PET. Slovníček. Annette Capel Rosemary Nixon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PET. Slovníček. Annette Capel Rosemary Nixon"

Transcription

1 PET Slovníček Annette Capel Rosemary Nixon 2

2 PET Masterclass slovníček UNIT 1 Daily routines Každodenní činnosti brush your teeth /"brvs jo;(r) ti;t/ (vy)ãistit si zuby eat breakfast /i;t snídat, eat lunch /lvnts/ obûdvat, eat dinner obûdvat/veãefiet get dressed /get drest/ obléknout se, get undressed /Vn"drest/ svléknout se get up /get Vp/ (phr vb) vstávat, vstát (ráno z postele) go jogging "dzqgin/ jít se probûhnout, go running /"rvnin/ jít bûhat go swimming /"swimin/ jít plavat/jít si zaplavat go to work w3;k/ jít do práce, go to college /"kqlidz/ jít/chodit na vy í dvouletou kolu (pfiechod mezi stfiední a vysokou kolou), go to school /sku;l/ jít/chodit do koly have/take a bath ba;t/ vykoupat se have/take a shower vysprchovat se, dát si sprchu leave home /li;v odejít z domu lock the door /lqk do;(r)/ zamknout dvefie meet friends /mi;t frendz/ setkat/ potkat se s pfiáteli take a bus/train bvs/trein/ jet autobusem/vlakem, catch a bus/train /k&ts/ stihnout autobus/vlak visit a café/bar "k&fei/ba;(r)/ zajít si do kavárny/baru advantages (n) v hody Her experience gave her a big advantage. advice (n) rada Let me give you some advice. apparently (adv) patrnû, zfiejmû He was apparently undisturbed by the news. (neznepokojila ho/nevyvedla ho z míry) breathe /bri;d/ (vb) d chat I hate having to breathe other people s cigarette smoke. calm /ka;m/ (adj) klidn She spoke in a calm voice. choice /tsois/ (n) v bûr It s important to have freedom of choice. disadvantages (n) nev hody Your main disadvantage is your lack of experience. electricity (n) elektfiina, elektrick proud We don t want to waste electricity. get stuck /get stvk/ (phr vb) uvíznout We got stuck in traffic and were late. in order to /In aby We left early in order to avoid the traffic. offer (n) nabídka She accepted my offer of help. pack /p&k/ (vb) sbalit/zabalit si (vûci) I ll have to pack my suitcase in the morning. penfriend /"penfrend/ (n) pfiítel/ pfiítelkynû, se kter m/s kterou si dopisuji A penfriend of mine told me about this restaurant. power cut kvt/ (n) v padek elektrického proudu A storm caused the power cut. publisher (n) vydavatel Who is the publisher of this magazine? refuse /ri"fju;z/ (vb) odmítnout He refused to listen to what I was saying. rent-free /rent"fri;/ (adv) bez nájemného She was allowed to live there rent-free until she found a job. route /ru;t/ (n) trasa I got a leaflet about the bus routes from the information office. routine /ru;"ti;n/ (n) kaïdodenní praxe Make exercise part of your daily routine. rubbish /"rvbis/ (n) odpadky (z domácnosti, provozovny apod.) The dustmen collect the rubbish every Monday. series (n) fiada, série There has been a series of burglaries in this district recently. UNIT 2 Shopping Nakupování cost /kqst/ (vb) stát (o cenû) customer (n) zákazník discount /"diskaunt/ (n) sleva get your money back /get jo;(r) "mvni b&k/ dostat peníze zpût goods /gudz/ (n) zboïí pay by cheque /pei bai tsek/ platit ekem pay cash /pei k&s/ platit v hotovosti pay for /pei platit za pay with a credit card /pei "kredit ka;d/ platit kreditní kartou price /prais/ (n) cena (v obchodû) receipt /ri"si;t/ (n) stvrzenka Clothes Oblečení belt /belt/ (n) pásek blouse /blauz/ (n) halenka boot /bu;t/ (n) bota bra /bra;/ (n) podprsenka collar (n) límec dress /dres/ (n) aty fashion /"f&sn/ móda glove /glvv/ (n) rukavice handbag /"h&ndb&g/ (n) kabelka handkerchief (n) kapesník hat /h&t/ (n) klobouk jacket /"dz&kit/ (n) sako jeans /dzi;nz/ (n) dïíny jumper (n) (lehk ) svetr, svetfiík knit /nit/ (vb) plést pants /p&nts/ (n) tren rky pocket /"pqkit/ (n) kapsa pyjamas (n) pyïamo (raincoat) coat /(rein) (n) (plá tûnka) kabát shirt /S3;t/ (n) ko ile shoe(s) /Su;(z)/ (n) bota (boty) shorts /SO;ts/ (n) ortky, kraèasy skirt /sk3;t/ (n) suknû sleeve /sli;v/ (n) rukáv sock(s) /sqks/ (n) ponoïka (ponoïky) suit /su;t/ (n) oblek sweater (n) svetr T-shirt /"ti;s3;t/ (n) triãko s krátk mi rukávy tie /tai/ (n) vázanka tights /taits/ (n) (punãochové) kalhoty trainers (n) sportovní obuv trousers (n) kalhoty underwear (n) spodní prádlo Verbs advertise (vb) inzerovat, dûlat reklamu buy /bai/ (vb) koupit change /tseindz/ (vb) zmûnit, smûnit, pfievléknout (se), pfiestoupit Oxford University Press PET Masterclass 2

3 choose /tsu;z/ (vb) vybrat (si) complain (vb) stûïovat si exchange /Iks"tSeIndZ/ (vb) vymûnit fit /fit/ (vb) sedût, padnout (na míru) fold (vb) sloïit, pfieloïit, pfiehnout go with wit/ (phr vb) hodit se k match /m&ts/ (vb) hodit se k order (vb) objednat si put on /put Qn/ (phr vb) obléci si return /ri2"t3;n/ (vb) vrátit (se) sell /sel/ (vb) prodat, prodávat take off /teik Qf/ (phr vb) odloïit si, svléci; vzlétnout take back /teik b&k/ (phr vb) vzít zpátky (napfi. nekvalitní zboïí do obchodu) try on /trai Qn/ (phr vb) zkusit si, vyzkou et wear out aut/ (phr vb) obnosit channel /"ts&nl/ (n) kanál Which channel is the film on? display /di"splei/ (vb) zvefiejnit, vystavit, rozmístit Posters for the concert were displayed throughout the city. enter (vb) vstoupit Don t enter without knocking. faulty /"fqlti/ (adj) chybn, vadn The switch needs repairing, it s faulty. feature (n) rys, znak Noise is a feature of city life. foreign (adj) cizí Nowadays it s important to learn a foreign language. habit /"h&bit/ (n) zvyk, návyk, zlozvyk Once you start smoking, it s hard to break the habit. (zbavit se zlozvyku) improvement (n) zlep ení, vylep ení Your written work is in need of some improvement. insurance (n) poji tûní Builders should always have insurance against injury. keen /ki;n/ (adj) náruïiv, nad en They are both keen gardeners. leaflet (n) leták I picked up a leaflet advertising a new club. litter (n) smetí, odpadky (odhozené na zem) The streets were full of litter. mail order /meil zásilková objednávka, objednávka zboïí po tou They are a mail order company only. They don t have any shops. message /"mesidz/ (n) zpráva, vzkaz Could you give a message to Jake, please? poster (n) plakát Posters for the concert were displayed throughout the city. prize /praiz/ (n) cena (v soutûïi) She won first prize in the competition. product /"prqdvkt/ (n) v robek Carbon dioxide is one of the waste products of this process. (odpadní látky) service /"s3;vis/ (n) sluïba We offer a number of financial services. shopping craze /"SQpIN kreiz/ (n) nákupní horeãka; nejnovûj í velká móda/hit, nejïádanûj í zboïí posledních dnû Pocket TVs are the latest craze among teenagers. UNIT 3 Parts of the body Části těla ankle /"&Nkl/ (n) kotník arm /A;m/ (n) païe blood /blvd/ (n) krev bone (n) kost brain /brein/ (n) mozek chest /tsest/ (n) hrudní ko, prsa chin /tsin/ (n) brada ear (n) ucho eye /ai/ (n) oko face /feis/ (n) obliãej finger (n) prst (na ruce) foot/feet /fut/fi;t/ (n) chodidlo/chodidla, stopa/stopy gum /gvm/ (n) dáseà hair (n) vlasy; chlup hand /h&nd/ (n) ruka head /hed/ (n) hlava heart /ha;t/ (n) srdce knee /ni;/ (n) koleno leg /leg/ (n) noha lip /lip/ (n) ret lung /lvn/ (n) plíce mouth /maut/ (n) ústa nail /neil/ (n) nehet neck /nek/ (n) krk nose (n) nos shoulder (n) rameno skin /skin/ (n) kûïe stomach (n) Ïaludek toe (n) prst (na noze) tooth/teeth /tu;t/ti;t/ (n) zub/zuby throat (n) hrdlo thumb /TVm/ (n) palec (na ruce) tongue /tvn/ (n) jazyk Illnesses, health problems Nemoci, zdravotní problémy (be) sore /bi; so;(r)/ (mít) nûco bolavého I ve got a sore hand. break a bone zlomit si kost I ve broken my arm. bruise /bru;z/ (n+vb) modfiina; pohmoïdit (si) cut /kvt/ (n+vb) fiezná rána; fiezat cut (yourself) /kvt jo;"self/ pofiezat (se) I ve cut my arm. (have) a broken bone (mít) zlomenou kost I ve got a broken arm. (have) a cold (b t) nachlazen (have) a cut kvt/ (mít) fieznou ránu I ve got a cut on my leg. (have) a fever (mít) horeãku (have) a headache "hedeik/ toothache /"tu;teik/ stomachache (mít) bolení hlavy/zubû/ bfiicha I have a headache. Bolí mne hlava./ Mám bolení hlavy. (have) a pain pein/ (mít) bolest I ve got a pain in my leg. (have) a sore throat so;(r) (mít) zanícené hrdlo/angínu (have) a temperature (mít) teplotu (have) an accident (mít) úraz (have) flu /(h&v) flu;/ (mít) chfiipku feel ill /fi;l Il/ cítit se nemocn hurt /h3;t/ (vb) bolet; poranit (se) injure (vb) zranit sprain /sprein/ (n+vb) vymknutí; vymknout si wound /wu;nd/ (n) rána Treatments Léčba, léčení, ošetřování aspirin /"&sprin/ (n) aspirin bandage /"b&ndidz/ (n) obvaz cure (n) lék, léãba dressing /"dresin/ (n) o etfiení (rány), obvaz(ování) (call) an ambulance (pfiivolat) sanitku get better /get (phr vb) uzdravovat se, lep it se (have) an operation (prodûlat/podstoupit) operaci (make) an appointment (sjednat si) schûzku medicine /"medisin/ (n) lékafiství; lék, medicína plaster (n) sádra recover (vb) zotavit se, zotavovat se tablet(s) (n) tabletka (tabletky) 3 PET Masterclass Oxford University Press

4 Places Místa at the dentist s /"dentists/ (n) u zubního lékafie, u dentisty at the doctor s (n) u lékafie emergency department (n) pohotovost hospital /"hqspitl/ (n) nemocnice operating theatre (n) operaãní sál Health Zdraví diet (n+vb) dieta; drïet dietu exercise (n+vb) cviãení; cviãit fit /fit/ (adj) v dobré formû/kondici, dobrého zdraví, zdrav, fit, zpûsobil healthy /"helti/ (adj) zdrav unfit /Vn"fIt/ (adj) ve patné formû/ kondici, nedobrého zdraví, nezpûsobil unhealthy /Vn"helTi/ (adj) nezdrav Verbs balance (vb) vyrovnat, vyváïit, mít v rovnováze bend /bend/ (vb) ohnout, oh bat; upevnit hitchhike /"hitshaik/ (vb) stopovat kiss /kis/ (vb) políbit, líbat point /point/ (n+vb) bod, vûc, otázka; hrot; ukázat, nasmûrovat scratch /skr&ts/ (vb) krábat see /si;/ (vb) vidût smell /smel/ (vb) cítit sneeze /sni;z/ (vb) k chat speak /spi;k/ (vb) mluvit stand /st&nd/ (vb) stát taste /teist/ (vb) (o)chutnat think /TINk/ (vb) myslet, pfiem let wave /weiv/ (vb) zamávat, mávnout write /rait/ (vb) psát ache /eik/ (n+vb) bolest; bolet I have awful toothache. His legs ached after playing football. avoid (vb) vyhnout se She has to avoid eating fatty food. assist (vb) pomáhat, pomoci Volunteers assisted in searching for the boy. common (adj) bûïn ; spoleãn The daisy is a common wild flower. (bûïná, volnû rostoucí kvûtina) concentrate /"kqnsntreit/ (vb) soustfiedit se Please concentrate on this part, it s very complicated. delivery (n) doruãení, dodávka Please allow 28 days for delivery. disease /di"zi;z/ (n) nemoc Rats and flies spread disease. fight off /fait Qf/ (phr vb) ubránit se, odrazit, ãelit She managed to fight her attackers off. handle /h&ndl/ (vb) zacházet/ pracovat s, zpracovávat Wash your hands before you handle food. laugh /la;f/ (vb) smát se, rozesmát se His jokes always make me laugh. meal /mi;l/ (n) jídlo Shall we go out for a meal on Friday? occur (vb) objevit se, ukázat se, vyskytovat se The accident occurred late last night. patient (n) pacient He is one of Dr Waters patients. prevent /pri"vent/ (vb) uchránit, zabránit Her parents tried to prevent her from leaving. role (n) role Parents play a vital role in their children s education. UNIT 4 House and home (exterior) Dům a domov (exteriér/vnějšek budovy) balcony (n) balkón courtyard /"ko;tja;d/ (n) dvûr, dvorek garage /"g&ridz/ (n) garáï garden /"ga;dn/ (n) zahrada gate /geit/ (n) brána passage /"p&sidz/ (n) prûchod, pasáï path /pa;t/ (n) cesta, cestiãka, pû ina roof /ru;f/ (n) stfiecha shed /Sed/ (n) kûlna, pfiístfie ek, bouda terrace (n) terasa wall /wo;l/ (n) zeì House and home (interior) Dům a domov (interiér/vnitřek budovy) (the) antique /&n"ti;k/ (n) staroïitnost, starobyl umûleck pfiedmût armchair (n) kfieslo bath /ba;t/ (n) vana bidet /"bi;dei/ (n) bidet blanket /"bl&nkit/ (n) deka, pfiikr vka blind /blaind/ (n) roleta, okenice, stahovací záclona bookshelf /"bukself/ (n) knihovna, knihovniãka carpet /"ka;pit/ (n) koberec ceiling /"si;lin/ (n) strop corridor /"kqrido;(r)/ (n) chodba cupboard (n) pfiíborník, skfiíà curtain /"k3;tn/ (n) záclona, závûs cushion /"kusn/ (n) pol táfi(ek) desk /desk/ (n) (psací) stûl, lavice door /do;(r)/ (n) dvefie drawers /dro;z/ (n) prádelník duvet /"du;vei/ (n) pefiina, prachová pro ívaná pfiikr vka fan /f&n/ (n) vûtrák, ventilátor hall /ho;l/ (n) síà, pfiedsíà, hala loo /lu;/ (n) toaleta, záchod mirror (n) zrcadlo painting /"peintin/ (n) malba, obraz; malování pillow (n) pol táfi (zejména na lûïku) shower (n) sprcha sink /sink/ (n) dfiez sofa (n) pohovka stairs (n) schody, schûdky, schodi tû table /teibl/ (n) (jídelní) stûl tap /t&p/ (n) kohoutek toilet (n) toaleta, záchod wardrobe (n) atní skfiíà window (n) okno Descriptive adjectives Popisná přídavná jména Size Velikost big /big/ (adj) velk broad /bro;d/ (adj) irok deep /di;p/ (adj) hlubok large /la;dz/ (adj) velk, velikánsk, rozsáhl long /lqn/ (adj) dlouh narrow (adj) úzk short /SO;t/ (adj) krátk small /smo;l/ (adj) mal tiny /"taini/ (adj) drobn, maliãk, malink wide /waid/ (adj) irok Shape Tvar oval (adj) ováln round /raund/ (adj) kulat square (square-shaped) (SeIpt)/ (adj) ãtvercov, hranat (ãtvercového/hranatého tvaru) Age Věk ancient (adj) starobyl antique /&n"ti;k/ (adj) staroïitn modern /"mqdn/ (adj) moderní new /nju;/ (adj) nov old (adj) star young /jvn/ (adj) mlad 20-year-old (adj) dvacetilet 1980s /"nainti;n "eiti;z/ (adj) pocházející z 80. let 20. století Colour Barva black /bl&k/ (adj) ãerná blue /blu;/ (adj) modrá brown /braun/ (adj) hnûdá Oxford University Press PET Masterclass 4

5 gold (adj) zlatá green /gri;n/ (adj) zelená grey /grei/ (adj) edá orange /"QrIndZ/ (adj) oranïová pink /pink/ (adj) rûïová purple /"p3;pl/ (adj) purpurová, nachová, fialová red /red/ (adj) ãervená silver (adj) stfiíbrná white /wait/ (adj) bílá yellow (adj) Ïlutá bright/dark + colour (red) /brait/da;k/ (adj) záfiivû, jasnû/tmavû + barva (ãervená) light/pale + colour (blue) /lait/peil/ (adj) svûtle/bledû + barva (modrá) blue-grey /blu; grei/ (adj) modro- edá blueish-green /"blu;is gri;n/ (adj) zelená s odstínem do modra yellowish (adj) naïloutlá Nationality Národnost (South) African /(saut) (adj) (jiho)africk American (adj) americk Argentinian (adj) argentinsk Australian (adj) australsk Brazilian (adj) brazilsk British /"britis/ (adj) britsk Canadian (adj) kanadsk European (adj) evropsk French /frents/ (adj) francouzsk German (adj) nûmeck Greek /gri;k/ (adj) fieck Indian (adj) indick ; indiánsk Irish /"airis/ (adj) irsk Italian (adj) italsk Pakistani /p&ki"st&ni/ (adj) pákistánsk Portuguese (adj) portugalsk Russian /"rvsn/ (adj) rusk Scandinavian (adj) skandinávsk Scottish /"skqtis/ (adj) skotsk Spanish /"sp&nis/ (adj) panûlsk Turkish /"t3;kis/ (adj) tureck Welsh /wels/ (adj) vel sk Material Materiál cotton /"kqtn/ (adj) bavlnûn glass /gla;s/ (adj) sklenûn gold (adj) zlat, ze zlata leather (adj) koïen metal /"metl/ (adj) kovov plastic /"pl&stik/ (adj) umûlohmotn silk /silk/ (adj) hedvábn silver (adj) stfiíbrn woollen (adj) vlnûn appear to be bi;/ zdát se b t/ zdát se, Ïe je She appears to be very happy in her job. benefit /"benifit/ (n+vb) prospûch; b t ku prospûchu, mít/pfiiná et prospûch, tûïit z ãeho A change in the law would be to everyone s benefit. connect (vb) spojit, propojit The printer is connected to the computer. create /kri"eit/ (vb) vytvofiit, vzbudit He created a bad impression at the interview. emergency (n) naléhav pfiípad, stav nouze In an emergency phone 999 for help. glance /gla;ns/ (n+vb) letm pohled; letmo/zbûïnû se podívat He glanced at the newspaper headlines but didn t read any of the stories. I m afraid bohuïel, obávám se Is this seat free? I m afraid not. inland /"Inl&nd/ (adj) vnitrozemsk Goods are carried to the inland villages along narrow mountain roads. lavender (n) levandule She s only got lavender in her garden it looks amazing! luxury (n) pfiepych, luxus They are said to be living in luxury in Barbados. mess /mes/ (n) nepofiádek The kitchen is in a terrible mess! originally (adv) pûvodnû, pûvodem, rodem I m from London originally, but I left there when I was very young. overlook (vb) mít v hled na My room overlooks the sea. ranch /ra;nts/ (n) dobytãí farma He works on a ranch. separate (adj) oddûlen, samostatn We stayed in separate rooms in the same hotel. spare (adj) voln ; rezervní There were no seats spare so we had to stand. steep /sti;p/ (adj) strm I don t think I can cycle up that hill. It s too steep. urgent (adj) urgentní, naléhav Tom must sign this letter this morning, it s urgent. warning /"wo;nin/ (n) varování, upozornûní You could have given me some warning that your parents were coming to visit. UNIT 5 re- /ri;/ pfiedpona rereappear (vb) znovu se objevit/vyskytnout rearrange (vb) znovu uspofiádat/sestavit, novû upravit, pfiefiadit rebuild /ri;"bild/ (vb) znovu postavit, pfiestavût, dát znovu dohromady recycle /ri;"saikl/ (vb) recyklovat redevelop (vb) znovu vyvinout/vyvolat, pfiestavût reenter (vb) znovu vstoupit/zapsat/zanést refill /ri;"fil/ (vb) znovu naplnit repack /ri;"p&k/ (vb) pfiebalit, znovu sbalit repaint /ri;"peint/ (vb) pfiemalovat, pfiebarvit, pfielakovat repay /ri;"pei/ (vb) vrátit/splatit (peníze), vyrovnat (dluh) reuse /ri;"ju;z/ (vb) znovu pouïít rewrite /ri;2"rait/ (vb) pfiepsat, pfiepracovat, pfiedûlat non- /nqn/ pfiedpona nonnon-essential /nqni"sensl/ (adj) nepodstatn non-fiction /nqn"fiksn/ (n) faktografická/populárnû-nauãná kniha/literatura non-slip /nqn"slip/ (adj) neklouzav non-smoker (n) nekufiák non-stop /nqn"stqp/ (adj) pfiím, bez pfieru ení/zastávky/mezipfiistání Places Místa bay /bei/ (n) zátoka beach /bi;ts/ (n) pláï cliff /klif/ (n) útes coast (n) pobfieïí countryside /"kvntrisaid/ (n) venkov desert (n) pou È earth /3;T/ (n) zemû east /I;st/ (n+adj) v chod; v chodní field /fi;ld/ (n) pole forest /"fqrist/ (n) les harbour (n) pfiístav hedge /hedz/ (n) Ïiv plot hill /hil/ (n) kopec lake /leik/ (n) jezero mountain (n) hora north /no;t/ (n+adj) sever; severní ocean (n) oceán port /po;t/ (n) pfiístav 5 PET Masterclass Oxford University Press

6 rainforest /"reinfqrist/ (n) de tn prales river (n) fieka rock /rqk/ (n) skála, hornina sand /s&nd/ (n) písek scenery (n) scenérie sea /si;/ (n) mofie seaside /"si;said/ (n) pobfieïí soil /soil/ (n) pûda, zemina south /saut/ (n+adj) jih; jiïní stream /stri;m/ (n) proud, potok valley /"v&li/ (n) údolí waterfall (n) vodopád west /west/ (n+adj) západ; západní wood /wud/ (n) les Weather Počasí climate (n) klima, podnebí cloud /klaud/ (n) mrak cloudy /"klaudi/ (adj) zamraãen, oblaãn cold (adj) studen cool /ku;l/ (adj) chladn damp /d&mp/ (adj) vlhk, mokr dry /drai/ (adj) such fine (weather) /fain/ (adj) pûkné (poãasí), jemn, tenk fog /fqg/ (n) mlha foggy /"fqgi/ (adj) mlhav freezing /"fri;zin/ (adj) mrznoucí, mraziv frost /frqst/ (n) mráz frosty /"frqsti/ (adj) mraziv ice /ais/ (n) led icy /"aisi/ (adj) ledov, zledovatûl lightning /"laitnin/ (n) blesk mist /mist/ (n) lehká mlha, opar, mlïn závoj misty /"misti/ (adj) mlhav, zamlïen, zahalen v mlze rainy /"reini/ (adj) de tiv shower (n) pfieháàka, sprcha sky /skai/ (n) obloha snow (n) sníh storm /sto;m/ (n) boufie sun /svn/ (n) slunce sunny /"svni/ (adj) slunn, sluneãn sunshine /"svnsain/ (n) sluneãní svit thunder (n) hrom thunderstorm (n) boufika, hromobití warm /wo;m/ (adj) tepl wet /wet/ (adj) mokr wind /wind/ (n) vítr windy /"windi/ (adj) vûtrn brown /braun/ (adj) hnûd ; do hnûda, opálen Although I often sunbathe, I never seem to go brown. bury /"bvri/ (vb) zahrabat, pochovat Our dog always buries its bones in the garden. call box /ko;l bqks/ (n) telefonní budka This call box is for public use. environment (n) Ïivotní prostfiedí We need stronger laws to protect the environment. expected /Ik"spektId/ (adj) oãekávan Her baby is expected in the spring. in danger /In v nebezpeãí/ ohroïení When he saw the men had knives, he realized his life was in danger. ink /INk/ (n) inkoust Please write in ink, not pencil. land /l&nd/ (n) zemû Penguins can t move very fast on land. printer cartridge "ka;tridz/ (n) náplà do tiskárny Printer cartridges can be removed and replaced when they are empty. relative (n) pfiíbuzn She is not a close relative. rent /rent/ (vb) pronajmout, pronajímat Do you own or rent your flat? room /ru;m/ (n) prostor, místo; pokoj These chairs take up too much room. throw (phr vb) vyhodit, zahodit unwanted /Vn"wQntId/ (adj) nechtûn, neïádoucí, nevítan, nemil an unwanted gift nechtûn dárek waste /weist/ (n+vb) ztráta, odpad; marnit, mrhat, zbyteãnû utrácet The seminar was a waste of time, I d heard it all before. He wastes a lot of money on cigarettes. UNIT 6 Sports athletics /&T"letIks/ (n) atletika baseball /"beisbo;l/ (n) baseball basketball /"ba;skitbo;l/ (n) ko íková boxing /"bqksin/ (n) box climbing /"klaimin/ (n) horolezectví cycling /"saiklin/ (n) cyklistika diving /"daivin/ (n) potápûní fishing /"fisin/ (n) rybafiení football /"futbo;l/ (n) fotbal, kopaná golf /gqlf/ (n) golf gymnastics /dzim"n&stiks/ (n) gymnastika horse-riding /"ho;sraidin/ (n) jízda na koni, jezdectví (ice) hockey /(ais) "hqki/ (n) (lední) hokej motorcycling (n) motocyklistika racing /"reisin/ (n) bûh o závod; závodûní, soutûï, dostih rugby /"rvgbi/ (n) ragby running /"rvnin/ (n) bûhání sailing /"seilin/ (n) plachtûní skiing /"ski;in/ (n) lyïování squash /skwqs/ (n) squash surfing /"s3;fin/ (n) jízda na surfu, surfing swimming /"swimin/ (n) plavání table-tennis /"teibl "tenis/ (n) stolní tenis tennis /"tenis/ (n) tenis volleyball /"vqlibo;l/ (n) volejbal waterskiing (n) vodní lyïování windsurfing /"winds3;fin/ (n) windsurfing Sports places Sportoviště court /ko;t/ (n) kurt pitch /pits/ (n) hfii tû stadium (n) stadion track /tr&k/ (n) dráha Equipment Vybavení ball /bo;l/ (n) míã, míãek bat /b&t/ (n) pálka net /net/ (n) síè racket /"r&kit/ (n) raketa sail /seil/ (n) plachta Actions Činnosti hit /hit/ (vb) udefiit, zasáhnout, odpálit lose /lu;z/ (vb) ztratit, prohrát kick /kik/ (vb) kopnout play /plei/ (vb) hrát race /reis/ (vb) závodit, soutûïit score /sko;(r)/ (vb) skórovat, dát branku/gól win /win/ (vb) vyhrát Events Události competition (n) soutûï; konkurence game /geim/ (n) hra match /m&ts/ (n) zápas race /reis/ (n) závod, soutûï, dostih People Lidé coach (n) trenér/ka footballer (n) fotbalista/ fotbalistka player (n) hráã/ka team /ti;m/ (n) t m trainer (n) cviãitel/ka, trenér/ka active /"&ktiv/ (adj) aktivní, ãinn My grandfather is very active for his age. Oxford University Press PET Masterclass 6

7 beat /bi;t/ (vb) porazit He always beats me at tennis. challenge /"ts&lindz/ (n) v zva, nároãn úkol, protest, námitka I m finding my new job an exciting challenge. competitor (n) závodník/závodnice; konkurent There are ten competitors in the first race. demonstration (n) demonstrace The salesman gave me a demonstration of what the computer could do. encourage /In"kVrIdZ/ (vb) povzbudit The teacher encouraged her students to ask questions. evidence (n) svûdectví, dûkaz There was not enough evidence to prove him guilty. impressive /Im"presIv/ (adj) obdivuhodn, udivující, pûsobiv The way he handled the situation was most impressive. influence (vb) ovlivnit, mít vliv Don t let anyone else influence you. multiply /"mvltiplai/ (vb) násobit Two multiplied by four makes eight. protective (adj) ochrann, ochranáfisk Female animals are very protective of their young. realise (vb) uvûdomit si, uskuteãnit, realizovat When I got home, I realized I had left my keys at the office. skill /skil/ (n) dovednost The course will help you to develop your reading skills. stage /steidz/ (n) stadium, fáze At this stage, it s too early to say what will happen. suitable (adj) vhodn The film isn t suitable for children. term /t3;m/ (n) funkãní období The US President is now in his second term of office. thoroughly (adv) zevrubnû, pofiádnû, dûkladnû, skrz na skrz We studied the subject thoroughly. train /trein/ (vb) trénovat, pfiipravovat se I m training for the London Marathon. unwind /Vn"waInd/ (vb) uvolnit se; odpoãívat After a busy day it takes me a while to unwind. victory (n) vítûzství Kean led his team to victory in the final. UNIT 7 Food, drink, silverware, dish, and containers Jídlo, pití, příbory, nádobí a obaly bowl (n) mísa, miska box /bqks/ (n) krabice, bedna, balíãek buffet /"bufei/ (n) buffet, studené obãerstvení ve formû védského stolu/ védsk stûl; druh kredence candy /"k&ndi/ (n) kandovan cukr, bonbon, cukrovinka cup /kvp/ (n) álek dessert /di"z3;t/ (n) desert, mouãník dish /dis/ (n) miska, nádobí; jídlo fork /fo;k/ (n) vidliãka fruit juice /fru;t dzu;s/ (n) ovocn dïus frying pan /"fraiin p&n/ (n) pánviãka na smaïení jar /dza;(r)/ (n) kelímek jug /dzvg/ (n) dïbán knife/knives /naif/naivz/ (n) nûï/noïe loaf/loaves (n) bochník/bochníky packet /"p&kit/ (n) balíãek plate /pleit/ (n) talífi refreshments (n) obãerstvení, rûzné druhy obãerstvení roll (n) rohlík seafood /"si;fu;d/ (n) potraviny z mofisk ch ÏivoãichÛ slice /slais/ (n) plátek, krajíc snack /sn&k/ (n) svaãina spoon /spu;n/ (n) lïíce spoonful /"spu;nful/ (n) plná polévková lïíce taste /teist/ (vb) chutnat teaspoonful /"ti;spu;nful/ (n) plná ãajová lïiãka tin /tin/ (n) konzerva, plechovka tube /tju;b/ (n) tuba, hadice vegetarian (adj) vegetariánsk Describing taste Popisování chuti bitter (adj) hofik curried /"kvri;d/ (adj) kari, na kari delicious (adj) vynikající, delikátní fishy /"fisi/ (adj) rybí, rybinov, chutnající po rybû hot /hqt/ (adj) ostr, páliv, silnû kofienûn rich /rits/ (adj) vydatn, tûïk, syt, hodnû kofienûn ; tuãn, prorostl (maso), pronikavû páchnoucí (s r), tûlnat (víno), pronikav, siln (vûnû) salty /"sqlti/ (adj) slan, solen, pikantní sour (adj) kysel, kysan spicy /"spaisi/ (adj) kofienûn sweet /swi;t/ (adj) tasty /"teisti/ (adj) sladk chutn Ways of cooking Způsoby úpravy jídel/vaření bake /beik/ (vb) péct boil /boil/ (vb) vafiit deep-fry /di;p"frai/ (vb) smaïit ve fritovacím hrnci fry /frai/ (vb) smaïit grill /gril/ (vb) grilovat microwave (vb) upravovat/pfiipravovat v mikrovlnné troubû roast (vb) péct toast (vb) opékat aim /eim/ (n) cíl His one aim in life is to make money. drop /drqp/ (vb) sníïit They ought to drop their prices. freezer (n) mrazák You can store this food in the freezer. fuel (n) palivo I think gas is the best fuel for central heating. furry /"f3;ri/ (adj) chlupat, srstnat, koïe inou odûn /pokryt A hamster is a small furry animal. go off Qf/ (phr vb) zhasnout, b t vypnut, pfiestat svítit There was a power cut and all the lights went off. hire (vb) pronajmout We hired a car for the day. label /"leibl/ (n) etiketa, títek, nálepka There is a list of all the ingredients on the label. link /link/ (vb) spojit, propojit The computers are linked together in a network. location (n) umístûní, poloha Several locations have been suggested for the new office. nut /nvt/ (n) ofiech Many types of nuts can be eaten. oyster (n) ústfiice Some oysters produce precious jewels. qualify /"kwqlifai/ (vb) získat kvalifikaci, kvalifikovat se It takes five years to qualify as a vet. quality /"kwqliti/ (n) kvalita This paper isn t of very good quality. raw /ro;/ (adj) ãerstv, surov Raw vegetables are good for your teeth. recipe /"resipi/ (n) recept (kuchafisk ) Can I have your recipe for that chocolate cake? seem /si;m/ (vb) zdát se, pr Emma seems a very nice girl. 7 PET Masterclass Oxford University Press

8 UNIT 8 -able přípona -able acceptable (adj) pfiijateln affordable (adj) cenovû pfiístupn /dostupn comfortable (adj) pohodln enjoyable (adj) zábavn, pfiíjemn fashionable (adj) moderní, módní movable (adj) pohybliv photocopiable (adj) kopírovateln reasonable (adj) rozumn, moudr, pfiijateln recyclable (adj) recyklovateln reliable (adj) spolehliv valuable (adj) cenn -ful přípona -ful careful (adj) opatrn, peãliv colourful (adj) barevn doubtful /"dautfl/ (adj) pochybn helpful /"helpfl/ (adj) nápomocn, prospû n, uïiteãn hopeful (adj) nadûjn powerful (adj) mocn, siln thoughtful /"TO;tfl/ (adj) pfiem liv, zamy len, ohledupln, starostliv truthful /"tru;tfl/ (adj) pravdomluvn, pravdiv wasteful /"weistfl/ (adj) marnotratn Buildings Budovy apartment block blqk/ obytn blok block of flats fl&ts/ ãinïovní dûm castle /ka;sl/ (n) hrad cathedral (n) katedrála church /ts3;ts/ (n) kostel cinema (n) kino cottage /"kqtidz/ (n) chata, rodinn domek, chalupa department store sto;(r)/ (n) obchodní dûm factory /"f&ktri/ (n) továrna gallery (n) galerie hotel (n) hotel mosque /mqsk/ (n) me ita office block /"QfIs blqk/ (n) kanceláfiská budova palace (n) palác school /sku;l/ (n) kola sports centre /spo;ts (n) sportovní centrum stadium (n) stadion theatre (n) divadlo tower (n) vûï Materials Materiály brick /brik/ (n) cihla concrete /kqnkri;t/ (n) beton glass /gla;s/ (n) sklo iron (n) Ïelezo plastic /"pl&stik/ (n) umûlá hmota steel /sti;l/ (n) ocel wood /wud/ (n) dfievo air (n) vzduch Open a window, I need some fresh air. damage /"d&midz/ (n) koda, zniãení, po kození It will take weeks to repair the damage. exhibition /eksi"bisn/ (n) v stava Her paintings will be in an exhibition in London. facilities (n) zafiízení Our town has excellent sports facilities. float (vb) plavit (se), vzná et (se) The boats were floating gently down the river. generation (n) generace This photograph shows three generations of my family. hover (vb) vzná et se A hawk hovered over the hill. lifestyle /"laifstail/ (n) Ïivotní styl It was a big change in lifestyle when we moved to the country. permanent (adj) stál Are you looking for a permanent or a temporary job? plenty of mnoho, hodnû There s still plenty of time to get there. site /sait/ (n) místo, sídlo, stanovi tû; umístûní, poloha The company is looking for a site for its new offices. storey /"sto;ri/ (n) poschodí, podlaïí The building will be five storeys high. theme /Ti;m/ (n) téma The theme of today s discussion will be Our changing cities. value /"v&lju;/ (n) hodnota The thieves stole goods with a total value of 10,000 dollars. view /vju;/ (n) názor; v hled In my view, she has done nothing wrong. work of art A;t/ umûlecké dílo Priceless works of art were stolen from the gallery. (velmi cenná) UNIT 9 Hobbies and interests Záliby a zájmy collecting things, e.g. stamps, postcards, CDs, antique furniture TINz/ sbírání vûcí, napfi. známek, pohlednic, CD, staroïitného nábytku cooking /"kukin/ (n) vafiení dancing /"da;nsin/ (n) tancování fishing /"fisin/ (n) rybafiení going out with friends aut wit frendz/ chození ven/za zábavou s pfiáteli going to the cinema, theatre, concerts chození do kina, divadla, na koncerty growing things, e.g. vegetables, fruit, flowers, plants TINz/ pûstování vûcí, napfi. zeleniny, ovoce, kvûtin, pokojov ch rostlin listening to music /"lisnin "mju;zik/ poslouchání hudby local history of your town/area jo;(r) (místní) historie/dûjiny mûsta/oblasti making things, e.g. sewing clothes /"meikin TINz/ vyrábûní/vytváfiení vûcí, napfi. ití odûvû painting /"peintin/ malování, malba, obraz, drawing /"dro;in/ kreslení, kresba, sculpture socha playing a musical instrument "mju;zikl hra(ní) na hudební nástroj reading /"ri;din/ (n) ãtení singing /"sinin/ (n) zpívání, zpûv studying a subject, e.g. a foreign language, history "svbdzekt/ studium nûjakého pfiedmûtu, napfi. cizího jazyka, dûjin taking part in sports /"teikin pa;t In spo;ts/ úãast ve sportu visiting places of interest, e.g. castles, museums náv tûva zajímav ch míst, napfi. hradû, muzeí walking /"wo;kin/ (n) chození watching sports /"wqtsin spo;ts/ sledování sportu wildlife /"waildlaif/ (n) divoká/lovná zvûfi Computers Počítače click /klik/ (vb) kliknout, klepnout (go) on-line Qn"laIn/ pfiipojit se k Internetu/na síè keyboard /"ki;bo;d/ (n) klávesnice menu /"menju;/ (n) menu, základní nabídka Oxford University Press PET Masterclass 8

9 mouse /maus/ (n) my screen /skri;n/ (n) obrazovka website /"websait/ (n) webová stránka costume /"kqstju;m/ (n) kost m, pfievlek One of the children was dressed in a pirate s costume. dialogue (n) dialog, rozhovor This movie is all action, with very little dialogue. fit /fit/ (vb) hodit se, pasovat (na míru) These jeans fit very well. inventor (n) vynálezce Who was the inventor of the camera? keyboard /2"ki;bO;d/ (n) klávesnice a computer keyboard needle /"ni;dl/ (n) jehla Have you got a needle? I need to mend the hole in my socks. noticeboard (n) nástûnka You will find the information on the noticeboard. prompts /prqmpts/ (n) nápovûda Read the prompt carefully, then type in your answer. range of v bûr/rozsah ãeho This shop has a very wide range of clothes. rope (n) provaz, lano We need some rope to tie the boat up with. sauce /so;s/ (n) omáãka The chicken was served in a delicious sauce. stamp /st&mp/ (n) po tovní známka Barry s hobby is collecting stamps. update /Vp"deIt/ (vb) obnovovat, upravit podle nejnovûj ího stavu Our database of addresses is updated regularly. UNIT 10 Music Hudba band /b&nd/ (n) hudební skupina cassette (n) kazeta CD /si;"di;/ (n) CD, kompaktní disk concert (n) koncert drum /drvm/ (n) buben flute /flu;t/ (n) flétna guitar /gi"ta;(r)/ (n) kytara keyboard /"ki;bo;d/ (n) klávesov nástroj loud /laud/ (adj) hlasit musical /"mju;zikl/ (n+adj) muzikál; muzikální, melodick musician /mju"zisn/ (n) hudebník/ hudebnice orchestra (n) orchestr perform (vb) vystupovat, pfiedvádût performance (n) vystoupení piano (n) klavír play /plei/ (vb) hrát practise /"pr&ktis/ (vb) cviãit quiet (adj) tich record /"reko;d/ (n) gramofonová deska record /ri"ko;d/ (vb) nahrávat sing /sin/ (vb) zpívat song /sqn/ (n) píseà stage /steidz/ (n) pódium synthesizer (n) syntezátor trumpet /"trvmpit/ (n) trumpeta, trubka violin (n) housle voice /vois/ (n) hlas -ed and -ing adjectives přídavná jména končící na -ing a -ed amazed ohromen, amazing ohromující amused pobaven, amusing zábavn annoyed otráven, rozmrzel, annoying obtûïující bored /bo;d/ znudûn, boring /bo;rin/ nudn challenged /"ts&lindzd/ napadnut, vyzvan, hendikepovan challenging /"ts&lindzin/ podnûtn, nároãn, vyz vav disappointed zklaman, disappointing zpûsobující zklamání disgusted /dis"gvstid/ znechucen, disgusting /dis"gvstin/ znechucující embarrassed rozpaãit, vyveden z míry, pfiiveden do rozpakû, embarrassing trapn encouraged /In"kVrIdZd/ povzbuzen, encouraging /In"kVrIdZIN/ povzbuzující entertained pobaven, entertaining zábavn excited /Ik"saItId/ vzru en, exciting /Ik"saItIN/ vzru ující frightened /"fraitnd/ vystra en, polekan, frightening /"fraitnin/ stra ideln, dûsiv (be) interested (in) zajímat se (o), interesting zajímav pleased /pli;zd/ potû en, pleasing /pli;zin/ potû ující relaxed /ri"l&kst/ uvolnûn, relaxing /ri"l&ksin/ uvolàující satisfied /"s&tisfaid/ spokojen, satisfying /"s&tisfaiin/ uspokojující surprised pfiekvapen, surprising pfiekvapující tired unaven, znaven, tiring /"tairin/ unavující worried /"wvrid/ ustaran, pln úzkosti/ strachu, worrying /"wvriin/ znepokojující Cinema Kino audience (n) obecenstvo film /film/ (n) film (main) character /(mein) (n) hlavní postava movie /"mu;vi/ (n) film special effects /"spesl I"fekts/ (n) triky, zvlá tní efekty accompany (vb) doprovázet He went to America accompanied by his wife and three children. action /"&ksn/ (n) ãin They should be judged by their actions, not by what they say. chase /tseis/ (n) honiãka The film contains an exciting car chase. fast food /fa;st fu;d/ (n) rychlé obãerstvení a fast food restaurant guarantee (vb) zaruãit They have guaranteed delivery within one week. hero (n) hrdina The hero of the film is a little boy. insect /"Insekt/ (n) hmyz Ants, flies, beetles, butterflies and mosquitoes are all insects. lift /lift/ (n) svezení; v tah Can you give me a lift to the station, please? lonely (adj) osamûl I live on my own but I never feel lonely. pedestrian (n) chodec Pedestrians must take care when crossing the road. review /ri"vju;/ (n) recenze, posudek The film got bad reviews. science fiction "fiksn/ (adj) sci-fi, vûdecko-fantastická (literatura) a science fiction film scream /skri;m/ (vb) kfiiãet nahlas He screamed with pain. stall /sto;l/ (n) stánek That market s really good it s got lots of stalls. 9 PET Masterclass Oxford University Press

10 steward (n) stevard, palubní ãí ník, vrchní dozor The stewards helped to organize the race. tent /tent/ (n) stan You use a tent to sleep in when you go camping. thriller (n) detektivka, napínav pfiíbûh It s an exciting pyschological thriller. valuables (n) cennosti, cenné vûci Please put your valuables in the hotel safe. workshop /"w3;ksqp/ (n) (pracovní) dílna, semináfi We re going on a writing workshop tomorrow instead of going to school. UNIT 11 Travel and holidays Cestování a prázdniny/dovolená What to do before a holiday Co dělat před dovolenou apply for a visa @ poïádat o víza arrange holiday insurance zafiídit si cestovní poji tûní book flights /buk flaits/ rezervovat/ rezervovat si lety change money /tseindz "mvni/ smûnit/ vymûnit si peníze find a hotel najít hotel, find a campsite /"k&mpsait/ najít kemp, find a holiday cottage /"hqlidei "kqtidz/ najít chalupu make a reservation provést rezervaci, zarezervovat si pay a deposit di"pqzit/ zaplatit zálohu What to take on holiday Co si vzít na dovolenou backpack /"b&kp&k/ (n) batoh camera (n) fotoaparát, kamera currency (n) (cizí) mûna driving licence /"draivin "laisns/ (n) fiidiãsk prûkaz first aid kit /f3;st eid kit/ (n) (auto)lékárniãka guidebook /"gaidbuk/ (n) prûvodce insect repellent /"Insekt (n) repelent na hmyz map /m&p/ (n) mapa passport /"pa;spo;t/ (n) cestovní pas swimming costume /"swimin "kqstju;m/ (n) plavky suitcase /"su;tkeis/ (n) kufr sun cream/lotion /svn (n) krém na opalování sunglasses /"svngla;siz/ (n) sluneãní br le sun hat /"svnh&t/ (n) klobouk proti slunci attitude /"&titju;d/ (n) pfiístup She has a very positive attitude to her work. bite /bait/ (n+vb) kousnutí; kousat Don t worry about the dog she never bites. book /buk/ (vb) rezervovat, zamluvit si I ve booked a hotel room for you. brochure (n) broïura The photographs in this brochure are amazing! exist /Ig"zIst/ (vb) existovat, vyskytovat se, b t Dreams only exist in our imagination. expedition (n) expedice, v prava Ben s planning a scientific expedition to Antarctica next year. guide /gaid/ (vb) (do)vést, provádût He guided us through the busy streets to our hotel. hygiene /"haidzi;n/ (n) hygiena High standards of hygiene are essential when you are preparing food. kit /kit/ (n) souprava, náfiadí, v stroj, nástroje a tool kit souprava náfiadí lecture (n) pfiedná ka The college has asked a journalist to come and give a lecture on the media. occasional (adj) obãasn, pfiíleïitostn, nahodil We have the occasional argument but most of the time we get on. (spolu vycházíme) survival (n) pfieïití A heart transplant was his only chance of survival. tour (n) zájezd They went on a ten-day coach tour around Scotland. trek /trek/ (vb) jít, chodit pû ky They trekked for ten to thirteen hours a day. UNIT 12 Personal relationships Osobní vztahy boyfriend /"boifrend/ (n) chlapec, mil, pfiítel girlfriend /"g3;lfrend/ (n) dûvãe, milá, pfiítelkynû husband (n) manïel partner (n) partner/ partnerka wife /waif/ (n) manïelka (the) best friend /best frend/ (n) nejlep í pfiítel/pfiítelkynû classmate /"kla;smeit/ (n) spoluïák/ spoluïaãka get divorced /get di"vo;st/ (vb) rozvést se get engaged /In"geIdZd/ (vb) zasnoubit se get married /"m&rid/ (vb) oïenit se, provdat se Relationships at work Vztahy v práci boss /bqs/ (n) éf/ éfová colleague /"kqli;g/ (n) kolega/kolegynû employee /Im"plOIi;/ (n) zamûstnanec/ zamûstnankynû employer (n) zamûstnavatel/ka Family relationships Rodinné vztahy aunt /A;nt/ (n) teta brother (n) bratr cousin /"kvzn/ (n) bratranec, sestfienice daughter (n) dcera father (n) otec grandchild /"gr&ntsaild/ (n) vnuk/ vnuãka grandfather (n) dûdeãek grandmother (n) babiãka mother (n) matka nephew /"nefju;/ (n) synovec niece /ni;s/ (n) netefi sister (n) sestra son /svn/ (n) syn uncle /"VNkl/ (n) str c Phrasal verbs go out with aut wit/ (phr vb) chodit s hold on Qn/ (phr vb) pokraãovat, vytrvat; nezavûsit split up /split Vp/ (phr vb) rozejít se walk out on /wo:k aut Qn/ (phr vb) nechat na holiãkách/ v bryndû, opustit absent (adj) nepfiítomn He was absent from work because of illness. announce (vb) oznámit, ohlásit, vyhlásit They announced that our train had been delayed. Oxford University Press PET Masterclass 10

11 canteen /k&n"ti;n/ (n) jídelna The school canteen is always busy at lunchtime. date /deit/ (n) schûzka I ve got a date with Roxanne on Friday night. hang out (with) /h&n aut (wit)/ (phr vb) vûzet, trãet; poflakovat se (s) Where does he hang out with his friends these days? homework (n) domácí úkol(y) We have a translation to do for homework. honeymoon /"hvnimu;n/ (n) líbánky We had our first argument while we were on our honeymoon. nasty /"na;sti/ (adj) nepfiíjemn, ohavn, protivn I had a nasty feeling he would follow me. promise /"prqmis/ (n) slib I want you to make a promise that you won t do that again. regret /ri"gret/ (vb) litovat I hope you won t regret your decision later. rules /ru;lz/ (n) pravidla Do you know the rules of chess? secret (n) tajemství I can t tell you where we re going it s a secret. shock /SQk/ (n) ok The sudden noise gave him a shock. smile /smail/ (vb) usmát se She smiled at the camera. spy /spai/ (vb) pehovat, sledovat The man next door is spying on us. stone (n) kámen The house was built of grey stone. toothpaste /"tu;tpeist/ (n) zubní pasta I can t brush my teeth we ve run out of toothpaste! (do la nám) UNIT 13 Means of transport Dopravní prostředky ambulance (n) sanitka, ambulance, sanitní vûz bicycle/bike /"baisikl/baik/ (n) kolo boat (n) loì bus /bvs/ (n) autobus cab /k&b/ (n) taxi (v Lond nû) camel /k&ml/ (n) velbloud car /ka;(r)/ (n) auto coach (n) (dálkov ) autobus ferry /"feri/ (n) pfievoz, trajekt helicopter (n) helikoptéra horse /ho;s/ (n) kûà hovercraft (n) vzná edlo hydrofoil (n) kfiídlov ãlun jet /dzet/ (n) proudové letadlo motorbike (n) motocykl scooter (n) skútr; kolobûïka taxi /"t&ksi/ (n) taxi train /trein/ (n) vlak tram /tr&m/ (n) tramvaj underground (n) podzemní dráha, metro Prepositional phrases Předložkové vazby at first /f3;st/ z poãátku home doma last /la;st/ koneãnû least /li;st/ pfiinejmen ím that moment /D&t v tom okamïiku, v té chvíli work /w3;k/ v práci by /bai/ accident (ne Èastnou) náhodou bus /bvs/ autobusem hand /h&nd/ ruãnû mistake /mi"steik/ omylem plane /plein/ letadlem post po tou sight /sait/ od vidûní train /trein/ vlakem yourself /jo;"self/ sám in /In/ advance dopfiedu, pfiedem a hurry "hvri/ ve spûchu any case /"eni keis/ v kaïdém pfiípadû case of (fire) v pfiípadû (ohnû; Ïe bude hofiet) danger v nebezpeãí fact /f&kt/ ve skuteãnosti half /ha;f/ napûl love /lvv/ zamilovan order to aby time /taim/ vãas turn /t3;n/ stfiídavû, jeden po druhém on /Qn/ board /bo;d/ na palubû foot /fut/ pû ky holiday /"hqlidei/ o prázdninách, o/v prûbûhu dovolené purpose zámûrnû, schválnû request /ri"kwest/ na poïádání sale /seil/ na prodej time /taim/ pfiesnû, vãas ban /b&n/ (vb) zakázat The government has banned the import of products from that country. delay /di"lei/ (n) zpoïdûní Delays are likely on the roads because of the heavy traffic. destination /desti"neisn/ (n) cíl (cesty) I finally reached my destination two hours late. fare (n) jízdné Adults pay full fare, children pay half fare. flat tyre /fl&t (n) prasklá pneumatika That tyre looks flat has it got a puncture? (proraïení, propíchnutí, defekt) inconvenience (n) potíï, nepfiíjemnost, nepohodlí We apologize for any inconvenience caused by the delays. journey /"dz3;ni/ (n) cesta, cestování The journey to work takes me fortyfive minutes. lock /lqk/ (n) zámek (ve dvefiích) I can t open the door I think the lock s broken. notice (vb) v imnout si I noticed he was carrying a black briefcase. pollution (n) zneãi tûní Major steps are being taken to control the pollution of beaches. prohibit (vb) zakázat English law prohibits children under 16 from buying cigarettes. seasick /"si;sik/ (adj) trpící mofiskou nemocí Sarah never travels on boats because she gets seasick. security guard ga;d/ (n) stráï, ozbrojen doprovod, ochranka He always travels with a security guard. sustainable (adj) trval, udrïiteln, doloïiteln The plan for the next five years is one of sustainable economic growth. swing /swin/ (vb) pohupovat, houpat se She sat on the wall, swinging her legs. wheel /wi;l/ (n) kolo By law, you have to carry a spare wheel in your car. windscreen /"windskri;n/ (n) pfiední sklo auta The car windscreen broke in the accident. UNIT 14 Means of communication Různé způsoby komunikace card /ka;d/ (n) lístek; karta, títek; pohlednice /"i;meil/ (n) , elektronická po ta fax /f&ks/ (n) fax letter (n) dopis (mobile) phone (n) (mobilní) telefon postcard (n) pohlednice 11 PET Masterclass Oxford University Press

12 Using Užívání u forward (vb) pfieposlat reply /ri"plai/ (vb) odpovûdût send /send/ (vb) poslat Language and customs Jazyk a zvyky ancient (adj) star, starobyl chat /ts&t/ (vb) povídat si dialect (n) dialekt, náfieãí dictionary (n) slovník festival /"festivl/ (n) festival, pfiehlídka grammar (n) mluvnice local (adj) místní message /"mesidz/ (n) zpráva original (adj) pûvodní publish /"pvblis/ (vb) zvefiejnit, publikovat, vydat shout /SaUt/ (vb) kfiiãet signal (vb) signalizovat speech /spi;ts/ (n) fieã text /tekst/ (n+vb) text; posílat zprávy SMS traditional (adj) tradiãní translation /tr&ns"leisn/ (n) pfieklad confident (adj) sebejist, dûvûfiiv Kate feels confident of passing the exam. faint /feint/ (adj) slab, minimální There is still a faint hope that they will find some more people alive. favourite (adj) oblíben Who is your favourite singer? forbid (vb) zakázat My parents forbade me to see Tim again. invent /In"vent/ (vb) vynalézt When was the camera invented? law /lo;/ (n) zákon There s a new law about wearing seat belts in the back of cars. lip-read /"lipri;d/ (vb) odezírat ze rtû She was lip-reading and understood what he was saying. network /"netw3;k/ (n) síè We have a network of agents who sell our goods all over the country. playground /"pleigraund/ (n) hfii tû the school playground poetry (n) poezie Do you like poetry? proud of (adj) py n, hrd na They are very proud of their new home. punishment (n) trest, potrestání He was excluded from school for a week as a punishment. (vylouãen) reaction /ri"&ksn/ (n) reakce I shook him to try and wake him up but there was no reaction. research /ri"s3;ts/ (vb) zkoumat, dûlat prûzkum They are researching ways of reducing traffic in the city centre. standard (adj) bûïn, standardní He s got long arms, so standard sizes of shirt don t fit him. UNIT 15 Services Služby book tickets to the theatre /buk "tikits zamluvit lístky do divadla make an appointment sjednat/dojednat si schûzku a reservation zamluvit si, rezervovat si a complaint stûïovat si order a "si;di;/ objednat (si) CD pay your mobile phone bill /pei bil/ (za)platit za úãet mobilního telefonu reserve a room in a hotel ru;m rezervovat (si) v hotelu pokoj a table in a restaurant "teibl "restrqnt/ rezervovat (si) v restauraci stûl have/get a pizza delivered nechat si doruãit pizzu your bike repaired /jo;(r) baik nechat si opravit kolo your car washed /jo;(r) ka;(r) wqst/ nechat si um t auto your clothes cleaned /jo;(r) kli;nd/ nechat si vyãistit odûvy your eyes tested /jo;(r) aiz "testid/ nechat si zmûfiit/zkontrolovat oãi your hair cut /jo;(r) kvt/ nechat si ostfiíhat vlasy your laundry ironed /jo;(r) "lo;ndri nechat si vyïehlit prádlo some flowers delivered /svm nechat (si) doruãit nûjaké kvûtiny new clothes made /nju; meid/ nechat (si) u ít nové aty your rubbish/recycling collected /jo;(r) "rvbis/ri;"saiklin nechat si sebrat/odvézt odpad/vûci k recyklaci your house repaired/painted/ decorated /jo;(r) haus nechat si opravit/vymalovat/vytapetovat dûm your gardening done /jo;(r) "ga;dnin dvn/ nechat si udûlat zahradnické práce Places where you are offered services Místa, kde jsou lidem nabízeny služby bank /b&nk/ (n) banka café /"k&fei/ (n) kavárna at the dentist s /"dentists/ (n) u zubafie at the doctor s (n) u lékafie at the dressmaker s (n) u vadleny at the dry cleaner s /drai (n) v ãistírnû at the florist s /"flqrists/ (n) v kvûtináfiství at the hairdresser s (n) u kadefiníka hotel (n) hotel photocopy shop SQp/ (n) kopírovací centrum at the photographer s (n) u fotografa post-office (n) po ta restaurant /"restrqnt/ (n) restaurace accident (n) nehoda, úraz I hope they didn t have an accident. basement (n) suterén That basement flat is completely below ground. belongings /bi"lqninz/ (n) (vlastní) vûci, vlastnictví They lost all their belongings in the fire. explore /Ik"splO;(r)/ (vb) (pro)bádat, (pro)zkoumat They went on an expedition to explore the River Amazon. in advance pfiedem, v pfiedstihu You should book tickets for the concert well in advance. knock /nqk/ (vb) klepat Someone is knocking at the door. ladder (n) Ïebfiík He climbed up the ladder to look at the problem on the roof. laundry /"lo;ndri/ (n) prádlo (urãené k praní); prádelna Dirty laundry goes in this basket. literature (n) literatura John studied French literature at university. mend /mend/ (vb) spravit, opravit, za ít Can you mend the hole in this jumper for me? Oxford University Press PET Masterclass 12

13 population /pqpju"leisn/ (n) populace, obyvatelstvo What is the population of your country? prediction /pri"diksn/ (n) pfiedpovûì The exam results confirmed my predictions. (naplnit, potvrdit) tidy /"taidi/ (adj) uklizen, v pofiádku If you keep your room tidy, it is easier to find things. unreliable (adj) nespolehliv These cars are usually very unreliable. UNIT 16 Emotions, feelings, experiences Emoce, pocity, zkušenosti/ zážitky Adjectives afraid (adj) v obavách, mající obavy/strach amused (adj) pobaven angry /"&Ngri/ (adj) rozzloben anxious (adj) úzkostliv ashamed (adj) zahanben awful /"O;fl/ (adj) hrozn, stra n, otfiesn bored /bo;d/ (adj) znudûn, nudící se delighted /di"laitid/ (adj) potû en depressed /di"prest/ (adj) deprimovan, trpící depresí embarrassed (adj) vyveden z míry, rozpaãit excited /Ik"saItId/ (adj) vzru en, nad en (be) fond of (adj) (mít) rád, (b t) zamilovan do guilty /"gilti/ (adj) vinn, provinil happy /"h&pi/ (adj) Èastn miserable (adj) uboh, bídn, mizern nervous (adj) nervózní, úzkostliv pleasant /"pleznt/ (adj) pfiíjemn sad /s&d/ (adj) smutn satisfied /"s&tisfaid/ (adj) spokojen surprised (adj) pfiekvapen worried /"wvrid/ (adj) ustaran, mající obavy/starosti, starostliv Verbs apologise (vb) omluvit se argue /"A;gju;/ (vb) hádat se behave /bi"heiv/ (vb) chovat se believe /bi"li;v/ (vb) vûfiit blame /bleim/ (vb) obvinit, obviàovat care (vb) starat se o cheat /tsi;t/ (vb) podvádût discuss /di"skvs/ (vb) diskutovat dream /dri;m/ (vb) snít embarrass (vb) pfiivést (nûkoho) do rozpakû excuse /Ik"skju;s/ (vb) omluvit se, vymluvit se feel /fi;l/ (vb) cítit forgive (vb) odpustit frighten /"fraitn/ (vb) vystra it, postra it have an argument pohádat se insist (on) /In"sIst/ (vb) trvat (na) make someone nervous /meik "svmwvn znervóznit nûkoho make someone happy /meik "svmwvn "h&pi/ uãinit nûkoho Èastn m persuade (vb) pfiesvûdãit un- předpona ununafraid (adj) nebojící se, nebojácn unashamed (adj) nestoudn, nestydat unattractive (adj) nepfiitaïliv unclear (adj) nejasn unembarrassed (adj) nepfiiveden do rozpakû, pfiirozen, samozfiejm, drz, niãím nezatíïen unemployed /VnIm"plOId/ (adj) nezamûstnan unexcited /VnIk"saItId/ (adj) nevzru en, nenad en unexpected /VnIk"spektId/ (adj) neoãekávan unfair (adj) neslu n, nesportovní, neãestn, nefér; neobjektivní unfashionable (adj) nemoderní unfriendly /Vn"frendli/ (adj) nepfiátelsk unhappy /Vn"h&pi/ (adj) ne Èastn ; nepfiíjemn unhealthy /Vn"helTi/ (adj) nezdrav uninterested (adj) nezajímav unkind /Vn"kaInd/ (adj) nelaskav unknown (adj) neznám unlucky /Vn"lVki/ (adj) ne Èastn, smolafisk, mající smûlu; nevhodn unnatural (adj) nepfiirozen unnecessary (adj) zbyteãn, nadbyteãn, nepodstatn unpleasant /Vn"pleznt/ (adj) nepfiíjemn untidy /Vn"taIdi/ (adj) neuklizen, neupraven unusual (adj) neobvykl unwell /Vn"wel/ (adj) nemocn, indisponovan, necítící se dobfie; menstruující -less přípona -less blameless (adj) bezúhonn careless (adj) nedbal, bezohledn childless (adj) bezdûtn endless (adj) nekoneãn faultless (adj) bezvadn, bezchybn fearless (adj) nebojácn harmless (adj) ne kodn heartless (adj) bezcitn helpless (adj) bezmocn, bezradn homeless (adj) nemající domov hopeless (adj) beznadûjn priceless (adj) nesmírnû/velmi cenn thoughtless (adj) bezmy lenkovit, nepromy len ; nepozorn ; bezohledn useless (adj) zbyteãn, bezcenn, neupotfiebiteln admire (vb) obdivovat I ve always admired her for being such a wonderful mother. bend the truth /bend tru;t/ pfiekroutit/pfiizpûsobit pravdu He didn t tell the whole truth, but bent it a little. busy /"bizi/ (adj) zanepráznûn ; obsazen Don t disturb him. He s busy. cheat /tsi;t/ (n) podvádût, idit The shopkeeper cheated his customers by giving them too little change. cheer up Vp/ (phr vb) vzmuïit se, dát hlavu vzhûru Cheer up! Things aren t that bad. (Hlavu vzhûru.) debt /det/ (n) dluh She borrowed a lot of money and she s still paying off the debt. expression /Ik"spreSn/ (n) vyjádfiení; v raz Freedom of expression is a basic human right. funny /"fvni/ (adj) komick, legraãní He s an extremely funny person. interview (n) rozhovor, interview There was an interview with the Prime Minister on the television last night. 13 PET Masterclass Oxford University Press

14 in trouble /In "trvbl/ v nesnázích If I don t get home by 11 o clock, I ll be in trouble. lend /lend/ (vb) pûjãit (nûkomu) He lent me his bicycle. lie /lai/ (vb) lhát; leïet He lied about his age in order to join the army. minimum (n) minimum I need a minimum of seven hours sleep. Never mind! maind/ Nevadí. I forgot to post your letter. Never mind, I ll do it later. owe (vb) dluïit I owe a lot of money to Katrina. solution (n) fie ení The solution to the quiz will be published next week. trustworthy /"trvstw3;di/ (adj) dûvûryhodn You can depend on him, he is trustworthy and honest. (spolehnout na ãestn ) uniform /"ju;nifo;m/ (n) uniforma I didn t know he was a policeman because he wasn t in uniform. wrapping paper /"r&pin (n) balicí papír I ve only got one present left to wrap and I ve run out of wrapping paper! (kter zb vá zabalit/k zabalení) UNIT 17 Jobs Různé druhy zaměstnání actor/actress (n) herec/hereãka architect /"A;kItekt/ (n) architekt/ka artist /"A;tIst/ (n) umûlec/umûlkynû banker (n) bankéfi/ka chef /Sef/ (n) éfkuchafi/ka chemist /"kemist/ (n) drogista/drogistka, lékárník/lékárnice cook /kuk/ (n) kuchafi/ka customs officer (n) celník/celnice dancer (n) taneãník/taneãnice dentist /"dentist/ (n) zubní lékafi/ka, dentista/dentistka designer (n) návrháfi/ka detective /di"tektiv/ (n) detektiv disc jockey /disk "dzqki/ (n) diskïokej doctor (n) lékafi/ka, doktor/ka engineer (n) inïen r/ka farmer (n) farmáfi/ka fire fighter (n) hasiã, poïárník/poïárnice grocer (n) obchodník/obchodnice s potravinami guard /ga;d/ (n) stráï, stráïník/ stráïkynû hairdresser (n) kadefiník/ kadefinice instructor (n) instruktor/ka journalist (n) novináfi/ka judge /dzvdz/ (n) soudce/soudkynû labourer (n) nekvalifikovan /á dûlník/dûlnice, pomocník/pomocnice lawyer (n) právník/právniãka lecturer (n) pfiedná ející librarian (n) knihovník/ knihovnice mechanic (n) automechanik model /"mqdl/ (n) model/ka novelist (n) romanopisec nurse /n3;s/ (n) zdravotní sestra operator (n) operátor/ka photographer (n) fotograf/ka pilot (n) pilot/ka police officer (n) policejní úfiedník/úfiednice porter (n) vrátn /á postman (n) po tovní doruãovatel/ka, po Èák/po Èaãka priest /pri;st/ (n) knûz programmer (n) programátor/ka reporter (n) reportér/ka sailor (n) námofiník/ námofinice salesman/saleswoman (n) obchodník/ obchodnice, prodavaã/prodavaãka scientist (n) vûdec/vûdkynû secretary (n) sekretáfi/ka, tajemník/tajemnice shop assistant /SQp (n) prodavaã/ka travel agent /"tr&vl (n) pracovník/pracovnice cestovní kanceláfie/agentury General job titles Názvy běžných zaměstnání assistant (n) asistent/ka boss /bqs/ (n) éf/ka businessman/businesswoman (n) byznysmen/ka colleague /"kqli;g/ (n) kolega/kolegynû director (n) fieditel/ka manager (n) manaïer/ka president (n) prezident/ka staff /sta;f/ (n) personál Other useful words related to jobs Další užitečná slova týkající se zaměstnání career (n) kariéra certificate (n) osvûdãení o kvalifikaci, vysvûdãení conference (n) konference contract /"kqntr&kt/ (n) smlouva degree (take one s degree) /di"gri;/ (n) stupeà; hodnost (dosáhnout akademické hodnosti) diploma (n) diplom, osvûdãení employ /em"ploi/ (vb) zamûstnat self-employed /selfim"ploid/ (adj+n) na volné noze; samostatn podnikatel (un)employed /(Vn)Im"plOId/ (adj) (ne)zamûstnan employee /Im"plOIi;/ (n) zamûstnanec/ zamûstnankynû employer (n) zamûstnavatel/ka employment (n) zamûstnání fee /fi;/ (n) poplatek full-time /ful"taim/ (adj+adv) v hlavním pracovním pomûru; na pln pracovní úvazek part-time /pa;t"taim/ (adj+adv) ãásteãn, polodenní; na zkrácen úvazek, ve vedlej ím pracovním pomûru pay /pei/ (n) plat profession (n) profese professional (n+adj) profesionál/ka, odborník/odbornice; profesionální, profesní qualification /kwqlifi"keisn/ (n) kvalifikace retire (vb) jít do dûchodu; odejít kam salary (n) plat wages (n) mzda decrease /di"kri;s/ (vb) sníïit Profits have decreased by 15%. demand /di"ma;nd/ (n) poïadavek We no longer sell that product because there is no demand for it. due to /dju; zásluhou, kvûli, díky, zpûsoben His illness is probably due to stress. earn /3;n/ (vb) vydûlat si I earn 20,000 a year. institute /"InstItju;t/ (n) instituce, ústav The Institute of Science and Technology is very well respected. lack /l&k/ (n) nedostatek A lack of food forced many people to leave their homes. Oxford University Press PET Masterclass 14

15 method (n) zpûsob, metoda What method of payment do you prefer? Cash or cheque? (V hotovosti nebo ekem?) on average /Qn v prûmûru On average, I buy a newspaper about twice a week. pay cut /pei kvt/ (n) sníïení platu a 10% pay cut pay rise /pei raiz/ (n) zv ení platu a 10% pay rise recommendation (n) doporuãení I visited Seville on a friend s recommendation and I really enjoyed it. respect /ri"spekt/ (n) uznání I have little respect for people who are arrogant. study /"stvdi/ (n) studium; studie, vûda Physiology is the study of how living things work. suffer (vb) trpût Mary often suffers from severe headaches. survey /"s3;vei/ (n) prûzkum, pfiehled Surveys have shown that more and more people are getting into debt. the developed world w3;ld/ rozvinutá ãást svûta The poorer countries of Asia, Africa and South America are not part of the developed world. UNIT 18 Compound adjectives Složená přídavná jména big-headed /big"hedid/ (adj) dom liv broken-down daun/ (adj) zniãen, rozpadl ; zhroucen broken-hearted "ha;tid/ (adj) zoufal, se zlomen m srdcem cut-price /kvt"prais/ (adj) zlevnûn full-grown (adj) vzrostl full-length /ful"lent/ (adj) celkov, úpln, o plné délce good-looking /gud"lukin/ (adj) dobfie vypadající, pohledn, hezk (o Ïenû) half-price /ha;f"prais/ (adj) zlevnûn na polovinu, za poloviãní cenu home-made (adj) domácí, vyroben po domácku, tuzemsk ice-cold (adj) ledovû studen last-minute /la;st"minit/ (adj) v/na poslední chvíli left-handed /left"h&ndid/ (adj) levoruk, levotoãiv, levochod, ne ikovn life-size /"laifsaiz/ (adj) v Ïivotní velikosti long-distance (adj) na dlouhé tratû, na velkou vzdálenost, dálkov long-lasting /lqn"la;stin/ (adj) dlouhodob long-lost /"lqnlqst/ (adj) dlouhodobû ztracen /nevyskytující se ve spoleãnosti low-paid peid/ (adj) patnû placen made-up (~ clothes) /"meidvp/ (adj) smy len (konfekãní aty/odûv) never-ending (adj) velmi dlouh, nekoneãn nice-looking /nais"lukin/ (adj) dobfie vypadající, pohledn old-fashioned (adj) staromódní one-sided /wvn"saidid/ (adj) jednostrann one-way /wvn"wei/ (adj) jednosmûrn right-handed /rait"h&ndid/ (adj) pravoruk, pravotoãiv, pravochod short-sighted /SO;t"saItId/ (adj) krátkozrak trouble-free /trvbl"fri;/ (adj) bezproblémov, bezporuchov well-behaved /welbi"heivd/ (adj) dobfie vychovan well-dressed /wel"drest/ (adj) dobfie obleãen well-known (adj) znám world-famous (adj) svûtovû proslul year-long (adj) celoroãní a big hit big hit/ velk hit/ lágr The record was a big hit. alien (n) vetfielec, neoãekávan náv tûvník (z cizí planety) It s a film about an alien that comes from another planet. beforehand /bi"fo;h&nd/ (adv) pfiedem, v pfiedstihu If you visit us, phone beforehand to make sure we are in. bestseller (n) bestseler John Grisham s written yet another bestseller. ceremony (n) ceremoniál, slavnost The opening ceremony of the Olympic Games takes months of organisation. childhood sweetheart /"tsaildhud "swi;ta;t/ (n) miláãek/oblíbenec z dûtství He was her childhood sweetheart. glamorous (adj) kouzelnû krásn, eroticky pfiitaïliv, okouzlující The glamorous world of show business attracts many young people. guest /gest/ (n) host Who is the guest speaker at the conference? hide /haid/ (vb) ukr t Where shall I hide the money? it s hardly surprising /Its "ha;dli sotva to pfiekvapí, to vûbec není pfiekvapivé It s hardly surprising that they won the game. peace-maker /pi;s (n) mírotvûrce, mírov prostfiedník/ zprostfiedkovatel A UN force has been sent in as the peace-maker. sealed envelope /si;ld (n) zapeãetûná obálka I got a letter from Matthew in a sealed envelope. silence (n) ticho, klid There must be silence during the examination. soap star sta;(r)/ (n) hvûzda televizního/rozhlasového seriálu He was a famous soap star. strings /strinz/ (n) struny A guitar has six strings. wires (n) dráty Twist those two wires together. UNIT 19 Animals Živočichové Farm animals Živočichové žijící na farmě bull /bul/ (n) b k chicken /"tsikin/ (n) kufie cow /kau/ (n) kráva goat (n) koza horse /ho;s/ (n) kûà lamb /l&m/ (n) jehnû pig /pig/ (n) prase sheep /Si;p/ (n) ovce (jedna i více ovcí) Pets Domácí mazlíčci cat /k&t/ (n) koãka dog /dqg/ (n) pes hamster (n) kfieãek kitten /"kitn/ (n) kotû puppy /"pvpi/ (n) tûnû rabbit /"r&bit/ (n) králík Wild animals Divoká/Volně žijící zvěř bear (n) medvûd camel /"k&ml/ (n) velbloud dolphin /"dqlfin/ (n) delfín elephant (n) slon giraffe (n) Ïirafa lion (n) lev monkey /"mvnki/ (n) opice 15 PET Masterclass Oxford University Press

16 shark /SA;k/ (n) Ïralok snake /sneik/ (n) had tiger (n) tygr whale /weil/ (n) velryba zebra (n) zebra accommodation (n) ubytování The price of the holiday includes flights and accommodation. (zahrnuje) annual (adj) roãní What s the average annual salary for a nurse? breed /bri;d/ (vb) pûstovat, chovat These cattle are bred to produce high yields of milk. (vysoké v nosy) cage /keidz/ (n) klec a bird cage cancel /"k&nsl/ (vb) zru it All flights have been cancelled because of the bad weather. captivity /k&p"tiviti/ (n) zajetí Wild animals are often unhappy in captivity. conclusion (n) závûr After trying to phone Bob for days, I came to the conclusion that he was on holiday. conservation (n) ochrana, zachování Conservation groups are protesting against the plan to build a road through the forest. diary entry "entri/ (n) zápis do deníku I try to write in my diary regularly I have an entry for most days last year. endangered /In"deIndZId/ (adj) ohroïen The giant panda is an endangered species. explorer (n) v zkumník/ v zkumnice, badatel/ka Marco Polo was one of the great explorers. feline /"fi;lain/ (adj) koãkovit, koãiãí She walks with a feline grace. (koãiãí pûvab) fur /f3;/ (n) koïich, koïe ina Minks are kept for their thick brown fur. (norci) grassland /"gra;sl&nd/ (n) pastviny She owns 500 acres of grassland in Scotland. lock up /lqk Vp/ (phr vb) zamknout Make sure that you lock up before you leave. long-term /lqn"t3;m/ (adj) dlouhodob We need a long-term financial plan to cover any problems. maintenance (n) údrïba, uklízení This house needs a lot of maintenance. reef /ri;f/ (n) útes a coral reef korálov útes slide /slaid/ (n) diapozitiv Do you have the overhead projector slides for the presentation? (zpûtn projektor) species /"spi;si;z/ (n) druhy This is a rare species of frog. supporter (n) fanda/ fanynka, pfiívrïenec/ pfiívrïenkynû Football supporters regularly travel long distances to watch matches. truck /trvk/ (n) nákladní auto a truck driver twin cabins /twin "k&binz/ (n) dvojitá kabina They rented twin cabins for the holiday as they were cheaper than single cabins. underwater (n) prostor pod vodou Can you swim underwater? UNIT 20 Subjects Školní předměty art /A;t/ (n) umûní biology (n) biologie chemistry /"kemistri/ (n) chemie computer studies/computing (n) nauka o poãítaãích/poãítaãe economics (n) ekonomické vûdy education /edzu"keisn/ (n) vzdûlání, vzdûlávání geography (n) zemûpis history /"histri/ (n) historie, dûjepis information technology (IT) (aiti;)/ (n) informaãní technologie languages /"l&ngwidziz/ (n) jazyky mathematics/maths (n) matematika music /"mju;zik/ (n) hudba physics /"fiziks/ (n) fyzika science (n) pfiírodní vûdy technology (n) technologie Exams Zkoušky exam paper /Ig"z&m (n) (písemn ) test fail /feil/ (n) neuspût, propadnout mark /ma;k/ (n) opravovat, opravit pass /pa;s/ (n) úspû nû vykonat results /ri"zvlts/ (n) v sledky -ment přípona -ment agreement (n) souhlas announcement (n) vyhlá ení, upozornûní arrangement (n) uspofiádání development (n) v voj, rozvoj disagreement (n) nesouhlas disappointment (n) zklamání employment (n) zamûstnání encouragement (n) povzbuzení enjoyment (n) potû ení entertainment (n) zábava involvement (n) zaujetí, zahrnutí, úãast judgement (n) posouzení, mínûní management (n) vedení, správa payment (n) platba punishment (n) potrestání -ation přípona -ation communication (n) komunikace consideration (n) posouzení, uváïení education /edzu"keisn/ (n) vzdûlání, vzdûlávání examination /Igz&mI"neISn/ (n) zkou ka, zkou ení explanation (n) vysvûtlení imagination /Im&dZI"neISn/ (n) pfiedstavivost organisation (n) organizace preparation (n) qualification /kwqlifi"keisn/ (n) kvalifikace registration /redzi"streisn/ (n) registrace reservation (n) pfiíprava rezervace checklist /"tseklist/ (n) (úpln ) seznam, soupis Have you got a checklist of everything that needs to be done? damage your confidence /"d&midz jo;(r) oslabit sebevûdomí This failure has damaged his confidence. Oxford University Press PET Masterclass 16

17 fact /f&kt/ (n) skuteãnost, fakt It s a scientific fact that light travels faster than sound. grant /gra;nt/ (n) grant Rob needs a student grant so he can afford to go back to college. hand in /h&nd In/ (phr vb) podat, nechat, pfiedat I found a wallet and handed it in to the police. head of year vedoucí roãníku The head of year advised him on which subjects to study. ignore /Ig"nO;/ (vb) ignorovat, nev ímat si I said hello to Debbie, but she totally ignored me. in progress /In v prûbûhu Silence! Examination in progress. keep in touch /ki;p In tvts/ b t v kontaktu During the year she was abroad, they kept in touch by letter. permit (vb) dovolit You are not permitted to smoke in the hospital. registration form /redzi"streisn fo;m/ (n) pfiihlá ka Could you complete this registration form, please? revise /ri"vaiz/ (vb) opravit, upravit I revised my opinion of him when I found out that he had lied. strengths /strents/ (n) pfiednosti His greatest strength is his ability to communicate with people. weaknesses (n) slabosti It s important to know your own strengths and weaknesses. work placement /w3;k (n) pracovní umístûní, odborná praxe v prûbûhu studia The course includes a work placement in Year PET Masterclass Oxford University Press

18 Nepravidelná slovesa (Irregular verbs) Base form Past simple Past participle Czech equivalent základní tvar slovesa minulý čas příčestí minulé trpné český ekvivalent be /bi:/, /bi/ was/ /wqz/ been /bi:n/, /bin/ b t were /w3:/, become /bi"kvm/ became /bi"keim/ become /bi"kvm/ stát se (k m) begin /bi"gin/ began /bi"g&n/ begun /bi"gvn/ zaãít break /breik/ broke broken rozbít bring /brin/ brought /bro:t/ brought /bro:t/ pfiinést build /bild/ built /bilt/ built /bilt/ stavût buy /bai/ bought /bo:t/ bought /bo:t/ koupit can /k&n/, could /kud/, been able /bi:n "eibl/ b t schopen, moci; umût catch /k&í/ caught /ko:t/ caught /ko:t/ chytit choose /Íu:z/ chose chosen vybrat come /kvm/ came /keim/ come /kvm/ pfiijít, pfiijet cost /kqst/ cost /kqst/ cost /kqst/ stát (o cenû) cut /kvt/ cut /kvt/ cut /kvt/ stfiíhat do /du:/, /du/, did /did/ done /dvn/ dûlat draw /dro:/ drew /dru:/ drawn /dro:n/ kreslit dream /dri:m/ dreamt/dreamed /dremt/dri:md/ dreamt/dreamed /dremt/dri:md/ snít drink /drink/ drank /dr&nk/ drunk /drvnk/ pít drive /draiv/ drove driven fiídit eat /i:t/ ate /et/, /eit/ eaten /"i:tn/ jíst fall /fo:l/ fell /fel/ fallen spadnout feed /fi:d/ fed /fed/ fed /fed/ (na)krmit feel /fi:l/ felt /felt/ felt /felt/ cítit (se) fight /fait/ fought /fo:t/ fought /fo:t/ bojovat find /faind/ found /faund/ found /faund/ najít fly /flai/ flew /flu:/ flown /flo:n/ létat forget forgot forgotten zapomenout get /get/ got /gqt/ got /gqt/ dostat give /giv/ gave /geiv/ given dát go went /went/ gone/been /gqn/, /bi:n/ jít, jet grow grew /gru:/ grown pûstovat, rûst have /h&v/ had /h&d/ had /h&d/ mít hear heard /h3:d/ heard /h3:d/ sly et hide /haid/ hid /hid/ hidden schovat hit /hit/ hit /hit/ hit /hit/ udefiit hold held /held/ held /held/ drïet hurt /h3:t/ hurt /h3:t/ hurt /h3:t/ zranit, bolet keep /ki:p/ kept /kept/ kept /kept/ drïet know knew /nju:/ known vûdût learn /l3:n/ learnt/learned /l3:nt/, /l3:nd/ learnt/learned /l3:nt/, /l3:nd/ uãit se leave /li:v/ left /left/ left /left/ odejít lend /lend/ lent /lent/ lent /lent/ pûjãit let /let/ let /let/ let /let/ nechat lie /lai/ lay /lei/ lain /lein/ leïet lose /lu:z/ lost /lqst/ lost /lqst/ ztratit make /meik/ made /meid/ made /meid/ (u)dûlat mean /mi:n/ meant /ment/ meant /ment/ znamenat meet /mi:t/ met /met/ met /met/ potkat pay /pei/ paid /peid/ paid /peid/ (za)platit put /put/ put /put/ put /put/ dát read /ri:d/ read /red/ read /red/ ãíst ride /raid/ rode ridden jet, jezdit (na) ring /rin / rang /r&n / rung /rvn/ zvonit run /rvn/ ran /r&n/ run /rvn/ bûïet say /sei/ said /sed/ said /sed/ fiíct (nûco) see /si:/ saw /so:/ seen /si:n/ vidût Oxford University Press PET Masterclass 18

19 Base form Past simple Past participle Nejběžnější základ slovesa minulý čas příčestí minulé trpné český ekvivalent sell /sel/ sold sold prodat send /send/ sent /sent/ sent /sent/ poslat set /set/ set /set/ set /set/ dát, umístit, zadat shake /SeIk/ shook /SUk/ shaken (za)tfiást, (pro)míchat shine /SaIn/ shone /SQn/ shone /SQn/ svítit show showed shown/showed ukázat shut /SVt/ shut /SVt/ shut /SVt/ zavfiít sing /sin/ sang /s&n/ sung /svn/ zpívat sit /sit/ sat /s&t/ sat /s&t/ sedût sleep /sli:p/ slept /slept/ slept /slept/ spát speak /spi:k/ spoke spoken mluvit spend /spend/ spent /spent/ spent /spent/ strávit, utratit split /split/ split /split/ split /split/ rozdûlit spread /spred/ spread /spred/ spread /spred/ ífiit, mazat stand /st&nd/ stood /stu:d/ stood /stu:d/ stát steel /sti:l/ stole stolen (u)krást swim /swim/ swam /sw&m/ swum /swvm/ plavat take /teik/ took /tuk/ taken vzít teach /ti:í/ taught /to:t/ taught /to:t/ uãit tell /tel/ told told fiíct (nûkomu nûco) think /TINk/ thought /TO:t/ thought /TO:t/ myslet understand understood understood (po)rozumût wake /weik/ woke woken vzbudit (se) wear wore /wo:/ worn /wo:n/ nosit (mít na sobû) win /win/ won /wvn/ won /wvn/ vyhrát write /rait/ wrote written psát 19 PET Masterclass Oxford University Press

20 SLOVNÍKY PET Oxford Advanced Learner s Dictionary 7 th Edition with Compass CD-ROM Sedmé vydání nejoblíbenûj ího a nejprodávanûj ího v kladového slovníku. Obsahuje celkem britsk ch a americk ch slov, frází a v znamû plus pfiíkladû a vût. Oxford Student s Dictionary of English w. Genie CD-ROM Slovní zásoba z fiady vûdních oborû jako jsou matematika, pfiírodní vûdy, zemûpis, obchod, umûní a dal í referencí. UÏiteãné ilustrace a diagramy. Tisíce pfiíkladû, jak se slovo pouïívá v souãasné angliãtinû. PET Practice Tests 5 kompletních testû pro zkou ku Cambridge Preliminary English Test (PET). Úpln rozbor kaïdé ãásti testu a rady pro úspû nou pfiípravu. Vzorov konverzaãní test a klíã pro písemnou ãást. Kopírovatelné formuláfie pro zaznamenání odpovûdí. New Headway PET Practice Tests Praktické testy a zku ební techniky pro studenty, ktefií se pfiipravují na zkou ky PET. âtyfii kompletní testy. Typy a strategie, jak uspût u této zkou ky. Revidované vydání pro zmûny roku GRAMATIKA The Good Grammar Book Kniha s klíãem ke cviãením nebo bez klíãe. Velmi pfiehledná gramatika pro v echny typy a stupnû kol. Srozumitelná, snadno se pouïívá. Uãí a procviãuje anglickou gramatiku v mluvené i psané formû. Testy pro zji tûní, co uï student umí a co se musí je tû douãit. Test it, Fix it English Grammar DoplÀková mluvnice pro Z i S. Studenti testují své znalosti, pfii nesprávné odpovûdi nastudují v sekci Fix it pravidla. K procviãení téhoï jevu slouïí dal í testy. Pro samostudium i jako doplnûk k uãebnicím New Headway, Matrix, Project a dal ím. 1 OUP Praha Jungmannova Praha 1 tel./fax: OUP Olomouc Dolní nám Olomouc tel./fax: OUP PlzeÀ Zbrojnická PlzeÀ tel./fax:

Preliminary English Test

Preliminary English Test Preliminary English Test Placement Test Time allowed: 2 hours QUESTION PAPER DO NOT write on this paper Instructions: Please answer all questions DO NOT USE a dictionary Write all answers on the separate

More information

Fry Phrases Set 1. TeacherHelpForParents.com help for all areas of your child s education

Fry Phrases Set 1. TeacherHelpForParents.com help for all areas of your child s education Set 1 The people Write it down By the water Who will make it? You and I What will they do? He called me. We had their dog. What did they say? When would you go? No way A number of people One or two How

More information

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Wallaby Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Wallaby Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado Testi_Kang_10ENG.qxp 8-01-2010 22:38 Pagina 10 Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado Choose the correct

More information

Flyers Reading & Writing

Flyers Reading & Writing Page 48 Flyers Cambridge Young Learners English Tests Blank Page 2 Part 1 10 questions Look and read. Choose the correct words and write them on the lines. There is one example. a fridge an apartment cupboards

More information

Fry Instant Word List

Fry Instant Word List First 100 Instant Words the had out than of by many first and words then water a but them been to not these called in what so who is all some oil you were her sit that we would now it when make find he

More information

SALE TODAY All toys half price

SALE TODAY All toys half price Name: Class: Date: KET Practice PET TestPractice Reading Test and Reading Writing KET PET Part 1 Questions 1 5 Which notice (A H) says this (1 5)? For Questions 1 5 mark the correct letter A H on your

More information

TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. They are the United States. a) to b) for c) from d) with 3. is your favourite colour? a) How b) This c) Who d) What 5. This is my car. a) mother b) mothers c) mother is d) mother's 7. Are these shoes

More information

1. The more idioms you know how to use correctly, the more natural your speech will sound

1. The more idioms you know how to use correctly, the more natural your speech will sound What are idioms? Idioms are words, phrases, or expressions which are often grammatically strange and are not meant to be understood literally. Idioms are a very important part of any language, so learning

More information

2014-2015 Supplementary Material (New Language Leader Pre-Intermediate Unit 6) A Level Techers Copy

2014-2015 Supplementary Material (New Language Leader Pre-Intermediate Unit 6) A Level Techers Copy VOCABULARY A) Match the ages in the box with the definitions 1-8. 7 / 15 / 17 / 25 / 36 / 52 / 67 / 82 1) a young adult 25 2) a child 7 3) an adolescent 15 or 17 4) an elderly person 82 5) a middle-aged

More information

3a Order the words to make questions. b Check your answers. c Practise saying the questions.

3a Order the words to make questions. b Check your answers. c Practise saying the questions. 3 Home sweet home Language focus there is / there are Jane is looking for a new flat. Look at her list of things in the area and complete the sentences with there s, there isn t, there are or there aren

More information

銘 傳 大 學 九 十 一 學 年 度 轉 學 生 招 生 考 試 八 月 四 日 第 四 節 應 英 轉 三 英 文 聽 力 試 題

銘 傳 大 學 九 十 一 學 年 度 轉 學 生 招 生 考 試 八 月 四 日 第 四 節 應 英 轉 三 英 文 聽 力 試 題 銘 傳 大 學 九 十 一 學 年 度 轉 學 生 招 生 考 試 八 月 四 日 第 四 節 應 英 轉 三 英 文 聽 力 試 題 Part A Medium Dialogue Dialogue 1. 1. a. in the night market b. in a supermarket c. in a 7-11 d. in an electronics store 2. a. She is

More information

Fry Instant Words High Frequency Words

Fry Instant Words High Frequency Words Fry Instant Words High Frequency Words The Fry list of 600 words are the most frequently used words for reading and writing. The words are listed in rank order. First Hundred Group 1 Group 2 Group 3 Group

More information

Young Learners English

Young Learners English University of Cambridge ESOL Examinations Young Learners English Movers Information for Candidates Information for candidates YLE Movers Dear Parent Thank you for encouraging your child to learn English

More information

IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF

IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF p T h e L a s t L e a f IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF Washington Square, the streets have gone wild. They turn in different directions. They are broken into small pieces called places. One street

More information

S OAPY MOVED RESTLESSLY ON HIS SEAT

S OAPY MOVED RESTLESSLY ON HIS SEAT T h e C o p a n d t h e A n t h e m p The Cop and the Anthem S OAPY MOVED RESTLESSLY ON HIS SEAT in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south. Women

More information

PHRASAL VERBS INTRODUCTION. The Òsmall wordsó in phrasal verbs are important, because they completely change the meaning.

PHRASAL VERBS INTRODUCTION. The Òsmall wordsó in phrasal verbs are important, because they completely change the meaning. PHRASAL VERBS INTRODUCTION Phrasal verbs have two parts: a verb (e.g.: put, take, get, give, go, etc) and one or sometimes two "small words" (e.g.: on, up, out, in, etc) which go with the verb. Compare:

More information

Fry Instant Phrases. Give them to me. Then we will go.

Fry Instant Phrases. Give them to me. Then we will go. Fry Instant Phrases The words in these phrases come from Dr. Edward Fry s Instant Word List (High Frequency Words). According to Fry, the first 300 words in the list represent about 67% of all the words

More information

Worksheet Episode 6 UNIT 1 intermediate

Worksheet Episode 6 UNIT 1 intermediate Worksheet Episode 6 UNIT 1 intermediate Watch the video without sound, and then tick the people, things and actions you see in the sequence. 1. a dog 11. two coloured balls 21. a baseball bat 2. people

More information

Flyers classroom activities

Flyers classroom activities Young Learners Flyers classroom activities These activities are based on topics from the Cambridge English: Flyers Word List Picture Book. UCLES 2015 CE/3552/6Y01 Cambridge English: Flyers Worksheet No.

More information

SECTION A. Question 1 (20 marks) A down C across. B into D for. 1. We had an... day at the seaside. A enjoyed C enjoying. B enjoyable D enjoys

SECTION A. Question 1 (20 marks) A down C across. B into D for. 1. We had an... day at the seaside. A enjoyed C enjoying. B enjoyable D enjoys PE 2006 ENGLISH SETION Marks Question 1 (20 marks) For each item, circle the letter which shows the correct answer. Example: Malini is looking... the book she lost. down across into for 1. We had an...

More information

Fry s Sight Word Phrases

Fry s Sight Word Phrases The people Write it down By the water Who will make it? You and I What will they do? He called me. We had their dog. What did they say? When would you go? No way A number of people One or two How long

More information

MONOLOGUE 13 : YOUR FAVOUTE RELATIVE

MONOLOGUE 13 : YOUR FAVOUTE RELATIVE SET 7 CANDIDATE A TASK 1 MONOLOGUE Please introduce yourself to the other candidate. You are going to give a short talk on a topic. Choose two or three ideas to talk about. You can add your own ideas.

More information

Sample questions (Changing sentences)

Sample questions (Changing sentences) Sample questions (Changing sentences) Complete the second sentence so that it means the same as the first. Use no more than 3 words. 1. Do you play basketball well? Are you a player? 2. Does art interest

More information

Year 2 Science: The Human Body Resource Pack

Year 2 Science: The Human Body Resource Pack Year 2 Science: The Human Body Resource Pack Body Systems II Body Systems Digestion our bodies break down food and use Skeletal system the skeleton is made up of bones that support our the nutrients to

More information

Hi-tech. Language focus. First conditional. Second conditional. eat. 'd give / wouldn t

Hi-tech. Language focus. First conditional. Second conditional. eat. 'd give / wouldn t 9 Hi-tech Language focus First conditional 1a Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets. Use the Present Simple or will + infinitive. eat 1 If you (eat) cheese late at night,

More information

IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary. Test 3 - Page 1

IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary. Test 3 - Page 1 A1 MOCK EXAMINATION SECTION I Choose the correct alternatives to complete the sentences. 1. Where for a holiday next summer? a) do you like going b) would you to go c) would you like to go 2. Look at that

More information

Contents: 2008 www.perfect-english-grammar.com May be freely copied for personal or classroom use.

Contents: 2008 www.perfect-english-grammar.com May be freely copied for personal or classroom use. 2 Contents: Grammar of phrasal verbs 2 Deal with 3 Come across 5 Get on with 7 Look after 9 Pick up 11 Review 1 13 Put on 14 Take off 16 Look into 18 Turn down 20 Look forward to 22 Review 2 23 Answers

More information

Getting together. Present simple 1. New Year in Vietnam. Reading: Everybody s birthday. Word focus: Special occasions

Getting together. Present simple 1. New Year in Vietnam. Reading: Everybody s birthday. Word focus: Special occasions 2 A Present simple 1 B Present simple: questions C Communication strategies Showing interest D Interaction Are you a people person? Getting together Present simple 1 Word focus: Special occasions 1 Work

More information

English for Spanish Speakers. Second Edition. Caroline Nixon & Michael Tomlinson

English for Spanish Speakers. Second Edition. Caroline Nixon & Michael Tomlinson English for Spanish Speakers Second Edition s 2 Caroline Nixon & Michael Tomlinson 1 2 There are pencils in the classroom, yes there are. There s a cupboard on the pencils, yes there is. There s a ruler

More information

Entry test. 3 1 Eva lives in Barcelona. If the weather is. 1 1 Nick has to the park. 2 1 Millions of bars of chocolate

Entry test. 3 1 Eva lives in Barcelona. If the weather is. 1 1 Nick has to the park. 2 1 Millions of bars of chocolate Entry test Tick the correct answers 1 1 Nick has to the park. a gone b going c went 2 The football match hasn t finished. a just b already c yet 3 Jenny s hair is wet. She s washed it. a never b yet c

More information

FILE 1 FILE 2. english file PRE-INTERMEDIATE third edition Entry Checker answer key. a 1 Our 2 My 3 your 4 its 5 your 6 My 7 our 8 His 9 their 10 her

FILE 1 FILE 2. english file PRE-INTERMEDIATE third edition Entry Checker answer key. a 1 Our 2 My 3 your 4 its 5 your 6 My 7 our 8 His 9 their 10 her English File Pre-Intermediate third edition Entry Checker answer key FILE 1 1A a 1 are 2 am 3 are 4 is 5 are 6 is 7 are 8 are 9 is 10 am b 1 I m 2 You re 3 It s 4 They re c 1 We re 2 It s 3 He s 4 You

More information

1. What do they do? Write the sentences from the box into the correct columns.

1. What do they do? Write the sentences from the box into the correct columns. Present simple positive 1. What do they do? Write the sentences from the box into the correct columns. He wears a uniform. She works in a clothes shop. He gets up very early and goes to the market. She

More information

S. No. WHAT KIDS WANTS THEIR PARENTS TO KNOW. 1 Encourage me when I do a good job ! " #$ % & "

S. No. WHAT KIDS WANTS THEIR PARENTS TO KNOW. 1 Encourage me when I do a good job !  #$ % & 1 Encourage me when I do a good job 2 Let me teach you some things. Don't always be the teacher! " #$ % & " '()&% 3 Don't show too much affection in public ( # &% 4 Let me take some risks; you did when

More information

Signing Time Theme Song

Signing Time Theme Song Signing Time Theme Song There s singing time and dancing time And laughing time and playing time And now it is our favorite time SIGNING TIME! Come visit our big tree house You can visit everyday There

More information

EKOLA Junior High School Bilingual Programme Entrance Test (1h15) Sample Paper. Result:

EKOLA Junior High School Bilingual Programme Entrance Test (1h15) Sample Paper. Result: EKOLA Junior High School Bilingual Programme Entrance Test (1h15) Sample Paper Name: Result: Task 1 Which notice says what? For questions 1 5, match the correct letter A H. 1. You do not have to pay extra

More information

FAMILY. MUM, DAD Mum, mum, dad, dad, sister, sister, brother, brother, Shhh, shhh, baby, baby.

FAMILY. MUM, DAD Mum, mum, dad, dad, sister, sister, brother, brother, Shhh, shhh, baby, baby. FAMILY MUM, DAD Mum, mum, dad, dad, sister, sister, brother, brother, Shhh, shhh, baby, baby. FATHER, MOTHER Father, mother, father, mother, what about me? Sisters, brothers, sisters, brothers, I can t

More information

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Joey Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Joey Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria Testi_Kang_10ENG.qxp 8-01-2010 22:38 Pagina 5 Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria Choose the correct alternative

More information

Activate! B1+ Extra Vocabulary Tests Test 6

Activate! B1+ Extra Vocabulary Tests Test 6 1. Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes the sentence. 1 The runner must have hurt himself when he hit the tree because he was going at a very high. A operation B addiction C needle

More information

Young Learners English

Young Learners English University of Cambridge ESOL Examinations Young Learners English Flyers Information for Candidates Information for candidates YLE Flyers Dear Parent Thank you for encouraging your child to learn English

More information

REPORTED SPEECH. Reported speech is used to retell or report what other person has actually said. It is a very usual function in everyday language.

REPORTED SPEECH. Reported speech is used to retell or report what other person has actually said. It is a very usual function in everyday language. REPORTED SPEECH USE Reported speech is used to retell or report what other person has actually said. It is a very usual function in everyday language. STRUCTURE Formal aspects We can find different ways

More information

CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO E INGRESSO DO ESTUDANTE INTERNACIONAL NOS CURSOS DO 1º CICLO DE ESTUDOS E MESTRADO INTEGRADO

CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO E INGRESSO DO ESTUDANTE INTERNACIONAL NOS CURSOS DO 1º CICLO DE ESTUDOS E MESTRADO INTEGRADO CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO E INGRESSO DO ESTUDANTE INTERNACIONAL NOS CURSOS DO 1º CICLO DE ESTUDOS E MESTRADO INTEGRADO PROVA ESPECÍFICA MODELO DE INGLÊS (NÍVEL A.2.2) WRITTEN TEST Questions 1 5 PART

More information

PLACEMENT TEST A2. Complete the sentences. Use the correct comparative or superlative of the adjectives in brackets.

PLACEMENT TEST A2. Complete the sentences. Use the correct comparative or superlative of the adjectives in brackets. PLACEMENT TEST A2 Grammar 1 Underline the correct words. Jim: Ben: Jim: Ben: Jim: Ben: Jim: Hi Ben. What 0 were you doing / did you do when I saw you yesterday? I 1 was waiting / waited for my sister to

More information

1. opinion adjectives come before fact adjectives 2. fact adjectives appear as follows: size - age - colour - origin - material

1. opinion adjectives come before fact adjectives 2. fact adjectives appear as follows: size - age - colour - origin - material Adjectives/adverbs Adjectives - word order: When there are two or more adjectives before a noun there are some complicated "rules" for the order in which they should appear. These are the most important:

More information

W: May I help you? M: Yes. Can you show me that tie with circles under the stripes?

W: May I help you? M: Yes. Can you show me that tie with circles under the stripes? 2007 W: Where have you been? I ve been waiting here so long. M: Sorry, I couldn t get out of the office until 5:30. W: But that was half an hour ago. 5 30 W: May I help you? M: Yes. Can you show me that

More information

DIAGNOSTIC EVALUATION

DIAGNOSTIC EVALUATION Servicio de Inspección Educativa Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzua 2 0 1 1 / 1 2 DIAGNOSTIC EVALUATION 4th YEAR of PRIMARY EDUCATION ENGLISH LITERACY Name / surname(s):... School:... Group:... City / Town:.

More information

Superstars Building Fry List Fluency

Superstars Building Fry List Fluency Sight Word Superstars Building Fry List Fluency By Jennifer Bates http://finallyinfirst.blogspot.com/ How I use this program I developed this program because I noticed many of my students were still trying

More information

CHRISTINE BURGMER. let's talk business. Just for fun

CHRISTINE BURGMER. let's talk business. Just for fun CHRISTINE BURGMER let's talk business Just for fun JUST FOR FUN English jokes to make you smile Doctor: How did you get that splinter in your finger? Patient: All I did was scratch my head. Child: How

More information

A Note to Parents. 1. As you study the list, vary the order of the words.

A Note to Parents. 1. As you study the list, vary the order of the words. A Note to Parents This Wordbook contains all the sight words we will be studying throughout the year plus some additional enrichment words. Your child should spend some time each week studying this Wordbook

More information

2. YL6 MOCK EXAMINATION

2. YL6 MOCK EXAMINATION 2. YL6 MOCK EXAMINATION YL6 MOCK EXAMINATION Young Learner Diploma TIME ALLOWED 60 MINUTES DATE: NAME:.. PLACE AND DATE OF BIRTH:... BRITISH INSTITUTES YL6 Mock Examination: Written Paper 2006 Section

More information

Mammon and the Archer

Mammon and the Archer O. H e n r y p Mammon and the Archer OLD ANTHONY ROCKWALL, WHO HAD MADE millions of dollars by making and selling Rockwall s soap, stood at a window of his large Fifth Avenue house. He was looking out

More information

Using A and An. Answers. Remember: 1) Bring me clean towel. 2) I accidently dropped egg on the floor. 3) My dad planted elm tree in our front yard.

Using A and An. Answers. Remember: 1) Bring me clean towel. 2) I accidently dropped egg on the floor. 3) My dad planted elm tree in our front yard. 1. 2. 3. 1) Bring me clean towel. 2) I accidently dropped egg on the floor. 3) My dad planted elm tree in our front yard. 4. 5. 6. 7. 4) We just bought brand new car last night. 8. 5) I heard that there

More information

TALKING ABOUT THE FUTURE

TALKING ABOUT THE FUTURE UNIT 3 TALKING ABOUT THE FUTURE Be Going To and Will UNIT GOALS Form statements and questions about the future using be going to and will Know the uses of be going to and will Choose between be going to

More information

Amazing AmMy Brain! DID YOU KNOW..

Amazing AmMy Brain! DID YOU KNOW.. My Amazing Brain! DID YOU KNOW... 3 Your Amazing Brain 4-5 How your Amazing Brain Works 6 7 Left Brain, Right Brain 8 Brain Facts 9 Senses 10 Look after your Brain 11 What Does a Brain Scientist Do? MY

More information

Connectedness and the Emotional Bank Account

Connectedness and the Emotional Bank Account Connectedness and the Emotional Bank Account Directions This is a self-guided activity that can be completed by parents, teens or both. It contains five parts and should take about 45 minutes to complete.

More information

Jahresabschlusstest 1

Jahresabschlusstest 1 Jahresabschlusstest 1 Let s simply continue Please fill in the gaps with either the simple present or the present continuous forms of the verb in brackets. 1. Samantha usually (drink) a cup of coffee in

More information

Lucy enjoyed playing football, especially when James asked her to take part. When she was standing next to her brother, Anita looked very tall.

Lucy enjoyed playing football, especially when James asked her to take part. When she was standing next to her brother, Anita looked very tall. www.compare4kids.co.uk Question Sheet Past Paper 2013 Level 3-5 Question 34 1 Underline the subordinate clause in each sentence below. Lucy enjoyed playing football, especially when James asked her to

More information

The big list of discipline classroom language

The big list of discipline classroom language The big list of discipline classroom language Noise Shh Keep the noise down (please) One point to the person/ team who can do it/ say it most quietly (Everyone) fingers on your lips (and be quiet) What

More information

When someone close has MND

When someone close has MND A aged four to 10 When someone close has MND This book belongs to MND Connect MND Connect is our advice and information service for children and grown-ups. Telephone calls and emails to MND Connect are

More information

Conditional Sentences Third Condition (Past Time - Unreal/ Contrary to Fact)

Conditional Sentences Third Condition (Past Time - Unreal/ Contrary to Fact) Conditional Sentences Third Condition (Past Time - Unreal/ Contrary to Fact) Complete the following sentences using the correct form of the verbs provided. Ex. Annie failed her history test, but if she

More information

LTTC English Grammar Proficiency Test Grade 2

LTTC English Grammar Proficiency Test Grade 2 LTTC English Grammar Proficiency Test Grade 2 A. Short Comprehension The candidate is expected to demonstrate the ability to understand the passage (around 50 words) and answer the questions. B. Usage

More information

Part 1 LISTENING. Task 1

Part 1 LISTENING. Task 1 Part 1 LISTENING Task 1 Listen to Joel telling his elder sister about his friends. Where would they like to work one day? For questions 1-5, write a letter -H next to each person. You will hear the conversation

More information

PET Writing. How to pass the Pet Writing Section

PET Writing. How to pass the Pet Writing Section PET Writing How to pass the Pet Writing Section Index: 1.Who is this book for?... 3 2.Format of the exam... 3 3.Useful Phrases for all writing types... 4 4.Writing short notes... 4 Advice:... 4 Sample

More information

flight attendant lawyer journalist programmer sales clerk mechanic secretary / receptionist taxi driver waiter/waitress

flight attendant lawyer journalist programmer sales clerk mechanic secretary / receptionist taxi driver waiter/waitress Work Choices UNIT 3 Getting Ready Discuss these questions with a partner. flight attendant lawyer journalist programmer sales clerk mechanic secretary / receptionist taxi driver waiter/waitress 1 Look

More information

ONE DOLLAR AND EIGHTY-SEVEN CENTS.

ONE DOLLAR AND EIGHTY-SEVEN CENTS. T h e G i f t o f t h e M a g i p T h e G i f t o f t h e M a g i ONE DOLLAR AND EIGHTY-SEVEN CENTS. That was all. She had put it aside, one cent and then another and then another, in her careful buying

More information

Comprehension and Discussion Activities for the Movie Bend it Like Beckham

Comprehension and Discussion Activities for the Movie Bend it Like Beckham Comprehension and Discussion Activities for the Movie Bend it Like Beckham This module is designed to accompany the award-winning 2002 British film Bend it Like Beckham. Bend it like Beckham is about football,

More information

KEY ENGLISH TEST for Schools

KEY ENGLISH TEST for Schools KEY ENGLISH TEST for Schools PAPER 1 Reading and Writing Sample Paper Time 1 hour 10 minutes INSTRUCTIONS TO CANDIDATES Do not open this question paper until you are told to do so. Write your name, Centre

More information

Mini Medical School Lesson

Mini Medical School Lesson Mini Medical School Lesson The American Osteopathic Association s (AOA) Mini Medical School Lesson is designed to help educators teach children about health and fitness. This lesson is aimed towards elementary

More information

Kino, Juana and Coyotito

Kino, Juana and Coyotito 1 Kino, Juana and Coyotito K ino woke up early in the morning. The stars were still shining in the sky. The cockerels were beginning to crow 1 and the pigs were looking for something to eat. Outside the

More information

Scuola Primaria Statale Don Milani. Classe IV A. (Anno Scolastico 2013/2014)

Scuola Primaria Statale Don Milani. Classe IV A. (Anno Scolastico 2013/2014) Scuola Primaria Statale Don Milani Classe IV A (Anno Scolastico 2013/2014) PRESENT CONTINUOUS: USE and FORM PRESENT CONTINUOUS: USE -Read. Hi! I'm the Present continuous guy. I'm here to tell you what

More information

Wallaby Choose the correct answer (Scegli la risposta giusta)

Wallaby Choose the correct answer (Scegli la risposta giusta) Baby_Kang_07.qxp 16-04-2007 12:17 Pagina 10 Kangourou Italia - British Institutes Gara del 20 marzo 2007 Categoria Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado Choose the correct

More information

Classroom Language Companion

Classroom Language Companion Classroom Language Companion Real life language for every day macmillan advantage A new pupil at school A - Hello, I m Nick, what s your name? B - My name s Silvia. A - How old are you Silvia? B - I m

More information

Chapter 1. Mum s new baby

Chapter 1. Mum s new baby Chapter 1 Mum s new baby I threw my school bag onto the floor in my room, changed into jeans and a T-shirt and then ran back down the hall. Mum called me. Jenna, I need you for a minute. I looked at my

More information

PRE-INTERMEDIATE LEVEL

PRE-INTERMEDIATE LEVEL MACMILLAN READERS PRE-INTERMEDIATE LEVEL H. G. WELLS The Invisible Man Retold by Nick Bullard MACMILLAN Contents A Note About The Author 4 A Note About The Story 5 The People In The Story 7 1 The Arrival

More information

It was not yet light when Kino woke up. The stars still shone, though the

It was not yet light when Kino woke up. The stars still shone, though the CHAPTER 1 The Scorpion Bite It was a small movement, but it caught their eyes. A scorpion was moving slowly down the rope toward the baby s box. It was not yet light when Kino woke up. The stars still

More information

Movers Reading & Writing

Movers Reading & Writing Page 28 Movers Cambridge Young Learners English Tests Part 1 6 questions Look and read. Choose the correct words and write them on the lines. a whale coffee a shoulder an elephant soup a stomach milk a

More information

That spring, the sun shone every day. I was lonely at first in

That spring, the sun shone every day. I was lonely at first in 1 Tom and Daisy That spring, the sun shone every day. I was lonely at first in the East. But I felt that this was the real beginning of my life. I walked in the fresh air. I bought books. I worked hard.

More information

ENGELSKA NIVÅTEST (1) Medel / Avancerad Sid 1(8)

ENGELSKA NIVÅTEST (1) Medel / Avancerad Sid 1(8) Medel / Avancerad Sid 1(8) Namn: Poäng: Nivå : Adress: Tel: Complete the sentence by choosing the BEST answer. Example: Anne isn't here today: she's... to London. A went B gone C been D go You choose:

More information

Today I Will action list to help one achieve better balance and wellness EMOTIONS: Today I will

Today I Will action list to help one achieve better balance and wellness EMOTIONS: Today I will Today I Will action list to help one achieve better balance and wellness EMOTIONS: Today I will Ask for help when I need it Provide support to others Have a quiet moment with myself Let go of grudges Donate

More information

Welcome to DARIN s Extended Donor Profile

Welcome to DARIN s Extended Donor Profile Welcome to DARIN s Extended Donor Profile DARIN voluntarily provided the following information which will be disclosed to future parents as an aid in their selection General Information and characteristics

More information

Chapter. The Weekend

Chapter. The Weekend Chapter 3 The Weekend T he weekend begins on Friday night and ends on Sunday night. Our weekend lives are usually different from our weekday lives. We may relax and have fun. We may also work at weekend

More information

101 Characteristics of Americans/American Culture

101 Characteristics of Americans/American Culture 101 Characteristics of Americans/American Culture To help you compare and contrast what you observe of American culture and your own, mark the similarities and differences between your culture and what

More information

CRAZY BEAUTIFUL LIFE (Callaghan/ Matkosky)

CRAZY BEAUTIFUL LIFE (Callaghan/ Matkosky) CRAZY BEAUTIFUL LIFE (Callaghan/ Matkosky) Here we are You and me and we got nothing to do It's a perfect day, shining all around us The sky's never been so blue Here we go, walking on sunshine Every step,

More information

Choose the best topic sentence for each group of supporting sentences. Write it on the line provided.

Choose the best topic sentence for each group of supporting sentences. Write it on the line provided. EXERCISES ON PARAGRAPH WRITING A) TOPIC SENTENCES The topic sentence is the most important sentence of a paragraph. It states the main idea and introduces the reader to the topic. 1. CHOOSING TOPIC SENTENCES

More information

A Trip to Egypt. Can, Be able to Use these to express an ability that a person has. This ability may be natural or acquired, or mental or physical.

A Trip to Egypt. Can, Be able to Use these to express an ability that a person has. This ability may be natural or acquired, or mental or physical. UNIT 1: Modals of Ability A Trip to Egypt Can, Be able to Use these to express an ability that a person has. This ability may be natural or acquired, or mental or physical. 1.1 From our hotel room, we

More information

1 Grammar in the Real World

1 Grammar in the Real World U NIT 31 Adjectives and Adverbs Making a Good Impression 1 Grammar in the Real World A Do you know how to give a presentation? What do you do to prepare? Read the article How many of your ideas are in

More information

What You And Your Family Can Do About Asthma

What You And Your Family Can Do About Asthma GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA What You And Your Family Can Do About Asthma BASED ON THE GLOBAL STRATEGY FOR ASTHMA MANAGEMENT AND PREVENTION NHLBI/WHO WORKSHOP REPORT NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH NATIONAL

More information

Roteiro de Estudos para Avaliação Trimestral English. Teachers: Karla and Luana Student:

Roteiro de Estudos para Avaliação Trimestral English. Teachers: Karla and Luana Student: Roteiro de Estudos para Avaliação Trimestral English 9th grade Date: Teachers: Karla and Luana Student: Roteiro de Estudos para Avaliação Trimestral Here are the contents for the 2nd Term test: Unit 4

More information

Student Control Journal Parents keep away

Student Control Journal Parents keep away Student Control Journal Parents keep away C 2006 FlyLady & Co. Inc Copyright 2006 All rights reserved; FlyLady and Company Inc. For Students only; Parents Stay Away! This little Control Journal is our

More information

Oxford Practice Grammar Intermediate Diagnostic Test

Oxford Practice Grammar Intermediate Diagnostic Test Oxford Practice Grammar Intermediate Diagnostic Test Words and sentences 1 The word really is an A adverb 2 The word that is a A determiner B adjective B preposition 3 The subject of a sentence usually

More information

Sample from Classroom Stories for SEAL KS1 and KS2 Theme 6 Relationships: Curriculum development resources Year 3

Sample from Classroom Stories for SEAL KS1 and KS2  Theme 6 Relationships: Curriculum development resources Year 3 Theme 6 Relationships: Curriculum development resources Year 3 Max s Bad Week Embarrassment (guilt) Happiness (proud) Story It was Saturday morning and Max was still in bed. He knew that Mum would soon

More information

YES/NO. Can we spend our leisure time outside? YES YES NO YES/NO. Can we spend free time our with friends? YES YES NO YES/NO

YES/NO. Can we spend our leisure time outside? YES YES NO YES/NO. Can we spend free time our with friends? YES YES NO YES/NO Do we do leisure time activities with joy? Can we spend our leisure time outside? Is cleaning the most popular leisure activity? YES YES NO Is playing computer games a favourite activity? Can we spend

More information

1 Time. 5 Answer the questions about yourself. Lesson 1: Time in your life. Listening 1

1 Time. 5 Answer the questions about yourself. Lesson 1: Time in your life. Listening 1 Time Listening Lesson : Time in your life. Listen to the information about Linda and Huseyin. Are the sentences true or false? True False Linda likes the early morning. She usually checks her emails when

More information

No. I don t even know why I m here. I shouldn t be. You should let me go home now.

No. I don t even know why I m here. I shouldn t be. You should let me go home now. Shannon O Connor There is a Light that Never Goes Out No. I don t even know why I m here. I shouldn t be. You should let me go home now. I don t think we can do that. You must be here for a reason, and

More information

Jake arrives at Euston station in London. It is a holiday weekend and it is his first time away from Manchester. Jake is eighteen years old and he

Jake arrives at Euston station in London. It is a holiday weekend and it is his first time away from Manchester. Jake is eighteen years old and he Annette Keen Jake arrives at Euston station in London. It is a holiday weekend and it is his first time away from Manchester. Jake is eighteen years old and he lives with his family. Now he is in London.

More information

B.A. ENGLISH ENTRANCE TEST

B.A. ENGLISH ENTRANCE TEST B.A. ENGLISH ENTRANCE TEST Time allowed: 60 min Total marks for the test: 100 Marking scheme: 1 mark for each correct answer In each multiple choice question, only one of the four answers is correct. Choose

More information

Parts of the body. Activity. OBJECTIVE to know that there are different external parts of the human body. Bodies have parts. Name your body parts.

Parts of the body. Activity. OBJECTIVE to know that there are different external parts of the human body. Bodies have parts. Name your body parts. Parts of the body OBJECTIVE to know that there are different external parts of the human body Bodies have parts. 1 2 1 2 3 3 7 4 4 6 6 5 5 Name your body parts. Name these body parts. 1 2 3 4 5 2 3 1 Play

More information

Parenting. Coping with DEATH. For children aged 6 to 12

Parenting. Coping with DEATH. For children aged 6 to 12 Parenting Positively Coping with DEATH For children aged 6 to 12 This booklet will help you to understand more about death and the feelings we all have when someone we care about, like a parent, a brother

More information

STREETSENSE. Gym Cards

STREETSENSE. Gym Cards Teachers Notes The Scottish Road Safety Campaign have developed a series of Gym Cards to support activities at Level A in Streetsense. The Gym Cards can either be used in conjunction with specific Level

More information

[elo'quia. S 1 / 6. Please mark the correct answer with a X. Example: I must my homework this evening. X. Duration: 45 minutes.

[elo'quia. S 1 / 6. Please mark the correct answer with a X. Example: I must my homework this evening. X. Duration: 45 minutes. [elo'quia. English test ] Duration: 45 minutes Family name First name Date Please mark the correct answer with a X. Example: I must my homework this evening. X do to make to do make 1] What do you do?

More information

THE STORY OF TRACY BEAKER BACK AND BAD by Mary Morris

THE STORY OF TRACY BEAKER BACK AND BAD by Mary Morris THE STORY OF TRACY BEAKER BACK AND BAD by Mary Morris Where s the butter? Right under your nose. Not in the puddle! Hey, hey, hey! That s not for lunch! Fine time to be defrosting the freezer! You told

More information