EAST EUROPE เยอรม น ออสเตร ย สโลวาเก ย เช ก ฮ งการ 8ว น5ค น เด นทางโดยกาตาร แอร เวย Qatar Airways (QR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "EAST EUROPE เยอรม น ออสเตร ย สโลวาเก ย เช ก ฮ งการ 8ว น5ค น เด นทางโดยกาตาร แอร เวย Qatar Airways (QR)"

Transcription

1 CODE: QR99 EAST EUROPE>>Germany Austria Slovakia Czech Hungary 8D5N EAST EUROPE เยอรม น ออสเตร ย สโลวาเก ย เช ก ฮ งการ 8ว น5ค น เด นทางโดยกาตาร แอร เวย Qatar Airways (QR) ว นเด นทาง ราคาผ ใหญ ราคาเด ก 2-11 ป พ กเด ยวเพ ม ท น ง (ไม เสร มเต ยงพ กก บผ ใหญ อ ก2 ท าน) 27ต.ค. 3 พ.ย ,900 12, ธ.ค ,900 ไม ม ราคาเด ก 12, ธ.ค. 3 ม.ค.ป ใหม 65,900 Infant 50% ของราคาท วร 12, **ราคาท วร รวมค าว ซ าแล ว** 27-3พ.ย.60 Flightบ นขาไป QR833 27OCT BKK-DOH QR059 28OCT DOH-MUC Flightบ นขากล บ QR186 02NOV VIE-DOH QR832 03NOV DOH-BKK ธ.ค.60 Flightบ นขาไป QR835 6DEC BKK-DOH QR059 07DEC DOH-MUC Flightบ นขากล บ QR186 12DEC VIE-DOH QR832 13DEC DOH-BKK ม.ค.61 ป ใหม Flightบ นขาไป QR835 27DEC BKK-DOH QR059 28DEC DOH-MUC Flightบ นขากล บ QR186 02JAN VIE-DOH QR832 03JAN DOH-BKK หมายเหต

2 โปรโมช นส ดพ เศษ!!! เท ยว 5ประเทศ ก บโปรแกรมท น าเท ยวมากท ส ด เก บครบท กไฮไลท > เยอรม น ม วน คเม องหลวงของร ฐบาวาเร ย ชมจ ต ร สมาเร ยนพล ทซ ส ดอล งการก บปราสาทนอยชวานสไตน > ออสเตร ย ส กคร งหน งต องไป ฮ ลล สต ท เม องสวยร มทะเลสาบ ท สวยท ส ดในโลก เท ยวซาลซ บ ร ก (Salzburg) บ านเก ดโม สาร ท สถานท ถ ายท าภาพยนตร อมตะ The Sound Of Music เว ยนนา ชมความงดงามของพระราชว งเช นบร นน (Schoenbrunn Palace) แห งราชวงศ ฮ บสบวร ก > เช ก เย อนเม องมรดกโลกเชสก คร มลอฟ (Cesky Krumlov) ชมเม องท ได ช อว าเป นเพชรน างามแห งโบฮ เม ย กร ง ปราก ชมสะพานชาร ลส (Charles Bridge)เป นสะพานเก าแก สไตล โกธ กท ทอดข ามแม น าว ลตาวาท เช อมระหว าง Old Town และ Little Town และชมปราสาทแห งปราก อล งการสวยงาม > สโลวาเก ย กร งบราต สลาว า เม องหลวงและเม องท ใหญ ท ส ดของประเทศสโลวาเก ย ต งอย ร มฝ งแม น าดาน บท บร เวณพรมแดน ของสโลว ค ออสเตร ย > ฮ งการ บ ดาเปสต เม องท ได ร บการขนานนามว าเป น ไข ม กแห งแม น าดาน บ ชมเม องท ได ช อว างดงามต ดอ นด บโลกด วย ท ศน ยภาพบนสองฝ งแม น าดาน บ พร อมล องเร อแม น าดาน บ ว นท หน ง กร งเทพฯ สนามบ นส วรรณภ ม - สนามบ นอาบ ดาบ น. พร อมก น ณ ท าอากาศยานส วรรณภ ม อาคารผ โดยสารระหว างประเทศขาออก ช น4 ประต 8 เคาน เตอร Q สายการบ น กาตาร แอร เวย โดยม เจ าหน าท บร ษ ทฯ คอยต อนร บและอ านวยความสะดวกด านเอกสารและแท กกระเป า น. ออกเด นทางส สนามบ นกร งโดฮา เท ยวบ นท QR น. เด นทางถ ง ท าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะรอเปล ยนเคร อง ว นท สอง สนามบ นม วน ค - โฮเอ นชว งเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน ม วน ค - สนามฟ ตบอลอ ลล อ นซ อาร น า BMW Welt - จ ต ร สมาเร ยน Marienplatz อาหารเท ยง, เย น น. ออกเด นทางต อโดยสายการบ นการ ต าแอร เวย เท ยวบ นท QR น. เด นทางถ งท าอากาศยานม วน ค ประเทศเยอรม น (เวลาท องถ น ช ากว าประเทศไทยประมาณ 5 ช วโมงและช วงฤด หนาวจะ6ช วโมง กร ณาปร บนาฬ กาของท านเพ อความสะดวกในการน ดหมายเวลา) น าท านเด นทางส เม องโฮเอ นชว งเกา (Hohenschwangau) ระยะทาง113 กม. เม องเล กๆท สวยงามบร เวณเขตชายแดนของ ประเทศเยอรมน และออสเตร ยเพ อน าท านเด นทางข นโดยซ ตเต ลบ ส ส ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน NeuschwansteinCastleน าชมต นแบบของปราสาทเจ าหญ ง น ทราในด สน ย แลนด ซ งปราสาทนอยชวานสไตน ต งตระหง านอย บน ยอดเขาด จปราสาทในเทพน ยายซ งเป นปราสาทของพระเจ าล ดว คท 2หร อเจ าชายหงส ขาวชมความว จ ตรพ สดารของห องต างๆท ได ร บการ ตกแต งอย างงดงามด วยการออกแบบของร ชาร ดวากเนอร ซ งเป นน ก ประพ นธ เพลงท ทรงโปรดปรานย ง เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร (ม อท 1) บ าย น าท านเด นทางส เม องม วน ค (Munich) อย ทางใต ของประเทศเยอรมน ระยะทาง 127 กม. และเป นเม อง หลวงของร ฐบาวาเร ย ย งเป นเม องท ใหญ เป นอ นด บสามของประเทศ (รองจากเบอร ล นและฮ มบ ร ก) และเป นหน งใน เม องม งค งท ส ดของย โรป ซ งม พรมแดนต ดเท อกเขาแอลป โดยร ฐบาวาเร ยเคยเป นร ฐอ สระปกครองด วยกษ ตร ย มา ก อน ก อนท จะผนวกเข าเป นส วนหน งของประเทศเยอรมน จ งม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรมเป นของต วเอง ท งด าน ศ ลปว ฒนธรรม และอาหารอ นเล องช อ ซ งได แก ไส กรอกเยอรม น ขาหม ทอด เพรทเซล และเบ ยร จากน นน าท านเด นทางไปถ ายร ปด านหน า สนามฟ ตบอลอ ลล อ นซ อาร น า และน าท านผ านชมบร เวณสนามก ฬาโอล มป คท ม วน คได ร บเก ยรต ให เป นเจ าภาพเม อป ค.ศ จากน นน าท านเด นทางส BMW WELT (ถ ายร ป) อาคาร สถาป ตยกรรมสม ยใหม ท ออกแบบเป นร ปเมฆ ภายในจ ดแสดงรถยนต ร นใหม ท กร นของบ เอ ม ด บบล ว ให ท านเด นเล น เล อกซ อของท ระล ก ของบ เอ มและม น ค เปอร จากน นน าท านส บร เวณ จ ต ร สมาเร ยน Marienplatz ย าน เม องเก าท ม สถาป ตยกรรมอ นเป นส ญล กษณ ท สาค ญของม วน ค เซ น ศาลาว า การเก า ใน ร ปแบบศ ลปะโกธ ค, หอคอยของโบสถ แม พระ ท ม ร ปแบบคล ายห วหอมใหญ อ สระให ท ก ท านช อปป งตาม อ ธยาศ ย ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร (ม อท 2) เมน อาหารจ น หล งอาหารนาท านเด นทางเข าท พ ก ท พ ก: Mercure Hotel München Neuperlach Süd หร อระด บใกล เค ยงก น

3 (ช อโรงแรมท ท านพ กทางบร ษ ทจะท าการแจ งพร อมใบน ดหมาย5-7ว นก อนว นเด นทาง) ว นท สาม ม วน ค ซาลซ บ ร ก ฮ ลล สต ท หม บ านมรดกโลก - เม อง Ceske Budejovice อาหาร เช า,เท ยง,เย น เช า ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรม (ม อท 3) น าท านเด นทางส เม องซาลซ บ ร ก ( Salzburg ) ออสเตร ยซ ง ต งอย ทางท ศใต ของสนามบ น ม วน ค ประเทศเยอรมน ระยะทาง 144 กม. ซ งม ว วท วท ศน สวยงามเป นเอกล กษณ ออสเตร ย เน น ภ เขาหญ า สล บทะเลสาบตลอดเส นทางน าท านชมเม องซาลบ ร ก ท ม ช อเส ยงในเร องสถาป ตยกรรมบาร อค ซ งได ร บการอน ร กษ ไว เป นอย างด โดยเฉพาะบร เวณเม องเก าจ ง ได ร บการข นทะเบ ยนเป น มรดกโลกโดยองค การย เนสโกในป ค.ศ.1997 ซาลบ ร กต งอย บน ฝ งแม น าซาลซ ค (Salzach) และ ม อาณาเขตต ดก บเท อกเขา แอลป เป นบ านเก ดของค ตกว เอกในศตวรรษท 18 นามว าว ล ฟก ง อามาเดอ ส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) และย งเป น สถานท ถ ายท าของภาพยนตร เร อง The Sound of Music ภาพยนตร เพลงท ย งใหญ ฮอลล ว ด น าท านชมสวนม ราเบล (Mirabell garden) ภายในบร เวณว งม ราเบล ท ม การจ ดสวนใน สไตล บาร อกท โด งด ง ให ท านเก บบ นท กภาพประท บใจ จากน น น าท านข ามแม น าซาลส ซ คส ย านเม องเก าและสามารถมองเห น ปราสาทโฮเฮ นซาลบ ร ก ท ต งโดดเด นอย บนเน นเหน อเม องเก า ให ท านถ ายร ป ต อจากน นน าท านถ ายร ป บ านเลขท 9 ถนน Geteidegasse บ านส เหล องเลขท 9 เป นสถานท ท โมสาร ทเก ด เขาอาศ ยอย ในบ านหล งน มากกว า 20 ป ต อมาเขา ย ายไปอย อ กหล งหน ง บ านหล งน ถ ก ด ดแปลงให เป นพ พ ธภ ณฑ ในป จจ บ น ไม ไ ก ล จ า ก ก น เ ป น จ ต ร ส เ ร ส ซ เ ด น ท (Residenzplatz) เป นจ ต ร สย านกลาง เม องอย ใกล มหาว หารแห งเม องซาลส บวร ก( Salzburg Cathedral) ม น าพ สไตล บาโรกเป นจ ดเด นของบร เวณน แล วอ สระให ท านชมร านค าท รายเร ยง อย สองข างทางถนนคนเด นหร อจะแวะส กการะมหาว หารของซาลบ ร ก ท ต งอย ตรงจ ต ร สกลางเม องเด นเท ยวชมเม อง เก าแถวบ านเก ดของโมสาร ทซ งเป นส วนท เป นมรดกโลกย เนส โก จดทะเบ ยนเม อป ค.ศ.1996 ซ งก เป นป เด ยวท ข นทะเบ ยนให ส วนท เป นพระราชว งเช ร นบร นน เม องน ด ๆ อะไรก โมสาร ทไปหมด เพราะไม ว าช อกโกแลตของท ระล ก น บร อยชน ดร อยอย างก ตราร ปโมสาร ทไปหมดท งส น เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร (ม อท 4) เมน อาหารจ น บ าย น าท านออกเด นทางส ฮ ลล สต ท (Hallstatt) (ระยะทาง 73 กม. ) ชมหม บ านมรดกโลกแสนสวย อาย กว า 4,500 ป เม องท ต ง อย ร มทะเลสาบ โอบล อมด วยข นเขาและป าส เข ยวขจ สวย งามราวก บภาพวาด กล าวก นว าเป น เม องท โรแมนต กท ส ดใน Salzkammergut เขตท อย บนอ พเพอร ออสเตร ยและม ทะเลสาบสวยถ ง 76 แห ง ออสเตร ยให ฉายาเม องน ว าเป นไข ม กแห งออสเตร ย และเป นพ นท มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เด นเท ยวชมเม องเสม อนหน งท านอย ในภว งค แห งความฝ น จนสมควรแก เวลาน าท านเด นทางส เม อง Ceske Budejovice ระยะทาง 221 กม.เพ อเข าส ท พ กแรม ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร (ม อท 5) หล งอาหารนาท านเด นทางเข าท พ ก ท พ ก: CPI Hotels, as. หร อ Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หร อระด บใกล เค ยง (ช อโรงแรมท ท านพ กทางบร ษ ทจะท าการแจ งพร อมใบน ดหมาย5-7ว นก อนว นเด นทาง) ว นท ส เม องมรดกโลก เชสก คร มลอฟ กร งปราก สาธารณร ฐเช ก - สะพานชาร ลส อาหาร เช า,เท ยง,เย น เช า ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรม (ม อท 6)

4 น าท านเด นทางส เม องมรดกโลกเชสก คร มลอฟ (Cesky Krumlov) น าชม เม องท ได ช อว าเป นเพชรน างามแห ง โบฮ เม ยเม องท ได ร บการยกย องจาก องค การย เนสโก ให เป นเม องมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)เม องน ต งอย ร มสองฝ งของแม น าว ลตาวา ความโดดเด น ของเม องท ม อาคารเก าแก ต งแต ย คกลาง กว า 300 ป หล งได ร บการอน ร กษ และข นทะเบ ยนไว ให เป นสถานท ส าค ญแห งหน งของโลก น าท านถ ายร ปปราสาท คร มลอฟ (Krumlov) บร เวณรอบนอก ซ งสร างข นเม อป ค.ศ.1250 ถ อเป นปราสาทท ใหญ เป นอ นด บสองของ ประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก ม อาย เก าแก กว า 700 ป ซ งต งอย ร มฝ งแม น าวอลตาวา (Vltava River) ตรง บร เวณค งน าฝ งตรงข ามเป นย านเม องเก าคลาสส ค Senete Square และโบสถ เก ากลางเม อง เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร (ม อท 7) บ าย ได เวลาสมควรน าท านเด นทางส กร งปราก (Prague) เม องหลวงของสาธารณร ฐเช ก (ระยะทาง170ก.ม.) อด ต เม องหลวงของสาธารณร ฐเช กโกสโลวาเก ยซ งได สมญานามมากมาย เช น นครแห งปราสาท และโรมแห งอ ดรท ศ จากน นน าท านเด นทางไปชม สะพานชาร ลส (Charles Bridge) เป นสะพานเก าแก สไตล โกธ กท ทอดข าม แม น าว ลตาวาท เช อมระหว าง Old Town และ Little Town สะพานสร างใ นป 1357 ในสม ยพระเจ าชาร ลส ท 4 มา เสร จสมบ รณ ในช วงต นศตวรรษท 15 ม ความยาว 520 เมตร กว าง 10 เมตร ม ตอม อค าย น 16 ตอ จ ดเด นของ สะพานน ก ค อร ปป นโลหะของเหล าน กบ ญสไตล บารอกท ต งอย สองข างสะพานราว 30 องค ซ งหน งในจ านวนน ม ร ป ป นของเซนต จอห น เนโปม ก (St.John Nepomuk)เป นร ปป นท เก าแก ท ส ดบนสะพาน สร างเม อป ค.ศ สะพาน แห งน เปร ยบเสม อนเป นอ กส ญญล กษณ หน งของกร งปราก ชมและถ ายร ปตามอ ธยาศ ยหร อเล อกซ อของท ระล ก ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร (ม อท 8) เมน อาหารจ น หล งอาหารนาท านเด นทางเข าท พ ก ท พ ก: Hotel Duo หร อระด บใกล เค ยงก น (ช อโรงแรมท ท านพ ก ทางบร ษ ทจะทาการแจ งพร อมใบน ดหมาย5-7ว นก อนว นเด นทาง) ว นท ห า ปราก - เข าชมปราสาทปราก กร งบาต สลาว า ประเทศสโลวาเก ย อาหาร เช า,เท ยง,เย น เช า ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรม (ม อท 9) น าท านเข าชมปราสาทแห งปราก (Prague Castle) ท สร างข นอย บนเน นเขาต งแต สม ยคร สต ศตวรรษท 9 ใน สม ยเจ าชาย Borivoj แห งราชวงศ Premyslid ซ งป จจ บ นเป นท าเน ยบประธานาธ บด มาต งแต ป ค.ศ.1918 ชมมหา ว หาร เซนต ว ต ส (St.Vitus Cathedral) (กรณ ม พ ธ ภายในมหาว หาร อาจไม ได ร บอณ ญาตให เข าชม) อ นงาม สง าด วยสถาป ตยกรรมแบบโกธ คในสม ยศตวรรษท 14 น บว าเป นมหาว หารสไตล โกธ คท ใหญ ท ส ดในกร งปราก ซ ง พระเจ าชาร ลท 4 โปรดให สร างข นในป ค.ศ.1344 ภายในเป นท เก บพระศพของกษ ตร ย ส าค ญในอด ต เช น พระเจ า ชาร ลท 4,พระเจ าเฟอร ด นานด ท 1 และพระเจ าแมกซ ม เล ยนท 2 เป นต นแล วชมพระราชว งหลวง (Royal Palace) ท เป นหน งในส วนท เก าแก ท ส ดของปราสาท ใช เป นท ประท บของเจ าชายโบฮ เม ยนท งหลายแล วเด นชม ย านช างทองโบราณ (Golden Lane) ซ งป จจ บ นม ร านขายของท ระล ก วางจ าหน ายอย มากมาย เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร (ม อท 10) เมน อาหารจ น บ าย จากน นน าเด นทางส กร งบราต สลาว า (Bratislava) เม องหลวงและเม องท ใหญ ท ส ดของประเทศสโลวาเก ย ต งอย ร มฝ งแม น าดาน บท บร เวณพรมแดนของสโลว ค ออสเตร ย และฮ งการ และใกล ก บพรมแดนสาธารณร ฐเช ก ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร (ม อท 11) หล งอาหารนาท านเด นทางเข าท พ ก ท พ ก: Holiday inn Bratislava Hotelหร อระด บใกล เค ยงก น (ช อโรงแรมท ท านพ ก ทางบร ษ ทจะทาการแจ งพร อมใบน ดหมาย5-7ว นก อนว นเด นทาง)

5 ว นท หก บราต สลาว า - McArthurGlen Outlet in Parndof บ ดาเบส ประเทศฮ งการ - ล องเร อแม น าดาน บ อาหาร เช า,เย น เช า ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรม (ม อท 12) จากน นน าท านเด นทางส McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให เวลา ท านได อ สระช อปป งส นค าแบรนด เนมมากมาย อาท เช น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, B URBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ นๆอ กมากมาย *เน องจาก OUTLET จะป ดท าการในว น อาท ตย ถ าหากคณะใดตรงก บว นอาท ตย ในว นน น ทางบร ษ ทขอสล บโปรแกรมไปในว น ถ ดไปแทน* อ สระอาหารกลางว นตามอ ธยาศ ย บ าย น าท านเด นทางโดยรถโค ชผ านย านเกษตรกรรมข ามพรมแดนส กร งบ ดาเปสต (Budapest) ระยะ 196 กม.เม อง หลวงของประเทศฮ งการ (Hungary) ซ งได ช อว าเป นเม องท ท นสม ยและสวยงามด วยศ ลปว ฒนธรรมของชน หลายเช อชาต ท ม อารยธรรม ร งเร องมานานกว าพ นป ถ งก บได ร บการ ขนานนามว าเป น ไข ม กแห งแม น าดาน บ ชมเม องท ได ช อว างดงาม ต ดอ นด บโลกด วยท ศน ยภาพบนสองฝ งแม น าดาน บ ชมจ ต ร ส ว ร บ ร ษ (Heroes Square) บ น ฝ ง เ ป ส ต ท ต ง ข อ ง Millenary Monument อน สาวร ย ท สร างข นฉลอง 1,000 ป แห งช ยชนะของชาว แมกยาร น าท านล องเร อแม น าดาน บอ นเล องช อ ชมความงามของ ท วท ศน และอารยธรรมฮ งการ ในช วง ป มาแล วท ต งเร ยงราย ก นอย 2 ฟากฝ ง ชมความตระการตา ของอาคารต างๆ อาท อาคาร ร ฐสภา ซ งงดงามเป นท ร าล อ ด วยสถาป ตยกรรมแบบโกธ ค บนต ว อาคารประกอบด วยยอดส งถ ง 365 ยอด นอกจากน ท านจะได ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห งแรกท สร างข ามแม น า ดาน บ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK ว ศวกรชาวอ งกฤษ เหล กท กช นท ใช ในการสร างได ถ กน ามาจาก ประเทศอ งกฤษเช นก น ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร (ม อท 13) เมน อาหารจ น หล งอาหารนาท านเด นทางเข าท พ ก ท พ ก: Mercure Budapest Buda Hotel หร อระด บใกล เค ยงก น (ช อโรงแรมท ท านพ ก ทางบร ษ ทจะทาการแจ งพร อมใบน ดหมาย5-7ว นก อนว นเด นทาง) ว นท เจ ด บ ดาเบส เว ยนนา เข าชมพระราชว งเช นบร นน - ถนนคาร ทเนอร อาหาร เช า,เท ยง เช า ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรม (ม อท 14) น าเด นทางข ามพรมแดนส กร งเว ยนนา (Vienna) เม องหลวงของ ประเทศออสเตร ย (ระยะทาง243ก.ม.ใชเวลาเด นทางประมาณ 3 ช.ม.) ผ านชมเส นทางธรรมชาต ของท วเขาส งและพ นท อ นเข ยวชอ มของป าไม ออสเตร ยชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ท แวดล อมไปด วย อาคารอ นงดงามสถาป ตยกรรมเก าแก ผ านชมโรงละครโอเปร า ท สร างข น ในระหว างป ค.ศ แต ต วอาคารได ถ กท าลายไปในระหว าง สงครามโลกคร งท 2 และเป ดใหม อ กคร งในป ค.ศ.1955, ผ านชม พระราชว ง ฮอฟเบ ร ก(Hofburg Palace) ซ งเป นกล มอาคารท เคยเป นท ประท บของราชส าน กฮ ปสบ ร ก มาต งแต คร สต ศตวรรษท 13 จนถ งต นคร สต ศตวรรษท 20 เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร (ม อท 15) เมน อาหารจ น บ าย น าท านเข าชมความงดงามของพระราชว งเช นบร นน (Schoenbrunn Palace) แห งราชวงศ ฮ บสบวร ก ซ งม ป ร ะ ว ต ก า ร ส ร า ง ม า ต ง แ ต ก ล า ง คร สต ศตวรรษท 16 และต อมาพระนางมา เร ย เทเรซ า ให สร างข นใหม อย างสง างาม ด วยจ านวนห องถ ง 1,441 ห องในระหว าง ป ค.ศ เพ อใช เป นพระราชว ง

6 ฤด ร อน ชมความโอ อ าของท องพระโรงและพล บพลาท ประท บ ซ งได ร บการตกแต งอย างว จ ตรบรรจงสวยงามไม แพ พระราชว งแวร ซายส ของฝร งเศส จากน นน าชมบร เวณรอบนอกโบสถ สเตเฟ นส (St.Stephen scathedral) ส ญล กษณ ของกร งเว ยนนา ซ งพระเจ าคาร ลท 6 โปรดให สร างข นในป ค.ศ.1713 เพ อเป นการแก บนต อความท กข ยากของประชาชน กรณ ม เวลาน าท านไป ช อปป งส นค าในย านถนนคาร ทเนอร (Kartner Strasse)ใจกลางกร งเว ยนนา ส นค านานาชน ด อาท เช น เคร องแก ว สวาร อฟสก Louis Vitton, Gucci, ร านน าฬ กา Bucherer, ส นค าเส อแฟช นว ยร น ท นสม ย เช น Zara,H&M ฯลฯ และส นค าของฝาก เช น ช อคโกแลตโมสาร ทหร อ แวะช มของหวานท ร าน THE DEMEL ร านเบเกอร ร และ ช อคโกแลตท เก าแก เร ม ก จการต งแต ป 1786 (อ สระอาหารเย นตามอ ธยาศ ย) ถ งเวลาน ดหมายน าท าน เด นทางส ท าอากาศยานเว ยนนาเพ อท าการเช คอ นเด นทางกล บและให ท านได ม เวลาในการท า ค นภาษ (Tax Refund) และได ช อปป งส นค าปลอดภาษ ท สนามบ น 22.30น. ออกเด นทางกล บส กร งโดฮา เท ยวบ นท QR186 ว นท แปด ท าอากาศยานโดฮา ท าอากาศยานส วรรณภ ม 04.50น. เด นทางถ ง ท าอากาศยานโดฮา ประเทศ การ ต า แวะรอเปล ยนเคร อง 08.40น. ออกเด นทางส ประเทศไทย โดยเท ยวบ นท QR น. คณะเด นทางกล บถ ง ท าอากาศยานส วรรณภ ม โดยสว สด ภาพ ********************************** หมายเหต : รายการท วร สามารถเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสม เน องจากสภาวะอากาศ, การเม อง, สายการบ น, การจราจร หร อช วงเทศกาลหร อว นหย ด เป นต น โดยม ต องแจ งให ทราบล วงหน า โดยทางผ จ ดจะปร บเปล ยนโดยคาน งถ ง ผลประโยชน ของท านเป นหล ก เพ อให ท านท องเท ยวได ครบถ วนตามโปรแกรม เง อนไขการให บร การ 1. การเด นทางคร งน จะต องม จานวน 20 ท านข นไป กรณ ไม ถ งจ านวนด งกล าว - จะส งจอยน ท วร ก บบร ษ ทท ม โปรแกรมใกล เค ยงก น - หร อเล อน หร อยกเล กการออกเด นทาง โดยทางบร ษ ทจะทาการแจ งให ท านทราบล วงหน าก อนการเด นทาง 15 ว น - หร อขอสงวนส ทธ ในการปร บราคาค าบร การเพ ม (ในกรณ ท ผ เด นทางไม ถ ง20ท านและท านย งประสงค เด นทางต อ) โดย ทางบร ษ ทจะท าการแจ งให ท านทราบก อนล วงหน า 2. ในกรณ ท ล กค าต องออกต วโดยสารภายในประเทศ กร ณาต ดต อเจ าหน าท ของบร ษ ทฯ ก อนท กคร ง ม ฉะน นทางบร ษ ท จะไม ร บผ ดชอบใดๆ ท งส น 3.การจองท วร และช าระค าบร การ - กร ณาชาระม ดจ า ท านละ 20,000 บาท กร ณาส งส าเนาหน าพาสปอร ตและแบบฟอร มกรอกข อม ลย นว ซ าพร อมเอกสารชาระม ดจ าค าท วร - ค าท วร ส วนท เหล อชาระ 30 ว นก อนออกเด นทาง **สาค ญ**ส าเนาหน าพาสปอร ตผ เด นทาง (จะต องม อาย เหล อมากกว า 6 เด อนก อนหมดอาย น บจากว นเด นทางไป-กล บและ จ านวนหน หน งส อเด นทางต องเหล อว างสาหร บต ดว ซ าไม ต ากว า 3หน า) **กร ณาตรวจสอบก อนส งให บร ษ ทม ฉะน นทางบร ษ ทจะไม ร บผ ดชอบกรณ พาสปอร ตหมดอาย ** กร ณาส งพร อมพร อมหล กฐานการโอนเง นม ดจ า 4.การยกเล กและค นค าท วร เน องจากเป นราคาต วเคร องบ นโปรโมช น เม อจองท วร ช าระเง นค าจองค าท วร แล ว ไม สามารถยกเล ก เล อน ขอค นเง น ได ท กกรณ และ กรณ ท กองตรวจคนเข าเม องท งกร งเทพฯ และในต างประเทศ ปฏ เสธม ให เด นทางออก หร อ เข าประเทศท ระบ ไว ในรายการ เด นทาง บร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ท จะไม ค นค าท วร ไม ว ากรณ ใดๆ ท งส น รวมถ ง เม อท านออกเด นทางไปก บคณะแล ว ถ าท านงดการ

7 ใช บร การรายการใดรายการหน ง หร อไม เด นทาง พร อมคณะถ อว าท านสละส ทธ ไม อาจเร ยกร องค าบร การและเง นม ดจาค น ไม ว า กรณ ใดๆ ท งส น 5.อ ตราค าบร การน รวม 1. ค าต วโดยสารเคร องบ นไป-กล บ ช นประหย ดพร อมค าภาษ สนามบ นท กแห งตามรายการท วร ข างต น (ต วกร ปไม สามารถUpgradeท น งเป นBusiness Class ได และต องเด นทางไป-กล บพร อมต วกร ปเท าน นไม สามารถเล อนว นได ) 2. ค าท พ กห องละ 2-3 ท าน ตามโรงแรมท ระบ ไว ในรายการ หร อ ระด บใกล เค ยงก น 3. ค าอาหาร ค าเข าชม และ ค ายานพาหนะท กชน ด ตามท ระบ ไว ในรายการท วร ข างต น 4. เจ าหน าท บร ษ ท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเด นทาง 5. ค าน าหน กกระเป าสายการบ นกาตาร แอร เวย จาก ดกระเป า 1ช น น าหน ก 30 ก โลกร ม ถ อข นเคร องได 7ก โลกร ม และ ค าประก นว นาศภ ยเคร องบ นตามเง อนไขของแต ละสายการบ นท ม การเร ยกเก บ และกรณ น าส มภาระเก นท านต องเส ยค าปร บตามท สายการบ นเร ยกเก บ ถ าต องการซ อน าหน กเพ มแจ งก อนเด นทาง14ว น ซ อน าหน กส มภาระเพ ม 1ช น น าหน ก30กก. ราคา 180 US ดอลล าร /เท ยว 6. การประก นการเด นทาง บร ษ ทฯได จ ดท าแผนประก นภ ยการเด นทางส าหร บผ เด นทางไปต างประเทศ ก บ Allianz แบบแผน ประก นภ ยแบบ Oasis Tripper แบบรายบ คคล โดยจะม ความค มครองเบ องต น ด งน - การส ญเส ยช ว ต/อว ยวะจากอ บ ต เหต ผ เอาประก นภ ยท ม อาย มากกว า 16 ป หร อน อยกว า 75 ป วงเง นค มครอง 3,000,000 บาท ผ เอาประก นภ ยท อาย น อยกว า 16 ป หร อมากกว า 75 ป วงเง นค มครอง 1,500,000 บาท ค าร กษาพยาบาลในต างประเทศ วงเง น 2,000,000 บาท ค าร กษาพยาบาลต อเน องในประเทศไทย วงเง น 200,000 บาท ซ งความค มครองและข อยกเว น เป นไปตามเง อนไขกรมธรรม ประก นภ ย โดยท งน การท าประก นน จากบร ษ ท มากกว าข อบ งค บ ตาม พ.ร.บ. ธ รก จนาเท ยว ท บ งค บให บร ษ ทนาเท ยว ทาประก นเฉพาะอ บ ต เหต ในการเด นทางเท าน น แต ท งน ท านสามารถ ศ กษาเง อนไขความค มครองและข อยกเว นแผนเต มจากเว บไซด Allianz ได กรณ ท านต องการซ อความค มครองเพ มเต มสามารถแจ ง ความประสงค มาท บร ษ ทฯ 7.รวมค าว ซ าว ซ าเชงเก นแล ว กรณ ล กค าม ว ซ าอย แล วห กออกจากค าท วร 2,200 บาท 6.อ ตราค าบร การน ไม รวม 1. ค าท าหน งส อเด นทางไทย และเอกสารต างด าวต างๆ 2. ค าใช จ ายอ นๆ ท นอกเหน อจากรายการระบ อาท เช น ค าอาหาร เคร องด ม ค าซ กร ด ค าโทรศ พท เป นต น 3. ค าภาษ ท กรายการค ดจากยอดบร การ, ค าภาษ เด นทาง (ถ าม การเร ยกเก บ) 4. ค าภาษ น าม น ท สายการบ นเร ยกเก บเพ มภายหล งจากทางบร ษ ทฯได ออกต วเคร องบ น 5. ค า Vat 7% และ ค าภาษ ห ก ณ ท จ าย 3% 6. ค าพน กงานยกกระเป าท โรงแรม 7. ค าท ปไกด คนข บรถ ท านละ 45 EURO ต อทร ป สาหร บห วหน าท วร แล วแต ความประท บใจและน าใจจากท าน กรณ ว ซ าไม ได ร บการอน ม ต จากสถานท ต(ว ซ าไม ผ าน) และท านได ช าระค าท วร มาแล ว ทางบร ษ ทขอเก บเฉพาะ ค าใช จ ายท เก ดข นจร ง เช นค าว ซ าและค าบร การย นว ซ า/ค าม ดจาต วเคร องบ น (กรณ ออกต วแล ว ) 7.หมายเหต : กร ณาอ านศ กษารายละเอ ยดท งหมดก อนทาการจอง เพ อความถ กต องและความเข าใจตรงก นระหว างท าน ล กค าและบร ษ ท ฯ และเม อท านตกลงชาระเง นม ดจาหร อค าท วร ท งหมดก บทางบร ษ ทฯ แล ว ทางบร ษ ทฯ จะถ อว าท านได ยอมร บเง อนไขข อตกลงต างๆ ท งหมด 1. บร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ท จะเล อนการเด นทางหร อปร บราคาค าบร การข นในกรณ ท ม ผ ร วมคณะไม ถ ง 20ท าน 2. ขอสงวนส ทธ การเก บค าน าม นและภาษ สนามบ นท กแห งเพ ม หากสายการบ นม การปร บข นก อนว นเด นทาง 3. บร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ในการเปล ยนเท ยวบ น โดยม ต องแจ งให ทราบล วงหน าอ นเน องจากสาเหต ต างๆ 4. บร ษ ทฯ จะไม ร บผ ดชอบใดๆ ท งส น หากเก ดกรณ ความล าช าจากสายการบ น, การยกเล กบ น, การประท วง, การน ดหย ดงาน, การ ก อการจลาจล, ภ ยธรรมชาต, การนาส งของผ ดกฎหมาย ซ งอย นอกเหน อความร บผ ดชอบของบร ษ ทฯ 5. บร ษ ทฯ จะไม ร บผ ดชอบใดๆ ท งส น หากเก ดส งของส ญหาย อ นเน องเก ดจากความประมาทของท าน, เก ดจากการโจรกรรม และ อ บ ต เหต จากความประมาทของน กท องเท ยวเอง 6. เม อท านตกลงชาระเง นม ดจาหร อค าท วร ท งหมดก บทางบร ษ ทฯ แล ว ทางบร ษ ทฯ จะถ อว าท านได ยอมร บเง อนไขข อตกลงต างๆ ท งหมด 7. รายการน เป นเพ ยงข อเสนอท ต องได ร บการย นย นจากบร ษ ทฯอ กคร งหน ง หล งจากได ส ารองโรงแรมท พ กในต างประเทศเร ยบร อย แล ว โดยโรงแรมจ ดในระด บใกล เค ยงก น ซ งอาจจะปร บเปล ยนตามท ระบ ในโปรแกรม 8. การจ ดการเร องห องพ ก เป นส ทธ ของโรงแรมในการจ ดห องให ก บกร ปท เข าพ ก โดยม ห องพ กส าหร บผ ส บบ หร / ปลอดบ หร ได โดยอาจจะขอเปล ยนห องได ตามความประสงค ของผ ท พ ก ท งน ข นอย ก บความพร อมให บร การของโรงแรม และไม สามารถร บประก น ได 9. กรณ ผ เด นทางต องการความช วยเหล อเป นพ เศษ อาท เช น ใช ว วแชร กร ณาแจ งบร ษ ทฯ อย างน อย 7ว นก อนการเด นทาง ม ฉะน น บร ษ ทฯไม สามารถจ ดการได ล วงหน าได 10. ม คค เทศก พน กงานและต วแทนของผ จ ด ไม ม ส ทธ ในการให ค าส ญญาใด ๆ ท งส นแทนผ จ ด นอกจากม เอกสารลงนามโดยผ ม อ านาจของผ จ ดก าก บเท าน น 11. ผ จ ดจะไม ร บผ ดชอบและไม สามารถค นค าใช จ ายต างๆ ได เน องจากเป นการเหมาจ ายก บต วแทนต างๆ ในกรณ ท ผ เด นทางไม ผ านการพ จารณาในการตรวจคนเข าเม อง-ออกเม อง ไม ว าจะเป นกองตรวจคนเข าเม องหร อกรมแรงงานของท กประเทศในรายการ ท องเท ยว อ นเน องมาจากการกระท าท ส อไปในทางผ ดกฎหมาย การหลบหน เข าออกเม อง เอกสารเด นทางไม ถ กต อง หร อ การถ ก ปฏ เสธในกรณ อ น ๆ

8 12. การประก นภ ย ท บร ษ ทฯได ท าไว ส าหร บความค มครองผ เด นทาง เป นการการประก นอ บ ต เหต จากการเด นทางท องเท ยว ตาม พ.ร.บ. การท องเท ยว เท าน น ไม ได ครอบคล มถ ง ส ขภาพ การเจ บไข ได ป วย ท านสามารถขอด เง อนไขกรมธรรมของบร ษ ทฯได และทางบร ษ ทฯถ อว าท านได เข าใจและยอมร บข อตกลงแล วเม อท านช าระเง นค าท วร (ท านสามารถซ อประก นส ขภาพ ในระหว าง การเด นทางได จากบร ษ ทประก นท วไปและควรศ กษาเง อนไขความค มครองให ละเอ ยด) 13. ม คค เทศก พน กงานและต วแทนของผ จ ด ไม ม ส ทธ ในการให ค าส ญญาใด ๆ ท งส นแทนผ จ ด นอกจากม เอกสารลงนามโดยผ ม อ านาจของผ จ ดก าก บเท าน น 14. ผ จ ดจะไม ร บผ ดชอบและไม สามารถค นค าใช จ ายต างๆ ได เน องจากเป นการเหมาจ ายก บต วแทนต างๆ ในกรณ ท ผ เด นทางไม ผ านการพ จารณาในการตรวจคนเข าเม อง-ออกเม อง ไม ว าจะเป นกองตรวจคนเข าเม องหร อกรมแรงงานของท กประเทศในรายการ ท องเท ยว อ นเน องมาจากการกระท าท ส อไปในทางผ ดกฎหมาย การหลบหน เข าออกเม อง เอกสารเด นทางไม ถ กต อง หร อ การถ ก ปฏ เสธในกรณ อ น ๆ เอกสารในการขอย นว ซ าเชงเก น (สาธารณร ฐเช ก) ระยะเวลาดาเน นการย น 15 ว นทาการ ** ผ เด นทางต องมาโชว ต วและสแกนลายน วม อ ณ สถานท ต ตามว นและเวลาท น ดหมาย ** 1. พาสปอร ต ท ย งไม หมดอาย และม อาย ไม ต ากว า 6 เด อน ก อนว นหมดอาย หากหมดอาย กร ณาน าไปต ออาย ก อนน าส ง และม จ านวนหน าเหล ออย างน อย 2-3 หน าเพ อต ดว ซ า หากม พาสปอร ตเล มเก าไม ว าจะเคยม ว ซ าในกล มเชงเก นหร อไม ก ตาม ควร น าไปแสดงด วยเพ อเป นเอกสารอ างอ งก บทางสถานฑ ต 2. ร ปถ าย ร ปส หน าตรงป จจ บ น ฉากหล งส ขาว ขนาด 2 น ว หร อ 4.5* 3.5 cm จานวน 2 ใบ และม อาย ไม เก น 3 เด อน ห ามตกแต งร ป ห ามสวมแว นสายตา ห ามม เคร องประด บ ต องเป นร ปท ถ ายจากร านถ ายร ปเท าน น 3. เอกสารส วนต ว ส าเนาทะเบ ยนบ าน / สาเนาบ ตรประชาชน / ส าเนาบ ตรข าราชการ (ถ าม ) ส าเนาทะเบ ยนสมรส / สาเนาทะเบ ยนหย า / สาเนาใบมรณะบ ตร(กรณ ค สมรสเส ยช ว ต) แปลเป นภาษาอ งกฤษ ส าเนาใบเปล ยนช อ นามสก ล (ถ าเคยท การเปล ยน) แปลเป นภาษาอ งกฤษ (กรณ เด กอาย ต ากว า20ป ) แปลเป นภาษาอ งกฤษ สาเนาทะเบ ยนบ าน / สาเนาส ต บ ตร / หน งส อย นยอมจากบ ดา-มารดา / สาเนาพาสปอร ตบ ดา-มารดา 4. หล กฐาน/ใบร บรองการทางานจากบร ษ ทท ท านท างานอย ต องเป นภาษาอ งกฤษเท าน น โดยระบ ต าแหน ง, อ ตราเง นเด อนใน ป จจ บ น,ว นเด อนป ท เร มท างานก บบร ษ ทน และช วงเวลาท ขอลางานเพ อเด นทางไปย โรป หล งจากน นจะกล บมาท างานตามปกต หล งครบก าหนด ภาษาอ งกฤษ 4.1 กรณ เป นพน กงาน หน งส อร บรองการท างานจากบร ษ ทฯ ระบ ต าแหน ง, เง นเด อน, ว นเร มท างานและช วงเวลาท อน ม ต ให ลาหย ดเพ อเด นทางไปย โรป เท าน นไม ต องระบ ช อประเทศ หล งจากน นจะกล บมาท างานตามปกต หล งครบก าหนด และต องม อาย ไม เก น 1 เด อนก อนย นว ซ า ต องเป นภาษาอ งกฤษ และเป นหล กฐานป จจ บ นเท าน น พร อมประท บตราบร ษ ท โดยช อล กค า ท ระบ ในหน งส อร บรองทางการงาน ต องสะกดช อ-สก ลให ตรงตามหน าพาสปอร ต 4.2 กรณ เจ าของก จการ ส าเนาใบทะเบ ยนการค าและหน งส อร บรองการจดทะเบ ยนท ม ช อของผ เด นทางเป นกรรมการหร อ ห นส วน พร อมท ง เซ นช อร บรองส าเนาและประท บตราบร ษ ทฯ (ค ดลอกไม เก น 3 เด อน และเป นภาษาอ งกฤษเท าน น) 4.3 กรณ เป นน กเร ยนหร อน กศ กษา ใช หน งส อร บรองต วจร งจากทางโรงเร ยนหร อสถาบ นท ก าล งศ กษาอย เป นภาษาอ งกฤษ เท าน น (สถานท ตไม ร บเอกสารท เป นบ ตรน กเร ยน ไม ว าเป นช วงป ดเทอมและต องม อาย ไม เก น 1 เด อนก อนย นว ซ า) เด กอาย ต ากว า 20 ป จะต องม ใบอน ญาตจากผ ปกครองบ ดาหร อมารดา หากเด กเด นทางไปก บบ ดาจะต องม ใบร บรองจากมารดา หร อหากเด ก เด นทางก บมารดาจะต องม ใบร บรองจากบ ดา หร อถ าเด กไม ได เด นทางก บบ ดาและมารดา จะต องม จดหมายย นยอมให บ ตรเด นทาง ไปต างประเทศจากท งบ ดาและมารดา พร อมม การร บรองค าใช จ ายให ก บบ ตรก บผ ท บ ตรเด นทางไปด วย ต องไปท าท ส าน กงานเขตท ท าเบ ยนบ านอย (พร อมแนบบ ตรประชาชน ของบ ดาและมารดา) โดยม นายอ าเภอหร อผ อ านวยการเขตลงลายม อช อและประท บตรา ร บรองจากทางราชการอย างถ กต อง และบ ดาหร อมารดาจะต องไปเซ นเอกสารต อหน าเจ าท ร บย นว ซ าด วย กรณ เด กท บ ดา-มารดา หย าร าง จะต องแนบส าเนาใบหย า และม การสล กหล งโดยม รายละเอ ยดว าฝ ายใดเป นผ ม อ านาจปกครองบ ตรแต เพ ยงผ เด ยว 4.4 กรณ ท เกษ ยณอาย จากงานราชการ กร ณาแนบส าเนาบ ตรข าราชการบานาญมาด วย 4.5 กรณ เป นแม บ าน ใช ส าเนาทะเบ ยนสมรส / ใบหย า /ใบมรณะ (กรณ ค สมรสเส ยช ว ต) (ใช หล กฐานการเง นของต วเองหร อ ของสาม ก ได ในกรณ ท ไม ได เด นทางไปก บสาม จะต องม จดหมายร บรองค าใช จ ายจากสาม เป นภาษาอ งกฤษ พร อมก บเข ยนช อ- นามสก ล ว นเด อนป เก ด ของสาม และบ ตร ท ม ด วยก น) 5. หล กฐานการเง น 5.1สาเนาสม ดบ ญช เง นฝาก ประจาหร อออมทร พย ย อนหล ง 6 เด อน (น บจากว นป จจ บ น) ควรเล อกเล มท ม การเข าออกของเง นสม าเสมอ และม จ านวนไม ต ากว า 6 หล ก เพ อแสดงให เห นว าม ฐานะการเง นเพ ยงพอ ท จะ ครอบคล มก บค าใช จ ายในการเด นทาง และสามารถท จะใช จ ายได อย างไม เด อดร อน เม อกล บส ภ ม ล าเนา

9 แนะน าให ขอเป น STATEMENT จากทางธนาคาร พร อมปร บยอดเง น 15 ว นก อนว นน ดส มภาษณ **ยอดเง นส ดท ายท ล กค าอ พเดท 15 ว นก อนย น ต องม ยอดเง นท ครอบคล มค าท วร ด วย ** **สถานท ตไม ร บพ จารณาบ ญช กระแสรายว น** a. หากต องร บรองค าใช จ ายให บ คคลอ นในคณะ ต องท าเป นหน งส อร บรองค าใช จ าย ) BANK GUARANTEE) ท ออกจากทางธนาคารเท าน น ระบ ช อเจ าของบ ญช และบ คคลท เจ าของบ ญช ออกค าใช จ ายให โดยช ดเจนฉบ บภาษาอ งกฤษ ไม เก น 15 ว นก อนย น ต องสะกดช อ-สก ลให ตรงตามหน าพาสปอร ต 5.3 กรณ ท บร ษ ทของท านเป นผ ร บผ ดชอบค าใช จ ายในการเด นทางให ก บผ เด นทางท งหมด ทางบร ษ ทฯ จะต องออก จดหมายอ กหน งฉบ บเพ อแสดงความร บผ ดชอบต อค าใช จ ายและการกล บมาท างานของท าน โดยระบ รายช อผ เด นทาง และ เหต ผลท จ ดการเด นทางน ในจดหมายด วย 6. แบบฟอร มกรอกข อม ลย นว ซ าเชงเก น กร ณากรอกข อม ลเป นภาษาอ งกฤษตามแบบฟอร มท แนบมาให อย างถ กต อง เน องจาก เป นข อม ลท ต องส งให ก บทางสถานท ต ทางบร ษ ทฯไม สามารถกรอกแทนท านได เพราะถ าข อม ลผ ดพลาด ท านอาจจะถ กปฏ เสธว ซ าได รายละเอ ยดเก ยวก บช อ,นามสก ล,ว นเด อนป เก ด,ญาต พ น อง,สถานท เก ด และจ านวนบ ตรของผ เด นทาง การบ ดเบ อนข อเท จจร งประการใดก ตาม อาจจะถ กระง บม ให เด นทางเข าประเทศในกล มเชงเก นเป นการถาวร และถ งแม ว าท านจะ ถ กปฏ เสธว ซ า สถานท ตไม ค นค าธรรมเน ยมท ได ชาระไปแล ว และหากต องการขอย นค าร องใหม ก ต องช าระค าธรรมเน ยมใหม ท ก คร ง หากสถานท ตม การส มเร ยกส มภาษณ บางท าน ทางบร ษ ทฯ ขอความร วมม อในการเช ญท านไปส มภาษณ ตามน ดหมาย และ โปรดแต งกายส ภาพ ท งน บร ษ ทฯ จะส งเจ าหน าท ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานท ตขอเอกสาร เพ มเต มทางบร ษ ทใคร ขอรบกวนท านจ ดส งเอกสารด งกล าวเช นก น กรณ ยกเล กการเด นทางภายหล งจากได ว ซ าแล วทางบร ษ ทฯขอสงวนส ทธ ในการแจ งสถานท ตเพ อให อย ในด ลยพ น จของ สถานท ตเร องว ซ าของท าน เน องจากการขอว ซ าในแต ละประเทศจะถ กบ นท กไว เป นสถ ต ในนามของบร ษ ท การย นว ซ าน น ผ เด นทางต องชาระยอดม ดจ าท านละ 20,000 ต อท านก อนเท าน น ถ งสามารถด าเน นการข นตอนการย นว ซ าได ** เอกสารประกอบการย นว ซ าต องเป นภาษาอ งกฤษเท าน น และทางบร ษ ทไม ม นโยบายร บแปลเอกสาร** แบบฟอร มสาหร บกรอกข อม ลย นว ซ าเชงเก น ประเทศเช ก โปรดกรอกรายละเอ ยดให ครบถ วน เพ อประโยชน ในการย นว ซ าของท าน (กรอกข อม ลเป นภาษาอ งกฤษ) 1. ช อ - นามสก ล (ภาษาไทย) ช อ - นามสก ล (ภาษาอ งกฤษ) ช อ / นามสก ลเด ม (ถ าม ) ว น-เด อน-ป เก ด... อาย... ป สถานท เก ด เพศ ชาย หญ ง 5. ท อย ป จจ บ น (ภาษาอ งกฤษ) รห สไปรษณ ย... อ เมล แอดเดรส... โทรศ พท ม อถ อ... โทรศ พท บ าน อาช พป จจ บ น... ต าแหน ง ช อสถานท ท างาน ธ รก จร านค า โรงเร ยน หร อมหาว ทยาล ย (หากประกอบก จการค าขาย โปรดระบ อย างช ดเจน)... ท อย ท ท างาน... รห สไปรษณ ย... โทรศ พท ท ท างาน/โรงเร ยน/มหาว ทยาล ย... อ เมล รายได ต อเด อน... บาท 9. รายได อ นๆนอกเหน อจากเง นเด อนหร อรายได หล ก... แหล งท มาของรายได น น สถานภาพ โสด สมรส แต งงาน(ไม จดทะเบ ยน) หย า ม าย อย ก นฉ นสาม -ภรรยา แยกก นอย 11. ช อ-สก ลค สมรส (ถ าม )... ว น/เด อน/ป เก ด... สถานท เก ด ช อ-สก ลของบ ดา... ว น/เด อน/ป เก ด... สถานท เก ด ช อ-สก ลของมารดา... ว น/เด อน/ป เก ด... สถานท เก ด ท านม Passport เล มเก าหร อไม ถ าม ขอรายละเอ ยด ด งน

10 เลขพาสปอร ต... ว นออก... ว นหมดอาย... ออกให ณ ประเทศ... เลขพาสปอร ต... ว นออก... ว นหมดอาย... ออกให ณ ประเทศ ยอดเง นคงเหล อในบ ญช ออมทร พย เคยถ กพ มพ ลายน วม อเพ อการขอว ซ าเชงเก นก อนหน าน ไม เคย เคย (กร ณาระบ ว น/เด อน/ป ท ด าเน นการ หากทราบ) 17. ว ซ าเชงเกนท เคยได ร บในระยะเวลา 3 ป ท ผ านมา ไม เคย เคยได ใช ได ต งแต ว นท... ถ งว นท เคยถ กพ มพ ลายน วม อเพ อการขอว ซ าเชงเก นก อนหน าน ไม เคย เคย (กร ณาระบ ว น/เด อน/ป ท ด าเน นการ หากทราบ) 19. ท านเคยถ กปฏ เสธว ซ าหร อไม ไม เคย เคย (เหต ผลในการปฏ เสธ) ความร บผ ดชอบค าใช จ ายในการด ารงช พระหว างการเด นทางและพ าน กอย ของผ ร องขอ ต วผ ขอว ซ าเอง ม ผ อ นออกค าใช จ ายให (บ ดา-มารดา/ญาต /บร ษ ท/องค กร) เช คเด นทาง กร ณาระบ ช อ... บ ตรเครด ต เง นสด ** กร ณากรอกข อม ลให ครบถ วน เพราะข อม ลท งหมด เจ าหน าท จะต องกรอกในแบบฟอร มออนไลน ของท าน ** - หน งส อเด นทางเล มเก า จาเป นต องส งมาเพ อด ประว ต การเด นทางของท าน - หากย งไม แนบจดหมายร บรองการทางานฉบ บจร ง กร ณากรอกข อม ลการทางานของท านเป นภาษาอ งกฤษให ครบถ วน ได แก ช อบร ษ ท / ตาแหน งของท าน / ล กษณะงาน / รายได ต อเด อน หมายเหต : การอน ม ต ว ซ าเป นด ลพ น จของทางสถานท ต ทางบร ษ ทไม ม ส วนเก ยวข องใดๆท งส น ท งน บร ษ ทเป นเพ ยง ต วกลางและคอยบร การอานวยความสะดวกให แก ผ เด นทางเท าน น