BARCA LISBON - MADRID สเปน โปรต เกส 9 ว น 6 ค น โดยสายการบ นเอม เรสต (EK) 49,911.-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "BARCA LISBON - MADRID สเปน โปรต เกส 9 ว น 6 ค น โดยสายการบ นเอม เรสต (EK) 49,911.-"

Transcription

1 รห สท วร : THC1-EK-EU-9MAY-10JUL18 BARCA LISBON - MADRID สเปน โปรต เกส 9 ว น 6 ค น โดยสายการบ นเอม เรสต (EK) เร ม เพ ยง 49,911.-

2 เข าชมโบสถ ซากราดา แฟม เล ย (La Sagrada Familia) โบสถ ศ กด ส ทธ ส ญล กษณ ของเม อง โดยฝ ม อการออกแบบของ อ นตอน เกาด ช อปป งส นค าแบรนด เนม ท La Roca Village Outlet ต นตาก บรางส งน าโรม น (Acueducto de Segovia) สร างข นต งแต ศตวรรษท 1 เขาชมพระราชว งหลวง (Royal Palace) กาหนดการเด นทาง ว นท 9-17 พ.ค., 25 พ.ค.-2 ม.ย ,911.- ว นท ม.ย ,911.- ว นท ก.ค ,911.- รายละเอ ยดการเด นทาง ว น โปรแกรมการเด นทาง เชา เท ยง ค า โรงแรมท พ ก หร อ เท ยบเท า 1 กร งเทพฯ 2 กร งเทพฯ ด ไบ บาร เซโลน า- เน นเขา Montjuïc O 3 โบสถ ซากราดา แฟม เล ย La Roca Village Outlet ซาราโกซ า O X O 4 ซาราโกซ า เซอร โกเบ ย ซาลาม งก า O O O SERCOTEL CIUTAT DE MONTCADA DIAGONAL PLAZA HOTEL SALAMANCA FORUM DONA BRIGIDA 5 ซาลาม งก า โกอ มบรา ล สบอน O O O OLAIAS PARK 6 ล สบอน แหลมโรค า ซ นทรา เมร ด า O O O TRYP MEDEA 7 เมร ดา- โตเลโด มาดร ด O O X AXOR FERIA 8 มาดร ด พระราชว งหลวง สนามบ น O O 9 ด ไบ กร งเทพฯ

3 ว นแรกของการเด นทาง กร งเทพฯ น. คณะพร อมก น ณ สนามบ นส วรรณภ ม อาคารผ โดยสารระหว างประเทศประต 9 เคาน เตอร T สายการบ นเอม เรตส โดยม เจ าหน าท คอยต อนร บและอ านวย ความสะดวก ว นท สองของการเด นทาง กร งเทพฯ ด ไบ บาร เซโลน า- เน นเขา Montjuïc น. ออกเด นทางส บาร เซโลน า โดยสายการบ นเอม เรตส เท ยวบ นท EK 385 ***กร ปเด นทางว นท ก.ค. 61 ออกเด นทาง เวลา 01.35น.*** น. เด นทางถ ง สนามบ นด ไบ แวะรอเปล ยนเคร อง น. ออกเด นทางต อส บาร เซโลน า ประเทศสเปน โดยเท ยวบ น EK น. ถ งสนามบ นสนามบ นเอล ปร ต (BCN) เม องบาร เซโลน า ประเทศสเปน (เวลาท องถ นช ากว าประเทศไทย 5 ช วโมง และจะเปล ยนเป น 6 ช วโมงในว นท 28 ต ลาคม 2561) ผ านข นตอนการตรวจคนเข าเม องและศ ลกากร จากน น เด นทางส เม องบาร เซโลน า (Barcelona) นครใหญ แห งคาตาล นยา และเม อง ส าค ญอ นด บ 2 ของสเปน น าท านข นส จ ดชมว วของเม องท เน นเขา Montjuïc เป นเน นเขาในบาร เซโลน าท ม ท ศน ยภาพอ นงดงาม ทางด านตะว นออกของเน น เขาย งม หน าผาส งช นซ งท าหน าท เป นด งก าแพงเม อง ส วนด านบนเป นท ต งของ ปอมปราการหลายแห ง ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร อาหารจ น น าคณะเข าส ท พ ก โรงแรม SERCOTEL CIUTAT DE MONTCADA หร อเท ยบเท า

4 ว นท สามของการเด นทาง โบสถ ซากราดา แฟม เล ย La Roca Village Outlet ซาราโกซ า เชา ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรม น าท านเข าชมโบสถ ซากราดา แฟม เล ย (La Sagrada Familia) โบสถ ศ กด ส ทธ ส ญล กษณ ของเม อง โดยฝ ม อการออกแบบของ อ นตอน เกาด สถาปน ก ชาวคาตาล น เป นผลงานท เร ยกว า โมเด ร นน สโม เป นงานศ ลปะเฉพาะถ นและเป น อาร ตน โวท ม เอกล กษณ เฉพาะต ว โดยเร มสร างต งแต ป 1882 แม กระท งจนถ ง ป จจ บ นก ย งสร างไม แล วเสร จ ถ งกระน นองค การย เนสโก ก ได จ ดให เป นมรดกโลก โดยมหาว หารม ล กษณะสถาป ตยกรรมโดดเด นแปลกตาไม เหม อนท ใดในโลก น าท านส La Roca Village Outlet เช ญท านช อปป งส นค าแบรนด เนมช นน า มากมาย อาท Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L Occitane, Levi s, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ เท ยง อ สระอาหารกลางว น บ าย น าท านออกเด นทางส เม องซาราโกซ า (Zaragoza) เม องใหญ ศ นย กลาง ทางการศ กษาและศาสนาของประเทศ และเป นเม องท อย ระหว างกลางของบาร เซโลน า และ แมดร ด ม ความโดดเด นมากในเร องของล กษณะภ ม ประเทศท ม ความแตกต างก น ไม ว าจะเป นห บเขา ทะเลทราย ป าหนาท บ ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร อาหารจ น เข าส ท พ ก โรงแรม DIAGONAL PLAZA HOTEL หร อเท ยบเท า ระยะทาง 312ก.ม. ประมาณ 4.15 ชม. ว นท ส ของการเด นทาง ซาราโกซ า เซอร โกเบ ย ซาลาม งกา เชา ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรม น าท านเด นทางส เม องเซอโกเบ ย (Segovia) เม องท องเท ยวอ กเม องหน ง ของสเปน องค การ UNESCO ย งได ข นทะเบ ยนให เม องน เป นเม องมรดกโลกในป 1985 ชมรางส งน าโรม น (Acueducto de Segovia) ท สร างข นต งแต ศตวรรษท 1 โดยไม ม การใช กาวหร อว สด เช อมห นแต ละก อนแต อย างใด จ งได ร บ การยกย องว าเป นส งก อสร างทางว ศวกรรมโดยชาวโรม นท สาค ญท ส ดของสเปน และย งม สภาพสมบ รณ ท ส ดอ กด วย รางส งนาประกอบข นจากห นแกรน ตกว า 25,000 ก อน ม ความยาว 818 เมตร ม โค ง 170 โค ง จ ดท ส งท ส ดส งถ ง 29 เมตร จ ดเร มต นของรางส งนาน เร มต งแต นอกเม อง แล วล าเล ยงส งนาเข ามาในเม อง รางส งนาแห งน ถ อได ว าเป นส ญล กษณ ของเม องเซอโกเบ ย และเป นไฮไลท หล ก ของเม อง น าท านเด นเล นในเขตเม องเก า ซ งเต มไปด วยส นค านานาชน ดตลอด สองข างทาง เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร อาหารพ นเม อง บ าย น าท านเด นทางข ามพรมแดนส เม องซาลาม งกา (Salamanca) ในแคว นคา สต ลและเลออน ทางภาคตะว นตกของประเทศสเปน ต งอย บนท ราบส งร มแม นา ตอร เมส เป นเม องท ม ความส าค ญเน องจากเป นศ นย กลางของการค าขายในสม ย ระยะทาง 358 ก.ม. ประมาณ 4.30 ชม. ระยะทาง 160 ก.ม. ประมาณ 2.30 ชม.

5 ค า รห สท วร : THC1-EK-EU-9MAY-10JUL18 โรม นเร องอ านาจ ป จจ บ นเม องน ได ร บข นเป นมรดกโลกจากย เนสโก ในป ค.ศ น าท านส พลาซ า มายอร (La Plaza Mayor) ศ นย กลางของ เม องท สร างโดยศ ลปะสไตล บาร อค ท เป นเอกล กษณ ของความร ารวยในย ค ศตวรรษท อ สระให ท านได เด นเล นชมเม องตามอ ธยาศ ย ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร อาหารจ น เข าส ท พ ก โรงแรม SALAMANCA FORUM DONA BRIGIDA หร อเท ยบเท า ว นท หาของการเด นทาง ซาลาม งกา โกอ มบรา ล สบอน เชา ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรม น าท านเด นทางส เม องโกอ มบรา (Coimbra) อ กเม องหน งท ส าค ญของ โปรต เกส ต งอย บนเน นเขาเหน อแม น ามอนเดโก (Mondego) ซ งสม ยถ ก ปกครองโดยอาณาจ กรโรม นได ร บการเร ยกขานว า เอม เน ยม และได ถ กย ดครอง โดยชาวแขกม วร ในป ค.ศ.711 และเป นเม องท เช อมการค าระหว างชาวคร สต ทางเหน อและชาวม สล มทางใต จนในป ค.ศ.1064 กษ ตร ย เฟอร ด น ลท 1 แห งล ออน ได รบชนะแขกม วร และปลดปล อยเม องโกอ มบรา น าชมมหาว ทยาล ย โกอ มบรา(Coimbra University) ซ งเป นมหาว ทยาล ยท เก าแก ท ส ดแห งหน ง ของโลก ก อต งในป ค.ศ.1290 แต ก ถ กเปล ยนเป นพระราชว งหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษ ตร ย ค งส จอห นท 3 ในป ค.ศ.1537 ซ งย งคงศ ลปะ สไตล บาร อคท สวยงาม เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร อาหารท องถ น บ าย น าท านเข าส กร งล สบอน (Lisbon)เม องหลวงประเทศโปรต เกส นครเก าแก นคร หน งในย โรป ท ง ย งเป นเม องท าท ส าค ญ และเป นศ นย กลาง ทางการเม อง การค า อ ตสาหกรรม พร อมท งย งเป นอ ทยานนครท เข ยวชอ มร มร น ชมท ศน ยภาพ ของ แม นาเตโย (Tejo) ท ไหลผ านใจกลางเม องล สบอน เป นแม นาท กว างใหญ ไพศาลราวก บทะเลและ ย งกว าน น โปรต เกสถ กโอบล อมด วยชายหาดยาวกว า 170 กม.ของผ นมหาสม ทรแอตแลนต ก น าท านเขาชมมหาว หารเจอโร น โม (Jeronimos Monastry) ท สร างข นเพ อเป นเก ยรต แก วาสโกดากามา ท เด นทางส อ นเด ยเป นผลส าเร จ ในป ค.ศ.1498 จ ดเป นผลงานอ นเย ยมยอดของ งานสถาป ตยกรรมท เร ยกก นว ามาน เอลไลน (Manueline) ใช เวลาก อสร าง ท งส นถ ง 70 ป จ งแล วเสร จสมบ รณ และไดร บการร บรองจากองค การย เนส โกว าใหเป นมรดกโลก (UNESCO World Heritage)น าท านบ นท กภาพ ก บอน สาวร ย ด สค ฟเวอร สร างข นในป ค.ศ เพ อฉลองการครบ 500 ป แห งการส นพระชนม ของเจ าชายเฮนร เดอะเนว เกเตอร แวะถ ายร ปก บ หอคอยเบเล ง (Belem Tower) เด มสร างไว กลางนาเพ อเป นปอมร กษาการณ ด แลการเด นเร อเข าออก เป นจ ดเร มต นของการเด นเร อออกไปส ารวจ และค นพบ โลกของ วาสโก ดากามา น กเด นเร อชาวโปรต เกส เป นอ กหน งสถาป ตยกรรม แบบมาน เอลไลน ท สวยงาม ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร อาหารจ น เข าส ท พ ก โรงแรม OLAIAS PARK หร อเท ยบเท า ระยะทาง 302 ก.ม. ประมาณ 4.45 ชม. ระยะทาง 206 ก.ม. ประมาณ 2.30 ชม.

6 ว นท หกของการเด นทาง ล สบอน แหลมโรค า ซ นทรา เมร ดา เชา ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรม น าท านเด นทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จ ดท เป นปลายด านตะว นตก ส ดของทว ปย โรป ซ งท านสามารถซ อใบประกาศน ยบ ตร (Certificate) เป นท ระล กในการมาเย อน ณ ท แห งน จากน นเด นทางส เม องซ นทรา (Sintra) อ ก หน งเม องตากอากาศยอดน ยมของน กท องเท ยว เป นท ต งของพระราชว งท สวยงามท ได ร บการร บรองจากองค การย เนสโก ให เป นมรดกโลก ความร มร นของ เขตอ ทยานเป นท พ กผ อนหย อนใจในว นหย ดของชาวเม อง เป นอ กเม องท ม สถาป ตยกรรมท ค อนข างม ความโดดเด นของแคว นแกรนด ล สบอน ประเทศ โปรต เกส เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร อาหารจ น บ าย น าชมเม อง ซ นทรา เป นเม องเล กๆ สงบ น าร กอย กลางป า บนยอดเขาม ปราสาท ป น า (Pena Palace) ปราสาทย คอ ศว นซ อนต วอย ในหม แมกไม กลางอ ทยาน แห งชาต ป จจ บ นเป นเม องมรดกโลก ท ม พระราชว งแห งชาต (National Palace) พระราชว งเคล ซ (Queluz) ท พระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห ว เสด จราช ด าเน นเย อนเม องน เม อคราวเสด จประพาสย โรป น าท านชมต วเม องเก าของซ นท รา ท ม อาย มาต งแต ศตวรรษท 11 น าท านเขาชมพระราชว งหลวง( The Royal Palace) อด ตพระราชว งหลวง ท ประท บแห งราชวงศ มาต งแต ศตวรรษท 16 ได เวลาอ นสมควรน าท านเด นทางต อส เม องเมร ดา (MERIDA) เม อง โบราณท ม อาย กว า 2,000 ป ท ต งอย ร มฝ งแม นากวาเด ยนา และเป นเม องท ย งคง เหล อร องรอยของชาวโรม นโบราณ อาท สะพานส งนาอควาด กส -โรงละครเธ ย เตอร -สะพานโรม นข ามแม นากวาเด ยนา ระยะทาง 40 ก.ม. ประมาณ 1 ชม. ระยะทาง 139 ก.ม. ประมาณ 2 ชม. ระยะทาง 310 ก.ม. ประมาณ 4 ชม. ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคารอาหารพ นเม อง เข าส ท พ ก โรงแรม TRYP MEDEA หร อเท ยบเท า

7 ว นท เจ ดของการเด นทาง เมร ดา- โตเลโด มาดร ด เชา ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรม น าท านเด นทางส เม องโทเลโด (Toledo) เม องหลวงเก าของสเปน เม องแห ง น ต งอย ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค การย เนสโกได ประกาศให เม องน เป นแหล งมรดกโลกทางประว ต ศาสตร และว ฒนธรรม ม ท ศน ภาพท สวยงาม โดย ม แม นาเทก ส ไหลผ านเม อง ล กษณะผ งเม องโทเลโดเป นเอกล กษณ ท น าช นชม ท ส ดของการจ ดสร างเม องโบราณอ นสมบ รณ แบบต วเม องรายล อมด วยเน นเขา ประด จกาแพงธรรมชาต ด วยห บผา 3 แห ง เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคารอาหารท องถ น จากน นน าท านชมมหาว หารแห งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป น ว หารท ใหญ เป นอ นด บ 2 ของสเปน รองจากว หารเม องเซบ ญ า ท สร างต งแต ศตวรรษท 13 ความงดงามอล งการสไตล โกธ ก ภายในมหาว หารม การตกแต ง อย างงดงามว จ ตรด วยไม แกะสล กและภาพสล กห นอ อน จากน นน าท านเด น ทางเขาส กร งมาดร ด (Madrid) เม องหลวงของประเทศสเปน ต งอย ใจกลาง แหลมไอบ เร ยน ในระด บความส ง 650 เมตร เป นมหานครอ นท นสม ยลาย ค ท ซ ง กษ ตร ย ฟ ลล ปท 2 ได ทรงย ายท ประท บจากเม องโทเลโดมาท น และประกาศให มาดร ดเป นเม องหลวงใหม ยกเว นในช วงประมาณป ค.ศ เม อง มาดร ดได ช อว าเป นเม องหลวงท สวยท ส ดแห งหน งในโลก และส งส ดแห งหน งใน ย โรป ค า น าท านชมโชว ระบ า ฟลาม งโก ศ ลปะระบ าสเปน หน งในการแสดงท ข น ช อล อชาไปท วโลกท งท วงท าการร ายร าประกอบเส ยงดนตร ท เราใจ สน กสนาน (อ สระอาหารค าตามอ ธยาศ ย) เข าส ท พ ก โรงแรม AXOR FERIA หร อเท ยบเท า ระยะทาง 344 ก.ม. ประมาณ 4 ชม. ระยะทาง 73 ก.ม. ประมาณ 1.15ชม.

8 ว นท แปดของการเด นทาง มาดร ด พระราชว งหลวง สนามบ น เชา ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรม น าท านเข าชม พระราชว งหลวง (Royal Palace) ซ งต งอย บนเน นเขาร มฝ ง แม นาแมนซานาเรส สวยงามโอ อ าอล งการไม แพ พระราชว งใดในทว ปย โรป พระราชว งหลวงแห งน ถ กสร างในป ค.ศ ด วยห นท งหล งในสไตล บาโรค โดยการผสมผสานระหว างศ ลปะแบบฝร งเศสและอ ตาเล ยน ประกอบด วยห อง ต างๆกว า 2,830 ห อง ซ งนอกจากจะม การตกแต งอย างงดงามแล ว ย งเป นคล ง เก บภาพเข ยนช นสาค ญท วาดโดยศ ลป นในย คน น รวมท งส งของม ค าต างๆอาท พ ดโบราณ, นาฬ กา,หน งส อ, เคร องใช, อาว ธ เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคารอาหารจ น จากน นน าท านเด นกล บส กร งมาดร ด เม องหลวงของประเทศสเปน ต งอย ใจ กลางแหลมไอบ เร ยน ในระด บความส ง 650 เมตร เป นมหานครอ นท นสม ยลาย ค ท ซ งกษ ตร ย ฟ ลล ปท 2 ได ทรงย ายท ประท บจากเม องโทเลโดมาท น และ ประกาศให มาดร ดเป นเม องหลวงใหม ยกเว นในช วงประมาณป ค.ศ เม องมาดร ดได ช อว าเป นเม องหลวงท สวยท ส ดแห งหน งในโลก และส งส ดแห ง หน งในย โรป น าท านเท ยวชมกร งแมดร ด ท ม สถาป ตยกรรมท สวยงามอย มากมาย ท งอน สาวร ย น าพ ไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ต งอย ท จ ต ร สร สซ เบเลส (Plaza de Cibeles) ซ งเป นวงเว ยนสาค ญและสวยท ส ด แห งหน งของกร งมาดร ด โดยบร เวณน ม อาคารสวยงามและสาค ญ ประจ าอย ท ง 4 ม มได แก ธนาคารแห งชาต สเปน,กองบ ญชาการทหารบก,ท ท าการใหญ ไปรษณ ย ประต ช ยอาคาล า และศ นย ว ฒนธรรมทว ปอเมร กาโดยประต ช ยอาคา ล า มาดร ด (Splendid puerta de alcala) สร างข นในป 1599 ประต ช ยแห ง น สร างข นเพ อถวายแด พระเจ าชาร ลส ท 3 ต งตระหง านทางตะว นออกของใจ กลางเม อง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana) เพ อแวะถ ายร ปก บ อน สาวร ย ดอนก โฆเต (Donquixote) น. ได เวลาอ นสมควรน าท านส สนามบ นมาดร ด น. ออกเด นทางส กร งเทพด วยเท ยวบ นท EK144

9 ว นท เกาของการเด นทาง ด ไบ กร งเทพ น. ถ งสนามบ นด ไบ รอเปล ยนเคร อง น. ออกเด นทางต อส กร งเทพด วยเท ยวบ น EK น. ถ งสนามบ นส วรรณภ ม โดยสว สด ภาพ ***กร ปเด นทางว นท ก.ค. 61 ถ งกร งเทพฯ เวลา 19.15น.*** ร านค าในย โรปส วนใหญ จะป ดท าการในว นอาท ตย ขอสงวนส ทธ การย ายเม องท เข าพ ก เช น กรณ ท เม องน นม การจ ดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข าพ กเม องท ใกล เค ยงแทน และ โปรแกรมอาจม การปร บเปล ยนตามความเหมาะสม

10 กร ณาอ านหมายเหต ใหละเอ ยดท กขอ หมายเหต 1. บร ษ ทฯ สงวนส ทธ ในการท จะไม ร บผ ดชอบต อค าชดเชยความเส ยหาย อ นเก ดจากเหต ส ดว ส ยท ทาง บร ษ ทฯ ไม สามารถควบค มได เช น การน ดหย ดงาน, จลาจล,การล าช าหร อยกเล กของเท ยวบ น รวมถ ง กรณ ท กองตรวจคนเข าเม องไม อน ญาตให เด นทางออกหร อกองตรวจคนเข าเม องของแต ละประเทศไม อน ญาตให เข าเม อง รวมท งในกรณ ท ท านจะใช หน งส อเด นทางราชการ (เล มส นาเง น) เด นทาง หาก ท านถ กปฏ เสธการเด นทางเข าหร อออกนอกประเทศใดประเทศหน ง 2. บร ษ ทฯ สงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงโปรแกรมรายการท องเท ยว โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า 3. บร ษ ทฯ สงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงอ ตราค าบร การ โดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า 4. กรณ ท คณะไม ครบจ านวน 15 ท าน ทางบร ษ ทฯ สงวนส ทธ ในการงดออกเด นทาง โดยทางบร ษ ทฯ จะแจ งให ท านทราบล วงหน า 14 ว นก อนการเด นทาง 5.เม อท านทาการซ อโปรแกรมท วร ทางบร ษ ทฯ จะถ อว าท านร บทราบและยอมร บเง อนไขของ หมายเหต ท กขอแลว ในกรณ ท ล กคาตองออกต วโดยสารภายในประเทศกร ณาต ดต อเจาหนาท ของบร ษ ทฯ ก อนท กคร ง ม ฉะน นทางบร ษ ทฯจะไม ขอร บผ ดชอบค าใชจ ายใดๆ ท งส น โปรแกรมและรายละเอ ยดของการเด นทางอาจม การเปล ยนแปลงได ท งน ข นอย ก บสภาวะอากาศและเหต ส ดว ส ยต าง ๆ ท ไม สามารถคาดการณ ล วงหนา โดยทางบร ษ ทฯ จะคาน งถ งผลประโยชน และความปลอดภ ยของผ ร วมเด นทางเป นสาค ญ

11 โปรแกรม : BARCE LISBON - MADRID สเปน โปรต เกส 9 ว น 6 ค น โดยสายการบ นเอม เรสต (EK) กาหนดว นเด นทาง: 9-17 พ.ค., 25 พ.ค.-2 ม.ย ม.ย ก.ค. 61 อ ตราค าบร การ ราคา ผ ใหญ พ กห องค (ห องละ 2 ท าน) ราคาท านละ 49,911.- ผ ใหญ พ ก 3 ท าน 1 ห อง (กร ณาอ านขอม ลเพ มเต มเร องโรงแรมท พ ก) 49,911.- พ กหองเด ยว เพ มท านละ 6,500.- เด ก (อาย ไม เก น 12 ป ) 1 ท าน พ กก บผ ใหญ 1 ท าน 49,911.- เด ก (อาย ไม เก น 12 ป ) 1 ท าน พ กก บผ ใหญ 2 ท าน (กร ณาอ านขอม ลเพ มเต มเร องโรงแรมท พ ก) 49,911.- ในกรณ ไม ใชต วเคร องบ น ลดท านละ 17,000.- ไม รวมค าธรรมเน ยมว ซ าประเทศสเปน (ผ ย นว ซ าตองช าระเง นตรงก บศ นย ย นว ซ าในว นย น เป นจานวนเง นโดยประมาณ 3,000 บาท ) ช นธ รก จเพ มเง นจากราคาท วร เร มตนท ท านละ (ราคาสามารถย นย นไดก ต อเม อท น ง confirm เท าน น) 80,000.- ** โรงแรมในย โรป ไม อน ญาตใหเด กอาย ต ากว า 7 ป เขาพ กแบบไม ม เต ยงเสร ม ** อ ตราค าบร การน รวม 1. ค าต วเคร องบ น ช นประหย ด ( Economy Class) ท ระบ ว นเด นทางไปกล บพร อมคณะ (ในกรณ ม ความประสงค อย ต อ จะต องไม เก นจ านวนว น และอย ภายใตเง อนไขของสายการบ น) 2. ค าภาษ สนามบ นท กแห งตามรายการ 3. ค ารถโค ชปร บอากาศน าเท ยวตามรายการ 4. ค าห องพ กในโรงแรมตามท ระบ ในรายการหร อเท ยบเท า 5. ค าอาหารตามท ระบ ในรายการ 6. ค าเข าชมสถานท ท องเท ยวตามรายการ 7. ค าประก นภ ยการเด นทางรายบ คคล (หากตองการเง อนไขกรมธรรม สอบถามไดจากเจาหนาท ) ค าประก นอ บ ต เหต ค มครองในระหว างการเด นทางวงเง นไม เก นท านละ 1,000,000 บาท ค าร กษาพยาบาลในกรณ เก ดอ บ ต เหต วงเง นไม เก นท านละ 500,000 บาท (ตามเง นไขกรมธรรม ) ** ล กคาท านใดสนใจ...ซ อประก นการเด นทางส าหร บครอบคล มเร องส ขภาพสามารถสอบถามขอม ล เพ มเต มก บ ทางบร ษ ทได ** - เบ ยประก นเร มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 ว น]

12 - เบ ยประก นเร มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 ว น] **ความครอบคล มผ เอาประก นท ม อาย ต งแต แรกเก ด ถ ง 85 ป ** [ร กษาพยาบาล 2 ลาน, เส ยช ว ตหร อเส ยอว ยวะจากอ บ ต เหต 1.5 ลานบาท] 8. ม คค เทศก ของบร ษ ทด แลตลอดการเด นทาง (ไม รวมค าท ป) รห สท วร : THC1-EK-EU-9MAY-10JUL18 อ ตราค าบร การน ไม รวม 1. ค าธรรมเน ยมการจ ดท าหน งส อเด นทาง 2. ค าใช จ ายส วนต ว อาท เช น ค าเคร องด มท ส งพ เศษ, ค าโทรศ พท, ค าซ กร ด, ค าธรรมเน ยมหน งส อเด นทาง, ค านาหน กเก นจาก ทางสายการบ นก าหนดเก นกว า 30 ก.ก.และมากกว า 1 ช น, ค าร กษาพยาบาล กรณ เก ดการเจ บป วยจากโรคประจ าต ว, ค ากระเป าเด นทางหร อของม ค าท ส ญหายในระหว างการเด นทาง เป นต น 3. ค าธรรมเน ยมน าม นและภาษ สนามบ น ในกรณ ท สายการบ นม การปร บข นราคา 4. ค าบร การยกกระเป าในโรงแรม ซ งท านจะตองด แลกระเป าและทร พย ส นดวยต วท านเอง 5. ค าธรรมเน ยมว ซ าเชงเกนประเทศสเปน (ผ ย นว ซ าตองช าระเง นตรงก บศ นย ย นว ซ าในว นย น เป นจานวนเง นโดยประมาณ 3,000 บาท) 6. ค าท ปม คค เทศก ทองถ น, พน กงานข บรถ (14 ย โร) 7. ค าท ปม คค เทศก จากเม องไทย (โดยมาตรฐาน 3 ย โร ต อคน ต อว น : 9 x 3 = 27 ย โร ) 8. ค าภาษ ม ลค าเพ ม 7% เง อนไขการจอง 1. ช าระเง นม ดจ าท านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ช วโมงหล งการจอง โดยโอนเข าบ ญช ท น งจะย นย นเม อไดร บเง นม ดจ า แลวเท าน น 2. ส งส าเนาหน าพาสปอร ตของผ ท เด นทาง ท ม อาย การใช งานไม น อยกว า 6 เด อน เพ อท าการจองค วย นว ซ า ภายใน 3 ว นน บจากว นจอง หากไม ส งสาเนาหนาพาสปอร ตทางบร ษ ทขออน ญาต ยกเล กการจองท วร โดยอ ตโนม ต 3. เม อได ร บการย นย นว ากร ปออกเด นทางได ล กค าจ ดเตร ยมเอกสารให การขอว ซ าได ท นท 4. หากท านท ตองการออกต วโดยสารภายในประเทศ (กรณ ล กคาอย ต างจ งหว ด) ให ท านต ดต อเจ าหน าท ก อนออกบ ตร โดยสารท กคร ง หากออกบ ตรโดยสารโดยม แจ งเจ าหน าท ทางบร ษ ทขอสงวนส ทธ ไม ร บผ ดชอบค าใช จ ายท เก ดข น 5. การย นว ซ าในแต ละสถานท ตม การเตร ยมเอกสาร และม ข นตอนการย นว ซ าไม เหม อนก น ท งแบบหม คณะและย น รายบ คคล (แสดงตน) ท านสามารถสอบถามข อม ลเพ อประกอบการต ดส นใจก อนการจองได จากทางเจ าหน าท 6. หากในคณะของท านม ผ ต องการด แลพ เศษ น งรถเข น (Wheelchair), เด ก, ผ ส งอาย, ม โรคประจ าต ว หร อไม สะดวกในการ เด นทางท องเท ยวในระยะเวลาเก นกว า 4-5 ช วโมงต ดต อก น ท านและครอบคร วต องให การด แลสมาช กภายในครอบคร วของ ท านเอง เน องจากการเด นทางเป นหม คณะ ห วหน าท วร ม ความจ าเป นต องด แลคณะท วร ท งหมด เง อนไขการช าระค าท วร ส วนท เหล อ ทางบร ษ ทขอเก บค าท วร ส วนท เหล อ 20 ว นก อนการเด นทาง หากท านไม ผ านการอน ม ต ว ซ า หร อ ยกเล กการเด นทางโดยเหต จาเป นทางบร ษ ทขอเก บเฉพาะค าใชจ ายท เก ดข นจร ง

13 ขอม ลเบ องตนในการเตร ยมเอกสารย นว ซ าและการย นขอว ซ า 1. การพ จารณาว ซ าเป นด ลยพ น จของสถานท ต ม ใช บร ษ ทท วร การเตร ยมเอกสารท ด และถ กต องจะช วยให การพ จารณา ของ สถานท ตง ายข น 2. กรณ ท านใดต องใช พาสปอร ตเด นทาง ช วงระหว างย นว ซ า หร อ ก อนเด นทางก บทางบร ษ ท ท านต องแจ งให ทางบร ษ ทฯ ทราบล วงหน าเพ อวางแผนในการขอว ซ าของท าน ซ งบางสถานท ตใช เวลาในการพ จารณาว ซ าท ค อนข างนานและอาจไม สามรถด งเล มออกมาระหว างการพ จารณาอน ม ต ว ซ าได 3. ส าหร บผ เด นทางท ศ กษาหร อท างานอย ต างประเทศ จะต องด าเน นเร องการขอว ซ าด วยตนเองในประเทศท ตนพ าน กหร อ ศ กษาอย เท าน น 4. หน งส อเด นทางต องม อาย ไม ต ากว า 6 เด อน โดยน บว นเร มเด นทางออกนอกประเทศ หากน บแล วต ากว า 6 เด อน ผ เด นทาง ต องไปย นค าร องขอท าหน งส อเด นทางเล มใหม และกร ณาเตร ยมหน งส อเด นทางเล มเก า ให ก บทางบร ษ ทด วย เน องจาก ประว ต การเด นทางของท านจะเป นประโยชน อย างย งในการย นค าร องขอว ซ า และจ านวนหน าหน งส อเด นทาง ต องเหล อว าง ส าหร บต ดว ซ าไม ต ากว า 3 หน า 5. ท านท ใส ปกหน งส อเด นทางกร ณาถอดออก หากม การส ญหาย บร ษ ทฯ จะไม ร บผ ดชอบต อปกหน งส อเด นทางน นๆ และ พาสปอร ต ถ อเป นหน งส อของทางราชการ ต องไม ม รอยฉ กขาด หร อ การข ดเข ยน หร อ แต งเต มใดๆ ในเล ม ขอม ลเพ มเต มเร องต วเคร องบ นและท น งบนเคร องบ น 1. ทางบร ษ ทได ส ารองท น งพร อมชาระเง นม ดจ าค าต วเคร องบ นแล ว หากท านยกเล กท วร ไม ว าจะด วยสาเหต ใด ทางบร ษ ท ขอสงวนส ทธ การเร ยกเก บค าม ดจ าต วเคร องบ น ซ งม ค าใช จ าย ประมาณ 1,000 5,000 บาท แล วแต สายการบ นและ ช วงเวลาเด นทาง 2. หากต วเคร องบ นท าการออกแล ว แต ท านไม สารถออกเด นทางได ทางบร ษ ทขอสงวนส ทธ เร ยกเก บค าใช จ ายตามท เก ดข น จร ง และรอ Refund จากทางสายการบ น ใชเวลาประมาณ 3-6 เด อนเป นอย างน อย 3. น งท Long Leg โดยปกต อย บร เวณทางออกประต ฉ กเฉ น และผ ท จะน งต องม ค ณสมบ ต ตรงตามท สายการบ นก าหนด เช น ต องเป นผ ท ม ร างกายแข งแรง และช วยเหล อผ อ นได อย างรวดเร วในกรณ ท เคร องบ นม ป ญหา เช น สามารถเป ดประต ฉ กเฉ นได (นาหน กประมาณ 20 ก โลกร ม) ไม ใช ผ ท ม ป ญหาทางด านส ขภาพและร างกาย และอ านาจในการให ท น ง Long leg ข นอย ก บทางเจ าหน าท เช คอ นสายการบ น ตอนเวลาท เช คอ นเท าน น กรณ ยกเล กการเด นทาง 1. แจ งยกเล ก 45 ว น ข นไปก อนการเด นทาง ค นค าใช จ ายท งหมด 2. แจ งยกเล กภายใน ว นก อนเด นทาง เก บค าใช จ าย ท านละ 10,000 บาท 3. แจ งยกเล กภายใน ว นก อนเด นทาง เก บค าใช จ าย ท านละ 20,000 บาท 4. แจ งยกเล กน อยกว า 15 ว นก อนเด นทาง ทางบร ษ ทฯขอสงวนส ทธ เก บค าใช จ ายท งหมด 5. บร ษ ทขอสงวนส ทธ ในการเก บค าใชจ ายท งหมดกรณ ท านยกเล กการเด นทางและม ผลท าใหคณะเด นทางไม ครบ ตามจานวนท บร ษ ทฯก าหนดไว (30ท านข นไป) เน องจากเก ดความเส ยหายต อทางบร ษ ทและผ เด นทางอ นท เด นทางใน คณะเด ยวก นบร ษ ทต องน าไปชาระค าเส ยหายต างๆท เก ดจากการยกเล กของท าน

14 รห สท วร : THC1-EK-EU-9MAY-10JUL18 นการ 6. กรณ เจ บป วย จนไม สามารถเด นทางได ซ ง จะต องม ใบร บรองแพทย จากโรงพยาบาลร บรอง บร ษ ทฯจะทาการเล อ เด นทางของท านไปย งคณะต อไปแต ท ง น ท า นจะต องเส ยค าใช จ ายท ไ ม สามารถเร ยกค นได ค อ ค าธรรมเน ยมในการม ดจาต ว และค าธรรมเน ยมว ซา ตามท ส ถานท ตฯ เร ยกเก บ 7. กรณ ยน ว ซ าแลวไม ไดร บการอน ม ต วซ าจากทางสถานท ต (ว ซ าไม ผา น) และท านได ชาระค าท วร หร อม ดจามาแล ว ทางบร ษ ทฯ ขอเก บ เฉพาะค า ใช จ า ยท เ ก ด ข น จร ง เช น ค า ว ซ า และค า บร ก ารย น ว ซ า / ค า ม ด จ าต ว เคร อ งบ น หร อ ค า ต ว เคร อ งบ น (กรณ ออกต ว เคร อ งบ นแล ว) / ค าส วนต างในกรณ ทก ร ปออกเด นทางไม ครบตามจานวน ผ านแลว แจงยกเล กก อนหร อหล งออกตว โดยสาร บร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ใ นการ ไม คน 8. กรณ วซ า ค าท วร ทงหมด 9. กรณ ผเ ด นทางไม สามารถเขา-ออกเม องได เน องจากปลอมแปลงหร อการห ามของเจ าหน าท ไม วา เหต ผลใดๆตามทาง บร ษ ทของสงวนส ทธ ใ นการ ไม คน ค าท วร ทงหมด ขอม ลเพ ม เต มเร อ งโรงแรมท พ ก 1. เน อ งจากการวางแปลนหองพ กของแต ละโรงแรมแตกต างก น จ งอาจทาใหหอ งพ กแบบหอง เด ย ว (Single),หองค (Twin/Double) และหองพ กแบบ 3 ท าน/3 เต ยง (Triple Room) ก น หอ งพ ก ต า งประเภทอาจจะไม ต ด กน หร อ อย ค นละช น และบางโรงแรมอาจจะไม ม หองพ กแบบ 3 ท าน ซง ถาเขาพ ก 3 ท าน อาจจะไดเป น 1 เต ยงใหญ ก บ 1 เต ยงพ บเสร ม หร อ อาจม ความจาเป นตองแยกหองพ กเน อ งจากโรงแรมนนไม สามารถจ ดหาได ทางบร ษ ท ธ ใ นการเร ยกเก บเง นเพ ม ขอสงวนสท เต มในกรณ ทอ าจม การแยกหองพ ก 2. โรงแรมในย โรปส วนใหญ อาจจะไม มเ คร อ งปร บอากาศเน อ งจากอย ใ นแถบท ม อ ณ หภ มต า 3. กรณ ทม ง านจ ดประช มนานาชาต (Trade Fair) เป นผลให ค าโรงแรมส งข น มากและห องพ กในเม องเต ม บร ษ ทฯขอสงวนส ทธ ในการปร บเปล ย นหร อย ายเม องเพ อ ให เก ดความเหมาะสม 4. โรงแรมในย โรปท ม ล กษณะเป น Traditional Building ห องท เ ป นห องเด ย วอาจเป นห องท ม ข นาดกะท ดร ต และไม มอ า ง อาบน า ซ ง ข น อย ก บ การออกแบบของแต ละโรงแรมน น ๆ และห องแต ละห องอาจม ลก ษณะแตกต างก น

15 เอกสารประกอบการขอว ซ าเชงเกน (สเปน) ใชเวลาทาการอน ม ต ว ซ าน บจากว นย นประมาณ 15 ว นทาการ ย นว ซ าแสดงตนท ศ นย ย นว ซ า BLS International เอกสารกร ณาเตร ยม 1 ช ด ยกเวน เอกสารท ออกจากทางราชการ และทางธนาคารขอเป นต วจร ง 1 ช ด และสาเนา 1 ช ด ในว นย นว ซ าหน งส อเด นทางตองนาส งเขาสถานท ต และระหว างรอผลการอน ม ต ว ซ า ไม สามารถด งหน งส อเด นทาง ออกมาได **ล กคากร ณาอย าย ดต ดก บการย นขอว ซ าในอด ต เพราะสถานท ตม การเปล ยนแปลงกฎและเอกสารการย นอย เร อย ๆ** 1. หน งส อเด นทางประเทศไทย (Thailand Passport) หน งส อเด นทาง ต องม หน าเหล อส าหร บ ประท บว ซ าอย างน อย 2 หน า อาย การใช งานเหล อไม น อยกว า 6 เด อน น บจากว นเด นทางกล บ และ หน งส อเด นทางจะต องไม ชาร ด (หน งส อเด นทางเล มเก า กร ณาน ามาประกอบการย นว ซ าด วย) ***ในกรณ ท ถ อพาสปอร ต ส ญชาต ไทย แต พาน กอย ต างประเทศ, ทางานอย ต างประเทศ หร อน กเร ยน น กศ กษาศ กษาอย ต างประเทศ กร ณาแจงเจาหนาท ของทางบร ษ ทใหทราบ ท นท เพราะการย นขอว ซ าจะม เง อนไข และ ขอก าหนดของทางสถานท ตตองการเพ มเต ม และ บางสถานท ตอาจไม สามารถย นขอว ซ าในประเทศไทยได ขอก าหนดน รวมไปถ งผ เด นทางท ถ อพาสปอร ตต างชาต ดวย*** 2. ร ปถ าย ร ปถ ายส หน าตรงขนาด 1.5 x 2 น ว จ านวน 2 ใบ (พ นหล ง ขาวเท าน น ถ ายไม เก น 6 เด อนห ามสวมแว นตาหร อเคร องประด บ ไม ใส คอนแทคเลนส ร ปไม เลอะหม ก) 3. หล กฐานการเง น กรณ ผ เด นทางออกค าใชจ ายเอง 3.1 กรณ ผ เด นทาง ออกค าใชจ ายเอง ส าเนาสม ดเง นฝาก ออม ทร พย ธรรมดาของธนาคารท วไป ส วนต วของผ เด นทาง ถ ายส าเนา ย อนหล ง 6 เด อน รบกวนล กค าท ารายการเด นบ ญช โดยการ ฝาก หร อถอน ก อน แล วค อยปร บยอดเง นในบ ญช อ พเดทไม เก น 30 ว น ก อนว นย นว ซ า และบ ญช ต องม ครบท กเด อน ในกรณ ท ม ไม ครบ 6 เด อน ให ขอเป น STATEMENT พร อมท าจดหมายช แจง 3.2 กรณ เปล ยนบ ญช เป นเล มใหม ให ท านถ ายส าเนาสม ดบ ญช มาท งสองเล ม (ท งเล มเก า เล ม ใหม )

16 3.3 หน งส อร บรองการเง นจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต องสะกดช อ-สก ล ให ตรงตาม หน าพาสปอร ต ออกมาไม เก น 1 เด อน ต องเป นบ ญช เด ยวก นก บบ ญช ออมทร พย ในข อ กรณ ผ เด นทางไม ไดออกค าใชจ ายเอง ต องท า BANK GUARANTEE ท ออกจากทางธนาคารเท าน น ฉบ บภาษาอ งกฤษ โดย ระบ ช อเจ าของบ ญช (บ คคลท ออกค าใช จ าย) ต องสะกดช อ สก ล ให ตรงตามหน าพาสปอร ต และ บ คคลท เจ าของบ ญช ออกค าใช จ ายให (ผ เด นทาง) ต องสะกดช อ สก ล ให ตรงตามหน าพาสปอร ต กร ณาย นขอจาก ธนาคาร ลวงหน า โดยใช เวลาด าเน นงานประมาณ 3 ว น และใช ย นได ไม เก น 30 ว น หล งจากธนาคารออกให 3.4.2ถ ายสาเนาสม ดบ ญช หร อ Statement ย อนหล ง 6 เด อนของบ คคลท ออกค าใช จ าย และต อง เป นบ ญช เด ยวก น ก บท ออก BANK GUARANTEE ต องท าหน งส อร บรองค าใช จ ายท ม การช แจงความส มพ นธ อ กหน งฉบ บ (Sponsor Letter) ต องใช ส ต บ ตรเท าน น ในกรณ เป น พ อ แม ล ก เพ อเช อมโยงความส มพ นธ ระหว างผ ออก ค าใช จ ายให และผ เด นทาง หร อใช ทะเบ ยนสมรสในกรณ สาม -ภรรยา ท แต งงานจดทะเบ ยน **สถานท ตไม ร บพ จารณาบ ญช ต ดลบ บ ญช ฝากประจ า บ ญช กระแสรายว น บ ญช สหกรณ ออมทร พย พ นธบ ตร ตราสารหน กองท น และสลากออมส น** 4. หล กฐานการทางาน - เจาของก จการ หน งส อร บรองการจดทะเบ ยน(DBD)ท ม ช อของผ เด นทางเป นกรรมการหร อห นส วน อาย ไม เก น 3 เด อน หร อ ส าเนาใบทะเบ ยนการค า(พค.0403) - ก จการไม จดทะเบ ยน จดหมายช แจงการท างาน พร อมเอกสารประกอบ เช น ร ปถ ายร าน ส ญญา เช าท โฉนดท ด น เป นต น - เป นพน กงาน หน งส อร บรองการท างาน จากบร ษ ทฯ ระบ ต าแหน ง, เง นเด อน, ว นเร มท างาน (ขอเป นภาษาอ งกฤษม อาย 1 เด อน ช อ-สก ลต องตรงตามหน าพาสปอร ต ใช ค าว า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนช อสถานท ตท ย น) น กเร ยนหร อน กศ กษา ใช หน งส อร บรองการเร ยนท ออกจากสถาบ นท ก าล งศ กษาอย (ขอเป นภาษาอ งกฤษม อาย 1 เด อน ช อ-สก ลต องตรงตามหน าพาสปอร ต ใช ค าว า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนช อสถานท ตท ย น) 5. เอกสารส วนต ว - ส าเนาทะเบ ยนบ าน - บ ตรประชาชน - ส ต บ ตร(กรณ เด กอาย ต ากว า 20 ป และในกรณ ออกค าใช จ ายให พ อ แม หร อ พ อ แม ออก ค าใช จ ายให ) - ทะเบ ยนสมรส/ทะเบ ยนหย า/มรณะบ ตร(ถ าม ) - ใบเปล ยนช อ-นามสก ล (ถ าม การเปล ยน)

17 6. กรณ เด กอาย ไม ถ ง 20 ป ไม ไดเด นทางไปต างประเทศพรอมบ ดา มารดา - หากเด กเด นทางไปก บบ ดา จะต องม หน งส อย นยอมจากมารดา จากอ าเภอต นส งก ด (โดยมารดา จะต องค ดหน งส อย นยอมระบ ให บ ตรเด นทางไปต างประเทศก บบ ดา) พร อมแนบส าเนาบ ตรประชาชน หร อหน าพาสปอร ตมารดามาด วย - หากเด กเด นทางก บมารดา จะต องม หน งส อย นยอมจากบ ดา จากอ าเภอต นส งก ด (โดยบ ดาจะต อง ค ดหน งส อย นยอมระบ ให บ ตรเด นทางไปต างประเทศก บมารดา) พร อมแนบส าเนาบ ตรประชาชนหร อ หน าพาสปอร ตบ ดามาด วย - หากเด กไม ไดเด นทางพรอมก บบ ดาและมารดา ท งบ ดาและมารดาจะต องค ดหน งส อระบ ย นยอม ให บ ตรเด นทางไปต างประเทศก บใคร ม ความส มพ นธ เป นอะไรก นก บเด ก จากอ าเภอต นส งก ด พร อม แนบส าเนาบ ตรประชาชนหร อหน าพาสปอร ตบ ดาและมารดา - กรณ เด กท บ ดา-มารดาหย าราง จะต องแนบส าเนาใบหย า และม การสล กหล งโดยม รายละเอ ยด ว าฝ ายใดเป นผ ม อ านาจปกครองบ ตรแต เพ ยงผ เด ยว - กรณ เด กอาย ต ากว า 20 ป บ ดา-มารดาลงช อร บรองในแบบฟอร มสม ครว ซ า พร อมเด นทางมา ส มภาษณ ก บบ ตรท สถานท ตด วย ท งสองท าน (เฉพาะค วเด ยวเท าน น) 7. ท านไม จ าเป นต องเซ น ร บรองส าเนาถ กต อง ให ท านเซ นเฉพาะ แบบฟอร มใบค าร องขอว ซ าเท าน น เอกสารย นว ซ าอาจม การปร บเปล ยนและขออ พเดทเพ มเต มไดท กเวลา หากทางสถานท ตแจงขอเพ มเต ม

18 แบบฟอร มสาหร บกรอกขอม ลย นว ซ าเชงเกนประเทศสเปน (กร ณากรอกขอม ลใหครบถวนตามความเป นจร ง เน องจากจะม ผลต อการพ จารณาว ซ าของท าน) ช อ นามสก ล ผ เด นทาง [ภาษาไทย] 1. นามสก ล [ภาษาอ งกฤษ]. 2. นามสก ลตอนเก ด [ภาษาอ งกฤษ].. 3. ช อต ว [ภาษาอ งกฤษ]. 4. ว น /เด อน / ป (ค.ศ.) เก ด สถานท เก ด (จ งหว ด). 6. ประเทศท เก ด.. 7. ส ญชาต ป จจ บ น...ส ญชาต โดยก าเน ด หากต างจากป จจ บ น เพศ ชาย หญ ง 9. สถานภาพ โสด แต งงาน (จดทะเบ ยน) แต งงาน (ไม จดทะเบ ยน) หย า แยกก นอย หม าย อ นๆ (โปรดระบ ). 10. ในกรณ เป นผ เยาว กร ณากรอก ช อต ว นามสก ล ท อย (หากต างจากผ ขอ) และส ญชาต ของผ ม อ านาจ ปกครอง/ด แลผ เยาว ท อย ตามทะเบ ยนบ านของผ ขอ รห สไปรษณ ย หมายเลขโทรศ พท ม อถ อ อาช พป จจ บ น(หากค าขาย ให ระบ ด วยว าค าขายอะไร เช น ขายเส อผ า ขายอาหาร เป นต น ช อบร ษ ทหร อร านค า ท อย หมายเลขโทรศ พท / ส าหร บน กเร ยน น กศ กษา กร ณากรอกช อ ท อย ของ สถาบ นศ กษา รห สไปรษณ ย. 14. ว ซ าเชงเกนท เคยได ร บในระยะเวลา 3 ป ท ผ านมา ไม เคย เคยได ใช ได ต งแต ว นท...ถ งว นท เคยถ กพ มพ ลายน วม อเพ อการขอว ซ าเชงเก นก อนหน าน ไม เคย เคย (กร ณาระบ ว นท หากทราบ)... **กรณ ล กคาเคยม ว ซ าเชงเกน รบกวนท านถ ายสาเนาหนาว ซ าเชงเกนต วล าส ดแนบมาดวย**

19 16. ท านเคยถ กปฏ เสธว ซ าหร อไม ไม เคย รห สท วร : THC1-EK-EU-9MAY-10JUL18 เคย (เหต ผลในการปฏ เสธ) ความร บผ ดชอบค าใช จ ายในการด ารงช พระหว างการเด นทางและพ าน กอย ของผ ร องขอ ต วผ ขอว ซ าเอง ม ผ อ นออกให (ญาต /บร ษ ท/องค กร) กร ณาระบ ช อ... ส งท ช วยในการด ารงช พ... เง นสด ส งท ช วยในการด ารงช พ เช คเด นทาง เง นสด บ ตรเครด ต ท พ กท ม ผ จ ดหาให ชาระค าท พ กล วงหน าแล ว ค าใช จ ายท งหมดระหว างพ าน กม ผ ออกให ชาระค าพาหนะล วงหน าแล ว ชาระค าพาหนะล วงหน าแล ว อ นๆ (โปรดระบ ) อ นๆ (โปรดระบ ) ************************************************ หมายเหต การอน ม ต ว ซ าเป นด ลพ น จของทางสถานท ต ทางบร ษ ทไม ม ส วนเก ยวของใดๆท งส น ท งน บร ษ ทเป นเพ ยงต วกลางและคอยบร การอานวยความสะดวกใหแก ผ เด นทางเท าน น