PET. Slovníček. Annette Capel Rosemary Nixon

Size: px
Start display at page:

Download "PET. Slovníček. Annette Capel Rosemary Nixon"

Transcription

1 PET Slovníček Annette Capel Rosemary Nixon 2

2 PET Masterclass slovníček UNIT 1 Daily routines Každodenní činnosti brush your teeth /"brvs jo;(r) ti;t/ (vy)ãistit si zuby eat breakfast /i;t snídat, eat lunch /lvnts/ obûdvat, eat dinner obûdvat/veãefiet get dressed /get drest/ obléknout se, get undressed /Vn"drest/ svléknout se get up /get Vp/ (phr vb) vstávat, vstát (ráno z postele) go jogging "dzqgin/ jít se probûhnout, go running /"rvnin/ jít bûhat go swimming /"swimin/ jít plavat/jít si zaplavat go to work w3;k/ jít do práce, go to college /"kqlidz/ jít/chodit na vy í dvouletou kolu (pfiechod mezi stfiední a vysokou kolou), go to school /sku;l/ jít/chodit do koly have/take a bath ba;t/ vykoupat se have/take a shower vysprchovat se, dát si sprchu leave home /li;v odejít z domu lock the door /lqk do;(r)/ zamknout dvefie meet friends /mi;t frendz/ setkat/ potkat se s pfiáteli take a bus/train bvs/trein/ jet autobusem/vlakem, catch a bus/train /k&ts/ stihnout autobus/vlak visit a café/bar "k&fei/ba;(r)/ zajít si do kavárny/baru advantages (n) v hody Her experience gave her a big advantage. advice (n) rada Let me give you some advice. apparently (adv) patrnû, zfiejmû He was apparently undisturbed by the news. (neznepokojila ho/nevyvedla ho z míry) breathe /bri;d/ (vb) d chat I hate having to breathe other people s cigarette smoke. calm /ka;m/ (adj) klidn She spoke in a calm voice. choice /tsois/ (n) v bûr It s important to have freedom of choice. disadvantages (n) nev hody Your main disadvantage is your lack of experience. electricity (n) elektfiina, elektrick proud We don t want to waste electricity. get stuck /get stvk/ (phr vb) uvíznout We got stuck in traffic and were late. in order to /In aby We left early in order to avoid the traffic. offer (n) nabídka She accepted my offer of help. pack /p&k/ (vb) sbalit/zabalit si (vûci) I ll have to pack my suitcase in the morning. penfriend /"penfrend/ (n) pfiítel/ pfiítelkynû, se kter m/s kterou si dopisuji A penfriend of mine told me about this restaurant. power cut kvt/ (n) v padek elektrického proudu A storm caused the power cut. publisher (n) vydavatel Who is the publisher of this magazine? refuse /ri"fju;z/ (vb) odmítnout He refused to listen to what I was saying. rent-free /rent"fri;/ (adv) bez nájemného She was allowed to live there rent-free until she found a job. route /ru;t/ (n) trasa I got a leaflet about the bus routes from the information office. routine /ru;"ti;n/ (n) kaïdodenní praxe Make exercise part of your daily routine. rubbish /"rvbis/ (n) odpadky (z domácnosti, provozovny apod.) The dustmen collect the rubbish every Monday. series (n) fiada, série There has been a series of burglaries in this district recently. UNIT 2 Shopping Nakupování cost /kqst/ (vb) stát (o cenû) customer (n) zákazník discount /"diskaunt/ (n) sleva get your money back /get jo;(r) "mvni b&k/ dostat peníze zpût goods /gudz/ (n) zboïí pay by cheque /pei bai tsek/ platit ekem pay cash /pei k&s/ platit v hotovosti pay for /pei platit za pay with a credit card /pei "kredit ka;d/ platit kreditní kartou price /prais/ (n) cena (v obchodû) receipt /ri"si;t/ (n) stvrzenka Clothes Oblečení belt /belt/ (n) pásek blouse /blauz/ (n) halenka boot /bu;t/ (n) bota bra /bra;/ (n) podprsenka collar (n) límec dress /dres/ (n) aty fashion /"f&sn/ móda glove /glvv/ (n) rukavice handbag /"h&ndb&g/ (n) kabelka handkerchief (n) kapesník hat /h&t/ (n) klobouk jacket /"dz&kit/ (n) sako jeans /dzi;nz/ (n) dïíny jumper (n) (lehk ) svetr, svetfiík knit /nit/ (vb) plést pants /p&nts/ (n) tren rky pocket /"pqkit/ (n) kapsa pyjamas (n) pyïamo (raincoat) coat /(rein) (n) (plá tûnka) kabát shirt /S3;t/ (n) ko ile shoe(s) /Su;(z)/ (n) bota (boty) shorts /SO;ts/ (n) ortky, kraèasy skirt /sk3;t/ (n) suknû sleeve /sli;v/ (n) rukáv sock(s) /sqks/ (n) ponoïka (ponoïky) suit /su;t/ (n) oblek sweater (n) svetr T-shirt /"ti;s3;t/ (n) triãko s krátk mi rukávy tie /tai/ (n) vázanka tights /taits/ (n) (punãochové) kalhoty trainers (n) sportovní obuv trousers (n) kalhoty underwear (n) spodní prádlo Verbs advertise (vb) inzerovat, dûlat reklamu buy /bai/ (vb) koupit change /tseindz/ (vb) zmûnit, smûnit, pfievléknout (se), pfiestoupit Oxford University Press PET Masterclass 2

3 choose /tsu;z/ (vb) vybrat (si) complain (vb) stûïovat si exchange /Iks"tSeIndZ/ (vb) vymûnit fit /fit/ (vb) sedût, padnout (na míru) fold (vb) sloïit, pfieloïit, pfiehnout go with wit/ (phr vb) hodit se k match /m&ts/ (vb) hodit se k order (vb) objednat si put on /put Qn/ (phr vb) obléci si return /ri2"t3;n/ (vb) vrátit (se) sell /sel/ (vb) prodat, prodávat take off /teik Qf/ (phr vb) odloïit si, svléci; vzlétnout take back /teik b&k/ (phr vb) vzít zpátky (napfi. nekvalitní zboïí do obchodu) try on /trai Qn/ (phr vb) zkusit si, vyzkou et wear out aut/ (phr vb) obnosit channel /"ts&nl/ (n) kanál Which channel is the film on? display /di"splei/ (vb) zvefiejnit, vystavit, rozmístit Posters for the concert were displayed throughout the city. enter (vb) vstoupit Don t enter without knocking. faulty /"fqlti/ (adj) chybn, vadn The switch needs repairing, it s faulty. feature (n) rys, znak Noise is a feature of city life. foreign (adj) cizí Nowadays it s important to learn a foreign language. habit /"h&bit/ (n) zvyk, návyk, zlozvyk Once you start smoking, it s hard to break the habit. (zbavit se zlozvyku) improvement (n) zlep ení, vylep ení Your written work is in need of some improvement. insurance (n) poji tûní Builders should always have insurance against injury. keen /ki;n/ (adj) náruïiv, nad en They are both keen gardeners. leaflet (n) leták I picked up a leaflet advertising a new club. litter (n) smetí, odpadky (odhozené na zem) The streets were full of litter. mail order /meil zásilková objednávka, objednávka zboïí po tou They are a mail order company only. They don t have any shops. message /"mesidz/ (n) zpráva, vzkaz Could you give a message to Jake, please? poster (n) plakát Posters for the concert were displayed throughout the city. prize /praiz/ (n) cena (v soutûïi) She won first prize in the competition. product /"prqdvkt/ (n) v robek Carbon dioxide is one of the waste products of this process. (odpadní látky) service /"s3;vis/ (n) sluïba We offer a number of financial services. shopping craze /"SQpIN kreiz/ (n) nákupní horeãka; nejnovûj í velká móda/hit, nejïádanûj í zboïí posledních dnû Pocket TVs are the latest craze among teenagers. UNIT 3 Parts of the body Části těla ankle /"&Nkl/ (n) kotník arm /A;m/ (n) païe blood /blvd/ (n) krev bone (n) kost brain /brein/ (n) mozek chest /tsest/ (n) hrudní ko, prsa chin /tsin/ (n) brada ear (n) ucho eye /ai/ (n) oko face /feis/ (n) obliãej finger (n) prst (na ruce) foot/feet /fut/fi;t/ (n) chodidlo/chodidla, stopa/stopy gum /gvm/ (n) dáseà hair (n) vlasy; chlup hand /h&nd/ (n) ruka head /hed/ (n) hlava heart /ha;t/ (n) srdce knee /ni;/ (n) koleno leg /leg/ (n) noha lip /lip/ (n) ret lung /lvn/ (n) plíce mouth /maut/ (n) ústa nail /neil/ (n) nehet neck /nek/ (n) krk nose (n) nos shoulder (n) rameno skin /skin/ (n) kûïe stomach (n) Ïaludek toe (n) prst (na noze) tooth/teeth /tu;t/ti;t/ (n) zub/zuby throat (n) hrdlo thumb /TVm/ (n) palec (na ruce) tongue /tvn/ (n) jazyk Illnesses, health problems Nemoci, zdravotní problémy (be) sore /bi; so;(r)/ (mít) nûco bolavého I ve got a sore hand. break a bone zlomit si kost I ve broken my arm. bruise /bru;z/ (n+vb) modfiina; pohmoïdit (si) cut /kvt/ (n+vb) fiezná rána; fiezat cut (yourself) /kvt jo;"self/ pofiezat (se) I ve cut my arm. (have) a broken bone (mít) zlomenou kost I ve got a broken arm. (have) a cold (b t) nachlazen (have) a cut kvt/ (mít) fieznou ránu I ve got a cut on my leg. (have) a fever (mít) horeãku (have) a headache "hedeik/ toothache /"tu;teik/ stomachache (mít) bolení hlavy/zubû/ bfiicha I have a headache. Bolí mne hlava./ Mám bolení hlavy. (have) a pain pein/ (mít) bolest I ve got a pain in my leg. (have) a sore throat so;(r) (mít) zanícené hrdlo/angínu (have) a temperature (mít) teplotu (have) an accident (mít) úraz (have) flu /(h&v) flu;/ (mít) chfiipku feel ill /fi;l Il/ cítit se nemocn hurt /h3;t/ (vb) bolet; poranit (se) injure (vb) zranit sprain /sprein/ (n+vb) vymknutí; vymknout si wound /wu;nd/ (n) rána Treatments Léčba, léčení, ošetřování aspirin /"&sprin/ (n) aspirin bandage /"b&ndidz/ (n) obvaz cure (n) lék, léãba dressing /"dresin/ (n) o etfiení (rány), obvaz(ování) (call) an ambulance (pfiivolat) sanitku get better /get (phr vb) uzdravovat se, lep it se (have) an operation (prodûlat/podstoupit) operaci (make) an appointment (sjednat si) schûzku medicine /"medisin/ (n) lékafiství; lék, medicína plaster (n) sádra recover (vb) zotavit se, zotavovat se tablet(s) (n) tabletka (tabletky) 3 PET Masterclass Oxford University Press

4 Places Místa at the dentist s /"dentists/ (n) u zubního lékafie, u dentisty at the doctor s (n) u lékafie emergency department (n) pohotovost hospital /"hqspitl/ (n) nemocnice operating theatre (n) operaãní sál Health Zdraví diet (n+vb) dieta; drïet dietu exercise (n+vb) cviãení; cviãit fit /fit/ (adj) v dobré formû/kondici, dobrého zdraví, zdrav, fit, zpûsobil healthy /"helti/ (adj) zdrav unfit /Vn"fIt/ (adj) ve patné formû/ kondici, nedobrého zdraví, nezpûsobil unhealthy /Vn"helTi/ (adj) nezdrav Verbs balance (vb) vyrovnat, vyváïit, mít v rovnováze bend /bend/ (vb) ohnout, oh bat; upevnit hitchhike /"hitshaik/ (vb) stopovat kiss /kis/ (vb) políbit, líbat point /point/ (n+vb) bod, vûc, otázka; hrot; ukázat, nasmûrovat scratch /skr&ts/ (vb) krábat see /si;/ (vb) vidût smell /smel/ (vb) cítit sneeze /sni;z/ (vb) k chat speak /spi;k/ (vb) mluvit stand /st&nd/ (vb) stát taste /teist/ (vb) (o)chutnat think /TINk/ (vb) myslet, pfiem let wave /weiv/ (vb) zamávat, mávnout write /rait/ (vb) psát ache /eik/ (n+vb) bolest; bolet I have awful toothache. His legs ached after playing football. avoid (vb) vyhnout se She has to avoid eating fatty food. assist (vb) pomáhat, pomoci Volunteers assisted in searching for the boy. common (adj) bûïn ; spoleãn The daisy is a common wild flower. (bûïná, volnû rostoucí kvûtina) concentrate /"kqnsntreit/ (vb) soustfiedit se Please concentrate on this part, it s very complicated. delivery (n) doruãení, dodávka Please allow 28 days for delivery. disease /di"zi;z/ (n) nemoc Rats and flies spread disease. fight off /fait Qf/ (phr vb) ubránit se, odrazit, ãelit She managed to fight her attackers off. handle /h&ndl/ (vb) zacházet/ pracovat s, zpracovávat Wash your hands before you handle food. laugh /la;f/ (vb) smát se, rozesmát se His jokes always make me laugh. meal /mi;l/ (n) jídlo Shall we go out for a meal on Friday? occur (vb) objevit se, ukázat se, vyskytovat se The accident occurred late last night. patient (n) pacient He is one of Dr Waters patients. prevent /pri"vent/ (vb) uchránit, zabránit Her parents tried to prevent her from leaving. role (n) role Parents play a vital role in their children s education. UNIT 4 House and home (exterior) Dům a domov (exteriér/vnějšek budovy) balcony (n) balkón courtyard /"ko;tja;d/ (n) dvûr, dvorek garage /"g&ridz/ (n) garáï garden /"ga;dn/ (n) zahrada gate /geit/ (n) brána passage /"p&sidz/ (n) prûchod, pasáï path /pa;t/ (n) cesta, cestiãka, pû ina roof /ru;f/ (n) stfiecha shed /Sed/ (n) kûlna, pfiístfie ek, bouda terrace (n) terasa wall /wo;l/ (n) zeì House and home (interior) Dům a domov (interiér/vnitřek budovy) (the) antique /&n"ti;k/ (n) staroïitnost, starobyl umûleck pfiedmût armchair (n) kfieslo bath /ba;t/ (n) vana bidet /"bi;dei/ (n) bidet blanket /"bl&nkit/ (n) deka, pfiikr vka blind /blaind/ (n) roleta, okenice, stahovací záclona bookshelf /"bukself/ (n) knihovna, knihovniãka carpet /"ka;pit/ (n) koberec ceiling /"si;lin/ (n) strop corridor /"kqrido;(r)/ (n) chodba cupboard (n) pfiíborník, skfiíà curtain /"k3;tn/ (n) záclona, závûs cushion /"kusn/ (n) pol táfi(ek) desk /desk/ (n) (psací) stûl, lavice door /do;(r)/ (n) dvefie drawers /dro;z/ (n) prádelník duvet /"du;vei/ (n) pefiina, prachová pro ívaná pfiikr vka fan /f&n/ (n) vûtrák, ventilátor hall /ho;l/ (n) síà, pfiedsíà, hala loo /lu;/ (n) toaleta, záchod mirror (n) zrcadlo painting /"peintin/ (n) malba, obraz; malování pillow (n) pol táfi (zejména na lûïku) shower (n) sprcha sink /sink/ (n) dfiez sofa (n) pohovka stairs (n) schody, schûdky, schodi tû table /teibl/ (n) (jídelní) stûl tap /t&p/ (n) kohoutek toilet (n) toaleta, záchod wardrobe (n) atní skfiíà window (n) okno Descriptive adjectives Popisná přídavná jména Size Velikost big /big/ (adj) velk broad /bro;d/ (adj) irok deep /di;p/ (adj) hlubok large /la;dz/ (adj) velk, velikánsk, rozsáhl long /lqn/ (adj) dlouh narrow (adj) úzk short /SO;t/ (adj) krátk small /smo;l/ (adj) mal tiny /"taini/ (adj) drobn, maliãk, malink wide /waid/ (adj) irok Shape Tvar oval (adj) ováln round /raund/ (adj) kulat square (square-shaped) (SeIpt)/ (adj) ãtvercov, hranat (ãtvercového/hranatého tvaru) Age Věk ancient (adj) starobyl antique /&n"ti;k/ (adj) staroïitn modern /"mqdn/ (adj) moderní new /nju;/ (adj) nov old (adj) star young /jvn/ (adj) mlad 20-year-old (adj) dvacetilet 1980s /"nainti;n "eiti;z/ (adj) pocházející z 80. let 20. století Colour Barva black /bl&k/ (adj) ãerná blue /blu;/ (adj) modrá brown /braun/ (adj) hnûdá Oxford University Press PET Masterclass 4

5 gold (adj) zlatá green /gri;n/ (adj) zelená grey /grei/ (adj) edá orange /"QrIndZ/ (adj) oranïová pink /pink/ (adj) rûïová purple /"p3;pl/ (adj) purpurová, nachová, fialová red /red/ (adj) ãervená silver (adj) stfiíbrná white /wait/ (adj) bílá yellow (adj) Ïlutá bright/dark + colour (red) /brait/da;k/ (adj) záfiivû, jasnû/tmavû + barva (ãervená) light/pale + colour (blue) /lait/peil/ (adj) svûtle/bledû + barva (modrá) blue-grey /blu; grei/ (adj) modro- edá blueish-green /"blu;is gri;n/ (adj) zelená s odstínem do modra yellowish (adj) naïloutlá Nationality Národnost (South) African /(saut) (adj) (jiho)africk American (adj) americk Argentinian (adj) argentinsk Australian (adj) australsk Brazilian (adj) brazilsk British /"britis/ (adj) britsk Canadian (adj) kanadsk European (adj) evropsk French /frents/ (adj) francouzsk German (adj) nûmeck Greek /gri;k/ (adj) fieck Indian (adj) indick ; indiánsk Irish /"airis/ (adj) irsk Italian (adj) italsk Pakistani /p&ki"st&ni/ (adj) pákistánsk Portuguese (adj) portugalsk Russian /"rvsn/ (adj) rusk Scandinavian (adj) skandinávsk Scottish /"skqtis/ (adj) skotsk Spanish /"sp&nis/ (adj) panûlsk Turkish /"t3;kis/ (adj) tureck Welsh /wels/ (adj) vel sk Material Materiál cotton /"kqtn/ (adj) bavlnûn glass /gla;s/ (adj) sklenûn gold (adj) zlat, ze zlata leather (adj) koïen metal /"metl/ (adj) kovov plastic /"pl&stik/ (adj) umûlohmotn silk /silk/ (adj) hedvábn silver (adj) stfiíbrn woollen (adj) vlnûn appear to be bi;/ zdát se b t/ zdát se, Ïe je She appears to be very happy in her job. benefit /"benifit/ (n+vb) prospûch; b t ku prospûchu, mít/pfiiná et prospûch, tûïit z ãeho A change in the law would be to everyone s benefit. connect (vb) spojit, propojit The printer is connected to the computer. create /kri"eit/ (vb) vytvofiit, vzbudit He created a bad impression at the interview. emergency (n) naléhav pfiípad, stav nouze In an emergency phone 999 for help. glance /gla;ns/ (n+vb) letm pohled; letmo/zbûïnû se podívat He glanced at the newspaper headlines but didn t read any of the stories. I m afraid bohuïel, obávám se Is this seat free? I m afraid not. inland /"Inl&nd/ (adj) vnitrozemsk Goods are carried to the inland villages along narrow mountain roads. lavender (n) levandule She s only got lavender in her garden it looks amazing! luxury (n) pfiepych, luxus They are said to be living in luxury in Barbados. mess /mes/ (n) nepofiádek The kitchen is in a terrible mess! originally (adv) pûvodnû, pûvodem, rodem I m from London originally, but I left there when I was very young. overlook (vb) mít v hled na My room overlooks the sea. ranch /ra;nts/ (n) dobytãí farma He works on a ranch. separate (adj) oddûlen, samostatn We stayed in separate rooms in the same hotel. spare (adj) voln ; rezervní There were no seats spare so we had to stand. steep /sti;p/ (adj) strm I don t think I can cycle up that hill. It s too steep. urgent (adj) urgentní, naléhav Tom must sign this letter this morning, it s urgent. warning /"wo;nin/ (n) varování, upozornûní You could have given me some warning that your parents were coming to visit. UNIT 5 re- /ri;/ pfiedpona rereappear (vb) znovu se objevit/vyskytnout rearrange (vb) znovu uspofiádat/sestavit, novû upravit, pfiefiadit rebuild /ri;"bild/ (vb) znovu postavit, pfiestavût, dát znovu dohromady recycle /ri;"saikl/ (vb) recyklovat redevelop (vb) znovu vyvinout/vyvolat, pfiestavût reenter (vb) znovu vstoupit/zapsat/zanést refill /ri;"fil/ (vb) znovu naplnit repack /ri;"p&k/ (vb) pfiebalit, znovu sbalit repaint /ri;"peint/ (vb) pfiemalovat, pfiebarvit, pfielakovat repay /ri;"pei/ (vb) vrátit/splatit (peníze), vyrovnat (dluh) reuse /ri;"ju;z/ (vb) znovu pouïít rewrite /ri;2"rait/ (vb) pfiepsat, pfiepracovat, pfiedûlat non- /nqn/ pfiedpona nonnon-essential /nqni"sensl/ (adj) nepodstatn non-fiction /nqn"fiksn/ (n) faktografická/populárnû-nauãná kniha/literatura non-slip /nqn"slip/ (adj) neklouzav non-smoker (n) nekufiák non-stop /nqn"stqp/ (adj) pfiím, bez pfieru ení/zastávky/mezipfiistání Places Místa bay /bei/ (n) zátoka beach /bi;ts/ (n) pláï cliff /klif/ (n) útes coast (n) pobfieïí countryside /"kvntrisaid/ (n) venkov desert (n) pou È earth /3;T/ (n) zemû east /I;st/ (n+adj) v chod; v chodní field /fi;ld/ (n) pole forest /"fqrist/ (n) les harbour (n) pfiístav hedge /hedz/ (n) Ïiv plot hill /hil/ (n) kopec lake /leik/ (n) jezero mountain (n) hora north /no;t/ (n+adj) sever; severní ocean (n) oceán port /po;t/ (n) pfiístav 5 PET Masterclass Oxford University Press

6 rainforest /"reinfqrist/ (n) de tn prales river (n) fieka rock /rqk/ (n) skála, hornina sand /s&nd/ (n) písek scenery (n) scenérie sea /si;/ (n) mofie seaside /"si;said/ (n) pobfieïí soil /soil/ (n) pûda, zemina south /saut/ (n+adj) jih; jiïní stream /stri;m/ (n) proud, potok valley /"v&li/ (n) údolí waterfall (n) vodopád west /west/ (n+adj) západ; západní wood /wud/ (n) les Weather Počasí climate (n) klima, podnebí cloud /klaud/ (n) mrak cloudy /"klaudi/ (adj) zamraãen, oblaãn cold (adj) studen cool /ku;l/ (adj) chladn damp /d&mp/ (adj) vlhk, mokr dry /drai/ (adj) such fine (weather) /fain/ (adj) pûkné (poãasí), jemn, tenk fog /fqg/ (n) mlha foggy /"fqgi/ (adj) mlhav freezing /"fri;zin/ (adj) mrznoucí, mraziv frost /frqst/ (n) mráz frosty /"frqsti/ (adj) mraziv ice /ais/ (n) led icy /"aisi/ (adj) ledov, zledovatûl lightning /"laitnin/ (n) blesk mist /mist/ (n) lehká mlha, opar, mlïn závoj misty /"misti/ (adj) mlhav, zamlïen, zahalen v mlze rainy /"reini/ (adj) de tiv shower (n) pfieháàka, sprcha sky /skai/ (n) obloha snow (n) sníh storm /sto;m/ (n) boufie sun /svn/ (n) slunce sunny /"svni/ (adj) slunn, sluneãn sunshine /"svnsain/ (n) sluneãní svit thunder (n) hrom thunderstorm (n) boufika, hromobití warm /wo;m/ (adj) tepl wet /wet/ (adj) mokr wind /wind/ (n) vítr windy /"windi/ (adj) vûtrn brown /braun/ (adj) hnûd ; do hnûda, opálen Although I often sunbathe, I never seem to go brown. bury /"bvri/ (vb) zahrabat, pochovat Our dog always buries its bones in the garden. call box /ko;l bqks/ (n) telefonní budka This call box is for public use. environment (n) Ïivotní prostfiedí We need stronger laws to protect the environment. expected /Ik"spektId/ (adj) oãekávan Her baby is expected in the spring. in danger /In v nebezpeãí/ ohroïení When he saw the men had knives, he realized his life was in danger. ink /INk/ (n) inkoust Please write in ink, not pencil. land /l&nd/ (n) zemû Penguins can t move very fast on land. printer cartridge "ka;tridz/ (n) náplà do tiskárny Printer cartridges can be removed and replaced when they are empty. relative (n) pfiíbuzn She is not a close relative. rent /rent/ (vb) pronajmout, pronajímat Do you own or rent your flat? room /ru;m/ (n) prostor, místo; pokoj These chairs take up too much room. throw (phr vb) vyhodit, zahodit unwanted /Vn"wQntId/ (adj) nechtûn, neïádoucí, nevítan, nemil an unwanted gift nechtûn dárek waste /weist/ (n+vb) ztráta, odpad; marnit, mrhat, zbyteãnû utrácet The seminar was a waste of time, I d heard it all before. He wastes a lot of money on cigarettes. UNIT 6 Sports athletics /&T"letIks/ (n) atletika baseball /"beisbo;l/ (n) baseball basketball /"ba;skitbo;l/ (n) ko íková boxing /"bqksin/ (n) box climbing /"klaimin/ (n) horolezectví cycling /"saiklin/ (n) cyklistika diving /"daivin/ (n) potápûní fishing /"fisin/ (n) rybafiení football /"futbo;l/ (n) fotbal, kopaná golf /gqlf/ (n) golf gymnastics /dzim"n&stiks/ (n) gymnastika horse-riding /"ho;sraidin/ (n) jízda na koni, jezdectví (ice) hockey /(ais) "hqki/ (n) (lední) hokej motorcycling (n) motocyklistika racing /"reisin/ (n) bûh o závod; závodûní, soutûï, dostih rugby /"rvgbi/ (n) ragby running /"rvnin/ (n) bûhání sailing /"seilin/ (n) plachtûní skiing /"ski;in/ (n) lyïování squash /skwqs/ (n) squash surfing /"s3;fin/ (n) jízda na surfu, surfing swimming /"swimin/ (n) plavání table-tennis /"teibl "tenis/ (n) stolní tenis tennis /"tenis/ (n) tenis volleyball /"vqlibo;l/ (n) volejbal waterskiing (n) vodní lyïování windsurfing /"winds3;fin/ (n) windsurfing Sports places Sportoviště court /ko;t/ (n) kurt pitch /pits/ (n) hfii tû stadium (n) stadion track /tr&k/ (n) dráha Equipment Vybavení ball /bo;l/ (n) míã, míãek bat /b&t/ (n) pálka net /net/ (n) síè racket /"r&kit/ (n) raketa sail /seil/ (n) plachta Actions Činnosti hit /hit/ (vb) udefiit, zasáhnout, odpálit lose /lu;z/ (vb) ztratit, prohrát kick /kik/ (vb) kopnout play /plei/ (vb) hrát race /reis/ (vb) závodit, soutûïit score /sko;(r)/ (vb) skórovat, dát branku/gól win /win/ (vb) vyhrát Events Události competition (n) soutûï; konkurence game /geim/ (n) hra match /m&ts/ (n) zápas race /reis/ (n) závod, soutûï, dostih People Lidé coach (n) trenér/ka footballer (n) fotbalista/ fotbalistka player (n) hráã/ka team /ti;m/ (n) t m trainer (n) cviãitel/ka, trenér/ka active /"&ktiv/ (adj) aktivní, ãinn My grandfather is very active for his age. Oxford University Press PET Masterclass 6

7 beat /bi;t/ (vb) porazit He always beats me at tennis. challenge /"ts&lindz/ (n) v zva, nároãn úkol, protest, námitka I m finding my new job an exciting challenge. competitor (n) závodník/závodnice; konkurent There are ten competitors in the first race. demonstration (n) demonstrace The salesman gave me a demonstration of what the computer could do. encourage /In"kVrIdZ/ (vb) povzbudit The teacher encouraged her students to ask questions. evidence (n) svûdectví, dûkaz There was not enough evidence to prove him guilty. impressive /Im"presIv/ (adj) obdivuhodn, udivující, pûsobiv The way he handled the situation was most impressive. influence (vb) ovlivnit, mít vliv Don t let anyone else influence you. multiply /"mvltiplai/ (vb) násobit Two multiplied by four makes eight. protective (adj) ochrann, ochranáfisk Female animals are very protective of their young. realise (vb) uvûdomit si, uskuteãnit, realizovat When I got home, I realized I had left my keys at the office. skill /skil/ (n) dovednost The course will help you to develop your reading skills. stage /steidz/ (n) stadium, fáze At this stage, it s too early to say what will happen. suitable (adj) vhodn The film isn t suitable for children. term /t3;m/ (n) funkãní období The US President is now in his second term of office. thoroughly (adv) zevrubnû, pofiádnû, dûkladnû, skrz na skrz We studied the subject thoroughly. train /trein/ (vb) trénovat, pfiipravovat se I m training for the London Marathon. unwind /Vn"waInd/ (vb) uvolnit se; odpoãívat After a busy day it takes me a while to unwind. victory (n) vítûzství Kean led his team to victory in the final. UNIT 7 Food, drink, silverware, dish, and containers Jídlo, pití, příbory, nádobí a obaly bowl (n) mísa, miska box /bqks/ (n) krabice, bedna, balíãek buffet /"bufei/ (n) buffet, studené obãerstvení ve formû védského stolu/ védsk stûl; druh kredence candy /"k&ndi/ (n) kandovan cukr, bonbon, cukrovinka cup /kvp/ (n) álek dessert /di"z3;t/ (n) desert, mouãník dish /dis/ (n) miska, nádobí; jídlo fork /fo;k/ (n) vidliãka fruit juice /fru;t dzu;s/ (n) ovocn dïus frying pan /"fraiin p&n/ (n) pánviãka na smaïení jar /dza;(r)/ (n) kelímek jug /dzvg/ (n) dïbán knife/knives /naif/naivz/ (n) nûï/noïe loaf/loaves (n) bochník/bochníky packet /"p&kit/ (n) balíãek plate /pleit/ (n) talífi refreshments (n) obãerstvení, rûzné druhy obãerstvení roll (n) rohlík seafood /"si;fu;d/ (n) potraviny z mofisk ch ÏivoãichÛ slice /slais/ (n) plátek, krajíc snack /sn&k/ (n) svaãina spoon /spu;n/ (n) lïíce spoonful /"spu;nful/ (n) plná polévková lïíce taste /teist/ (vb) chutnat teaspoonful /"ti;spu;nful/ (n) plná ãajová lïiãka tin /tin/ (n) konzerva, plechovka tube /tju;b/ (n) tuba, hadice vegetarian (adj) vegetariánsk Describing taste Popisování chuti bitter (adj) hofik curried /"kvri;d/ (adj) kari, na kari delicious (adj) vynikající, delikátní fishy /"fisi/ (adj) rybí, rybinov, chutnající po rybû hot /hqt/ (adj) ostr, páliv, silnû kofienûn rich /rits/ (adj) vydatn, tûïk, syt, hodnû kofienûn ; tuãn, prorostl (maso), pronikavû páchnoucí (s r), tûlnat (víno), pronikav, siln (vûnû) salty /"sqlti/ (adj) slan, solen, pikantní sour (adj) kysel, kysan spicy /"spaisi/ (adj) kofienûn sweet /swi;t/ (adj) tasty /"teisti/ (adj) sladk chutn Ways of cooking Způsoby úpravy jídel/vaření bake /beik/ (vb) péct boil /boil/ (vb) vafiit deep-fry /di;p"frai/ (vb) smaïit ve fritovacím hrnci fry /frai/ (vb) smaïit grill /gril/ (vb) grilovat microwave (vb) upravovat/pfiipravovat v mikrovlnné troubû roast (vb) péct toast (vb) opékat aim /eim/ (n) cíl His one aim in life is to make money. drop /drqp/ (vb) sníïit They ought to drop their prices. freezer (n) mrazák You can store this food in the freezer. fuel (n) palivo I think gas is the best fuel for central heating. furry /"f3;ri/ (adj) chlupat, srstnat, koïe inou odûn /pokryt A hamster is a small furry animal. go off Qf/ (phr vb) zhasnout, b t vypnut, pfiestat svítit There was a power cut and all the lights went off. hire (vb) pronajmout We hired a car for the day. label /"leibl/ (n) etiketa, títek, nálepka There is a list of all the ingredients on the label. link /link/ (vb) spojit, propojit The computers are linked together in a network. location (n) umístûní, poloha Several locations have been suggested for the new office. nut /nvt/ (n) ofiech Many types of nuts can be eaten. oyster (n) ústfiice Some oysters produce precious jewels. qualify /"kwqlifai/ (vb) získat kvalifikaci, kvalifikovat se It takes five years to qualify as a vet. quality /"kwqliti/ (n) kvalita This paper isn t of very good quality. raw /ro;/ (adj) ãerstv, surov Raw vegetables are good for your teeth. recipe /"resipi/ (n) recept (kuchafisk ) Can I have your recipe for that chocolate cake? seem /si;m/ (vb) zdát se, pr Emma seems a very nice girl. 7 PET Masterclass Oxford University Press

8 UNIT 8 -able přípona -able acceptable (adj) pfiijateln affordable (adj) cenovû pfiístupn /dostupn comfortable (adj) pohodln enjoyable (adj) zábavn, pfiíjemn fashionable (adj) moderní, módní movable (adj) pohybliv photocopiable (adj) kopírovateln reasonable (adj) rozumn, moudr, pfiijateln recyclable (adj) recyklovateln reliable (adj) spolehliv valuable (adj) cenn -ful přípona -ful careful (adj) opatrn, peãliv colourful (adj) barevn doubtful /"dautfl/ (adj) pochybn helpful /"helpfl/ (adj) nápomocn, prospû n, uïiteãn hopeful (adj) nadûjn powerful (adj) mocn, siln thoughtful /"TO;tfl/ (adj) pfiem liv, zamy len, ohledupln, starostliv truthful /"tru;tfl/ (adj) pravdomluvn, pravdiv wasteful /"weistfl/ (adj) marnotratn Buildings Budovy apartment block blqk/ obytn blok block of flats fl&ts/ ãinïovní dûm castle /ka;sl/ (n) hrad cathedral (n) katedrála church /ts3;ts/ (n) kostel cinema (n) kino cottage /"kqtidz/ (n) chata, rodinn domek, chalupa department store sto;(r)/ (n) obchodní dûm factory /"f&ktri/ (n) továrna gallery (n) galerie hotel (n) hotel mosque /mqsk/ (n) me ita office block /"QfIs blqk/ (n) kanceláfiská budova palace (n) palác school /sku;l/ (n) kola sports centre /spo;ts (n) sportovní centrum stadium (n) stadion theatre (n) divadlo tower (n) vûï Materials Materiály brick /brik/ (n) cihla concrete /kqnkri;t/ (n) beton glass /gla;s/ (n) sklo iron (n) Ïelezo plastic /"pl&stik/ (n) umûlá hmota steel /sti;l/ (n) ocel wood /wud/ (n) dfievo air (n) vzduch Open a window, I need some fresh air. damage /"d&midz/ (n) koda, zniãení, po kození It will take weeks to repair the damage. exhibition /eksi"bisn/ (n) v stava Her paintings will be in an exhibition in London. facilities (n) zafiízení Our town has excellent sports facilities. float (vb) plavit (se), vzná et (se) The boats were floating gently down the river. generation (n) generace This photograph shows three generations of my family. hover (vb) vzná et se A hawk hovered over the hill. lifestyle /"laifstail/ (n) Ïivotní styl It was a big change in lifestyle when we moved to the country. permanent (adj) stál Are you looking for a permanent or a temporary job? plenty of mnoho, hodnû There s still plenty of time to get there. site /sait/ (n) místo, sídlo, stanovi tû; umístûní, poloha The company is looking for a site for its new offices. storey /"sto;ri/ (n) poschodí, podlaïí The building will be five storeys high. theme /Ti;m/ (n) téma The theme of today s discussion will be Our changing cities. value /"v&lju;/ (n) hodnota The thieves stole goods with a total value of 10,000 dollars. view /vju;/ (n) názor; v hled In my view, she has done nothing wrong. work of art A;t/ umûlecké dílo Priceless works of art were stolen from the gallery. (velmi cenná) UNIT 9 Hobbies and interests Záliby a zájmy collecting things, e.g. stamps, postcards, CDs, antique furniture TINz/ sbírání vûcí, napfi. známek, pohlednic, CD, staroïitného nábytku cooking /"kukin/ (n) vafiení dancing /"da;nsin/ (n) tancování fishing /"fisin/ (n) rybafiení going out with friends aut wit frendz/ chození ven/za zábavou s pfiáteli going to the cinema, theatre, concerts chození do kina, divadla, na koncerty growing things, e.g. vegetables, fruit, flowers, plants TINz/ pûstování vûcí, napfi. zeleniny, ovoce, kvûtin, pokojov ch rostlin listening to music /"lisnin "mju;zik/ poslouchání hudby local history of your town/area jo;(r) (místní) historie/dûjiny mûsta/oblasti making things, e.g. sewing clothes /"meikin TINz/ vyrábûní/vytváfiení vûcí, napfi. ití odûvû painting /"peintin/ malování, malba, obraz, drawing /"dro;in/ kreslení, kresba, sculpture socha playing a musical instrument "mju;zikl hra(ní) na hudební nástroj reading /"ri;din/ (n) ãtení singing /"sinin/ (n) zpívání, zpûv studying a subject, e.g. a foreign language, history "svbdzekt/ studium nûjakého pfiedmûtu, napfi. cizího jazyka, dûjin taking part in sports /"teikin pa;t In spo;ts/ úãast ve sportu visiting places of interest, e.g. castles, museums náv tûva zajímav ch míst, napfi. hradû, muzeí walking /"wo;kin/ (n) chození watching sports /"wqtsin spo;ts/ sledování sportu wildlife /"waildlaif/ (n) divoká/lovná zvûfi Computers Počítače click /klik/ (vb) kliknout, klepnout (go) on-line Qn"laIn/ pfiipojit se k Internetu/na síè keyboard /"ki;bo;d/ (n) klávesnice menu /"menju;/ (n) menu, základní nabídka Oxford University Press PET Masterclass 8

9 mouse /maus/ (n) my screen /skri;n/ (n) obrazovka website /"websait/ (n) webová stránka costume /"kqstju;m/ (n) kost m, pfievlek One of the children was dressed in a pirate s costume. dialogue (n) dialog, rozhovor This movie is all action, with very little dialogue. fit /fit/ (vb) hodit se, pasovat (na míru) These jeans fit very well. inventor (n) vynálezce Who was the inventor of the camera? keyboard /2"ki;bO;d/ (n) klávesnice a computer keyboard needle /"ni;dl/ (n) jehla Have you got a needle? I need to mend the hole in my socks. noticeboard (n) nástûnka You will find the information on the noticeboard. prompts /prqmpts/ (n) nápovûda Read the prompt carefully, then type in your answer. range of v bûr/rozsah ãeho This shop has a very wide range of clothes. rope (n) provaz, lano We need some rope to tie the boat up with. sauce /so;s/ (n) omáãka The chicken was served in a delicious sauce. stamp /st&mp/ (n) po tovní známka Barry s hobby is collecting stamps. update /Vp"deIt/ (vb) obnovovat, upravit podle nejnovûj ího stavu Our database of addresses is updated regularly. UNIT 10 Music Hudba band /b&nd/ (n) hudební skupina cassette (n) kazeta CD /si;"di;/ (n) CD, kompaktní disk concert (n) koncert drum /drvm/ (n) buben flute /flu;t/ (n) flétna guitar /gi"ta;(r)/ (n) kytara keyboard /"ki;bo;d/ (n) klávesov nástroj loud /laud/ (adj) hlasit musical /"mju;zikl/ (n+adj) muzikál; muzikální, melodick musician /mju"zisn/ (n) hudebník/ hudebnice orchestra (n) orchestr perform (vb) vystupovat, pfiedvádût performance (n) vystoupení piano (n) klavír play /plei/ (vb) hrát practise /"pr&ktis/ (vb) cviãit quiet (adj) tich record /"reko;d/ (n) gramofonová deska record /ri"ko;d/ (vb) nahrávat sing /sin/ (vb) zpívat song /sqn/ (n) píseà stage /steidz/ (n) pódium synthesizer (n) syntezátor trumpet /"trvmpit/ (n) trumpeta, trubka violin (n) housle voice /vois/ (n) hlas -ed and -ing adjectives přídavná jména končící na -ing a -ed amazed ohromen, amazing ohromující amused pobaven, amusing zábavn annoyed otráven, rozmrzel, annoying obtûïující bored /bo;d/ znudûn, boring /bo;rin/ nudn challenged /"ts&lindzd/ napadnut, vyzvan, hendikepovan challenging /"ts&lindzin/ podnûtn, nároãn, vyz vav disappointed zklaman, disappointing zpûsobující zklamání disgusted /dis"gvstid/ znechucen, disgusting /dis"gvstin/ znechucující embarrassed rozpaãit, vyveden z míry, pfiiveden do rozpakû, embarrassing trapn encouraged /In"kVrIdZd/ povzbuzen, encouraging /In"kVrIdZIN/ povzbuzující entertained pobaven, entertaining zábavn excited /Ik"saItId/ vzru en, exciting /Ik"saItIN/ vzru ující frightened /"fraitnd/ vystra en, polekan, frightening /"fraitnin/ stra ideln, dûsiv (be) interested (in) zajímat se (o), interesting zajímav pleased /pli;zd/ potû en, pleasing /pli;zin/ potû ující relaxed /ri"l&kst/ uvolnûn, relaxing /ri"l&ksin/ uvolàující satisfied /"s&tisfaid/ spokojen, satisfying /"s&tisfaiin/ uspokojující surprised pfiekvapen, surprising pfiekvapující tired unaven, znaven, tiring /"tairin/ unavující worried /"wvrid/ ustaran, pln úzkosti/ strachu, worrying /"wvriin/ znepokojující Cinema Kino audience (n) obecenstvo film /film/ (n) film (main) character /(mein) (n) hlavní postava movie /"mu;vi/ (n) film special effects /"spesl I"fekts/ (n) triky, zvlá tní efekty accompany (vb) doprovázet He went to America accompanied by his wife and three children. action /"&ksn/ (n) ãin They should be judged by their actions, not by what they say. chase /tseis/ (n) honiãka The film contains an exciting car chase. fast food /fa;st fu;d/ (n) rychlé obãerstvení a fast food restaurant guarantee (vb) zaruãit They have guaranteed delivery within one week. hero (n) hrdina The hero of the film is a little boy. insect /"Insekt/ (n) hmyz Ants, flies, beetles, butterflies and mosquitoes are all insects. lift /lift/ (n) svezení; v tah Can you give me a lift to the station, please? lonely (adj) osamûl I live on my own but I never feel lonely. pedestrian (n) chodec Pedestrians must take care when crossing the road. review /ri"vju;/ (n) recenze, posudek The film got bad reviews. science fiction "fiksn/ (adj) sci-fi, vûdecko-fantastická (literatura) a science fiction film scream /skri;m/ (vb) kfiiãet nahlas He screamed with pain. stall /sto;l/ (n) stánek That market s really good it s got lots of stalls. 9 PET Masterclass Oxford University Press

10 steward (n) stevard, palubní ãí ník, vrchní dozor The stewards helped to organize the race. tent /tent/ (n) stan You use a tent to sleep in when you go camping. thriller (n) detektivka, napínav pfiíbûh It s an exciting pyschological thriller. valuables (n) cennosti, cenné vûci Please put your valuables in the hotel safe. workshop /"w3;ksqp/ (n) (pracovní) dílna, semináfi We re going on a writing workshop tomorrow instead of going to school. UNIT 11 Travel and holidays Cestování a prázdniny/dovolená What to do before a holiday Co dělat před dovolenou apply for a visa @ poïádat o víza arrange holiday insurance zafiídit si cestovní poji tûní book flights /buk flaits/ rezervovat/ rezervovat si lety change money /tseindz "mvni/ smûnit/ vymûnit si peníze find a hotel najít hotel, find a campsite /"k&mpsait/ najít kemp, find a holiday cottage /"hqlidei "kqtidz/ najít chalupu make a reservation provést rezervaci, zarezervovat si pay a deposit di"pqzit/ zaplatit zálohu What to take on holiday Co si vzít na dovolenou backpack /"b&kp&k/ (n) batoh camera (n) fotoaparát, kamera currency (n) (cizí) mûna driving licence /"draivin "laisns/ (n) fiidiãsk prûkaz first aid kit /f3;st eid kit/ (n) (auto)lékárniãka guidebook /"gaidbuk/ (n) prûvodce insect repellent /"Insekt (n) repelent na hmyz map /m&p/ (n) mapa passport /"pa;spo;t/ (n) cestovní pas swimming costume /"swimin "kqstju;m/ (n) plavky suitcase /"su;tkeis/ (n) kufr sun cream/lotion /svn (n) krém na opalování sunglasses /"svngla;siz/ (n) sluneãní br le sun hat /"svnh&t/ (n) klobouk proti slunci attitude /"&titju;d/ (n) pfiístup She has a very positive attitude to her work. bite /bait/ (n+vb) kousnutí; kousat Don t worry about the dog she never bites. book /buk/ (vb) rezervovat, zamluvit si I ve booked a hotel room for you. brochure (n) broïura The photographs in this brochure are amazing! exist /Ig"zIst/ (vb) existovat, vyskytovat se, b t Dreams only exist in our imagination. expedition (n) expedice, v prava Ben s planning a scientific expedition to Antarctica next year. guide /gaid/ (vb) (do)vést, provádût He guided us through the busy streets to our hotel. hygiene /"haidzi;n/ (n) hygiena High standards of hygiene are essential when you are preparing food. kit /kit/ (n) souprava, náfiadí, v stroj, nástroje a tool kit souprava náfiadí lecture (n) pfiedná ka The college has asked a journalist to come and give a lecture on the media. occasional (adj) obãasn, pfiíleïitostn, nahodil We have the occasional argument but most of the time we get on. (spolu vycházíme) survival (n) pfieïití A heart transplant was his only chance of survival. tour (n) zájezd They went on a ten-day coach tour around Scotland. trek /trek/ (vb) jít, chodit pû ky They trekked for ten to thirteen hours a day. UNIT 12 Personal relationships Osobní vztahy boyfriend /"boifrend/ (n) chlapec, mil, pfiítel girlfriend /"g3;lfrend/ (n) dûvãe, milá, pfiítelkynû husband (n) manïel partner (n) partner/ partnerka wife /waif/ (n) manïelka (the) best friend /best frend/ (n) nejlep í pfiítel/pfiítelkynû classmate /"kla;smeit/ (n) spoluïák/ spoluïaãka get divorced /get di"vo;st/ (vb) rozvést se get engaged /In"geIdZd/ (vb) zasnoubit se get married /"m&rid/ (vb) oïenit se, provdat se Relationships at work Vztahy v práci boss /bqs/ (n) éf/ éfová colleague /"kqli;g/ (n) kolega/kolegynû employee /Im"plOIi;/ (n) zamûstnanec/ zamûstnankynû employer (n) zamûstnavatel/ka Family relationships Rodinné vztahy aunt /A;nt/ (n) teta brother (n) bratr cousin /"kvzn/ (n) bratranec, sestfienice daughter (n) dcera father (n) otec grandchild /"gr&ntsaild/ (n) vnuk/ vnuãka grandfather (n) dûdeãek grandmother (n) babiãka mother (n) matka nephew /"nefju;/ (n) synovec niece /ni;s/ (n) netefi sister (n) sestra son /svn/ (n) syn uncle /"VNkl/ (n) str c Phrasal verbs go out with aut wit/ (phr vb) chodit s hold on Qn/ (phr vb) pokraãovat, vytrvat; nezavûsit split up /split Vp/ (phr vb) rozejít se walk out on /wo:k aut Qn/ (phr vb) nechat na holiãkách/ v bryndû, opustit absent (adj) nepfiítomn He was absent from work because of illness. announce (vb) oznámit, ohlásit, vyhlásit They announced that our train had been delayed. Oxford University Press PET Masterclass 10

11 canteen /k&n"ti;n/ (n) jídelna The school canteen is always busy at lunchtime. date /deit/ (n) schûzka I ve got a date with Roxanne on Friday night. hang out (with) /h&n aut (wit)/ (phr vb) vûzet, trãet; poflakovat se (s) Where does he hang out with his friends these days? homework (n) domácí úkol(y) We have a translation to do for homework. honeymoon /"hvnimu;n/ (n) líbánky We had our first argument while we were on our honeymoon. nasty /"na;sti/ (adj) nepfiíjemn, ohavn, protivn I had a nasty feeling he would follow me. promise /"prqmis/ (n) slib I want you to make a promise that you won t do that again. regret /ri"gret/ (vb) litovat I hope you won t regret your decision later. rules /ru;lz/ (n) pravidla Do you know the rules of chess? secret (n) tajemství I can t tell you where we re going it s a secret. shock /SQk/ (n) ok The sudden noise gave him a shock. smile /smail/ (vb) usmát se She smiled at the camera. spy /spai/ (vb) pehovat, sledovat The man next door is spying on us. stone (n) kámen The house was built of grey stone. toothpaste /"tu;tpeist/ (n) zubní pasta I can t brush my teeth we ve run out of toothpaste! (do la nám) UNIT 13 Means of transport Dopravní prostředky ambulance (n) sanitka, ambulance, sanitní vûz bicycle/bike /"baisikl/baik/ (n) kolo boat (n) loì bus /bvs/ (n) autobus cab /k&b/ (n) taxi (v Lond nû) camel /k&ml/ (n) velbloud car /ka;(r)/ (n) auto coach (n) (dálkov ) autobus ferry /"feri/ (n) pfievoz, trajekt helicopter (n) helikoptéra horse /ho;s/ (n) kûà hovercraft (n) vzná edlo hydrofoil (n) kfiídlov ãlun jet /dzet/ (n) proudové letadlo motorbike (n) motocykl scooter (n) skútr; kolobûïka taxi /"t&ksi/ (n) taxi train /trein/ (n) vlak tram /tr&m/ (n) tramvaj underground (n) podzemní dráha, metro Prepositional phrases Předložkové vazby at first /f3;st/ z poãátku home doma last /la;st/ koneãnû least /li;st/ pfiinejmen ím that moment /D&t v tom okamïiku, v té chvíli work /w3;k/ v práci by /bai/ accident (ne Èastnou) náhodou bus /bvs/ autobusem hand /h&nd/ ruãnû mistake /mi"steik/ omylem plane /plein/ letadlem post po tou sight /sait/ od vidûní train /trein/ vlakem yourself /jo;"self/ sám in /In/ advance dopfiedu, pfiedem a hurry "hvri/ ve spûchu any case /"eni keis/ v kaïdém pfiípadû case of (fire) v pfiípadû (ohnû; Ïe bude hofiet) danger v nebezpeãí fact /f&kt/ ve skuteãnosti half /ha;f/ napûl love /lvv/ zamilovan order to aby time /taim/ vãas turn /t3;n/ stfiídavû, jeden po druhém on /Qn/ board /bo;d/ na palubû foot /fut/ pû ky holiday /"hqlidei/ o prázdninách, o/v prûbûhu dovolené purpose zámûrnû, schválnû request /ri"kwest/ na poïádání sale /seil/ na prodej time /taim/ pfiesnû, vãas ban /b&n/ (vb) zakázat The government has banned the import of products from that country. delay /di"lei/ (n) zpoïdûní Delays are likely on the roads because of the heavy traffic. destination /desti"neisn/ (n) cíl (cesty) I finally reached my destination two hours late. fare (n) jízdné Adults pay full fare, children pay half fare. flat tyre /fl&t (n) prasklá pneumatika That tyre looks flat has it got a puncture? (proraïení, propíchnutí, defekt) inconvenience (n) potíï, nepfiíjemnost, nepohodlí We apologize for any inconvenience caused by the delays. journey /"dz3;ni/ (n) cesta, cestování The journey to work takes me fortyfive minutes. lock /lqk/ (n) zámek (ve dvefiích) I can t open the door I think the lock s broken. notice (vb) v imnout si I noticed he was carrying a black briefcase. pollution (n) zneãi tûní Major steps are being taken to control the pollution of beaches. prohibit (vb) zakázat English law prohibits children under 16 from buying cigarettes. seasick /"si;sik/ (adj) trpící mofiskou nemocí Sarah never travels on boats because she gets seasick. security guard ga;d/ (n) stráï, ozbrojen doprovod, ochranka He always travels with a security guard. sustainable (adj) trval, udrïiteln, doloïiteln The plan for the next five years is one of sustainable economic growth. swing /swin/ (vb) pohupovat, houpat se She sat on the wall, swinging her legs. wheel /wi;l/ (n) kolo By law, you have to carry a spare wheel in your car. windscreen /"windskri;n/ (n) pfiední sklo auta The car windscreen broke in the accident. UNIT 14 Means of communication Různé způsoby komunikace card /ka;d/ (n) lístek; karta, títek; pohlednice /"i;meil/ (n) , elektronická po ta fax /f&ks/ (n) fax letter (n) dopis (mobile) phone (n) (mobilní) telefon postcard (n) pohlednice 11 PET Masterclass Oxford University Press

12 Using Užívání u forward (vb) pfieposlat reply /ri"plai/ (vb) odpovûdût send /send/ (vb) poslat Language and customs Jazyk a zvyky ancient (adj) star, starobyl chat /ts&t/ (vb) povídat si dialect (n) dialekt, náfieãí dictionary (n) slovník festival /"festivl/ (n) festival, pfiehlídka grammar (n) mluvnice local (adj) místní message /"mesidz/ (n) zpráva original (adj) pûvodní publish /"pvblis/ (vb) zvefiejnit, publikovat, vydat shout /SaUt/ (vb) kfiiãet signal (vb) signalizovat speech /spi;ts/ (n) fieã text /tekst/ (n+vb) text; posílat zprávy SMS traditional (adj) tradiãní translation /tr&ns"leisn/ (n) pfieklad confident (adj) sebejist, dûvûfiiv Kate feels confident of passing the exam. faint /feint/ (adj) slab, minimální There is still a faint hope that they will find some more people alive. favourite (adj) oblíben Who is your favourite singer? forbid (vb) zakázat My parents forbade me to see Tim again. invent /In"vent/ (vb) vynalézt When was the camera invented? law /lo;/ (n) zákon There s a new law about wearing seat belts in the back of cars. lip-read /"lipri;d/ (vb) odezírat ze rtû She was lip-reading and understood what he was saying. network /"netw3;k/ (n) síè We have a network of agents who sell our goods all over the country. playground /"pleigraund/ (n) hfii tû the school playground poetry (n) poezie Do you like poetry? proud of (adj) py n, hrd na They are very proud of their new home. punishment (n) trest, potrestání He was excluded from school for a week as a punishment. (vylouãen) reaction /ri"&ksn/ (n) reakce I shook him to try and wake him up but there was no reaction. research /ri"s3;ts/ (vb) zkoumat, dûlat prûzkum They are researching ways of reducing traffic in the city centre. standard (adj) bûïn, standardní He s got long arms, so standard sizes of shirt don t fit him. UNIT 15 Services Služby book tickets to the theatre /buk "tikits zamluvit lístky do divadla make an appointment sjednat/dojednat si schûzku a reservation zamluvit si, rezervovat si a complaint stûïovat si order a "si;di;/ objednat (si) CD pay your mobile phone bill /pei bil/ (za)platit za úãet mobilního telefonu reserve a room in a hotel ru;m rezervovat (si) v hotelu pokoj a table in a restaurant "teibl "restrqnt/ rezervovat (si) v restauraci stûl have/get a pizza delivered nechat si doruãit pizzu your bike repaired /jo;(r) baik nechat si opravit kolo your car washed /jo;(r) ka;(r) wqst/ nechat si um t auto your clothes cleaned /jo;(r) kli;nd/ nechat si vyãistit odûvy your eyes tested /jo;(r) aiz "testid/ nechat si zmûfiit/zkontrolovat oãi your hair cut /jo;(r) kvt/ nechat si ostfiíhat vlasy your laundry ironed /jo;(r) "lo;ndri nechat si vyïehlit prádlo some flowers delivered /svm nechat (si) doruãit nûjaké kvûtiny new clothes made /nju; meid/ nechat (si) u ít nové aty your rubbish/recycling collected /jo;(r) "rvbis/ri;"saiklin nechat si sebrat/odvézt odpad/vûci k recyklaci your house repaired/painted/ decorated /jo;(r) haus nechat si opravit/vymalovat/vytapetovat dûm your gardening done /jo;(r) "ga;dnin dvn/ nechat si udûlat zahradnické práce Places where you are offered services Místa, kde jsou lidem nabízeny služby bank /b&nk/ (n) banka café /"k&fei/ (n) kavárna at the dentist s /"dentists/ (n) u zubafie at the doctor s (n) u lékafie at the dressmaker s (n) u vadleny at the dry cleaner s /drai (n) v ãistírnû at the florist s /"flqrists/ (n) v kvûtináfiství at the hairdresser s (n) u kadefiníka hotel (n) hotel photocopy shop SQp/ (n) kopírovací centrum at the photographer s (n) u fotografa post-office (n) po ta restaurant /"restrqnt/ (n) restaurace accident (n) nehoda, úraz I hope they didn t have an accident. basement (n) suterén That basement flat is completely below ground. belongings /bi"lqninz/ (n) (vlastní) vûci, vlastnictví They lost all their belongings in the fire. explore /Ik"splO;(r)/ (vb) (pro)bádat, (pro)zkoumat They went on an expedition to explore the River Amazon. in advance pfiedem, v pfiedstihu You should book tickets for the concert well in advance. knock /nqk/ (vb) klepat Someone is knocking at the door. ladder (n) Ïebfiík He climbed up the ladder to look at the problem on the roof. laundry /"lo;ndri/ (n) prádlo (urãené k praní); prádelna Dirty laundry goes in this basket. literature (n) literatura John studied French literature at university. mend /mend/ (vb) spravit, opravit, za ít Can you mend the hole in this jumper for me? Oxford University Press PET Masterclass 12

13 population /pqpju"leisn/ (n) populace, obyvatelstvo What is the population of your country? prediction /pri"diksn/ (n) pfiedpovûì The exam results confirmed my predictions. (naplnit, potvrdit) tidy /"taidi/ (adj) uklizen, v pofiádku If you keep your room tidy, it is easier to find things. unreliable (adj) nespolehliv These cars are usually very unreliable. UNIT 16 Emotions, feelings, experiences Emoce, pocity, zkušenosti/ zážitky Adjectives afraid (adj) v obavách, mající obavy/strach amused (adj) pobaven angry /"&Ngri/ (adj) rozzloben anxious (adj) úzkostliv ashamed (adj) zahanben awful /"O;fl/ (adj) hrozn, stra n, otfiesn bored /bo;d/ (adj) znudûn, nudící se delighted /di"laitid/ (adj) potû en depressed /di"prest/ (adj) deprimovan, trpící depresí embarrassed (adj) vyveden z míry, rozpaãit excited /Ik"saItId/ (adj) vzru en, nad en (be) fond of (adj) (mít) rád, (b t) zamilovan do guilty /"gilti/ (adj) vinn, provinil happy /"h&pi/ (adj) Èastn miserable (adj) uboh, bídn, mizern nervous (adj) nervózní, úzkostliv pleasant /"pleznt/ (adj) pfiíjemn sad /s&d/ (adj) smutn satisfied /"s&tisfaid/ (adj) spokojen surprised (adj) pfiekvapen worried /"wvrid/ (adj) ustaran, mající obavy/starosti, starostliv Verbs apologise (vb) omluvit se argue /"A;gju;/ (vb) hádat se behave /bi"heiv/ (vb) chovat se believe /bi"li;v/ (vb) vûfiit blame /bleim/ (vb) obvinit, obviàovat care (vb) starat se o cheat /tsi;t/ (vb) podvádût discuss /di"skvs/ (vb) diskutovat dream /dri;m/ (vb) snít embarrass (vb) pfiivést (nûkoho) do rozpakû excuse /Ik"skju;s/ (vb) omluvit se, vymluvit se feel /fi;l/ (vb) cítit forgive (vb) odpustit frighten /"fraitn/ (vb) vystra it, postra it have an argument pohádat se insist (on) /In"sIst/ (vb) trvat (na) make someone nervous /meik "svmwvn znervóznit nûkoho make someone happy /meik "svmwvn "h&pi/ uãinit nûkoho Èastn m persuade (vb) pfiesvûdãit un- předpona ununafraid (adj) nebojící se, nebojácn unashamed (adj) nestoudn, nestydat unattractive (adj) nepfiitaïliv unclear (adj) nejasn unembarrassed (adj) nepfiiveden do rozpakû, pfiirozen, samozfiejm, drz, niãím nezatíïen unemployed /VnIm"plOId/ (adj) nezamûstnan unexcited /VnIk"saItId/ (adj) nevzru en, nenad en unexpected /VnIk"spektId/ (adj) neoãekávan unfair (adj) neslu n, nesportovní, neãestn, nefér; neobjektivní unfashionable (adj) nemoderní unfriendly /Vn"frendli/ (adj) nepfiátelsk unhappy /Vn"h&pi/ (adj) ne Èastn ; nepfiíjemn unhealthy /Vn"helTi/ (adj) nezdrav uninterested (adj) nezajímav unkind /Vn"kaInd/ (adj) nelaskav unknown (adj) neznám unlucky /Vn"lVki/ (adj) ne Èastn, smolafisk, mající smûlu; nevhodn unnatural (adj) nepfiirozen unnecessary (adj) zbyteãn, nadbyteãn, nepodstatn unpleasant /Vn"pleznt/ (adj) nepfiíjemn untidy /Vn"taIdi/ (adj) neuklizen, neupraven unusual (adj) neobvykl unwell /Vn"wel/ (adj) nemocn, indisponovan, necítící se dobfie; menstruující -less přípona -less blameless (adj) bezúhonn careless (adj) nedbal, bezohledn childless (adj) bezdûtn endless (adj) nekoneãn faultless (adj) bezvadn, bezchybn fearless (adj) nebojácn harmless (adj) ne kodn heartless (adj) bezcitn helpless (adj) bezmocn, bezradn homeless (adj) nemající domov hopeless (adj) beznadûjn priceless (adj) nesmírnû/velmi cenn thoughtless (adj) bezmy lenkovit, nepromy len ; nepozorn ; bezohledn useless (adj) zbyteãn, bezcenn, neupotfiebiteln admire (vb) obdivovat I ve always admired her for being such a wonderful mother. bend the truth /bend tru;t/ pfiekroutit/pfiizpûsobit pravdu He didn t tell the whole truth, but bent it a little. busy /"bizi/ (adj) zanepráznûn ; obsazen Don t disturb him. He s busy. cheat /tsi;t/ (n) podvádût, idit The shopkeeper cheated his customers by giving them too little change. cheer up Vp/ (phr vb) vzmuïit se, dát hlavu vzhûru Cheer up! Things aren t that bad. (Hlavu vzhûru.) debt /det/ (n) dluh She borrowed a lot of money and she s still paying off the debt. expression /Ik"spreSn/ (n) vyjádfiení; v raz Freedom of expression is a basic human right. funny /"fvni/ (adj) komick, legraãní He s an extremely funny person. interview (n) rozhovor, interview There was an interview with the Prime Minister on the television last night. 13 PET Masterclass Oxford University Press

14 in trouble /In "trvbl/ v nesnázích If I don t get home by 11 o clock, I ll be in trouble. lend /lend/ (vb) pûjãit (nûkomu) He lent me his bicycle. lie /lai/ (vb) lhát; leïet He lied about his age in order to join the army. minimum (n) minimum I need a minimum of seven hours sleep. Never mind! maind/ Nevadí. I forgot to post your letter. Never mind, I ll do it later. owe (vb) dluïit I owe a lot of money to Katrina. solution (n) fie ení The solution to the quiz will be published next week. trustworthy /"trvstw3;di/ (adj) dûvûryhodn You can depend on him, he is trustworthy and honest. (spolehnout na ãestn ) uniform /"ju;nifo;m/ (n) uniforma I didn t know he was a policeman because he wasn t in uniform. wrapping paper /"r&pin (n) balicí papír I ve only got one present left to wrap and I ve run out of wrapping paper! (kter zb vá zabalit/k zabalení) UNIT 17 Jobs Různé druhy zaměstnání actor/actress (n) herec/hereãka architect /"A;kItekt/ (n) architekt/ka artist /"A;tIst/ (n) umûlec/umûlkynû banker (n) bankéfi/ka chef /Sef/ (n) éfkuchafi/ka chemist /"kemist/ (n) drogista/drogistka, lékárník/lékárnice cook /kuk/ (n) kuchafi/ka customs officer (n) celník/celnice dancer (n) taneãník/taneãnice dentist /"dentist/ (n) zubní lékafi/ka, dentista/dentistka designer (n) návrháfi/ka detective /di"tektiv/ (n) detektiv disc jockey /disk "dzqki/ (n) diskïokej doctor (n) lékafi/ka, doktor/ka engineer (n) inïen r/ka farmer (n) farmáfi/ka fire fighter (n) hasiã, poïárník/poïárnice grocer (n) obchodník/obchodnice s potravinami guard /ga;d/ (n) stráï, stráïník/ stráïkynû hairdresser (n) kadefiník/ kadefinice instructor (n) instruktor/ka journalist (n) novináfi/ka judge /dzvdz/ (n) soudce/soudkynû labourer (n) nekvalifikovan /á dûlník/dûlnice, pomocník/pomocnice lawyer (n) právník/právniãka lecturer (n) pfiedná ející librarian (n) knihovník/ knihovnice mechanic (n) automechanik model /"mqdl/ (n) model/ka novelist (n) romanopisec nurse /n3;s/ (n) zdravotní sestra operator (n) operátor/ka photographer (n) fotograf/ka pilot (n) pilot/ka police officer (n) policejní úfiedník/úfiednice porter (n) vrátn /á postman (n) po tovní doruãovatel/ka, po Èák/po Èaãka priest /pri;st/ (n) knûz programmer (n) programátor/ka reporter (n) reportér/ka sailor (n) námofiník/ námofinice salesman/saleswoman (n) obchodník/ obchodnice, prodavaã/prodavaãka scientist (n) vûdec/vûdkynû secretary (n) sekretáfi/ka, tajemník/tajemnice shop assistant /SQp (n) prodavaã/ka travel agent /"tr&vl (n) pracovník/pracovnice cestovní kanceláfie/agentury General job titles Názvy běžných zaměstnání assistant (n) asistent/ka boss /bqs/ (n) éf/ka businessman/businesswoman (n) byznysmen/ka colleague /"kqli;g/ (n) kolega/kolegynû director (n) fieditel/ka manager (n) manaïer/ka president (n) prezident/ka staff /sta;f/ (n) personál Other useful words related to jobs Další užitečná slova týkající se zaměstnání career (n) kariéra certificate (n) osvûdãení o kvalifikaci, vysvûdãení conference (n) konference contract /"kqntr&kt/ (n) smlouva degree (take one s degree) /di"gri;/ (n) stupeà; hodnost (dosáhnout akademické hodnosti) diploma (n) diplom, osvûdãení employ /em"ploi/ (vb) zamûstnat self-employed /selfim"ploid/ (adj+n) na volné noze; samostatn podnikatel (un)employed /(Vn)Im"plOId/ (adj) (ne)zamûstnan employee /Im"plOIi;/ (n) zamûstnanec/ zamûstnankynû employer (n) zamûstnavatel/ka employment (n) zamûstnání fee /fi;/ (n) poplatek full-time /ful"taim/ (adj+adv) v hlavním pracovním pomûru; na pln pracovní úvazek part-time /pa;t"taim/ (adj+adv) ãásteãn, polodenní; na zkrácen úvazek, ve vedlej ím pracovním pomûru pay /pei/ (n) plat profession (n) profese professional (n+adj) profesionál/ka, odborník/odbornice; profesionální, profesní qualification /kwqlifi"keisn/ (n) kvalifikace retire (vb) jít do dûchodu; odejít kam salary (n) plat wages (n) mzda decrease /di"kri;s/ (vb) sníïit Profits have decreased by 15%. demand /di"ma;nd/ (n) poïadavek We no longer sell that product because there is no demand for it. due to /dju; zásluhou, kvûli, díky, zpûsoben His illness is probably due to stress. earn /3;n/ (vb) vydûlat si I earn 20,000 a year. institute /"InstItju;t/ (n) instituce, ústav The Institute of Science and Technology is very well respected. lack /l&k/ (n) nedostatek A lack of food forced many people to leave their homes. Oxford University Press PET Masterclass 14

15 method (n) zpûsob, metoda What method of payment do you prefer? Cash or cheque? (V hotovosti nebo ekem?) on average /Qn v prûmûru On average, I buy a newspaper about twice a week. pay cut /pei kvt/ (n) sníïení platu a 10% pay cut pay rise /pei raiz/ (n) zv ení platu a 10% pay rise recommendation (n) doporuãení I visited Seville on a friend s recommendation and I really enjoyed it. respect /ri"spekt/ (n) uznání I have little respect for people who are arrogant. study /"stvdi/ (n) studium; studie, vûda Physiology is the study of how living things work. suffer (vb) trpût Mary often suffers from severe headaches. survey /"s3;vei/ (n) prûzkum, pfiehled Surveys have shown that more and more people are getting into debt. the developed world w3;ld/ rozvinutá ãást svûta The poorer countries of Asia, Africa and South America are not part of the developed world. UNIT 18 Compound adjectives Složená přídavná jména big-headed /big"hedid/ (adj) dom liv broken-down daun/ (adj) zniãen, rozpadl ; zhroucen broken-hearted "ha;tid/ (adj) zoufal, se zlomen m srdcem cut-price /kvt"prais/ (adj) zlevnûn full-grown (adj) vzrostl full-length /ful"lent/ (adj) celkov, úpln, o plné délce good-looking /gud"lukin/ (adj) dobfie vypadající, pohledn, hezk (o Ïenû) half-price /ha;f"prais/ (adj) zlevnûn na polovinu, za poloviãní cenu home-made (adj) domácí, vyroben po domácku, tuzemsk ice-cold (adj) ledovû studen last-minute /la;st"minit/ (adj) v/na poslední chvíli left-handed /left"h&ndid/ (adj) levoruk, levotoãiv, levochod, ne ikovn life-size /"laifsaiz/ (adj) v Ïivotní velikosti long-distance (adj) na dlouhé tratû, na velkou vzdálenost, dálkov long-lasting /lqn"la;stin/ (adj) dlouhodob long-lost /"lqnlqst/ (adj) dlouhodobû ztracen /nevyskytující se ve spoleãnosti low-paid peid/ (adj) patnû placen made-up (~ clothes) /"meidvp/ (adj) smy len (konfekãní aty/odûv) never-ending (adj) velmi dlouh, nekoneãn nice-looking /nais"lukin/ (adj) dobfie vypadající, pohledn old-fashioned (adj) staromódní one-sided /wvn"saidid/ (adj) jednostrann one-way /wvn"wei/ (adj) jednosmûrn right-handed /rait"h&ndid/ (adj) pravoruk, pravotoãiv, pravochod short-sighted /SO;t"saItId/ (adj) krátkozrak trouble-free /trvbl"fri;/ (adj) bezproblémov, bezporuchov well-behaved /welbi"heivd/ (adj) dobfie vychovan well-dressed /wel"drest/ (adj) dobfie obleãen well-known (adj) znám world-famous (adj) svûtovû proslul year-long (adj) celoroãní a big hit big hit/ velk hit/ lágr The record was a big hit. alien (n) vetfielec, neoãekávan náv tûvník (z cizí planety) It s a film about an alien that comes from another planet. beforehand /bi"fo;h&nd/ (adv) pfiedem, v pfiedstihu If you visit us, phone beforehand to make sure we are in. bestseller (n) bestseler John Grisham s written yet another bestseller. ceremony (n) ceremoniál, slavnost The opening ceremony of the Olympic Games takes months of organisation. childhood sweetheart /"tsaildhud "swi;ta;t/ (n) miláãek/oblíbenec z dûtství He was her childhood sweetheart. glamorous (adj) kouzelnû krásn, eroticky pfiitaïliv, okouzlující The glamorous world of show business attracts many young people. guest /gest/ (n) host Who is the guest speaker at the conference? hide /haid/ (vb) ukr t Where shall I hide the money? it s hardly surprising /Its "ha;dli sotva to pfiekvapí, to vûbec není pfiekvapivé It s hardly surprising that they won the game. peace-maker /pi;s (n) mírotvûrce, mírov prostfiedník/ zprostfiedkovatel A UN force has been sent in as the peace-maker. sealed envelope /si;ld (n) zapeãetûná obálka I got a letter from Matthew in a sealed envelope. silence (n) ticho, klid There must be silence during the examination. soap star sta;(r)/ (n) hvûzda televizního/rozhlasového seriálu He was a famous soap star. strings /strinz/ (n) struny A guitar has six strings. wires (n) dráty Twist those two wires together. UNIT 19 Animals Živočichové Farm animals Živočichové žijící na farmě bull /bul/ (n) b k chicken /"tsikin/ (n) kufie cow /kau/ (n) kráva goat (n) koza horse /ho;s/ (n) kûà lamb /l&m/ (n) jehnû pig /pig/ (n) prase sheep /Si;p/ (n) ovce (jedna i více ovcí) Pets Domácí mazlíčci cat /k&t/ (n) koãka dog /dqg/ (n) pes hamster (n) kfieãek kitten /"kitn/ (n) kotû puppy /"pvpi/ (n) tûnû rabbit /"r&bit/ (n) králík Wild animals Divoká/Volně žijící zvěř bear (n) medvûd camel /"k&ml/ (n) velbloud dolphin /"dqlfin/ (n) delfín elephant (n) slon giraffe (n) Ïirafa lion (n) lev monkey /"mvnki/ (n) opice 15 PET Masterclass Oxford University Press

16 shark /SA;k/ (n) Ïralok snake /sneik/ (n) had tiger (n) tygr whale /weil/ (n) velryba zebra (n) zebra accommodation (n) ubytování The price of the holiday includes flights and accommodation. (zahrnuje) annual (adj) roãní What s the average annual salary for a nurse? breed /bri;d/ (vb) pûstovat, chovat These cattle are bred to produce high yields of milk. (vysoké v nosy) cage /keidz/ (n) klec a bird cage cancel /"k&nsl/ (vb) zru it All flights have been cancelled because of the bad weather. captivity /k&p"tiviti/ (n) zajetí Wild animals are often unhappy in captivity. conclusion (n) závûr After trying to phone Bob for days, I came to the conclusion that he was on holiday. conservation (n) ochrana, zachování Conservation groups are protesting against the plan to build a road through the forest. diary entry "entri/ (n) zápis do deníku I try to write in my diary regularly I have an entry for most days last year. endangered /In"deIndZId/ (adj) ohroïen The giant panda is an endangered species. explorer (n) v zkumník/ v zkumnice, badatel/ka Marco Polo was one of the great explorers. feline /"fi;lain/ (adj) koãkovit, koãiãí She walks with a feline grace. (koãiãí pûvab) fur /f3;/ (n) koïich, koïe ina Minks are kept for their thick brown fur. (norci) grassland /"gra;sl&nd/ (n) pastviny She owns 500 acres of grassland in Scotland. lock up /lqk Vp/ (phr vb) zamknout Make sure that you lock up before you leave. long-term /lqn"t3;m/ (adj) dlouhodob We need a long-term financial plan to cover any problems. maintenance (n) údrïba, uklízení This house needs a lot of maintenance. reef /ri;f/ (n) útes a coral reef korálov útes slide /slaid/ (n) diapozitiv Do you have the overhead projector slides for the presentation? (zpûtn projektor) species /"spi;si;z/ (n) druhy This is a rare species of frog. supporter (n) fanda/ fanynka, pfiívrïenec/ pfiívrïenkynû Football supporters regularly travel long distances to watch matches. truck /trvk/ (n) nákladní auto a truck driver twin cabins /twin "k&binz/ (n) dvojitá kabina They rented twin cabins for the holiday as they were cheaper than single cabins. underwater (n) prostor pod vodou Can you swim underwater? UNIT 20 Subjects Školní předměty art /A;t/ (n) umûní biology (n) biologie chemistry /"kemistri/ (n) chemie computer studies/computing (n) nauka o poãítaãích/poãítaãe economics (n) ekonomické vûdy education /edzu"keisn/ (n) vzdûlání, vzdûlávání geography (n) zemûpis history /"histri/ (n) historie, dûjepis information technology (IT) (aiti;)/ (n) informaãní technologie languages /"l&ngwidziz/ (n) jazyky mathematics/maths (n) matematika music /"mju;zik/ (n) hudba physics /"fiziks/ (n) fyzika science (n) pfiírodní vûdy technology (n) technologie Exams Zkoušky exam paper /Ig"z&m (n) (písemn ) test fail /feil/ (n) neuspût, propadnout mark /ma;k/ (n) opravovat, opravit pass /pa;s/ (n) úspû nû vykonat results /ri"zvlts/ (n) v sledky -ment přípona -ment agreement (n) souhlas announcement (n) vyhlá ení, upozornûní arrangement (n) uspofiádání development (n) v voj, rozvoj disagreement (n) nesouhlas disappointment (n) zklamání employment (n) zamûstnání encouragement (n) povzbuzení enjoyment (n) potû ení entertainment (n) zábava involvement (n) zaujetí, zahrnutí, úãast judgement (n) posouzení, mínûní management (n) vedení, správa payment (n) platba punishment (n) potrestání -ation přípona -ation communication (n) komunikace consideration (n) posouzení, uváïení education /edzu"keisn/ (n) vzdûlání, vzdûlávání examination /Igz&mI"neISn/ (n) zkou ka, zkou ení explanation (n) vysvûtlení imagination /Im&dZI"neISn/ (n) pfiedstavivost organisation (n) organizace preparation (n) qualification /kwqlifi"keisn/ (n) kvalifikace registration /redzi"streisn/ (n) registrace reservation (n) pfiíprava rezervace checklist /"tseklist/ (n) (úpln ) seznam, soupis Have you got a checklist of everything that needs to be done? damage your confidence /"d&midz jo;(r) oslabit sebevûdomí This failure has damaged his confidence. Oxford University Press PET Masterclass 16

17 fact /f&kt/ (n) skuteãnost, fakt It s a scientific fact that light travels faster than sound. grant /gra;nt/ (n) grant Rob needs a student grant so he can afford to go back to college. hand in /h&nd In/ (phr vb) podat, nechat, pfiedat I found a wallet and handed it in to the police. head of year vedoucí roãníku The head of year advised him on which subjects to study. ignore /Ig"nO;/ (vb) ignorovat, nev ímat si I said hello to Debbie, but she totally ignored me. in progress /In v prûbûhu Silence! Examination in progress. keep in touch /ki;p In tvts/ b t v kontaktu During the year she was abroad, they kept in touch by letter. permit (vb) dovolit You are not permitted to smoke in the hospital. registration form /redzi"streisn fo;m/ (n) pfiihlá ka Could you complete this registration form, please? revise /ri"vaiz/ (vb) opravit, upravit I revised my opinion of him when I found out that he had lied. strengths /strents/ (n) pfiednosti His greatest strength is his ability to communicate with people. weaknesses (n) slabosti It s important to know your own strengths and weaknesses. work placement /w3;k (n) pracovní umístûní, odborná praxe v prûbûhu studia The course includes a work placement in Year PET Masterclass Oxford University Press

18 Nepravidelná slovesa (Irregular verbs) Base form Past simple Past participle Czech equivalent základní tvar slovesa minulý čas příčestí minulé trpné český ekvivalent be /bi:/, /bi/ was/ /wqz/ been /bi:n/, /bin/ b t were /w3:/, become /bi"kvm/ became /bi"keim/ become /bi"kvm/ stát se (k m) begin /bi"gin/ began /bi"g&n/ begun /bi"gvn/ zaãít break /breik/ broke broken rozbít bring /brin/ brought /bro:t/ brought /bro:t/ pfiinést build /bild/ built /bilt/ built /bilt/ stavût buy /bai/ bought /bo:t/ bought /bo:t/ koupit can /k&n/, could /kud/, been able /bi:n "eibl/ b t schopen, moci; umût catch /k&í/ caught /ko:t/ caught /ko:t/ chytit choose /Íu:z/ chose chosen vybrat come /kvm/ came /keim/ come /kvm/ pfiijít, pfiijet cost /kqst/ cost /kqst/ cost /kqst/ stát (o cenû) cut /kvt/ cut /kvt/ cut /kvt/ stfiíhat do /du:/, /du/, did /did/ done /dvn/ dûlat draw /dro:/ drew /dru:/ drawn /dro:n/ kreslit dream /dri:m/ dreamt/dreamed /dremt/dri:md/ dreamt/dreamed /dremt/dri:md/ snít drink /drink/ drank /dr&nk/ drunk /drvnk/ pít drive /draiv/ drove driven fiídit eat /i:t/ ate /et/, /eit/ eaten /"i:tn/ jíst fall /fo:l/ fell /fel/ fallen spadnout feed /fi:d/ fed /fed/ fed /fed/ (na)krmit feel /fi:l/ felt /felt/ felt /felt/ cítit (se) fight /fait/ fought /fo:t/ fought /fo:t/ bojovat find /faind/ found /faund/ found /faund/ najít fly /flai/ flew /flu:/ flown /flo:n/ létat forget forgot forgotten zapomenout get /get/ got /gqt/ got /gqt/ dostat give /giv/ gave /geiv/ given dát go went /went/ gone/been /gqn/, /bi:n/ jít, jet grow grew /gru:/ grown pûstovat, rûst have /h&v/ had /h&d/ had /h&d/ mít hear heard /h3:d/ heard /h3:d/ sly et hide /haid/ hid /hid/ hidden schovat hit /hit/ hit /hit/ hit /hit/ udefiit hold held /held/ held /held/ drïet hurt /h3:t/ hurt /h3:t/ hurt /h3:t/ zranit, bolet keep /ki:p/ kept /kept/ kept /kept/ drïet know knew /nju:/ known vûdût learn /l3:n/ learnt/learned /l3:nt/, /l3:nd/ learnt/learned /l3:nt/, /l3:nd/ uãit se leave /li:v/ left /left/ left /left/ odejít lend /lend/ lent /lent/ lent /lent/ pûjãit let /let/ let /let/ let /let/ nechat lie /lai/ lay /lei/ lain /lein/ leïet lose /lu:z/ lost /lqst/ lost /lqst/ ztratit make /meik/ made /meid/ made /meid/ (u)dûlat mean /mi:n/ meant /ment/ meant /ment/ znamenat meet /mi:t/ met /met/ met /met/ potkat pay /pei/ paid /peid/ paid /peid/ (za)platit put /put/ put /put/ put /put/ dát read /ri:d/ read /red/ read /red/ ãíst ride /raid/ rode ridden jet, jezdit (na) ring /rin / rang /r&n / rung /rvn/ zvonit run /rvn/ ran /r&n/ run /rvn/ bûïet say /sei/ said /sed/ said /sed/ fiíct (nûco) see /si:/ saw /so:/ seen /si:n/ vidût Oxford University Press PET Masterclass 18

19 Base form Past simple Past participle Nejběžnější základ slovesa minulý čas příčestí minulé trpné český ekvivalent sell /sel/ sold sold prodat send /send/ sent /sent/ sent /sent/ poslat set /set/ set /set/ set /set/ dát, umístit, zadat shake /SeIk/ shook /SUk/ shaken (za)tfiást, (pro)míchat shine /SaIn/ shone /SQn/ shone /SQn/ svítit show showed shown/showed ukázat shut /SVt/ shut /SVt/ shut /SVt/ zavfiít sing /sin/ sang /s&n/ sung /svn/ zpívat sit /sit/ sat /s&t/ sat /s&t/ sedût sleep /sli:p/ slept /slept/ slept /slept/ spát speak /spi:k/ spoke spoken mluvit spend /spend/ spent /spent/ spent /spent/ strávit, utratit split /split/ split /split/ split /split/ rozdûlit spread /spred/ spread /spred/ spread /spred/ ífiit, mazat stand /st&nd/ stood /stu:d/ stood /stu:d/ stát steel /sti:l/ stole stolen (u)krást swim /swim/ swam /sw&m/ swum /swvm/ plavat take /teik/ took /tuk/ taken vzít teach /ti:í/ taught /to:t/ taught /to:t/ uãit tell /tel/ told told fiíct (nûkomu nûco) think /TINk/ thought /TO:t/ thought /TO:t/ myslet understand understood understood (po)rozumût wake /weik/ woke woken vzbudit (se) wear wore /wo:/ worn /wo:n/ nosit (mít na sobû) win /win/ won /wvn/ won /wvn/ vyhrát write /rait/ wrote written psát 19 PET Masterclass Oxford University Press

20 SLOVNÍKY PET Oxford Advanced Learner s Dictionary 7 th Edition with Compass CD-ROM Sedmé vydání nejoblíbenûj ího a nejprodávanûj ího v kladového slovníku. Obsahuje celkem britsk ch a americk ch slov, frází a v znamû plus pfiíkladû a vût. Oxford Student s Dictionary of English w. Genie CD-ROM Slovní zásoba z fiady vûdních oborû jako jsou matematika, pfiírodní vûdy, zemûpis, obchod, umûní a dal í referencí. UÏiteãné ilustrace a diagramy. Tisíce pfiíkladû, jak se slovo pouïívá v souãasné angliãtinû. PET Practice Tests 5 kompletních testû pro zkou ku Cambridge Preliminary English Test (PET). Úpln rozbor kaïdé ãásti testu a rady pro úspû nou pfiípravu. Vzorov konverzaãní test a klíã pro písemnou ãást. Kopírovatelné formuláfie pro zaznamenání odpovûdí. New Headway PET Practice Tests Praktické testy a zku ební techniky pro studenty, ktefií se pfiipravují na zkou ky PET. âtyfii kompletní testy. Typy a strategie, jak uspût u této zkou ky. Revidované vydání pro zmûny roku GRAMATIKA The Good Grammar Book Kniha s klíãem ke cviãením nebo bez klíãe. Velmi pfiehledná gramatika pro v echny typy a stupnû kol. Srozumitelná, snadno se pouïívá. Uãí a procviãuje anglickou gramatiku v mluvené i psané formû. Testy pro zji tûní, co uï student umí a co se musí je tû douãit. Test it, Fix it English Grammar DoplÀková mluvnice pro Z i S. Studenti testují své znalosti, pfii nesprávné odpovûdi nastudují v sekci Fix it pravidla. K procviãení téhoï jevu slouïí dal í testy. Pro samostudium i jako doplnûk k uãebnicím New Headway, Matrix, Project a dal ím. 1 OUP Praha Jungmannova Praha 1 tel./fax: OUP Olomouc Dolní nám Olomouc tel./fax: OUP PlzeÀ Zbrojnická PlzeÀ tel./fax:

Longman Communication 3000

Longman Communication 3000 LONGMAN COMMUNICATION 3000 1 Longman Communication 3000 The Longman Communication 3000 is a list of the 3000 most frequent words in both spoken and written English, based on statistical analysis of the

More information

Total English Wordlist Pre-intermediate

Total English Wordlist Pre-intermediate Total English Wordlist Pre-intermediate UNIT 1-24 hours catch a bus do exercise favourite go clubbing least favourite typical Lesson 1.1 art gallery beach holidays can t stand chat couch potato crossword

More information

Bu dosyada İngilizce'de En Fazla Kullanılan Kelimeler Listesi yer almaktadır. Fonksiyon Kelimeleri Listesi www.dilforum.com www.dilsem.com.

Bu dosyada İngilizce'de En Fazla Kullanılan Kelimeler Listesi yer almaktadır. Fonksiyon Kelimeleri Listesi www.dilforum.com www.dilsem.com. Bu dosyada İngilizce'de En Fazla Kullanılan Kelimeler Listesi yer almaktadır. Hazırladığımız liste, 7037 kelime içermektedir. Listede yer alan kelimelerin 1468 tanesi fiil (verb), 3566 tanesi isim (noun),

More information

Unit 1 Życie rodzinne i towarzyskie

Unit 1 Życie rodzinne i towarzyskie Unit 1 Życie rodzinne i towarzyskie SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 2 1 get / wake 5 get 2 take 6 have / eat 3 brush / wash 7 leave 4 brush / clean 8 get / go 4 1 stay 7 wake 2 make 8 take 3 do 9 have 4 get 10

More information

CHALLENGES 1 Anglicko - eský slovníek s píkladovými vtami

CHALLENGES 1 Anglicko - eský slovníek s píkladovými vtami CHALLENGES 1 Anglicko - eský slovníek s píkladovými vtami MODULE 0 - GET READY about prep ə baυt Talk about your family with your friend. o Africa n frikə Gorillas are from Africa. Afrika Alsatian n l

More information

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN INGLÉS

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN INGLÉS ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN INGLÉS La enseñanza del inglés en las Escuelas Oficiales de Idiomas se imparte en tres niveles distribuidos en seis cursos: Básico

More information

Н.В. Юхнель Е.Г. Наумова Н.В. Демченко. Вышэйшая школа. Правообладатель Вышэйшая школа

Н.В. Юхнель Е.Г. Наумова Н.В. Демченко. Вышэйшая школа. Правообладатель Вышэйшая школа Н.В. Юхнель Е.Г. Наумова Н.В. Демченко CONTENTS UNIT 1. ABOUT MYSELF............................. 4 UNIT 2. HOUSES AND HOMES........................ 33 UNIT 3. EDUCATION................................

More information

Say G Day to Homestay ISBN 0 86403 050 9. IDP Education Pty Ltd (ACN 008 597 831)

Say G Day to Homestay ISBN 0 86403 050 9. IDP Education Pty Ltd (ACN 008 597 831) SAY G DAY TO HOMESTAY Say G Day to Homestay A guide to homestay in Australia for international students Visit www.idp.com 1 Say G Day to Homestay This book is designed to help international students understand

More information

Bug Club Online Books Comprehension Question Answer Guidance

Bug Club Online Books Comprehension Question Answer Guidance 1 Bug Club Online Books Comprehension Question Answer Guidance Contents A note from the Bug Club team 4 Brown A Book Band 4 Moya, the Luck Child 5 Changing Places 5 The Quigleys: Wild Life 6 Double Trouble

More information

Philip Kerr. Straightforward. Pre-intermediate Companion. French Edition

Philip Kerr. Straightforward. Pre-intermediate Companion. French Edition Philip Kerr Straightforward Pre-intermediate Companion French Edition Macmillan Education Between Towns Road, Oxford, OX4 3PP, UK A division of Macmillan Publishers Limited Companies and representatives

More information

Base Words and Endings -er and -est

Base Words and Endings -er and -est Practice Master ES 1 1 Akiak Name Base Words and Endings -er and -est Write a sentence using each of the numbered words. 1. loud 2. louder 3. loudest 1. strong 2. stronger 3. strongest 1. silly 2. sillier

More information

Courtesy: Shahid Riaz Islamabad Pakistan shahid.riaz@gmail.com

Courtesy: Shahid Riaz Islamabad Pakistan shahid.riaz@gmail.com Tuesdays with Morrie: an old man, a young man, and life s greatest lesson By Mitch Albom Courtesy: Shahid Riaz Islamabad Pakistan shahid.riaz@gmail.com Acknowledgments Tuesdays with Morrie By Mitch Albom

More information

Dan Tries to Help. Dan Tries to Help

Dan Tries to Help. Dan Tries to Help Dan Tries to Help The story It is the school holiday and Dan is bored. His dad, a hotel manager, agrees to take him to his hotel for the day to help. The chef allows Dan to help tidy up his store cupboard.

More information

ANOTHER YEAR. A film by. Mike Leigh

ANOTHER YEAR. A film by. Mike Leigh ANOTHER YEAR A film by Mike Leigh Title: SPRING A big close-up. A middle-aged WOMAN. She is in pain. She wears no make-up. Another woman speaks, out of vision. We will discover that she is a DOCTOR. DOCTOR

More information

All I have to say. Separated children in their own words

All I have to say. Separated children in their own words All I have to say Separated children in their own words The artwork used in this publication is by young people involved in this project. Many thanks to Kitty Rogers and the Hugh Lane Gallery for facilitating

More information

SEDAT ERDOĞAN SES-LETİM

SEDAT ERDOĞAN SES-LETİM 1 SEDAT ERDOĞAN SES-LETİM 2 3 INTRODUCTION SOUNDS & SPELLING 4 5 LETTERS VOWELS SEMI-VOWELS CONSONANTS a /eɪ/ w /ˈdʌbl juː/ b /biː/ e /iː/ y /waɪ/ c /siː/ i /aɪ/ d /diː/ o /əʊ/ f /ef/ u /juː/ g /dʒiː/

More information

Strangers on a Train

Strangers on a Train Strangers on a Train PATRICIA HIGHSMITH Level 4 Retold by Michael Nation Series Editors: Andy Hopkins and Jocelyn Potter Pearson Education Limited Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM20 2JE, England and Associated

More information

Philip Kerr. Straightforward. Pre-intermediate Companion. Italian Edition

Philip Kerr. Straightforward. Pre-intermediate Companion. Italian Edition Philip Kerr Straightforward Pre-intermediate Companion Italian Edition Philip Kerr Straightforward Pre-intermediate Companion Italian Edition Macmillan Education Between Towns Road, Oxford, OX4 3PP, UK

More information

Essential Grammar in Use Supplementary Exercises

Essential Grammar in Use Supplementary Exercises CAMBRIDGE Essential Grammar in Use Supplementary Exercises SECOND EDITION with answers Helen Naylor with Raymond Murphy Essential Grammar in Use Supplementary Exercises With Answers Helen Naylor with Raymond

More information

Glossary Unit by unit

Glossary Unit by unit Unit 1 abroad /@"bro;d/ (adv) to or in other countries; not in your home country aim /eim/ (n) something that you are trying to achieve; your purpose in doing sth application /&pli"keisn/ (n) a formal

More information

Free or Inexpensive Rewards for Students and Staff. Compiled by. Laura A. Riffel, Ph.D. from schools implementing School-wide PBIS

Free or Inexpensive Rewards for Students and Staff. Compiled by. Laura A. Riffel, Ph.D. from schools implementing School-wide PBIS Free or Inexpensive Rewards for Students and Staff Compiled by Laura A. Riffel, Ph.D. from schools implementing School-wide PBIS www.behaviordoctor.org caughtyoubeinggood@gmail.com ISBN: 978-1-257-03459-8

More information

Alone in Canada: make it better

Alone in Canada: make it better : 21 ways to make it better A self-help guide for single newcomers A Pan American Health Organization / World Health Organization Collaborating Centre : 21 ways to make it better A self-help guide for

More information

Grade 3 Reading Portfolio Sample Set 2014 15

Grade 3 Reading Portfolio Sample Set 2014 15 RELESE ITEMS Grade 3 Reading Portfolio Sample Set 2014 15 PULI SHOOLS OF NORTH ROLIN epartment of Public Instruction Office of the eputy State Superintendent 6368 Mail Service enter Raleigh, N 27699 6368

More information

Support for People With Cancer. National Cancer Institute. Taking Time U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. National Institutes of Health

Support for People With Cancer. National Cancer Institute. Taking Time U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. National Institutes of Health National Cancer Institute Support for People With Cancer Taking Time U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES National Institutes of Health For more information... This booklet is only one of many

More information

Where There s Smoke. Jodi Picoult. A Short Story f BALLANTINE BOOKS * NEW YORK

Where There s Smoke. Jodi Picoult. A Short Story f BALLANTINE BOOKS * NEW YORK Where There s Smoke A Short Story f Jodi Picoult d BALLANTINE BOOKS * NEW YORK Where There s Smoke is a work of fiction. Names, characters, places, and incidents either are the product of the author s

More information

LOVE IS STRANGE. Mauricio Zacharias & Ira Sachs

LOVE IS STRANGE. Mauricio Zacharias & Ira Sachs LOVE IS STRANGE by Mauricio Zacharias & Ira Sachs INT. AND S APT, BEDROOM - EARLY MORNING The early morning sun fights to get in the bedroom through the edges of well drawn shades. JAMIN HULL( Ben ), early

More information

FIND OUT A FORENSIC SCIENCE RESOURCE BOOK FOR TEACHERS

FIND OUT A FORENSIC SCIENCE RESOURCE BOOK FOR TEACHERS FIND OUT A FORENSIC SCIENCE RESOURCE BOOK FOR TEACHERS www.scitech.org.au 1 FIND OUT A FORENSIC SCIENCE RESOURCE BOOK FOR TEACHERS CONTENTS INTRODUCTION Whodunit? Murder Mystery at Menagerie Park History

More information

So You Have Been Diagnosed with FASD. Now What? A handbook of hopeful strategies for youth and young adults

So You Have Been Diagnosed with FASD. Now What? A handbook of hopeful strategies for youth and young adults So You Have Been Diagnosed with FASD Now What? A handbook of hopeful strategies for youth and young adults Copyright 2007 Boyle Street Education Centre & Agnieszka Olszewska A free PDF version of this

More information

Caring. for a Person with Alzheimer s Disease. Your Easy-to-Use Guide from the National Institute on Aging

Caring. for a Person with Alzheimer s Disease. Your Easy-to-Use Guide from the National Institute on Aging Caring for a Person with Alzheimer s Disease Your Easy-to-Use Guide from the National Institute on Aging Table of Contents About this Guide 2 Understanding AD 4 Stages of AD and What They Mean...4 How

More information

TWENTY ONE ASSEMBLIES FOR PRIMARY SCHOOLS

TWENTY ONE ASSEMBLIES FOR PRIMARY SCHOOLS TWENTY ONE ASSEMBLIES FOR PRIMARY SCHOOLS Contents 1 New Year s Resolution January 2 Building Back Better Any time 3 Martin Luther King Day 15 January 4 Holocaust Memorial Day 27 January 5 Everyone s a

More information