Кредитно-модульна система організації навчального процесу

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Кредитно-модульна система організації навчального процесу"

Transcription

1 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кафедра_українознавства ЗАТВЕРДЖУЮ Перший проректор 20 р. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Вища освіта в Україні та Болонський процес за професійним спрямуванням (шифр і назва навчальної дисципліни) напряму підготовки «Математика» (шифр і назва напряму підготовки) для спеціальності «Прикладна математика», «Механіка» (шифр і назва спеціальності (тей) спеціалізації (назва спеціалізації) факультету механіко-математичного (назва факультету) Кредитно-модульна система організації навчального процесу Харків 2012

2 Вища освіта в Україні та Болонський процес за професійним спрямуванням. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва навчальної дисципліни) за напрямом підготовки «Математика», спеціальністю «Прикладна математика», «Механіка».., 2012р.- с. Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади). Потоцький В ячеслав Петрович, канд. іст. наук. Робоча програма затверджена на засіданні кафедри _українознавства філософського факультету Харківського національного університету ім.. В.Н. Каразіна Протокол від. 20 р. Завідувач кафедрою проф. В.А.Кравченко 20 р ( ) (підпис) (прізвище та ініціали) Схвалено методичною комісією філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Протокол від. 20_12 р. 20_12_ р. Голова ( Голіков С. О. ) (підпис) (прізвище та ініціали) 2

3 Найменування показників 1. Опис навчальної дисципліни Галузь знань, напрям підготовки, освітньокваліфікаційний рівень Галузь знань Фізико-математичні науки Кількість кредитів (шифр і назва) 2 Напрям підготовки «Математика» (шифр і назва) Модулів 2 денна Характеристика навчальної дисципліни денна форма навчання Нормативна (за вибором) заочна форма навчання Рік підготовки: форма навчання Спеціальність 5-й 5-й Індивідуальне (професійне науково-дослідне спрямування): завдання Не Семестр передбачається Загальна кількість годин - 54 Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних 2 самостійної роботи студента «Прикладна математика», «Механіка». Освітньокваліфікаційний рівень: Магістр 10-й 10-й Лекції 18 год. год. Практичні, семінарські 36 год. год. Лабораторні год. год. Самостійна робота год. год. ІНДЗ: год. Вид контролю: залік Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання - 18/36/- для заочної форми навчання 3

4 2. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета: формування відповідної системи знань і навичок, аналізу моделей розвитку світової та української вищої школи на основі вивчення історико-культурного розвитку університетів. У результаті вивчення даного курсу студент повинен: знати: історію, сутність та структуру освітньої системи України та інших країн світу; основні тенденції розвитку системи освіти вміти: аналізувати хід освітніх реформ, що здійснюються в межах Болонського процесу. 3. Програма навчальної дисципліни Модуль І. Європейська освітня модель. Тема 1. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Тема 2. Система вищої освіти у країнах Європи і Америки. Тема 3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу. Тема 4. Основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської вищої освіти. Тема 5. Європейська кредитно-трансферна та система накопичення ECTS. Модуль П. Реформування вищої освіти в Україні. Тема 6. Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи перерахування кредитів (ECTS) у вищу освіту України. Тема 7. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України. Назви модулів і тем 4. Структура навчальної дисципліни У сь ог о Кількість годин Денна форма Заочна форма у тому числі Усього у тому числі л п лаб інд ср л п лаб інд ср Модуль 1. Європейська освітня модель. 4

5 Тема 1. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Тема 2. Система вищої освіти у країнах Європи і Америки Тема 3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу. Тема 4. Основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської вищої освіти. Тема 5. Європейська кредитно-трансферна та система накопичення ECTS Разом за модулем Тема 6. Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи перерахування кредитів (ECTS) у вищу освіту України. Тема 7. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України. Модуль 2. Реформування вищої освіти в Україні Разом за модулем Усього годин Модуль 3 5

6 Індивідуальне науководослідне завдання Усього годин 5. Теми семінарських занять Назва теми з/п Модуль І. Європейська освітня модель. 1. Тема 1. Євроінтеграція України як чинник соціальноекономічного розвитку держави. 2. Тема 2. Система вищої освіти у країнах Європи і Америки. 3. Тема 3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу. 4. Тема 4. Основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської вищої освіти. 5. Тема 5. Європейська кредитно-трансферна та система накопичення ECTS. Модуль ІІ. Реформування вищої освіти в Україні. 6. Тема 6. Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи перерахування кредитів (ECTS) у вищу освіту України. 7. Тема 7. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України. Кількість годин Разом з/п Теми практичних занять Назва теми Кількість годин з/п Теми лабораторних занять Назва теми Кількість годин 6

7 8. Самостійна робота Назва теми з/п Модуль І. Європейська освітня модель. 1. Тема 1. Предмет та завдання курсу. Місце історії університетів у системі наук. 2. Тема 2. Ідея університету і поняття університет. Виникнення університетів та їх типи Тема 3. Університети та їх зародження в Західній Європі. 4. Тема 4. Університети провідних країн Європи в XVI XVIII ст. 5. Тема 5. Університетська модель Гумбольдта. 6. Тема 6. Зміни в системі університетської освіти в Німеччині в XIX ст. 7. Тема 7. Зростання економічного і культурного рівня країн і ефективність освітньої системи. 8. Тема 8. Фундаментальні дослідження основа економічного розвитку країн. 9. Тема 9. Проблема безперервної освіти. 10. Тема 10. Освітньо-професійні та наукові програми. 11. Тема 11. Формування системи вищої освіти європейських країн. 12. Тема 12. Доступ громадян до освіти. Заклади освіти. Ступеневість освіти. Кваліфікації. 13. Тема 13. Євроінтеграція як соціально-економічний процес. Чинники євроінтеграції вищої освіти. 14. Тема 14. Залучення європейських держав у Болонський процес. Основні документи Болонського процесу. 15. Тема 15. Основні завдання та принципи створення зони європейської вищої освіти (шість цілей Болонського процесу). 16. Тема 16.Вплив Хмельниччини на формування української нації. 17. Тема 17. Характерні особливості ECTS. Базові елементи системи. 18. Тема 18. Загальні умови користування ECTS. Кредити ECTS: структура, призначення, координатори ECTS. 19. Тема 19. Структура курсу з присвоєння ступенів (структурно-логічна схема, навчальний план). Разом за модулем І Модуль ІІ. Реформування вищої освіти в Україні. 20. Тема 20. Тенденції розвитку вищої освіти України на сучасному етапі Кількість годин 7

8 21. Тема 21. Відмінність та подібність систем вищої освіти України і європейських держав. 22. Тема 22. Основні завдання для створення умов щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 23. Тема 23. Контроль успішності студента та шкала оцінювання навчальних досягнень студента. Державна атестація студентів. Разом за модулем ІІ Усього 9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання Не передбачається 10. Методи навчання Навчання здійснюється на основі методичної розробки С. М. Куліша та В. В. Петровського «Історія університетів і Болонський процес: навчальнометодичні матеріали для студентів вищих навчальних закладів» затвердженого до друку рішенням кафедри українознавства і Ради філософського факультету Харківського національного університету ім.. В.Н.Каразіна 28 грудня 2005 р. У методичних матеріалах розроблено й удосконалено програму з курсу, плани семінарських занять, питання до самостійної роботи, питання до іспиту, комплексні контрольні завдання, навчальні контролюючі тести, загальний список літератури і джерел. Комплекс навчально-методичних матеріалів розрахований для організації самостійної роботи студентів під керівництвом викладачів. Рецензенти: Посохов С. І. професор, доктор історичних наук Харківського університету і Танцюра В. І. професор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 11. Методи контролю Контроль рівня засвоєння навчального матеріалу проводиться шляхом виконання студентами письмових робіт за темами модулів та складання іспиту. 60 балів студент може набрати за модульними контролями і 40 балів за підсумковим екзаменаційним або заліковим контролем. 12. Розподіл балів, які отримують студенти Приклад для заліку Поточне тестування та самостійна робота Модуль 1 Модуль 2 Сума 8

9 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100 Т1, Т2... Т9 теми модулів 9

10 Те ма 1 Тем а 2 Приклад для екзамену Поточне тестування та самостійна робота Модуль 1 Модуль 2 Те Тема Тема Тема Тема ма Тема 8 Тема Разом (м-1) 30 Разом (м-2) 30 Підсумковий cеместровий контроль (екзамен) Сума Приклад за виконання курсової роботи Пояснювальна Ілюстративна Захист роботи Сума записка частина до до до 100 Максимальна кількість балів, які може набрати студент за виконання завдань модуля 1 складає 30 балів. Максимальна сумарна кількість балів, які може набрати студент за виконання завдань 2 модулів, складає 60 балів. Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування модуля, складає 15 балів. До підсумкового семестрового контролю студент допускається, якщо за результатами здачі модулів він набрав не менше 30 балів. Максимальна кількість балів, які може набрати студент за виконання додаткових завдань для самостійної роботи, складає 10 балів (5 балів за переклад, 5 балів за публічний виступ). Бали за виконання цих видів робіт враховується як складова частина іспиту. Для кожної теми модуля вказати форми контролю навчальних здобутків студентів та критерії оцінювання. Для кожного модуля вказати мінімальну кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування модуля. Вказати умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю. Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру Оцінка ECTS Шкала оцінювання Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсової роботи (проекту), практики А відмінно для заліку 10

11 80-89 В С D Е добре задовільно 1-49 FX незадовільно зараховано не зараховано 13. Методичне забезпечення 1. Підручники та навчальні посібники. 2. Методичні розробки. 3. Роздатковий матеріал. 4. Засоби наочності (таблиці, схеми). 14. Рекомендована література Базова 1. Болонський процес у фактах і документах / Упорядники Степко М. Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубіянко В. В., Бабин І. І. К.; Тернопіль, ( 2. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали рр.) / За ред. В. Г. Кременя. К.; Тернопіль, ( 3. Ван дер Венде М. К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе // Высшее образование в Европе Т.XXV Довженко О.В. Сорбоннская и Болонская декларации: Информация к размышлению // Вестник высшей школы: Аlma mater Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. К.: Політехніка, Кремень В.Г. Болонский процесс: сближение, а не унификация // Зеркало недели декабря 7. Лукичев Г.А. Интеграция и эффективность цели реформ в высшем образовании стран Европы // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации Матеріали науково-практичного семінару «Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Бoлонської декларації. Львів, Допоміжн 2. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. К.: Либідь, Андреев А. Ю. Гумбольдтовская модель классического немецкого университета // Новая и новейшая история Андрущенко В., Андрущенко Т. Університетська освіта України: Європейський вибір // Новий колегіум Астахова Е. В. Трансформация социальных функций высшего образования в современных условиях. Х.: ХГИ НУА, Бабаян С. А., Зуев В. М., Никулин И. И. Студент, вуз, производство: система взаимоотношений в условиях рынка. М.: НИИВО, Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета. Харьков,

12 8. Барбарига А.А., Федорова Н.В. Британские университеты. М., Беспид И. М. Вопросы создания нового механизма хозяйствования в системе высшей школы // Финансы Украины. К., Владимиров В. Организационная структура российских вузов // Высшее образование в России. М.: НИИВО, VII съезд Российского Союза ректоров вузов 6-7 декабря 2002 г. Стенографический отчет. М.: Логос, Всемирный доклад по образованию 1998 г. Учителя, педагогическая деятельность и новые технологии. Париж: Изд-во ЮНЕСКО, Высшее образование России: состояние и проблемы развития. М., Высшее образование в России: Очерки по истории до 1917 г. М., Вышневский Д. Киевская академия в первой половине XVIII в. К., Гандель Ю. В., Жолткевич Г. Н. Математика и информационное общество // Современные проблемы гуманизации и гармонизации управления: Матер. междунар. научн.-практ. конференция. Х: ХНУ имени В. Н. Каразина, УИПА, Георгиева Т. С. Высшая школа США на современном этапе. М.: Высшая школа, Градецька Г. М. Освіта в Україні: зб. нормативних актів. Х.: Світ-прес, Гурова Е. Высшее образование в Швеции // Новий колегіум Дежина И. Г. Наука в российских вузах: что делается сегодня для ее поддержания и развития // Науковедение Інформаційні ресурси система. 12