4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga

Size: px
Start display at page:

Download "4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga"

Transcription

1 DOKUMEN SEBUT HARGA INI MENGANDUNGI :- 1. LAMPIRAN Q - Borang sebut harga 2. SYARAT- SYARAT AM 3. ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA 4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga 5. LAMPIRAN A1 Surat Akuan Pembida 6. LAMPIRAN B Terma Rujukan Sebutharga Perkhidmatan Pembaharuan dan Penyelenggaraan Lesen Perisian ArcGIS Arcview bagi Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah Tahun JADUAL 1 Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal 8. JADUAL 2 Senarai Pelanggan/Pengalaman 9. JADUAL 3 Senarai Kerja Dalam Tangan 10. JADUAL 4 Jadual Pelaksanaan Projek 11. SENARAI SEMAK a) Dokumen Tawaran Teknikal b) Dokumen Tawaran Kewangan M u k a S u r a t 1

2 Lampiran Q (Kew.284-Pin. 5/94) Bila menjawab, sila nyatakan Nombor ini No.Sebut Harga: X KERAJAAN MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN 170) NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN SEBUT HARGA UNTUK BEKALAN BARANG-BARANG/PERKHIDMATAN Kepada: Pelawaan sebut harga dikeluarkan oleh: Pengarah Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian Tkt 9, Blok 4G2, Presint Putrajaya No. Telefon : - No. Pendaftaran dengan Kementerian No. Telefon : Kewangan : Kod Bidang Pendaftaran yang relevan Tarikh : 18 OKTOBER 2013 dengan pembelian ini : , atau Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan :- 1.1 Syarat Penyerahan/Penyempurnaan: Lihat Syarat-Syarat Am 1.2 Tarikh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 30 hari daripada tarikh surat setuju terima / tarikh pesanan tempatan dikeluarkan. 1.3 Arahan Pengiriman/Penghantaran: Pengarah, Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian, Tingkat 9, Blok 4G2, Presint 4, Putrajaya. 1.4 Dokumen manual Sebut Harga hendaklah dimasukkan ke dalam suatu sampul surat berlakri dan bertanda No. Sebut Harga: X Penyelenggaraan Perisian ArcGIS Arcview bagi Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian, Tingkat 9, Blok 4G2, Presint 4, Putrajaya Tahun Dokumen manual Sebut Harga hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat Pengarah, Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian, Tingkat 9, Blok 4G2, Presint 4, Putrajaya tidak lewat pada 4 November 2013 (isnin) jam tengah hari. 1.6 Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 hari selepas tarikh tutup. M u k a S u r a t 2

3 Bil Perihal barangbarang/perkhidmatan dan syaratsyarat khas Untuk diisi oleh Jabatan Unit Ukuran Kuantiti/ Kekerapan Kadar/Unit (RM) Harga (RM) Untuk diisi oleh Penyebut Harga 1. Perkhidmatan Penyelenggaraan Perisian ArcGIS Arcview bagi Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian Putrajaya a) Maintenance Renewal Period :Sehingga 31 Disember 2014 Primary Maintenance (SU) Unit 1 Secondary Maintenance (SU) Unit 5 Senarai id dongle: ( , , , , , ) 2. b) Maintenance Renewal Period :Sehingga 31 Disember 2014 Primary Maintenance (SU) Secondary Maintenance (SU) Senarai id dongle: ( , , , , , , , ) Unit Unit Sila sertakan sesalinan Sijil Akuan Pendaftaran Kontraktor dengan Kementerian Kewangan. Pembekal yang tidak menyertakan sesalinan sijil di atas tidak akan dipertimbangkan. 1 7 JUMLAH i) Harga yang ditawarkan adalah harga bersih; dan ii) Tarikh penyerahan/penyempurnaan ialah:... Saya/Kami dengan ini menawar untuk membekalkan barang-barang/perkhidmatan di atas dengan harga dan syarat-syarat yang ditunjukkan di atas dengan tertakluk kepada syarat-syarat di atas dan di belakang ini. Tandatangan Penyebut Harga:.. Nama dan No. K/P Alamat Syarikat :.. :.. Tarikh : Mustahak Lihat Syarat-Syarat Di Belakang M u k a S u r a t 3

4 SYARAT-SYARAT AM Tertakluk kepada apa-apa syarat khas yang ditetapkan di tempat lain dalam pelawaan ini, syarat-syarat am yang berikut hendaklah dipakai, melainkan setakat mana syarat-syarat am itu ditolak atau diubah dengan khususnya oleh Penyebut harga. 1. KEADAAN BARANG Semua barang hendaklah tulin, baru dan belum digunakan. 2. HARGA Harga yang ditawarkan hendaklah harga bersih termasuk semua diskaun dan kos tambahan yang berkaitan. 3. SEBUT HARGA SEBAHAGIAN Sebut harga boleh ditawarkan bagi semua bilangan item atau sebahagian bilangan item. 4. BARANG-BARANG SETARA Sebut harga boleh ditawarkan bagi barang-barang setara yang sesuai dengan syarat butir-butir penuh diberi. 5. PENYETUJUAN i) Kerajaan tidak terikat untuk menyetujuterima sebut harga yang terendah atau mana-mana sebut harga. ii) Tiap-tiap satu butiran akan dipertimbangkan sebagai suatu sebut harga yang bersaingan 6. PEMERIKSAAN i) Kerajaan adalah sentiasa berhak menghendaki barang-barang itu diperiksa atau diuji oleh seseorang pegawai yang dilantik olehnya dalam masa pembuatan atau pada bila-bila masa lain sebelum penyerahan. ii) Pembekal hendaklah memberi kemudahan pemeriksaan atau pengujian apabila dikehendaki. M u k a S u r a t 4

5 7. PERAKUAN MENYATAKAN PENENTUAN TELAH DIPATUHI Pembekal dikehendaki memperakui bahawa barang-barang/perkhidmatan yang dibekalkan oleh mereka adalah mengikut penentuan atau piawai (jika ada) yang dinyatakan di dalam pelawaan ini. 8. PENOLAKAN i) Barang-barang yang rendah mutunya atau yang berlainan daripada barang-barang yang telah dipersetujui sebut harganya boleh ditolak. ii) iii) Apabila diminta Pembekal hendaklah menyebabkan barang-barang yang ditolak itu dipindahkan atas tanggungan dan perbelanjaannya sendiri dan ia hendaklah membayar balik kepada Kerajaan segala perbelanjaan yang telah dilakukan mengenai barang-barang yang ditolak itu. Fasal-kecil (i) dan (ii) di atas ini tidaklah memudaratkan apa-apa hak Kerajaan untuk mendapatkan gantirugi kerana kegagalan memenuhi obligasi kontrak 9. PENGIKLANAN Tiada apa-apa iklan mengenai persetujuan terhadap mana-mana sebut harga boleh disiarkan dalam mana-mana akhbar, majalah atau lain-lain saluran iklan tanpa kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pegawai Kewangan Negeri terlebih dahulu. 10. TAFSIRAN Sebut harga ini dan apa-apa kontrak yang timbul daripadanya hendaklah diertikan mengikut dan dikawal oleh undang-undang Malaysia, dan Pembekal bersetuju tertakluk hanya kepada bidangkuasa Mahkamah Malaysia sahaja dalam apa-apa pertikaian atau perselisihan jua pun yang mungkin timbul mengenai sebut harga ini atau apa-apa kontrak yang timbul daripadanya. 11. INSURAN Tiada apa-apa insurans atas barang-barang dalam perjalanan daripada negeri pembekal atau dalam Malaysia dikehendaki dimasukkan ke dalam sebut harga. M u k a S u r a t 5

6 BARANG-BARANG EX-STOK ATAU BARANG-BARANG KELUARAN MALAYSIA 12. CUKAI Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk cukai jika berkenaan. Unsur-unsur cukai hendaklah ditunjukkan berasingan. 13. PEMBUNGKUSAN i) Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusan dan belanja pembungkusan. ii) Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau pembungkusan yang tidak mencukupi atau yang cacat, hendaklah diganti oleh penjual. 14. PENGENALAN Nama pembuat, jenama, nombor perniagaan atau nombor katalog dan negeri tempat asal barang-barang itu, jika berkenaan hendaklah ditunjukkan. BARANG-BARANG DIPESAN DARI LUAR MALAYSIA 15. CUKAI Harga tawaran hendaklah diertikan sebagai termasuk semua cukai, unsur-unsur cukai adalah dikehendaki ditunjukkan berasingan. 16. MATAWANG Sebut harga hendaklah dinyatakan dalam Ringgit Malaysia (RM). 17. PEMBUNGKUSAN i) Barang-barang hendaklah dibungkus dengan sesuai untuk dieksport ke Malaysia melainkan jika mengikut norma perdagangan barang-barang itu dieksport dengan tidak dibungkus. ii) Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusan dan belanja pembungkusan. iii) Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau pembungkusan yang tidak mencukupi atau cacat hendaklah diganti oleh penyebut harga. M u k a S u r a t 6

7 18. PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH i) Sebarang perubahan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Pencegahan Rasuah ii) iii) iv) Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat Badan Pencegah Rasuah atau balai polis yang berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan kontraktor atau pembekal boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Pencegahan Rasuah Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran berkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangan dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada perkhidmatan diberi dan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah M u k a S u r a t 7

8 ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA 1. Penyebut harga perlu menyediakan semua cadangan tawaran teknikal dan kewangan secara atas talian DAN mengemukakan dokumen manual. 2. Dokumen untuk tawaran teknikal dan kewangan hendaklah disediakan dalam dua kaedah sepertimana yang dinyatakan dibawah:- MAKLUMAT DOKUMEN TAWARAN TEKNIKAL (SAMPUL A) Dokumen yang WAJIB dimuat naik dalam sistem eperolehan DAN dikemukakan secara manual: a. Kertas Cadangan Teknikal Pelaksanaan Projek b. Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal Jadual 1 c. Senarai Pelanggan/Pengalaman Jadual 2 d. Senarai Kerja Dalam Tangan Jadual 3 e. Jadual Pelaksanaan Projek Jadual 4 Dokumen sokongan yang WAJIB dikemukakan secara manual: i. Senarai Semak Dokumen Tawaran Teknikal Sampul surat A hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri (sealed) dan wajib dilabelkan seperti di bawah: SULIT NO SEBUT HARGA : X NO TAG PEMBEKAL : Y XXXX (Dokumen Teknikal) MAKLUMAT DOKUMEN TAWARAN KEWANGAN (SAMPUL B) Dokumen yang WAJIB dimuat naik dalam sistem eperolehan DAN dikemukakan secara manual: i. Borang Sebut Harga - Lampiran Q ii. Maklumat Penyebut Harga - Lampiran A Dokumen sokongan yang WAJIB dikemukakan secara manual: i Surat Akuan Pembida Lampiran A1 ii Surat Perwakilan Kuasa (dikeluarkan oleh penyebut harga untuk mengesahkan wakil penyebut harga yang dibenarkan untuk menandatangani dokumen sebut harga) iii Salinan Sah Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan iv Salinan Sah Sijil Bumiputera v Salinan Sah Penyata Bulanan Akaun Bank bagi Tiga (3) Bulan Terakhir vi Salinan Sah Penyata Kewangan Diaudit (Jika berkaitan) vii Senarai Semak Dokumen Tawaran Kewangan M u k a S u r a t 8

9 Sampul surat B ini hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri (sealed) dan wajib dilabelkan seperti di bawah: SULIT NO SEBUT HARGA : X NO TAG PEMBEKAL : Y XXXX (Dokumen Kewangan) 3. Kedua-dua sampul surat (A dan B) ini hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri (sealed) dan wajib dilabelkan pada sampul surat seperti dibawah: SULIT NO SEBUT HARGA : X NO TAG PEMBEKAL : Y XXXX (Dokumen Kewangan & Teknikal) 4. SEKIRANYA PEMBEKAL GAGAL MELABELKAN NO. TAG PEMBEKAL PADA SAMPUL SURAT DOKUMEN MANUAL TAWARAN, PEMBEKAL DIANGGAP TIDAK MENGEMUKAKAN DOKUMEN MANUAL DAN TIDAK AKAN DINILAI. SEMUA PEMBEKAL WAJIB MENGEMUKAKAN DOKUMEN TAWARAN TEKNIKAL DAN TAWARAN KEWANGAN YANG DINYATAKAN DI ATAS. (Tag pembekal dijana oleh sistem eperolehan) 5. Cadangan tawaran Sebut Harga mestilah dihantar ke dalam Peti Sebut Harga pada atau sebelum jam tengahari 4 November 2013 (Isnin). Cadangan tawaran yang lewat tidak akan diterima oleh sistem eperolehan. 6. Penilaian akan dibuat berdasarkan penyertaan melalui sistem eperolehan dan dokumen tawaran manual. 7. PEMBAYARAN 7.1 Pembayaran akan dibuat dalam Ringgit Malaysia (RM). 7.2 Pembayaran akan dibuat kepada pembekal yang berjaya setelah; Pembekalan, pemasangan, pengujian dan pentauliahan perisian ArcGis Arcview yang akan diperbaharui oleh Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah Jabatan Pertanian; Penghantaran dan penyerahan ESRI Certificate of Software Maintenance kepada pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian hendaklah dibuat dan disempurnakan melalui penyerahan Certificate of Acceptance (COA) yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak iaitu pembekal dan juga pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah Jabatan Pertanian; M u k a S u r a t 9

10 7.2.3 Kontrak perjanjian telah ditandatangani/dimeterai oleh Kerajaan (Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah Jabatan Pertanian) dan pembekal serta invois telah dikemukakan kepada pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah Jabatan Pertanian. 8. LOKASI PENGHANTARAN 8.1 Lokasi penghantaran bagi pembaharuan lesen ESRI (ArcGIS) adalah di Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian, Tingkat 9, Blok 4G2, Presint 4, Putrajaya. 9. PERINGATAN 9.1 Penyebut harga tidak boleh menggunakan Nama, Alamat, dan Logo Syarikat di dalam mana-mana dokumen Cadangan Teknikal. Logo dan alamat syarikat hanya perlu diturunkan pada bahagian-bahagian yang telah ditetapkan di dalam Cadangan Kewangan. 9.2 Cadangan penyebut harga wajib dihantar melalui sistem eperolehan. Semua Dokumen sokongan Teknikal dan Kewangan yang mana berkaitan hendaklah dimuatnaik ke dalam sistem eperolehan dalam bentuk format Microsoft Word, Excel atau fail PDF. 9.3 Penyebut harga hendaklah menjawab dengan terang, jelas dan ringkas. Jawapan yang kurang jelas dianggap sebagai tidak ada jawapan dan dianggap sebagai tidak mematuhi syarat kehendak perkara tersebut. (No answer is interpreted as non-compliance wherever applicable). 9.4 Sebut harga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan, berbangkit dari sebarang sebab, tidak akan dipertimbangkan. 9.5 Sebut harga yang tidak lengkap, tidak mengikut arahan dan tidak teratur akan ditolak. 9.6 Jabatan tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran dari penyebut harga. Keputusan mengenai sebut harga yang dikeluarkan adalah muktamad. 9.7 Sebarang surat menyurat mengenai sebut harga tidak akan dilayan. 9.8 Sebarang kegagalan pihak tuan dalam mengendalikan penghantaran sebut harga melalui sistem eperolehan adalah di luar tanggungjawab Jabatan ini. Penyebut harga juga diingatkan supaya menghantar cadangan sebut harga lebih awal dari masa sebut harga ditutup bagi mengelakkan sebarang masalah. M u k a S u r a t 10

11 9.9 Semua perbelanjaan bagi penyediaan sebut harga ini hendaklah ditanggung oleh penyebut harga Sebut harga ini sah selama sembilan puluh (90) hari dari tarikh tutup sebut harga. Penyebut harga tidak boleh menarik balik sebut harga sebelum tamat tempoh sah sebut harga dan tindakan akan diambil sekiranya berlaku Kerajaan berhak menamatkan perkhidmatan dengan pembekal yang gagal mematuhi syarat-syarat perjanjian Sekiranya pembekal gagal mematuhi tempoh dan syarat yang ditetapkan dalam Kontrak, Kerajaan berhak menawarkan perkhidmatan kepada pihak lain dan kos akan ditanggung oleh pembekal Sekiranya bekalan yang diterima tidak menepati spesifikasi atau telah rosak, pembekal perlu menggantikan dengan bekalan yang baru Harga adalah termasuk kos penghantaran dan lain-lain kos berkaitan. M u k a S u r a t 11

12 LAMPIRAN A SURAT PENGAKUAN MAKLUMAT PENYEBUT HARGA BAHAWASANYA, saya mengaku bahawa butir-butir dan keterangan yang diberi di bawah ini mengenai perniagaan/syarikat saya adalah betul dan benar. Saya juga mengakui sekiranya didapati butir-butir yang diberikan ini adalah palsu atau tidak benar, maka Kerajaan boleh mengambil apa-apa tindakan terhadap saya di bawah peruntukan Undang-Undang yang berkuatkuasa:- KETERANGAN MENGENAI PENYEBUT HARGA 1. NAMA PENYEBUT HARGA NO. TAG PEMBEKAL... (Dijana oleh sistem eperolehan) 3. ALAMAT PEJABAT NO. TELEFON NO. FAKS.. 5. NO. PENDAFTARAN SYARIKAT NO. PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN (Sila sertakan Salinan) PENGIKTIRAFAN SYARIKAT Bumiputera/Bukan Bumiputera * JENIS SYARIKAT Enterprise/Sendirian Berhad/Berhad* M u k a S u r a t 12

13 7. MODAL: MODAL DIBENAR MODAL DIBAYAR HARTA PEKERJA-PEKERJA: BILANGAN PEKERJA SEKARANG... BILANGAN PEKERJA TEKNIKAL... (Cadangan bagi melaksanakan kontrak, jika berjaya kelak) BERIKAN PERATUS PEMBAHAGIAN PEKERJA DARI SEGI RAS YANG DIGUNAKAN OLEH SYARIKAT TUAN BAGI MENJALANKAN SEBUT HARGA INI: 1) Warganegara: a) Melayu :...% b) Cina :...% c) India :...% d) Lain-lain :...% 2) Bukan Warganegara :...% 9. PENGALAMAN Sila isikan Jadual 2 sekiranya ada Ada / Tiada * Pengalaman 10. KONTRAK DENGAN KERAJAAN PADA MASA YANG LALU Jika Penyebut Harga pernah mengikat kontrak dengan mana-mana Jabatan Kerajaan/ Badan-Badan Berkanun, nyatakan sama ada syarikat tuan pernah mengalami penggantungan atau penamatan kontrak dengan Kerajaan oleh kerana perlanggaran syarat-syarat Kontrak. Sila sertakan dokumen sokongan/surat pengesahan bagi kontrak-kontrak yang pernah/ sedang dilaksanakan oleh tuan. Dalam pembekalan perkhidmatan/bekalan yang sama/ sebanding. M u k a S u r a t 13

14 11. LAIN-LAIN KETERANGAN MENGENAI PENYEBUT HARGA (Sila sertakan Profil Syarikat) Kerja dalam tangan Ada / Tiada* Sila isikan Jadual 3 sekiranya ada Kerja dalam tangan 13. Sila sertakan salinan Penyata Kewangan/Bank 3 bulan terakhir. Ada / Tiada * Saya perakui bahawa segala keterangan di atas adalah benar. Tandatangan: Penyebut harga Tandatangan:... Saksi Nama Penyebut harga: Nama Saksi:.... No. K/P.:... No. K/P.: Jawatan:... Jawatan:..... Tarikh:... Tarikh:.... Cop Syarikat:... * Potong yang tidak berkenaan PERINGATAN : Semua maklumat perlu dilengkapkan. Maklumat yang tidak lengkap boleh mengakibatkan sebut harga ditolak. Pada ruangan yang tiada maklumat sila nyatakan tiada. Ruangan yang dibiarkan kosong dianggap tidak lengkap. M u k a S u r a t 14

15 LAMPIRAN A1 SURAT AKUAN PEMBIDA Sebutharga Perkhidmatan Penyelenggaraan Perisian ArcGis Arcview bagi Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian Tahun 2013 (No. Sebut Harga: X ) Saya, nombor K.P yang mewakili nombor Pendaftaran dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas. Bersama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk pengisytiharaan ini. 2. Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati cuba menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian atau manamana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil: 2.1 Penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; atau 2.2 Penamatan kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; dan 2.3 Lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan yang berkuat-kuasa. 3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Yang Benar, ( Nama : dan No. KP: ) Cop Syarikat : Catatan: i) *Potong yang mana tidak berkenaan ii) Surat akuan ini hendaklah dikemukakan bersama Surat Perwakilan Kuasa M u k a S u r a t 15

16 LAMPIRAN B TERMA RUJUKAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERISIAN ARCGIS ARCVIEW BAGI BAGI BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PEMULIHARAAN SUMBER TANAH, JABATAN PERTANIAN TAHUN TUJUAN 1.1 Tujuan dokumen ini adalah untuk mempelawa cadangan sebut harga daripada pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan mempunyai kod bidang kerja yang berkaitan dengan Perkhidmatan Penyelenggaraan Perisian ArcGis Arcview bagi bagi Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian. 1.2 Dokumen ini juga adalah untuk memaklumkan kepada pembekal mengenai objektif dan bidang kerja perolehan perkhidmatan ini. 2. SKOP PERKHIDMATAN 2.1 Membekal, memasang, menguji dan mentauliah perisian ESRI (ArcGIS) yang akan diperbaharui oleh Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian. 2.2 Membuat penghantaran ESRI Certificate of Software Maintenance kepada Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian sebagai bukti pembaharuan dan penyelenggaraan lesen telah dilaksanakan. Penyerahan ESRI Certificate of Software Maintenance perlu dikemukakan bersama dengan Certificate of Acceptance (COA). 2.3 Perkhidmatan instalasi upgrade/updates/patches perisian terkini hendaklah dilaksanakan pada tarikh yang dipersetujui dengan Pegawai di Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan M u k a S u r a t 16

17 Sumber Tanah, Jabatan Pertanian supaya operasi seharian pejabat tidak terganggu. 2.4 Pembekal mesti bertanggungjawab untuk melaksanakan instalasi upgrade/updates/ patches perisian sekiranya ada dan perlu pada setiap komputer pengguna dan server yang berkaitan di Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian kecuali dengan pemberitahuan bertulis daripada Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian yang menyatakan instalasi naik taraf perisian tersebut tidak perlu dilaksanakan. 2.5 Pembekal boleh mencadangkan spesifikasi teknikal yang lebih tinggi tetapi pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian tidak terikat untuk menerima spesifikasi yang dicadangkan. 2.6 Pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian tidak akan melayan tuntutan bagi bayaran tambahan harga akibat perbezaan antara tafsiran pembekal dengan tafsiran Kerajaan mengenai spesifikasi tersebut. 2.7 Pembekal hendaklah menyediakan dan menanggung risiko kos perisian yang dibekalkan kepada Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian. 3. PENERIMAAN 3.1 Pembekal hendaklah membenarkan Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian membuat semakan ke atas pembekalan perisian dan ia akan diperakui telah diterima dalam kuantiti yang mencukupi dan memuaskan dari segi fizikal dengan menandatangani Sijil Akuan Penerimaan (Certificate of Acceptance) selepas penghantaran dan instalasi berjaya dilaksanakan. M u k a S u r a t 17

18 3.2 Pembekal hendaklah membantu pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian menjalankan ujian ke atas perisian yang dibekalkan untuk tempoh tiga (3) hari bekerja selepas tarikh instalasi dibuat. 3.3 Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian berhak untuk melanjutkan tempoh ujian sekiranya terdapat sebarang ketidakfungsian pada perisian kerana kesilapan atau kelemahan dalam instalasi. 4. KHIDMAT PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL 4.1 Pembekal hendaklah memberi perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan teknikal sepanjang tempoh lesen tersebut berkuat kuasa. 4.2 Pembekal hendaklah pada bila-bila masa memberikan perkhidmatan penyelenggaraan dan khidmat bantuan sokongan sekiranya diperlukan akibat daripada ketidakfungsian perisian tersebut berfungsi mengikut Service Level Agreement (SLA) yang dicadangkan sepanjang tempoh penyelenggaraan. 5. LATIHAN/TECHNOLOGY UPDATE 5.1 Pembekal perlu memberi latihan kepada pegawai di Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian bagi memberikan kefahaman mengenai perisian sekiranya diperlukan dan manual latihan harus diserahkan kepada Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian. 5.2 Pemindahan teknologi juga haruslah diberikan kepada pegawai Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian yang terlibat dengan penggunaan perisian tersebut dari masa ke semasa jika diperlukan. M u k a S u r a t 18

19 6. PENGALAMAN 6.1. Pembekal mestilah mempunyai pengalaman dalam perkhidmatan yang ditawarkan di Jabatan/Kementerian Kerajaan Pembekal hendaklah menyenaraikan senarai pengalaman dalam membekal lesen dan menyelenggara perisian ArcGIS mengikut format di Jadual 2 bagi tempoh 3 tahun terakhir Pembekal tidak dibenarkan menulis nama syarikat atau apa saja maklumat yang berkaitan dengan syarikat pada Jadual 2 ini. 7. PENYATAAN PEMATUHAN 7.1. Pembekal dikehendaki menyediakan kertas cadangan teknikal yang merangkumi setiap aspek dan skop yang terlibat dalam projek Bagi memudahkan proses penilaian sebut harga, pembekal mestilah melengkapkan Jadual Penentuan Teknikal mengikut format dalam Jadual 1. Pembekal hendaklah memastikan maklumat yang diberikan adalah konsisten sama ada dalam dokumen teknikal dan juga harga Semua keperluan dalam Jadual 1 mestilah dinyatakan dengan jelas dan lengkap Pembekal juga mestilah melengkapkan dan mengemukakan Jadual 2 (Senarai Pelanggan/Pengalaman), Jadual 3 (Senarai Kerja Dalam Tangan) dan Jadual 4 (Jadual Pelaksanaan Projek) mengikut format yang disediakan Pembekal hendaklah jelas bahawa mereka bertanggungjawab untuk memberi maklumat berhubung keseluruhan spesifikasi sebut harga walaupun keperluan tersebut tidak dinyatakan dalam Jadual 1. M u k a S u r a t 19

20 7.6. Bagi memastikan semua maklumat dan keperluan teknikal dipatuhi dan dikemukakan, pembekal dikehendaki melengkapkan borang Senarai Semakan Kegagalan pembekal dalam menyediakan maklumat lengkap dan mematuhi keperluan teknikal boleh menyebabkan tawaran tersebut tidak diberi perhatian atau dipertimbangkan ketika proses penilaian teknikal dilaksanakan. M u k a S u r a t 20

21 JADUAL 1 JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI TEKNIKAL SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERISIAN ARCGIS ARCVIEW BAGI BAGI BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PEMULIHARAAN SUMBER TANAH, JABATAN PERTANIAN *NOTA PENTING : 1. Pembekal mesti/wajib melengkapkan maklumat pada lajur PEMATUHAN dan "SPESIFIKASI YANG DITAWARKAN". Kegagalan pembekal untuk menjawab setiap item yang berkaitan boleh mengakibatkan cadangan sebut harga pembekal ditolak. BIL. SPESIFIKASI / PERKARA MANDATORI UNIT / KUANTITI PEMATUHAN (YA/TIDAK) SPESIFIKASI YANG DITAWARKAN PENYEBUT HARGA A. PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN a) Maintenance Renewal Period :Sehingga 31 Disember 2014 Primary Maintenance (SU) Secondary Maintenance (SU) Senarai id dongle: ( , , , , , ) 1 5 b) Maintenance Renewal Period :Sehingga 31 Disember 2014 Primary Maintenance (SU) Secondary Maintenance (SU) Senarai id dongle: ( , , , , , , , ) M 1 7 SEBUT HARGA X M u k a S u r a t 21

22 JADUAL 1 BIL. SPESIFIKASI / PERKARA MANDATORI UNIT / KUANTITI PEMATUHAN (YA/TIDAK) SPESIFIKASI YANG DITAWARKAN PENYEBUT HARGA B. PENGHANTARAN DAN INSTALASI PERISIAN 1. Membekal, memasang, menguji dan mentauliah perisian ArcGis Arcview yang akan diperbaharui oleh Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian. 2. Membuat penghantaran ESRI Certificate of Software Maintenance kepada Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian sebagai bukti pembaharuan dan penyelenggaraan lesen telah dilaksanakan. Penyerahan ESRI Certificate of Software Maintenance perlu dikemukakan bersama dengan Certificate of Acceptance (COA). 3. Melaksanakan instalasi upgrade/updates/ patches perisian terkini pada tarikh yang dipersetujui oleh pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian agar operasi harian tidak terganggu. M M M 1 Lot 4. Pembekal mesti bertanggungjawab untuk melaksanakan instalasi upgrade/updates/ patches perisian sekiranya ada dan perlu pada setiap komputer pengguna dan server yang berkaitan di Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian kecuali dengan pemberitahuan bertulis daripada Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian yang menyatakan instalasi naik taraf SEBUT HARGA X M M u k a S u r a t 22

23 JADUAL 1 BIL. SPESIFIKASI / PERKARA MANDATORI UNIT / KUANTITI PEMATUHAN (YA/TIDAK) SPESIFIKASI YANG DITAWARKAN PENYEBUT HARGA perisian tersebut tidak perlu dilaksanakan. 5. Pembekal tidak boleh menuntut sebarang bayaran tambahan harga akibat perbezaan antara tafsiran pembekal dan tafsiran Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian mengenai spesifikasi perolehan tersebut. M C. PENERIMAAN/ACCEPTANCE 1. Pembekal hendaklah membantu pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian menjalankan ujian ke atas perisian yang dibekalkan untuk tempoh tiga (3) hari bekerja selepas tarikh instalasi dibuat. 2. Pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian berhak untuk melanjutkan tempoh ujian sekiranya terdapat sebarang ketidakfungsian pada perisian kerana kesilapan atau kelemahan dalam instalasi. M M 1 Lot SEBUT HARGA X M u k a S u r a t 23

24 JADUAL 1 BIL. SPESIFIKASI / PERKARA MANDATORI UNIT / KUANTITI PEMATUHAN (YA/TIDAK) SPESIFIKASI YANG DITAWARKAN PENYEBUT HARGA D. KHIDMAT PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL 1. Pembekal hendaklah memberi perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan teknikal sepanjang tempoh lesen tersebut berkuatkuasa. 2. Nyatakan tempoh masa tindak balas (response time) yang diambil untuk mengambil tindakan ke atas aduan atau laporan yang dikemukakan oleh pihak Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian terhadap perkhidmatan yang diberikan. Sila nyatakan Service Level Agreement (SLA) bagi perkhidmatan ini. E. LATIHAN/TECHNOLOGY UPDATE 1. Pembekal perlu memberi latihan kepada pegawai di Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian bagi memberikan kefahaman mengenai perisian terkini sekiranya diperlukan dan manual latihan harus diserahkan kepada Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian. M M 1 Lot 1 Lot SEBUT HARGA X M u k a S u r a t 24

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 22(1) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha

More information

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS 28DEC2011 - Panduan Am ver3.1 BM Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran, Jabatan Pembangunan Keupayaan Tempatan, Pengurusan Rangkaian Bekalan Kumpulan, Aras

More information

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 Versi 2.0 SEJARAH DOKUMEN TARIKH VERSI KELULUSAN TARIKH KUATKUASA 10/2008 1.0 2008 05/2012 2.0 2012 RUJUKAN SEMAKAN TARIKH

More information

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6 KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4 Visi & Misi KWSP... 5 Nilai-Nilai Korporat... 6 Dasar Kualiti... 6 Fungsi KWSP... 6 TANGGUNGAN MAJIKAN UNTUK MENCARUM... 6 Penentuan Tanggungan Mencarum... 7

More information

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Diterbitkan oleh: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Bahagian Pengurusan Maklumat Aras 4 & 5,

More information

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 Lampiran 1.5 DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN ISI KANDUNGAN 1. BAB 1

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 TARIKH KELUARAN: 7 FEBRUARI 2011 PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR

More information

Bab 7 Membanteras rasuah

Bab 7 Membanteras rasuah Bab 7 Membanteras rasuah 141 Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan Bab 7 : Membanteras rasuah Kedudukan rasuah Malaysia, menurut Transparency International, telah jatuh ke tangga ke-56 pada tahun

More information

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN 2014 i PRAKATA Syukur dipanjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-nya, Lembaga

More information

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER 2012 CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA Pada tarikh laporan ini, Child Rights Coalition Malaysia terdiri daripada

More information

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM BUKU PANDUAN LATIHAN (PENGURUSAN REKOD PERIBADI REKOD PERIBADI) PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA Versi F1.0 DOKUMEN PROJEK HRMIS KERAJAAN MALAYSIA - TERHAD

More information

Menerangi hidup anda

Menerangi hidup anda Menerangi hidup anda Berganding bahu membangunkan Negara selama tahun Peristiwa Penting 1949-2009 60 tahun Menyinari Hidup Rakyat Selama PEMALAYSIAAN Sejurus selepas Negara mencapai kemerdekaan pada 1957,

More information

PANDUAN AMALAN 5S JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

PANDUAN AMALAN 5S JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PANDUAN AMALAN 5S JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA TUJUAN 1. Tujuan Panduan Amalan 5S ini ialah untuk: 1.1 memberi panduan asas pelaksanaan amalan persekitaran berkualiti di Jabatan Akauntan Negara Malaysia

More information

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1. Kerajaan komited untuk mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan Pengurusan Sumber Manusia (PSM) menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) terkini melalui pembangunan Aplikasi

More information

PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA

PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA TEKAD 2008 1 PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA ASSALAMMU ALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA Perancangan dan pelaksanaan agenda integriti nasional merupakan gagasan penting ke arah memartabatkan

More information

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU.

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. VOT 71897 KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. (AN INVESTIGATION OF DECISION-MAKING PROCESS IN CONSUMERS PURCHASING BEHAVIOR:

More information

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA i Cetakan Pertama 2008 Kementerian Kerja Raya Hak Cipta Terpelihara. Buku Panduan Bidang Kuasa Menteri Kerja Raya dan Pegawai

More information

GARISPANDUAN AMALAN PENGILANGAN YANG BAIK (GMP)

GARISPANDUAN AMALAN PENGILANGAN YANG BAIK (GMP) GARISPANDUAN AMALAN PENGILANGAN YANG BAIK (GMP) 1. PENGENALAN Amalan Pengilangan Yang Baik (GMP) diwujudkan bagi membantu industri untuk mencapai piawai pengeluaran makanan yang lebih tinggi bagi memenuhi

More information

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN PENGENALAN 1. Sasaran Kerja Tahunan adalah elemen penting dalam Sistem Penilaian Prestasi

More information

GARIS PANDUAN PENGIKTIRAFAN BERSIH, SELAMAT DAN SIHAT (BeSS) BAGI PENGUSAHA PREMIS MAKANAN

GARIS PANDUAN PENGIKTIRAFAN BERSIH, SELAMAT DAN SIHAT (BeSS) BAGI PENGUSAHA PREMIS MAKANAN GARIS PANDUAN PENGIKTIRAFAN BERSIH, SELAMAT DAN SIHAT (BeSS) BAGI PENGUSAHA PREMIS MAKANAN SEPTEMBER 2012 BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DAN BAHAGIAN PEMAKANAN

More information

GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI)

GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI) GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI) Pencegahan dan Pengawalan DEMAM DENGGI Cawangan Penyakit Bawaan Vektor Bahagian Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan Awam

More information

Kata kunci: prosedur, pendakwaan jenayah syariah, lakuna, keterangan

Kata kunci: prosedur, pendakwaan jenayah syariah, lakuna, keterangan (2011) 15 JUUM 1-18 Prosedur Pendakwaan Jenayah Syariah: Analisis ke atas Peruntukan Undang-undang di bawah Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 dan Akta Keterangan Mahkamah

More information

Cetakan Pertama Disember 2004 Cetakan Kedua Januari 2007 Cetakan Ketiga Mac 2012

Cetakan Pertama Disember 2004 Cetakan Kedua Januari 2007 Cetakan Ketiga Mac 2012 Cetakan Pertama Disember 2004 Cetakan Kedua Januari 2007 Cetakan Ketiga Mac 2012 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini

More information

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Title: Application Form for Appointment of LPG Dealer Reference: LPGBD/BD/CDMU/F/01 Revision: Borang ini diberi PERCUMA BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Perhatian : 1. Sila baca dengan teliti

More information

DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi

DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi B i l. 3 / 2 0 1 0 SEPTEMBER - DISEMBER ISSN NO.: 2229-8215 hrmis membantu membentuk perjawatan sektor awam dengan efektif DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi pusat yang bertanggungjawab untuk

More information

RANGKAIAN PROGRAM STRATEGIK 55 TERAS 1: PENCEGAHAN 55 TERAS 2: RAWATAN & PEMULIHAN 55 TERAS 3: PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 55 TERAS 4: KERJASAMA

RANGKAIAN PROGRAM STRATEGIK 55 TERAS 1: PENCEGAHAN 55 TERAS 2: RAWATAN & PEMULIHAN 55 TERAS 3: PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 55 TERAS 4: KERJASAMA KANDUNGAN PERUTUSAN YB MENTERI 3 PERUTUSAN Y. BHG. KETUA SETIAUSAHA 4 PERUTUSAN KETUA PENGARAH 5 TUJUAN PENGGUBALAN PELAN STRATEGIK AADK 2010-2015 6 KRONOLOGI USAHA MEMBASMI DADAH DI MALAYSIA 7 DASAR DADAH

More information

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 MALAYSIA RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 13 Ogos 2010 PERUTUSAN Perdana Menteri Malaysia Sasaran menjadikan

More information

Membangun Sistem Pemberian Amaran Awal: Lista de comprobación. Persidangan Antarabangsa Ketiga mengenai Pemberian Amaran Awal

Membangun Sistem Pemberian Amaran Awal: Lista de comprobación. Persidangan Antarabangsa Ketiga mengenai Pemberian Amaran Awal Persidangan Antarabangsa Ketiga mengenai Pemberian Amaran Awal Dari konsep kepada tindakan 27-29 March 2006 Bonn, Germany Membangun Sistem Pemberian Amaran Awal: Lista de comprobación PENDAHULUAN Amaran

More information

Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan

Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan 14 bab Pendidikan Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 517 Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan Pada tahun 2009, Kerajaan telah memperkenalkan agenda NKRA Pendidikan

More information