مثالهايي براي پوشش داكرومات :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "مثالهايي براي پوشش داكرومات :"

Transcription

1 مثالهايي براي پوشش داكرومات : پوشش داكرومات كاربردهاي وسيعي در صنعع دارد و ماااناي زاادي به همراه دارد كه بسيار ارزشمعد هستعد. مقاومن بسنيار باال در برابر خوردگي حرارت عدم ااجناد رنردي هيندرو ي Bridge (High-tension bolts) Shielded tunnel (Segment bolts) سازگاري با پوشش هاي بعدي و مقاومن بني ياان در برابنر خوردگي گالوا يك. براي مثال شرك هاي روليد كععده خودرو در اپن اكثر قطعات خودرو را با پوشش داكرومات طراحي مي كععد هم چعين براي اباار آالت جعگني روسنا اسنتا داردهاي ينامي آمراكننا( MIL-C )بننه Dacrotized معيننور ااجنناد Building fastener Rail clip. در ميعدسي مقاوم در برابر خوردگي در ير گرفته شده اس شيرسازي اان پوشش به ععوان اك فرآاعد اصلي در پرو ه هاي ساخ رو ل بارگراه و پرو ه هاي بيشمار ساخ مترو بنه كنار Mesh pallet Various types of gas petcocks رفته اس. 1 از 6

2 ساختار پوشش هاي اليه اي و پيشگيري از خوردگي : محلول داکرومات يك ماده محلول درآب حاوي مواد تفلونی ذرات ريز روي آلوومنین است. مواد تفلونی mcro3 وmcr2o3 ريز روي و آلومنین که در چیدي cro3 cr2o3 و غنوره به شكل غنر محلول در آب به عیوان چسب براي به ه پنوسون اليه ورقه ورقه براي ايجاديك اليه پوششی به کار می رود. ذرات حالل در میطقه پنشگرم کوره پخت در دماي 100ºc بخار شده و مواد روي قطعه خشك موی شوود. و در دمواي حدود 000ºپودرهاي c آلومنین و روي کامال"روي قطعه پخت می شود و اي اليه مانعی محكو بون قطعوه و اکسنژن و رطوبت ايجاد می کید.اسند کروم در پوشش داکرومات مثل روي سطح آه را غنر فعوال موی کیود. ضمیا" سطح آه با سنسن فرآيندهاي مختلف داكرومات : آند قربانی شونده روي محافظت می شود. فرآاعدهاي داكرومات بر اساس سااا شكل كيفي فرآاعدهاي مختلف داكرومات به دسته هاي زار طبقه بعدي مي شو د. و عملكردهاي مورد ياز قطعات متفاوت اس. به طور كلي -1 روش : DIP SPIN اس پخ اان روش براي پيچ ها ميره ها واشرها فعرهاو همه قطعات راا معاسب اس. ابتندا قطعنات آمناده سنازي سطحي شده را درون سبد مي راا د و سپس سبد را داخل محلول داكرومات فرو مي بر د.سپس زاادي مواد از طراق سا ترافيو قبل از عمليات پخ ازروي قطعه برداشته ميشود.حال استا دارد شامل دو چرخنه پوشنش و.ودرصورت يازبنه مقاومن دربرابرخنوردگي بناالي 1111 سناع سنال اسنپري چرخنه سنوم پوششكاري و پخ يا صورت مي پذارد. 2- روش اسپري : اان روش پوششكاري براي قطعاري كه بااد داراي ظاهر زابااي باشعد معاسب اس با اسپري پوششكاري را روي آ يا ا جام و سپس آ يا را دركوره پخ 3 -روش رح. قطعات را آوااان كنرده و : DIP Drain اان روش براي قطعات بارگ كه درون سبد جا مي شود معاسب اس داكرومات فرو مي بر د و سپس پخ حرارت قرار مي دهعد.. قطعات را آوااان مي كععد. درون ماده مي شود. در اان روش رعيا اك بار پوشش و پخ ا جام مي شود. 2 از 6

3 و( مزاياي پوشش داک 1- مقاومت عالی دردسنگاه سالت اسپري:مقاومت به خوردگی پوشش داکرومات مقاومت بسنار بااليی نسبت به پوشش هاي قديمی دارد. مقايسه ننايج آزمايشوات سوالت اسوپري) 2371 Z )KJIS جهوت آزموايش مقاومت در برابر خوردگی نشان داد که مقاومت بسنار بهنري نسبت به الكنرو گالواننزه و عملنات کرومات کلور گالواننزه گرم 3( JIS H8610 TYPE2,CLASS پوشش NI ZN )JIS H8610 type 2, class 3( )ننكل روي( دارد. After 2000 hours' saltwater spray testing مقاوم 2- عالي در برابر گرما و خوردگي : پوشش داكرومات از لحاظ روا ااي مقاوم در برابر گرما و خوردگي بررري داشته و انك الانه مقناوم در برابنر حرارت براي دوره طوال ي از زمان روليد مي كعد. در حالي كه اك پوشش الكترو گالوا ياه پوشنش كرومارنه بنه مقاومن سطحي در برابر 111 درجه حرارت دچار عيب و قص مي شود. زما ي كه پوشش بسوزد خاصني خوردگي آن بطور كامل از بين مي رود. 3- از خوردگي گالوا يك آلوميعيوم بطور موثر جلوگيري مي كعد. در اك كاربرد كه پيچ هاي ضد ز ن بنه انك عضو آلوميعيومي بسته مي شو د استفاده از پوشش داكرومات در روي پيچ به طنور بسنيار منوثري از خنوردگي گالوا يك جلوگيري مي كعد. - خطر رردي هيدرو ي دارد. چون در فرآاعد داكرومات از اسيد براي آماده سازي و پوششكاري استفاده 4 مي شود. بعابراان اان مشكل بطور راشه اي حل شده اس. 3 از 6

4 5- محلول داكرومات حتي از سطح داخلي لوله ها و ساار اجااء محافي مي كعد و به صورت پااندار بناالرران مقاوم سوخ در برابر خوردگي را ارائه مي دهد. داكرومات به طور وسيعي در لوله هناي ارومبينل شنامل لولنه هناي لوله هاي آب و لوله هاي سطح روغن و لوله هاي جذب چعد شاخه اي كاربرد دارد. 6- ساار پوشش ها به طور مستقيم قابل ا جام بر روي اانن پوشنش اسن. پوشنش داكرومنات و پوشنش الكتراكي گالوا ياه از لحاظ مقاوم و چسبعدگي مورد رس مقااسنه اي قنرار گرفتعند تيجنه شنان داد كنه داكرومات بيشتران چسبعدگي را داراس. Photographs showing results of the crosscut test (JIS-K-5400) موادي كه مي توانند با مواد داكرومات پوششكاري شوند: شامل طيف وسيعي از فلاات از قبيل آهن آليا هناي آهن فلاات سبك مثل آلوميعيوم آليا فلاات سبك و ساار قطعات راخته گري شده مي باشد. 7 -مشكل آلودگي محيط زيست ندارد زيرا : -فاضالب روليد مي كعد. -مواد سمي و آلوده كععده هوا روليد مي كعد از Cr سه ظرفيتي استفاده شده اس. 4 -درمواد جداد ععصركرم حذف گرداده وسختگيرا ه رران استا داردهاي زاس محيطي راپاس ميكعدومعاسب براي صعااع غذااي دارواي بيداشتي و... مي باشد. 4 از 6

5 8- ضخامت پايين رديف پارامترهاي موردنظر داكرومات گالوانيزه پاس اان پوشش باضخام حدود 11µmمي روا د بيش از 1111 ساع مقاوم به خوردگي رس سال اسنپري را كعد.لذا اان پوشش بدون رغييررلرا س هاي ابعادي قطعه باالرران مقاوم به خوردگي رادارا مني باشند. 9- عدم پرشدن سوراخ هاوخلل وفرج قطعه به دلنل وجود فرآيید ساننريفنوژ بعد از مرحله غوطه وري تمام مواداضافی ازداخل سوراخ هاوپسونی وبلیودي هاي قطعه جدامی شودوضخامت پوشش درتمامی نقاط قطعه يكیواخت می باشود.بوه طوور مثوال در پوشوش گالواننزه گرم مذاب روي داخل رزوه هاي مهره باقی می ماندوبعدازپوششكاري بايودمهره هواقالويززنی مجودد گردد واي کارتمام پوشش داخلی مهره هارابرداشنه ومقاومت به خوردگی رادرمهمنري نقطه قطعه ازبون موی برد. ضمیااي کار باعث تغننردرتلرانس هاي ابعادي رزوه مهره می شود ولی فرايید داک اي مشوكل را توسوط ساننريفنوژ رفع نموده است. 11- حفظ خواص مكانيكي قطعات به دليل دماي پخ پااين درپروسه داک قطعات رح رمپراع اخواسته قرار مي گير دوخواص مكا يكي قطعات حفظ مي شود. 5 از 6

6 ععاصر فلاي رشكيل دهعده روی آلوميعيوم وكروم (III( روی 1 مكا يام مقاوم دربرابرخوردگي باتشکیل الیه نفوذیافته به سطح فلزپایه ازپوشش آلیاژی که دارای مقاومت به خوردگی باالیی می باشد.ممانعت ازنفوذعوامل به سطح فلزپایه بعمل می آید بااستفاده ازمکانیزم خوردگی فداشونده به مرورالیه های پوشش خورده شده وسطح فلزپایه تازمانی که الیه آخرپوشش خورده نشده محفوظ می ماندوپس ازخورده شدن الیه آخر خوردگی سطح پوشش نیزآغازمیگردد 2 ضخام پوشش برای مقاومت به خوردگی 055 ساعت سالت اسپری 6-05µmو برای مقاومت به خوردگی 0555 ساعت سالت اسپری وباالتر µm برای قطعات پیچ ومهره حداقل 34µmوبرای قطعات دیگرحداقل 14µm. 3 مقاوم به خوردگي درشرااا محيطي بسته به نوع ضخامت پوشش انتخابی 35 الی 15 سال درشرایط ایده آل)که به ندرت اتفاق می افتد(حدود 50 الی 45 سال 4 چسبعدگي پوشش باتوجه به نفوذ الیه پوشش درسطح فلزپایه چسبندگی فوق العاده باالمی باشد. باتوجه به شرایط آماده سازی سطح قطعات وضخامت زیاد پوشش چسبندگی نسبی بوده وبسیارکمترازپوشش داکرومات می باشد. 5 حفظ خواص مكا يكي قطعات درحين ا جام پروسه پوششكاري عدم رغيير سااا قطعات چسبعدگي پوشش باتوجه به اینکه عملیات پوششکاری بعدازعملیات حرارتی قطعات بعنوان آخرین مرحله تولیدانجام میگردد لذاباتوجه به حرارت پایین 515 درجه سانتیگراد پروسه ایجاداین پوشش قطعات تحت تمپرینگ ناخواسته قرارنمی گیرند. باتوجه به ضخامت پایین الیه پوشش سایزقطعات باسوراخ یارزوه تغییرجزیی داشته ونیازبه تنظیم سایزآنهابعدازعملیات پوششکاری نمی باشد باتوجه به نفوذ الیه پوشش درسطح فلزپایه چسبندگی فوق العاده باالمی باشد. باتوجه به درجه حرارت باالی سانتیگرادپروسه این پوشش قطعات عملیات حرارتی شده بواسطه باالبودن دمای پروسه ازدمای تمپرینگ فوالدها سانتیگراد تحت تمپرینگ ناخواسته قرارمی گیرندوسختی قطعات افت می کند. باتوجه به ضخامت باالی الیه پوشش سایزقطعات باسوراخ یارزوه تغییرنموده وجهت انجام عملیات مونتازحتماپروسه تنظیم سایز می بایست انجام پذیرد.که دراین حالت دراثرپروسه تنظیم سایزبعضی ازسطوح پوشش خودراازدست می دهندوعالوه برآن هزینه انجام پروسه سایزینگ نیز تحمیل می گردد باتوجه به شرایط آماده سازی سطح قطعات وضخامت زیاد پوشش چسبندگی نسبی بوده وبسیارکمترازپوشش داکرومات می باشد رعوع ر تنوع رنگ بر حسب خواسته مشتری تنوع رنگ ندارد. 9 كيفي ظاهري آالاعدگي زاس محيطي باتوجه به ضخامت پایین الیه پوشش و انجام پروسه پوششکاری بادقتهای قابل کنترل کیفیت ظاهری قطعات بسیارباالبوده وبیننده رامجذوب می نماید. بواسطه عدم وجود عناصر آالینده در ترکیب این پوشش هیچگونه آالیندگی در حین انجام پو شش و بعد از آن وجود ندارد. باتوجه به ضخامت باالی الیه پوشش وغیرقابل کنترل بودن پروسه ایجاد پوشش با ضخامت یکنواخت ظاهرقطعات درموارد زیاد مشکالتی از قبیل:قطرات شره شده ایجاد الیه پوشش با ضخامت باال بصورت جزیره ای بر سطح قطعات کنده شدن پوشش بعضی از قسمتهای قطعات بواسطه عدم آماده سازی مناسب سطح قبل از پوشش و برخورد سطوح خارجی قطعات در اثر جابجایی و یا حمل و نقل و...دیده می شود.که عالوه بر ایجاد ظاهری نامناسب و غیر شکیل سبب بوجود آمدن خوردگی موضعی در سطوح نا همگون می گردد. بواسطه وجود بخارات روی در حین انجام پروسه پوششکاری آالیندگی زیست محیطی بوجود آمده و در حین تماس دست با قطعات پوششکاری شده ذرات روی به دست اپراتور چسبیده و یا در هوا معلق میگردد که موجب آالیندگی می گردد جدول مقایسه اي پارامترهاي كیفي پوششهاي گالوانیزه گرم وداكرومات 6 از 6