Nummer 13/14 26 maart 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Nummer 13/14 26 maart 2014"

Transcription

1 Nummer 13/14 26 maart 2014

2 Nummer 13/ maart 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten, wordt de verschijningsdag van het blad verschoven naar de eerstvolgende werkdag, waarop Octrooicentrum Nederland is geopend. Het blad verschijnt alleen in elektronische vorm. Elk nummer van het blad bestaat uit 14 rubrieken. Bijblad Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli, oktober) in elektronische vorm via Het Bijblad bevat officiële mededelingen en andere wetenswaardigheden waarmee Octrooicentrum Nederland en zijn klanten te maken hebben. Abonnementsprijzen per (kalender)jaar: Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in elektronische vorm op de website van Octrooicentrum Nederland. Introduction Patent Bulletin The Patent Bulletin appears on the 3 rd working day of each week. If the Netherlands Patent Office is closed to the public on the above mentioned day, the date of issue of the Bulletin is the first working day thereafter, on which the Office is open. Each issue of the Bulletin consists of 14 headings. Official Journal Appears four times a year (January, April, July, October) in electronic form on the The Official Journal contains announcements and other things worth knowing for the benefit of the Netherlands Patent Office and its customers. Subscription rates per calendar year: Patent Bulletin and Official Journal: free of charge in electronic form on the website of the Netherlands Patent Office. Bezoekadres: Octrooicentrum Nederland Visiting address: Netherlands Patent Office Prinses Beatrixlaan AL Den Haag Postadres Prinses Beatrixlaan AL Den Haag Postadress Postbus Post Office Box: HJ Den Haag 2501 HJ Den Haag Telefoon: Telephone: +31(0) Telefax: Telefax: +31(0) Bankrekeningnummer: Voor taksen en depotrekeningen: RBS Iban: NL08RBOS BIC: RBOSNL2A Account: Fees, deposit accounts: RBS Iban: NL08RBOS BIC: RBOSNL2A

3 Nummer 13/ maart 2014 Inhoudsopgave Blz. Content Page Rubriek NL1 Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet Rubriek NL2 Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende octrooien op grond van de Octrooiwet Rubriek EP1 Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies van Europese octrooiaanvragen. Rubriek EP2 bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien. Rubriek EP3 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien waarvoor een is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6 van de Octrooiwet Rubriek SPC Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende certificaten. Rubriek TvH Bevat gegevens betreffende topografieën van halfgeleiderproducten. Rubriek VB1 Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de Octrooiwet Rubriek VB2 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet Rubriek OV Bevat gegevens betreffende ingeschreven overdrachten. Rubriek NW Bevat gegevens betreffende ingeschreven naamswijzigingen. Rubriek MED Bevat gegevens betreffende overige mededelingen. Rubriek VRV Bevat gegevens betreffende verval of nietigverklaring Rubriek VRB Bevat gegevens betreffende verbeteringen op eerdere publicaties. 5 Heading NL1 Contains data concerning Netherlands patent applications which have been entered in the patent register under the Patents Act Heading NL2 Contains data concerning Netherlands patents which have been entered in the patent register under the Patents Act Heading EP1 Contains data concerning translations of the conclusions of European patent applications. 15 Heading EP2 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands. 154 Heading EP3 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands in which a translation was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the Patents Act Heading SPC Contains data concerning applications for- or granted Supplementary Protection Certificates. 199 Heading TvH Contains data concerning depots of original topographies of semi-conductor products. 200 Heading VB1 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law. 201 Heading VB2 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law in respect of which a decision has been taken or in respect for which a report has been made. 202 Heading OV Contains data concerning registered assignments. 204 Heading NW Contains data concerning registered changes in the names of the applicants or proprietors. 205 Heading MED Contains data concerning other communications. 206 Heading VRV Contains data concerning lapse or annulment. 217 Heading VRB Contains data concerning corrections on earlier publications

4 Nummer 13/ maart 2014 Overzicht van Inid codes INID CODES Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om de verschillende bibliografische gegevens te kunnen begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is een acronym van Internationally agreed Numbers for Identification of Data. De definities van INID codes wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9. INID CODES INID Codes are used on the front pages of patent documents and in official gazettes to identify various bibliographic data items without knowledge of the language used and the industrial property laws applied. INID is an acronym for Internationally agreed Numbers for the Identification of Data. The INID Codes are usually given in parenthesis adjacent to the appropriate bibliographic data item. The definitions of the INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of November 1998) and are listed below: (11) Octrooinummer (11) Patent number (13) Soort document volgens WIPO standaard 16 (13) Kind of document code according to WIPO standard ST.16 (15) Correctie informatie (15) Patent correction information (21) Octrooiaanvraagnummer (21) Application number (22) Datum van indiening (22) Date(s) of filing application(s) (23) Datum tentoonstelling (23) Date of exhibition (25) Taal van indiening (25) Language in which the published application was originally filed (26) Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd (26) Language in which the application is published (30) Voorrangsgegevens (30) Priority Data (31) Nummer voorrang (31) Number(s) assigned to priority application(s) (32) Datum voorrang (32) Date(s) of filling of priority application(s) (33) Land van herkomst voorrang (33) WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national patent office alloting the priority application number or the organization alloting the regional priority application number: for international applications filed under the PCT, the code "WO" is used. (34) Oorspronkelijk land van indiening (34) For priority fillings under the regional or international arrangements, the WIPO Standard ST.3 Code indentifying at least one country party to the Paris Union for which the regional or international application was made. (40) Datum van inschrijving (40) Date(s) of making available to the public (41) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag (41) Date of making available to the public by viewing, or copying on request an unexamined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. (42) Datum van inschrijving van een onderzochte aanvraag (openbaarmaking) (42) Date of making available to the public by viewing, or copying on request an examined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. (43) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd (43) Date of publication by printing or similar process of anexamined document on which no grant has taken place on or before said date (44) Datum van openbaarmaking (44) Date of publication by printing or similar process of an examined document on which no grant has taken place on or before said date (45) Datum van kracht worden van een Europees octrooi in Nederland (45) Date of publication by printing or similar process of a document on which no grant has taken place on or before said date (46) Inschrijvingsdatum conclusies (46) Date of publication by printing or similar process of the claim(s) only of a document (47) Verleningsdatum octrooi (47) Date from which the patent takes effect (48) Datum waarop een verbetering van een octrooi is (48) Date of issuance of a corrected patent document uitgegeven (51) Internationale Octrooiclassificatie (51) International Patent Classification (54) Korte aanduiding (54) Title of the invention (62) Nummer moeder aanvraag (62) Number and, if possible, filling date of the earlier application from which the present document has been divided out (68) Nummer basis octrooi (68) Number of the basic patent (71) Naam aanvrager(s) (71) Name(s) of the applicant(s) (72) Naam uitvinder(s) (72) Name(s) of the inventor(s) if know to be such

5 Nummer 13/ maart 2014 (73) Naam octrooihouder(s) (73) Name(s) of grantee(s) (74) Naam gemachtigde (74) Name(s) of the attorney(s) or agent(s) (75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn (75) Name(s) of inventor(s) who is (are) also application(s) (81) Aangewezen landen volgens de PCT (81) Designated States(s) according to the PCT (83) Informatie over micro organismen (83) Information concerning the deposit of microorganisms (84) Aangewezen landen bij regionale octrooien (84) Designated Contracting States under regional patent conventions (86) Nummer van omgezette aanvraag (86) Apllication number of a PCT-application or number of European patent which is converted into a national application (87) Datum en nummer van een PCT aanvraag (87) Publication date and number of a PCT application (92) Certificaten: nummer en datum van de eerste nationale vergunning voor een geneesmiddel (93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor een geneesmiddel (92) For an SPC, number and date of the first national authorization to place the product on the market as a medicinal product (93) For an SPC, number and date and where applicable, country of origin, of the first authorzation to place the product on the market as a medicinal product within a regional economic community (94) Expiratiedatum voor een topografie (94) Calculated date of expiry of the topography (95) Certificaten: naam van het product (95) Name of the product protected by the basic patent and in respect of which the SPC has been apllied for or granted

6 Nummer 13/ maart 2014 Rubrieken NL1: Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale Octrooiclassificatie. (51) B07B 1/14 A01D 17/06 (21) (22) (54) Roller screen and method for sieving, especially for tubers or such bulbous products. (71) Van Dijke Beheer B.V. te Sint Philipsland (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Dingeman van Dijke te Sint Philipsland (41) (51) A01D 90/12 (21) (22) (54) Oogstwagen voor het opnemen en het transport van planten of plantdelen. (71) CLAAS Saulgau GmbH te Bad Saulgau, BONDSREPUBLIEK (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Stefan Sauter te Zwiefalten, Gregor Wehner te Ostrach, (31) (32) (33) (41) (51) A01G 13/00 A01G 1/02 (21) (22) (54) Inrichting en werkwijze voor het van een aspergebed tillen van een folie-element en een verder folie-element, alsmede minitunnelsysteem voor een dergelijke inrichting en werkwijze. (71) Engels Familie Holding B.V. te Panningen (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Franciscus Maria Engels te Helden Marcus Franciscus Engels te Helden Christiaan Michiel Engels te Venlo (41) (51) A01K 1/01 (21) (22) (54) Unmanned cleaning vehicle. (71) Lely Patent N.V. te Maassluis (74) Ir. Corten te Maassluis (72) Jacob Derk Weijers te Maassluis Karel van den Berg te Maassluis Jan Lambertus Pastoor te Maassluis (41) (51) A01K 1/12 (21) (22) (54) Melkinrichting. (71) Lely Patent N.V. te Maassluis (74) Ir. Corten te Maassluis (72) (41) (51) A01K 29/00 (21) (22) (54) Method and system for creating a map of a barn. (71) Lely Patent N.V. te Maassluis (74) Ir. Corten te Maassluis (72) Ester de Groot te Zoetermeer Adolf Jan van der Kamp te Den Haag Pieter Neelus Kool te Hardinxveld-Giessendam Sjors Meijers te Geertruidenberg (41) (51) A22C 29/00 A22C 25/04 A01K 79/00 (21) (22) (54) De uitvinding betreft een inrichting en werkwijze voor het van een garnalenvangst definitief scheiden van de bijvangst en het levend terugzetten van de bijvangst in zee. (71) V.o.f. Schilder en Schilder VD 64 te Volendam (72) Gerardus Franciscus Maria Schilder te Volendam Pieter Clemens Jozef Schilder te Volendam Jacobus Petrus Alexander Schilder te Volendam (41) (51) B01F 7/08 B01F 7/00 B01F 13/06 A21C 1/06 (21) (22) (54) Inrichting voor het mengen en/of kneden van levensmiddelen. (71) Sotec Beheer Twee B.V. te Maastricht (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Gilis Anne Maria Victor Lekner te Berg en Terblijt (41) (51) H05B 6/54 A23L 3/22 A23L 3/005 A23B 4/01 (21) (22) (54) Inrichting voor het pasteuriseren van een massa voedingswaar. (71) Zwanenberg Food Group B.V. te Almelo (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Herbert Laurentius Maria Sonder te Borne (41) (51) A44B 18/00 A43C 11/00 A41F 1/00 (21) (22) (54) Schoeisel en sluiting daarvoor. (71) Patent 2 Product B.V. te Eindhoven (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Joris Maarten van Gelder te Eindhoven Jan-Hein van Twist te Geldrop (41) (51) A47G 9/10 (21) (22) (54) Een babykussen ter voorkomen van Plagiocephalie bij baby's. (71) Richard van Gelderen te Heemskerk Leon Alvaro José Fleming te Heemskerk (72) Richard van Gelderen te Heemskerk Leon Alvaro José Fleming te Heemskerk (41) (51) A47G 23/06 (21) (22) (54) Configuratie voor het transporteren van drinkglazen. (71) Jan Paul Fennema te Rotterdam (72) Jan Paul Fennema te Rotterdam (41)

7 Nummer 13/ maart 2014 (51) A47G 23/06 (21) (22) (54) Serving tray. (72) Kunikazu Isawa te Yamagata, (71) Devan Surface B.V. te Amsterdam Japan (JP) (74) Ir. Metman te AMSTERDAM (41) (72) Jorrit Gerben van Keulen te (51) B01D 25/12 Hardenberg (21) Tim Ewout de Vries te Amsterdam (22) (41) (54) Werkwijze voor het vervaardigen (51) A47G 25/90 van een van ten minste een (21) bevestigingsprofiel voorzien filterdoek. (22) (71) Limburg Filter B.V. te Maastricht (54) Hulpmiddel voor het aan- en uittrekken van elastische kousen. (72) Francois Bernard Paul Marie Kruip te Maastricht (71) Meycare te Bussum (41) (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Cynthia Caroline von Meijenfeldt te Blaricum (41) (51) A61F 5/37 A61F 5/058 A61F 5/02 (21) (22) (54) Clavicle brace. (71) Yves Fortems te Schilde, België (BE) (72) Yves Fortems te Schilde, België (BE) (41) (51) A61G 17/08 (21) (22) (54) Urn. (71) Gustav Ronald Fricke te Maarn (74) drs. Altenburg te Culemborg (72) Gustav Ronald Fricke te Maarn (41) (51) A61P 29/00 A61K 9/14 A61K 31/164 (21) (22) (54) Pharmaceutical or neutraceutical composition comprising palmitoylethanolamide particles. (71) JP Russell Science Holding Limited te Nicosia, Cyprus (CY) (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Kriek Rutger te Nicosia, Cyprus (CY) (31) (32) (33) Nederland (41) (51) A63H 17/385 (21) (22) (54) Op afstand bestuurbaar speelgoed voertuig. (71) POTTEAU LABO N.V. te Heule, (71) Nikko Entertainment B.V. te Breda België (BE) (74) Drs. Jilderda te Utrecht (74) ir. Ferguson te Amersfoort (72) Geert 't Kind te Heule, België (BE) Filip Vantorre te Heule, België (BE) Reinhold Schepers te Heule, België (BE) (51) B01D 53/48 (21) (22) (54) A Process for Reducing Sulfur Emission of Sulfur Plant. (71) China Petroleum & Chemical Corporation te Beijing, China (CN) (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Aihua Liu te Zibo, China (CN) Yongchang Xu te Zibo, China (CN) Qinshu Li te Zibo, China (CN) Jianbang Ren te Zibo, China (CN) Jianli Liu te Zibo, China (CN) Yiling Zhang te Zibo, China (CN) (31) (32) (33) China (41) (51) B01J 8/06 B01J 8/00 (21) (22) (54) Particulate material loading device. (71) Mourik International B.V. te Botlek-Rotterdam (74) drs. Derks te Amsterdam (72) Petrus Knubben te Leiden (41) (51) B01J 8/06 B01J 8/00 (21) (22) (54) Catalyst loading tool. (71) Mourik International B.V. te Botlek-Rotterdam (74) drs. Derks te Amsterdam (72) Petrus Knubben te Leiden (41) (51) B08B 15/02 (21) (22) (54) Zuurkast met voorzetframe. (31) 2012/0628 (32) (33) België (41) (51) B63B 5/00 B09B 1/00 (21) (22) (54) Het bergen van verontreinigd materiaal. (71) Grovawa B.V. te Sint- Michielsgestel (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Dick van Waning te Sint- Michielsgestel (41) (51) F16C 7/08 F16C 11/04 B21D 41/04 B21D 19/08 A01G 9/24 (21) (22) (54) Bediening van een luchtraam in de kassenbouw. (71) Van der Valk Systemen B.V. te Monster (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Adrianus Gerardus van Deursen te Voorschoten Johan Martien Broos te Naaldwijk Vincent Prins te Oude Wetering (41) (51) B25J 9/00 (21) (22) (54) System for moving a mobile tendon controlled platform robot. (71) Stefan Spanjer te Saasveld (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Justus Laurens Herder te Den Haag Volkert van der Wijk te Enschede Kevin Hendrik Jozef Voss te Hengelo (41) (51) B65D 75/70 B26D 3/08 (21) (22) (54) Inrichting voor het maken van insnijdingen in de verpakking van een product zoals een worst. (71) Mirzet Mahmutovic te Maarssen

8 Nummer 13/ maart 2014 (72) Mirzet Mahmutovic te Maarssen (41) (51) F16K 31/06 F16K 1/44 B62D 33/06 B60G 99/00 B60G 17/052 (21) (22) (54) Suspension system for a driver's compartment of a vehicle. (71) DAF Trucks N.V. te Eindhoven (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Albertus Clemens Maria van der Knaap te HELMOND Menno Adrianus Beenakkers te Rijen Jeroen Vandenhoudt te Deurne Christian Groh te Gersheim, Patrik Fuchs te Kirkel, Frank Kattler te Püttlingen, (41) (51) B60J 7/08 (21) (22) (54) Dakinrichting en trailer. (71) Kraker Trailers Axel B.V. te Axel Pieter Cornelis Millenaar te Zwolle (21) (22) (54) Dolly voor het vervoeren of presenteren van goederen. (71) Gertjan Leijdekkers te Den Haag (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Gertjan Leijdekkers te Den Haag Nico Jungschläger te Voorburg Edwin Alewijnse te Nootdorp (41) (51) B62B 7/06 (21) (22) (54) Gesteldeel, gestel en kinderwagen of buggy voorzien van een telescopische duwstang. (71) Mutsy B.V. te Goirle (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Franciscus Johannes Cornelius Driessen te Goirle (41) (51) B62B 9/10 (21) (22) (54) Zitje en kinderwagen of buggy voorzien van een dergelijk zitje. (71) Mutsy B.V. te Goirle (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Franciscus Johannes Cornelius Driessen te Goirle (41) (51) B62H 3/04 (21) (22) (54) Fietsvergrendelingsinrichting voor het vergrendelen van een fiets ten opzichte van een fietsparkeerinrichting. (71) Klaver Bik(e) Motion B.V. te Hoogeveen Nsecure B.V. te Barendrecht (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Paul Bergman te Hoogeveen Fredericus Leonardus Maria van Els te Hoogeveen (41) (51) B63B 15/02 B63B 15/00 (21) (22) (54) Vaartuig. (71) Linssen Holding B.V. te Maasbracht (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (41) (72) Pieter Cornelis Millenaar te Zwolle (51) B66C 1/18 (41) B66C 1/12 (51) B62B 5/04 B66C 1/10 (74) ir. Veldman-Dijkers te SITTARD- GELEEN (72) Jozef Peter Hendrikus Linssen te Grindelwald, Zwitserland (CH) (21) (22) (54) Hijsband. (71) Calboo Holding B.V. te Zeewolde (74) ir. Klavers te Almere (72) Luuk Calboo te Zeewolde (41) (51) B66F 11/04 B66C 23/78 (21) (22) (54) Lifting or hoisting system and method of stabilizing a mobile elevating work platform. (71) Reedijk Hydrauliek B.V. te Klaaswaal (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Dirk Reedijk te Klaaswaal (41) (51) B66F 9/06 B66F 11/04 (21) (22) (54) Inrichting voor het heffen van objecten. (71) Peinemann Equipment B.V. te Hoogvliet (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Leendert Cornelis Mizelmoe te Rotterdam (41) (51) C04B 28/02 (21) (22) (54) Constructie-element en werkwijze voor het vervaardigen van een dergelijk constructie-element. (71) Invisor B.V. te Almelo Ortageo Beheer B.V. te Almelo Gebrs. Kurvers B.V. te Heerlen (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Eric Herman Anton Hol te Utrecht Paulus Frederikus Johannes Kuipers te Holten (41) (51) C13K 1/02 C08B 37/12 C07H 1/08 C07C 31/26 C07C 29/76 (21) (22) (54) Process for mannitol extraction from seaweed. (71) Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland te Petten (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Jaap Willem van Hal te Alkmaar Wouter Johannes Joseph Huijgen te Alkmaar (41) (51) E01B 7/08 (21) (22) (54) Winterproof spoorwegwissel/ spoorwegkruising II. (71) Richard de Roos te Stiens (72) Richard de Roos te Stiens (41) (51) E01H 1/12 A01B 1/16 (21) (22) (54) Inrichting voor het verwijderen van onkruid en mos. (71) Leendert Bek te Capelle a.d. IJssel (72) Pascal Bek te Nieuwerkerk a.d. IJssel (41) (51) E02F 5/06 E02D 17/06 (21) (22) (54) Inrichting voor het maken van sleuven. (71) Jean Heybroek B.V. te HOUTEN

9 Nummer 13/ maart 2014 (74) ir. Ferguson te Amersfoort (72) Gijsbertus Cornelis Marco van Harn te Houten Willem Buitendijk te Houten (41) (51) E03C 1/04 (21) (22) (54) Fixing Structure of Faucet. (71) Globe Union Industrial Corp. te Taichung City, Taiwan (TW) (74) drs. Altenburg te Culemborg (72) Chunhung Li te Taichung City, Taiwan (TW) Weimien Hsu te Taichung City, Taiwan (TW) Wanhong Tan te Qiao Tou Village, China (CN) Yongiun Wu te Qiao Tou Village, China (CN) Qiuyong Li te Qiao Tou Village, China (CN) (31) (32) (33) China (41) (51) F03D 3/02 (21) (22) (54) Windmill. (71) Architectenbureau Dijkstra B.V. te Edam (72) Tjaard Dijkstra te Edam (41) (51) F16K 31/06 (21) (22) (54) Linear solenoid actuator. (71) Intell Properties B.V. te DUIVEN (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Bernard Gerardus Colenbrander te Winterswijk (41) (51) F28F 19/00 F22B 37/08 (21) (22) (54) Boiler wall protection block, assembly of such block and a ferrule, and a boiler provided with such assembly. (71) Innalox B.V. te Tegelen (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Mark Peter Maria Welters te Venlo (41) (51) F24F 7/08 F24F 13/24 F24F 11/00 (21) (22) (54) Inrichting en werkwijze voor klimaatbeheersing. (71) Klimaatgroep Holland B.V. te Groningen (72) Harm Klaas Vaatstra te Middelstum (41) (51) F25B 9/00 F25B 7/00 F25B 47/02 (21) (22) (54) Koel- en vriesaggregaat alsmede koel- en vriesinstallatie voorzien van het koel- en vriesaggregaat in het bijzonder voor een koel- of vriescel van een bakkerij. (71) Koma Koeltechnische Industrie B.V. te Roermond (74) Ir. Verhees te Nuenen (72) Titus Maria Christiaan Bartholomeus te Sittard (31) (32) (33) Nederland (41) (51) G01N 23/18 G01N 23/04 B23K 31/12 (21) (22) (54) System for radiographic inspection of welds. (71) Röntgen Technische Dienst B.V. te Rotterdam (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Marcel Meijlom Molenaar te Rotterdam Martin Ander Hartwigsen te Rotterdam Bernardus Norbertus Mulder te Rotterdam (41) (51) G01N 35/04 G01N 33/00 G01N 27/90 G01M 13/04 F16C 33/34 B65G 47/14 B65G 29/02 B65G 25/00 B21H 1/16 (21) (22) (54) Roller end face inspection device. (71) NN Inc. te Johnson City, Tennessee, Verenigde Staten van (74) ir. Geurts te Den Haag (72) Hendrik Johannes van Ingen te Veenendaal Dirk Wouter Bosboom te Veenendaal (31) (32) (33) Nederland (41) (51) G01R 1/073 (21) (22) (54) Testing device for printed circuit boards. (71) Prodrive B.V. te Son (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) John Mark Bekendam te Son (41) (51) H02K 41/02 G03F 7/20 (21) (22) (54) Method of calibrating a reluctance actuator assembly, reluctance actuator and lithographic apparatus comprising such reluctance actuator. (71) ASML Netherlands B.V. te Veldhoven (74) ir. Maas te Veldhoven (72) Johannes Antonius Gerardus Akkermans te Eindhoven Bas Pieter Lemmen te Venlo Sjoerd Martijn Huiberts te Best Joeri Lof te Eindhoven Petrus Theodorus Rutgers te Hengelo Sven Antoin Johan Hol te Eindhoven Harmeet Singh te Fremont, California, Verenigde Staten van Peter Michel Silvester Maria Heijmans te Weert (31) 61/ (32) (33) (41) (51) G03F 7/20 (21) (22) (54) Lithographic method and apparatus. (71) ASML Netherlands B.V. te Veldhoven (74) ir. Maas te Veldhoven (72) Erik Loopstra te Eindhoven Jan van Schoot te Eindhoven Timotheus Sengers te Veldhoven Christiaan Valentin te Veldhoven Antonius van Dijsseldonk te Veldhoven (31) 61/ / (32) (33)

10 Nummer 13/ maart 2014 (41) (51) H01L 21/68 G03F 7/20 (21) (22) (54) Stage system and lithographic apparatus comprising such stage system. (71) ASML Netherlands B.V. te Veldhoven (74) ir. Maas te Veldhoven (72) Ruud Antonius Catharina Maria Beerens te Veldhoven Rob Johan Theodoor Rutten te Veldhoven Jan Steven Christiaan Westerlaken te Veldhoven Koen Jacobus Johannes Maria Zaal te Veldhoven Richard Henricus Adrianus van Lieshout te Veldhoven Engelbertus Antonius Fransiscus van der Pasch te Veldhoven (31) 61/ (32) (33) (41) (51) G06F 1/16 A47B 21/04 (21) (22) (54) Ultraportable multifunction support. (71) André Heyen te Troisvierges, Luxemburg (LU) (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) André Heyen te Malmédy, België (BE) (31) (32) (33) Luxemburg Luxemburg (41) (51) G06F 19/00 (21) (22) (54) Method and apparatus for authoring and accessing a relational data base comprising a volumetric data set of a part of a body. (71) Catoid Dev B.V. te Utrecht (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Wouter Bernard Veldhuis te Utrecht (41) (51) G06K 7/00 G06K 19/07 G01R 31/28 (21) (22) (54) Identificatiesysteem voor RFID labels. (71) N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek NEDAP te GROENLO (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Jan Cornelis Stekelenburg te Groenlo Derk Jan Roosenboom te Groenlo (41) (51) G08B 7/06 G08B 25/00 F21V 21/08 (21) (22) (54) Emergency light for indicating a location of an emergency, system and method for informing an emergency service centre or vehicle about a location of an emergency. (71) LSL Safeties B.V. te Houten (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Patrick Leonardus Maria Molenaar te Houten (41) (51) G09F 1/06 (21) (22) (54) Display. (71) USP Display B.V. te Dronten (74) ir. Plaggenborg te Almere (72) IIse Schelbergen te Dronten (41) (51) G09F 3/03 G09F 3/00 (21) (22) (54) Method of certifying objects, sealing device and certifying system. (71) Calboo Holding B.V. te Zeewolde (74) ir. Klavers te Almere (72) Luuk Calboo te Zeewolde (41) (51) G11C 7/22 (21) (22) (54) Host for controlling non-volatile memory card, system including the same, and methods operating the host and the system. (71) Samsung Electronics Co., Ltd te Suwon, Zuid-Korea (KR) (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Kyeong Min Kim te Hwaseong, Zuid-Korea (KR) Hong Sik Park te Hwaseong, Zuid- Korea (KR) Hee Dong Shin te Seoul, Zuid- Korea (KR) (31) (32) (33) Zuid-Korea (41) (51) H01J 37/20 (21) (22) (54) Double tilt Holder and multicontact device. (71) Denssolutions B.V. te Delft (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Hendrik Willem Zandbergen te Katwijk (41) (51) H01J 37/28 H01J 37/244 (21) (22) (54) Particle beam microscope. (71) Carl Zeiss NTS GmbH te Oberkochen, BONDSREPUBLIEK (74) ir. Geurts te Den Haag (72) Gerd Benner te Aalen, Stefan Meyer te Aalen, Steffen Niederberger te Gerstetten, BONDSREPUBLIEK Dirk Preikszas te Oberkochen, (31) (32) (33) (41) (62) (51) H01L 21/00 (21) (22) (54) Assembly for providing an aligned stack of two or more modules and a lithography system or a microscopy system comprising such an assembly. (71) Mapper Lithography IP B.V. te Delft (74) ir. Geurts te Den Haag (72) Pieter Kappelhof te Delft (31) 13/ (32) (33) (41) (51) H01L 21/02 (21) (22) (54) Fluid transfer system and substrate processing apparatus comprising the same. (71) Mapper Lithography IP B.V. te

11 Nummer 13/ maart 2014 Delft (74) drs. Derks te Amsterdam (72) Jerry Johannes Martinus Peijster te Maartensdijk Diederik Geert Femme Verbeek te Pijnacker (31) PCT/EP2012/ (32) (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) (41) (51) H01R 9/03 (21) (22) (54) Aftakmodule voor het elektrisch verbinden van ten minste twee geïsoleerde hoofdgeleiders van een energievoorzieningskabel met elk ten minste één geïsoleerde aftakgeleider en aansluitkast voor aansluiting van één of meerdere energievoorzieningskabels aan verdere elektrische apparatuur. (71) Reewoud Trading B.V. te Apeldoorn (74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo (72) Eric ten Cate te Dedemsvaart (41) (51) H04W 52/02 (21) (22) (54) Inter-rat coverage determination for energy saving management. (71) Intel Corporation te Santa Clara, Californië, Verenigde Staten van (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Joey Chou te Scottsdale, Arizona, (31) 61/ / (32) (33) (41) (62) (51) H05B 33/08 (21) (22) (54) LED fixture and LED lighting arrangement comprising such LED fixture. (71) EldoLAB Holding B.V. te Eindhoven (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Marc Saes te EINDHOVEN Petrus Johannes Maria Welten te OSS (41) (51) H05K 3/12 B82Y 30/00 B22F 3/10 (21) (22) (54) Atmospheric plasma sintering. (71) Stichting Dutch Polymer Institute te EINDHOVEN Sebastian Wünscher te Lehesten, Jolke Perelaer te Jena, Anke Teichler te Halle (Saale), Ulrich Sigmar Schubert te Jena, (74) dr. Hubregtse te Beek-Ubbergen (72) Sebastian Wünscher te Lehesten, Jolke Perelaer te Jena, Anke Teichler te Halle (Saale), Ulrich Sigmar Schubert te Jena, (41)

12 Nummer 13/ maart 2014 NL2: Verlening van Nederlandse octrooien. (51) B07B 1/14 A01D 17/06 (21) (22) (54) Roller screen and method for sieving, especially for tubers or such bulbous products. (73) Van Dijke Beheer B.V. te Sint Philipsland (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Dingeman van Dijke te Sint Philipsland (47) (51) A01G 13/00 A01G 1/02 (21) (22) (54) Inrichting en werkwijze voor het van een aspergebed tillen van een folie-element en een verder folie-element, alsmede minitunnelsysteem voor een dergelijke inrichting en werkwijze. (73) Engels Familie Holding B.V. te Panningen (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Franciscus Maria Engels te Helden Marcus Franciscus Engels te Helden Christiaan Michiel Engels te Venlo (47) (51) A01K 1/01 (21) (22) (54) Unmanned cleaning vehicle. (73) Lely Patent N.V. te Maassluis (74) Ir. Corten te Maassluis (72) Jacob Derk Weijers te Maassluis Karel van den Berg te Maassluis Jan Lambertus Pastoor te Maassluis (47) (51) A01K 1/12 (21) (22) (54) Melkinrichting. (73) Lely Patent N.V. te Maassluis (74) Ir. Corten te Maassluis (72) (47) (51) A01K 29/00 (21) (22) (54) Method and system for creating a map of a barn. (73) Lely Patent N.V. te Maassluis (74) Ir. Corten te Maassluis (72) Ester de Groot te Zoetermeer Adolf Jan van der Kamp te Den Haag Pieter Neelus Kool te Hardinxveld-Giessendam Sjors Meijers te Geertruidenberg (47) (51) A22C 29/00 A22C 25/04 A01K 79/00 (21) (22) (54) De uitvinding betreft een inrichting en werkwijze voor het van een garnalenvangst definitief scheiden van de bijvangst en het levend terugzetten van de bijvangst in zee. (73) V.o.f. Schilder en Schilder VD 64 te Volendam (72) Gerardus Franciscus Maria Schilder te Volendam Pieter Clemens Jozef Schilder te Volendam Jacobus Petrus Alexander Schilder te Volendam (47) (51) B01F 7/08 B01F 7/00 B01F 13/06 A21C 1/06 (21) (22) (54) Inrichting voor het mengen en/of kneden van levensmiddelen. (73) Sotec Beheer Twee B.V. te Maastricht (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Gilis Anne Maria Victor Lekner te Berg en Terblijt (47) (51) H05B 6/54 A23L 3/22 A23L 3/005 A23B 4/01 (21) (22) (54) Inrichting voor het pasteuriseren van een massa voedingswaar. (73) Zwanenberg Food Group B.V. te Almelo (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Herbert Laurentius Maria Sonder te Borne (47) (51) A44B 18/00 A43C 11/00 A41F 1/00 (21) (22) (54) Schoeisel en sluiting daarvoor. (73) Patent 2 Product B.V. te Eindhoven (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Joris Maarten van Gelder te Eindhoven Jan-Hein van Twist te Geldrop (47) (51) D04B 21/20 A44B 18/00 (21) (22) (54) A Touch Fastening Anti-Skidding Material and Method of Making the Same. (73) Formosa Saint Jose Corp. te TAIPEI, Taiwan (TW) (74) Drs. Griebling te Tilburg (72) Ming-Shun Yang te Taipei, Taiwan (TW) (31) (32) (33) Taiwan (47) (51) A47G 9/10 (21) (22) (54) Een babykussen ter voorkomen van Plagiocephalie bij baby's. (73) Richard van Gelderen te Heemskerk Leon Alvaro José Fleming te Heemskerk (72) Richard van Gelderen te Heemskerk Leon Alvaro José Fleming te Heemskerk (51) A47G 23/06 (21) (22) (54) Serving tray. (73) Devan Surface B.V. te Amsterdam (74) Ir. Metman te AMSTERDAM (72) Jorrit Gerben van Keulen te Hardenberg Tim Ewout de Vries te Amsterdam (47) (51) A47G 23/06 (21) (22) (54) Configuratie voor het transporteren van drinkglazen. (73) Jan Paul Fennema te Rotterdam (72) Jan Paul Fennema te Rotterdam (47) (51) A47G 25/90 (21) (22) (54) Hulpmiddel voor het aan- en

13 Nummer 13/ maart 2014 uittrekken van elastische kousen. (73) HandyCare Holding B.V. te Laren (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Cynthia Caroline von Meijenfeldt te Blaricum (47) (51) A61B 5/22 (21) (22) (54) Medical rehabilitation device. (73) Pressure Air Biofeedback cc te Pietermaritzburg, Zuid-Afrika (ZA) (74) mr. drs. Hooiveld c.s. te Den Haag (72) Andries Willem Pienaar te Pietermaritzburg, Zuid-Afrika (ZA) (31) (32) (33) (47) (51) A61B 6/00 (21) (22) (54) X-ray imaging apparatus, method for X-ray imaging apparatus, program and storage medium. (73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO, Japan (JP) (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Yuichi Nishii te Tokyo, Japan (JP) (31) (32) (47) (51) A61F 2/16 (21) (22) (54) Method and apparatus for assembly of intraocular lens with two optical elements. (73) Akkolens International B.V. te Breda (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Aleksey Nikolaevich Simonov te Den Haag Michiel Christiaan Rombach te Breda (31) (32) (33) Nederland (47) (51) A61F 5/37 A61F 5/058 A61F 5/02 (21) (22) (54) Clavicle brace. (73) Yves Fortems te Schilde, België (BE) (72) Yves Fortems te Schilde, België (BE) (47) (51) A61G 17/08 (21) (22) (54) Urn. (73) Gustav Ronald Fricke te Maarn (74) drs. Altenburg te Culemborg (72) Gustav Ronald Fricke te Maarn (47) (51) A63H 17/385 (21) (22) (54) Op afstand bestuurbaar speelgoed voertuig. (47) (51) B01D 25/12 (21) (22) (54) Werkwijze voor het vervaardigen van een van ten minste een bevestigingsprofiel voorzien filterdoek. (73) Limburg Filter B.V. te Maastricht (72) Francois Bernard Paul Marie Kruip te Maastricht (47) (51) B01J 8/06 B01J 8/00 (21) (22) (54) Particulate material loading device. (73) Mourik International B.V. te Botlek-Rotterdam (74) drs. Derks te Amsterdam (72) Petrus Knubben te Leiden (47) (51) B01J 8/06 B01J 8/00 (21) (22) (54) Catalyst loading tool. (73) Mourik International B.V. te Botlek-Rotterdam (74) drs. Derks te Amsterdam (72) Petrus Knubben te Leiden (47) (51) B63B 5/00 B09B 1/00 (21) (22) (54) Het bergen van verontreinigd materiaal. (73) Grovawa B.V. te Sint- Michielsgestel (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Dick van Waning te Sint- Michielsgestel (51) F16C 7/08 F16C 11/04 B21D 41/04 B21D 19/08 A01G 9/24 (21) (22) (54) Bediening van een luchtraam in de kassenbouw. (73) Van der Valk Systemen B.V. te Monster (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (73) Nikko Entertainment B.V. te Breda (72) Adrianus Gerardus van Deursen (74) Drs. Jilderda te Utrecht te Voorschoten (72) Kunikazu Isawa te Yamagata, Johan Martien Broos te Naaldwijk Japan (JP) Vincent Prins te Oude Wetering (51) B25J 9/00 (21) (22) (54) System for moving a mobile tendon controlled platform robot. (73) Stefan Spanjer te Saasveld (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Justus Laurens Herder te Den Haag Volkert van der Wijk te Enschede Kevin Hendrik Jozef Voss te Hengelo (47) (51) B65D 75/70 B26D 3/08 (21) (22) (54) Inrichting voor het maken van insnijdingen in de verpakking van een product zoals een worst. (73) Mirzet Mahmutovic te Maarssen (72) Mirzet Mahmutovic te Maarssen (47) (51) F16K 31/06 F16K 1/44 B62D 33/06 B60G 99/00 B60G 17/052 (21) (22) (54) Suspension system for a driver's compartment of a vehicle. (73) DAF Trucks N.V. te Eindhoven (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Albertus Clemens Maria van der Knaap te HELMOND Menno Adrianus Beenakkers te Rijen Jeroen Vandenhoudt te Deurne Christian Groh te Gersheim,

14 Nummer 13/ maart 2014 Patrik Fuchs te Kirkel, Frank Kattler te Püttlingen, (47) (51) B60J 7/08 (21) (22) (54) Dakinrichting en trailer. (73) Kraker Trailers Axel B.V. te Axel Pieter Cornelis Millenaar te Zwolle (54) Dolly voor het vervoeren of presenteren van goederen. (73) Gertjan Leijdekkers te Den Haag (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Gertjan Leijdekkers te Den Haag Nico Jungschläger te Voorburg Edwin Alewijnse te Nootdorp (47) (51) B62B 7/06 (21) (22) (54) Gesteldeel, gestel en kinderwagen of buggy voorzien van een telescopische duwstang. (73) Mutsy B.V. te Goirle (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Franciscus Johannes Cornelius Driessen te Goirle (47) (51) B62B 9/10 (21) (22) (54) Zitje en kinderwagen of buggy voorzien van een dergelijk zitje. (73) Mutsy B.V. te Goirle (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Franciscus Johannes Cornelius Driessen te Goirle (47) (51) B62H 3/04 (21) (22) (54) Fietsvergrendelingsinrichting voor het vergrendelen van een fiets ten opzichte van een fietsparkeerinrichting. (73) Klaver Bik(e) Motion B.V. te Hoogeveen Nsecure B.V. te Barendrecht (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Paul Bergman te Hoogeveen Fredericus Leonardus Maria van Els te Hoogeveen (47) (51) B62H 3/12 (21) (22) (54) Inrichting met fietslift met fietsdetectie voor het stallen van tweewielers. (73) Lodewijk Petrus Maria Minck te HILLEGOM (74) Ir. Assendelft te Lisse (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (31) (72) Pieter Cornelis Millenaar te Zwolle (32) (33) Nederland (51) B62B 5/04 (47) (21) (51) B63B 15/02 (22) B63B 15/00 (72) Lodewijk Petrus Maria Minck te Hillegom (21) (22) (54) Vaartuig. (73) Linssen Holding B.V. te Maasbracht (74) ir. Veldman-Dijkers te SITTARD- GELEEN (72) Jozef Peter Hendrikus Linssen te Grindelwald, Zwitserland (CH) (51) H01L 21/677 B65G 37/02 (21) (22) (54) Artikeltransportmiddel. (73) DAIFUKU CO., LTD. te Osaka, Japan (JP) (74) ir. Geurts te Den Haag (72) Mitsuru Yoshida te Osaka, Japan (JP) Yoshitaka Inui te Shiga, Japan (JP) (31) (32) (47) (51) B66C 1/18 B66C 1/12 B66C 1/10 (21) (22) (54) Hijsband. (73) Calboo Holding B.V. te Zeewolde (74) ir. Klavers te Almere (72) Luuk Calboo te Zeewolde (47) (51) B66F 11/04 B66C 23/78 (21) (22) (54) Lifting or hoisting system and method of stabilizing a mobile elevating work platform. (73) Reedijk Hydrauliek B.V. te Klaaswaal (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Dirk Reedijk te Klaaswaal (47) (51) B66F 9/06 B66F 11/04 (21) (22) (54) Inrichting voor het heffen van objecten. (73) Peinemann Equipment B.V. te Hoogvliet (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Leendert Cornelis Mizelmoe te Rotterdam (51) C04B 28/02 (21) (22) (54) Constructie-element en werkwijze voor het vervaardigen van een dergelijk constructie-element. (73) Invisor B.V. te Almelo Ortageo Beheer B.V. te Almelo Gebrs. Kurvers B.V. te Heerlen (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Eric Herman Anton Hol te Utrecht Paulus Frederikus Johannes Kuipers te Holten (47) (51) C13K 1/02 C08B 37/12 C07H 1/08 C07C 31/26 C07C 29/76 (21) (22) (54) Process for mannitol extraction from seaweed. (73) Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland te Petten (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Jaap Willem van Hal te Alkmaar Wouter Johannes Joseph Huijgen te Alkmaar (51) E01B 7/08 (21) (22) (54) Winterproof spoorwegwissel/ spoorwegkruising II. (73) Richard de Roos te Stiens (72) Richard de Roos te Stiens (47) (51) E01H 1/12 A01B 1/16 (21) (22) (54) Inrichting voor het verwijderen van onkruid en mos.

15 Nummer 13/ maart 2014 (73) Leendert Bek te Capelle a.d. IJssel (21) (72) Pascal Bek te Nieuwerkerk a.d. IJssel (47) (51) E02F 5/06 E02D 17/06 (21) (22) (54) Inrichting voor het maken van sleuven. (73) Jean Heybroek B.V. te HOUTEN (74) ir. Ferguson te Amersfoort (72) Gijsbertus Cornelis Marco van Harn te Houten Willem Buitendijk te Houten (47) (51) F03D 3/02 (21) (22) (54) Windmill. (73) Architectenbureau Dijkstra B.V. te Edam (72) Tjaard Dijkstra te Edam (47) (51) F16K 31/06 (21) (22) (54) Linear solenoid actuator. (73) Intell Properties B.V. te DUIVEN (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Bernard Gerardus Colenbrander te Winterswijk (47) (51) F16M 11/20 F16M 11/14 F16M 11/04 (21) (22) (54) Coupling device for coupling an accessory to a carrying arm, such arm and a holding bar. (73) Vlaar Innovations B.V. te Midwoud (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Erik Jacobus Vlaar te Midwoud (47) (51) F28F 19/00 F22B 37/08 (21) (22) (54) Boiler wall protection block, assembly of such block and a ferrule, and a boiler provided with such assembly. (73) Innalox B.V. te Tegelen (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) Mark Peter Maria Welters te Venlo (47) (51) F24F 7/08 F24F 13/24 F24F 11/00 (22) (54) Inrichting en werkwijze voor klimaatbeheersing. (73) Klimaatgroep Holland B.V. te Groningen (72) Harm Klaas Vaatstra te Middelstum (47) (51) F25B 9/00 F25B 7/00 F25B 47/02 (21) (22) (54) Koel- en vriesaggregaat alsmede koel- en vriesinstallatie voorzien van het koel- en vriesaggregaat in het bijzonder voor een koel- of vriescel van een bakkerij. (73) Koma Koeltechnische Industrie B.V. te Roermond (74) Ir. Verhees te Nuenen (72) Titus Maria Christiaan Bartholomeus te Sittard (31) (32) (33) Nederland (47) (51) G01R 1/073 (21) (22) (54) Testing device for printed circuit boards. (73) Prodrive B.V. te Son (74) Ir. Heuvel c.s. te 'S- HERTOGENBOSCH (72) John Mark Bekendam te Son (47) (51) G06F 19/00 (21) (22) (54) Method and apparatus for authoring and accessing a relational data base comprising a volumetric data set of a part of a body. (73) Catoid Dev B.V. te Utrecht (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag (72) Wouter Bernard Veldhuis te Utrecht (47) (51) G06K 7/00 G06K 19/07 G01R 31/28 (21) (22) (54) Identificatiesysteem voor RFID labels. (73) N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek NEDAP te GROENLO (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Jan Cornelis Stekelenburg te Groenlo Derk Jan Roosenboom te Groenlo (47) (51) G07C 13/00 (21) (22) (54) Methode en systeem voor het beheren en houden van een stemming. (73) Alvin Straight CVBA te Gent, België (BE) (74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM (72) Dirk Valvekens te Gent, België (BE) (31) 2012/0489 (32) (33) België (51) G08B 7/06 G08B 25/00 F21V 21/08 (21) (22) (54) Emergency light for indicating a location of an emergency, system and method for informing an emergency service centre or vehicle about a location of an emergency. (73) LSL Safeties B.V. te Houten (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Patrick Leonardus Maria Molenaar te Houten (47) (51) G09F 1/06 (21) (22) (54) Display. (73) USP Display B.V. te Dronten (74) ir. Plaggenborg te Almere (72) IIse Schelbergen te Dronten (47) (51) G09F 3/03 G09F 3/00 (21) (22) (54) Method of certifying objects, sealing device and certifying system. (73) Calboo Holding B.V. te Zeewolde (74) ir. Klavers te Almere (72) Luuk Calboo te Zeewolde (51) H01J 37/20 (21) (22) (54) Double tilt Holder and multicontact device. (73) Denssolutions B.V. te Delft (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam

16 Nummer 13/ maart 2014 (72) Hendrik Willem Zandbergen te Katwijk (47) (51) H01L 31/18 H01L 31/0224 H01L 31/0216 (21) (22) (54) Method for manufacturing a solar cell and solar cell obtained therewith. (73) M4Si B.V. te Waalre (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG (72) Johannes Reinder Marc Luchies te Waalre Robertus Adrianus Maria Wolters te Eindhoven Klaas Heres te Berkel en Rodenrijs (47) (51) H01R 9/03 (21) (22) (54) Aftakmodule voor het elektrisch verbinden van ten minste twee geïsoleerde hoofdgeleiders van een energievoorzieningskabel met elk ten minste één geïsoleerde aftakgeleider en aansluitkast voor aansluiting van één of meerdere energievoorzieningskabels aan verdere elektrische apparatuur. (73) Reewoud Trading B.V. te Apeldoorn (74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo (72) Eric ten Cate te Dedemsvaart (47) (51) H04L 5/00 H04L 1/18 (21) (22) (54) Harq-ack handling for unintended downlink sub-frames. (73) Intel Corporation te Santa Clara, California, Verenigde Staten van (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Seunghee Han te Anyangshi, Zuid-Korea (KR) Hong He te Beijing, China (CN) Jong-Kae Fwu te Sunnyvale, California, Verenigde Staten van (31) 61/ / PCT/US2013/ (32) (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) (47) (51) H04W 72/12 (21) (22) (54) Handling wait time in a congested wireless communication network. (73) Intel Corporation te Santa Clara, Californië, Verenigde Staten van (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Vivek Gupta te San Jose, Californië, Verenigde Staten van (31) 61/ / (32) (33) (47) (51) H05B 33/08 (21) (22) (54) LED fixture and LED lighting arrangement comprising such LED fixture. (73) EldoLAB Holding B.V. te Eindhoven (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Marc Saes te EINDHOVEN Petrus Johannes Maria Welten te OSS (47) (51) H05K 3/12 B82Y 30/00 B22F 3/10 (21) (22) (54) Atmospheric plasma sintering. (73) Stichting Dutch Polymer Institute te EINDHOVEN Sebastian Wünscher te Lehesten, Jolke Perelaer te Jena, Anke Teichler te Halle (Saale), Ulrich Sigmar Schubert te Jena, (74) dr. Hubregtse te Beek-Ubbergen (72) Sebastian Wünscher te Lehesten, Jolke Perelaer te Jena, Anke Teichler te Halle (Saale), Ulrich Sigmar Schubert te Jena, (47)

17 Nummer 13/ maart 2014 EP1: Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen. Nummer van het Europese octrooi aanvrage (11) Datum Publicatie Europese aanvrage (43) IPC klasse (51) Naam/Woonplaats aanvrager (71) EP H04L 25/49 Latexfalt B.V. Te Kouderkerk a/d Rijn (NL) EP C08L 95/00 Rambus Inc. Te Sunnyvale, Canada (CA)

18 Nummer 13/ maart 2014 EP2: Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van internationale octrooiclassificatie. (51) A01C 17/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) Dispositif d'épandage centrifuge d'un produit pulvérulent ou granulaire (73) SULKY-BUREL te CHATEAUBOURG, Frankrijk (FR) (72) CLOCHARD, Daniel te 35113, DOMAGNE, Frankrijk (FR) PIRON, Emmanuel te 03300, CREUZIER LE VIEUX, Frankrijk (FR) (51) A01D 34/68 A01D 34/67 A01D 34/47 A01D 34/46 A01D 34/10 A01D 34/08 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (54) Push mower (73) Makita Corporation te ANJO, AICHI , Japan (JP) (72) Hachisuka, Tomohiro te ANJO, AICHI , Japan (JP) (51) A01D 34/73 (11) EP (21) EP (22) (31) U (32) (33) (54) Anordnung für ein Mähwerk einer Mäh- oder Häckselmaschine sowie Mähwerk (73) Kverneland ASA te 4355 KVERNALAND, Noorwegen (NO) (72) Nielsen, Rasmus Elmelund te 5892 GUDBJERG, Denemarken (DK) (51) A01D 41/12 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Dust suppressor for combine harvester feederhouse (73) DEERE & COMPANY te MOLINE, ILLINOIS , Verenigde Staten van (72) Pearson, Mark L. te LE CLAIRE, IA IOWA 52753, Verenigde Staten van Mackin, Ryan Patrick te MILAN, IL ILLINOIS 61264, Verenigde Staten van (51) A01D 41/14 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Selbstfahrende Erntemaschine (73) CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH te HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK (72) Kortenjann, Ludger te WARENDORF, BONDSREPUBLIEK Brand, Andreas te HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK Hovenga, Frank te MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK (51) A01F 15/10 A01F 15/08 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Agricultural piston press (73) Usines Claas France S.A.S te METZ, Frankrijk (FR) (72) Altmeyer, Marc te ALZING, Frankrijk (FR) Hesselmann, Ulrich te PERL, BONDSREPUBLIEK Scharf, Thorsten te ORSCHOLZ, BONDSREPUBLIEK (51) A01G 3/025 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Finland (54) Cutting tool (73) Fiskars Garden Oy Ab te BILLNÄS, Finland (FI) (72) Lindén, Olavi te 10330, BILLNÄS, Finland (FI) Paloheimo, Markus te 10300, KARJAA, Finland (FI) (51) A01G 9/00 A01G 31/00 A01G 1/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (54) ROOT EVALUATION (73) CropDesign N.V. te 9052 ZWIJNAARDE-GENT, België (BE) (72) LEJEUNE, Pierre te B-4140 DOLEMBREUX, België (BE) BROEKAERT, Willem te B-1700 DILBEEK, België (BE) LEYNS, Frederik te B-9860 OOSTERZELE, België (BE) DHONT, Frederik te B-9800 DEINZE, België (BE) (51) A01H 3/00 A01G 9/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) METHOD FOR GROWING PLANTS (73) Holman, Edwin Henricus Antonius te 7631CN OOTMARSUM (72) Holman, Edwin Henricus Antonius te 7631CN OOTMARSUM (51) B05B 3/06 B05B 3/04 B05B 3/00 B05B 15/06 B05B 1/26 B05B 1/16 A01G 25/02 (11) EP (21) EP (22) (31) VI (32)

19 Nummer 13/ maart 2014 (33) Italië (54) LIQUID DIFFUSING DEVICE WITH INTERCHANGEABLE NOZZLES (73) Drechsel, Arno te 9900 LIENZ, Oostenrijk (AT) (72) Drechsel, Arno te 9900 LIENZ, Oostenrijk (AT) (51) A01J 5/007 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Zweden (54) METHOD, COMPUTER PROGRAM PRODUCT AND ARRANGEMENT FOR CONTROLLING THE MILKING BY A MILKING MACHINE (73) DeLaval Holding AB te TUMBA, Zweden (SE) (72) SCHUSTER, Anders te S HÖRBY, Zweden (SE) (51) A01K 1/02 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) GROOT BRITTANNIË (54) FARROWING PEN STRUCTURE (73) Midland Pig Producers Limited te BURTON ON TRENT, DERBYSHIRE DE13 7AB, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) BARKER, Martin te BURTON-ON- TRENT, DERBYSHIRE DE13 7AB, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) A01K 11/00 (11) EP (21) EP (22) (54) Flexible electronic ear tag (73) Datamars SA te 6930 BEDANO- LUGANO, Zwitserland (CH) (72) Quarry, Antony te CH-6987 CASLANO, Zwitserland (CH) Vilaseca Vintro, Joan Francesc te CANILLO, Andorra (AD) Pachoud, Damien te CH-6963 PREGASSONA, Zwitserland (CH) (51) A01K 15/02 (11) EP (21) EP (22) (54) HIGH-THROUGHPUT OPERANT SENSORY DISCRIMINATION APPARATUS AND METHOD (73) Opertech Bio, Inc. te PHILADELPHIA PA , (72) PALMER, R., Kyle te CRANBURY, NEW JERSEY 08512, Verenigde Staten van SALEMME, F., Raymond te YARDLEY, PA 19067, Verenigde Staten van (51) A01K 15/02 (11) EP (21) EP (22) (31) U (32) (33) (54) Vorrichtung für die Hundeausbildung mit einem Bisskörper (73) Schwendinger, Markus te SCHWAIGHAUSEN, (72) Schwendinger, Markus te SCHWAIGHAUSEN, (51) A01K 89/015 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (54) Centrifugal brake device for dualbearing reel (73) Shimano Inc. te SAKAI CITY, OSAKA , Japan (JP) (72) Saito, Kei te SAKAI CITY, OSAKA , Japan (JP) Niitsuma, Akira te SAKAI CITY, OSAKA , Japan (JP) (51) A01K 97/12 A01K 97/00 A01K 91/06 (11) EP (21) EP (22) (54) Intelligent fishing tackle (73) Tseng, Chien Tu te JUNGHE CITY, TAIPEI, Taiwan (TW) (72) Tseng, Chien Tu te JUNGHE CITY, TAIPEI, Taiwan (TW) (51) A01P 3/00 A01N 47/44 A01N 25/04 (11) EP (21) EP (22) (31) PCT/EP2011/ (32) (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) (54) Aqueous suspension concentrate comprising an acid salt of dodecylguanidine (73) Agriphar S.A. te 4102 OUGRÉE, België (BE) (72) Pirotte, Alan te 6660 HOUFFALIZE, België (BE) (51) A01N 25/12 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) ANTIMICROBIAL NANOPARTICULATE ADDITIVES FORMING NON-LEACHABLE SUSTAINED ANTIMICROBIAL POLYMERIC COMPOSITIONS (73) HADASIT MEDICAL RESEARCH SERVICES AND DEVELOPMENT LTD. te JERUSALEM, Israël (IL) YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT COMPANY OF THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM te GIVAT RAM, JERUSALEM 91390, Israël (IL) (72) DOMB, Abraham J. te EFRAT, Israël (IL) WEISS, Ervin I. te HERZELIYA, Israël (IL) BEYTH, Nurit te JERUSALEM, Israël (IL) FARBER, Ira te NAZARET ELIT, Israël (IL) PEREZ DAVIDI, Michael te SAVION, Israël (IL) (51) D06M 16/00 C12G 1/02 C02F 1/00 A01P 1/00 A01N 33/12 A01N 25/26 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) PROCEDE D'OBTENTION DE POUDRES INSOLUBLES DANS L'EAU PRESENTANT UNE ACTIVITE ANTI-MICROBIENNE, LES POUDRES AINSI OBTENUES ET LEUR APPLICATION ANTIBACTERIENNE

20 Nummer 13/ maart 2014 (73) Poly-Bio te PARIS, Frankrijk (FR) (72) de la BRUNIERE, Patrick te PARIS, Frankrijk (FR) (51) A01P 3/00 A01P 1/00 A01N 33/14 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) Hindered primary chlorinated amine in a latex formulation (73) Rohm and Haas Company te PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA , Verenigde Staten van Dow Global Technologies LLC te MIDLAND, MI 48674, Verenigde Staten van (72) Balijepalli, Sudhakar te MIDLAND, MI 48640, Verenigde Staten van Hawkins, Douglas, Raymond te MAPLE GLENN, PA 19002, Manna, Kathleen, R. te QUAKERTOWN, PA 18951, Tomlinson, Ian, A. te MIDLAND, MI 48642, Verenigde Staten van (51) A01N 43/40 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) USE OF MALONOMICIN AND ANALOGS IN FUNGICIDAL APPLICATIONS (73) Dow AgroSciences, LLC te INDIANAPOLIS, INDIANA , Verenigde Staten van (72) WERK, Todd Lowell te ZIONSVILLE, INDIANA 46077, SNIPES, Carl Evan te CARMEL, INDIANA 46033, Verenigde Staten van GRAUPNER, Paul, Richard te CARMEL, IN 46033, Verenigde Staten van PEACOCK, Cathy Lynn te WESTFIELD, INDIANA 46074, CHAPIN, Eleanor Lougee te STEEP FALLS, MAINE 04085, Verenigde Staten van BREWSTER, William, Kirkland te INDIANAPOLIS, IN 46214, GREEN III, Frederick Richard te NOBLESVILLE, INDIANA 46060, (51) A01P 13/00 A01N 43/56 A01N 43/50 A01N 43/42 A01N 43/40 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (54) TERNARY HERBICIDAL COMPOSITIONS COMPRISING AMINOPYRALID AND IMAZAMOX (73) BASF SE te LUDWIGSHAFEN, (72) GRIVEAU, Yannick te SPEYER, BONDSREPUBLIEK BREMER, Hagen te RÖMERBERG, BONDSREPUBLIEK PFENNING, Matthias te SCHWEGENHEIM, (51) A01N 47/24 A01N 43/88 A01N 43/54 A01N 43/40 A01N 37/50 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) Mixtures comprising strobilurins and 1-methylcyclopropene (73) BASF SE te LUDWIGSHAFEN, (72) HARDEN, John S. te RALEIGH, NC 27613, Verenigde Staten van BEGLIOMINI, Edson te SAO PAULO, SP , Brazilië (BR) BARDINELLI, Ted R. te DURHAM, NORTH CAROLINA 27713, EVERSON, Albert C. te CARY, NC 27511, Verenigde Staten van YPEMA, Hendrik te CARY, NC 27519, Verenigde Staten van HOLT, Thomas J. te HOLLY SPRINGS, NC 27540, Verenigde Staten van ZAWIERUCHA, Joseph E. te CARY, NC 27519, Verenigde Staten van WESTBERG, Dan E. te CARY, NC 27511, Verenigde Staten van RADEMACHER, Wilhelm te LIMBURGERHOF, (51) A01N 49/00 A01N 31/02 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) METHOD, APPARATUS AND COMPOSITIONS FOR INHIBITING THE HUMAN SCENT TRACKING ABILITY OF MOSQUITOES IN ENVIRONMENTALLY DEFINED THREE DIMENSIONAL SPACES (73) BioSensory, Inc. te PUTNAM, CT 06260, Verenigde Staten van THE UNITED STATES OF AMERICA as represented by THE SECRETARY OF AGRICULTURE te WASHINGTON, DC 20250, (72) NOLEN, James, A. te WEST GREENWICH, RI , BEDOUKIAN, Robert, H. te WEST REDDING, CT 06896, Verenigde Staten van MALONEY, Robert, E. te BETHEL, CT 06801, Verenigde Staten van KLINE, Daniel, L. te GAINESVILLE, FL 32653, Verenigde Staten van (51) A01P 3/00 A01P 13/00 A01N 59/16 A01N 57/20 A01N 43/78 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) Synergistic combination of a

Nummer 09/15 25 februari 2015

Nummer 09/15 25 februari 2015 Nummer 09/15 25 februari 2015 Nummer 09/15 1 25 februari 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 02/11 12 januari 2011

Nummer 02/11 12 januari 2011 Nummer 02/11 12 januari 2011 Nummer 02/11 1 12 januari 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

Nummer 15/15 8 april 2015

Nummer 15/15 8 april 2015 Nummer 15/15 8 april 2015 Nummer 15/15 1 8 april 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 37/14 10 september 2014

Nummer 37/14 10 september 2014 Nummer 37/14 10 september 2014 Nummer 37/14 1 10 september 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze

More information

Nummer 24/13 12 juni 2013

Nummer 24/13 12 juni 2013 Nummer 24/13 12 juni 2013 Nummer 24/13 1 12 juni 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 27/13 3 juli 2013

Nummer 27/13 3 juli 2013 Nummer 27/13 3 juli 2013 Nummer 27/13 1 3 juli 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 44/14 29 oktober 2014

Nummer 44/14 29 oktober 2014 Nummer 44/14 29 oktober 2014 Nummer 44/14 1 29 oktober 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 04/14 22 januari 2014

Nummer 04/14 22 januari 2014 Nummer 04/14 22 januari 2014 Nummer 04/14 1 22 januari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 05/15 28 januari 2015

Nummer 05/15 28 januari 2015 Nummer 0/1 28 januari 201 Nummer 0/1 1 28 januari 201 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 50/14 10 december 2014

Nummer 50/14 10 december 2014 Nummer 50/1 10 december 201 Nummer 50/1 1 10 december 201 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 29/15 15 juli 2015

Nummer 29/15 15 juli 2015 Nummer 29/15 15 juli 2015 Nummer 29/15 1 15 juli 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 41/10 1 december 2010

Nummer 41/10 1 december 2010 Nummer 41/10 1 december 2010 Nummer 41/10 1 1 december 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 07/14 12 februari 2014

Nummer 07/14 12 februari 2014 Nummer 07/14 12 februari 2014 Nummer 07/14 1 12 februari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 44/13 30 oktober 2013

Nummer 44/13 30 oktober 2013 Nummer 44/13 30 oktober 2013 Nummer 44/13 1 30 oktober 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 08/13 20 februari 2013

Nummer 08/13 20 februari 2013 Nummer 08/13 20 februari 2013 Nummer 08/13 1 20 februari 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 33/14 13 augustus 2014

Nummer 33/14 13 augustus 2014 Nummer 33/14 13 augustus 2014 Nummer 33/14 1 13 augustus 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 27/10 25 augustus 2010

Nummer 27/10 25 augustus 2010 Nummer 27/10 25 augustus 2010 Nummer 27/10 1 25 augustus 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 02/13 9 januari 2013

Nummer 02/13 9 januari 2013 Nummer 02/13 9 januari 2013 Nummer 02/13 1 9 januari 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 28/13 10 juli 2013

Nummer 28/13 10 juli 2013 Nummer 28/13 10 juli 2013 Nummer 28/13 1 10 juli 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 06/15 4 februari 2015

Nummer 06/15 4 februari 2015 Nummer 06/1 februari 201 Nummer 06/1 1 februari 201 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

U.S. Patent Number Guide

U.S. Patent Number Guide Engineering and Science Library U.S. Patent Number Guide Patent Documents and Notices Since 1790 Document Type Years X patent (name and date patent) 1790-1836 Additional improvement patent 1836-1861 Caveat

More information

Nummer 17/14 23 april 2014

Nummer 17/14 23 april 2014 Nummer 17/14 23 april 2014 Nummer 17/14 1 23 april 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 05/11 02 februari 2011

Nummer 05/11 02 februari 2011 Nummer 05/11 02 februari 2011 Nummer 05/11 1 02 februari 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 41/11 12 oktober 2011

Nummer 41/11 12 oktober 2011 Nummer 41/11 12 oktober 2011 Nummer 41/11 1 12 oktober2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 27/15 1 juli 2015

Nummer 27/15 1 juli 2015 Nummer 27/15 1 juli 2015 Nummer 27/15 1 1 juli 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 32/14 6 augustus 2014

Nummer 32/14 6 augustus 2014 Nummer 32/14 6 augustus 2014 Nummer 32/14 1 6 augustus 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 30/15 22 juli 2015

Nummer 30/15 22 juli 2015 Nummer 30/15 22 juli 2015 Nummer 30/15 1 22 juli 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Title (fr) SOURCE IONIQUE INTERNE DOUBLE POUR PRODUCTION DE FAISCEAU DE PARTICULES AVEC UN CYCLOTRON

Title (fr) SOURCE IONIQUE INTERNE DOUBLE POUR PRODUCTION DE FAISCEAU DE PARTICULES AVEC UN CYCLOTRON Title (en) A TWIN INTERNAL ION SOURCE FOR PARTICLE BEAM PRODUCTION WITH A CYCLOTRON Title (de) DOPPELTE INTERNE IONENQUELLE FÜR PARTIKELSTRAHLHERSTELLUNG MIT EINEM ZYKLOTRON Title (fr) SOURCE IONIQUE INTERNE

More information

Nummer 26/14 25 juni 2014

Nummer 26/14 25 juni 2014 Nummer 26/14 25 juni 2014 Nummer 26/14 1 25 juni 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 30/12 25 juli 2012

Nummer 30/12 25 juli 2012 Nummer 30/12 25 juli 2012 Nummer 30/12 1 25 juli 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 18/15 29 april 2015

Nummer 18/15 29 april 2015 Nummer 18/15 29 april 2015 Nummer 18/15 1 29 april 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 01/14 1 januari 2014

Nummer 01/14 1 januari 2014 Nummer 01/14 1 januari 2014 Nummer 01/14 1 1 januari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 28/15 8 juli 2015

Nummer 28/15 8 juli 2015 Nummer 28/15 8 juli 2015 Nummer 28/15 1 8 juli 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 31/14 30 juli 2014

Nummer 31/14 30 juli 2014 Nummer 31/14 30 juli 2014 Nummer 30/14 1 30 juli 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 36/15 2 september 2015

Nummer 36/15 2 september 2015 Nummer 36/15 2 september 2015 Nummer 36/15 1 2 september 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 05/14 29 januari 2014

Nummer 05/14 29 januari 2014 Nummer 05/14 29 januari 2014 Nummer 05/14 1 29 januari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 38/10 10 november 2010

Nummer 38/10 10 november 2010 Nummer 38/10 10 november 2010 Nummer 38/10 1 10 november 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 07/11 16 februari 2011

Nummer 07/11 16 februari 2011 Nummer 07/11 16 februari 2011 Nummer 07/11 1 16 februari 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 22/12 30 mei 2012

Nummer 22/12 30 mei 2012 Nummer 22/12 30 mei 2012 Nummer 22/12 1 30 mei 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 46/14 12 november 2014

Nummer 46/14 12 november 2014 Nummer 6/1 12 november 201 Nummer 6/1 1 12 november 201 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 07/13 13 februari 2013

Nummer 07/13 13 februari 2013 Nummer 07/13 13 februari 2013 Nummer 07/13 1 13 februari 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 43/13 23 oktober 2013

Nummer 43/13 23 oktober 2013 Nummer 43/13 23 oktober 2013 Nummer 43/12 1 23 oktober 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 49/13 4 december 2013

Nummer 49/13 4 december 2013 Nummer 49/13 4 december 2013 Nummer 49/13 1 4 december 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 42/10 8 december 2010

Nummer 42/10 8 december 2010 Nummer 42/10 8 december 2010 Nummer 42/10 1 8 december 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 08/14 19 februari 2014

Nummer 08/14 19 februari 2014 Nummer 08/14 19 februari 2014 Nummer 08/14 1 19 februari 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 08/12 22 februari 2012

Nummer 08/12 22 februari 2012 Nummer 08/12 22 februari 2012 Nummer 08/12 1 22 februari 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 36/14 3 september 2014

Nummer 36/14 3 september 2014 Nummer 36/14 3 september 2014 Nummer 36/14 1 3 september 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 32/12 8 augustus 2012

Nummer 32/12 8 augustus 2012 Nummer 32/12 8 augustus 2012 Nummer 32/12 1 8 augustus 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 27/12 4 juli 2012

Nummer 27/12 4 juli 2012 Nummer 27/12 4 juli 2012 Nummer 27/12 1 4 juli 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 39/13 25 september 2013

Nummer 39/13 25 september 2013 Nummer 39/13 25 september 2013 Nummer 39/13 1 25 september 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

Nummer 14/13 3 april 2013

Nummer 14/13 3 april 2013 Nummer 14/13 3 april 2013 Nummer 14/13 1 3 april 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 36/11 7 september 2011

Nummer 36/11 7 september 2011 Nummer 36/11 7 september 2011 Nummer 36/11 1 7 september 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 22/13 29 mei 2013

Nummer 22/13 29 mei 2013 Nummer 22/13 29 mei 2013 Nummer 22/13 1 29 mei 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 31/10 22 september 2010

Nummer 31/10 22 september 2010 Nummer 31/10 22 september 2010 Nummer 31/10 1 22 september 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

Nummer 51/12 19 december 2012

Nummer 51/12 19 december 2012 Nummer 51/12 19 december 2012 Nummer 51/12 1 19 december 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 10/13 6 maart 2013

Nummer 10/13 6 maart 2013 Nummer 10/13 6 maart 2013 Nummer 10/13 1 6 maart 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 36/13 4 september 2013

Nummer 36/13 4 september 2013 Nummer 36/13 4 september 2013 Nummer 36/13 1 4 september 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 21/15 27 mei 2015

Nummer 21/15 27 mei 2015 Nummer 21/15 27 mei 2015 Nummer 21/15 1 27 mei 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 11/12 14 maart 2012

Nummer 11/12 14 maart 2012 Nummer 11/12 14 maart 2012 Nummer /12 1 14 maart 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 31/13 31 juli 2013

Nummer 31/13 31 juli 2013 Nummer 31/13 31 juli 2013 Nummer 31/13 1 31 juli 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 20/15 13 mei 2015

Nummer 20/15 13 mei 2015 Nummer 20/15 13 mei 2015 Nummer 01/15 1 1 januari 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 38/12 19 september 2012

Nummer 38/12 19 september 2012 Nummer 38/12 19 september 2012 Nummer 38/12 1 19 september 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

Nummer 08/10 07 april 2010

Nummer 08/10 07 april 2010 Nummer 08/10 07 april 2010 Nummer 08/10 1 07 april 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 17/10 16 juni 2010

Nummer 17/10 16 juni 2010 Nummer 17/10 16 juni 2010 Nummer 17/10 1 16 juni 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 32/11 10 augustus 2011

Nummer 32/11 10 augustus 2011 Nummer 32/11 10 augustus 2011 Nummer 32/11 1 10 augustus 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 14/14 2 april 2014

Nummer 14/14 2 april 2014 Nummer 14/14 2 april 2014 Nummer 14/14 1 2 april 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 13/15 25 maart 2015

Nummer 13/15 25 maart 2015 Nummer 13/15 25 maart 2015 Nummer 13/15 1 25 maart 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 40/14 1 oktober 2014

Nummer 40/14 1 oktober 2014 Nummer 40/14 1 oktober 2014 Nummer 40/14 1 1 oktober 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 34/10 13 oktober 2010

Nummer 34/10 13 oktober 2010 Nummer 34/10 13 oktober 2010 Nummer 34/10 1 13 oktober 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 17/15 22 april 2015

Nummer 17/15 22 april 2015 Nummer 17/15 22 april 2015 Nummer 17/15 1 22 april 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is

More information

Nummer 07/10 31 maart 2010

Nummer 07/10 31 maart 2010 Nummer 07/10 31 maart 2010 Nummer 07/10 1 31 maart 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 18/10 23 juni 2010

Nummer 18/10 23 juni 2010 18/10 23 juni 2010 18/10 1 23 juni 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt de verschijningsdag

More information

Nummer 35/14 27 augustus 2014

Nummer 35/14 27 augustus 2014 Nummer 35/14 27 augustus 2014 Nummer 35/14 1 27 augustus 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 13/12 28 maart 2012

Nummer 13/12 28 maart 2012 Nummer 13/12 28 maart 2012 Nummer 13/12 1 28 maart 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 24/14 11 juni 2014

Nummer 24/14 11 juni 2014 Nummer 24/14 11 juni 2014 Nummer 24/14 1 11 juni 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 12/10 12 mei 2010

Nummer 12/10 12 mei 2010 Nummer 12/10 12 mei 2010 Nummer 12/10 1 12 mei 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 51/13 18 december 2013

Nummer 51/13 18 december 2013 Nummer 51/13 18 december 2013 Nummer 51/13 1 18 december 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 49/11 7 december 2011

Nummer 49/11 7 december 2011 Nummer 49/11 7 december 2011 Nummer 49/11 1 7 december 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 34/14 20 augustus 2014

Nummer 34/14 20 augustus 2014 Nummer 34/14 20 augustus 2014 Nummer 34/14 1 20 augustus 2014 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag

More information

Nummer 18/11 4 mei 2011

Nummer 18/11 4 mei 2011 Nummer 18/11 4 mei 2011 Nummer 18/11 1 4 mei 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 21/13 22 mei 2013

Nummer 21/13 22 mei 2013 Nummer 21/13 22 mei 2013 Nummer 21/13 1 22 mei 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 13/10 19 mei 2010

Nummer 13/10 19 mei 2010 Nummer 13/10 19 mei 2010 Nummer 13/10 1 19 mei 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Nummer 33/13 14 augustus 2013

Nummer 33/13 14 augustus 2013 Nummer 33/13 14 augustus 2013 Nummer 33/13 1 14 augustus 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 24/15 10 juni 2015

Nummer 24/15 10 juni 2015 Nummer 24/15 10 juni 2015 Nummer 24/15 1 10 juni 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 13/11 30 maart 2011

Nummer 13/11 30 maart 2011 Nummer 13/11 30 maart 2011 Nummer 13/11 1 30 maart 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 44/12 31 oktober 2012

Nummer 44/12 31 oktober 2012 Nummer 44/12 31 oktober 2012 Nummer 44/12 1 31 oktober 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 03/12 18 januari 2012

Nummer 03/12 18 januari 2012 Nummer 03/12 18 januari 2012 Nummer 03/12 1 18 januari 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 44/11 2 november 2011

Nummer 44/11 2 november 2011 Nummer 44/11 2 november 2011 Nummer 44/11 1 2 november 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 31/12 1 augustus 2012

Nummer 31/12 1 augustus 2012 Nummer 31/12 1 augustus 2012 Nummer 31/12 1 1 augustus 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 25/15 17 juni 2015

Nummer 25/15 17 juni 2015 Nummer 25/15 17 juni 2015 Nummer 25/15 1 17 juni 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 49/12 5 december 2012

Nummer 49/12 5 december 2012 Nummer 49/12 5 december 2012 Nummer 49/12 1 5 december 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 50/13 11 december 2013

Nummer 50/13 11 december 2013 Nummer 50/13 11 december 2013 Nummer 50/13 1 11 december 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 18/13 1 mei 2013

Nummer 18/13 1 mei 2013 Nummer 18/13 1 mei 2013 Nummer 18/13 1 1 mei 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt

More information

Nummer 30/13 24 juli 2013

Nummer 30/13 24 juli 2013 Nummer 30/13 24 juli 2013 Nummer 30/13 1 24 juli 2013 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 39/12 26 september 2012

Nummer 39/12 26 september 2012 Nummer 39/12 26 september 2012 Nummer 39/12 1 26 september 2012 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is

More information

Nummer 47/11 23 november 2011

Nummer 47/11 23 november 2011 Nummer 47/11 23 november 2011 Nummer 47/11 1 23 november 2011 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 45/10 29 december 2010

Nummer 45/10 29 december 2010 Nummer 45/10 29 december 2010 Nummer 45/10 1 29 december 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information

Nummer 10/10 21 april 2010

Nummer 10/10 21 april 2010 Nummer 10/10 21 april 2010 Nummer 10/10 1 21 april 2010 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien NL Octrooicentrum op deze dag is gesloten,

More information