بررسی اثر ا- متیل سیکلو پروپن و نانو زي ولیتهاي حاوي پرمنگنات پتاسیم و تیمار توأم آنها در افزایش ماندگاري و کیفیت سیب قرمز و زرد لبنانی

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "بررسی اثر ا- متیل سیکلو پروپن و نانو زي ولیتهاي حاوي پرمنگنات پتاسیم و تیمار توأم آنها در افزایش ماندگاري و کیفیت سیب قرمز و زرد لبنانی"

Transcription

1 مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال هشتم شماره تابستان 139 صفحات Downloe from nsft.smu.c.ir t 14: on Friy Ferury 1st 019 بررسی اثر ا- متیل سیکلو پروپن و نانو زي ولیتهاي حاوي پرمنگنات پتاسیم و تیمار توأم آنها در افزایش ماندگاري و کیفیت سیب قرمز و زرد لبنانی فاطمه سردابی جواد مهتدينیا فروغ شواخی علی اشرف جعفري 1- دانشجوي کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز ایران - نویسنده مسي ول: دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز ایران پست الکترونیکی: 3- استادیار مو سسه تحقیقات فنی- مهندسی کشاورزي کرج ایران 4- استاد مو سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تهران ایران تاریخ دریافت: 9// چکیده تاریخ پذیرش: 9/4/5 سابقه و هدف: با توجه به تولید انبوه سیب در ایران با استفاده از فناوريهاي مو ثر بستهبندي و انبارداري میتوان از ضایعات این میوه ارزشمند جلوگیري کرد. نظر به نقش مو ثر اتیلن در افت کیفیت سیب این پژوهش با هدف بررسی اثر کاهش اتیلن در بهبود کیفیت دو رقم سیب تولیدي ایران طی انبارداري انجام شد. مواد و روشها: آزمایش به صورت طرح کرت خرد شده در زمان بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و با استفاده از گرانولهاي حاوي نانو جاذب اتیلن در دو سطح (0 و 10 گرم) و 1- متیل سیکلوپروپن در دو سطح ppm) 1 و 0) بر روي سیب قرمز و زرد لبنانی انجام شد. نمونهها در انبار با دماي ±0/5 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی %90 به مدت 5 ماه قرار گرفت. ارزیابی کیفی نمونهها (شامل افت وزن سفتی بافت ph اسیدیته و کل مواد جامد محلول) قبل از انبار و هر ماه یک بار انجام شد. ویتامین ث نیز در ابتدا و انتهاي انبارداري تعیین شد. یافتهها: مقایسه میانگینها نشان داد کمترین (4/39) ph بیشترین اسیدیته (0/31 درصد) پایینترین مواد جامد محلول (14/8 درصد) بیشترین سفتی بافت ) (17/54N/m پایینترین میزان کاهش وزن (3/10 درصد) و بالاترین مقدار ویتامین ث ) 1- (6/7mg/100g مربوط به تیمار توأم 1-MCP و جاذب اتیلن بود و برعکس بیشترین (4/60) ph کمترین اسیدیته (0/5 درصد) بیشترین مواد جامد محلول (15/1 درصد) کمترین سفتی بافت به تیمار شاهد بود. ) (14/30N/m بیشترین میزان کاهش وزن (3/51 درصد) و کمترین مقدار ویتامین ث ) 1- (5/6mg/100g مربوط نتیجهگیري: استفاده از 1-MCP و نانوجاذب اتیلن به صورت همزمان اثر بهتري در حفظ کیفیت هر دو رقم سیب نسبت به استفاده از هر کدام به تنهایی داشت. رقم قرمز به علت سفتی بافت بالاتر و ظاهر تازهتر قابلیت انبارمانی بهتري از رقم زرد نشان داد. واژگان کلیدي: مقدمه پرمنگنات پتاسیم جاذب اتیلن سیب نانو زي ولیت 1- متیل سیکلوپروپن یکی از محصولات مهم کشاورزي ایران سیب درختی است. به طوري که ایران جزو 8 کشور اول تولیدکننده سیب جهان به شمار میآید (1). میوه سیب به علت محتواي بالاي پلیفنلها و متداول بودن مصرف آن توسط مردم نقش مهمی در سلامت جامعه دارد (). گزارشها نشان میدهند مصرف مداوم سیب منجر به کاهش بیماريهاي قلبی و تصلب عروق میشود (3). کاربرد فناوريهاي مدرن از طریق حفظ کیفیت محصول سبب افزایش خرید و مصرف این میوه میشود (4). از آنجا که هورمون اتیلن بر بسیاري از فرآیندهاي رسیدگی سیب اثر میگذارد عمدهترین اهداف حفظ کیفیت در مرحله پس از برداشت سیب باید بر اساس کاهش فرآیندهاي متابولیسمی مثل تنفس و تولید اتیلن باشد (5). از این رو استفاده از یک ترکیب ضد اتیلن به نام 1- متیل سیکلو پروپن (1-MCP) به منظور کاهش ضایعات

2 بررسی اثر ا- متیل سیکلو پروپن.../ فاطمه سردابی و همکاران 136 Downloe from nsft.smu.c.ir t 14: on Friy Ferury 1st 019 پس از برداشت گسترش یافته است. این ترکیب تا ثیر به سزایی در افزایش کیفیت محصولات باغی ایجاد کرده است و امروزه در کشورهاي مختلف جهان به منظور حفاظت محصولات باغی از آثار مخرب اتیلن از این ترکیب استفاده میشود (6). تحقیقات متعددي نشان دادهاند که این ترکیب براي انسان غیر سمی است مقدار باقیمانده آن در محصول بسیار ناچیز بوده و در غلظتهاي بسیار کم مو ثر است (7). اثر غلظتهاي متفاوت -1 MCP در محصولات مختلف در مهار نمودن درجات رسیدگی آنها نیز قابل اهمیت است. براي مثال استفاده 1 ppm از ماده -1 MCP به منظور مهار نمودن فرایندهاي رسیدگی در بیشتر ارقام سیب و گلابی مو ثر بوده است (8). استفاده از فن اوريهاي جدید بستهبندي از جمل ه بستهبندي فعال با استفاده از جاذبهاي اتیلن منجر به افزایش زمان انبارمانی محصول همراه با رضایت مصرفکننده میشود (4). زي ولیتها مواد کریستالی سیلیکات آلومینیومی هستند که به منظور جذب اتیلن مورد استفاده قرار میگیرند. همچنین مشخص شده است که در صورت کاربرد آنها به صورت ترکیب با اکسیدکنندهها یا کاتالیستهاي اتیلن اثر آنها بیشتر میشود (9). پرمنگنات پتاسیم اکسیدکنندهاي قوي است که بیشترین کاربرد تجاري را در حذف اتیلن دارد و به مقدار گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن میوه به کار می رود (10). این ماده باعث اکسید شدن اتیلن به اتیلن گلیکول و یا اسید استیک میشود. اگرچه به علت خاصیت سمی زیادي که پرمنگنات پتاسیم دارد نمیتوان آن را به طور مستقیم در مواد غذایی به کار برد. تحقیقات نشان میدهند محلول اشباع پرمنگنات پتاسیم را میتوان بر روي بسترهاي مناسب و مواد معدنی بیضرر مانند سلیکاژل کربن فعال پرلیت زي ولیت یا آلومینا قرار داد و یا از گلولههاي pellet) ( حاصل آن در بستههاي کوچک (Schet) فیلمهاي بستهبندي و یا فیلترها استفاده نمود. این محصولات را میتوان در بستهبندي تجهیزات سردخانه و یا طی حمل و نقل میوه به کار برد (11). براي افزایش میزان اثرگذاري این مواد میتوان از افزایش سطح تماس پرمنگنات پتاسیم با هواي اطراف میوه استفاده نمود به طوري که استفاده از ذرات نانومتري در بستر سبب افزایش چندین هزار برابري سطح تماس میشود. این سیستمها روي بسیاري از میوهها مانند پاپایا (1) گیلاس تکدانه (13) و کاهوي سالادي و کلم چینی (14) به کار برده شده است و حذف اتیلن سبب تا خیر در فرآیند رسیدگی پیري و نابسامانیهاي دیگر شده و در نهایت کیفیت میوه حفظ میشود. این تحقیق با هدف بررسی اثر نانوزي ولیتهاي آغشته به پرمنگنات پتاسیم به عنوان جاذب اتیلن در بستهبندي سیب و 1-MCP به عنوان مسدودکننده گیرندههاي اتیلن به منظور افزایش ماندگاري و ارتقاي خصوصیات کیفی سیب قرمز و زرد لبنانی تولید ایران انجام شد. با توجه به اینکه سیب به عنوان یکی از اصلیترین منابع صادرات غیر نفتی کشورمان به شمار میآید میتوان از طریق روشهاي مو ثر در بستهبندي و انبارداري علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی به عنوان یکی از اقلام مهم صادراتی در تا مین ارز نیز از آن بهره برد. مواد و روشها میوه مورد بررسی و اعمال تیمار: این تحقیق بر روي دو رقم سیب قرمز و زرد لبنانی ) Golen Re elicious & (elicious انجام گرفت. نمونههاي سیب بر اساس یکنواختی از نظر اندازه سالم بودن و رنگ انتخاب شده و عملآوري نمونهها یک روز پس از زمان برداشت انجام شد. نیمی از نمونههاي هر رقم به عنوان شاهد به سالن دیگري منتقل شدند تا از اثرات احتمالی تیمار -MCP 1 مصون بمانند. بقیه نمونهها به صورت جداگانه براي هر رقم در سبدهاي پلاستیکی که عبور هوا از آنها امکانپذیر بود به صورت دو ردیفه و کاملا تصادفی قرار داده شدند. تیمار با 1-MCP طبق نظر شرکت سازنده براي حصول غلظت 1 در ppm دماي محیط و در محفظه غیر قابل نفوذ متر مکعبی طی 8 ساعت انجام شد. پس از مدت ذکر شده سبدها از محفظه خارج شد تا تهویه به کمک فن انجام شود. سپس نمونههاي تیمار شده به تعداد 30 عدد با ترازوي با دقت 0/1 میلیگرم توزین شده و به صورت جداگانه براي هر رقم در جعبههاي مقوایی منفذدار قرار داده شدند. نمونههاي شاهد هم به همان ترتیب داخل جعبهها قرار داده شد. در نیمی از جعبهها (شاهد و تیمار شده با (1-MCP بستههاي محتوي 10 گرم نانو زي ولیت پوشش داده شده با پرمنگنات پتاسیم روي میوهها قرار داده شد و با استفاده از کاغذ گراف روغنی نمونههاي محتوي بستهها کاملا پوشانده شد. نمونههاي تیمار شده همراه با نمونههاي شاهد در شرایط انبار با دماي ±0/5 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی %90 به مدت 5 ماه قرار داده شد. در وسط دوره انبارمانی (پس از گذشت /5 ماه) بستههاي حاوي جاذب اتیلن با بستههاي ١٣٦

3 137 مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال هشتم شماره تابستان 139 Downloe from nsft.smu.c.ir t 14: on Friy Ferury 1st 019 جدید جایگزین شدند تا فعال بودن آنها براي جذب اتیلن تضمین شود. مواد شیمیایی: به منظور انجام آزمایشات از مواد شیمیایی نظیر اسید اسکوربیک (شرکت - Reieel آلمان) محلول سود 0/1 نرمال (شرکت -Sigm آلمان) گرانولهاي نانو زي ولیت آغشته به پرمنگنات پتاسیم (شرکت -Bioconservtion آلمان) اسپري 1- متیل سیکلو پروپن تحت نام تجاري Lopofresh (شرکت Vnkor -Technologies چین) و سایر مواد شیمیایی شامل فنلفتالي ین اسید متافسفریک نمک EDTA و 6 ديکلروفنل ایندوفنل و بیکربنات سدیم (شرکت - Merck آلمان) استفاده شد. تجهیزات: همزن (مدل RZR1 ساخت شرکت -Heiolph آلم ان) باف تسنج (مدل H5KS س اخت شرکت انگلستان) رنگسنج هانترلب (مدل DP9000 -Hounsfiel ساخت آمریکا) ترازوي دقیق (مدل BP150 ساخت شرکت -Srtorius آلمان) با دقت 0/1 میلیگرم مخلوطکن (مولینکس ساخت فرانسه) آبمیوهگیري (مولینکس ساخت فرانسه) ph متر (مدل Metrohm-691 ساخت شرکت - سوي یس) رفراکتومتر دستی (مدل MC Appenzell ساخت شرکت -Kruss آلمان) سردخانه با دماي ±0/5 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی %90 کاغذ صافی (شرکت سیگما- آلمان) جعبه مقوایی و کاغذ گراف جهت بستهبندي. آزمونهاي آماري: طرح آزمایشی مورد استفاده به صورت آزمایش کرت خرد شده در زمان time) (Split plot in در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمار و رقم به عنوان فاکتورهاي اصلی و زمان به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. آنالیز آماري دادهها با استفاده از نرم افزار (9 SAS (Version انجام گرفت. براي مقایسه میانگین تیمارهاي مختلف از روش دانکن با حداکثر خطاي قابل قبول 5 استفاده شد. و اثرات متقابل احتمالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نمودارها توسط شد. Excel رسم کل دوره نگهداري میوهها 5 ماه بود. از هر بستهبندي بطور کاملا تصادفی قبل از انبار کردن و در فواصل 30 روز نمونهبرداري صورت گرفت و ارزیابی کیفی شامل: کاهش وزن ph اسیدیته سفتی بافت و کل مواد جامد محلول انجام شد. غلظت ویتامین ث در ابتدا و انتهاي انبارداري تعیین گردید. صفات مورد مطالعه به طریق زیر تعیین شدند: درصد کاهش وزن: براي اندازهگیري کاهش وزن میوهها قبل از قرار دادن در جعبهها با ترازوي الکترونیکی با دقت 0/1 گرم توزین گردید. در پایان هر ماه نیز وزن آنها اندازه گرفته میشد و در نهایت کاهش وزن به صورت درصد محاسبه و ثبت گردید (15). سفتی بافت میوه: سفتی بافت با استفاده از دستگاه بافتسنج با روش نفوذسنجی با لود سل 500 نیوتن انجام گرفت. این کار با برش لایه نازکی از پوست به قطر یک سانتیمتر مربع در سه قسمت میوه به وسیله کارد تیز و تعیین ماکزیمم نیروي وارده بر سطح بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع براي نفوذ میلهاي به قطر 6/4 میلیمتر و سرعت 0 میلیمتر در دقیقه در بافت سیب و با سه تکرار انجام شد (16). اعداد به دست آمده براي هر میوه و هر تیمار به طور جداگانه ثبت میشد که در نهایت با گرفتن میانگین از هر تکرار یک عدد به دست آمد. اندازهگیريهاي شیمیایی: بر اساس استاندارد شماره 6 (نمونهبرداري از میوه و سبزیهاي تازه) از 5 عدد میوه موجود در هر تکرار یک برش عمودي به اندازه یک پنجم حجم میوه جدا شده و قسمتهاي بافت تخمدان از گوشت میوه جدا گردید. تکههاي گوشت میوه به وسیله دستگاه آبمیوهگیري آبگیري شد (17). پس از قراي ت ph آبمیوه صاف شد و از آب صاف شده میوه در آزمایشهاي شیمیایی شامل سنجش مقدار کل مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون استفاده شد. :ph با استفاده از ph متر دیجیتال اندازهگیري شد. براي این منظور پس از کالیبره کردن دستگاه ph آب میوه قبل از صاف کردن قراي ت شد (15). مقدار کل مواد جامد محلول رفراکتومتر دستی درصد قراي ت گردید (18 15). :(TSS) با استفاده از دستگاه میزان کل مواد جامد آب میوهها به صورت اسیدیته قابل تیتراسیون :(TA) 5 سیسی آب میوه صاف شده با آب مقطر در بالن ژوژه به حجم 50 سیسی رسانده شده و در مجاورت فنل فتالي ین با سود 0/1 نرمال تیتر گردید. درصد اسیدیته بر حسب اسید مالیک اسید غالب این میوه محاسبه شد (15).

4 بررسی اثر ا- متیل سیکلو پروپن.../ فاطمه سردابی و همکاران 138 Downloe from nsft.smu.c.ir t 14: on Friy Ferury 1st 019 ویتامین ث: طبق روش تیتراسیون با و 6 ديکلروفنل ایندوفنل اندازهگیري شد و بر حسب میلی گرم اسید اسکوربیک در صد گرم نمونه محاسبه گردید (15). یافتهها درصد کاهش وزن: نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم زمان و اثر متقابل رقم در زمان و زمان در تیمار بر مقدار درصد افت وزن در سطح %1 و اثر تیمار در سطح %5 معنیدار شد. بررسی اثر مدت زمان انبارداري نشان داد با افزایش زمان نگهداري در انبار افت وزن افزایش یافته است. میزان طوري که درصد افت وزن در ماه اول انبارداري با 1/07 در کمترین میزان خود بوده و در پایان ماه پنجم انبارداري مقدار آن به 4/96 افزایش یافته است. بررسی اثر تیمار در هر دو رقم نشان داد که بیشترین (3/51) و کمترین (3/10) میزان افت وزنی به ترتیب مربوط به نمونه شاهد و تیمار توأم 1-MCP و بستههاي حاوي نانوجاذب اتیلن بود. تیمار توأم 1-MCP و بستههاي حاوي نانوجاذب اتیلن با تیمار 1-MCP در جلوگیري از افت وزن اختلاف معنیداري نداشت. هر دوي این تیمارها مو ثرتر از تیمار با بستههاي نانو جاذب اتیلن بود. سفتی بافت میوه: نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم زمان و تیمار بر میزان سفتی بافت در سطح احتمال %1 معنیدار شد. کلیه اثرات متقابل نیز معنیدار نشد. اثر نوع رقم بر میزان سفتی بافت در همه تیمارها و در مدت زمان انبارداري نشان داد که میزان سفتی بافت در سیب قرمز لبنانی بیشتر از زرد لبنانی بوده است. اثر مدت زمان انبارداري بر میزان سفتی بافت در همه تیمارها و هر دو رقم نشان داد که سیب در زمان برداشت داراي حداکثر مقدار سفتی بافت 1/49) N/m بود اما در پایان انبارداري ) میزان سفتی بافت به 1/90N/m کاهش یافت. اثر اصلی نوع تیمار نشان داد که مقدار سفتی بافت سه تیمار جاذب اتیلن +MCP و (17/35N/m ) 1-MCP ) N/m 17/54) اختلاف معنیداري نداشته و در (17/0N/m ) جاذب اتیلن یک گروه قرار گرفتهاند. البته اختلاف آنها با شاهد ) (14/8N/m معنیدار شد. این بدین معنی است که با وجوديکه در اکثر ماههاي نگهداري اثر تیمارها یکسان شده است اما اعمال تیمارها نسبت به شاهد در جلوگیري از کاهش سفتی بافت مو ثر بوده است (شکل 1). شکل 1. بررسی روند تغییرات سفتی بافت در طی 5 ماه نگهداري بر حسب رقم و تیمار ph و اسیدیته قابل تیتراسیون: تجزیه واریانس دادههاي مورد بررسی نشانگر آن است که اثر زمان تیمار و رقم در سطح احتمال %1 معنیدار شد. همچنین اثر متقابل رقم در تیمار زمان در رقم زمان در تیمار و اثر سه گانه رقم در زمان در تیمار نیز در سطح %1 معنیدار شد. اثر مدت زمان انبارداري نشان داد که مقدار ph با افزایش دوره نگهداري میوهها در سردخانه افزایش داشته و درصد اسیدیته برعکس کاهش داشته است. بیشترین مقدار ph مربوط به تیمار شاهد رقم قرمز لبنانی (4/60) و کمترین آن مربوط به تیمار توأم جاذب اتیلن و 1-MCP (4/39) بوده است. به عبارتی کاربرد توأمان ا- متیل سیکلو پروپن و بستههاي جاذب اتیلن تا ثیر بیشتري در جلوگیري از افزایش ph نسبت به کاربرد هر یک از آنها به تنهایی داشت. استفاده از جاذب اتیلن نیز نسبت به کاربرد ا- متیل سیکلو پروپن مو ثرتر بود (شکل ). نتایج اسیدیته برعکس نتایج ph میباشد (جدول 1 ). شکل. بررسی روند تغییرات ph در طی 5 ماه نگهداري بر حسب رقم و تیمار ١٣٨

5 139 مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال هشتم شماره تابستان 139 جدول 1. مقایسه میانگین تغییرات اسیدیته بر حسب نوع واریته نحوه تیماردهی در طی زمان نگهداري Downloe from nsft.smu.c.ir t 14: on Friy Ferury 1st 019 مقدار کل واریته زرد لبنانی قرمز لبنانی شاهد تیمار جاذب اتیلن صفر 1 زمان نگهداري در انبار (ماه) 5 e 0/17 0/1 0/4 4 0/19 0/3 0/5 3 0/3 0/5 c 0/7 c 0/4 0/8 0/3 c 0/33 0/46 0/56 0/59 0/59 0/59 MCP MCP +جاذب شاهد جاذب اتیلن 0/6 e 0/16 e 0/17 c 0/18 0/8 e 0/17 e 0/18 c 0/1 0/3 g 0/18 gf /19 f 0/0 0/34 0/ e 0/19 e 0/1 0/58 0/4 0/6 0/5 0/59 0/8 0/8 0/8 MCP MCP +جاذب c 0/19 0/3 e 0/ e 0/1 0/7 0/8 اعداد داراي حروف مشابه در هر ستون (با آزمون دانکن) در سطح %5 تفاوت معنیداري نداشتند. مواد جامد محلول بر اساس نتایج :(TSS) تجزیه واریانس اثر رقم تیمار زمان و همچنین اثر متقابل رقم در زمان زمان در تیمار و اثر سه گانه رقم در زمان در تیمار در سطح احتمال 1 معنیدار شد. اثر متقابل رقم در تیمار معنیدار نشد. بررسی اثر نوع رقم در همه تیمارها و در مدت زمان انبارداري نشان داد که در رقم قرمز لبنانی مقدار کل مواد جامد محلول کمتر از سیب زرد لبنانی است. اثر مدت زمان انبارداري مشخص نمود که مقدار مواد جامد محلول تا ماه دوم نگهداري افزایش داشته و پس از آن روند کاهشی را نشان داده است. به طوري که بیشترین مقدار آن مربوط به ماه دوم انبارداري بوده است. اثر تیمار مشخص نمود که تیمار شاهد بالاترین مقدار TSS را داشته است. شکل 3. روند تغییرات TSS در طی 5 ماه نگهداري بر حسب رقم و تیمار بیشترین مقدار TSS در ماه دوم انبارداري در تیمار شاهد رقم زرد لبنانی و با مقدار میانگین 17/17 مشاهده و کمترین مقدار آن با میزان 13/8 با تیمار توأم جاذب اتیلن و 1-MCP در رقم قرمز لبنانی و در پایان ماه پنجم نگهداري ثبت شد. در کلیه زمانهاي نگهداري در انبار بین تیمارهاي جاذب اتیلن 1-MCP و تیمار توأم جاذب اتیلن و 1-MCP اختلاف معنیداري مشاهده نشد اما تیمار شاهد با آنها اختلاف معنیداري را نشان داد (شکل 3). ویتامین ث: نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد اثر رقم زمان تیمار و همچنین اثر متقابل رقم در تیمار رقم در زمان تیمار در زمان در سطح 1 معنیدار میباشد. اثر سهگانه رقم در تیمار در زمان نیز بر مقدار غلظت ویتامین ث در سطح %1 معنیدار شد. اثر نوع رقم براي همه تیمارها طی مدت انبارداري نشان داد که غلظت ویتامین ث در -1 واریته زرد لبنانی با مقدار 6/88 mg/ 100 g بیشتر از -1 4/61 mg/ 100 g در واریته قرمز لبنانی بوده است. اثر اصلی مدت زمان انبارداري نشان داد که مقدار ویتامین ث در پایان دوره به نحو معنیداري کاهش داشته است به طوري -1 که مقدار آن از 8/56 mg/ 100 g در زمان براشت به -1 /94 mg/ 100 g در پایان انبارداري کاهش یافت. اثر سهگانه رقم در تیمار در زمان مطابق جدول نشان داد که در ماه آخر انبارداري بالاترین میزان غلظت ویتامین ث در تیمار توأم جاذب اتیلن و 1-MCP در رقم زرد لبنانی مشاهده شد. تیمار 1-MCP نیز مو ثرتر از تیمار جاذب اتیلن بود. در رقم قرمز لبنانی نیز تیمار توأم جاذب اتیلن و -1 MCP اثر بهتري در حفظ ویتامین ث داشته است. اما بین شاهد و تیمار جاذب اتیلن اختلاف معنیداري مشاهده نشد.

6 بررسی اثر ا- متیل سیکلو پروپن.../ فاطمه سردابی و همکاران 140 Downloe from nsft.smu.c.ir t 14: on Friy Ferury 1st 019 ١٤٠ جدول. مقایسه میانگین تغییرات غلظت ویتامین ث بر حسب نوع رقم زرد لبنانی قرمز لبنانی نوع رقم و نحوه تیماردهی در طی زمان نگهداري تیمار شاهد جاذب اتیلن صفر زمان نگهداري (ماه) 5 /98 c 3/38 3/99 7/1 7/1 7/1 MCP MCP +جاذب شاهد جاذب اتیلن 5/13 g 1/71 fg 1/86 f 1/97 7/1 9/89 9/89 9/89 MCP MCP +جاذب e /5 9/89 اعداد داراي حروف مشابه در هر ستون (با آزمون دانکن) در سطح %5 تفاوت معنیداري نداشتند. بحث سیبهاي برداشت شده سیستمهاي بیولوژیکی زنده با متابولیسمی فعال هستند که دیر یا زود خراب و پوسیده میشوند. بنابراین یافتن روشهاي مناسب نگهداري و انبارداري جهت حفظ کیفیت میوه سهم بسزایی در مصرف آن دارد. 1-MCP که به عنوان بازدارنده مو ثر اتیلن شناخته شده (0 19). این قابلیت را دارد که از اتصال اتیلن به گیرندههاي اتیلن گیاه جلوگیري نموده و بدین ترتیب مانع فرآیندهاي افت کیفیت وابسته به اتیلن شود ( 8 1 6). استفاده از پرمنگنات پتاسیم نیز در جهت جلوگیري از اثرات مخرب اتیلن از زمانهاي گذشته معمول بوده است (4 11). 3 در پژوهش حاضر هر دو قم سیب قرمز و زرد لبنانی با افزایش زمان نگهداري در انبار صرفنظر از نوع تیمار دچار افت کیفیت شدند اما کاهش کیفیت در نمونههاي تیمار شده به طرز معنیداري کمتر از نمونههاي شاهد بود. افت وزن: از دست دادن رطوبت اصلیترین علت کاهش وزن میوه طی انبارداري است که اگر باعث چروکیدگی و کاهش بازارپسندي میوه گردد باعث ایجاد خسارتهاي اقتصادي میشود. از دیگر دلایل افت وزن تنفس میوه و سوختن مواد آلی از جمله قندهاست (5). در این بررسی درصد افت وزن صرف نظر از تیمار و زمان انبارداري در رقم زرد لبنانی بیشتر از رقم قرمز لبنانی مشاهده شد. از دلایل تفاوت ارقام در مقدار کاهش رطوبت پس از برداشت تفاوت در ضخامت پوست و ترکیب شیمیایی ساختار و ضخامت لایههاي محافظ در میوه آنها میباشد. همچنین لایه واکس میوه در طی انبارداري تغییر میکند که مقدار این تغییر در ارقام مختلف متفاوت است. علاوه بر این موارد فشردگی سلولی نیز در ارقام سیب یکسان نبوده که باعث تفاوت در امکان خروج گازها از جمله بخار آب در میوه میشود (6). با توجه به این موارد احتمالا رقم قرمز لبنانی واکس و یا فشردگی سلولی بیشتري نسبت به رقم زرد لبنانی دارد. بررسی میزان افت وزن در یک میوه گرمسیري (Spot) در بستههاي پلیاتیلنی محتوي پرمنگنات پتاسیم نشان داد که در کلیه بستهها درصد افت وزن با افزایش زمان انبارداري افزایش یافته لیکن مقدار آن در بستههاي محتوي سلیت- پرمنگنات پتاسیم از همه کمتر و در شاهد ازهمه بالاتر بود (7). Weis و همکاران نشان دادند که با استفاده از 1-MCP وزن همه نمونههاي سیب رقم قرمز لبنانی از جمله شاهد و تیمار شده در طول ذخیره سازي کاهش یافت اما درصد افت وزن در نمونههاي تیمار شده کمتر بود (8). در پژوهش حاضر سیبهاي زرد شاهد پس از پایان انبارداري ظاهر چروکیده داشتند که خود دلیل کاهش رطوبت و وزن میوه است. در رقم قرمز چنین پدیدهاي دیده نشد اما درصد افت وزن نمونههاي تیمار شده کمتر از شاهد بود که با نتایج محققین پیشین مطابقت دارد. علت این امر ناشی از کاهش شدت تنفس در میوههاي تیمار شده میباشد. سفتی بافت: عامل اصلی کاهش سفتی بافت سیب تجزیه ترکیبات پکتینی در فرآیند تکمیل رسیدن میوه در طول انبار میباشد و اثر رقم در کاهش سفتی بافت بسیار قابل توجه است (9). در پژوهش حاضر نیز میزان سفتی بافت در رقم قرمز بیشتر از زرد مشاهده شد. به طور کلی علت تفاوت ارقام در میزان کاهش سفتی بافت را باید در تفاوت اتصالات سلولی به یکدیگر مقدار فشردگی سلولی تعداد سلول در واحد حجم ضخامت دیواره سلولی و تفاوت نوع سوخت و ساز آنها جستجو نمود (30). هر عاملی که بتواند تنفس میوه را کند نماید میتواند سفتی بافت آنرا نیز بهتر حفظ کند. اثر 1-MCP در جلوگیري از کاهش سفتی بافت سیب مو ثرتر از نگهداري در انبار با اتمسفر کنترل شده (31) و یا مشابه آن ذکر شده است (). جاذبهاي اتیلن حاوي پرمنگنات پتاسیم نیز در حفظ خصوصیات کیفی بسیاري از میوهها و سبزيها از جمله حفظ سفتی بافت مو ثر بوده است (3 1). سیب واریته مکاینتاش در صورت اعمال تیمار جاذب اتیلن بافت سفتتري نسبت به شاهد داشت (4). استفاده از هر یک از سه تیمار اعمال شده در این تحقیق نقش مو ثري

7 141 مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال هشتم شماره تابستان 139 Downloe from nsft.smu.c.ir t 14: on Friy Ferury 1st 019 در حفظ سفتی بافت سیب هر دو رقم نسبت به نمونههاي شاهد داشته است که به احتمال زیاد در اثر تخریب و یا کاهش اتیلن تولید شده توسط میوه میباشد زیرا در صورت حذف اتیلن آنزیمهاي تجزیهکننده دیواره سلولی تحریک نشده و سفتی دیواره سلولی تا حدي حفظ میشود. اسیدیته و :ph در هنگام رسیدگی و بلوغ میوه مقدار اسیدهاي آلی در میوه معمولا کاهش مییابد. از آنجایی که اسیدهاي آلی به عنوان منبع انرژي مطرح هستند کاهش تدریجی آنها در طی رسیدن میوه را میتوان به علت مصرف آنها در هنگام تنفس توجیه نمود (3). اثر 1-MCP بر اسیدیته قابل تیتراسیون یکسان نیست. میر و همکاران عنوان کردند که این تیمار اثري بر روي درصد TA سیب رقم قرمز لبنانی ندارد (33). تعداد زیادي از محققین نیز به تا ثیر این ماده در حفظ اسیدیته قابل تیتراسیون اشاره کردهاند به طوري که مقدار آن در نمونههاي تیمار شده نسبت به شاهد بالاتر بوده است (34 1). میوه گرمسیري تحت تیمار با پرمنگنات پتاسیم در سه بستر متفاوت (سلیت ورمیکولیت و سیلیکاژل) نشان داد که در طول نگهداري و در همه تیمارها اسیدیته کاهش یافت. اما پرمنگنات پتاسیم- سلیت و پرمنگنات پتاسیم- سلیکاژل در جلوگیري از کاهش اسیدیته مو ثرتر از ورمیکولیت بودند و درصد کاهش اسیدیته شاهد از همه تیمارها بالاتر بود (7). در تحقیق حاضر درصد اسیدیته با افزایش دوره انبارداري براي هر دو رقم صرفنظر از نوع تیمار روند کاهشی را داشته است و در تمامی ماههاي انبارداري همواره درصد اسیدیته در سیب زرد بالاتر (0/35) از سیب قرمز لبنانی (0/) بود. دلیل کاهش اسید قابل تیتر در طول انبارداري مصرف آن در فعالیتهاي تنفسی است و میتوان تفاوت ارقام را در این مورد به تفاوت سرعت تنفس آنها نسبت داد (36 9). 35 بالاترین مقدار اسیدیته با میزان 0/31 در تیمار توأم جاذب اتیلن و 1- متیل سیکلوپروپن در رقم زرد و کمترین مقدار آن با میزان 0/5 در نمونههاي شاهد رقم قرمز مشاهده شد. به عبارتی این تیمار نسبت به بقیه تیمارها فعالیتهاي تنفسی را کندتر نموده است. همچنین اثر تیمار با 1- متیل سیکلوپروپن در جلوگیري از کاهش اسیدیته مو ثرتر از بستههاي حاوي نانو گرانولهاي جاذب اتیلن بوده است. نتایج ph برعکس نتایج اسیدیته بود. مقدار کل مواد جامد محلول :(TSS) بسیاري از پژوهشگران به افزایش مواد جامد محلول در طول دوره انبارداري اشاره نمودهاند (35). ولی در بررسیهاي دیگر به کاهش مواد جامد محلول در طول دوره انبارداري اشاره شده است. Sosk و Toml با بررسی 9 رقم سیب در دو سال متوالی به نتایج مشابهی دست یافتند. طبق یافتههاي آنان مواد جامد محلول در سال اول آزمایش در اکثر ارقام در ماه اول دوره انبارداري افزایش و در ماه پس از آن کاهش یافت و در برخی نیز تقریبا ثابت بود ولی در سال دوم در مدتهاي مشابه مقدار مواد جامد محلول در برخی ارقام افزایش و سپس کاهش و در برخی دیگر عکس این حالت بود و در برخی نیز در طول دوره آزمایش تقریبا ثابت ماند. به نظر میرسد غیر از اثر رقم اثر سال نیز در رفتار میوه در این مورد دخیل باشد. این تا ثیرات به شکل تفاوت در تنفس خود را نشان میدهند (36). در تحقیق حاضر نیز در بررسی اثر زمان انبارداري بر مقدار TSS مشخص گردید تا ماه دوم انبارمانی مقدار TSS افزایش داشته ولی پس از آن روند کاهشی داشته است. دلیل این امر این است که در ابتدا که میوه کمی نارس است در اثر هیدرولیز نشاسته قندهاي محلول افزایش یافته و درصد TSS بالا رفته است و سپس در مدت نگهداري میوهها در سردخانه که تنفس به شکل آهسته ادامه دارد ماده اصلی مصرف شده قندها بودهاند که نتیجه آن کاهش مقدار قند کل بوده است زیرا در اثر اکسیداسیون قندها به اسید پیروویک و تبدیل هوازي پیرووات به دياکسیدکربن آب و انرژي مقدار آنها کاهش مییابد. بر اساس پژوهشهاي پیشین اثر 1-MCP بر میزان TSS یکسان نیست. در مواردي مقدار مواد جامد محلول میوههاي تیمار شده با شاهد برابر بوده و در مواردي بالاتر از آن دیده شده است. این نتایج متناقض در سیب قابل توجه بوده و به نظر میرسد تحت تا ثیر نوع رقم و شرایط دیگر آزمایش میباشد (30). در پژوهش حاضر مقدار TSS در رقم زرد بالاتر از قرمز دیده شد. شاید دلیل این تفاوت بالاتر بودن افت وزن و رطوبت در سیب زرد نسبت به قرمز باشد. در مورد محصولات دیگر نیز استفاده از بستههاي حاوي نانو جاذبهاي اتیلن موجب جلوگیري از افزایش TSS شده است.(13 14) ویتامین ث: کاهش غلظت این ویتامین در طی انبارداري قابل توجه بوده و فاکتورهاي زیادي بر آن اثر دارند از جمله میتوان به طولانی شدن دوره انبارداري افزایش دماي انبار و کاهش رطوبت نسبی اشاره نمود (37). در بافتهاي سالم گیاه آنزیمهاي اکساینده با این ویتامین تماس ندارند اما در

8 بررسی اثر ا- متیل سیکلو پروپن.../ فاطمه سردابی و همکاران 14 Downloe from nsft.smu.c.ir t 14: on Friy Ferury 1st 019 ١٤٢ اثر تخریب سلولها به وسیله ضربدیدگی و پیري میوه در مراحل پس از برداشت این تماس برقرار میشود. به طور کلی فرض بر این است که شرایط پس از برداشتی که به وسیله کند کردن فرآیندهاي متابولیسمی منجر به حفظ کیفیت تازهخوري و ویژگیهاي حسی میوهها میشود کیفیت تغذیهاي آنها را نیز حفظ میکند (38). هر چند واضح است که با افزایش زمان نگهداري مقدار این ویتامین کاهش مییابد (39). Shhm و همکاران گزارش کردند که کاربرد 1-MCP در سیب رقم گرانی اسمیت باعث کاهش فعالیت آنزیمهاي اکسیدکننده و بالا بودن ویتامین ث نسبت به شاهد میشود (40). استفاده از 1-MCP سرعت کاهش ویتامین ث را در هلو آناناس و کاهو آهستهتر میکند (8). به طور کلی در رقم زرد لبنانی اعمال تیمار توأم 1-MCP و بستههاي حاوي نانو جاذب اتیلن مو ثرتر از تیمار 1-MCP و این تیمار نیز مو ثرتر از تیمار بستههاي حاوي نانو جاذب اتیلن به تنهایی بوده است. در رقم قرمز لبنانی تیمار توأم -1 MCP و بستههاي حاوي نانو جاذب اتیلن در جلوگیري از کاهش این ویتامین مو ثر بود و بقیه تیمارها اختلافی با شاهد نشان نداد. مقدار این ویتامین در رقم زرد لبنانی بالاتر از قرمز لبنانی بوده است که شاید به علت مقدار ph کمتر این رقم و اثر حفاظتی آن باشد. با توجه به اینکه این ویتامین درصد کمی از ظرفیت آنتیاکسیدانی سیب را به خود اختصاص میدهد تحقیقات بیشتر در زمینه فعالیت آنتیاکسیدانی سیب ضروري است تا اثر تیمار با 1-MCP و نانو جاذب اتیلن روي خواص تغذیهاي مشخص شود. تیمار 1- متیل سیکلو پروپن و یا بستههاي حاوي نانو زي ولیت آغشته به پرمنگنات پتاسیم موجب تا خیر در رسیدگی و در نتیجه حفظ بهتر کیفیت در هر دو رقم سیب شد اما رقم قرمز به علت سفتی بافت بالاتر و ظاهر تازهتر قابلیت انبارمانی بهتري از رقم زرد نشان داد. در مورد بیشتر صفات کیفی استفاده از این دو تیمار به صورت همزمان اثر بهتري نسبت به استفاده از هر کدام به تنهایی داشت. سپاسگزاري: بدین وسیله از زحمات کلیه کارکنان بخش صنایع غذایی مو سسه تحقیقات فنی- مهندسی کشاورزي کرج و سرکار خانم دکتر هما بهمدي قدردانی میگردد. References 1. Fo, 010, Foo n Agriculture orgniztion of unite ntions; Aville from fostt.fo.org.. Yuri JA, Mlono FJ, Rzmilic I, Neir A, Quilorn A, Plomo I. Concentrtions of totl phenols n ntioxint ctivity in pple o not iffer etween conventionl n orgnic orchr mngement. J Foo Agric Environment 01; 10 (): Hecke K, Heringer K, Veeric R, Troec M, Toplk H, Stmpr F, et l. Sugr-, ci- n phenol contents in pple cultivrs from orgnic n integrte fruit cultivtion. Euro J Clinicl Nutr 006; 60: Wismer WV. Consumer eting hits n perceptions of fresh prouce qulity. In: Florkowski, W.J., Shewfelt, R., Brueckner, B., Prussi, S.E eitors. Posthrvest hnling, system pproch. n e. Vol 3. Elsevier Inc; 009: Hewett EW. An overview of prehrvest fctors influencing posthrvest qulity of horticulturl proucts. Int J Posthrvest Technol 006; 1(1): Mttheis JP, Fn X, Argent LC. Interctive responses of gl fruit voltile prouction to controlle tmosphere storge n chemicl inhiition of ethylene ction. J Agric Foo Chem. 005 Jun 1;53(11): Pliyth GP, Murr D, Hn VA, eitors. Lurie, S. Posthrvest Biology n Technology of Fruits, Vegetles, n Flowers. Wiley-Blckwell Pulishing. Chpter P Wtkins Ch.B. The use of 1-methylcyclopropene (1- MCP) on fruits n vegetles. J Biotechnol Avs 006; 4: Cutter CN. Microil control y pckging: review. Crit Rev Foo Sci Nutr 00; 4: Krishnmoorthy HN, eitor. Plnt growth sustnce incluing pplictions in griculture. First e. Noi: Tt McGrw-Hill P Mehyr GF, Hn JH. Active Pckging for Fresh-Cut Fruits n Vegetles. In: Broy A L, Zhung H, Hn J H eitors. Moifie Atmosphere Pckging for Fresh-Cut Fruits n Vegetles. n e. Vol 14. Unite Kingom: Blckwell Pulishing Lt; Jythung KGLR, Prs HUKC, Fernno MD, Plipne KB. Prolonging the posthrvest life of ppy using moifie tmosphere pckging. J Agric Technol 011; 7(): Empour M, Ghreyzi B, Rezei Klj Y, Omrni A, Mohmmi GH. Effect of potssium permngnte-cote nno- zeolites on cherry qulity n shelf life. J Agric Eng Reserch 009; 10(1): 11-6 [in Persin]. 14. Rezii Klj Y, Ghreyzie B, Empour M, Omrni A. Effect of the Removl of Ethylen Hormone y Potssium Permngente Cote Zeolite

9 143 مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال هشتم شماره تابستان 139 Downloe from nsft.smu.c.ir t 14: on Friy Ferury 1st 019 Nnoprticles on the Increse Qulity n Quntity of Storge of Iceerg Lettuce (Lctuc stiv L.) n Chinese Cge (Brssic pekinensis). J Agric Sci Ntur Resour 009; 15(6): [in Persin]. 15. Hoseini Z, eitor. Common methos in foo nlysis. 6th e. Shirz University Pulictions 007. P. 10. [in Persin]. 16. Finny EE, Mssie DR. Instromenttion for testing the response of fruits to mechnicl impct. Trns ASAE 1975; 18(6): Fresh fruits n vegetles smpling. n eition. Institute of Stnrs n Inustril Reserch of Irn 199. ISIRI Numer: Fruit n vegetle proucts Determintion of solule solis content Refrctometric metho. 1st eition. Institute of Stnrs n Inustril Reserch of Irn 004. ISIRI Numer: Sisler EC, Dupille E, Serek M. Effect of 1- Methylcyclopropene n methylenecyclopropne on ethylene ining n ethylene ction on cut crntions. Plnt Growth Reg 1996 ; 18: Ttsuki M, Eno A, Ohkw H. Influence of time from hrvest to 1-MCP tretment on pple fruit qulity n expression of genes for ethylene iosynthesis enzymes n ethylene receptors. Posthrvest Biol Technol 007; 43: Morn RE, McMnus P. Firmnessretention, n prevention of coreline rowing n senescence in. "Mcoun" pples with 1- methylcyclopropene on ripening of greenhouse tomtoes t three storge tempertures. Posthrvest Biol Technol 005; 7: Jeziorek K, Woźni k M, Tolml K. Response of golen elicious pples to posthrvest ppliction of 1-methylcyclopropene (1-MCP) in conitions of norml n controlle tmosphere. J Fruit Ornmentl Plnt Reserch 010; 18(): Kim-chong ch, Kim CC. Influence of het ultrviolet n ethylene sorer tretmnts on storge life of Fuji pple. J Koren society hortic sci 1997; 38(): Lister PD, Lwrence RA, Blnpie GD, McRe KB. Lortory evlution of potssium Permngnte for ethylene removl from CA pple storges. Trns ASAE 1985; 8(1): Wills R, McGlsson B, Grhm D, Joyce D, eitors. Posthrvest: An Introuction to the Physiology n Hnling of Fruit, Vegetles n Ornmentls, 4th e. New York: CAB Interntionl Ververeke EA, Lmmertyn J, Sevels S, Nicoli BM. Chnges in chemicl wx composition of three ifferent pple (Mlus omestic Borkh.) cultivrs uring storge. Posthrvest Biol Technol 001; 3: Duh RS, Nth S, Kir J. Ethylen sorents n ripening ehvior of Spot fruit. In: Proceeings of Ntionl Symposium on Prouction, Utiliztion n Export of Unerutilize Fruits with Commercil Potentilities, Novemer 006; West Bengl, Ini, ville from: 8. Weis SA, Brmlge WJ. 1-MCP: How useful cn it e on New Engln pples? Fruit Notes 00; 67: Konopck D, Plochrski WJ. Effect of storge conition s on the reltionship etween pple firmness n texture cceptility. Posthrvest Biol Technol 004; 3: Blnkenship SM, JM Dole. 1-Methylcyclopropene: review. Posthrvest iol technol 003; 8: Johnston JW, Hewett EW. Posthrvest softening of pple (Mlus omestic) fruit: review. J Crop Hortic Sci 00; 30: Wills RBH, McGlsson WB, Grhm D, Joyce DC, eitors. Posthrvest: n introuction to the physiology n hnling of fruit, vegetles n ornmentls. 5th. e. UK: CABI 007. p Mir NA, Curell E, Khn N, Whitker M, Beury RM. Hrvest mturity, storge temperture n 1- MCP ppliction frequency lter firmness retention n chlorophyll fluorescence of Rechief Delicious pples. J Americn Soci Hortic Sci 001; 16(5): DeEll JR, Murr DP, Porteous MD, Rupsinghe HPV. Influence of temperture n urtion of 1- Methylcyclopropene (1-MCP) tretment on pple qulity. Posthrvest Biol Technol 00; 4: Kvikliene N, Kviklys D, Viskelis P. Chnges in fruit qulity uring ripening n storge in the pple cultivr 'Auksis'. J Fruit Ornmentl Plnt Reserch 006; 4: Sosk A, Toml K. Internl qulity of pples uring storge. J Agronomijs Vestis (Ltvin J Agronomy) 006; 9: Lee SK, Ker AA. Prehrvest n posthrvest fctors influencing vitmin C content of horticulturl crops. Posthrvest Biol Technol 000; 0: Klein BP. Nutritionl consequences of miniml processing of fruits n vegetles. J Foo Qulity 1987; 10: Dvey MW, M vn Montgu D, Inzé M, Snmrtin A, Knellis N, Smirnoff IJJ, et l. Plnt L-scoric ci: chemistry, function metolism, iovilility n effects of processing. J Sci Foo Agric 000; 80: Shhm Z, Lers A, Lurie S. Effect of het or 1- Methylcyclopropene on ntioxitive enzyme ctivities n ntioxints in pples in reltion to superficil scl evelopment. J Americn Soci Hortic Sci 003; 18(5):

10 Irnin Journl of Nutrition Sciences & Foo Technology Vol. 8, No., Summer Effect of 1-methylcyclopropene n potssium permngnte-cote zeolite nnoprticles on extening the shelf life n qulity of Golen n Re Delicious pples Sri F 1, Mohtini J *, Shvkhi F 3, Ashrf Jfri A 4 Downloe from nsft.smu.c.ir t 14: on Friy Ferury 1st M.Sc in Foo Science & Technology, Fculty of Helth n Nutrition, Triz University of Meicl Sciences, Triz, Irn -*Corresponing uthor: Associte prof, Dept.of Foo Science n Technology, Fculty of Helth n Nutrition, Triz University of Meicl Sciences, Triz, Irn, E-mil: 3- Assistnt Prof, Agriculturl Engineering Reserch Institute, Agriculturl Reserch, Euction n Extension Orgniztion, Ministry of Jih-e- Agriculture, Krj, Irn 4- Prof, Reserch institute of Forest n Rngelns, Agriculturl Reserch, Euction n Extension Orgniztion, Ministry of Jih-e- Agriculture, Tehrn, Irn Receive Apr, 013 Accepte 16 Jul, 013 Bckgroun n Ojective: Apple prouction is high in Irn; using effective pckging n storing technologies cn prevent loss of this vlule fruit n provie source of non-oil exports. Ethylene plys n effective role in the loss of pple qulity. This stuy exmine the effect of ethylene reuction on improving the qulity of Golen n Re Delicious pples uring col storge. Mterils n Methos: Golen n Re Delicious pples were teste in n experimentl esign using split-plot over time in completely rnomize esign n three replictions for 1-methylcyclopropene (1-MCP, 0 n 1 ppm) n potssium permngnte-cote zeolite nnoprticles (0 n 10 g). The fruit ws store t ± 0.5 C n 90% RH for up to 5 mo. Fruit qulity prmeters (weight loss, firmness, ph, titrtle ciity, totl solule soli concentrtion) were evlute efore storge n on monthly sis uring the storge perio. Vitmin C concentrtion ws lso mesure t the eginning n en of storge. Results: A comprison of mens showe the lowest ph (4.39), lowest reuction in TA (0.31%), lowest TSS (14.8%), highest firmness vlue (17.54 N/m ), lowest weight reuction (3.10%) n highest vitmin C concentrtion (6.7 mg/100g -1 ) were otine for pples trete with 1-MCP comine with ethylene sorer schets. The lowest ph (4.39), highest reuction in TA (0.5%), highest TSS (15.1%), lowest firmness vlue (14.30 N/m ), highest weight reuction (3.51%) n lowest vitmin C concentrtion (5.6 mg/100g -1 ) ws foun for the control pples. Conclusion: The ppliction of 1-MCP comine with ethylene sorer schets h the est effect on the qulity chrcteristics of oth species. Re Delicious pples were firmer n fresher in ppernce, inicting tht this vriety hs etter storility. Keywors: Apples, Ethylene sorer, Nnoprticles, Potssium permngnte, 1-methylcyclopropene ٢