند مدت انتقال انااع آلادگیهاای محایط زیس یت کاهش خاهد یافت. 1. استفاده از قلیت تلید بیگاز لندفیل بهمنظر اشتغالیی. ایجاد تأسیسات زیربنایی برای تلید برق. تشیق سرمایهگذاری در زمینه بهارااری اقتصاادی از زبالهه یا تلنبار شده دفنگاه برای کاهش اثرات محیطای اشتغالیی. استفاده از جاده دسترسای مجاد بارای بازدیاد مام از مشکالت محیطزیس ی ت جهت ایجااد انگیازه حفاظات از محیطزیست مصرف درست منع نقاط ضعف: 1. انتشار شیره. تخریب پشش گیاهی درختان جنگله یا. اشاعه بیماریها. آتشسزی افیش آالیندهه یا.6.7 ها سراان 5. آلدگی صتی بر اثر عملیات حمل نقل تسطیح حضر گنهه یا بی شدید تعفن مهاجر کاهش تعداد گنهه یا 8. تخریب چشمانداز طبیعی جنگله یا.9 سراان بمی باشت تخریب منایع خاک جهت تأمین خاک قرضه 10. تغییر مرفلژی )شکل زمین( 11. ا آمدن خسارات به گیاهان در اثر گازهای متصاعد شده از مرکز دفن 1. گنههای جانری نادر در معرض تهدید راهای باز نگری( wo ): راهای تدافعی( wt ): 1. تصیب قاانین محایطزیساتی مناس جهات کنتارل کیفیت کاالهای تلیدی صنایع مختلف. تصیب قانین مناسب جهت کنتارل کیفی تا کاالهاای ااتی صنایع مختلف از کشر چین سایر کشرها.... تغییر سیاست دلت در مصرفی کن خانارها تاالش در جهت حمایت از مستقل شدن خانارها از لحاظ برخی اقالم مصرفی )در سق خانادهها خیلی از اقالم مصرفی خد را به دست خدشان تلیاد مایکناد در نتیجاه کاهش مصرف منع را به دنبال داشت(. 1. خاکریزی رنه ری زبالهه یا دفع شده. عملیات مهندسی جهت کنترل شیره. مطالعه دقیقتر جامعه علمی در زمینه حفار چااه کاناال برای استحصال بیگاز لندفیل یا سایر منع انرژی مثال زبالهسزها. با تجه به فرصته یا مجد )کارخانه کمپست تفکیک از مبدا...( حجم زباله ی به لندفیل را کاهش دهیم

8 پژ ای هشه ناتسبات را 7 هرامش لاس تسیز نیدت اهیژتارتسا )دربهار( اهیژتارتسا عمجم ای هیشمطخ لی ک دنتسه هار ندیسر فده ییاغ ار صخشم.دنسیم قباطم لدج )( لماع یلخاد یجراخ بیارض ره مادک لماع شزرا ینز اهنآ هناگادج رگیدمه هسیاقم یاهدربهار رثؤم یدیلک هجت براجت هدنراگن ای هیسررب ینادیم یدانسا نیدت.دش ثحب یریگهجیتن قباطم لدج )( بیرض نیرتشیب ینز تق طبرم لاصحتسا گیب دیلت یژرنا قرب بیترت 0/1 0/08 فعض راشتنا اریش بیرخت ششپ یهایگ ناتخ ای هلگنج ناارس بیترت 0/1 دشیم مزل هجت ره هچ رتشیب ییاسانش یدبلاک لماع ار.دناسریم عمجم اهیتما لماع یلخاد /90 هدب ربانب نآ هچ ینم کینکت SWOT دای دش یکاح تیعض فیعض تبسن لماع یلخاد تسا میتسناتن ای هتق متسیس یتس هدافتسا مینک دنمین یزیرهمانرب لامعا تیریدم ینامس لباقم لماع.میتسه قباطم لدج )( شزمآ هرهچ هرهچ کیکفت ادبم طست نامس تفایب دج هناخراک تسپمک تشر بیترت 0/1 نیرتمهم ای هتصرف ینریب یگدلآ ای آ ینیمزریز یحطس دیلت زر نزفا لیاس فرظ ر کی فرصم طبار ناریا رگید اهرشک هنمن تادرا یاهلااک یب تیفیک نیچ بیترت 0/1 0/08 0/07 نیرتشیب بیرض ینز ار نیب لماع دیدهت.دنرادرخرب نینچمه عمجم یاهیتما لماع یجراخ /8 ناشن هدنهد تیعض بخ تبسن لماع یجراخ.دشیم نیرتمهم اهییژتارتسا تهج یزیرهمانرب کیژتارتسا لیفدنل ناارس ترص ریز لباق حیرشت :دنتسه SO یاهدربهار هدافتسا تیلباق دیلت گیب :لیفدنل ثادحا هعست هاگرین گیب لیفدنل ناارس نانع کی شر نئامطم تاهج یرآعمج عفد یتشاد دام دیاز لرتنک فذح لماع یگدلآ ای آ یحطس ای ههرفس ینیمزریز رانک دایلت یژرنا تیمها یصاخ رادرخرب.تسا لاح ات یقفم همانرب طنم ای هیسررب قیقد ناصصختم شاخب یراذگهیامرس تلد شخب یصصخ تکرااشم یمامع تسا. داجیا تاسیسأت ییانبریز دیلت قرب. قیشت یراذگهیامرس هنیمز یرادربهر یداصتقا هلز ای ه رنلت هاگنفد شهاک تارثا ی ییازلاغتشا. هدافتسا هداج یسرتسد دجم دیدب تلاکشم ت ی سیز تهج داجیا هزیگنا تظافح تسیز فرصم تس عبانم نشر ندرک هاگدید رب هتکن یساسا ناسانشراک تسیز همه رب هعست دیکأت.دنراد هتبلا یزیرهمانرب ینتبم رب یرادیاپ ای هصخاش تسیز ممع( تسیز ار سکل یتافیرشت دننیبیم رب ای هنج کیژلکا هجت ینادنچ )دنرادن میهاخ تسنات هاگدید ار تبسن هلقم تسیز رتیقطنم رتلقعم.مییامن ST یاهدربهار تشادرب یلصا گیب لیفدنل یاهگ دعاصتم نفد هاگ شهاک دباییم. یراذگهیامرس شخب یصصخ در دارفا هقرفتم ناکم لیفدنل یریگلج دهاخ دش لند نآ ری آعمج یتشادریغ هلز دج درادن هنازر( هیلخت اههلز ناکم لیفدنل ناارس هدع یدایز صخلا ناکدک نانز یرآعمج ملاقا یتفایب نیب ای ههلز هیلخت ای هشر یتشادریغ )دمنیم. یهدناماس ین یآ همان ای راکهار بسانم طست نامس تفایب تیریدم مدع هیذغت ت یح ا شح تانایح یلها اههلز غلا راذگهیامرس ای شخب یصصخ. تشادرب یرادربهر یلصا رمتسم یاههلز لیفذنل دنلب تدم لاقتنا عانا ای هیگدلآ تی سیز شهاک دهاخ.تفای WO یاهدربهار یزیرکاخ هنازر ی ر ای ههلز عفد. ت یلمع ا یسدنهم تهج لرتنک اریش

9 91 ارزیا یب محیطزیس یت استراتژیک بزرگترین دفنگاه غیربهداشتی زباله شمال ایران )سراان( با استفاده از تحلیل SWOT پیشنهادها 1. بررسیه یا مشکافانه در م هر یک از عامل مطرح شده )ماتریس عامل خارجی داخلی(. بررسی راارهای الزم برای تدین آی نی نامه اجرایی به منظر هماهنگی سازمانها از جمله محیطزیست منع طبیعی استانداری شهاری صنایع در زمینه کنترل کاهش پسماندهای شهری. تمرکز بیشتر بر ر ی نقش رسانهها سازمانه یا مم نهاد در کاهش مین تلید پسماندهای شهری. اعطای تسهیالت یژه به سرمایه گذاران بخش بازیافت حمایته یا الزم از این صنایع. یادداشتها 1. Environmental impact assessment. Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats. Internal Factor Evaluation. External Factor Evaluation. مطالعه دقیقتر جامعه علمی در زمینه حفر چاه کانال برای استحصال بیگاز لندفیل یا سایر منع انرژی مانند زباله سزها. کاهش حجم زباله ی به لندفیل با تجه به فرصتهای مجد )کارخانه کمپست تفکیک از مبداء...(. راهای WT 1. تصیب قانین محیطزیس یت مناسب جهت کنترل کیفیت کاالهای تلیدی صنایع مختلف. تصیب قانین مناسب جهت کنترل کیفیت کاالهای ااتی صنایع مختلف از کشر چین سایر کشرها )متأسفانه کمبد در برخی ما نبد قانین یا مکانیزم خاص در زمینه کنترل کیفی کاالهای ااتی از لحاظ شاخصه یا محیط زیس یت مجب اات کاالهای بیکیفیت شده است این یع ین افیش در ریز منع(. تغییر سیاست دلت در مصرفی کن خانارها تالش در جهت حمایت از مستقل شدن خانارها از لحاظ برخی اقالم مصرفی )در سق خانادهها خیلی از اقالم مصرفی خد را به دست خدشان تلید میکند در نتیجه کاهش مصرف منع را به دنبال داشت(. فهرست منع پيرز ج. ريچي ر. 18. مديريت راي )برنامهريزي اجرا كنترل( تهران: انتشارات سمت. جعفري ح. ر. لطفي جالل آبادي ع. 18. ارزيا يب.6-55 :)( آثار محيطزيس يت فعاليته يا نفتي فالت قاره خليجفارس مجله محيطشناسي. سازمان مديريت پسماندهاي شهاري رشت طرح جامع مديريت پسماندهاي شهاري رشت )جلد ال(. گلكار ك. 18. مناسب سازي تكنيك (SOWT) براي كارب در طراحي شهري مجله صفه. )1(: 1-1. منري م. 18. ارزيا يب اثرات زيست محيطي )چاپ ال( تهران: انتشارات ميترا. هريسن ج. كارن ج. 18. مديريت استراتژيك )چاپ ال( ترجمه بهرز قاسمي تهران: انتشارات هيات. Asian development bank Environmental impact assessment for Developing Countries in Asia. Asian development bank publications. 9 pp. David, F. R Strategic management concepts and cases. New York: Prentice Hall. Ferrer, J.; Prats, C.; Lopez, D. & Vives-Rego, J Mathematical modeling methodologies in predictive food microbiology: A SWOT analysis. International Journal of Food Microbiology. (1): 8.

10 ژپ هشه یا محیطزیست سال شماره 7 بهار تستان 19 9 Ghazinoory, S.; Divsalar, A. & Soofi, A. S A new definition and framework for the development of a national technology strategy: The case of nanotechnology for Iran. Technological Forecasting & Social Change. (76): Kajanus, M.; Kangas, J. & Kurttila, M. 00. The use of value focused thinking and the SWOT hybrid method in tourism management. Tourism Management. (5): Kandakoglu, A.; Celik, M. & Akgun, I A multi-methodological approach for shipping registry selection in maritime transportation industry. Mathematical and Computer Modeling. (9): Liu, T. T.; Conkey, B. G. Mc. & Ma, Z. Y. and et al Strengths, Weaknessness, Opportunities and Threats Analysis of Bioenergy Production on Marginal Land. Energy Procedia. (5): Paliwal, R EIA practice in India and its evaluation using SWOT analysis. Environmental Impact Assessment Review (6): Wu, F.G.; Ma, M. Y. & Chang, R. H A new user-centered design approach: A hair washing assistive device design for users with shoulder mobility restriction. Applied Ergonomics. (0):

11

12