هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد قطعا او را با زندگى پاكيزهاى حيات آنچه انجام مىدادند پاداش خواهيم داد

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد قطعا او را با زندگى پاكيزهاى حيات آنچه انجام مىدادند پاداش خواهيم داد"

Transcription

1 م ن ع م ل ص ال ح ا م ن ذ ك ر أ أ نث ى ه م ؤ م ن ف ل ن ح ي ي ن ه ح ي اة ط ي ب ة ل ن ج ز ي ن ه م أ ج ر ه م ب أ ح س ن م ا ك ان ا ي ع م ل ن هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند مؤمن باشد قطعا ا را با زندگى پاكيزهاى حيات آنچه انجام مىدادند پاداش خاهيم داد ]حقيقى[ بخشيم مسلما به آنان بهتر از

2 ال تخزنی يم يبعثن يم ال ينفع مال ال بنن اال من اتی هللا بقلب سليم در رزی که همه بر انگيخته ميشند مرا خار مگردان-رزی که دارايی فرزندان سدی ندارد مگر کسی که با قلب سليم به سی خدا ايد 2

3 إ ذ ج اء ر ب ه ب ق ل ب س ل يم به محضر خداند قلب سليم بياريد سره صافات آيه 84 3

4 امير ممنان حضرت علی عليه السالم ميفرمايند بدانيد يکی از باليا فقر است بدتر از فقر بيماری بدن است بدتراز بيماری بدن بيماری قلب است بدانيد از عامل سالمت تن تقای قلب است. يعنی تقی پاکی دل رح ران سالمت تن را به همراه ميارد.

5 کشش کنيد که هر قدمی که برای علم بر می داريد برای عمل ظاهری برای اعمال باطنی ايجاد تقی در خدتان ايجاد استقامت امانت در خدتان بکنيد که قتی از دانشگاه ان شا هللا بيرن می آييد يک انسانی باشيد که هم معلمات داشته باشيد هم امانت دار باشيد... نفس خد را مهار کرده باشيد.

6 اغلب ما پزشکان عادت داريم که از سالمت جسمانی صحبت کنيم گاهی اقات از عادات تغذيه ای رزش رفتار های پر خطر بر سالمت جسمانی سخن ميگييم.اما هرگز يا خيلی کم از تاثير سالمت معنی بر شرايط فيزيکی خد سخن به ميان مياريم.اين در حالی است که ميدانيم بدن ما فقط بعد جسمانی ندارد ابعاد مختلفاحساسی, فکری معنی دارد که ميتاند سالمت جسمی را تحت تاثير قرار دهد.

7 سازمان بهداشت جهانی تعريف سالمتی را اسايش کامل جسمی,رانی اجتماعی ناميد نه فقط نداشتن بيماری نقص عض.همين سازمان متعاقب پيشنهاد اعضای ان در د دهه گذشته کشرهای عض را تشيق نمد تا به سالمت معنی تجه کنند..حکيم نظامی در قرن ششم هجری در کتاب پنج گنج سالمت را اينطر تعريف کرده: کزين بگذری جمله بيهدگی است سالمت در اقليم اسدگی است

8 بار دينی اعتقاد به ذات اليزال الهی در ميان متقدمين پزشکی ما بحد اکمل جد داشت نمنه آن جمالتی است که شيخالرئيس ابعلیسينا درآغاز کتاب قانن به کار برده است: ستايش باد خداند را که سزاار ستايش است به سبب بزرگاريش کثرت الطافش درد بر سرر پيامبران محمد )ص( ددمان ا

9 هلمج زا بادآ قلاخا بیبط تسیب د رما :تسا لا : نآ هک رد ماگنه هجلاعم دخ ار رد نایم دنیبن یفاش قح ار لج«هناش» رد نایم دنیب مئاد دمتسم ضیف تاکرب زا ا دشاب ملعم داتسا دخ ار رکش ناسحا دیامن اریز هک ردپ ردام ا ثعاب هطسا دلت تایح ینامسج دنیا ملعم داتسا ثعاب دلت یناحر تایح ینعم تاجن ا زا یانگنت تملظ لهج هب تعس هاگ ملاع ملع.دنرن نینچمه دیاب ره یسک هک نخس کین رما هدیدنسپ نایب دیامن ای ییاطخ زا ددرگرداص ا لاب لمات رد در راکنا ا رد دیاین ضراعم اب یسک ددرگن حیبقت عینشت یبیبط رگید دیامنن اطخ نارگید ار هیام راختفا ززعت دخ درامشن هکلب هیام هبنت دخ دناد هک دخ نینچ ریبدت.دیامنن

10 دم : آن که باید به حسن خلق بشاشت لطف کالم متفقد متجه احال مرضی باشد اگر سء تدبیری نمایند به زدی از جا در نیاید آنها را از خد نرنجاند سخنی نگید که باعث یاس آنها گردد بلکه به ترحم ترنم مدارا مکرر سخن آنها را بشند به عنان نصح معظه آنها را از ناپرهیزی سء تدبیر بازدارد.

11 کارکرد سالمت معنی هر چند مهمترين اثر کارکرد معنيت تقيت رحيه تکل اتکا به درگاه ذات اقدس الهی به تبع ان جلب عنايات حق تعالی است اما عزت,کرامت,ارامش اطمينان قلبی,قناعت,افزايش رحيه,غرر اعتماد ملی,اقتدار اجتماعی,افزايش منزلت اجتماعی,افزايش اميد نشاط اجتماعی افزايش سطح بهداشت سالمت به علت پايبندی به اعتقادات دينی رعايت دسترت مذهبی ميتاند به صرت غير مستقيم بر کيفيت زندگی فرد تاثير گذاشته باعث افزايش طل عمر فرد گردد.

12 اثر سالمت معنی بر سالمت جسمانی در مطالعات متعددی که تسط دانشمندان غربی که مهمترين ان تسط اقای کيين انجام شده از نظر رش شناسی مرد تاييد قرار گرفته است ثابت شده است که در 75 در صد مارد مذهبی بدن ميتاند يک عامل پيش گيی کننده مهم در افزايش طل عمر باشد اين مضع مقعی اهميت بيشتر پيدا ميکند که شرکت در مراسم مذهبی به طر منظم با فاصل معين صرت گيرد.همچنين در 137 مطالعه ارتباط بين سالمت معنی مذهبی سيگار کشيدن را بررسی کردنددر 90 درصد اين مارديک ارتباط معکس بين مذهبی بدن سيگار کشيدن جد داشته است.در سی هفت مطالعه ديگر اثبات شد که در 68 درصد مارد يک ارتباط مثبت بين افزايش فعاليت فيزيکی رزشی مذهبی بدن به اثبات رسيده است.از سی ديگر رفتار های جنسی خطرناک از قبيل ايدز سفليس در افراد مذهبی بطر قابل تجهی کمتر ديده ميشد.

13 سالمت معنی در برنامه های درسی دانشکده های پزشکی: متحده آمريکا برزيل انگلستان اياالت کشر کل دانشکده پزشکی/ دريافت پاسخ )تعداد( جد سالمت معنی در برنامه های درسی )%( درس اجباری )%( بار که معنيت / مذهب مهم است )%( اياالت متحده /122 برزيل / /180 انگلستان --- 5/ / Koenig HG. J Psychiatry in Medicine 2010; 40: Lucchetti G, et al. BMC Medical Education 2012; 12: Culatto A, Summerton CB. J Relig Health Published Online: 26 Number 2014.

14 راهبرد ۶ : سند دانشگاه اسالمی طراحی تبیین تدین نظام جامع اخالق فقه پزشکی سالمت معنی بر اساس آمزه های اسالمی اقدامات: ۱-۶ -تدین فلسفه فقه اخالق پزشکی بر اساس آمزه های اسالمی با بهره گیری از منابع علمی تجارب دانشگاه ها حزه های علمیه ۲-۶ -انسجامبخشی کارامدسازی ساختار حزه اخالق پزشکی به منظر تسعه تریج نظارت ارزیابی در تمامی شئن به یژه آمزش درمان در سطح ملی ستاد صف ۳-۶ -طراحی تبیین تدین شاخص های سالمت معنی ارتقای سالمت معنی بیماران جامعه پزشکی سالمت عممی جامعه متناسب با آمزه های اسالمی ۴-۶ -طراحی نظام تشیق پزشکان متعهد معرفی الگهای برتر اخالق پزشکی سالمت معنی ۵-۶ -ایجاد گسترش محیط های معنی مراکز مشاره دینی

15 جايگاه راهبرد جلب حمايت همه جانبه بسياری از برنامه هايی که در حزه سالمت با هدف تغيير رفتار طراحي مي شند بدن اصالح ديدگاه تصميم گيرندگان ايجاد تغيير در سياست هاي عممي جامعه امکان پذير نيست. مفقيت اجراي برنامه ها نيازمند حمايت همه جانبه افراد سازمان ها بخش هاي کليدي جامعه از برنامه هاي سالمت است در اين راستا راهبرد جلب حمايت همه جانبه راهبردي اساسي به شمار مي رد.

16 شناسايي تحليل دست اندرکاران ذی نفعان شرکا تصميم گيرندگان مخالفين

17 فنن ترغیب سازی ايجاد فشار (Pressuring) حساس سازي (Sensitizing) مذاکره (Negotiation) چانه زنی يا اعمال نفذ (Lobbying) دادخاهي (Petitioning) مناظره (Debating) گفتگ (Dialoguing) بسيج کردن (Mobilizing) فنن رسانه اي( Techniques (Media

18 18