FERSPRIEDINGSLIST HEIT & MEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "FERSPRIEDINGSLIST HEIT & MEM"

Transcription

1 FERSPRIEDINGSLIST HEIT & MEM It tydskrift Heit en Mem is neist ûndersteande adressen by de Afûk yn Ljouwert (tsjin de Aldehou oer) fergees ôf te heljen. Ek fynst de tydskriften fergees by de bibleteken en de filialen fan Poiesz yn Fryslân. Is it tydskrift net by dy yn de buert te krijen? Dan kinst ek in abonnemint nimme! By in abonnemint betellest allinne de ferstjoerskosten. Sjoch foar mear ynformaasje op Namme Adres postkoade Plak CBS Rehoboth Dorpsstraat 4b 8806 KT ACHLUM PBP It Krobbeboartersplak U.P. Draismastraat KL ACHLUM It Bertehûs Leppedyk GJ AKKRUM OBS Burg. Thalenschool De Stringen HA AKKRUM PSZ Bernekuorke Hopmanshof BK AKKRUM Sti. Kinderopvang Fryslân De Stringen HA AKKRUM CBS De Hasperskoalle De Stringen HA AKKRUM De Stellingwerver Skrieversronte Willinge Prinsstrjitte PE ALDEBERKEAP CBS De Korenaar Monnikebildtdijk VE ALDEBILTSYL IBS De Boarne Tsjerkebuorren KH ALDEBOARN KKC de bernejister Skoallereed KJ ALDEBOARN CBS De Finne Jancko Douwamastr JA ALDEBOARN PBP de lytse skeakel Aldwei KX ALDEGEA (GS) PCBO De Grûnslach Buorren 34a 9216 WE ALDEGEA (SM) VVV Smellingerlân & postkantoar Buorren WE ALDEGEA (SM) KBS Klaver Trije De Wearen AE ALDEGEA (W) OBS It Haskerplak Julianastraat RC ALDEHASKE CBS De Tarissing De Vervening 1a 8465 RE ALDEHASKE Berneopfang Skik De Vervening 1a 8465 RE ALDEHASKE Meester Wibrandischool Schoterlandseweg NM ALDEHOARNE PBP De Posk ma di wo en do.mo J Schotanuswei 44a 8567 LC ALDEMARDUM

2 CBS De Walikker J Schotanuswei 44a 8567 LC ALDEMARDUM t Peuterhonk Meerweg 8a 8758 LC ALLINGAWIER CBS De Eker Burmaniastrjitte 1a 9133 MV ANJUM PSZ It Boartersplak Burmaniastrjitte MX ANJUM Kinderopvang Flip Flap Flinter Van Camminghaweg WB ARUM IBS De Stjelp Oan 'e Kamp XM BAARD Peuterhof St. Odulphusstraat SZ BAKHUZEN IBS de Oanrin Mjumsterwei SJ BAKKEFEAN CBS De Bolster Wikelerdyk BE BALK PBP Plankje mami t/m vr mo Bloemstraat AK BALK Gemeente Friese Meren Dubbelstraat AA BALK Boekhandel De Jong Van Swinderenstraat AP BALK BS De Reinbôge Broekenwei RN BANTEGEA CBS De Paedwizer Fockema Andreaelaan BB BEETSTERSWEACH Ronald Mc Donaldhûs Helomareed GH BEETSTERSWEACH Gemeente Opsterlân Hoofdstr ZP BEETSTERSWEACH PBP Kwetternest De Delte 15a 9244 BC BEETSTERSWEACH PBP Thuishuis Tomke Achter de hiemen BR BEETSTERSWEACH PBP It Hûnenêst Mulseleane CZ BERLTSUM OBS Lyts Libben Ds. V. Eck v. Heslingastrjitte EG BERLTSUM KBS De Fûgelsang Ds. V. Eck v. Heslingastrjitte EG BERLTSUM Kinderopvang Okidoki Mulsleane CX BERLTSUM CBS Mooitaki De Hammeringen PT BITGUMMOLE Peuterclub I Protternêst Vitusdijk LN BLAUHUS PBP De Klaaiklútsjes Farrewei 16a 9171 LM BLIJE GBS De Opbouw Farrewei LM BLIJE CBS De Ikker Farrewei 16- a 9171 LM BLIJE CBS De Bron De Blink LV BOALSERT Gemeente Sudwest Fryslân Kerkstraat HP BOALSERT Gysbert Japicxhûs Wipstrjitte HZ BOALSERT Fryske Bakkerij Baarsma Westerbuorren PL BOARNBURGUM

3 Gearwurkingsskoalle Dûbelspan De Pôlle MD BOAZUM 3T skoalle De Otto Clantskoalle Blessumerpaed XM BOKSUM ODBS De Oosterbrink Boijlerweg NK BOYL 3T skoalle Ids Wiersmaskoalle Steemhuisstraat 1a 9153 BH BRANTGUM OBS De Hameie L. Jellingastrjitte 33A 9055 MX BRITSUM CBS De Wel Kavelwei 13a 9108 MC BROEKSTERWALD PSZ Pjuttekraode Kavelwei 13a 9108 MC BROEKSTERWÂLD PBP Oer de Brêge Skoallestrjitte HH BURDAARD KDV Boartersboart Bulthuissingel BW BURGUM Gemeente Tytsjerksteradiel Raadhuisweg AA BURGUM PZC De poppestien Mr. Oppedijk v. Veenwei GA BURGUM PZC De Bistebus Lauermanstrjitte 21b 9251 AX BURGUM KBS De Reinbôge Iikmounewei EW BURGUM Boekhannel Doevedans Lageweg JW BURGUM Apotheek Hoving Markt / Merk JS BURGUM KDV de Bernebrege Bernhardlaan TT BUTENPOST Gemeente Achtkarspelen Stationsstr ZV BUTENPOST De Kruidhof Schoolstraat 29B 9285 NE BUTENPOST Kinderoefentherapie Herbranda NR BUTENPOST Eringalaan NR BUTENPOST PBP De Krobbekûle Schoolstraat ND BUTENPOST OBS de Mienskip Groenkamp SZ BUTENPOST Readshop Bûtenpost Nijenstein NV BUTENPOST CBS De Bron Wyger Martenstrj JL DAMWALD Gemeente Dantumadiel Hynsteblom ZG DAMWALD Chr. Basisschool de Fontein Foarwei BX DAMWALD IBS Master Camminga Spoorstrjitte WJ DEINUM OBS De Twirre W. Foppesstraat HP DOANJUM SISA KDV de Tuimelaar Bonifatius EP DOKKUM Rozemarie Babyspeciaalzaak Koornmarkt JN DOKKUM

4 MOD de Bernebrêge Parklaan SP DOKKUM CBS De Hoeksteen Zwaluwstraat HE DOKKUM Chr. SBO De Twine Hantumerweg AB DOKKUM CBS Eben Haëzer Kweekschoolstraat AC DOKKUM Gemeente Dongeradiel Koningstrj LP DOKKUM OBS Burgerschool Olivier van Keulenlaan AH DOKKUM CBS De Regenboog Meerslootswalz DR DOKKUM CBS Groen van Prinsterer Van Kleffenstraat CL DOKKUM Verlosk praktijk Catharina Schrader Birdaarderstraatweg 80c 9101 PK DOKKUM Tandartspraktijk Ubbink Birdaarderstrjitwei 72g 9101 DC DOKKUM Friese Poort Birdaarderstrjitwei CZ DOKKUM Bredeschool de Wiken en pbp Krullevaar Middelwijk GV DRACHTEN Kinderopvang Us Twadde Thus t Suderhiem HS DRACHTEN Kinderdagverblijf Poppedijne De Frisia 150a 9207 CZ DRACHTEN MC Donalds Omloop CC DRACHTEN Verloskundigenpraktijk De Geboortegolf en Centrum voor jeugd en Tramlaan HW DRACHTEN gezin Verloskundigenpraktijk Wolkom Uthof 7a 9202 HL DRACHTEN Sikehûs Nij Smellinghe, Compagnonsplein NN DRACHTEN Sikehûs Nij Smellinghe, Compagnonsplein NN DRACHTEN Babyplanet De Zwaai TE DRACHTEN Van der Velde Boekhandel Noardkade CC DRACHTEN Montessorischool Dollard CK DRACHTEN De Skelp De Wetterwille BK DRACHTEN Berneopfang De Wetterblom Flevo JT DRACHTEN Verloskundige praktijk 'De nieuwkomer' Heideanjer 4a 9204 PG DRACHTEN obs de Mienskip Fluessen HM DRACHTEN Gemeente Smellingerlân Gauke Boelensstraat HA DRACHTEN MOS peuteradministratie Singel XX DRACHTEN Cedin Lavendelheide PD DRACHTEN

5 MOS Van Knobelsdorffleane DH DRACHTEN Boekhannel Ijlstra Eems JX DRACHTEN KOV De Tovervis De Frisia 150a 9207 CZ DRACHTEN OBS De Swetten Kuiperssingel EE DRACHTEN CBS De Wingert Tsjerkebuorren NJ DRACHTSTER KOMPENIJE St. Radbodusschool Ljouwertertrekwei ED DRONRYP KBS De Tarissing Ds. Van Velzenstrjitte JB DRUGEHAM De Twine Wilhelminastrjitte AC DRYLTS PBP Us nije Gea ma mo en wo.mo Buorren KE EALAHUZEN PSZ De Springplank Eilansgrien TB EARNEWALD 3T skoalle Master Frankesskoalle Eilânsgrien TB EARNEWALD CBS De Foareker Skoallestrjitte GL EASTEREIN KBS De Earnewjuk Noarderfinne XT EASTERLITTENS KBS de Balsemyn De Kjellingen ZH EASTERMAR Berneopfang t Krobbehiem Sumarderwei 2a 9261 VC EASTERMAR Basisskoalle De Wynbrekker Menso Poppiusstraat VA EASTERSEE Foeke Sjoerdsskoalle Langgrousterwei RL EASTERNIJTSJERK Verloskundigenpraktijk De Vroedschap ti of wo besoargje Quadoelenweg LM EASTERWALDE Babyview Oosterwolde Biezenkamp PV EASTERWALDE Gemeente Eastellingwerf Oost SR EASTERWALDE 3T skoalle OBS de Fôlefinne Rydwei CT EASTERWIERRUM De Himsterhummels De Himmen NP EASTHIM CBS East- Kime De Himmen NP EASTHIM t Peuterhonk Dorpsstraat LB EXMOARRA CBS de Oerdracht vd Weijstrjitte LJ EXMOARRA SISA locatie De Luchtballon Juliusstraat NV FEANWALDEN Mondzorgpraktijk Juliusstraat NV FEANWALDEN Theun de Vriesskoalle Joh. Prinesstraat NZ FEANWALDEN CBS De Frissel De Wilgen SN FEANWALDEN CBS De Finne Buorren PB FERWALDE

6 PBP de Eekhoorn Feytsmastrjitte NS FERWERT PBP Lyts Underdak Hegebeintumerwei 14b 9172 GP FERWERT IBS Op 'e Trije Hegebeintumerdyk GP FERWERT Gemeente Ferwerteradiel Hegebeintumerdyk ZS FERWERT CBS Op 'e Streek De Streek NJ FERWERT Skoalle De Opslach / 't Galjoen Ijsbaanweg ER FRENTSJER Skoalle De Opslach / de lytse Keats Ijsbaanweg ER FRENTSJER Skoalle De Opslach / Oude Bolder Ijsbaanweg ER FRENTSJER Gemeente Frjentsjerteradiel Harlingerweg AB FRJENTSJER PSZ Kikkertfiskje Oosterbaanstraat XS FRJENTSJER CBS De Korendrager Botniasteeg KJ FRJENTSJER CBS De Toermalijn P.J. Troelstrastrjitte RD FRJENTSJER SWS De Fierljepper M. Beckstrjitte SG FROUBUORREN (vrouwenparochie) Kr. Jenaplanskoalle Mids de Marren J.J. Hofstrjitte JT GAASTMAR DE CBS De Wrâldpoarte Master Lubwei PG GARYP KBS de Twatine Boeyengastrjitte SG GAU PSZ Dol- fijn Molenstraat RK GERKESKLEASTER OBS Trimbeets H. Ringenoldusstrjitte PV GORDYK De PCBS De Librije W. Wissesstrjitte RE GORDYK De Verloskundigenpraktijk Gorredijk Burg. Selhorstln PA GORDYK De De Toverbal kinderopvang Timpaan H. Ringenoldusstrjitte 1a 8401 PV GORDYK De Kinderopvang Op ús pleats Stationswei DN GORDYK De Thuishuis Bernewezen Nijlân XA GORDYK de Mc Donalds Bredijk AG GOUTUM Wiardaskoalle Buorren BB GOUTUM Obs de Twa Fisken Jongema LA GROU CBS Nijdjip Jongema LA GROU Sti. Kinderopvang Fryslân Jongema LA GROU

7 Gemeente Boarnsterhim J.W. de Visserwei AA GROU Sti. Kinderopvang Grou yn MFS Oostergostraat CM GROU BSO t Kraaienest Burstumerdyk 9001 CJ GROU OBS Thrimwalda Dr. O. Postmastrjitte BK GYTSJERK Ichthusschool S. Kloostermanstraat BG GYTSJERK PSZ Yn 'e Jister Offingawei AK HALLUM Trainingscentre Witova Lange buorren CH HALLUM Op 'e Dobbe Finne AV HALLUM CBS De Fjouwerhoeke Fenneweg CX HANTUMHUZEN 3T skoalle Obs 't Holdersnest Harkema Homear LN HARKEMA DE CBS De Wynroas Ikeloane RB HARKEMA DE MC Donalds Fahrenheitstraat NH HARNS CBS Het Baken J. van Oldebarneveltstraat BB HARNS Boekh. Wever Foarstrjitte BL HARNS Gemeente Harns Voorstraat BD HARNS MCL Harns Achlumerdijk AJ HARNS Ako boekhannel de Passage PH HEARRENFEAN Kinderwoud Trambaan AH HEARRENFEAN De Tjongerschans, Thialfwei PW HEARRENFEAN Verlosk.centrum Schoterpoort Burg. Falkenawei DH HEARRENFEAN Gemeente It Hearrenfean Crackstraat GA HEARRENFEAN OJS De Ynlaet Fluessen MD HEARRENFEAN CBS De Burcht Schoterplein RP HEARRENFEAN OBS de Ljepper Tureluurstrjitte HM HEARRENFEAN 3T skoalle De Tsjelke Stasjonswei JN HOLWERT PBP Us Earste begjin De Iest HE HOLWERT HOMMERTS, DE ynkl Aldegea (W) 3T skoalle Haersma Buma Skoalle De Hoep XM CBS de Winde Van Weerden Poelmanstr 2b 9254 CS HURDEGARYP Verlosk praktijk Volle Maan Reidroas JR HURDEGARYP

8 De Skulpe Kreilerstraat JB HYLPEN PBP De Kobbe Hanzestraat JZ HYLPEN CBS De Gearing De Skeperij LE IE (Ee) CBS De Springplanke De Kampen LV INGWIERRUM (Engwierum) Thuishuis It Bernretreintje Stationsplein AT IT HEARRENFEAN Basisskoalle De Romte Itingewei HT ITENS TSO Sint Radboudschool Douwemastrjitte VR JIRNSUM Tredde Stee Dekemastrjitte 2a 9011 WE JIRNSUM pbp It Kattekuorke de Finne WS JIRNSUM CBS De Finne Buorrefinnewei CM JISTRUM OBS Mr. J.B. Kanschool Gorredijksterweg 16a 8411 KD JOBBEGEA Skoalle De Feart Erikalaan VK JOBBEGEA CBS Fan 'e Wiken Erikalaan VK JOBBEGEA OBS Krunenstrobbe Krunen AG JORWERT PSZ Jorwert Krunen AG JORWERT Kraamzus Celsiuswei XL JOUWER DE Jeugdtherapeuticum Madame Curieweg XC JOUWER DE Kinderopfang de Woudfennen Marconiweg XM JOUWER, DE Gemeente Friese Meren Heremastate AC JOUWER, DE Zwem- en Recreatiebad 'De Stiennen Flier Zuiderveldstraat KC JOUWER, DE Gymnasion Zuiderveldstraat 2b 8501 KC JOUWER, DE Wumkesskoalle Slúsdyk BZ JOUWER, DE Holtrop BLZ boekhannel Midstrjitte AS JOUWER, DE Lyts Luchtenveldskoalle Lyts Luchtenveld EX JOUWER, DE Zuiderveldschool Prinses Christinastraat JB JOUWER, DE It Haskerfjildskoalle EA Borgerstraat NC JOUWER, DE MC Donalds Sewei SP JOUWER, DE PBP De Stuiterbal E.A. Borgerstrjitte 25a 8501 NC JOUWER, DE Logopediepraktijk Salverda Stelle MS JOUWER, DE

9 OBS De Marnewier S. Sipmastrjitte MB KIMSWERT CBS De Pream Ds. Veenweg 10b 8456 HR KNIPE DE OBS De Compagnonsschool Ds. Veenweg 10a 8456 HR KNIPE DE OBS De Balkwar Swanneblomstrjitte AB KOATSTERTILLE Kuipers Huishoudelijke en Kadoartikelen Alde dyk XC KOATSTERTILLE Gemeente Kollumerlân Van Limburgstierumwei KB KOLLUM Amarins Kindercentra Voorstraat CK KOLLUM OBS Prof. Casimir Gerrit Bleekerstraat BS KOLLUM Koningin Julianaschool Tjerk Hiddesstraat AX KOLLUM ZwemCentrum Kollum Willem Lodewijkstraat MZ KOLLUM Kinderopvang Dondersteen Foarwei JM KOLLUMERSWEACH Pbp Beantsjekroas Nieuweweg CZ KOUDUM IBS De Welle Underwei AZ KOUDUM It Grovestinshôf t Heale Paed AG KOUDUM Boekhandel Muizelaar Hoofdstraat BH KOUDUM De Reinbôge Greate Buorren EE KUBAARD Boartlik Begjin De Klamp GL LANGSWEAGEN Prof. Wassenberghskoalle en pbp de krobbepykjes/ Ieborchpaed AR LEKKUM OBS Tweespan Betelgeuze MV LEMMER, DE Gemeente Friese Meren Visserburen HC LEMMER, DE Kwast.NU Pasveerwei 1a 8531 DL LEMMER, DE OBS De Flecht Buorsterwyk JA LIPPENHUZEN Schweigmann Kinderkleding Einsteinwei AP LJOUWERT WTC Expo Heliconweg AT LJOUWERT ROC Friese Poort Wilaarderburen JK LJOUWERT Gemeente Ljouwert Oldehoofsterkerkhof JA LJOUWERT OBS voor Jenaplanonderwijs St. Anthonystraat DV LJOUWERT OBS Oldenije AS Levissonstraat EL LJOUWERT Kinderopvang psz De Wester Telemannstraat CC LJOUWERT

10 KDV psz Oud Oost Goudenregen Goudenregenstraat CS LJOUWERT CHN/stenferd bibleteek Rengersleane DD LJOUWERT NHL hogeschool Rengersleane DD LJOUWERT Prins Mauritsschool Brandemeer GG LJOUWERT Bonnehûs Verloskundigenpraktijk de Drie Dukatons 2h 8977 ET LJOUWERT CBS Kon. Wilhelminaschool Fonteinstraat CX LJOUWERT SFBO Westersingel CK LJOUWERT Provinsje Fryslân Snekertrekwei AA LJOUWERT Plantaanschool groep 7/8 Plataanstraat CR LJOUWERT Toys XL De centrale CZ LJOUWERT CBD Fryslân Suderkrússwei AP LJOUWERT OBS De Weide Raaigras KN LJOUWERT OBS Het Pallet Floris Versterstraat 2b 8932 BR LJOUWERT Verloskundepraktijk Dochter&Zn Sixmastraat PA LJOUWERT MCL Read Shop Henri Dunantwei AD LJOUWERT MCL Henri Dunantwei AD LJOUWERT MCL Kindergeneeskunde Afdeling Henri Dunantwei AD LJOUWERT MCL Kindergeneeskunde route 6 Henri Dunantwei AD LJOUWERT Berneopfang Hoteldebotel (MCL) Henri Dunantwei AD LJOUWERT Ronald Mc Donaldhûs Henri Dunantwei AD LJOUWERT Maximaschool Glinswei CB LJOUWERT SKL Kinderopfang Petteflet Valkstraat EH LJOUWERT Koninging Beatrixschool P. Feddesstraat BR LJOUWERT Mc Donalds Ljouwert Wirdumerdijk CC LJOUWERT Catalpa Bernedeiferbliuw It Sinnebern Fr. Havenschmidtwei BC LJOUWERT Aqua Zoo De groene ster XE LJOUWERT Tovertuin Idzerdastins AG LJOUWERT Pento / Audiologisch Centrum Verlengde Schrans NJ LJOUWERT CBS De Gielguorde Waaxenserweg SW LOLLUM OBS De Hoekstien Hegedyk GV LUKSWALDE

11 Chr. Basisskoalle De Ark Dominee L Touwenlaan 44 A 8754 BT MAKKUM RK Daltonschool St. Martinus Ds Touwenleane BP MAKKUM Basisskoalle It iepen Stee Lieuwkemastrj BL MAKKUM De leerhulpjuf De Greiden KG MAKKUM KDV It Flinterke Om'e Terp BD MANTGUM Pjutteboartersplak Pukkewjuk Om'e Terp AJ MANTGUM Verloskundige praktijk In Nij Begjin Ringweg HG MARRUM Gemeente Menameradiel Dyksterbuorren ZW MENAAM Wethouder A. Heidaschool Kerkeweg JJ MUNNEKEBUORREN De Krylpykjes Vd Brugghenstrjitte HM NIJBEETS PBP de Lytse bearkes Molenweg LJ NIJHOARNE Opstapke Lycklemawei JH NIJEMARDUM IBS De Oerstek P. Hylkemastrjitte WE NOARDBURGUM CBS Immanuel Marijkepaed VC NOARDBURGUM Kinderdagverblijf Het Speelkasteel Meulewiek LB NOARDWALDE CBS De Paadwizer Van Haersmasingel GB OENTSJERK OBS Trijegeasterhonk J. Veldstrawei CK OUWSTERHAULE CBS 't Kompas Kokentún PS PAESENS/ nijtsjerk OBS de Bernebrêge Tusken de Wegen RA PEIN DE PCBO It Maitiidslibben Healwei RH PEIN DE (opeinde) OBS It Leech Lammert Scheltesstraat GV PINGJUM Janny van der Meer Sylsterhoeke DW RAERD Bernedeiferbliuw Haedstrjitte SR REDUZUM 3T skoalle De Trije Doarpenskoalle Master Gorterstrjitte TB REDUZUM PBP de Earste Wjukslach DS Bangmastrjitte TP REDUZUM KBS de Flieterpen Jannumerwei GH REITSUM PBP De Oanset Peinserwei 1b 8811 HK RIE PBP Lytse Wjukjes Yn 'e doarpsfinne ND ROTSTERHAULE MOS de Wigwam de Houtkamp SC ROTTEFALLE OBS De Barraboech Adelenstrjitte CC SEISBIERUM Aeolus Hearewei 24a 8855 AZ SEISBIERUM

12 Skoalle de Foarikker Foarwurk SM SIGERSWALDE OBS De Brêge Trijegea HZ SKARSTERBREGE Kinderopvang 'n Smûk Plakje Lange Achte PL SKEAREGOUTUM CBS Op 'e Hichte De Terp RA SKEARNEGOUTUM CBS De Trijetine Van Osingawei EV SKETTENS PBP Kidelstientje Wijckelerweg XB SLEAT Babyhuis Wierdsma Normandiaplein CS SNITS Simon Havingaskoalle Griend AS SNITS Antonius Sikehûs Bolswarderbaan ZK SNITS Antonius Sikehûs Kinderafdeling Bolswarderbaan ZK SNITS SBO DE Sudwester Kaatsland 5b 8608 CX SNITS Gemeente Snits Marktstr HA SNITS Fries Scheepvaartmuseum Kleinzand BH SNITS MC Donalds Gedempte Pol BZ SNITS Joh. Postschool Jancko Douwamastr BK SNITS PBP It berneroefke Janco Douwemastraat BH SNITS Julianaschool- Wilhelminaschool Bloemstraat XV SNITS CBS De Vuurvlinder Keizersmantel GM SNITS Kristlike Skoalle Op 'e Terp J. Boomsmastrjitte GE SONDEL Catalpa Bernepoort Lange Veemarktstraat EK SNITS PBP De Pikestjelp Tsjerkebuorren 12a 8843 KE SPANNUM CBS De Tarissing Tsjerkebuorren KE SPANNUM Gemeente It Bildt Van Harenstrj ZN ST. ANNE CBS De Slotschool B. Hesselinkstraat EC ST. ANNE OBS De Beuk De Tûke PN ST. NYK

13 Verloskundige praktijk Stiens e.o. Griene leane 5v 9051 LZ STIENS Gemeente Leeuwarderadeel Ljipstrjitte AR STIENS Kindercentrum De Zeeparels Felixwei KE STIENS Gemeente Ljouwerteradiel Ljipstrjitte AR STIENS Fizel DA Drogisterij Ljipstrjitte 2e 9051 AS STIENS Bruna P. Jellesstrjitte BV STIENS OBS de Jint Nico Woudwijk Plantaanstraat RB STIENS PCBS De Saad W.B. vd Kooiwei TJ STYNSGEA (Augustinusga) OBS de Maskelyn W.B. van der Kooiwei TJ STYNSGEA (Augustinusga) CBS De Wyngert Knilles Wytseswei NG SUMAR IBS Master de Vriesskoalle Kn. Wytseswei NG SUMAR Centrum voor Jeugd en Gezin D.J. Schurerweg CE SURHUSTERFEAN Bruna De Kolk 33 B 9231 CV SURHUSTERFEAN Douma De Dellen 2A 9231 EB SURHUSTERFEAN De Kindertuin Langelaan 4a 9231 EN SURHUSTERFEAN KBS Dûbel- Ien Ds. Oosterhuisstraat LV SUWALD Kraamzorg Aleida Stationswei RR TERNAARD CBS It Twaspan Buorren AB TERKAPLE CBS It Harspit Herweijsstrjitte SK TERNAARD KNS De Reinbôge It Pounsmiet CK TERSOAL Basisskoalle It Harspit P. Walmastrjitte HE TOPPENHUZEN CBS Anjewier Aengwirderwei BE TSJALBERT PSZ Pinokkio Aengwirderwei CG TSJALBERT PSZ It Hummelhonk Nieuwebuurtsterweg RH TSJOM CBS Staetânsskoalle Smidsreed NH TSJOM / HITZUM PBP It Boartershúske Bjirkewei 103a 9287 LC TWIZELERHEIDE P.P. Basisschool De Reinbôge Schoolstraat LV TWIZELERHEIDE CBS De Rank Master Roordawei ES TYNJE DE Master Fennemaskoalle Reidfjild JV TYTSJERK CBS It Lemieren Wylgekamp JN TYTSJERK Bonifatiusskoalle Melchior Clantstrjitte NL WALDSEIN

14 Kinderopfang de Beltsjeblom Midstrjitte PH WALDSEIN CBS De Wynroas Voorweg PA WALTERSWALD That's Why Oosternieuwkruisland 6a 9852 TE WARFSTERMOLEN OBS De Pipegaal Hearewei GC WARKUM PBP Hummelhiem Schoolstraat BD WARKUM CBS De Skoalfinne Himmelumerdyk GT WARNS CBS It Finster Fûgelikkers DB WARKUM Gemeente Sudwest Fryslân De Merk CL WARKUM It Roekeltsje Schoolstraat 29B 9003 LP WARTEN CBS De Paadwizer Willem Kroezestraat 6b 8434 NN WASKEMAR De Steigeraar Wielsterdijk BD WEIDUM Basisskoalle It Pertoer Bumaleane ET WEIDUM PSZ Ukkepukkeplak Nieuweweg PL WERGEA IBS De Twamêster Bk. van der Bergstraat PW WERGEA IBS De Westreen Esdoorn DA WESTEREEN, DE CBS De Boustien De Bjirken AG WESTEREEN, DE Sanjesfertier Bovenweg VH WESTEREEN, DE Mied'skoalle Molepaad XJ WINSUM Verkoskundigenpraktijk Swanneblom Skâns XS WINSUM Sportcentrum Akkermans Walperterwei 41h 8731 CD WOMMELS KBS It Fûnemint Walperterwei CD WOMMELS IBS De Opslach Walperterwei 14c 8731 CD WOMMELS Gemeente Littenseradiel Keatsebaen AA WOMMELS JCP Salverdaskoalle Wildhingeleane NL WUNS Karla's Meermarkt Grutte Buorren AD WURDUM Uniaskoalle Theodorus Beekhuisstrjitte AS WURDUM PBP De Telle M. Geertswei GL WYNJEWALD OBS It Twaspan Master Geertswei GL WYNJEWALD PSZ It Protternêst de Spinnekop BG WYTMARSUM

15 Meermarkt Oenema Duimstrjitte SC YCHTENBREGE PCBS De Spoarsiker De Veenscheiding SH YCHTENBREGE Epemaskoalle Ds. H.W.C.A. Visserleane KH YSBRECHTUM KDV De Basis De Haspel XC ZEVENHUIZEN

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No.

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No. List of Part Numbers Manufacturer's No. / No. List of part numbers.02-.09 Manufacturer's no. / no..-.53 Note: The original numbers listed in the manufacturer number - number comparison serve exclusively

More information

Earthquake Hazard Zones: The relative risk of damage to Canadian buildings

Earthquake Hazard Zones: The relative risk of damage to Canadian buildings Earthquake Hazard Zones: The relative risk of damage to Canadian buildings by Paul Kovacs Executive Director, Institute for Catastrophic Loss Reduction Adjunct Research Professor, Economics, Univ. of Western

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA Features: Glass passivated junction Low incremental surge resistance, excellent clamping capability 600W peak pulse power capability with a 10/1,000μs waveform, repetition rate (duty cycle): 0.01% Very

More information

DATING YOUR GUILD 1952-1960

DATING YOUR GUILD 1952-1960 DATING YOUR GUILD 1952-1960 YEAR APPROXIMATE LAST SERIAL NUMBER PRODUCED 1953 1000-1500 1954 1500-2200 1955 2200-3000 1956 3000-4000 1957 4000-5700 1958 5700-8300 1959 12035 1960-1969 This chart displays

More information

Vehicle Identification Numbering System 00.03

Vehicle Identification Numbering System 00.03 Vehicle Identification Numbering System 00.03 IMPORTANT: See Subject 050 for the vehicle identification numbering system for vehicles built before May 1, 2000. Federal Motor Vehicle Safety Standard 115

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

Bonaventure. Team Perfected

Bonaventure. Team Perfected T Pc S E 2014 Bv INSIDE C S G O Bv C S wc w w R, A Lv M C C b w G O Cb M 3 4. T v w b v 1,000 w b Bv S c H Oc j cb. Excv Dc J T c cb b c bb w b w c, K Mx ( bw). H w c v w v, j Bv C S. T V.I.P. v c c. A

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

Sticky News. sticky rice cooking school newsletter

Sticky News. sticky rice cooking school newsletter S R C S V A T 3 HS SA 2009 S Nw w #05 m 2010 j v T L & S O I M T Ow C F... S C Nw C C A Smb 2010 M C S R C S BEST FOOD EXPERIENCE 2009 N F C w S R C S w w b Aw T 6 B F Ex A. A N F A Tv Tm Aw, w b M Ex

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING S FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING The following is a list of error and warning codes that may appear when processing claims on the online system. The error codes are bolded. CODE AA AB AI AR CB CD

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

DHL EXPRESS CANADA E-BILL STANDARD SPECIFICATIONS

DHL EXPRESS CANADA E-BILL STANDARD SPECIFICATIONS DHL EXPRESS CANADA E-BILL STANDARD SPECIFICATIONS 1 E-Bill Standard Layout A B C D E F G Field/ DHL Account Number Billing Customer Name Billing Customer Address Billing Customer City Billing Customer

More information

Hardware withdrawal: Selected IBM System x systems

Hardware withdrawal: Selected IBM System x systems IBM Asia Pacific Withdrawal Announcement WG14-0024, dated March 4, 2014 Hardware withdrawal: Selected IBM System x systems Table of contents 1 Overview 4 Replacement product information 1 Withdrawn products

More information

TRUCK MODEL BY SERIAL NUMBER PREFIX - 24 June 2010 INTERNAL COMBUSTION POWERED TRUCKS

TRUCK MODEL BY SERIAL NUMBER PREFIX - 24 June 2010 INTERNAL COMBUSTION POWERED TRUCKS INTERNAL COMBUSTION POWERED TRUCKS SERIAL NO. PREFIX MODEL ENGINE HYDRAULIC ELECTRICAL OPERATION AND FUEL / TRANS. BRAKE TYPE SERVICE MANUAL MODEL - DISPLACEMENT CERTIFICATION SCHEMATIC SCHEMATIC MAINTENANCE

More information

Manpower Codes Lookup

Manpower Codes Lookup 00 NO PREFERENCE RECORDED 01 NO RELIGIOUS PREFERENCE 02 SEVENTH-DAY ADVENTIST 04 ASSEMBLIES OF GOD 05 GRACE GOSPEL FELLOWSHIP 06 AMERICAN BAPTIST CHURCHES 07 INDEPENDENT BAPTIST BIBLE MISSION 08 SOUTHERN

More information

Payor Sheet for Medicare Part D/ PDP and MA-PD

Payor Sheet for Medicare Part D/ PDP and MA-PD Payor Specification Sheet for MEDICARE PART D/PDP AND MA-PD PRIME THERAPEUTICS LLC CLIENTS JANUARY 1, 2006 (Page 1 of 8) BIN: PCN: See BINs on page 2 (in bold red type) See PCNs on page 2 (in bold red

More information

Using a Balanced Scorecard to Tie the Results Act to Your Day-to-Day Operational Priorities

Using a Balanced Scorecard to Tie the Results Act to Your Day-to-Day Operational Priorities Using a Balanced Scorecard to Tie the Results Act to Your Day-to-Day Operational Priorities September 2004 Institute for the Study of Public Policy Implementation Overview Background Behind the Results

More information

Acceptance Page 2. Revision History 3. Introduction 14. Control Categories 15. Scope 15. General Requirements 15

Acceptance Page 2. Revision History 3. Introduction 14. Control Categories 15. Scope 15. General Requirements 15 Acceptance Page 2 Revision History 3 Introduction 14 Control Categories 15 Scope 15 General Requirements 15 Control Category: 0.0 Information Security Management Program 17 Objective Name: 0.01 Information

More information

Samknows Broadband Report

Samknows Broadband Report Samknows Broadband Report London Borough of Enfield This report describes the current broadband landscape for the London Borough of Enfield both in terms of general availability and choice, and in terms

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

DevOps & WebSphere: Experiences in Chef enabling the IBM WebSphere Liberty Profile

DevOps & WebSphere: Experiences in Chef enabling the IBM WebSphere Liberty Profile Jm h WbSh S d dm 5 h h 4 DO & WbSh: Ex Chf b h IB WbSh Lb f 4 IB C 4 IB C L Dm IB C 4 Rh Rd h fm d h b dd f fm Wh ff w md f h m d f h fm d h b, dd S IS wh w f kd, x md I dd, h fm bd IB d d, whh b h b IB

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of

More information

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

USI Master Policy Information

USI Master Policy Information Policy I.D. Gender A.B. (#327) M 86 United of Omaha $ 1,000,000.00 A.B. (#430) - (#436) M 86 Metlife $ 2,000,000.00 A.G. #1 (#371), (#610), (#624) M Conseco Life $ 3,125,000.00 10/Apr/10 A.G. #2 (#380),

More information

Tape & Reel Packaging For Surface Mount Devices. Date Code Marking:

Tape & Reel Packaging For Surface Mount Devices. Date Code Marking: Tape & Reel Packaging For Surface Mount Devices A utomation of surface-mount assembly by the use of pick-and-place equipment to handle tiny components has been enhanced by evolutionary improvements in

More information

plaque reduction assay, modified dye uptake assay including formazan test, dye uptake assay

plaque reduction assay, modified dye uptake assay including formazan test, dye uptake assay Sauerbrei A, Bohn-Wippert K, Kaspar M, Krumbholz A, Karrasch M, Zell R. 2015. Database on natural polymorphisms and resistance-related non-synonymous mutations in thymidine kinase and DNA polymerase genes

More information

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013)

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013) Excel Invoice Format Excel Column Name Cell Format Notes Campus* Supplier Number* Invoice Number* Order Number* Invoice Date* Total Invoice Amount* Total Sales Tax Amount* Discount Amount Discount Percent

More information

HR DEPARTMENTAL SUFFIX & ORGANIZATION CODES

HR DEPARTMENTAL SUFFIX & ORGANIZATION CODES HR DEPARTMENTAL SUFFIX & ORGANIZATION CODES Department Suffix Organization Academic Affairs and Dean of Faculty, VP AA 1100 Admissions (Undergraduate) AD 1330 Advanced Ceramics, Colorado Center for--ccac

More information

CROSS REFERENCE. Cross Reference Index 110-122. Cast ID Number 110-111 Connector ID Number 111 Engine ID Number 112-122. 2015 Ford Motor Company 109

CROSS REFERENCE. Cross Reference Index 110-122. Cast ID Number 110-111 Connector ID Number 111 Engine ID Number 112-122. 2015 Ford Motor Company 109 CROSS REFERENCE Cross Reference Index 110-122 Cast ID Number 110-111 Connector ID Number 111 112-122 2015 Ford Motor Company 109 CROSS REFERENCE Cast ID Number Cast ID Ford Service # MC Part # Part Type

More information

MANGIS MOTOR SERVICE CO.

MANGIS MOTOR SERVICE CO. INVENTORY- BORGWARNER FROM Jobber Price Sheet 7/1/2001 INVENTORY DATE 7/5/02 GRAND TOTAL ENTIRE LINE $ 11,534.38 PART NUMBER BRAND POP CODE QUANTITY JOBB EA JOBB TOTAL CARB KITS + COMPONENTS PRICE SHEET

More information

Sticky Rice Cooking School Voted A Top 3 HotSpot in SA 2009. Sticky News. sticky rice cooking school newsletter

Sticky Rice Cooking School Voted A Top 3 HotSpot in SA 2009. Sticky News. sticky rice cooking school newsletter R C V T 3 H 29 N #4 29 j v M C R C P Y z K R Gvv H K L K D Cb 1 v M C Dv T F T b b Dv T I b b T x R C C v 8 b Dv T v Nvb 29 x 1 v q b b b 3 M C L C R P P W G T W bzz C v T C v b v b q v x x b C x C M L

More information

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units!

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! CHEM 10113, Quiz 2 September 7, 2011 Name (please print) All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! IA Periodic Table of the Elements VIIIA (1) (18) 1 2 1 H IIA

More information

Register of HMO Licences Granted. Expiry Address

Register of HMO Licences Granted. Expiry Address Register of HMO Licences Granted Expiry Address Date 74 Finsbury Park Road, London, N4 2JX 23/11/2016 37 Somerfield Road, London, N4 2JL 24/10/2016 79A Lower Clapton Road, London, E5 ORN 10/09/2017 14

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

The Periodic Table and Periodic Law

The Periodic Table and Periodic Law The Periodic Table and Periodic Law Section 6.1 Development of the Modern Periodic Table In your textbook, reads about the history of the periodic table s development. Use each of the terms below just

More information

Ch 8 Atomic Electron Configuration and Chemical Periodicity

Ch 8 Atomic Electron Configuration and Chemical Periodicity Ch 8 Atomic Electron Configuration and Chemical Periodicity Pauli Exclusion principle No two electrons in an atom have the same set of quantum numbers. If two electrons occupy the same orbital, they must

More information

E. OZCEYLAN /International Journal of Lean Thinking Volume 1, Issue 1 (June 2010)

E. OZCEYLAN /International Journal of Lean Thinking Volume 1, Issue 1 (June 2010) I J L T k gv m1 I 1( J 2 0 1 0 ) LT k g. jmg: www. k g.m/ j AD S S m C m T M L g E Öz S ç ku D m I E g g C m 4 2 0 3 1 K T k z @ k.. ABSTRACT KEYWORDS L g m g m T m m m M m k g m m g g. F m T A m m x m

More information

3 3RG78 45 program overview

3 3RG78 45 program overview Overview RG78 45 light curtains and arrays with integrated processing unit for type 4 in accordance with IEC/EN 61496 With "Standard" function package Resolutions: 14, 0, 50, and 90 Protective zone height:

More information

english parliament of finland

english parliament of finland gh f fd 213 P cvd f h f y f h g 4 Fby 213. E H (Sc Dcc Py) w -cd S, P Rv (N C Py) F Dy S d A Jh (Th F Py) Scd Dy S. Th g c c 5 Fby, wh Pd f h Rbc S Nö d P f h f fwg h c 212. P g dc c 12 Fby h b f P M c.

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Why? Chemists are concerned with mass relationships in chemical reactions, usually run on a macroscopic scale (grams, kilograms, etc.). To deal with

More information

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics).

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Rates of chemical reactions are controlled by activation

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information

DRA Tracking Boards. Using data to guide instruction and professional dialogue

DRA Tracking Boards. Using data to guide instruction and professional dialogue DRA Tracking Boards Using data to guide instruction and professional dialogue What is it? A visual representation of school data Shows results over time Tracks progress Shows alignment between targets

More information

english parliament of finland

english parliament of finland gh f fd 2012 P cvd f h f y f h g Mdy, 6 Fby 2012. A h d MP, K T hd h ch h c f h S. E H (Sc Dcc Py) w -cd S, P Rv (N C Py) F Dy S d A Jh (F Py) Scd Dy S. Th g c c Tdy, 7 Fby, whch Pd f h Rbc Tj H d P f

More information

Answers to Selected Even-Numbered Problems

Answers to Selected Even-Numbered Problems Answers to Selected Even-Numbered Problems NOTE TO INSTRUCTORS CONSIDERING ADOPTION: Additional content (e.g., FBDs, shear and moment diagrams, etc.) is in the process of being added to this document.

More information

Chapter. CPT only copyright 2008 American Medical Association. All rights reserved. 9Ambulance

Chapter. CPT only copyright 2008 American Medical Association. All rights reserved. 9Ambulance Chapter 9Ambulance 9 9.1 Enrollment........................................................ 9-2 9.2 Emergency Ground Ambulance Transportation.............................. 9-2 9.2.1 Benefits, Limitations,

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

www.ktmschnellversand.de

www.ktmschnellversand.de w.ktmschnellversand.de INDEX SPARE CONNECTORS AA-AR SPARE CONNECTORS AS-BK SPARE CONNECTORS BL-BZ SPARE CONNECTORS CA-CP 1x 2x 3x 4x SPARE CONNECTORS CQ-DM SPARE CONNECTORS DN-EL 5x 6x x x All information

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7 The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding Lecture 7 Electrons We will start to look at the periodic table by focusing on the information it gives about each element s electrons. How

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Book of Plans. Application for Development Consent. Thames Tideway Tunnel Thames Water Utilities Limited. Application Reference Number: WWO10001

Book of Plans. Application for Development Consent. Thames Tideway Tunnel Thames Water Utilities Limited. Application Reference Number: WWO10001 h w u h U Appc f vp Appc fc ub: B f c f:. Bc Swg AF gu : gu ()(), () H cp vb Bx F Ju h pg f b Appc f vp : B f f Vu Bx Vu Sc c wg p c jc-w wg p c jc-w wg cqu p jc-w wg p 4 jc-w wg w pc cg p S wg Ac S S

More information

Periodic Table of the Elements

Periodic Table of the Elements Periodic Table of the Elements 1A 8A 1 18 1 2 H 2A 3A 4A 5A 6A 7A He 1.0079 2 13 14 15 16 17 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 Li Be B C N O F Ne 6.941 9.0122 10.811 12.011 14.0067 15.9994 18.9984 20.1797 11 12

More information

Wikipedia Survey First Results

Wikipedia Survey First Results Wikipedia Survey First Results Working Draft Current Version: 0.3 Date: 9 April 2009 Ruediger Glott (UNU-MERIT), glott@merit.unu.ed Philipp Schmidt (UNU-MERIT), schmidt@merit.unu.edu Rishab Ghosh (UNU-MERIT)

More information

INTERACTIVE MAP EGYPT

INTERACTIVE MAP EGYPT Multi-criteria Analysis for lanning Renewable Energy (MapRE) INTERACTIVE MA EGYT Of Southern and Eastern Africa Renewable Energy Zones (SEAREZs) This interactive DF map contains locations of high quality

More information

CBOE Research Circular #RS DATE: November 2, 2005 TO: Members RE: New Listings

CBOE Research Circular #RS DATE: November 2, 2005 TO: Members RE: New Listings CBOE Research Circular #RS05-775 DATE: November 2, 2005 TO: Members RE: New Listings Arena Pharmaceuticals, Inc. (ARNA) Cabot Oil & Gas Corp. (COG) Centene Corp. (CNC) Active Date - 11/3/2005 Active Date

More information

FY 2013 Financial Status Report SOAR Operating Expenditures June 30, 2013. Table of Contents

FY 2013 Financial Status Report SOAR Operating Expenditures June 30, 2013. Table of Contents FY Financial Status Report SOAR Operating Expenditures 30, Table of Contents (A) Letter from the CFO... A 1 Key Increases (Decreases) in Local Funds Attachment A... A 3 (B) (C) District Summary by Percentage

More information

Working Paper Series Department of Economics Alfred Lerner College of Business & Economics University of Delaware

Working Paper Series Department of Economics Alfred Lerner College of Business & Economics University of Delaware Wk p Dp f Af L C f B & Uv f Dw Wk p N. 2005-21 Rf H : Mv B T Jff M 1 I. I vv, Ab - G, R Bv, H, f Cbv H ;. I f b v K Kf M. T. K w f f w-fv Uv f Dw. W wk v pj, pp p wk pj B. K w f f pp f b. H f Uv Fb fwp

More information

5 to 220 Volt DEVICES FOR BIPOLAR APPLICATIONS

5 to 220 Volt DEVICES FOR BIPOLAR APPLICATIONS SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR POWER 600 Watt STAND-OFF VOLTAGE 5 to 220 Volt Recongnized File # E210467 FEATURES For surface mounted applications in order to optimize board space. Glass passivated

More information

From Quantum to Matter 2006

From Quantum to Matter 2006 From Quantum to Matter 006 Why such a course? Ronald Griessen Vrije Universiteit, Amsterdam AMOLF, May 4, 004 vrije Universiteit amsterdam Why study quantum mechanics? From Quantum to Matter: The main

More information

Child Care Resource Kit celebrate relationships!

Child Care Resource Kit celebrate relationships! K u R C d C b d k f Fu w y Pd by p! u R Cd C g d g b u d yu g p m d fu g f pg m g w Tk yu C g p D Ng kd pg u bk! T y g b fm dy m d md g g p By pvdg ud d ug yu u f D Ng Cg v, yu b pg up g u d g v bf W v

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

ORIGIN-2 ORIGIN-1 ORIGIN-3 TRANSPORTATION UNITS DESTINATION-1 DESTINATION-2 DESTINATION-3 COMMUNICATION FUZZY INFERENCE ENGINE RULE BASE

ORIGIN-2 ORIGIN-1 ORIGIN-3 TRANSPORTATION UNITS DESTINATION-1 DESTINATION-2 DESTINATION-3 COMMUNICATION FUZZY INFERENCE ENGINE RULE BASE ! " # # $ % & ' ( ) * +, -. + / - 0-1 3 4 5 / 6 7 5 / 804 5 / 6 9 : +. / + ; 5 /- 1 7 5 4 5 0. =+ < 3 > 1? @ A / +. B A C D E F G H C C * 4 + 5 < 6I J + 1. 01 E K L 3 7 M L N - 5 O P Q R C S F R H R Q

More information

Chapter. CPT only copyright 2009 American Medical Association. All rights reserved. 9Ambulance

Chapter. CPT only copyright 2009 American Medical Association. All rights reserved. 9Ambulance Chapter 9Ambulance 9 9.1 Enrollment........................................................ 9-2 9.2 Emergency Ground Ambulance Transportation.............................. 9-2 9.2.1 Benefits, Limitations,

More information

Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools

Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools ~ Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools Starmount e Elementary -- Streets (proposed reopening 2015-2016) Schools ~ Ra ilroad -- water Bodies Home School Areas D NATIONS FORD D MONTCLAIRE D HUNTINGTOWNE

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

Catalogue 4. Arctic Arctique. Nautical Charts and Publications Cartes et publications nautiques

Catalogue 4. Arctic Arctique. Nautical Charts and Publications Cartes et publications nautiques Hphc vc vc hph c h Pbc pbc cc c www.ch.c.c www.c.c.c 3 H ÉP Wh p 3-3- H / -Q m m p & h --3 P m -9-9 c.. f m -3- hch H P mp --3 W W / V W c Hb h Ww -- pp Hb -9-9 c vc w wc -3- Wm -- Hm Hw -- P / mch Whb

More information

4-H 500 OHIO STATE UNIVERSITY EXTENSION. Science Fun with PHYSICS. Name: Age (as of January 1 of the current year): Club name: Advisor name: County: _

4-H 500 OHIO STATE UNIVERSITY EXTENSION. Science Fun with PHYSICS. Name: Age (as of January 1 of the current year): Club name: Advisor name: County: _ OHIO STATE UNIVERSITY EXTENSION 4-H 500 S F PHYSICS Nm: A ( f Jy 1 f y): Clb m: Av m: Cy: _ A Ky Blkf, Ex E, 4-H Cy D, T O S Uvy, Al Cy Sy S. C, fl Ozl Av f Gl Exl 4-H Clb, W, O Rv Ml F, PD, R L, Bll Rb

More information

Appendix B Intervention Codes

Appendix B Intervention Codes Appendix B Intervention Codes Intervention/Exception Codes The Intervention and Exception Codes field (in the ZCD segment of PharmaNet) provides additional information that may be used by PharmaNet to

More information

ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) # of electrons in the subshell. valence electrons Valence electrons have the largest value for "n"!

ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) # of electrons in the subshell. valence electrons Valence electrons have the largest value for n! 179 ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) - We can represent the electron configuration without drawing a diagram or writing down pages of quantum numbers every time. We write the "electron configuration".

More information

Pump Front Cartr. GPM Rear Cartr. GPM Shaft Equipment Series From 955H 955H 950F 950F 966F 966F E 926E

Pump Front Cartr. GPM Rear Cartr. GPM Shaft Equipment Series From 955H 955H 950F 950F 966F 966F E 926E 3A1692 3G1266 30 9J5090 955H 60A 001-UP 3A1692 3G1266 30 9J5090 955H 72A 001-UP 6E2063 6E2396 35 4T2626 21 4T2111 950F 6YG 001-UP 6E2063 6E2396 35 4T2626 21 4T2111 950F 7ZF 001-UP 6E2064 6E2387 50 1U2667

More information

Missing and Exploited Children

Missing and Exploited Children U.. D f J ff f J P ff f Jv J Dqy Pv F R M Ex h A Dy f Lw Ef h Pb Pv A F Ay Tk F f M Ex h xh E U.. D f J ff f J P 810 vh NW. Wh, D 20531 E H. H, J. U.. Ay G L. Rb A Ay G Jff wkwk A A ff f Jv J Dqy Pv ff

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

audi ELETTROVENTOLE RAFFREDDAMENTO MODULI RADIATORE ELECTROFAN MOTORS FOR RADIATOR COOLING SYSTEMS

audi ELETTROVENTOLE RAFFREDDAMENTO MODULI RADIATORE ELECTROFAN MOTORS FOR RADIATOR COOLING SYSTEMS GA0550 MOTORINI RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE ABITACOLO - RAFFREDDAMENTO OLIO MOTORE-INIETTORI-CARBURATORE PASSENGERS COMPARTMENT HEATER MOTORS - MOTOR OIL-INJECTORS-CARBURATOR COOLING SYSTEMS 893800 357800

More information

Manual for Vegetable Production in Botswana

Manual for Vegetable Production in Botswana OF RESEARCH M V P Bw H R Pm V: W w w W Dm A R mm v x v vm v mv w M: W w x O m v vv w m mz v : Ev z Cv G mm W w v m mw v mv w vm V: W w v Cm Cm W w m mvm v v S O v q v w mm v m w w mv j m m Sv W x v m v

More information

Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors

Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors DO-214AA (SMB J-Bend) PRIMARY CHARACTERISTICS V BR (bi-directional) 6.4 V to 231 V V BR (uni-directional) 6.4 V to 231 V V WM 5.0 V to 188 V P PPM

More information

Regensensor "AWS" TYPENÜBERSICHT UND EINBAUANLEITUNG Rain Sensor "AWS" TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION

Regensensor AWS TYPENÜBERSICHT UND EINBAUANLEITUNG Rain Sensor AWS TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION Typ/Typ:.N. 9.N. 9 dpkb " X ".N. 90 dpkb " M ".N. 90 / /g / / / / / Dm P X 0.0.0, 9/9 0/9 dk kb/dy pg, 09/90/0 / / / / ( L/U 0 ) /g / / P X.09.0, b P k Eb mög / p, 09/9 0/00 / / / / ( D / B ) / / w/g P

More information

Targeted Cancer Gene Analysis For Research Use Only - Not Intended for Clinical Use

Targeted Cancer Gene Analysis For Research Use Only - Not Intended for Clinical Use Targeted Cancer Gene Analysis For Research Use Only - Not Intended for Clinical Use PGDX ID Sample ID Mutation Position Nucleotide (genomic) Amino Acid (protein) Mutation Type Consequence PGDX2163N_NotchCp

More information

Adjustable-Rate Mortgages; Single-Family; indexed to the one-year Treasury Constant Maturity; 2 percent

Adjustable-Rate Mortgages; Single-Family; indexed to the one-year Treasury Constant Maturity; 2 percent Pool Prefix Glossary Last Revised: July 6, 2015 *Shaded items are adjustable-rate products. 2I Conventional Intermediate-Term, Level-Payment Subordinate Mortgages; Single-Family; maturing or due in 15

More information

Rain Sensor "AWS" TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION

Rain Sensor AWS TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION Typ:.N. 9.N. 9 / /g / / / / / up P X 0/0/0, 9/9 0/9 y pug, 09/90/0 / / / / ( L/U 0 ) /g / / P X /09/0, fm P p, 09/9 0/00 / / / / ( D ) /p / /y P X 9/09/0, fm B / E p, p //0, 09/90/0 / / / / (C / B ) /p

More information

Extruded Body Cylinders, ISO 6431, ISO 15552 compliant Series 62

Extruded Body Cylinders, ISO 6431, ISO 15552 compliant Series 62 1 ISO / VDMA Cylinders NORTH AMERICAN CYLINDER & ACTUATOR CATALOG > Release 8.5 Extruded Body Cylinders, ISO 6431, ISO 15552 compliant Series 62 Double-acting, magnetic, cushioned ø 32, 40, 50, 63, 80,

More information

Michigan Supreme Court State Court Administrative Office

Michigan Supreme Court State Court Administrative Office Michigan Supreme Court Case File Management Standards AREA 6: Other 6.1: Component 39 (A) Circuit Court Case Type Code List. The following case type code list must be used in circuit court as provided

More information

Pain-Free Injections

Pain-Free Injections T N S Bk P-F Ij I P Bk DV Dv Iv D D - I 8 8 9 1 D v C U C Y N D j I W U v v I k I W j k T k z D M I v 965 1 M Tk C P 1 2 v T I C G v j V T D v v A I W S DD G v v S D @ v DV M I USA! j DV - v - j I v v

More information

3.06 Periodic Table and Periodic Trends

3.06 Periodic Table and Periodic Trends 3.06 Periodic Table and Periodic Trends Dr. Fred Omega Garces Chemistry 100, Miramar College 1 3.06 Periodic Table and Periodic Trend The Periodic Table and the Elements What is the periodic table? What

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

TRADING HOURS EURONEXT CASH MARKETS: 24 DECEMBER 2013 TO 1 JANUARY 2014

TRADING HOURS EURONEXT CASH MARKETS: 24 DECEMBER 2013 TO 1 JANUARY 2014 DATE: 21 NOVEMBER 2013 TRADING HOURS EURONEXT CASH MARKETS: 24 DECEMBER 2013 TO 1 JANUARY 2014 Executive Summary Trading arrangements for the period 24 December 2013 to 1 January 2014, inclusive, for the

More information

8-0 / 1-00 002 T-T / Q-7

8-0 / 1-00 002 T-T / Q-7 8-0 / 1-00 002 A-2 / A-3.. 003 A-4. 006 A-5 010 A-6 011 A-8 013 T-T / Q-7 014 1 8-0 1986-1991 20-5083-A5 RH 20-5084-A5 LH 893941030 893941029 B TYPE 18-5143-05 RH 18-5144-05 LH 893953050 893953049 CORNER

More information

DETERMINING SALARY UPON A CHANGE IN JOB CLASS

DETERMINING SALARY UPON A CHANGE IN JOB CLASS DETERMINING SALARY UPON A CHANGE IN JOB CLASS Determining the Type of Transaction... 2 Calculating the New Salary.. 5 Promotions to a Step Plan 5 Promotions to a Management Pay Plan... 7 Voluntary Demotions..

More information

Blocks on the periodic table. Atomic weight: This is either a decimal number or a number in parenthesis.

Blocks on the periodic table. Atomic weight: This is either a decimal number or a number in parenthesis. 68 Blocks on the periodic table 11 Sodium 22.99 Atomic number: This is always a whole number. The periodic table is arranged by atomic number! Element symbol: A one or two letter abbreviation for the name

More information

Your Touchstone Energy Cooperative. Mountrail-Williams Electric Cooperative

Your Touchstone Energy Cooperative. Mountrail-Williams Electric Cooperative NOVEMBER 2015 Y T Egy Cv Y T Egy Cv Y T Egy Cv Y T Egy Cv M-Wm E Cv Y T Egy Cv Y T Egy Cv WHITE WHITE WILLISTON 577-3765 STANLEY 628-2242 NEW TOWN 627-3550 Hy y! Hy Tkgvg fm M-Wm E Cv b ff.m.m MOUNTRAIL-WILLIAMS

More information

LIST OF APPROVED PLANTS HANDLING ANIMAL BY-PRODUCTS - SECTION VII

LIST OF APPROVED PLANTS HANDLING ANIMAL BY-PRODUCTS - SECTION VII 1043 OOST-GRONINGER AFVALRECYCLINGSINSTALLATIE V.O.F. INDUSTRIEWEG-WEST 1 9665PX OUDE PEKELA 1736 HEIDEHOF PLUIMVEE DE COCQ VAN HAEFTENSTRAAT 46 5864BB MEERLO 7100 ORGAMEX B.V. EVERSESTRAAT 11 5491SR SINT-OEDENRODE

More information