GRAPES CLASSIC EAST EUROPE 10D7N E01_3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "GRAPES CLASSIC EAST EUROPE 10D7N E01_3"

Transcription

1 license 11/03401 WE CARE ALL ABOUT YOU GRAPES CLASSIC EAST EUROPE 10D7N E01_3 เส นทางส ดคลาสส คโซนย โรปตะว นออก เยอรมน ออสเตร ย ฮ งการ สโลวาเก ย สาธารณร ฐเชค เป ดประสบการณ เท ยวย โรป ผสมผสานท งมนต ขล งของเม องเก า และความท นสม ยของเม องใหญ เต มอ มด านว ฒนธรรม ธรรมชาต สถาป ตยกรรม และช อปป ง 10 ว น 7 ค น ทำไมต องไป ก บเรา พ กประเทศ HUNGARY AUSTRIA CZECH REPUBLIC GERMANY 1 ค น 3 ค น 2 ค น 1 ค น ภาพรวมโปรแกรม ธรรมชาต ว ฒนธรรม ช อปป ง สถาป ตยกรรม พ กโรงแรมมาตรฐานระด บ 4 ดาว ทำเลด ต งอย บร เวณเม อง เท ยวครบท กไฮไลท เต มอ ม ม เวลาในแต ละสถานท แบบจ ใจ ไม อ ดแน น รถโค ช ระด บ VIP ม มาตรฐาน ราคารวมท ปพน กงานข บรถแล ว ท กกร ปครบ 10 ท าน ออกเด นทางแน นอน ราคารวมว ซ าแล ว เมน แนะนำ เหมาะส าหร บ ผ ท ไปย โรปคร งแรก เด ก < 5 ป ใช รถเข น ผ ส งอาย > 70 ป รถเข นเด ก ขาหม เยอรม น เส ร ฟพร อมเบ ยร Sacher Cake ของหวานข นช อของเว ยนนา อาหาร ดนตร พ นเม อง พร อมไวน Hallstatt Austria Cesky Krumlov Castle Parliament Building กระเป าไม เก น 30 KG (ไม จำก ดจำนวนใบ) 1 BKK TG 924 (00.50) MUC TG 924 (06.45) ช วโมง ช วโมง VIE BKK TG 937 ( ) VIE TG 937 (13.30) Germany ฟ ซเซน ม วน ค Italy พ วเซน คร มลอฟ ปราก ซาลสบวรก Austria เว ยนนา ฮ ลชต ท Czech บราต สลาวา Poland Slovak บ ดาเปสต Hungary MUC ก มภาพ นธ 84,900. ว นท รายการ อาหาร โรงแรม สนามบ นส วรรณภ ม กร งเทพฯ กร งเทพฯ ม วน ค (เยอรมน ) ฟ ซเซ น ชมเม องฟ ซเซ น ชวานเกา สะพานมาเร ยน เข าชมปราสาทนอยชวานสไตน โอเบอร อ มเมอร เกา ม วน ค ม วน ค จ ต ร สมาเร ยน เฟราเอ นเค ยร เช อ อ สระช อปป ง ฮ ลซต ท (ออสเตร ย) ชมเม องร มทะเลสาบ ซาลส บวร ก(ออสเตร ย) สวนม ราเบล บ านเก ดโมสาร ท อน สาวร ย โมสาร ท จต ร สเรสซ เด นท ซาลส บวร ก เชสก คร มลอฟ (สาธารณร ฐเชค) ปราสาทคร มลอฟ (ด านนอก) ชมเม องมรดกโลก ปราก ปราก เข าชมปราสาทปราก สะพานชาร ลส จ ต ร สเม องเก า หอนา กาดาราศาสตร อ สระช อปป ง ปราก บราต สลาวา (สโลว ก) ปราสาทบราต สลาวา (ด านนอก) สะพาน UFO ชมเม องเก าบราต สลาวา บ ดาเปสต (ฮ งการ ) อาคารร ฐสภา ป อมปราการซ ตาเดลล า บ ดาเปสต จ ต ร สฮ โร ป อมชาวประมง โบสถ แมทธ อ ส พาร นดอร ฟ (ออสเตร ย) อ สระช อปป ง ณ พาร นดอร ฟ เอ าท เลท เว ยนนา เว ยนนา เข าชมพระราชว งเช นบร นน ฮ นเด ร ทว สเซอร เฮ าส ร งสตราเซ มหาว หารเซนต สต เฟ น ช อปป ง เว ยนนา กร งเทพฯ กร งเทพฯ มกราคม ม นาคม เเช า กลางว น เย น อาหาร รวม 19 ม อ Infinity Hotel, Munich หร อเท ยบเท า Mercure Hotel Salzburg City, Salzburg หร อเท ยบเท า Majestic Plaza Prague, Prague Majestic Plaza Prague Prague Novotel Budapest Danube, Budapest Savoyen, Vienna www3.hilton.com Savoyen, Vienna www3.hilton.com พ นเม อง 5 ม อ จ น 5 ม อ ไทย 2 ม อ หร อเท ยบเท า หร อเท ยบเท า หร อเท ยบเท า หร อเท ยบเท า หร อเท ยบเท า American Breakfast 7 ม อ อ สระ 2 ม อ FREE WIFI LOBBY FREE WIFI LOBBY FREE WIFI LOBBY FREE WIFI LOBBY FREE WIFI LOBBY FREE WIFI LOBBY FREE WIFI LOBBY

2 1 GRAPES EAST EUROPE E01_3 ว นแรก เด นทางส เม องฟ ซเซ น ใช เวลาประมาณ 1.40 ชม. ชมเม องฟ ซเซ น เม องเล กๆ ส ดทางสายโรแมนต ก เป นจ ดเร มต นของการเด นทางไปปราสาท เป นเม องท องเท ยวธรรมชาต ท น กท องเท ยวหลายต อหลายคนช นชอบ ท งบรรยากาศ ท เง ยบสงบ บ านเม องท ด น าร ก ชาวเม องท รอต อนร บอย างอบอ น และการตกแต ง ท งโรงแรมและร านอาหารให ความร ส กเหม อนอย ในเม องแห งเทพน ยาย สนามบ นส วรรณภ ม กร งเทพฯ น. คณะพร อมก นท ท าอากาศยานส วรรณภ ม อาคารผ โดยสารขาออกช น 4 เคาท เตอร D สายการบ นไทย ว นท 2 กร งเทพฯ ม วน ค (เยอรมน ) TG 924 ( ) ฟ ซเซ น ชมเม องฟ ซเซ น ชวานเกา สะพานมาเร ยน เข าชมปราสาทนอยชวานสไตน โอเบอร อ มเมอร เกา ม วน ค ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคารอาหารจ น ชวานเกา น งรถท องถ นนำท านเด นทางข นส ต วปราสาทระหว างทางชมว วท วท ศน อ นงดงาม ของต วปราสาทท โดดเด นและม ทะเลสาบล อมรอบ สะพานมาเร ยน สร างข นเพ ออ ท ศให แด พระมารดาของกษ ตร ย ล ดว กท 2 ซ งพาดผ านโตรกผา พอลเล ทส ง 200 เมตร เหน อทะเลสาปแอลป เซ เป นจ ดชมว วม มกว างท งดงาม และน าประท บใจท ส ดของปราสาท สามารถชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาท ต งอย บนหน าผาเหน อทะเลสาบแอลป เซเป นอ กม มท น าเก บภาพเช นเด ยวก น ปราสาทนอยชวานสไตน (ชมด านใน) สร างภายใต บ ญชาการของพระเจ าล ดว กท 2 ม ความงดงามมากจนแม แต ราชาการ ต น วอลท ด สน ย ย งหลงใหลนำไปเป นต นแบบปราสาทเจ าหญ งน ทราในสวนสน กด สน ย แลนด ชมบรรยากาศของหม บ านท รายล อมรอบด วยทะเลสาบส ฟ า ประท บใจก บว วสวย ท ม ปราสาทนอยชวานสไตน และปราสาทโฮเฮนชวานเกาเป นฉากหล ง Enjoy the Carriage Ride เพล ดเพล นก บการน งรถม า ด มด ำบรรยากาศของปราสาทเทพน ยายแบบเต มอ ม

3 2 GRAPES EAST EUROPE E01_3 เด นทางส โอเบอร อ มเมอร เกา ใช เวลาประมาณ 50 นาท โอเบอร อ มเมอร เกา หม บ านเล กๆท รายล อมด วยเท อกเขาแอลป เต มไปด วยกล นอายของเสน ห แบบบาวาเร ยท ต วบ านม การประด บด วยภาพวาดแบบเฟรสโก หม บ านแห งน ม ช อเส ยง เร องประเพณ การแกะสล กไม ยาวนานกว า 500 ป และการแสดง the Passion Play เล าเร องท พระเยซ โดนตร งกางเขน ซ งจ ดแสดงข นท กๆ 10 ป เด นทางส ม วน ค ใช เวลาประมาณ 1 ชม. ร บประทานอาหารค ำ ณ ภ ตตาคารอาหารพ นเม อง BAYERN DUO ขาหม เยอรม นและเบ ยร แก วย กษ ขาหม ย างกรอบ ค ก บเบ ยร สดรสน มล น นำท านเข าส ท พ ก INFINITY HOTEL, MUNICH หร อ เท ยบเท า ว นท 3 ม วน ค จ ต ร สมาเร ยน เฟราเอ นเค ยร เช อ อ สระช อปป ง ฮ ลซต ท (ออสเตร ย) ชมเม องร มทะเลสาบ ซาลส บวร ก(ออสเตร ย) สวนม ราเบล บ านเก ดโมสาร ท อน สาวร ย โมสาร ท จต ร สเรสซ เด นท ร บประทานอาหารเช า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) ม วน ค ถ อเป นเม องท ใหญ เป นอ นด บสามของประเทศรองจากเบอร ล นและฮ มบวร ค ม วน ก รายล อมไปด วยสถาป ตยกรรมสวยๆ บรรยากาศด เหมาะแก การเด นเล นแล ว ม วน ค ย งเป นเม องท ม ถนนคนเด นเยอะมาก ถนนแต ละสายเต มไปด วยร านค าท ม ต งแต ส นค า แบรนด ด งไปจนถ งงานฝ ม อท ออกแบบโดยด ไซเนอร ท องถ น เร ยกได ว าสามารถเท ยว ไปด วย แล วก ช อปป ง ม วน ค ไปด วย จ ต ร สมาเร ยน ห วใจของเขตเม องเก าในย คกลาง ท น เคยเป นตลาด แต ป จจ บ นเป นศ นย กลางการ จ ดงานสำค ญทางว ฒนธรรมต างๆ มาเร ยนพล ตซ ม ส งท น าชมมากมาย อาท Mariensäule ท ม ร ปป นพระแม มาร ทองคำบนเสาส ง และ Neues Rathaus ศาลา ว าการเม องสไตล น โอโกธ คอ นโด งด ง เฟราเอ นเค ยร เช อ ยอดหอคอยค ร ปโดมทรงห วหอม หร อโบสถ พระแม มาร สร างด วยอ ฐส แดง ส ง 99 เมตร หอคอยค น สร างข นท หล งโบสถ เม อป 1525 ส วนต วโบสถ สร างเม อป 1494 เป นส ญล กษณ สำค ญของเม องม วน ค ยอดหอคอยต งส งโดดเด น ภายในโบสถ ม รอยเท าของป ศาจตามตำนานของการสร างโบสถ (ชมด านนอก)

4 3 GRAPES EAST EUROPE E01_3 อ สระช อปป ง ให ท านได ม เวลาอ สระเด นช อปป ง ม ส นค าให เล อกหลากหลาย ไม ว าจะเป นแบรนด เนม อย าง Louis Vuitton, Longchamp, Chanel, Hermes และอ นๆ รวมถ งส นค าแฟช น ท วไปท สามารถหาได จากห างใหญ Galeria Kaufhof หร อร านน ำหอมและเคร องสำอาง ร บประทานอาหารกลางว นอ สระตามอ ธยาศ ย เด นทางส ฮ ลสต ท ใช เวลาประมาณ 2.50 ชม. ฮ ลชต ท เป นหม บ านในแหล งมรดกโลกซ ลซ ค มแมร ก ท ต งอย ในร ฐอ ปเปอร ออสเตร ย อย ใกล ก บทะเลสาบฮ ลชต ททางตะว นตกเฉ ยงใต ในป ค.ศ ม ประชากร 946 คน เม องร มทะเลสาบท สวยท ส ดในโลก และย งเป นหน งในเม องท องเท ยวท ได ร บ ความน ยมมากเป นอ นด บต นๆของออสเตร ย ทะเลสาบฮ ลชต ท ทะเลสาบฮ ลชต ท เป นทะเลสาบในแหล งมรดกโลกซ ลทซ ค มเมอร ก ทของประเทศ ออสเตร ยต งช อตามหม บ านฮ ลชต ทซ งต งอย ร มทะเลสาบแห งน ทะเลสาบก นพ นท พ นน ำราว 8.5 ตารางก โลเมตร เป นแหล งท องเท ยวท น ยมแห งหน งในซ ลทซ ค มเมอร ก ท ทะเลสาบม ส น ำเง นน และเท อกเขาห มะส งตระหง านล อมรอบทะเลสาบส ฟ าใสเอาไว อย างงดงาม โดยม เม องเล กๆ ต งอย ทางฟากตะว นตกของ ทะเลสาบฮ ลล สต ทเทอร เด นทางส ซาลส บวร ก ใช เวลาประมาณ 1.30 ชม. สวนม ราเบล เคยเป นฉากในภาพยนตร ร กโรแมนต กส ดคลาสส คในย ค 60 The Sound of Music ต งอย บนจต ร สม ราเบลพล ทซ สวนภายในพระราชว งเด มท ตกแต งด วยพ นธ ไม มากมาย หลากหลายส ส นอย างสวยงามเต มไปด วยร ปป นและน ำพ แบบบารอค บ านเก ดโมสาร ท (ชมด านนอก) เลขท 9 ถนน Getreidegasse ซ งป จจ บ นได เปล ยนสภาพกลายเป นพ พ ธภ ณฑ เพ อให ความร ก บผ ท สนใจได ส มผ สโลกของศ ลป นเอก บ านหล งน โมสาร ทอาศ ยอย จนถ ง อาย 17 ป ในห องพ กแคบๆท ช นล างเท าน น ก อนท จะย ายไปอย บ านหล งใหม ท บร เวณ จต ร สมาคาร ทพล ทซ อน สาวร ย โมสาร ท เป น 1 ใน 4 ของจต ร สสำค ญใจกลางเม องเก า โมสาร ทพล ทซ ม อน สาวร ย ร ปป นของ โมสาร ทน กดนตร ช อด งต งโดดเด นอย กลางจต ร ส สร างข นหล งจากท เส ยช ว ตไปแล ว 50 ป บนพ นหน าอน สาวร ย ม ป ายเข ยนบอกไว ว าเป นเขตเม องเก าซาลส บวร ก องค การย เนสโก ได ข นทะเบ ยนให เป นมรดกโลกเม อป 1997

5 4 GRAPES EAST EUROPE E01_3 จต ร สเรสซ เด นท ม สถาป ตยกรรมน ำพ สไตล บารอคร ปไตรต นและม าพ นน ำ ต งอย บร เวณกลางจต ร ส ตรงข ามทางเข าว งของปร นซ อาร คบ ชอป จต ร สแห งน เป นสถานท พ กผ อนของชาวเม อง อ กหน งจ ด ม ร านค า ร านกาแฟ ร านขายของท ระล กต งอย โดยรอบ ร บประทานอาหารค ำ ณ ภ ตตาคารอาหารจ น นำท านเข าส ท พ ก MERCURE HOTEL SALZBURG CITY, SALZBURG หร อ เท ยบเท า ว นท 4 ซาลส บวร ก เชสก คร มลอฟ (สาธารณร ฐเชค) ปราสาทคร มลอฟ (ด านนอก) ชมเม องมรดกโลก ปราก ร บประทานอาหารเช า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) เด นทางส เชสก คร มลอฟ ประเทศสาธารณร ฐเชค ใช เวลาประมาณ 3 ชม. เชสก คร มลอฟ ไข ม กแห งโบฮ เม ย ต วเม องต งอย บนสองฝ งของแม น ำว ลตาวา (Vltava) เป นเม องท สร างข นล อมรอบปราสาทย คคร สต ศตวรรษท 13 เน องจากเม องน เป นศ นย กลางทาง ประว ต ศาสตร จ งได ร บการยกย องให เป นเม องมรดกโลกทางว ฒนธรรมและธรรมชาต เง ยบสงบและน าหลงใหลเหมาะสมก บการพ กผ อน BOHEMIAN SPECIALTY ปลาเทราต ท งต ว ล มรสปลาเทราต พ นเม องย าง หอมน มล น ปราสาทคร มลอฟ (ชมด านนอก) ม อาย กว า 700 ป สร างข นเม อป ค.ศ พร อมๆก บการสร างเม องแห งน ปราสาทคร มลอฟเป นปราสาทท ใหญ เป นอ นด บสองของประเทศรองลงมาจาก ปราสาทปราก พอเด นเขาไปในบร เวณปราสาทส งแรกท เห นค อหอคอยปราสาท เปร ยบเสม อนส ญล กษณ ของเม องไปแล ว ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคารอาหารพ นเม อง อ สระเด นชมเม องมรดกโลก อาท จต ร สคอนคอร ด ถ อเป นศ นย กลางของเขตเม องเก า เพราะเป นท ต งของ ศาลาว าการเม อง ในอด ตบร เวณน เคยเป นตลาดถนนท กสายในเม องจ งม งตรงมาท น กลางจต ร สม เสาพระแม มาร ม ร ปป นน กบ ญ St.Roch ผ ช วยให ชาวเม องรอดพ นจาก การระบาดจากกาฬโรคประด ษฐานอย ด านล าง โบสถ เซนต ไวต ส และร านค าต างๆ เด นทางส ปราก ใช เวลาประมาณ 2.30 ชม. ร บประทานอาหารค ำ ณ ภ ตตาคารอาหารจ น นำท านเข าส ท พ ก MAJESTIC HOTEL, PRAGUE หร อ เท ยบเท า

6 5 GRAPES EAST EUROPE E01_3 ว นท 5 ปราก เข าชมปราสาทปราก สะพานชาร ลส จ ต ร สเม องเก า อน สาวร ย ยานฮ ส หอนา กาดาราศาสตร อ สระช อปป ง ร บประทานอาหารเช า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) ปราสาทแห งกร งปราก (ชมด านใน) หร อปราสาทฮราดคาน ปราสาทโบราณท ใหญ ท ส ดในโลก ต งอย บนเน นเขาร มฝ ง แม น ำว ลตาวาสร างโดยเจ าชายบอร วอยในศตวรรษท 9 ด วยศ ลปะแบบโกธ ค อด ตท น เคยเป นท ประท บของกษ ตร ย แต ป จจ บ นได กลายเป นท พำน กของประธานาธ บด แห งสาธารณร ฐเชค พร อมไกด ท องถ นบรรยายด านใน สะพานชาร ลส สะพานเก าแก ส ญล กษณ ของเม องท สร างข ามแม น ำว ลตาวา จ ดเด นของสะพาน แห งน ค อม การประด บด วยร ปป นน กบ ญถ ง 28 องค และม 1 องค ท น กท องเท ยว น ยมไปล บจนเป นส ทองอร ามผ ดก บองค อ นท ย งคงเป นส เข ยวของสำร ด ค อ น กบ ญ John Nepromuk ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคารอาหารไทย จ ต ร สเม องเก า จต ร สแห งน ม ความสำค ญมาต งแต คร สต ศตวรรษท 12 พ นท น เด มเป นตลาดซ งถ อเป น ศ นย กลางของเม อง ม ความสวยงามและเสน ห อ นน าหลงใหล ม ศ ลปะการก อสร าง ท ผสมผสานหลายแบบท งโกธ ค เรอเนซองส และบารอค ชมอาคารบ านเร อนและ ว หารเก าแก อาย หลายร อยป ท ได ร บการค ดเล อกจากองค กรย เนสโก ให เป นมรดกโลก อน สาวร ย ยานฮ ส ผ ซ งอ ท ศตนเพ อต อส ก บการฉ อราษฎร ในคร สตจ กร เขาถ กจ บเผาท งเป นในป ค.ศ จากน นไม นานเขาก ได ร บยกย องให เป นว รบ ร ษของชาวปราก อน สาวร ย น สร างข นเม อ 6 กรกฎาคม ค.ศ.1915 เพ อระล กถ งว นท Jan Hus ถ กเผาท งเป น เม อ 500 ป ท แล ว หอนา กาดาราศาสตร หอนา กาดาราศาสตร ของศาลาว าการเม องสร างต งแต ป ค.ศ.1410 เม อนา กา ต บอกเวลาจะม ร ปป นส บสองน กบ ญเด นเว ยนออกมาบร เวณเวท เล กๆ เหน อนา กาซ งน กบ ญแต ละองค ก จะม อ ร ยาบถแตกต างก นตามความหมายของช อ อาท Vanity ค อความฟ งเฟ อ หลงต วเอง เพราะฉะน นจ งมองแต ต วเองในกระจก

7 6 GRAPES EAST EUROPE E01_3 อ สระช อปป ง กลางกร งปราก ศ นย กลางร านค า ช อปป งเซ นเตอร และแฟช นท ท นสม ย ร านแบรนด เนมย ห อด ง ระด บโลกน บ 10 ร าน และแหล งศ นย กลางความบ นเท ง และช ดเคร องแก วอ นเล องช อ เคร องประด บอ ญมณ เคร องคร วและเบ ยร ช นยอด ร บประทานอาหารค ำ ณ ภ ตตาคารอาหารพ นเม อง ล มรสไวน พร อมโชว พ นเม อง นำท านเข าส ท พ ก MAJESTIC HOTEL, PRAGUE หร อเท ยบเท า ว นท 6 ปราก บราต สลาวา (สโลว ก) ปราสาทบราต สลาวา (ด านนอก) สะพาน UFO ชมเม องเก าบราต สลาวา บ ดาเปสต (ฮ งการ ) ผ านชมอาคารร ฐสภา ป อมปราการซ ตาเดลล า ร บประทานอาหารเช า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) เด นทางส บราต สลาวา ประเทศสโลวว ก ใช เวลาประมาณ 3.30 ชม. บราต สลาวา เม องหลวงของสาธารณร ฐสโลวาเก ยต งอย ทางตะว นตกของประเทศ ค อนมาทาง ด นแดนออสเตร ยไม ไกลจากกร งเว ยนนา เป นท ต งของทำเน ยบประธานาธ บด ร ฐสภา และหน วยงานภาคร ฐต างๆ และย งเป นท ต งของมหาว ทยาล ย พ พ ธภ ณฑ โรงละคร หอศ ลป และสถาบ นอ นๆท ม ความสำค ญทางเศรษฐก จ ว ฒนธรรมและการศ กษา ปราสาทแห งกร งบราต สลาวา (ด านนอก) ปราสาทแห งน ต งอย บนเน นเขาคาร เบเธ ยนทางตะว นตกของต วเม องร มแม น ำดาน บ ต วอาคารม หอคอยส ง 80 เมตรท ง 4 ด าน ผสมผสานด วยศ ลปะแบบโกธ ค เรอเนซองส และบารอค ช วงสงครามนโปเล ยน เคยถ กเพล งเผาผลาญในป 1811 ป จจ บ นเป นท งพ พ ธภ ณฑ และสภาแห งชาต สะพาน UFO น วบร ดจ หร อสะพานปฏ ว ต แห งชาต สโลว ค สะพานท เช อมเม องเก าก บเม องใหม เข าด วยก น สร างข นระหว างป กลางสะพานม หอคอยทรงส ง เป ดเป นจ ดชมว วและภ ตตาคารลอยฟ าท ความส ง 431 เมตรจากระด บน ำทะเล ด วยร ปทรงท คล ายก บ UFO จ งได ร บการค ดเล อกให เป นหน งใน World Federation of Great Towers ของโลก

8 7 GRAPES EAST EUROPE E01_3 ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคารอาหารจ น ชมเม องเก าบราต สลาวา ส มผ สบรรยากาศเม องเก า แวะถ ายภาพก บร ปป นท ซ อนอย ในต วเม อง ไม ว าจะเป น ร ปป นนโปเล ยนหน าสถานท ตฝร งเศส หร อร ปป นปาปาร ซซ รวมถ งไฮไลท ของเม อง ค อร ปป นคนตกท อ ประต ไมเค ล ซ มประต ไมเค ล ก อสร างสไตล โกธ คส ง 51 เมตร เด มม อย ท งหมด 4 แห ง ป จจ บ น เป นประต เพ ยงแห งเด ยวท ย งเหล ออย ประต ไมเค ลม ยอดโดมทรงห วหอมตามศ ลปะ บารอค 3 ช น ลดหล นก น ประต แห งน ต งอย ศ นย กลางเม องเก า สองฝ งถนนม อาคาร เก าแก หลากส ส นสไตล อาร ตน โวต งเร ยงรายอย ทำให บรรยากาศค กค ก บ ดาเปสต เม องหลวงของประเทศฮ งการ ท ม ประว ต ศาสตร และว ฒนธรรมท น าสนใจ อ กท งความสวยงามทางธรรมชาต ท ม แม น ำดาน บไหลผ านกลางเม องทำให เม อง แบ งออกเป นสองฝ งค อเม องเก า หร อ บ ดา ท ย งคงความสวยงามของประว ต ศาสตร อ นเก าแก และเม องใหม หร อ เปสต ท ม ความหร หราท นสม ย และย งม เร องเล าว า เป นท แรกในโลกท สร างรถไฟใต ด น แต เป ดใช ท หล งรถไฟใต ด นของอ งกฤษ คนตกท อค ม ล Man at Work ท โด งด ง ณ แห งน เคยถ กรถชนมาแล วถ ง 2 คร ง ในป จจ บ นจ งม ป ายเข ยนว า Man at Work ป กอย บร เวณด งกล าว เป นส ญล กษณ ช วงท เป น คอมม วน สต และตำนานย งกล าวต อไปว าอาจจะเป นค ณล งท เหน ดเหน อยก บการทำงาน อยากจะพ กผ อนบ างตามประสาคนทำงานหน ก เด นทางส บ ดาเปสต ประเทศฮ งการ ใช เวลาประมาณ 2.30 ชม. ป อมปราการซ ตาเดลล า จ ดชมว วเม องเก าแก ท ได ร บความน ยมในหม น กท องเท ยวอย างมาก ไม ว าจะเป น ว วช วงกลางว นหร อกลางค น ต งอย ใจกลางเม องบ ดาเปสต ฝ งท ศตะว นตกบนเขาเกลเล ต ซ งเป นช อของบาทหลวงท ได นำศาสนาศร สต เข ามาส ฮ งการ เขาแห งน ม ความส งถ ง 235 เมตร บร เวณรอบๆป อมแห งน จะม ร านขายของมากมาย ร บประทานอาหารค ำ ณ ภ ตตาคารอาหารพ นเม องแบบก ลาช SPICY SPECIAL DISH ซ ปก ลาชสไตล แมกยาร พร อมพร กปาปร ก า เผ ดร อนถ งใจ นำท านส ท พ ก NOVOLTEL HOTEL, BUDAPEST หร อเท ยบเท า

9 8 GRAPES EAST EUROPE E01_3 ว นท 7 บ ดาเปสต จ ต ร สฮ โร ป อมชาวประมง โบสถ แมทธ อ ส พาร นดอร ฟ (ออสเตร ย) อ สระช อปป ง ณ พาร นดอร ฟ เอ าท เลท เว ยนนา ร บประทานอาหารเช า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) จต ร สฮ โร สถานท รำล กถ งการสร างชาต และการรอดพ นจากการปกครองแบบคอมม วน สต สร างข นเพ อเฉล มฉลองการก อต งฮ งการ ครบ 1000 ป บนยอดเสาโคร นเธ ยนคอล มน ส ง 36 เมตร ประด บด วยร ปอาร คแลนเจ ลกราเบร ยล ถ อมงก ฎของกษ ตร ย สเตฟาน รอบฐานประด บด วยร ปป นเจ าชายอาร พ ดทรงม านำห วหน าเผ าแมกยาร อ ก 6 คน ป อมชาวประมง ป อมกรวยแหลม 7 ยอด สร างข นเม อต นศตวรรษท 20 เป นจ ดชมว วท วท ศน รอบเม อง ท สวยท ส ด ซ งเราสามารถเห นต กร ฐสภาได จากจ ดน และท น ย งเป นอน สรณ สถานท สร างไว เพ อรำล กถ งความกล าหาญของชาวประมง ผ เส ยสละช ว ตปกป องบ านเม อง ในคราวท ถ กชาวมองโกลเข ามาร กราน เด นทางส พาร นดอร ฟ ประเทศออสเตร ย ใช เวลาประมาณ 2.30 ชม. พาร นดอร ฟ เอ าท เลท ต งอย ท เม อง Parndoff ชานกร งเว ยนนาไปประมาณ 3040 นาท เป นศ นย รวมส นค า แฟช นหลากหลายแบรนด ท ครอบคล มต งแต ส นค าแฟช นท วไป ก ฬา เคร องประด บ และส นค าแบรนด ด งอย าง Prada, Gucci, Polo Ralph Lauren ฯลฯ ร บประทานอาหารค ำอ สระตามอ ธยาศ ย เด นทางส เว ยนนา ประเทศออสเตร ย ใช เวลาประมาณ 2 ชม. นำท านส ท พ ก SAVOYEN HOTEL, VIENNA หร อเท ยบเท า ว นท 8 เว ยนนา เข าชมพระราชว งเช นบร นน ฮ นเด ร ทว สเซอร เฮ าส ร งสตราเซ มหาว หารเซนต สต เฟ น ช อปป ง ร บประทานอาหารเช า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) พระราชว งเช นบร นน (ชมด านใน) พระราชว งฤด ร อนของราชวงศ ฮ บสบ ร ก ซ งแปลว าน ำพ งาม พระราชว งม ส เหล อง ท ม ช อเร ยกเฉพาะว า ส เหล องเทเรซ า สร างข นโดยพระนางมาเร ยเทเรซ า ม ไกด ท องถ นบรรยายด านใน นำชมความงามภายในพระราชว งกว า 20 ห อง ท ตกแต งไว อย างสวยงาม อาท ห องบรรทม ห องบอลร มท ใช เต นรำหร อแสดงดนตร โบสถ แมทธ อ ส เด มโบสถ แห งน เป นโบสถ พระแม มาร สร างข นในสม ยศตวรรษท 13 โบสถ น เคยใช จ ดพ ธ สวมมงก ฎให กษ ตร ย มาแล วหลายพระองค ช อของโบสถ แห งน มาจากช อ กษ ตร ย แมทธ อ ส กษ ตร ย ผ มากด วยความสามารถ ป จจ บ นโบสถ แห งน ย งได ร บการ ข นทะเบ ยนเป นมรดกโลกอ กด วย ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคารอาหารจ น

10 9 GRAPES EAST EUROPE E01_3 ฮ นเด ร ทว สเซอร เฮ าส ย านบ านสไตล เอ กเพรสช นน ส สร างโดยศ ลป นชาวออสเตร ย ฟร เดนส ไรซ ฮ นเด ร ทว สเซอร เอาต กเก าๆมาด ดแปลง แหวกแนวความค ดเด มๆท ศ ลปะอย ในกรอบ ด วยการแต งแต มส ส นท สดใส เล นก บลวดลายและเส นคดเค ยว รวมถ งความเป นหน ง เด ยวก บธรรมชาต ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคารอาหารไทย มหาว หารเซนต สต เฟ นส หร อสเตฟานส โดม ต งอย ใจเป นสง ากลางกร งเว ยนนานานกว า 800 ป เป นมหาว หาร ศ ลปะแบบโรม นเนสก ผสมก บโกธ คท ส งเด น ภายในม ร ปป นทางศาสนาประด บบนเสา หน าต างกระจกส ออร แกนและแท นบ ชา และเป นท ฝ งพระศพของกษ ตร ย แห งราชวงศ ฮ บส บ ร ก ซ งภายในม ความหร หราอล งการตามสไตล ของโบสถ คาทอล ก SIGNATURE DESSERT SACHERTORTE เค กช อคโกแลต แบ งช นด วยแอปร คอต ช อด งของเว ยนนา ช อปป งถนนคาร ทเนอร ย านช อปป งหล กของเว ยนนาท เต มไปด วยส นค าแบรนด เนมหลากหลายย ห อ ช นนำตลอดสองข างทาง เป นถนนคนเด นแห งกร งเว ยนนา ถนนเส นน ท านสามารถเด นต อไปย งโอเปร าเฮ าท ถนนเส นน ย งเช อมต อวงแหวนร งสตราเซ ร บประทานอาหารค ำ ณ ภ ตตาคารอาหารพ นเม อง เส ร ฟซ โครงหม รมคว น และป ดท ายด วยของหวาน Sacher Cake ช อด งของเว ยนนา นำท านส ท พ ก SAVOYEN HOTEL, VIENNA หร อเท ยบเท า ว นท 9 เว ยนนา กร งเทพฯ TG 937 ( ) ร บประทานอาหารเช า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) นำท านเด นทางส สนามบ นเม องเว ยนนา เพ อตรวจเช คเอกสารการเด นทางและส มภาระ เตร ยมต วเด นทางกล บกร งเทพฯ น. ออกเด นทางส กร งเทพฯ โดยสายการบ นไทยเท ยวบ นท TG937 ว นท เด นทางถ งสนามบ นส วรรณภ ม กร งเทพฯ โดยสว สด ภาพ

11 อ ตราค าบร การ เด นทางว นท ผ ใหญ (ห องละ 23 ท าน) เด กต ำกว า 12 ป พร อมเต ยง พ กรวมก บผ ใหญ 1ท าน เด กต ำกว า 12 ป พร อมเต ยง พ กรวมก บผ ใหญ 2 ท าน พ กเต ยงเด ยว ม.ค ก.พ ม.ค ไม รวมต ว รวมต ว 84, , , , , , , ,900. หมายเหต : กร ณาอ านเง อนไขให ละเอ ยดก อนทำการจองท วร และชำระม ดจำ *** การเด นทางในแต ละคร งต องม ผ เด นทางจำนวน 10 ท านข นไป *** ราคาน อาจม การเปล ยนแปลง เน องจากค าความผกผ นของน ำม นเช อพล งและอ ตราแลกเปล ยนท อาจเก ดข นได หล งจากการออกเอกสารน *** ทางสายการบ นไม ร บจองท น ง Long Leg ล กค าต องช แจงเหต ผลหน าเคาเตอร เช คอ น ณ ว นเด นทางด วยต วเอง เพ อให เจ าหน าท ได พ จารณา *** ในกรณ ออกต วเคร องบ นไปแล ว ล กค าไม สามารถเด นทางได ทางสายการบ นไม อน ญาตให เปล ยนช อผ เด นทางท กกรณ และทางบร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ในการค นค าบร การเน องจากทางบร ษ ทฯ ชำระค าโรงแรม ค าเคร องบ น ยานพาหนะ และอาหารล วงหน าไปแล ว *** ทางบร ษ ทฯ ไม ม น ำด มให บร การ *** **ควรเผ อเวลาจองท วร อย างน อย 40 ว น ก อนกร ปเด นทาง เน องจากม ผลต อการจองค วว ซ า** ในกรณ ท ท านจองท วร เข ามาล าช ากว าเวลาท แนะนำไว รบกวนสอบถามทางเจ าหน าท อ กคร ง

12 นำท านเข าส ท พ ก WYNDHAM GRAND SALZBURGE, SALZBURGE หร อ เท ยบเท า อ ตราน รวม ค าต วเคร องบ นไปกล บ ช นประหย ด (เด นทางไปกล บพร อมกร ปเท าน น) เส นทางและสายการบ นตามระบ ในรายการ ค าภาษ สนามบ นและค าภาษ น ำม นตามรายการท วร ทางบร ษ ทฯ ค ดอ ตรา ณ ว นท 04 ก นยายน 2562 หากทางสายการบ นม การเร ยกเก บเพ มจากว นด งกล าว ทางบร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ในการเร ยกเก บจากท านตามความเป นจร ง ค ารถปร บอากาศนำเท ยวตามระบ ไว ในรายการพร อมคนข บรถท ชำนาญเส นทาง กฎหมายในย โรปไม อน ญาตให คนข บรถเก น 12 ช.ม./ว น ค าเข าชมสถานท ต างๆตามท ระบ ไว ในรายการ โรงแรมตามระบ หร อเท ยบเท า (ห องละ 23 ท าน) พร อมอาหารเช า โรงแรมส วนใหญ ในย โรปจะไม ม เคร องปร บอากาศ เน องจากอย ในแถบท ม อ ณหภ ม ต ำและราคาโรงแรมจะปร บข น 34 เท าต ว หากว นเข าพ กตรงก บงานเทศกาลเทรดแฟร หร อการประช มต างๆ อ นเป นผลท ทำให ต องม การปร บเปล ยนย ายเม องโดยคำน งถ งความเหมาะสมเป นหล ก ค า Coach Tax และค าภาษ ผ านเข าเม องต างๆ ค าท ปพน กงานข บรถในย โรป โดยเฉล ย 2 ย โร / ท าน / ว น ค าธรรมเน ยมในการย นว ซ า (กล มเชงเก นว ซ า) พร อมค าประก นส ขภาพ ค าธรรมเน ยมว ซ า ทางสถานท ตไม ค นให ท านไม ว าท านจะผ านการพ จารณาหร อไม ก ตาม ค าอาหารท ระบ ในรายการ ให ท านได ล มลองอาหารท องถ นรสเล ศในแต ละประเทศ ค าบร การนำท วร โดยห วหน าท วร ผ ม ประสบการณ นำเท ยวคอยด แลอำนวยความสะดวก ตลอดการเด นทาง 1 ท าน ค าประก นอ บ ต เหต ในการเด นทางวงเง นท านละ 1,500,000 บาท และค าร กษาพยาบาลอ นเน องมาจากอ บ ต เหต และการเจ บป วยในวงเง นท านละ 2,000,000 บาท ของบร ษ ทน วแฮมพ เชอร อ นช วร นส จำก ด สมนาค ณท กท านด วยกระเป า ท านละ 1 ใบ อ ตราน ไม รวม ค าดำเน นการทำหน งส อเด นทาง (พาสปอร ต) ค าใช จ ายส วนต ว อาท ค าโทรศ พท, ค าซ กร ด, ค าเคร องด มและอาหารนอกเหน อจากท ระบ ในรายการ ค าอาหารและเคร องด มท ส งพ เศษในร านอาหาร นอกเหน อจากท บร ษ ทฯจ ดให ยกเว นจะตกลงก นเป นกรณ พ เศษ ค าพน กงานยกกระเป าในโรงแรม ส มภาระส วนต วจะอย ในความด แลของท านเองตลอดการเด นทาง เง อนไขการเด นทาง บร ษ ทฯขอสงวนส ทธ ในการยกเล กการเด นทางกรณ ม ผ เด นทางต ำกว า 10 ท านโดยจะแจ งให ผ เด นทางทราบล วงหน าก อนเด นทาง 15 ว น บร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ในการปร บเปล ยนโปรแกรมเพ อความเหมาะสมโดยม ต องแจ งล วงหน า สาเหต อ นเน องมาจากการล าช าของสายการบ น การน ดหย ดงาน, ภ ยธรรมชาต, การก อว นาศภ ย, การก อจลาจล, อ บ ต เหต ฯลฯ โดยจะคำน งถ งผลประโยชน ของผ เด นทางเป นสำค ญ บร ษ ทฯจะไม ร บผ ดชอบค าใช จ ายท เก ดข นหากท านถ กปฏ เสธการเข าเม องอ นเน องจากการกระทำท ส อไปในทางผ ดกฎหมาย หร อการหลบหน เข าเม องฯลฯและจะไม ค นเง นค าท วร ท ชำระมาแล ว บร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ในการยกเล กการเด นทางในกรณ ท เก ดภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต อาท ส นาม แผ นด นไหว ภ เขาไฟระเบ ด อ ทกภ ย วาตภ ย ฯลฯ อ นนอกเหน อจากการควบค มของบร ษ ทฯ โดยทางบร ษ ทฯ จะขอเก บเฉพาะค าใช จ ายท เก ดข นตามจร งเท าน น เช น ค าม ดจำต วเคร องบ น, ค าว ซ าในกรณ ท ย นว ซ าแล ว และค าวางม ดจำห องพ ก ฯลฯ

13 การชำระเง น ส งใบจองท วร และชำระเง นม ดจำภายใน 3 ว นน บจากว นท จอง เง นม ดจำถ อเป นการย นย นการจองของท าน 1. ย โรป ท านละ 20,000 บาท 2. ญ ป น ออสเตรเล ย น วซ แลนด จ น เกาหล เว ยดนาม ส งคโปร ไต หว น พม า ท านละ 10,000 บาท ชำระค าท วร ส วนท เหล อท งหมดล วงหน า 20 ว นก อนเด นทาง ช วงเทศกาล หร อ High Season (เทศกาลป ใหม ตร ษจ น ตลอดเด อนเมษายน ว นแรงงาน และตลอดเด อนต ลาคม ต องชำระล วงหน า 25 ว นก อนการเด นทาง หากท านไม ชำระเง นส วนท เหล อตามกำหนดว นด งกล าว ทางบร ษ ทฯ ถ อว าท านยกเล กการเด นทางโดยไม ม เง อนไข และขอสงวนส ทธ ในการค นเง นตามเง อนไขการยกเล ก การยกเล ก ยกเล กก อนออกเด นทาง 45 ว น ช วงเทศกาล ยกเล กก อนออกเด นทาง 60 ว น ตลอดเด อนเมษายน ยกเล กก อนออกเด นทาง 60 ว น ยกเล กก อนออกเด นทาง 4430 ว น ช วงเทศกาล ยกเล กก อนออกเด นทาง 5945 ว น ตลอดเด อนเมษายน ยกเล กก อนออกเด นทาง 5945 ว น ค นเง นม ดจำท งหมด ห กเง นม ดจำ 50%/ท าน ยกเล กก อนออกเด นทาง 2921 ว น ช วงเทศกาล ยกเล กก อนออกเด นทาง 4430 ว น ตลอดเด อนเมษายน ยกเล กก อนออกเด นทาง 4430 ว น ยกเล กก อนออกเด นทาง 2015 ว น ช วงเทศกาล ยกเล กก อนออกเด นทาง 2920 ว น ตลอดเด อนเมษายน ยกเล กก อนออกเด นทาง 2920 ว น ยกเล กก อนออกเด นทาง 14ว นเด นทาง กรณ ต วเคร องบ นเป นต วราคาพ เศษ หร อต วแบบ NonRefund ช วงเทศกาล ยกเล กก อนออกเด นทาง 19ว นเด นทาง ตลอดเด อนเมษายน ยกเล กก อนออกเด นทาง 19ว นเด นทาง ห กเง นม ดจำ 100%/ท าน ห กเง นค าท วร 50%/ท าน ห กเง นค าท วร 80%/ท าน ห กเง นค าท วร 100%/ท าน ห กเง นค าท วร 80%/ท าน ห กเง นค าท วร 100%/ท าน หากท านยกเล กการเด นทางเง อนไขใดเง อนไขหน ง แต ท านสามารถหาผ เด นทางมาแทนได โดยสามารถย นขอว ซ าได ท นตามกำหนดเวลา ทางบร ษ ทฯ ขอค ดค าใช จ ายเพ ม ค อค าว ซ า และค าเปล ยนช อต วเคร องบ นเท าน น ท งน ต องไม อย ในเง อนไขต วท ไม อน ญาตให เปล ยนช อ และไม อน ญาตให ค นบ ตรโดยสาร หากท านยกเล กการเด นทาง อ นเน องมาจากบ คคลใดบ คคลหน งในคณะของท านไม ได ร บการพ จารณาว ซ าไม ว าด วยเหต ผลใดๆก ตาม อ นเป นการพ จารณาจากสถานฑ ต ซ งการยกเล กเฉพาะบ คคลหร อการยกเล กพร อมก นท งหมด ให ถ อเป นการยกเล กตามเง อนไข ของว นเวลาท ยกเล กด งกล าวข างต น ในกรณ ท ท านไม แน ใจว าจะได ร บการพ จารณาอน ม ต ว ซ าจากทางสถานฑ ต ทางบร ษ ทฯ ขอแนะนำให ท านย นว ซ าแบบเด ยว ซ งจะร ผลเร วกว าการย นว ซ าแบบกร ป

14 การขอเปล ยนแปลงว นเด นทาง หากผ เด นทางม ความประสงค จะขอเปล ยนแปลงว นเด นทางสามารถทำได โดยไม เส ยค าใช จ าย ตามเง อนไข ด งน 1. ล วงหน าก อนการเด นทาง 21 ว นในช วงปกต 2. ล วงหน าก อนการเด นทาง 30 ว นก อนการเด นทางในช วงเทศกาลหร อ High Season (เทศกาลป ใหม, ตร ษจ น, ตลอดเด อนเมษายน, พฤษภาคมและเด อนต ลาคม) ต วเคร องบ น ในการเด นทางเป นหม คณะผ โดยสารจะต องเด นทางไปกล บพร อมก นหากต องการเล อนว นเด นทางกล บท านจะต องชำระค าใช จ ายส วนต าง ท สายการบ นเร ยกเก บและการจ ดท น งของกร ปเป นไปโดยสายการบ นเป นผ กำหนดซ งทางบร ษ ทฯไม สามารถเข าไปแทรกแซงได และในกรณ ยกเล กการเด นทางถ าทางบร ษ ทฯได ดำเน นการออกต วเคร องบ นไปแล วผ เด นทางต องรอ Refund ตามระบบของสายการบ นเท าน น และหากท านไม แน ใจในว นเด นทางด งกล าวกร ณาตรวจสอบก บเจ าหน าท ฯเพ อย นย นในกรณ ท ต วเคร องบ นสามารถทำ Refund ได หร อไม ก อนท ท านจะชำระเง นค าท วร ส วนท เหล อ การสะสมไมล ของสายการบ น การเด นทางเป นหม คณะของการบ นไทยในกรณ ต วกร ปสามารถสะสมไมล ก บเคร อ Star Alliance ได 50%, ออสเตร ยนแอร ไลน 100% ส วนสายการบ นฟ นแอร, ล ฟฮ นซ า, สแกนด เนเว ยนแอร ไลน, ส งคโปร แอร ไลน ข นอย ก บเง อนไขการสะสมไมล ของสายการบ นน นๆ ซ งการเปล ยนแปลงเง อนไขบางส วนหร อท งหมดเป นส ทธ ของสายการบ นเท าน น ค าธรรมเน ยมน ำม นเช อเพล งและค าประก นว นาศภ ยทางอากาศ ค ดตามอ ตราท ทางสายการบ นปร บค าธรรมเน ยม ณ ว นท ล าส ดท ม การปร บค าธรรมเน ยม หากสายการบ นม การปร บข นราคาในภายหล งถ อเป นค าท วร ส วนเพ มท ทางบร ษ ทฯขอสงวนส ทธ ในการเร ยกเก บตามความเป นจร งณว นท ออกต ว โรงแรมและห องพ ก ห องพ กในโรงแรมเป นแบบห องพ กค (Twin / Double) ในกรณ ท ท านม ความประสงค จะพ กแบบ 3 ท าน / 3 เต ยง (Triple Room) ข นอย ก บข อจำก ดของห องพ กและการวางร ปแบบของห องพ กของแต ละโรงแรมซ งม กม ความแตกต างก นซ งอาจจะทำให ท านไม ได ห องต ดก น ตามท ต องการ โรงแรมหลายแห งในย โรปจะไม ม เคร องปร บอากาศเน องจากอย ในแถบท ม อ ณหภ ม ต ำเคร องปร บอากาศท ม จะให บร การในช วงฤด ร อนเท าน น ในกรณ ท ม การจ ดประช มนานาชาต (Trade Fair) เป นผลให ค าโรงแรมส งข น 34 เท าต วบร ษ ทฯขอสงวนส ทธ ในการปร บเปล ยน หร อย ายเม องเพ อให เก ดความเหมาะสม โรงแรมในย โรปท ม ล กษณะเป น Traditional Building ห องท เป นห องเด ยวอาจเป นห องท ม ขนาดกะท ดร ดและไม ม อ างอาบน ำ ซ งข นอย ก บการออกแบบของแต ละโรงแรมน นๆและห องแต ละห องอาจม ล กษณะแตกต างก นด วยหากท านต องการความสะดวกสบาย และห องใหญ กว าท านสามารถจ ายเพ มเป นห องแบบ Double Single Useได กระเป าและส มภาระเด นทาง น ำหน กกระเป าและส มภาระเด นทาง สายการบ นอน ญาตให บรรท กใต ท องเคร องบ นค อ 30 ก โลกร ม (สำหร บผ โดยสารช นประหย ด / Economy Class) หากส มภาระม น ำหน กเก น สายการบ นม ส ทธ เร ยกเก บค าระวางน ำหน กเพ มได กระเป าส มภาระท ทางสายการบ นอน ญาตให นำข นเคร องได ต องม น ำหน กไม เก น 7 ก โลกร มและม ความกว าง+ยาว+ส ง ไม เก น 25 เซนต เมตร (9.75 น ว) x 56 เซนต เมตร (21.5 น ว) x 46 เซนต เมตร (18 น ว) ในบางรายการท วร ท ต องม บ นด วยสายการบ นภายในประเทศน ำหน กของกระเป าอาจจะถ กกำหนดให ต ำกว ามาตรฐานได ท งน ข นอย ก บข อกำหนดของแต ละสายการบ นซ งผ เด นทางต องเป นผ ร บผ ดชอบค าใช จ ายเอง

15 ช แจงเอกสารในการย นขอว ซ า การย นว ซ าเชงเก นท กสถานท ต ล กค าต องมาสแกนลายน วม อด วยตนเองตามว นและเวลาท สถานท ตน ดหมาย โดยจะม เจ าหน าท ของบร ษ ทฯ คอยอำนวยความสะดวกท สถานท ต 1. พาสปอร ตเล มจร ง ม อาย การใช งานคงเหล อไม ต ำกว า 6 เด อน (น บจากว นส ดท ายของโปรแกรมท จะเด นทาง จนถ งว นหมดอาย บนหน าพาสปอร ต) ** กรณ ม พาสปอร ตเล มเก าท เคยม ว ซ าในกล มประเทศเชงเก น หมดอาย ไปแล วไม เก น 3 เด อน ควรนำมาแสดงเพ มเต มเพ อให ง ายต อการอน ม ต ว ซ า ** พาสปอร ตต องม หน าว างอย างน อย 6 หน า พาสปอร ตท ชำร ดหร อฉ กขาดไม สามารถใช งานได 3.5 ซ.ม. 2. ร ปถ ายส ขนาด 2 น ว 2 ร ป (ย นว ซ าฝร งเศส 3.5 x 4.5 CM) หน าตรง ไม สวมแว นตา หมวก หร อผ าคล มศ รษะใดๆ ยกเว นผ าคล มศ รษะทางศาสนา ห ามสวมเคร องประด บ เช น สร อยคอ ต างห ฯลฯ ฉากหล งเป นส ขาวเท าน น พ มพ บนกระดาษท ใช สำหร บการถ ายร ปท ม ค ณภาพด ควรม อาย ไม เก น 6 เด อน และเหม อนก นท ง 2 ร ป ** ในกรณ ร ปถ ายไม ถ กต องตามมาตรฐานท ทางสถานท ตกำหนดไว ทางสถานท ตอาจแจ งคำร องให ถ ายร ปใหม ซ งอาจส งผลให การอน ม ต ว ซ าล าช า ** (ย นว ซ าอ งกฤษ ไม ต องใช ร ปถ าย) 3. สำเนาทะเบ ยนบ าน / สำเนาบ ตรประชาชน หร อบ ตรข าราชการ / สำเนาใบเปล ยนช อสก ล / สำเนาทะเบ ยนสมรส ทะเบ ยนหย า / สำเนาส ต บ ตรในกรณ อาย ไม ถ ง 20 ป บร บ รณ 4. หน งส อร บรองการทำงาน (ม อาย ไม เก น 1 เด อน น บจากว นท ขอว ซ า) 4.1 กรณ พน กงานบร ษ ท (กร ณาระบ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบ ช อสถานท ต) หน งส อร บรองออกโดยบร ษ ท/ส งก ด ท ท านทำงานอย เป นภาษาอ งกฤษเท าน น โดยระบ ตำแหน ง, อ ตราเง นเด อนในป จจ บ น, ว นเด อนป ท เร มทำงานก บบร ษ ท ** หน งส อร บรองการทำงาน จะต องพ มพ ลงบนห วกระดาษบร ษ ท พร อมประท บตราบร ษ ท และลงนามโดยผ ม อำนาจ จ งถ อเป นสมบ รณ 4.2 กรณ ท เป นเจ าของก จการ ขอสำเนาใบทะเบ ยนการค า, ใบทะเบ ยนพาณ ชย หร อหน งส อร บรองบร ษ ทท ค ดสำเนาไว ไม เก น 3 เด อน ** ถ าใช ใบทะเบ ยนพาณ ชย หร อทะเบ ยนการค าต องม ช อเป นเจ าของก จการ / หน งส อร บรองบร ษ ทต องม ช อเป นคณะกรรมการเท าน น 4.3 กรณ เกษ ยณอาย ต องทำจดหมายช แจงตนเอง สามารถออกเองหร อใช แบบฟอร มท ทางบร ษ ทส งให ก ได ** สำหร บผ ท ม อาย เก น 60 ป สามารถแสดงสถานะของตนเองเป นผ เกษ ยณอาย ได 4.4 อาช พอ นๆ ในกรณ ท ประกอบอาช พอ สระ, แม บ าน หร อค าขายไม ได จดทะเบ ยนการค า ฯลฯ อาช พท ไม สามารถออกหน งส อร บรองการทำงานได ต องทำจดหมายช แจงตนเอง สามารถออกเองหร อใช แบบฟอร มท ทางบร ษ ทส งให ก ได 4.5 กรณ เป นน กเร ยนและน กศ กษา จะต องม หน งส อร บรองจากสถาบ นการศ กษา ต วจร ง เป นภาษาอ งกฤษเท าน น 5. หล กฐานการเง น ยอดอ พเดทล าส ด คงเหล อไม ต ำกว า 100,000 บาท 5.1 กรณ ย นว ซ า ณ สถานท ตสาธารณร ฐเชค เนเธอร แลนด และอ งกฤษ (อ พเดทล าส ดภายในเด อนท จะทำการย นว ซ า) BOOK BANK บ ญช ออมทร พย ย อนหล ง 6 เด อน ทำสำเนาต งแต หน าแรกท ม ช อ จนถ งหน าส ดท ายท อ พเดท หร อ STATEMENT บ ญช ออมทร พย ย อนหล ง 6 เด อน ออกโดยธนาคาร พร อมประท บตราธนาคารและเซ นต กำก บโดยเจ าหน าท ธนาคารท กหน า 5.2 กรณ ย นว ซ า ณ สถานท ตสว สเซอร แลนด และฝร งเศส (อ พเดทล าส ดภายในเด อนท จะทำการย นว ซ า) STATEMENT บ ญช ออมทร พย ย อนหล ง 6 เด อน ออกโดยธนาคาร พร อมประท บตราธนาคารและเซ นต กำก บโดยเจ าหน าท ธนาคารท กหน า 5.3 กรณ ย นว ซ า ณ สถานท ตอ ตาล ( รายการเด นบ ญช อ พเดทล าส ดภายใน 7 ว นก อนย นว ซ า) BOOK BANK บ ญช ออมทร พย ย อนหล ง 4 เด อน ทำสำเนาต งแต หน าแรกท ม ช อ จนถ งหน าส ดท ายท อ พเดท หร อ STATEMENT บ ญช ออมทร พย ย อนหล ง 4 เด อน ออกโดยธนาคาร พร อมประท บตราธนาคารและเซ นต กำก บโดยเจ าหน าท ธนาคารท กหน า ** สำหร บสถานท ตอ ตาล กรณ เล อกใช สำเนาบ คแบงค รายการเด นบ ญช ย อนหล งห ามกระโดดข ามเด อน การกระโดดข ามเด อน ต วอย างเช น ย อนหล ง 4 เด อน มกราคม, ก มภาพ นธ, เมษายน, พฤษภาคม (ข ามรายการเด อน ม นาคม ไป) ถ าข ามเด อนต องขอ Statement ท ออกโดยธนาคาร ในกรณ Statement ย งม กระโดดข ามเด อนอ ก ต องออกเอกสารช แจงควบค ก บ Statement *** SPONSOR ในกรณ ท เด นทางเป นครอบคร วหากใช บ ญช ใดบ ญช หน งในการย นว ซ าต องออกหน งส อร บรองค าใช จ ายให บ คคลในครอบคร วด วย ซ งท านท สามารถร บรองค าใช จ ายให อ กท านได ต องเป น พ อ แม พ น อง ซ งม เอกสารแสดงความส มพ นธ (ท กสถานท ตจะร บพ จารณาเฉพาะบ ญช ออมทร พย / ไม ร บพ จารณาบ ญช ฝากประจำท ไม ม การเคล อนไหว และบ ญช กระแสรายว นในท กกรณ ) 4.5 ซ.ม.

16 6. BANK GUARANTEE หน งส อร บรองการเง นหร อหน งส อร บรองบ ญช (หน งส อร บรองการเง นอ พเดท 15 ว นก อนย นว ซ า) ออกโดยธนาคาร ซ งเป นธนาคารเด ยวก นก บ BOOK BANK ท ใช เป นหล กฐานในการย นว ซ าเท าน น *** สำหร บย นขอว ซ า ณ สถานท ตสว สเซอร แลนด, ฝร งเศส และอ ตาล เท าน น*** 7. กรณ ท บร ษ ทของท านเป นผ ร บผ ดชอบค าใช จ ายในการเด นทางให ก บผ เด นทางท งหมดนอกเหน อจากเอกสารข อ 1 6 แล ว ทางบร ษ ทจะต องออกจดหมายอ กหน งฉบ บเพ อแสดงความร บผ ดชอบต อค าใช จ ายและการกล บมาทำงานของท านโดยระบ ช อผ เด นทาง และเหต ผลท จ ดการเด นทางน ในจดหมายด วย 8. กรณ เด กอาย ต ำกว า 20 ป เด นทางไปก บบ ดาหร อมารดาท านใดท านหน ง ต องทำจดหมายย นยอมโดยท บ ดาหร อมารดาจะต องไปย นเร อง แสดงความจำนงค ในการอน ญาตให บ ตรเด นทางไปก บอ กท านหน งได ณ ท ว าการอำเภอหร อเขตโดยม นายอำเภอหร อผ อำนวยการเขต ลงลายม อช อและประท บตราร บรองจากทางราชการอย างถ กต อง 9. การบ ดเบ อนข อเท จจร งอาจถ กระง บม ให เด นทางเข าประเทศในกล มเชงเก นเป นการถาวรและหากถ กปฏ เสธว ซ า สถานท ตไม ค นค าธรรมเน ยม ท ได ชำระไปแล วและหากต องการขอย นคำร องใหม ก ต องชำระค าธรรมเน ยมใหม ท กคร ง 10. ในกรณ สถานท ตขอเอกสารเพ มเต ม ทางบร ษ ทฯ ใคร ขอรบกวนท านจ ดส งเอกสารด งกล าวตามท สถานท ตฯ แจ งมา 11. กรณ ท ท านยกเล กการเด นทางภายหล งจากได ว ซ าแล วทางบร ษ ทฯขอสงวนส ทธ ในการแจ งสถานท ต ยกเล กว ซ าของท านเน องจาก การขอว ซ าในแต ละประเทศจะถ กบ นท กไว เป นสถ ต ในนามของบร ษ ทฯ 12. หากท านถ กปฏ เสธว ซ าจากสถานท ต ไม ว าด วยเหต ผลใดก ตามซ งสถานท ตได พ จารณาแล ว ทางบร ษ ทฯ ถ อว าท านต องยกเล กการเด นทาง โดยปร ยาย และจะถ กห กเง นตามเง อนไขการยกเล กด านบน 13. เม อท านได ชำระเง นม ดจำหร อท งหมด ไม ว าจะเป นการชำระผ านบ ญช ของบร ษ ทฯหร อชำระโดยตรงก บทางบร ษ ทฯ จะขอถ อว าท านร บทราบ และยอมร บในเง อนไขต างๆของบร ษ ทฯท ได ระบ ไว โดยท งหมด ทางสถานท ตจะร บพ จารณาเฉพาะท านท ม เอกสารพร อมและม ความประสงค ท จะเด นทางไปท องเท ยวย งประเทศ ตามท ระบ เท าน น การปฏ เสธว ซ าอ นเน องมาจากหล กฐานในการขอย นว ซ าปลอมหร อผ ดว ตถ ประสงค ในการย นขอว ซ าท องเท ยวทางบร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ในการค นเง น