ว นแรก สนามบ นส วรรณภ ม น. ท าอากาศยานส วรรณภ ม อาคารผ โดยสารขาออก ช น 4 เคาน เตอร D สายการบ นไทย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ว นแรก สนามบ นส วรรณภ ม น. ท าอากาศยานส วรรณภ ม อาคารผ โดยสารขาออก ช น 4 เคาน เตอร D สายการบ นไทย"

Transcription

1 ว นแรก สนามบ นส วรรณภ ม น. พร อมคณะ ณ ท าอากาศยานส วรรณภ ม อาคารผ โดยสารขาออก ช น 4 เคาน เตอร D สายการบ นไทย เจ าหน าท ของบร ษ ทฯ คอยให การต อนร บด แลด านเอกสารและส มภาระในการ เด นทาง *** หมายเหต เพ อความสะดวกของการเคล อนย ายส มภาระของท าน (เน องจากในค นแรก ท พ กต งอย ในต วเม องเก า เชสก คร มลอฟ ซ งรถไม สามารถเข าถ งโรงแรมได จาเป นต องม การขนกระเป าเข าเม องเก าโดยรถโดยสารขนาดเล ก) จ งขอแนะน าให ท านแบ งส มภาระเป น กระเป าเด นทางขนาดเล กเพ อความสะดวกในการขนย ายเข าโรงแรม*** ว นท สอง กร งเทพฯ ม วน ค (เยอรมน ) TG 924 ( ) ซาลส บวร ก (ออสเตร ย) สวนม ราเบล บ านเก ดโมสาร ท เชสก คร มลอฟ (สาธารณร ฐเชค) ปราสาทคร มลอฟ (ด านนอก) ชมเม องมรดกโลก น. ออกเด นทางส ม วน ค โดยสายการบ นไทย เท ยวบ นท TG 924 (ใช เวลาประมาณ ชม.) น. เด นทางถ ง สนามบ นเม องม วน ค ประเทศเยอรมน ผ านข นตอนการตรวจคนเข าเม องและพ ธ การ ทางศ ลกากรเร ยบร อยแล ว เด นทางข ามพรมแดนเยอรม น-ออสเตร ย เข าส เม อง ซาลส บวร ก 1

2 (Salzburg) เม องเล กๆท แสนจะโรแมนต กของประเทศออสเตร (ใช เวลาประมาณ 2 ชม.)ซาลส บวร กเพ งได ร บการข นทะเบ ยนเป นมรดกโลกจากองค กรย เนสโก เม อป 1997 ในอด ตท น เป นเม องท ม ช อเส ยงด านการทาเหม องเกล อจนร ารวยและเม องน ย งเคยใช เป นสถานท ถ ายทา ภาพยนตร ช อก อง โลก The Sound of Music นอกจากน ย งเป นเม องเก ดของค ตกว เอกของโลก โมสาร ท ซ งเราจะได ชมก บ บ านเก ดโมสาร ท เลขท 9 ถนน Getreidegasse ซ งป จจ บ นได เปล ยนสภาพกลายเป น พ พ ธภ ณฑ เพ อให ความร ก บผ ท สนใจได ส มผ สโลกของศ ลป นเอกพร อมท งส มผ ส ร ปป นโมสาร ท อย างใกล ช ด(ชมด านนอก) และสถานท ท โดดเด นอ กแห งค อ ปราสาทโฮเฮนซาลส บวร ก ท สร างอย บนเน นเขา เข าชม สวนม ราเบล (Mirabel Garden) สวนภายในพระราชว งเด มท ตกแต งด วยพ นธ ไม หลากหลายส ส นอย างสวยงาม เต มไปด วยร ปป นและน าพ แบบบารอค เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคารอาหารจ น บ าย น าท านเด นทางส เม องมรดกโลก เชสก คร มลอฟ (Cesky Krumlov) แห งสาธารณร ฐเชค (ใช เวลาประมาณ 3 ชม.) ม กถ กเร ยกว า ไข ม กแห งโบฮ เม ย ต วเม องต งอย บนสองฝ งของแม น าว ล ตาวา (Vltava) เป นเม องท สร างข นล อมรอบปราสาทในย คคร สต ศตวรรษท 13 เน องจากเม องน เป น ศ นย กลางทางประว ต ศาสตร จ งได ร บการยกย องให เป นเม องมรดกโลกทางว ฒนธรรมและธรรมชาต จากองค กร ย เนสโก ในป 1992 ปราสาทคร มลอฟ (Krumlov Castle) ปราสาทประจาเม องท สร าง ข นเม อป ค.ศ พร อมๆก บการสร างเม องแห งน ปราสาทคร มลอฟเป นปราสาทท ใหญ เป น อ นด บสองของประเทศ รองลงมาจากปราสาทปราก หล งจากน นให ท านได อ สระเด นชมเม อง มรดกโลก เช น โบสถ เซนต ไวต ส จต ร สกลางเม องและร านรวงต างๆรอบๆเม องแห งน ค า ร บประทานอาหารค าแบบพ นเม อง ล มรสปลาเทราต พ นเม องย าง หอมน มล น น าท านเข าส ท พ ก HOTEL OLE INN,CESKY KRUMLOV หร อเท ยบเท า ว นท สาม เชสก คร มลอฟ เว ยนนา (ออสเตร ย) เข าชมพระราชว งเช นบร นน ช อปป งถนนคาร ทเนอร มหาว หารเซนต สต เฟ นส อ สระช อปป ง เช า ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) เด นทางส กร งเว ยนนา (Vienna) เม องหลวงของประเทศออสเตร ย (ใช เวลาประมาณ 3.30 ชม.) นครหลวงแห งดนตร อาย เก าแก กว า 1,000 ป ศ นย กลางอานวยการ ของจ กรวรรด ออสโตร-ฮ งกาเร ยน เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคารอาหารไทย บ าย น าชม พระราชว งเช นบร นน (Schoenbrunn Palace) พระราชว งฤด ร อนของราชวงศ ฮ บสบ ร ก สร างข นปลายศตวรรษท 17 โดยพระนางมาเร ยเทเรซ า ทรงต งพระท ยว าพระราชว งแห งน จะต อง ย งใหญ และงดงาม ไม แพ พระราชว งแวร ซายส ในกร งปาร ส น าชมความงามภายในพระราชว งกว า 20 ห อง ท ตกแต งไว อย างสวยงาม อาท เช น ห องบรรทม ห องจ ดเล ยง ห องบอลร มท ใช เต นราหร อ แสดงดนตร จากน นเด นทางส คาร ทเนอร สตร ท (Kaerntner Street) ย านช อปป งหล กของ เว ยนนาท เต มไปด วยส นค าแบรนด เนมหลากหลายย ห อช นน าตลอดสองข างทาง ชมความงามของ โบสถ เซนต สต เฟ นส (St. Stephen s Cathedral) โบสถ ศ ลปะแบบโกธ คท ส งเด นเป นสง าอย ใจ 2

3 กลางเม อง ก อนท จะให ท าน อ สระช อปป ง และพลาดไม ได ก บการจ บกาแฟต นตาร บและซ คเคอร เค กท ม ช อเส ยงของเว ยนนา ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคารอาหารพ นเม อง เส ร ฟซ โครงหม รมคว น และป ดท ายด วยของหวาน Sacher Cake ช อด งของเว ยนนา น าเข าส ท พ ก AUSTRIA TREND HOTEL SAVOYEN, VIENNA หร อเท ยบเท า ว นท ส เว ยนนา บ ดาเปสต (ฮ งการ ) จต ร สฮ โร ป อมชาวประมง โบสถ แมทธ อ ส ล องเร อแม น าดาน บ (พร อมเส ร ฟเคร องด ม) เช า ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) เด นทางข ามพรมแดนส บ ดาเปสต (Budapest) เม องหลวงของประเทศฮ งการ (ใช เวลาประมาณ 3 ชม.) ท ม ประว ต ศาสตร และว ฒนธรรมท น าสนใจ อ กท งความสวยงามทาง ธรรมชาต ท ม แม น าดาน บไหลผ านกลางเม องทาให เม องแบ งออกเป นสองฝ งค อเม องเก า หร อ บ ดา ท ย งคงความสวยงามของประว ต ศาสตร อ นเก าแก และเม องใหม หร อ เปสต ท ม ความหร หราท นสม ย และย งม เร องเล าว าเป นท แรกในโลกท สร างรถไฟใต ด น แต เป ดใช ท หล งรถไฟใต ด นของอ งกฤษ และ ย งเป นเม องท ม ช อเส ยงเร องไวน ค อ Dessert Wine (Tokaji) ซ งท านสามารถซ อกล บไปเป นของ ฝากได อ กด วย เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคารอาหารจ น บ าย เด นทางชมเม องบ ดาเปสต โดยเร มต นจาก จต ร สฮ โร (Heroes Square) ท ราล กถ งการสร างชาต และการรอดพ นจากการปกครองแบบคอมม วน สต ผ านสวนส ตว และสวนสาธารณะอ นเป นท พ กผ อนหย อนใจของชาวเม อง ท อาบน าสาธารณะแบบโรม น ผ านชมอาคารร ฐสภาท สร างในสไตล แบบน โอโกธ คท ถ อว าใหญ เป นอ นด บสามของโลก และสวยท ส ดในโลก แล วข ามส ฝ งบ ดา เพ อชม ป อมชาวประมง (Fisherman's Bastion) เป นจ ดชมว วท วท ศน รอบเม องท สวยท ส ด ซ งเรา สามารถเห นต กร ฐสภาได จากจ ดน และท น ย งเป นอน สรณ สถานท สร างไว เพ อราล กถ งความกล าหาญ ของชาวประมงผ เส ยสละช ว ตปกป องบ านเม องในคราวท ถ กชาวมองโกลเข ามาร กราน จากน น เด นทางชม โบสถ แมทธ อ ส (Matthias Church) (ด านนอก) ซ งโบสถ น เคยใช จ ดพ ธ สวมมงก ฎให กษ ตร ย มาแล วหลายพระองค ช อโบสถ มาจากช อกษ ตร ย แมทธ อ ส กษ ตร ย ผ ทรงพระปร ชาสามารถ มาก โบสถ น ย งได ร บการข นทะเบ ยนเป นมรดกโลกจากองค กรย เนสโก อ กด วย จากน นน าท าน ล องเร อแม น าดาน บ (Danube Cruise) พร อมเคร องด มเส ร ฟ ระหว างการเด นทางส มผ ส บรรยากาศอ นแสนโรแมนต ก ชมความงดงามของอาคารสถาป ตยกรรมแบบโกธ คสองฝ งแม น า ดาน บ เช น ต กร ฐสภา สะพานเชน เขาแกลเล ยต และคาสเซ ลฮ ลล ถ งแม ว าแม น าสายน จะไหลผ าน หลายประเทศในย โรป แต ว าก นว า จ ดท สวยงามท ส ดค อท บ ดาเปสต แห งน โดยเฉพาะบร เวณสะพาน เชน (Chain Bridge) ส ญล กษณ ของเม อง ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคารอาหารพ นเม องแบบก ลาชปาร ต ซ ปก ลาชสไตล แมกยาร น าท านเข าส ท พ ก COURTYARD BUDAPEST CITY CENTER, BUDAPEST หร อเท ยบเท า 3

4 ว นท ห า บ ดาเปสต บราต สลาวา (สาธารณร ฐสโลว ค) ปราสาทบราต สลาวา (ด านนอก) สะพาน UFO ชมเม องเก าบราต สลาวา ปราก (สาธารณร ฐเชค) เช า ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST) น าท านเด นทางส บราต สลาวา (Bratislava) เม องหลวงของสาธารณร ฐสโลว ค (ใช เวลาประมาณ 2 ชม.) เป นท ต งของทาเน ยบประธานาธ บด ร ฐสภา และหน วยงานภาคร ฐต างๆ และย งเป นท ต งของมหาว ทยาล ย พ พ ธภ ณฑ โรงละคร หอศ ลป และสถาบ นอ นๆ ท ม ความสาค ญ ทางเศรษฐก จ ว ฒนธรรมและการศ กษา จากน นเด นทางชม ปราสาทบราต สลาวา (Bratislava Castle) (ด านนอก) ปราสาทแห งน ต งอย บนเน นเขาคาร เบเธ ยนร มแม น าดาน บ ต ว อาคารม หอคอยส ง 80 เมตรท ง 4 ด าน ผสมผสานด วยศ ลปะแบบโกธ ค เรอเนซองส และบารอค จากต วปราสาท ท านจะสามารถเห น สะพาน UFO ส งก อสร างท ได ร บการค ดเล อกเป นหน งใน World Federation of Great Towers ของโลกน นเอง เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคารอาหารจ น บ าย เข าชมเขตเม องเก าของบราต สลาวา ผ านชมโบสถ เซนต มาร ต น โบสถ สไตล โกธ คและโรมาเนสก ซ งเป นโบสถ หล งใหญ ท ส ดและเก าแก ท ส ดของกร งบราต สลา สม ยพระนางมาเร ย เทเรซ าใช เฉล ม ฉลองในพ ธ ราชาภ เษกของพระองค เอง พลาดไม ได ท จะถ ายร ปก บร ปป นรอบเม องโดยเฉพาะร ป ป นนโปเล ยนหน าสถานท ตฝร งเศสและ ร ปป นคนตกท อค ม ล จากน นน าท านเด นทางส ปราก (Prague) สาธารณร ฐเชค (ใช เวลาประมาณ 3.30 ชม.) เม องท เต มไปด วยสถาป ตยกรรมอ นงดงาม บอกเล าเร องราวของประว ต ศาสตร อ นยาวนานกว า 2,000 ป ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคารอาหารจ น น าท านเข าส ท พ ก ANGELO HOTEL, PRAGUE หร อเท ยบเท า ว นท หก ปราก ปราสาทปราก สะพานชาร ลส จต ร สเม องเก า - ชมเม อง - อ สระช อปป ง เช า ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรม เด นทางชม ปราสาทปราก (Prague Castle) ได ช อว าเป นปราสาทโบราณท ใหญ ท ส ดในโลก สร าง โดยเจ าชายบอร วอย ในศตวรรษท 9 ด วยศ ลปะแบบโกธ ค อด ตท น เคยเป นท ประท บของกษ ตร ย แต ป จจ บ นได กลายเป นท พาน กของประธานาธ บด สาธารณร ฐเชค จากน น เด นทางส สะพานชาร ลส (Charles Bridges) สะพานเก าแก ส ญล กษณ ของเม องท สร างข ามแม น าว ลตาวา จ ดเด นของสะพาน แห งน ค อม การประด บด วยร ปป นน กบ ญถ ง 28 องค และม 1 องค ท น กท องเท ยวน ยมไปล บจนเป นส ทองอร ามผ ดก บองค อ นท ย งคงเป นส เข ยวของสาร ด ค อ น กบ ญ John Nepromuk น นเอง ท ม ส ญล กษณ เป นดาว 5 ดวงบนศ รษะ เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคารอาหารจ น บ าย เด นทางส จต ร สเม องเก า (Old Town Square) บร เวณท ม ความสวยงามและเสน ห อ นน าหลงใหล ม ศ ลปะการก อสร างท ผสมผสานหลายแบบ ท งโกธ ค เรอเนซองส และบารอค ชมอาคารบ านเร อน 4

5 และว หารเก าแก อาย หลายร อยป ท ได ร บการค ดเล อกจากองค กรย เนสโก ให เป นมรดกโลก ชม อน สาวร ย ยานฮ ส (Jan Hus Monument) ผ ซ งอ ท ศตนเพ อต อส ก บการฉ อราษฎ ในคร สตจ กร และ ถ กจ บเผาท งเป นในป ค.ศ จากน นไม นานเขาก ได ร บยกย องให เป นว รบ ร ษของชาวปราก ถ ดไปค อ หอนาฬ กาดาราศาสตร (Prague Astronomical Clock) เม อนาฬ กาต บอกเวลาจะม ร ป ป นส บสองน กบ ญเด นเว ยนออกมาบร เวณเวท เล กๆ เหน อนาฬ กา ซ งน กบ ญแต ละองค ก จะม อ ร ยาบถ แตกต างก นตามความหมายของช อ อาท Vanity ค อความฟ งเฟ อ หลงต วเอง เพราะฉะน นจ งมองแต ต วเองในกระจก เป นต น ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคารอาหารพ นเม อง ชมโชว พ นเม องและไวน ไม อ น น าท านเข าส ท พ ก ANGELO HOTEL, PRAGUE หร อเท ยบเท า ว นท เจ ด ปราก ม วน ค (เยอรมน ) เฟราเอนเค ยร เช อ จต ร สมาเร ยน อ สระเด นเล นช อปป ง ฟ ซเซ น เช า ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรม เด นทางส ม วน ค (Munich) เม องหลวงของร ฐบาวาเร ย ประเทศเยอรมน (ใช เวลาประมาณ 4 ชม.) เม องท เต มไปด วยศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมสไตล บารอคและเรอเน ซองส เคยตกอย ภายใต การปกครองของราชวงศ ว ทเทลสบาค ผ พ ฒนาเม องให ร งเร องจนกลายเป น เม องท ม ความสาค ญมากท ส ดเม องหน ง เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคารอาหารจ น บ าย น าท านชมเม องม วน ค อด ตนครหลวงแห งอาณาจ กรบาวาเร ยท ย งใหญ ชมโบสถ พระแม มาร ทรงห ว หอมค เฟราเอนเค ยร เช อ (Frauenkirche) สร างด วยอ ฐส แดง ส ง 99 เมตร เป นส ญล กษณ ของ เม องม วน ค ผ านชม ประต ช ยย านมหาว ทยาล ยท เก าแก หอสม ดแห งชาต โรงละครโอเปร า จากน น เด นทางเข าส จต ร สมาเร ยน (Marienplatz) ซ งถ อว าเป น ห วใจของเขตเม องเก าในย คกลาง ท น เคยเป นตลาด แต ป จจ บ นเป นศ นย กลางการจ ดงานสาค ญทางว ฒนธรรมต างๆ มาเร ยนพล ทซ ม ส งท น าชมมากมาย อาท Mariensäule ร ปป นพระแม มาร ทองคาบนเสาส ง ศาลาว าการเม องใหม (Neues Rathaus) ท ม จ ดเด นอย ท Glockenspiel หอระฆ ง ท ม ต กตาออกมาเต นระบา เวลา 11 โมง เช าในหน าหนาว และอ ก 1 รอบตอน 5 โมงเย นในหน าร อน อ สระ ให ท านเด นชมบรรยากาศหร อ เล อกซ อส นค าตามอ ธยาศ ยต งแต ส นค าแบรนด เนมไปถ งส นค าพ นเม อง เช น Douglas ร านขาย เคร องสาอางช อด ง รวบรวมเคร องสาอาง น าหอมท กย ห อไว ในท เด ยวก น ได เวลาอ นสมควร น าท าน ออกเด นทางส เม อง ฟ ซเซ น ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคารอาหารพ นเม อง **ขาหม ย างกรอบสไตล บาวาเร ย เส ร ฟพร อมเบ ยร ** น าท านเข าส ท พ ก LUITPOLDPARK HOTEL, FUSSEN หร อเท ยบเท า 5

6 ว นท แปด ฟ ซเซ น ชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน โอเบอร อ มเมอร เกา ม วน ค เช า ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรม เด นทางส เม อง ชวานเกา (Schwangau) (ใช เวลาประมาณ 15 นาท ) ไปย งจ ดจอดรถเพ อน งรถ ท องถ น น าท านเด นทางข นส ต วปราสาท ระหว างทางชมว วท วท ศน อ นงดงามของต วปราสาทท โดด เด นและม ทะเลสาบล อมรอบ ชม สะพานมาเร ยน (Marien Bridge) สร างข นเพ ออ ท ศให แด พระ มารดาของกษ ตร ย ล ดว กท 2 ซ งพาดผ านโตรกผาพอลเล ท เป นจ ดชมว วท งดงามท ส ดของปราสาทท สร างบนหน าผาส ง 200 เมตรส ทางเข าของปราสาท จากน นเข าชมความงามของ ปราสาทนอย ชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) สร างภายใต บ ญชาการของพระเจ าล ดว กท 2 ม ความ งดงามจนแม แต ราชาการ ต นวอลท ด สน ย ย งหลงใหลน าไปเป นต นแบบปราสาทเจ าหญ งน ทราในสวน สน กด สน ย แลนด ชมบรรยากาศของหม บ านท รายล อมรอบด วยทะเลสาบส ฟ า ประท บใจก บว วสวยท ม ปราสาทนอยชวานสไตน และปราสาทโฮเฮนชวานเกาเป นฉากหล ง เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคารอาหารจ น บ าย เด นทางส โอเบอร อ มเมอร เกา (ใช เวลาประมาณ 50 นาท ) หม บ านเล กๆท รายล อมด วยเท อกเขา แอลป เต มไปด วยกล นอายของเสน ห แบบบาวาเร ยท ต วบ านม การประด บด วยภาพวาดแบบเฟรสโก หม บ านแห งน ม ช อเส ยงเร องประเพณ การแกะสล กไม ยาวนานกว า 500 ป และการแสดง the Passion Play เล าเร องท พระเยซ โดนตร งกางเขน ซ งจ ดแสดงข นท กๆ 10 ป เด นทางส ม วน ค (ใช เวลาประมาณ 1.30 ชม.) ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคารอาหารไทย น าท านเข าส ท พ ก INFINITY HOTEL & CONFERENCE RESORT, MUNICH หร อเท ยบเท า ว นท เก า ม วน ค กร งเทพฯ TG 925 ( ) เช า ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรม เด นทางส สนามบ นเม องม วน ค เพ อตรวจเช คเอกสารการเด นทางและส มภาระ เตร ยมต วเด นทาง กล บกร งเทพฯ น. ออกเด นทางส กร งเทพฯ โดยสายการบ นไทย เท ยวบ นท TG 925 (ใช เวลาประมาณ ชม.) ว นท ส บ เด นทางถ งกร งเทพฯ น. เด นทางถ งสนามบ นส วรรณภ ม กร งเทพฯ โดยสว สด ภาพ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6

7 อ ตราค าบร การ พฤศจ กายน ท านละ ราคารวมต ว ราคาไม รวมต ว ผ ใหญ พ กห องละ 2 3 ท าน 79,900 55,900 เด กอาย ต ากว า 12 พ กก บผ ใหญ 1 ท าน 75,900 51,900 เด กอาย ต ากว า 12 ป พ กก บผ ใหญ 2 ท าน ม เต ยงเสร ม 71,500 50,500 เด กอาย ต ากว า 12 ป พ กก บผ ใหญ 2 ท าน ไม ม เต ยงเสร ม - - พ กห องเด ยว เพ มอ กท านละ 11,900 11,900 หมายเหต : กร ณาอ านเง อนไขให ละเอ ยดก อนการทาการจองท วร และชาระม ดจา *** การเด นทางในแต ละคร งต องม ผ เด นทาง 10 ท านข นไป *** ราคาน อาจม การเปล ยนแปลง เน องจากค าความผกผ นของน าม นเช อเพล งและอ ตราแลกเปล ยนท อาจเก ดข นได หล งจากการออกเอกสารน *** ทางสายการบ นไม ร บจองท น ง Long Leg ล กค าจต องช แจงเหต ผลหน าเคาท เตอร เช คอ น ณ ว นเด นทางด วย ตนเอง เพ อให เจ าหน าท ได พ จารณา *** ในกรณ ออกต วเคร องบ นไปแล ว ล กค าไม สามารถเด นทางได ทางสายการบ นไม อน ญาตให เปล ยนช อผ เด นทาง ท กกรณ และทางบร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ในการค นค าบร การเน องจากบร ษ ทฯ ชาระค าโรงแรม ค าเคร องบ น ยานพาหนะ และอาหารล วงหน าไปแล ว *** ทางบร ษ ทฯ ไม ม น าด มบร การ *** ** ควรเผ อเวลาจองท วร อย างน อย 40 ว น ก อนกร ปเด นทาง เน องจากม ผลต อการจองค วว ซ า ** ในกรณ ท ท านจองท วร เข ามาล าช ากว าเวลาท แนะน าไว รบกวนสอบถามเจ าหน าท อ กคร ง อ ตราน รวม - ค าต วเคร องบ นไป-กล บ ช นประหย ด (เด นทางไปกล บพร อมกร ปเท าน น) เส นทางและสายการบ นตามระบ ใน รายการ - ค าภาษ สนามบ นและค าภาษ น าม นตามรายการท วร ทางบร ษ ทฯ ค ดอ ตรา ณ ว นท 1 ก นยายน 2557 หาก ทางสายการบ นม การเร ยกเก บเพ มจากว นด งกล าว ทางบร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ในการเร ยกเก บจากท านตาม ความเป นจร ง - ค ารถปร บอากาศน าเท ยวตามระบ ไว ในรายการพร อมคนข บรถท ช านาญเส นทาง กฎหมายในย โรปไม อน ญาตให คนข บรถเก น 12 ช.ม./ว น 7

8 - ค าเข าชมสถานท ต างๆตามท ระบ ไว ในรายการโรงแรมตามระบ หร อเท ยบเท า (ห องละ 2-3 ท าน) พร อม อาหารเช า โรงแรมส วนใหญ ในย โรปจะไม ม เคร องปร บอากาศเน องจากอย ในแถบท ม อ ณหภ ม ต าและราคา โรงแรมจะปร บข น 3-4 เท าต ว หากว นเข าพ กตรงก บงานเทศกาลเทรดแฟร หร อการประช มต างๆ อ นเป นผล ท ทาให ต องม การปร บเปล ยนย ายเม องโดยคาน งถ งความเหมาะสมเป นหล ก - ค า Coach Tax และค าภาษ ผ านเข าเม องต างๆ - ค าท ปพน กงานข บรถในย โรป โดยเฉล ย 2 ย โร / ท าน / ว น - ค าธรรมเน ยมในการย นว ซ า (กล มเชงเก นว ซ า) พร อมค าประก นส ขภาพ ค าธรรมเน ยมว ซ า ทางสถานท ตไม ค นให ท านไม ว าท านจะผ านการพ จารณาหร อไม ก ตาม - ค าอาหารท ระบ ในรายการ ให ท านได ล มลองอาหารท องถ นรสเล ศในแต ละประเทศ - ค าบร การน าท วร โดยห วหน าท วร ผ ม ประสบการณ น าเท ยวคอยด แลอ านวยความสะดวก ตลอดการเด นทาง1 ท าน - ค าประก นอ บ ต เหต ในการเด นทางวงเง นท านละ 1,500,000 บาท และค าร กษาพยาบาลอ นเน องมาจาก อ บ ต เหต และการเจ บป วยในวงเง นท านละ 2,000,000 บาท ของบร ษ ทน วแฮมพ เชอร อ นช วร นส จาก ด - สมนาค ณท กท านด วยกระเป า ท านละ 1 ใบ - ค าภาษ ม ลค าเพ ม 7 % ค ดจากยอดค าบร การของบร ษ ทฯ อ ตราน ไม รวม - ค าดาเน นการทาหน งส อเด นทาง (พาสปอร ต) - ค าใช จ ายส วนต ว อาท ค าโทรศ พท, ค าซ กร ด, ค าเคร องด มและอาหารนอกเหน อจากท ระบ ในรายการ - ค าอาหารและเคร องด มท ส งพ เศษในร านอาหาร นอกเหน อจากท บร ษ ทฯจ ดให ยกเว นจะตกลงก นเป นกรณ พ เศษ - ค าพน กงานยกกระเป าในโรงแรม ส มภาระส วนต วจะอย ในความด แลของท านเองตลอดการเด นทาง เง อนไขการเด นทาง - บร ษ ทฯขอสงวนส ทธ ในการยกเล กการเด นทางกรณ ม ผ เด นทางต ากว า 10 ท านโดยจะแจ งให ผ เด นทางทราบ ล วงหน าก อนเด นทาง 15 ว น - บร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ในการปร บเปล ยนโปรแกรมเพ อความเหมาะสมโดยม ต องแจ งล วงหน า สาเหต อ น เน องมาจากการล าช าของสายการบ น การน ดหย ดงาน, ภ ยธรรมชาต, การก อว นาศภ ย, การก อจลาจล, อ บ ต เหต ฯลฯ โดยจะคาน งถ งผลประโยชน ของผ เด นทางเป นสาค ญ - บร ษ ทฯจะไม ร บผ ดชอบค าใช จ ายท เก ดข นหากท านถ กปฏ เสธการเข าเม องอ นเน องจากการกระท าท ส อไป ในทางผ ดกฎหมาย หร อการหลบหน เข าเม องฯลฯและจะไม ค นเง นค าท วร ท ชาระมาแล ว - บร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ในการยกเล กการเด นทางในกรณ ท เก ดภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต อาท ส นาม แผ นด นไหว ภ เขาไฟระเบ ด อ ทกภ ย วาตภ ย ฯลฯ อ นนอกเหน อจากการควบค มของบร ษ ทฯ โดยทางบร ษ ทฯ จะขอเก บ เฉพาะค าใช จ ายท เก ดข นตามจร งเท าน น เช น ค าม ดจาต วเคร องบ น, ค าว ซ าในกรณ ท ย นว ซ าแล ว และค าวาง ม ดจาห องพ ก ฯลฯ 8

9 การชาระเง น - ส งใบจองท วร และชาระเง นม ดจาภายใน 3 ว นน บจากว นท จอง เง นม ดจาถ อเป นการย นย นการจองของท าน 1. ย โรป ท านละ 20,000 บาท 2. ญ ป น ออสเตรเล ย น วซ แลนด จ น เกาหล เว ยดนาม ส งคโปร ไต หว น พม า ท านละ 10,000 บาท - ชาระค าท วร ส วนท เหล อท งหมดล วงหน า 20 ว นก อนเด นทาง - ช วงเทศกาล หร อ High Season (เทศกาลป ใหม ตร ษจ น ตลอดเด อนเมษายน ว นแรงงาน และตลอดเด อน ต ลาคม ต องชาระล วงหน า 25 ว นก อนการเด นทาง - หากท านไม ชาระเง นส วนท เหล อตามก าหนดว นด งกล าว ทางบร ษ ทฯ ถ อว าท านยกเล กการเด นทางโดยไม ม เง อนไขและขอสงวนส ทธ ในการค นเง นตามเง อนไขการยกเล ก การยกเล ก - ยกเล กก อนออกเด นทาง 45 ว น - ช วงเทศกาล ยกเล กก อนออกเด นทาง 60 ว น ค นเง นม ดจาท งหมด - ตลอดเด อนเมษายน ยกเล กก อนออกเด นทาง 60 ว น - ยกเล กก อนออกเด นทาง ว น - ช วงเทศกาล ยกเล กก อนออกเด นทาง ว น ห กเง นม ดจา 50% /ท าน - ตลอดเด อนเมษายน ยกเล กก อนออกเด นทาง ว น - ยกเล กก อนออกเด นทาง ว น - ช วงเทศกาล ยกเล กก อนออกเด นทาง ว น ห กเง นม ดจา 100% /ท าน - ตลอดเด อนเมษายน ยกเล กก อนออกเด นทาง ว น - ยกเล กก อนออกเด นทาง ว น - ช วงเทศกาล ยกเล กก อนออกเด นทาง ว น ห กเง นค าท วร 50% /ท าน - ตลอดเด อนเมษายน ยกเล กก อนออกเด นทาง ว น - ยกเล กก อนออกเด นทาง 14-ว นเด นทาง - กรณ ต วเคร องบ นเป นต วราคาพ เศษ หร อต วแบบ ห กเง นค าท วร 80% /ท าน Non-Refund ช วงเทศกาล ยกเล กก อนออก ห กเง นค าท วร 100% /ท าน เด นทาง 19-ว นเด นทาง ห กเง นค าท วร 80% /ท าน - ตลอดเด อนเมษายน ยกเล กก อนออกเด นทาง 19- ห กเง นค าท วร 100% /ท าน ว นเด นทาง - หากท านยกเล กการเด นทางเง อนไขใดเง อนไขหน ง แต ท านสามารถหาผ เด นทางมาแทนได โดยสามารถย น ขอว ซ าได ท นตามก าหนดเวลาทางบร ษ ทฯ ขอค ดค าใช จ ายเพ ม ค อค าว ซ า และค าเปล ยนช อต วเคร องบ น เท าน น ท งน ต องไม อย ในเง อนไขต วท ไม อน ญาตให เปล ยนช อ และไม อน ญาตให ค นบ ตรโดยสาร 9

10 - หากท านยกเล กการเด นทาง อ นเน องมาจากบ คคลใดบ คคลหน งในคณะของท านไม ได ร บการพ จารณาว ซ าไม ว าด วยเหต ผลใดๆก ตามอ นเป นการพ จารณาจากสถานฑ ต ซ งการยกเล กเฉพาะบ คคลหร อการยกเล กพร อม ก นท งหมด ให ถ อเป นการยกเล กตามเง อนไขของว นเวลาท ยกเล กด งกล าวข างต น ในกรณ ท ท านไม แน ใจว า จะได ร บการพ จารณาอน ม ต ว ซ าจากทางสถานฑ ตทางบร ษ ทฯ ขอแนะน าให ท านย นว ซ าแบบเด ยว ซ งจะร ผล เร วกว าการย นว ซ าแบบกร ป การขอเปล ยนแปลงว นเด นทาง หากผ เด นทางม ความประสงค จะขอเปล ยนแปลงว นเด นทางสามารถทาได โดยไม เส ยค าใช จ าย ตามเง อนไข ด งน 1. ล วงหน าก อนการเด นทาง 21 ว นในช วงปกต 2. ล วงหน าก อนการเด นทาง 30 ว นก อนการเด นทางในช วงเทศกาลหร อ High Season (เทศกาลป ใหม, ตร ษจ น, ตลอดเด อนเมษายน,พฤษภาคมและเด อนต ลาคม) ต วเคร องบ น ในการเด นทางเป นหม คณะผ โดยสารจะต องเด นทางไป-กล บพร อมก นหากต องการเล อนว นเด นทางกล บท าน จะต องชาระค าใช จ ายส วนต างท สายการบ นเร ยกเก บและการจ ดท น งของกร ปเป นไปโดยสายการบ นเป นผ ก าหนด ซ งทางบร ษ ทฯไม สามารถเข าไปแทรกแซงได และในกรณ ยกเล กการเด นทางถ าทางบร ษ ทฯได ดาเน นการออกต ว เคร องบ นไปแล วผ เด นทางต องรอ Refund ตามระบบของสายการบ นเท าน น และหากท านไม แน ใจในว นเด นทาง ด งกล าวกร ณาตรวจสอบก บเจ าหน าท ฯเพ อย นย นในกรณ ท ต วเคร องบ นสามารถท า Refund ได หร อไม ก อนท ท านจะชาระเง นค าท วร ส วนท เหล อ การสะสมไมล ของสายการบ น การเด นทางเป นหม คณะของการบ นไทยในกรณ ต วกร ปสามารถสะสมไมล ก บเคร อ Star Alliance ได 50%, ออสเตร ยนแอร ไลน 100%ส วนสายการบ นฟ นแอร, ล ฟฮ นซ า, สแกนด เนเว ยนแอร ไลน, ส งคโปร แอร ไลน ข นอย ก บเง อนไขการสะสมไมล ของสายการบ นน นๆ ซ งการเปล ยนแปลงเง อนไขบางส วนหร อท งหมดเป นส ทธ ของสาย การบ นเท าน น ค าธรรมเน ยมน าม นเช อเพล งและค าประก นว นาศภ ยทางอากาศ - ค ดตามอ ตราท ทางสายการบ นปร บค าธรรมเน ยม ณ ว นท ล าส ดท ม การปร บค าธรรมเน ยม - หากสายการบ นม การปร บข นราคาในภายหล งถ อเป นค าท วร ส วนเพ มท ทางบร ษ ทฯขอสงวนส ทธ ในการเร ยก เก บตามความเป นจร ง ณ ว นท ออกต ว โรงแรมและห องพ ก - ห องพ กในโรงแรมเป นแบบห องพ กค (Twin / Double) ในกรณ ท ท านม ความประสงค จะพ กแบบ 3 ท าน / 3 เต ยง (Triple Room)ข นอย ก บข อจาก ดของห องพ กและการวางร ปแบบของห องพ กของแต ละโรงแรมซ งม กม ความแตกต างก นซ งอาจจะทาให ท านไม ได ห องต ดก นตามท ต องการ 10

11 - โรงแรมหลายแห งในย โรปจะไม ม เคร องปร บอากาศเน องจากอย ในแถบท ม อ ณหภ ม ต าเคร องปร บอากาศท ม จะให บร การในช วงฤด ร อนเท าน น - ในกรณ ท ม การจ ดประช มนานาชาต (Trade Fair) เป นผลให ค าโรงแรมส งข น 3-4 เท าต วบร ษ ทฯขอสงวน ส ทธ ในการปร บเปล ยนหร อย ายเม องเพ อให เก ดความเหมาะสม - โรงแรมในย โรปท ม ล กษณะเป น Traditional Building ห องท เป นห องเด ยวอาจเป นห องท ม ขนาดกะท ดร ดและ ไม ม อ างอาบน า ซ งข นอย ก บการออกแบบของแต ละโรงแรมน นๆและห องแต ละห องอาจม ล กษณะแตกต าง ก นด วยหากท านต องการความสะดวกสบาย และห องใหญ กว าท านสามารถจ ายเพ มเป นห องแบบ Double Single Useได กระเป าและส มภาระเด นทาง - น าหน กกระเป าและส มภาระเด นทาง สายการบ นอน ญาตให บรรท กใต ท องเคร องบ นค อ 30 ก โลกร ม (สาหร บ ผ โดยสารช นประหย ด /Economy Class) หากส มภาระม น าหน กเก น สายการบ นม ส ทธ เร ยกเก บค าระวาง น าหน กเพ มได - กระเป าส มภาระท ทางสายการบ นอน ญาตให น าข นเคร องได ต องม น าหน กไม เก น 7 ก โลกร มและม ความ กว าง+ยาว+ส ง ไม เก น 25 เซนต เมตร (9.75 น ว) x 56 เซนต เมตร (21.5 น ว) x 46 เซนต เมตร (18 น ว) - ในบางรายการท วร ท ต องม บ นด วยสายการบ นภายในประเทศน าหน กของกระเป าอาจจะถ กก าหนดให ต ากว า มาตรฐานได ท งน ข นอย ก บข อกาหนดของแต ละสายการบ นซ งผ เด นทางต องเป นผ ร บผ ดชอบค าใช จ ายเอง เอกสารในการย นขอว ซ า การย นว ซ าเชงเก นท กสถานท ต ล กค าต องมาสแกนลายน วม อด วยตนเองตามว นและเวลาท สถานท ต น ดหมาย โดยจะม เจ าหน าท ของบร ษ ทฯ คอยอานวยความสะดวกท สถานท ต 1. พาสปอร ตเล มจร ง ม อาย การใช งานคงเหล อไม ต ากว า 6 เด อน (น บจากว นส ดท ายของโปรแกรมท จะเด นทาง จนถ งว นหมดอาย บนหน าพาสปอร ต) ** กรณ ม พาสปอร ตเล มเก าท เคยม ว ซ าในกล มประเทศเชงเก น หมดอาย ไปแล วไม เก น 3 เด อน ควรน ามาแสดง เพ มเต มเพ อให ง ายต อการอน ม ต ว ซ า ** กรณ ม พาสปอร ตเล มเก าท เคยม ว ซ าในกล มประเทศเชงเก น หมดอาย ไปแล วไม เก น 3 เด อน ควรน ามาแสดงเพ มเต มเพ อให ง ายต อการอน ม ต ว ซ า ** พาสปอร ตต องม หน าว างอย างน อย 6 หน า พาสปอร ตท ชาร ดหร อฉ กขาดไม สามารถใช งานได 2. ร ปถ ายส ขนาด 2 น ว 2 ร ป - หน าตรง ไม สวมแว นตา หมวก หร อผ าคล มศ รษะใดๆ ยกเว นผ าคล มศ รษะทางศาสนา - ฉากหล งเป นส ขาวเท าน น - พ มพ บนกระดาษท ใช สาหร บการถ ายร ปท ม ค ณภาพด 11

12 ควรม อาย ไม เก น 6 เด อน และเหม อนก นท ง 2 ร ป ** ในกรณ ร ปถ ายไม ถ กต องตามมาตรฐานท ทางสถานท ตกาหนดไว ทางสถานท ตอาจแจ งคาร องให ถ ายร ปใหม ซ งอาจส งผลให การอน ม ต ว ซ าล าช า ** 3. สาเนาทะเบ ยนบ าน / สาเนาบ ตรประชาชน หร อบ ตรข าราชการ / สาเนาใบเปล ยนช อ-สก ล / สาเนา ทะเบ ยนสมรส - ทะเบ ยนหย า /สาเนาส ต บ ตรในกรณ อาย ไม ถ ง 20 ป บร บ รณ 4.หน งส อร บรองการทางาน (ม อาย ไม เก น 1 เด อน น บจากว นท ขอว ซ า) 4.1 กรณ พน กงานบร ษ ท (กร ณาระบ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบ ช อสถานท ต) หน งส อ ร บรองออกโดยบร ษ ท/ส งก ด ท ท านท างานอย เป นภาษาอ งกฤษเท าน น โดยระบ ต าแหน ง, อ ตรา เง นเด อนในป จจ บ น, ว นเด อนป ท เร มทางานก บบร ษ ท ** หน งส อร บรองการท างาน จะต องพ มพ ลงบนห วกระดาษบร ษ ท พร อมประท บตราบร ษ ท และลงนาม โดยผ ม อานาจจ งถ อเป นสมบ รณ 4.2 กรณ ท เป นเจ าของก จการ ขอสาเนาใบทะเบ ยนการค า, ใบทะเบ ยนพาณ ชย หร อหน งส อร บรองบร ษ ท ท ค ดสาเนาไว ไม เก น 3 เด อน ** ถ าใช ใบทะเบ ยนพาณ ชย หร อทะเบ ยนการค าต องม ช อเป นเจ าของก จการ /หน งส อร บรองบร ษ ทต องม ช อเป นคณะกรรมการเท าน น 4.3 กรณ เกษ ยณอาย ต องทาจดหมายช แจงตนเองสามารถออกเองหร อใช แบบฟอร มท ทางบร ษ ทส งให ** สาหร บผ ท ม อาย เก น 60 ป สามารถแสดงสถานะของตนเองเป นผ เกษ ยณอาย ได 4.4 อาช พอ นๆ ในกรณ ท ประกอบอาช พอ สระ, แม บ าน หร อค าขายไม ได จดทะเบ ยนการค า ฯลฯ อาช พท ไม สามารถออกหน งส อร บรองการท างานได ต องท าจดหมายช แจงตนเอง สามารถออกเองหร อใช แบบฟอร มท ทางบร ษ ทส งให ก ได 4.5 กรณ เป นน กเร ยนและน กศ กษา จะต องม หน งส อร บรองจากสถาบ นการศ กษา ต วจร ง เป น ภาษาอ งกฤษเท าน น 5. หล กฐานการเง น ยอดอ พเดทล าส ด คงเหล อไม ต ากว า 100,000 บาท 5.1 กรณ ย นว ซ า ณ สถานท ตสาธารณร ฐเชค และเนเธอร แลนด (อ พเดทล าส ดภายในเด อนท จะทาการ ย นว ซ า) - BOOK BANK บ ญช ออมทร พย ย อนหล ง 6 เด อน ท าส าเนาต งแต หน าแรกท ม ช อจนถ งหน าส ดท ายท อ พเดต หร อ - STATEMENT บ ญช ออมทร พย ย อนหล ง 6 เด อน ออกโดยธนาคาร พร อมประท บตราธนาคารและเซ นต กาก บโดยเจ าหน าท ธนาคารท กหน า 5.2 กรณ ย นว ซ า ณ สถานท ตสว สเซอร แลนด และฝร งเศส (อ พเดทล าส ดภายในเด อนท จะ ทาการย นว ซ า) - STATEMENT บ ญช ออมทร พย ย อนหล ง 6 เด อน ออกโดยธนาคาร พร อมประท บตราธนาคารและเซ นต กาก บ โดยเจ าหน าท ธนาคารท กหน า 5.3 กรณ ย นว ซ า ณ สถานท ตอ ตาล (รายการเด นบ ญช อ พเดทล าส ดภายใน 7 ว นก อนย นว ซ า) - BOOK BANK บ ญช ออมทร พย ย อนหล ง 4 เด อนทาสาเนาต งแต หน าแรกท ม ช อจนถ งหน าส ดท ายท อ พเดต 12

13 หร อ - STATEMENT บ ญช ออมทร พย ย อนหล ง 4 เด อน ออกโดยธนาคาร พร อมประท บตราธนาคารและเซ นต กาก บโดยเจ าหน าท ธนาคารท กหน า ** สาหร บสถานท ตอ ตาล กรณ เล อกใช สาเนาบ คแบงค รายการเด นบ ญช ย อนหล งห ามกระโดดข ามเด อน การกระโดดข ามเด อน ต วอย างเช น ย อนหล ง 4 เด อน มกราคม, ก มภาพ นธ, เมษายน, พฤษภาคม (ข ามรายการเด อนม นาคม ไป) ถ าข ามเด อนต องขอ Statement ท ออกโดยธนาคาร ในกรณ Statement ย งม กระโดดข ามเด อนอ ก ต องออกเอกสารช แจงควบค ก บ Statement น น *** SPONSOR ในกรณ ท เด นทางเป นครอบคร วหากใช บ ญช ใดบ ญช หน งในการย นว ซ าต องออกหน งส อ ร บรองค าใช จ ายให บ คคลในครอบคร วด วย ซ งท านท สามารถร บรองค าใช จ ายให อ กท านได ต องเป น พ อ แม พ น อง ซ งม เอกสารแสดงความส มพ นธ (ท กสถานท ตจะร บพ จารณาเฉพาะบ ญช ออมทร พย / ไม ร บพ จารณาบ ญช ฝากประจาท ไม ม การ เคล อนไหว และบ ญช กระแสรายว นในท กกรณ ) 6. BANK GUARANTEE หน งส อร บรองการเง นหร อหน งส อร บรองบ ญช (หน งส อร บรองการเง นอ พเดท 15 ว นก อนย นว ซ า) ออกโดยธนาคาร ซ งเป นธนาคารเด ยวก นก บ BOOK BANK ท ใช เป นหล กฐานในการย นว ซ า เท าน น *** สาหร บย นขอว ซ า ณ สถานท ตสว สเซอร แลนด, ฝร งเศส และอ ตาล เท าน น*** 7. กรณ ท บร ษ ทของท านเป นผ ร บผ ดชอบค าใช จ ายในการเด นทางให ก บผ เด นทางท งหมดนอกเหน อจากเอกสาร ข อ 1 6 แล วทางบร ษ ทจะต องออกจดหมายอ กหน งฉบ บเพ อแสดงความร บผ ดชอบต อค าใช จ ายและการ กล บมาทางานของท านโดยระบ ช อผ เด นทาง และเหต ผลท จ ดการเด นทางน ในจดหมายด วย 8. กรณ เด กอาย ต ากว า 20 ป เด นทางไปก บบ ดาหร อมารดาท านใดท านหน ง ต องทาจดหมายย นยอมโดยท บ ดา หร อมารดาจะต องไปย นเร อง แสดงความจานงค ในการอน ญาตให บ ตรเด นทางไปก บอ กท านหน งได ณ ท ว า การอ าเภอหร อเขตโดยม นายอาเภอหร อผ อานวยการเขต ลงลายม อช อและประท บตราร บรองจากทางราชการ อย างถ กต อง 9. การบ ดเบ อนข อเท จจร งอาจถ กระง บม ให เด นทางเข าประเทศในกล มเชงเก นเป นการถาวรและหากถ กปฏ เสธว ซ า สถานท ตไม ค นค าธรรมเน ยมท ได ชาระไปแล วและหากต องการขอย นคาร องใหม ก ต องชาระค าธรรมเน ยม ใหม ท กคร ง 10.ในกรณ สถานท ตขอเอกสารเพ มเต ม ทางบร ษ ทฯ ใคร ขอรบกวนท านจ ดส งเอกสารด งกล าวตามท สถานท ตฯ แจ งมา 11. กรณ ท ท านยกเล กการเด นทางภายหล งจากได ว ซ าแล วทางบร ษ ทฯขอสงวนส ทธ ในการแจ งสถานท ต ยกเล ก ว ซ าของท านเน องจากการขอว ซ าในแต ละประเทศจะถ กบ นท กไว เป นสถ ต ในนามของบร ษ ทฯ 12. หากท านถ กปฏ เสธว ซ าจากสถานท ต ไม ว าด วยเหต ผลใดก ตามซ งสถานท ตได พ จารณาแล ว ทางบร ษ ทฯ ถ อ ว าท านต องยกเล กการเด นทางโดยปร ยาย และจะถ กห กเง นตามเง อนไขการยกเล กด านบน 13. เม อท านได ชาระเง นม ดจาหร อท งหมด ไม ว าจะเป นการชาระผ านบ ญช ของบร ษ ทฯหร อชาระโดยตรงก บทาง บร ษ ทฯ จะขอถ อว าท านร บทราบ และยอมร บในเง อนไขต างๆของบร ษ ทฯท ได ระบ ไว โดยท งหมด ทางสถานท ตจะร บพ จารณาเฉพาะท านท ม เอกสารพร อมและม ความประสงค ท จะเด นทางไปท องเท ยวย ง ประเทศ 13

14 ตามท ระบ เท าน น การปฏ เสธว ซ าอ นเน องมาจากหล กฐานในการขอย นว ซ าปลอมหร อผ ดว ตถ ประสงค ในการย นขอว ซ าท องเท ยวทางบร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ในการค นเง น 14