4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga"

Transcription

1 DOKUMEN SEBUT HARGA INI MENGANDUNGI :- 1. LAMPIRAN Q - Borang sebut harga 2. SYARAT- SYARAT AM 3. ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA 4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga 5. LAMPIRAN A1 Surat Akuan Pembida 6. LAMPIRAN B Terma Rujukan Sebutharga Perkhidmatan Pembaharuan dan Penyelenggaraan Lesen Perisian ArcGIS Arcview bagi Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah Tahun JADUAL 1 Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal 8. JADUAL 2 Senarai Pelanggan/Pengalaman 9. JADUAL 3 Senarai Kerja Dalam Tangan 10. JADUAL 4 Jadual Pelaksanaan Projek 11. SENARAI SEMAK a) Dokumen Tawaran Teknikal b) Dokumen Tawaran Kewangan M u k a S u r a t 1

2 Lampiran Q (Kew.284-Pin. 5/94) Bila menjawab, sila nyatakan Nombor ini No.Sebut Harga: X KERAJAAN MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN 170) NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN SEBUT HARGA UNTUK BEKALAN BARANG-BARANG/PERKHIDMATAN Kepada: Pelawaan sebut harga dikeluarkan oleh: Pengarah Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian Tkt 9, Blok 4G2, Presint Putrajaya No. Telefon : - No. Pendaftaran dengan Kementerian No. Telefon : Kewangan : Kod Bidang Pendaftaran yang relevan Tarikh : 18 OKTOBER 2013 dengan pembelian ini : , atau Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan :- 1.1 Syarat Penyerahan/Penyempurnaan: Lihat Syarat-Syarat Am 1.2 Tarikh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 30 hari daripada tarikh surat setuju terima / tarikh pesanan tempatan dikeluarkan. 1.3 Arahan Pengiriman/Penghantaran: Pengarah, Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian, Tingkat 9, Blok 4G2, Presint 4, Putrajaya. 1.4 Dokumen manual Sebut Harga hendaklah dimasukkan ke dalam suatu sampul surat berlakri dan bertanda No. Sebut Harga: X Penyelenggaraan Perisian ArcGIS Arcview bagi Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian, Tingkat 9, Blok 4G2, Presint 4, Putrajaya Tahun Dokumen manual Sebut Harga hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat Pengarah, Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian, Tingkat 9, Blok 4G2, Presint 4, Putrajaya tidak lewat pada 4 November 2013 (isnin) jam tengah hari. 1.6 Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 hari selepas tarikh tutup. M u k a S u r a t 2

3 Bil Perihal barangbarang/perkhidmatan dan syaratsyarat khas Untuk diisi oleh Jabatan Unit Ukuran Kuantiti/ Kekerapan Kadar/Unit (RM) Harga (RM) Untuk diisi oleh Penyebut Harga 1. Perkhidmatan Penyelenggaraan Perisian ArcGIS Arcview bagi Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian Putrajaya a) Maintenance Renewal Period :Sehingga 31 Disember 2014 Primary Maintenance (SU) Unit 1 Secondary Maintenance (SU) Unit 5 Senarai id dongle: ( , , , , , ) 2. b) Maintenance Renewal Period :Sehingga 31 Disember 2014 Primary Maintenance (SU) Secondary Maintenance (SU) Senarai id dongle: ( , , , , , , , ) Unit Unit Sila sertakan sesalinan Sijil Akuan Pendaftaran Kontraktor dengan Kementerian Kewangan. Pembekal yang tidak menyertakan sesalinan sijil di atas tidak akan dipertimbangkan. 1 7 JUMLAH i) Harga yang ditawarkan adalah harga bersih; dan ii) Tarikh penyerahan/penyempurnaan ialah:... Saya/Kami dengan ini menawar untuk membekalkan barang-barang/perkhidmatan di atas dengan harga dan syarat-syarat yang ditunjukkan di atas dengan tertakluk kepada syarat-syarat di atas dan di belakang ini. Tandatangan Penyebut Harga:.. Nama dan No. K/P Alamat Syarikat :.. :.. Tarikh : Mustahak Lihat Syarat-Syarat Di Belakang M u k a S u r a t 3

4 SYARAT-SYARAT AM Tertakluk kepada apa-apa syarat khas yang ditetapkan di tempat lain dalam pelawaan ini, syarat-syarat am yang berikut hendaklah dipakai, melainkan setakat mana syarat-syarat am itu ditolak atau diubah dengan khususnya oleh Penyebut harga. 1. KEADAAN BARANG Semua barang hendaklah tulin, baru dan belum digunakan. 2. HARGA Harga yang ditawarkan hendaklah harga bersih termasuk semua diskaun dan kos tambahan yang berkaitan. 3. SEBUT HARGA SEBAHAGIAN Sebut harga boleh ditawarkan bagi semua bilangan item atau sebahagian bilangan item. 4. BARANG-BARANG SETARA Sebut harga boleh ditawarkan bagi barang-barang setara yang sesuai dengan syarat butir-butir penuh diberi. 5. PENYETUJUAN i) Kerajaan tidak terikat untuk menyetujuterima sebut harga yang terendah atau mana-mana sebut harga. ii) Tiap-tiap satu butiran akan dipertimbangkan sebagai suatu sebut harga yang bersaingan 6. PEMERIKSAAN i) Kerajaan adalah sentiasa berhak menghendaki barang-barang itu diperiksa atau diuji oleh seseorang pegawai yang dilantik olehnya dalam masa pembuatan atau pada bila-bila masa lain sebelum penyerahan. ii) Pembekal hendaklah memberi kemudahan pemeriksaan atau pengujian apabila dikehendaki. M u k a S u r a t 4

5 7. PERAKUAN MENYATAKAN PENENTUAN TELAH DIPATUHI Pembekal dikehendaki memperakui bahawa barang-barang/perkhidmatan yang dibekalkan oleh mereka adalah mengikut penentuan atau piawai (jika ada) yang dinyatakan di dalam pelawaan ini. 8. PENOLAKAN i) Barang-barang yang rendah mutunya atau yang berlainan daripada barang-barang yang telah dipersetujui sebut harganya boleh ditolak. ii) iii) Apabila diminta Pembekal hendaklah menyebabkan barang-barang yang ditolak itu dipindahkan atas tanggungan dan perbelanjaannya sendiri dan ia hendaklah membayar balik kepada Kerajaan segala perbelanjaan yang telah dilakukan mengenai barang-barang yang ditolak itu. Fasal-kecil (i) dan (ii) di atas ini tidaklah memudaratkan apa-apa hak Kerajaan untuk mendapatkan gantirugi kerana kegagalan memenuhi obligasi kontrak 9. PENGIKLANAN Tiada apa-apa iklan mengenai persetujuan terhadap mana-mana sebut harga boleh disiarkan dalam mana-mana akhbar, majalah atau lain-lain saluran iklan tanpa kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pegawai Kewangan Negeri terlebih dahulu. 10. TAFSIRAN Sebut harga ini dan apa-apa kontrak yang timbul daripadanya hendaklah diertikan mengikut dan dikawal oleh undang-undang Malaysia, dan Pembekal bersetuju tertakluk hanya kepada bidangkuasa Mahkamah Malaysia sahaja dalam apa-apa pertikaian atau perselisihan jua pun yang mungkin timbul mengenai sebut harga ini atau apa-apa kontrak yang timbul daripadanya. 11. INSURAN Tiada apa-apa insurans atas barang-barang dalam perjalanan daripada negeri pembekal atau dalam Malaysia dikehendaki dimasukkan ke dalam sebut harga. M u k a S u r a t 5

6 BARANG-BARANG EX-STOK ATAU BARANG-BARANG KELUARAN MALAYSIA 12. CUKAI Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk cukai jika berkenaan. Unsur-unsur cukai hendaklah ditunjukkan berasingan. 13. PEMBUNGKUSAN i) Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusan dan belanja pembungkusan. ii) Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau pembungkusan yang tidak mencukupi atau yang cacat, hendaklah diganti oleh penjual. 14. PENGENALAN Nama pembuat, jenama, nombor perniagaan atau nombor katalog dan negeri tempat asal barang-barang itu, jika berkenaan hendaklah ditunjukkan. BARANG-BARANG DIPESAN DARI LUAR MALAYSIA 15. CUKAI Harga tawaran hendaklah diertikan sebagai termasuk semua cukai, unsur-unsur cukai adalah dikehendaki ditunjukkan berasingan. 16. MATAWANG Sebut harga hendaklah dinyatakan dalam Ringgit Malaysia (RM). 17. PEMBUNGKUSAN i) Barang-barang hendaklah dibungkus dengan sesuai untuk dieksport ke Malaysia melainkan jika mengikut norma perdagangan barang-barang itu dieksport dengan tidak dibungkus. ii) Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusan dan belanja pembungkusan. iii) Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau pembungkusan yang tidak mencukupi atau cacat hendaklah diganti oleh penyebut harga. M u k a S u r a t 6

7 18. PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH i) Sebarang perubahan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Pencegahan Rasuah ii) iii) iv) Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat Badan Pencegah Rasuah atau balai polis yang berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan kontraktor atau pembekal boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Pencegahan Rasuah Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran berkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangan dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada perkhidmatan diberi dan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah M u k a S u r a t 7

8 ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA 1. Penyebut harga perlu menyediakan semua cadangan tawaran teknikal dan kewangan secara atas talian DAN mengemukakan dokumen manual. 2. Dokumen untuk tawaran teknikal dan kewangan hendaklah disediakan dalam dua kaedah sepertimana yang dinyatakan dibawah:- MAKLUMAT DOKUMEN TAWARAN TEKNIKAL (SAMPUL A) Dokumen yang WAJIB dimuat naik dalam sistem eperolehan DAN dikemukakan secara manual: a. Kertas Cadangan Teknikal Pelaksanaan Projek b. Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal Jadual 1 c. Senarai Pelanggan/Pengalaman Jadual 2 d. Senarai Kerja Dalam Tangan Jadual 3 e. Jadual Pelaksanaan Projek Jadual 4 Dokumen sokongan yang WAJIB dikemukakan secara manual: i. Senarai Semak Dokumen Tawaran Teknikal Sampul surat A hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri (sealed) dan wajib dilabelkan seperti di bawah: SULIT NO SEBUT HARGA : X NO TAG PEMBEKAL : Y XXXX (Dokumen Teknikal) MAKLUMAT DOKUMEN TAWARAN KEWANGAN (SAMPUL B) Dokumen yang WAJIB dimuat naik dalam sistem eperolehan DAN dikemukakan secara manual: i. Borang Sebut Harga - Lampiran Q ii. Maklumat Penyebut Harga - Lampiran A Dokumen sokongan yang WAJIB dikemukakan secara manual: i Surat Akuan Pembida Lampiran A1 ii Surat Perwakilan Kuasa (dikeluarkan oleh penyebut harga untuk mengesahkan wakil penyebut harga yang dibenarkan untuk menandatangani dokumen sebut harga) iii Salinan Sah Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan iv Salinan Sah Sijil Bumiputera v Salinan Sah Penyata Bulanan Akaun Bank bagi Tiga (3) Bulan Terakhir vi Salinan Sah Penyata Kewangan Diaudit (Jika berkaitan) vii Senarai Semak Dokumen Tawaran Kewangan M u k a S u r a t 8

9 Sampul surat B ini hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri (sealed) dan wajib dilabelkan seperti di bawah: SULIT NO SEBUT HARGA : X NO TAG PEMBEKAL : Y XXXX (Dokumen Kewangan) 3. Kedua-dua sampul surat (A dan B) ini hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri (sealed) dan wajib dilabelkan pada sampul surat seperti dibawah: SULIT NO SEBUT HARGA : X NO TAG PEMBEKAL : Y XXXX (Dokumen Kewangan & Teknikal) 4. SEKIRANYA PEMBEKAL GAGAL MELABELKAN NO. TAG PEMBEKAL PADA SAMPUL SURAT DOKUMEN MANUAL TAWARAN, PEMBEKAL DIANGGAP TIDAK MENGEMUKAKAN DOKUMEN MANUAL DAN TIDAK AKAN DINILAI. SEMUA PEMBEKAL WAJIB MENGEMUKAKAN DOKUMEN TAWARAN TEKNIKAL DAN TAWARAN KEWANGAN YANG DINYATAKAN DI ATAS. (Tag pembekal dijana oleh sistem eperolehan) 5. Cadangan tawaran Sebut Harga mestilah dihantar ke dalam Peti Sebut Harga pada atau sebelum jam tengahari 4 November 2013 (Isnin). Cadangan tawaran yang lewat tidak akan diterima oleh sistem eperolehan. 6. Penilaian akan dibuat berdasarkan penyertaan melalui sistem eperolehan dan dokumen tawaran manual. 7. PEMBAYARAN 7.1 Pembayaran akan dibuat dalam Ringgit Malaysia (RM). 7.2 Pembayaran akan dibuat kepada pembekal yang berjaya setelah; Pembekalan, pemasangan, pengujian dan pentauliahan perisian ArcGis Arcview yang akan diperbaharui oleh Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah Jabatan Pertanian; Penghantaran dan penyerahan ESRI Certificate of Software Maintenance kepada pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian hendaklah dibuat dan disempurnakan melalui penyerahan Certificate of Acceptance (COA) yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak iaitu pembekal dan juga pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah Jabatan Pertanian; M u k a S u r a t 9

10 7.2.3 Kontrak perjanjian telah ditandatangani/dimeterai oleh Kerajaan (Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah Jabatan Pertanian) dan pembekal serta invois telah dikemukakan kepada pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah Jabatan Pertanian. 8. LOKASI PENGHANTARAN 8.1 Lokasi penghantaran bagi pembaharuan lesen ESRI (ArcGIS) adalah di Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian, Tingkat 9, Blok 4G2, Presint 4, Putrajaya. 9. PERINGATAN 9.1 Penyebut harga tidak boleh menggunakan Nama, Alamat, dan Logo Syarikat di dalam mana-mana dokumen Cadangan Teknikal. Logo dan alamat syarikat hanya perlu diturunkan pada bahagian-bahagian yang telah ditetapkan di dalam Cadangan Kewangan. 9.2 Cadangan penyebut harga wajib dihantar melalui sistem eperolehan. Semua Dokumen sokongan Teknikal dan Kewangan yang mana berkaitan hendaklah dimuatnaik ke dalam sistem eperolehan dalam bentuk format Microsoft Word, Excel atau fail PDF. 9.3 Penyebut harga hendaklah menjawab dengan terang, jelas dan ringkas. Jawapan yang kurang jelas dianggap sebagai tidak ada jawapan dan dianggap sebagai tidak mematuhi syarat kehendak perkara tersebut. (No answer is interpreted as non-compliance wherever applicable). 9.4 Sebut harga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan, berbangkit dari sebarang sebab, tidak akan dipertimbangkan. 9.5 Sebut harga yang tidak lengkap, tidak mengikut arahan dan tidak teratur akan ditolak. 9.6 Jabatan tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran dari penyebut harga. Keputusan mengenai sebut harga yang dikeluarkan adalah muktamad. 9.7 Sebarang surat menyurat mengenai sebut harga tidak akan dilayan. 9.8 Sebarang kegagalan pihak tuan dalam mengendalikan penghantaran sebut harga melalui sistem eperolehan adalah di luar tanggungjawab Jabatan ini. Penyebut harga juga diingatkan supaya menghantar cadangan sebut harga lebih awal dari masa sebut harga ditutup bagi mengelakkan sebarang masalah. M u k a S u r a t 10

11 9.9 Semua perbelanjaan bagi penyediaan sebut harga ini hendaklah ditanggung oleh penyebut harga Sebut harga ini sah selama sembilan puluh (90) hari dari tarikh tutup sebut harga. Penyebut harga tidak boleh menarik balik sebut harga sebelum tamat tempoh sah sebut harga dan tindakan akan diambil sekiranya berlaku Kerajaan berhak menamatkan perkhidmatan dengan pembekal yang gagal mematuhi syarat-syarat perjanjian Sekiranya pembekal gagal mematuhi tempoh dan syarat yang ditetapkan dalam Kontrak, Kerajaan berhak menawarkan perkhidmatan kepada pihak lain dan kos akan ditanggung oleh pembekal Sekiranya bekalan yang diterima tidak menepati spesifikasi atau telah rosak, pembekal perlu menggantikan dengan bekalan yang baru Harga adalah termasuk kos penghantaran dan lain-lain kos berkaitan. M u k a S u r a t 11

12 LAMPIRAN A SURAT PENGAKUAN MAKLUMAT PENYEBUT HARGA BAHAWASANYA, saya mengaku bahawa butir-butir dan keterangan yang diberi di bawah ini mengenai perniagaan/syarikat saya adalah betul dan benar. Saya juga mengakui sekiranya didapati butir-butir yang diberikan ini adalah palsu atau tidak benar, maka Kerajaan boleh mengambil apa-apa tindakan terhadap saya di bawah peruntukan Undang-Undang yang berkuatkuasa:- KETERANGAN MENGENAI PENYEBUT HARGA 1. NAMA PENYEBUT HARGA NO. TAG PEMBEKAL... (Dijana oleh sistem eperolehan) 3. ALAMAT PEJABAT NO. TELEFON NO. FAKS.. 5. NO. PENDAFTARAN SYARIKAT NO. PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN (Sila sertakan Salinan) PENGIKTIRAFAN SYARIKAT Bumiputera/Bukan Bumiputera * JENIS SYARIKAT Enterprise/Sendirian Berhad/Berhad* M u k a S u r a t 12

13 7. MODAL: MODAL DIBENAR MODAL DIBAYAR HARTA PEKERJA-PEKERJA: BILANGAN PEKERJA SEKARANG... BILANGAN PEKERJA TEKNIKAL... (Cadangan bagi melaksanakan kontrak, jika berjaya kelak) BERIKAN PERATUS PEMBAHAGIAN PEKERJA DARI SEGI RAS YANG DIGUNAKAN OLEH SYARIKAT TUAN BAGI MENJALANKAN SEBUT HARGA INI: 1) Warganegara: a) Melayu :...% b) Cina :...% c) India :...% d) Lain-lain :...% 2) Bukan Warganegara :...% 9. PENGALAMAN Sila isikan Jadual 2 sekiranya ada Ada / Tiada * Pengalaman 10. KONTRAK DENGAN KERAJAAN PADA MASA YANG LALU Jika Penyebut Harga pernah mengikat kontrak dengan mana-mana Jabatan Kerajaan/ Badan-Badan Berkanun, nyatakan sama ada syarikat tuan pernah mengalami penggantungan atau penamatan kontrak dengan Kerajaan oleh kerana perlanggaran syarat-syarat Kontrak. Sila sertakan dokumen sokongan/surat pengesahan bagi kontrak-kontrak yang pernah/ sedang dilaksanakan oleh tuan. Dalam pembekalan perkhidmatan/bekalan yang sama/ sebanding. M u k a S u r a t 13

14 11. LAIN-LAIN KETERANGAN MENGENAI PENYEBUT HARGA (Sila sertakan Profil Syarikat) Kerja dalam tangan Ada / Tiada* Sila isikan Jadual 3 sekiranya ada Kerja dalam tangan 13. Sila sertakan salinan Penyata Kewangan/Bank 3 bulan terakhir. Ada / Tiada * Saya perakui bahawa segala keterangan di atas adalah benar. Tandatangan: Penyebut harga Tandatangan:... Saksi Nama Penyebut harga: Nama Saksi:.... No. K/P.:... No. K/P.: Jawatan:... Jawatan:..... Tarikh:... Tarikh:.... Cop Syarikat:... * Potong yang tidak berkenaan PERINGATAN : Semua maklumat perlu dilengkapkan. Maklumat yang tidak lengkap boleh mengakibatkan sebut harga ditolak. Pada ruangan yang tiada maklumat sila nyatakan tiada. Ruangan yang dibiarkan kosong dianggap tidak lengkap. M u k a S u r a t 14

15 LAMPIRAN A1 SURAT AKUAN PEMBIDA Sebutharga Perkhidmatan Penyelenggaraan Perisian ArcGis Arcview bagi Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian Tahun 2013 (No. Sebut Harga: X ) Saya, nombor K.P yang mewakili nombor Pendaftaran dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas. Bersama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk pengisytiharaan ini. 2. Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati cuba menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian atau manamana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil: 2.1 Penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; atau 2.2 Penamatan kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; dan 2.3 Lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan yang berkuat-kuasa. 3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Yang Benar, ( Nama : dan No. KP: ) Cop Syarikat : Catatan: i) *Potong yang mana tidak berkenaan ii) Surat akuan ini hendaklah dikemukakan bersama Surat Perwakilan Kuasa M u k a S u r a t 15

16 LAMPIRAN B TERMA RUJUKAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERISIAN ARCGIS ARCVIEW BAGI BAGI BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PEMULIHARAAN SUMBER TANAH, JABATAN PERTANIAN TAHUN TUJUAN 1.1 Tujuan dokumen ini adalah untuk mempelawa cadangan sebut harga daripada pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan mempunyai kod bidang kerja yang berkaitan dengan Perkhidmatan Penyelenggaraan Perisian ArcGis Arcview bagi bagi Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian. 1.2 Dokumen ini juga adalah untuk memaklumkan kepada pembekal mengenai objektif dan bidang kerja perolehan perkhidmatan ini. 2. SKOP PERKHIDMATAN 2.1 Membekal, memasang, menguji dan mentauliah perisian ESRI (ArcGIS) yang akan diperbaharui oleh Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian. 2.2 Membuat penghantaran ESRI Certificate of Software Maintenance kepada Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian sebagai bukti pembaharuan dan penyelenggaraan lesen telah dilaksanakan. Penyerahan ESRI Certificate of Software Maintenance perlu dikemukakan bersama dengan Certificate of Acceptance (COA). 2.3 Perkhidmatan instalasi upgrade/updates/patches perisian terkini hendaklah dilaksanakan pada tarikh yang dipersetujui dengan Pegawai di Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan M u k a S u r a t 16

17 Sumber Tanah, Jabatan Pertanian supaya operasi seharian pejabat tidak terganggu. 2.4 Pembekal mesti bertanggungjawab untuk melaksanakan instalasi upgrade/updates/ patches perisian sekiranya ada dan perlu pada setiap komputer pengguna dan server yang berkaitan di Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian kecuali dengan pemberitahuan bertulis daripada Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian yang menyatakan instalasi naik taraf perisian tersebut tidak perlu dilaksanakan. 2.5 Pembekal boleh mencadangkan spesifikasi teknikal yang lebih tinggi tetapi pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian tidak terikat untuk menerima spesifikasi yang dicadangkan. 2.6 Pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian tidak akan melayan tuntutan bagi bayaran tambahan harga akibat perbezaan antara tafsiran pembekal dengan tafsiran Kerajaan mengenai spesifikasi tersebut. 2.7 Pembekal hendaklah menyediakan dan menanggung risiko kos perisian yang dibekalkan kepada Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian. 3. PENERIMAAN 3.1 Pembekal hendaklah membenarkan Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian membuat semakan ke atas pembekalan perisian dan ia akan diperakui telah diterima dalam kuantiti yang mencukupi dan memuaskan dari segi fizikal dengan menandatangani Sijil Akuan Penerimaan (Certificate of Acceptance) selepas penghantaran dan instalasi berjaya dilaksanakan. M u k a S u r a t 17

18 3.2 Pembekal hendaklah membantu pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian menjalankan ujian ke atas perisian yang dibekalkan untuk tempoh tiga (3) hari bekerja selepas tarikh instalasi dibuat. 3.3 Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian berhak untuk melanjutkan tempoh ujian sekiranya terdapat sebarang ketidakfungsian pada perisian kerana kesilapan atau kelemahan dalam instalasi. 4. KHIDMAT PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL 4.1 Pembekal hendaklah memberi perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan teknikal sepanjang tempoh lesen tersebut berkuat kuasa. 4.2 Pembekal hendaklah pada bila-bila masa memberikan perkhidmatan penyelenggaraan dan khidmat bantuan sokongan sekiranya diperlukan akibat daripada ketidakfungsian perisian tersebut berfungsi mengikut Service Level Agreement (SLA) yang dicadangkan sepanjang tempoh penyelenggaraan. 5. LATIHAN/TECHNOLOGY UPDATE 5.1 Pembekal perlu memberi latihan kepada pegawai di Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian bagi memberikan kefahaman mengenai perisian sekiranya diperlukan dan manual latihan harus diserahkan kepada Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian. 5.2 Pemindahan teknologi juga haruslah diberikan kepada pegawai Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian yang terlibat dengan penggunaan perisian tersebut dari masa ke semasa jika diperlukan. M u k a S u r a t 18

19 6. PENGALAMAN 6.1. Pembekal mestilah mempunyai pengalaman dalam perkhidmatan yang ditawarkan di Jabatan/Kementerian Kerajaan Pembekal hendaklah menyenaraikan senarai pengalaman dalam membekal lesen dan menyelenggara perisian ArcGIS mengikut format di Jadual 2 bagi tempoh 3 tahun terakhir Pembekal tidak dibenarkan menulis nama syarikat atau apa saja maklumat yang berkaitan dengan syarikat pada Jadual 2 ini. 7. PENYATAAN PEMATUHAN 7.1. Pembekal dikehendaki menyediakan kertas cadangan teknikal yang merangkumi setiap aspek dan skop yang terlibat dalam projek Bagi memudahkan proses penilaian sebut harga, pembekal mestilah melengkapkan Jadual Penentuan Teknikal mengikut format dalam Jadual 1. Pembekal hendaklah memastikan maklumat yang diberikan adalah konsisten sama ada dalam dokumen teknikal dan juga harga Semua keperluan dalam Jadual 1 mestilah dinyatakan dengan jelas dan lengkap Pembekal juga mestilah melengkapkan dan mengemukakan Jadual 2 (Senarai Pelanggan/Pengalaman), Jadual 3 (Senarai Kerja Dalam Tangan) dan Jadual 4 (Jadual Pelaksanaan Projek) mengikut format yang disediakan Pembekal hendaklah jelas bahawa mereka bertanggungjawab untuk memberi maklumat berhubung keseluruhan spesifikasi sebut harga walaupun keperluan tersebut tidak dinyatakan dalam Jadual 1. M u k a S u r a t 19

20 7.6. Bagi memastikan semua maklumat dan keperluan teknikal dipatuhi dan dikemukakan, pembekal dikehendaki melengkapkan borang Senarai Semakan Kegagalan pembekal dalam menyediakan maklumat lengkap dan mematuhi keperluan teknikal boleh menyebabkan tawaran tersebut tidak diberi perhatian atau dipertimbangkan ketika proses penilaian teknikal dilaksanakan. M u k a S u r a t 20

21 JADUAL 1 JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI TEKNIKAL SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERISIAN ARCGIS ARCVIEW BAGI BAGI BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PEMULIHARAAN SUMBER TANAH, JABATAN PERTANIAN *NOTA PENTING : 1. Pembekal mesti/wajib melengkapkan maklumat pada lajur PEMATUHAN dan "SPESIFIKASI YANG DITAWARKAN". Kegagalan pembekal untuk menjawab setiap item yang berkaitan boleh mengakibatkan cadangan sebut harga pembekal ditolak. BIL. SPESIFIKASI / PERKARA MANDATORI UNIT / KUANTITI PEMATUHAN (YA/TIDAK) SPESIFIKASI YANG DITAWARKAN PENYEBUT HARGA A. PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN a) Maintenance Renewal Period :Sehingga 31 Disember 2014 Primary Maintenance (SU) Secondary Maintenance (SU) Senarai id dongle: ( , , , , , ) 1 5 b) Maintenance Renewal Period :Sehingga 31 Disember 2014 Primary Maintenance (SU) Secondary Maintenance (SU) Senarai id dongle: ( , , , , , , , ) M 1 7 SEBUT HARGA X M u k a S u r a t 21

22 JADUAL 1 BIL. SPESIFIKASI / PERKARA MANDATORI UNIT / KUANTITI PEMATUHAN (YA/TIDAK) SPESIFIKASI YANG DITAWARKAN PENYEBUT HARGA B. PENGHANTARAN DAN INSTALASI PERISIAN 1. Membekal, memasang, menguji dan mentauliah perisian ArcGis Arcview yang akan diperbaharui oleh Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian. 2. Membuat penghantaran ESRI Certificate of Software Maintenance kepada Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian sebagai bukti pembaharuan dan penyelenggaraan lesen telah dilaksanakan. Penyerahan ESRI Certificate of Software Maintenance perlu dikemukakan bersama dengan Certificate of Acceptance (COA). 3. Melaksanakan instalasi upgrade/updates/ patches perisian terkini pada tarikh yang dipersetujui oleh pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian agar operasi harian tidak terganggu. M M M 1 Lot 4. Pembekal mesti bertanggungjawab untuk melaksanakan instalasi upgrade/updates/ patches perisian sekiranya ada dan perlu pada setiap komputer pengguna dan server yang berkaitan di Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian kecuali dengan pemberitahuan bertulis daripada Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian yang menyatakan instalasi naik taraf SEBUT HARGA X M M u k a S u r a t 22

23 JADUAL 1 BIL. SPESIFIKASI / PERKARA MANDATORI UNIT / KUANTITI PEMATUHAN (YA/TIDAK) SPESIFIKASI YANG DITAWARKAN PENYEBUT HARGA perisian tersebut tidak perlu dilaksanakan. 5. Pembekal tidak boleh menuntut sebarang bayaran tambahan harga akibat perbezaan antara tafsiran pembekal dan tafsiran Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian mengenai spesifikasi perolehan tersebut. M C. PENERIMAAN/ACCEPTANCE 1. Pembekal hendaklah membantu pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian menjalankan ujian ke atas perisian yang dibekalkan untuk tempoh tiga (3) hari bekerja selepas tarikh instalasi dibuat. 2. Pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian berhak untuk melanjutkan tempoh ujian sekiranya terdapat sebarang ketidakfungsian pada perisian kerana kesilapan atau kelemahan dalam instalasi. M M 1 Lot SEBUT HARGA X M u k a S u r a t 23

24 JADUAL 1 BIL. SPESIFIKASI / PERKARA MANDATORI UNIT / KUANTITI PEMATUHAN (YA/TIDAK) SPESIFIKASI YANG DITAWARKAN PENYEBUT HARGA D. KHIDMAT PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL 1. Pembekal hendaklah memberi perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan teknikal sepanjang tempoh lesen tersebut berkuatkuasa. 2. Nyatakan tempoh masa tindak balas (response time) yang diambil untuk mengambil tindakan ke atas aduan atau laporan yang dikemukakan oleh pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian terhadap perkhidmatan yang diberikan. Sila nyatakan Service Level Agreement (SLA) bagi perkhidmatan ini. E. LATIHAN/TECHNOLOGY UPDATE 1. Pembekal perlu memberi latihan kepada pegawai di Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian bagi memberikan kefahaman mengenai perisian terkini sekiranya diperlukan dan manual latihan harus diserahkan kepada Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian. M M 1 Lot 1 Lot SEBUT HARGA X M u k a S u r a t 24

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KE DUA (2/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT Flowchart Description Action By Reference 1 1. Receipt of notice from Contractor - 2 2. Final Inspection. PT 3 Yes No 3. Works (or Section) is practically completed for all purposes of the Contract? -

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank.

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. 2) The Cardmember shall be bound by Public Bank s Terms and Conditions governing the use and operation of

More information

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign Campaign Period Terms and Conditions 1. The campaign is valid from 1 October 2015 till 31 December 2015 (the Campaign Period

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Department of Occupational Safety and Health Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Guidelines for Registration and Renewal

More information

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC;

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC; 1-FOR-1 FRIDAY MOVIE PRIVILEGES AT MAJOR CINEMAS Terms and Conditions 1. Subject to these terms and conditions, on Fridays with effect from 22 nd July 2013 and until further notice, the principal and supplementary

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Rev. No. : 1 Date : 8.6.2010 BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar

More information

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Title: Application Form for Appointment of LPG Dealer Reference: LPGBD/BD/CDMU/F/01 Revision: Borang ini diberi PERCUMA BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Perhatian : 1. Sila baca dengan teliti

More information

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mei 2015 29 May 2015 P.U. (A) 102 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 LEMBAGA PEMBANGUNAN

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions 3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) TERMS AND CONDITIONS FOR 3 MONTHS FLEXI PAYMENT PLAN WITH 0% FEE CAMPAIGN PERIOD 1. This 3 Months Flexi

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KELAPAN (8/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme)

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) 1. Balance Transfer ( BT ) is offered by OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC Bank ) to eligible customers who hold one or more currently valid credit cards

More information

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR.

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA Pelanggan: En. Amin No. 17, Jalan Sumudera Selatan Gombak

More information

Enhancement of the Policy and Guidelines of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS)

Enhancement of the Policy and Guidelines of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS) of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS) Issued on: 11 July 2014 of the Small Debt Resolution Scheme 1. Introduction... 1 2. Objective... 1 3. Applicability... 1 4. Legal Provision... 2 5. Effective

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 25 SK1 (7) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA SOALAN LAZIM CP204 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA S1 : Anggaran yang telah dibuat oleh syarikat adalah RM100,000 bagi Tahun Taksiran 2001. Apabila syarikat mengemukakan Borang C, cukai yang disifatkan

More information

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN Lampiran 6 PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN TUJUAN 1. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (1PP) ini bertujuan

More information

Maybank 2 Cards Agreement These are the terms & conditions governing the use of your Maybank 2 Cards issued by Maybank Malaysia which is binding on

Maybank 2 Cards Agreement These are the terms & conditions governing the use of your Maybank 2 Cards issued by Maybank Malaysia which is binding on Maybank 2 Cards Agreement These are the terms & conditions governing the use of your Maybank 2 Cards issued by Maybank Malaysia which is binding on you. You are deemed to have accepted these terms and

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PK 3.3 KERAJAAN MALAYSIA Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 3.3 KANDUNGAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING... 2 PK

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 22(1) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

Motor Comprehensive Cover Insurance

Motor Comprehensive Cover Insurance PRODUCT DISCLOSURE SHEET (PDS) (Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out this Product. Be sure to also read the general terms and conditions of this Policy) 1. What is this product?

More information

Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions. Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat

Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions. Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) Balance Transfer

More information

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) LAMPIRAN 1 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, MALAYSIA (DOSH) Aras 2, 3 & 4 Blok D3, Kompleks

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE PROPOSAL FORM

CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE PROPOSAL FORM Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad (735426-V) CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE PROPOSAL FORM IMPORTANT Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad is licensed under the Financial

More information

OCBC GREAT EASTERN MASTERCARD TERMS AND CONDITIONS

OCBC GREAT EASTERN MASTERCARD TERMS AND CONDITIONS OCBC GREAT EASTERN MASTERCARD TERMS AND CONDITIONS These terms and conditions govern the Credit Card issued by OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC Bank ) and the Credit Card has the joint imprint of the

More information

AmBank/ AmIslamic Bank Credit Card Acquisition Cash Reward Program Terms and Conditions

AmBank/ AmIslamic Bank Credit Card Acquisition Cash Reward Program Terms and Conditions AmBank/ AmIslamic Bank Credit Card Acquisition Cash Reward Program Terms and Conditions The Program 1. This AmBank / AmIslamic Bank s Credit Card Acquisition Cash Reward Program ("Program") will commence

More information

MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER ALL ENDORSEMENTS, CLAUSES OR WARRANTIES THAT ARE SEPARATELY ATTACHED TO THIS POLICY SHALL ALSO APPLY.

MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER ALL ENDORSEMENTS, CLAUSES OR WARRANTIES THAT ARE SEPARATELY ATTACHED TO THIS POLICY SHALL ALSO APPLY. STAMP DUTY PAID MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER ANY ONE OF THE FOLLOWING WILL APPLY:- COMPREHENSIVE - Sections A & B of this Policy apply THIRD PARTY ONLY - Only Section B applies ALL ENDORSEMENTS, CLAUSES

More information

The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles. With Automatic Enrich Gold Status. Apply now and enjoy :

The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles. With Automatic Enrich Gold Status. Apply now and enjoy : Cash Withdrawals Cash withdrawals are available at all national Maybank ATMs and over 900,000 American Express ATMs worldwide. The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles

More information

CREDIT CARD APPLICATION FORM/ BORANG PERMOHONAN KAD KREDIT

CREDIT CARD APPLICATION FORM/ BORANG PERMOHONAN KAD KREDIT CREDIT CARD APPLICATION FORM/ BORANG PERMOHONAN KAD KREDIT YES! I wish to apply for (please tick )/YA! Saya ingin memohon (sila tandakan ) Privilege Banking Visa Infinite Card Platinum Business MasterCard

More information

SKOP KERJA. a) Peralatan yang akan diselenggarakan adalah seperti berikut :-

SKOP KERJA. a) Peralatan yang akan diselenggarakan adalah seperti berikut :- SKOP KERJA TENDER PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT DI CAWANGAN JABATAN/BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH/GABUNGAN, MAKTAB PERGURUAN, KOLEJ MATRIKULASI

More information

PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014 GOODS AND SERVICES TAX (RELIEF) ORDER 2014

PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014 GOODS AND SERVICES TAX (RELIEF) ORDER 2014 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 13 Oktober 2014 13 October 2014 P.U. (A) 273 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014 GOODS AND SERVICES TAX (RELIEF) ORDER 2014 DISIARKAN

More information

LONPAC INSURANCE BHD (307414-T)

LONPAC INSURANCE BHD (307414-T) WORKMEN S COMPENSATION / EMPLOYERS LIABILITY INSURANCE PAMPASAN PEKERJA / INSURANS LIABILITI MAJIKAN NOTICE OF ACCIDENT / NOTIS KEMALANGAN Note: Full particulars of every accident are to be furnished by

More information

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Terms and Conditions Personal Saver 1. Personal Saver is a savings account that allows customers to have a maximum of 3 sub accounts also known as Flexi

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ).

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Celebrate With PB Cards Terms and Conditions Campaign Period 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Eligibility 2. The Campaign is open exclusively to New-To-Bank

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD PUBLIC RULING DOUBLE DEDUCTION INCENTIVE ON RESEARCH EXPENDITURE Translation from the original Bahasa Malaysia text. PUBLIC RULING NO. 5/2004 DATE OF ISSUE:

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out the Amanah Saham Bumiputera (ASB) Loan. Be sure to also read the general terms and conditions. Please seek clarification

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 TARIKH KELUARAN: 7 FEBRUARI 2011 PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take up the Standard Chartered Bank Credit Card or the PLC facility (see below). Be sure to also read the Client Terms,

More information

PACIFIC & ORIENT INSURANCE CO. BERHAD (No.12557-W)

PACIFIC & ORIENT INSURANCE CO. BERHAD (No.12557-W) PACIFIC & ORIENT INSURANCE CO. BERHAD (No.12557-W) A Member of The Pacific & Orient Group 11 th Floor Wisma Bumi Raya, No. 10, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, P.O.Box 10953, 50730 Kuala Lumpur, Malaysia

More information

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P)

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) QUESTIONNAIRE AND PROPOSAL FOR CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE NOTIS PENTING / IMPORTANT NOTICE KENYATAAN MENURUT SEKSYEN 149(4) AKTA INSURANS, 1996. Anda perlu memberitahu

More information

Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard

Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard TERMS & CONDITIONS RELATING TO REBATE AND BENEFITS AVAILABLE UNDER THE CIMB CASH REBATE MASTERCARD CREDIT CARD 1. The cash rebates ( Cash Rebate ) available under the CIMB Cash Rebate MasterCard Credit

More information

Get a Black & Decker Car Vacuum with PB-Petron Visa Gold Credit Card Campaign. Terms and Conditions

Get a Black & Decker Car Vacuum with PB-Petron Visa Gold Credit Card Campaign. Terms and Conditions Get a Black & Decker Car Vacuum with PB-Petron Visa Gold Credit Card Campaign Campaign Period Terms and Conditions 1. The campaign is valid from 11 April 2016 until 10 August 2016 ( Campaign period ).

More information

AEON PREPAID MASTERCARD CARD AGREEMENT

AEON PREPAID MASTERCARD CARD AGREEMENT AEON PREPAID MASTERCARD CARD AGREEMENT IMPORTANT Please read very carefully the terms and conditions herein and only use your AEON Credit Service (M) Berhad - Prepaid MasterCard if you are agreeable to

More information

HONG LEONG BANK BERHAD PERADUAN SWIPE & WIN KAD DEBIT JUNIOR

HONG LEONG BANK BERHAD PERADUAN SWIPE & WIN KAD DEBIT JUNIOR HONG LEONG BANK BERHAD PERADUAN SWIPE & WIN KAD DEBIT JUNIOR Dikemaskini pada 16 November 2015 Terma & Syarat TEMPOH PERADUAN 1. Peraduan Swipe & Win Kad Debit Junior ( Peraduan ) Hong Leong Bank Berhad

More information

TROUBLESHOOTING ESPKB. Bil Simptom Punca Penyelesaian. Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman sesawang GPKI

TROUBLESHOOTING ESPKB. Bil Simptom Punca Penyelesaian. Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman sesawang GPKI TROUBLESHOOTING ESPKB Bil Simptom Punca Penyelesaian 1. Page cannot be display / Page Decline Kad Pintar pengguna telah tamat tempoh atau rosak Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

Presented by: FRO Northern

Presented by: FRO Northern Presented by: FRO Northern SRM e-invoicing 1. FSSO Organization Chart 2. FRO Contact List 3. SRM E-Invoicing Summary 4. Business As Usual (BAU) 5. Document required Contract Payment 6. Storage & Filing

More information

PRIVATE CAR INSURANCE POLICY

PRIVATE CAR INSURANCE POLICY PRIVATE CAR INSURANCE POLICY PRIVATE CAR POLICY TYPE OF COVER ANY ONE OF THE FOLLOWING WILL APPLY:- COMPREHENSIVE - Sections A & B of this Policy apply. THIRD PARTY ONLY - Only Section B applies. "It is

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

AmBank / AmBank Islamic Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme Terms and Conditions

AmBank / AmBank Islamic Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme Terms and Conditions AmBank / AmBank Islamic Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme Terms and Conditions The Programme 1. This AmBank / AmBank Islamic s Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme ("Programme")

More information

Terms and Conditions for Auto BILLPAY RM30 Cash Rebate Campaign

Terms and Conditions for Auto BILLPAY RM30 Cash Rebate Campaign Terms and Conditions for Auto BILLPAY RM30 Cash Rebate Campaign Campaign Period and Eligibility 1. The Auto BILLPAY RM30 Cash Rebate Enrolment Campaign ( Campaign ) shall commence from 1 September 2015

More information

CIMB Bank Kwik Account-Hotlink Promotions ( the Promotion ) Terms and Conditions. 1. The Promotion Period

CIMB Bank Kwik Account-Hotlink Promotions ( the Promotion ) Terms and Conditions. 1. The Promotion Period CIMB Bank Kwik Account-Hotlink Promotions ( the Promotion ) Terms and Conditions 1. The Promotion Period 1.1 The Promotion is organized by CIMB Bank Berhad ( Bank ) and Maxis Mobile Services Sdn Bhd (

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

Make it easy, make it smart. Choose Smart Pay.

Make it easy, make it smart. Choose Smart Pay. WORLD ENRICH WORLD INFINITE SIGNATURE By invitation only PLATINUM GOLD WORLD PLATINUM Make it easy, make it smart. Choose Smart Pay. Education Medical Purchases Shopping Gadgets Art Vacation You don't

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA

Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 65 No. 14 9hb Julai 2012 TAMBAHAN No. 18 PERUNDANGAN Sel. P.U. 72. ENAKMEN LEMBAGA URUS

More information

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 Programme Management Office (Inisiatif ICT) GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL

More information

Sistem Paten di Malaysia

Sistem Paten di Malaysia Sistem Paten di Malaysia Siri Penerbitan Panduan Harta Intelek 1. Sistem Perlindungan Harta Intelek di Malaysia 2. Soalan-soalan Lazim Harta intelek 3. Sistem Paten di Malaysia 4. Sistem Cap Dagangan di

More information

SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN

SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN A joint venture between Sun Life Assurance Company of Canada and Renggis Ventures Sdn Bhd CONTENTS

More information

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

More information

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE. Personal Data Protection Notice (English version)

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE. Personal Data Protection Notice (English version) PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE Personal Data Protection Notice (English version) This Personal Data Protection Notice ( Notice ) describes how E&O Hotel Sdn. Bhd. (a subsidiary of Eastern & Oriental Berhad)

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

Kad melalui Terminal Pindahan Wang Elektronik yang dipasang of any corporation(s) that accepts Maybankard Bankcard, Visa

Kad melalui Terminal Pindahan Wang Elektronik yang dipasang of any corporation(s) that accepts Maybankard Bankcard, Visa ISSUE OF MAYBANKARD VISA/ MASTERCARD PLATINUM DEBIT / PHONE BANKING SERVICE PENGELUARAN MAYBANKARD VISA/ MASTERCARD PLATINUM DEBIT / PERKHIDMATAN PERBANKAN TELEFON 1. 2. 3. Enclosed please find your MAYBANKARD

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa SABAH, MALAYSIA Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa Jil. LXX] KOTA KINABALU, KHAMIS, 26 MAC 2015 [No. 11 Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan Yang Terutama Yang di-pertua

More information

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA

TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA TADBIR URUS PORTAL JABATAN PEGUAM NEGARA A) Jawatankuasa Pemandu ICT Jabatan Peguam Negara Pengerusi : Tan Sri Abdul Gani Patail Peguam Negara Malaysia Ahli-ahli : 1. Datuk Tun Abd Majid bin Tun Hamzah

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6 KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4 Visi & Misi KWSP... 5 Nilai-Nilai Korporat... 6 Dasar Kualiti... 6 Fungsi KWSP... 6 TANGGUNGAN MAJIKAN UNTUK MENCARUM... 6 Penentuan Tanggungan Mencarum... 7

More information

TAX & INVESTMENT REVIEW 2006

TAX & INVESTMENT REVIEW 2006 CPA TAX & INVESTMENT REVIEW 2006 CPA Tax & Investment Review 2006 Copyright 2006 by The Malaysian Institute of Certified Public Accountants All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

More information

Motorcycle Insurance. RHB Insurance Berhad

Motorcycle Insurance. RHB Insurance Berhad PRODUCT DISCLOSURE SHEET (PDS) (Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out this Product. Be sure to also read the general terms and conditions of this Policy) RHB Insurance Berhad

More information

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa SABAH, MALAYSIA Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa Jil. LXVIII] KOTA KINABALU, KHAMIS, 14 MAC 2013 [No. 10 Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan Yang Terutama Yang di-pertua

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 Lampiran 1.5 DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN ISI KANDUNGAN 1. BAB 1

More information

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &! " '! ( ' ( $) * +, - % -. !" # $

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &!  '! ( ' ( $) * +, - % -. ! # $ Argosoft Pos Server Panduan Page 1 of 1 Isi Mulai... 3 Menguasai... 5 Pilihan... 7 Menentukan catatan... 10 Menentukan Linkungan... 11 Linkungan betul... 12 Menentukan linkungan berganda... 13 Menambahkan

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT

GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT Page 1 of 1 PERLAKSANAAN PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER OUR AGREEMENT SECTION A - LOSS OR DAMAGE TO YOUR VEHICLE

MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER OUR AGREEMENT SECTION A - LOSS OR DAMAGE TO YOUR VEHICLE WARNING NOTICE All accidents must be reported to the police within 24 hours. MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER ANY ONE OF THE FOLLOWING WILL APPLY: COMPREHENSIVE - Sections A & B of this Policy apply; THIRD

More information

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS 28DEC2011 - Panduan Am ver3.1 BM Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran, Jabatan Pembangunan Keupayaan Tempatan, Pengurusan Rangkaian Bekalan Kumpulan, Aras

More information

Eligible for protection by PIDM / Layak dilindungi oleh PIDM

Eligible for protection by PIDM / Layak dilindungi oleh PIDM Application Form Basic Current Account Borang Permohonan Akaun Semasa Asas Please submit this completed form to your nearest HSBC branch Sila kemukakan borang yang telah dilengkapi ini kepada cawangan

More information

Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard

Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard 1 July 2015 TERMS & CONDITIONS RELATING TO REBATE AND BENEFITS AVAILABLE UNDER THE CIMB CASH REBATE MASTERCARD CREDIT CARD 1. The cash rebates ( Cash Rebate )

More information

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS i SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic

More information