FARELERDE PAPiLLA FUNGiFORMisLERiN POSTNATAL GELi~iMi UZERiNE I~IK VE TARAMALI ELEKTRON MiKROSKOBiK (SEM) incelemeler*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "FARELERDE PAPiLLA FUNGiFORMisLERiN POSTNATAL GELi~iMi UZERiNE I~IK VE TARAMALI ELEKTRON MiKROSKOBiK (SEM) incelemeler*"

Transcription

1 FARELERDE PAPiLLA FUNGiFORMisLERiN POSTNATAL GELi~iMi UZERiNE I~IK VE TARAMALI ELEKTRON MiKROSKOBiK (SEM) incelemeler* letlik Merkez Veteriner Kontrol ve Ara~t1ITnaEnstitiisii Ankara - TORKiYE 2Flrat Oniversitesi Veteriner Fakiiltesi Anatomi Anabilim DalI Elazlg - TORKiYE Light and Scanning Electron Microscopic (SEM) Investigations on Postnatal Development of the Fungiform Papillae in the Mice Summary This study was carried out to examine light and scanning electron microscopic (SEM) changes in the fungiform papillae of mice during postnatal period. In this study, the tissue samples collected from the tongues of mice that were 0, 15, 30, 60, 90, 120, 150, and 180 days old during postnatal period were used to be material. Collected tissue samples were examined by light and scanning electron microscopy. Fungiform papillae were present in newborn mice but mature taste buds were seen in postnatal 2 days old animals. It was seen that the fastest increase in 0-15 days period and papillae completed their developments in 120 days old animals with the average length of IJ.m and width of IJ.m. The average length and width of the taste buds that were completely developed in 90 days old mice were IJ.m and IJ.m, respectively. In the scanning electron microscope, one taste pore was seen in the middle of the top of the papillae as of 15 th day of the age. By the examination of higher magnification micropits and microridges were seen on the epithelial surfaces of the tissues samples of all age group animals. As a result, it was found that fungiform papillae, which seen the first mature taste buds in postnatal 2 days old animals and were developed fast at the beginning (0-15 days) of the postnatal period. Ozet Bu yali~ma farelerde postnatal donemde papilla fungiformis'lerde meydana gelen,l~lk ve taramali elektron mikroskobik degi~imleri incelemek amaclyla planlanml~tu. Ara~tlrmada postnatal donemin 0, 15, 30, 60, 90, 120, 150 ve 180. gtinlerindeki fare dillerinden alman doku omekleri materyal olarak kullamldl. Yeni doganlarda papilla fungiformis'ler mevcuttu fakat porus'u te~ekkiil etmi~ tat tomurcuklanna postnatal 2 giinliiklerde rastlamldl. Papilla'lann ortalama olarak uzunlukta IJ.m, geni~likte de IJ.m ile geli~imini 120 giinliiklerde tamamladlklan ve en hlzli artl~ orammn ilk 15 giinliik donemde oldugu goriildii. Tat tomurcuklanmn ise 90 giinliiklerde geli~imlerini tamamladlklan tespit edildi ve snaslyla uzunluklan IJ.m, geni~likleri ise IJ.m olarak belirlendi. Taramah elektron mikroskopta, 15 giinliiklerden itibaren papilla'lann tepesinin tam ortasmda bir adet tat porus'u gozlendi. Papilla fungiformis'ler yuzeyinden yapi1an ytiksek btiytiltmelerde, btittin gruplarda ytizey epitelinde yok ktiylik yukur (Micropit) ve yok kiiyiik yoontilara (Microridge) rastlamldl. Sonuy olarak, papilla fungiformis'lerdeki olyiimlerde en hlzli artl~m ilk 15 giinliik donemde oldugu, bu donemden sonraki artl~m 120. giine kadar yava~ bir hlzla devam ettigi ve porus'u te~ekktil etrni~ fonksiyonel ilk tat tomurcuguna postnatal 2. giinde rastlandlgl tespit edilmi~tir. Anahtar Kelimeler: Fare, papilla fungifonnis, geli~im, taramah elektron mikroskop (SEM)

2 Giri~ Memelilerde papilla fungiformis'ler, dilin tist yiizunde ve yogunlukla Uy klsmmda, papilla filiformis'ler arasmda yer ahrlar (5,10,22-24). Mouse ve hamster gibi kemiricilerde papilla fungiformis'ler, dilin ust yiizunun ortasmdaki oluga paralel ve iki tarafh simetrik malar ~eklinde bulunurlar. Fakat bu olukta papilla'lar yer almazlar (24, 28). Papilla fungiformis'ler, prenatal donemde mouse'da ilk defa 13. gtin (28) veya gtinde (15), ratlarda 15. gtin (7) veya 21. gtinde (5), hamsterde ise 12. gunde (32) ~ekillenir. Papilla fungiformis'lerin innervasyonu, V. c;;ift beyin siniri olan n. trigeminus' un kolu n. lingualis ve VII. c;;iftbeyin siniri olan n. facialis'in duyusal kolu chorda tympani tarafmdan saglamr (7). Rat, mouse ve hamsterde papillanm epitel tabakasmm en tepesinde bir adet tat tomurcugu bulunur ve bir.tat porus'u ile aglz bo~luguna ayillf (5,16,23,25,31). Bununla birlikte insan ve maymun gibi primatlarda bir papilla fungiformis'de ortalama tat tomurcugu (3,4,33) ve kedide 7-17 tat tomurcugu (29) yer ahr. Rodentia'dan, oklu kirpide (19) ve keseli slyanda (18) ise papilla fungiformis'ler tat tomurcugu iyermezler. Fare ve ratlarda papilla fungiformis'lerin prenatal ve erken postnatal donemde geli~imi ile ilgili taramah elektron mikroskobik yah~malarda yiiksek btiytiltmelerde epitel hticrelerin belirgin oldugu ve bu hucreler yiizeyinde yok kuyuk ylkmtl ve yukurlarm bulundugu gozlenmi~tir (11,13,14). <;ah~mada, postnatal donemde fare papilla fungiformis ve tat tomurcuklanndaki l~lk ve taramah elektron mikroskobik degi~imlerin incelenmesi amaylanml~tlr. Materyal ve Metot <;ah~mada, dogum gunu "0" kabul edilmek uzere 0, 15, 30, 60, 90, 120, 150 ve 180 gtinltik donemler halinde top lam sekiz grup olu~turuldu ve her grupta 8'er fare kullamldl. Aynca papilla'daki tat porus'lanmn ayllma zamamm tespit etmek ic;;in0-10. gunler araslllda her gun iyin 2 adet olmak uzere top lam 84 fare kullamldl. Hayvanlar ether ile anesteziye ahndl ve olduriildu. Alman doku omekleri %lo'luk formaldehit solusyonunda tespit edildi. Elde edilen parafin bloklardan 5-7 mikrometre kalmhgmda kesitler her ya~ grubunda dilin dorsal'inden ventral'ine transversal olarak ahndl. Bu Kesitlere Mayer'in hematoksilen-eosin (21) boya yontemi uygulandl. Mikrometrik olyumler okuler mikrometre yardlmlyla ahndl. Resimler Nikon marka ara~tlrma mikroskobunda c;;ekildi. Terminolojik ifadelerin yazlmlllda Nomina anatomica veterinaria (26) ve Nomina histologica veterinaria (27)' dan yararlamldl. Taramah elektron mikroskobik inceleme iyin her gruptan iki farenin dili kullamldl. Bunlar bir buron halinde serum fizyolojikte ylkandl. Hazlrlanan doku omekleri fosfat tamponlu %3'ltik gluteraldehitte (ph:7,3) ilk tespit i~lemine tabi tutuldu. Daha soma aym tamponda ylkanan dil omekleri %1 'lik ozmiyum solusyonunda 37 C' de 1,5 saat stireyle son tespit yapiidl. Bu i~lemden soma dil yiizeyindeki ekstraselluler mukus tabakasml uzakla~tlrmak amaclyla 3 N'lik HCI'de 60 C slcakhkta 20 dakika bekletildi (13, 14). Elde edilen dil omekleri alkol ve amil asetat serilerinden gec;;irilerek 31 C slcakhk 70 bar basmyta 1,5-2 saat stireyle kritik nokta kurutucusunda (critical point dryer) kurutuldu. Kurutulan diller stub lara yapl~tlf1ldl. inceleme oncesinde, stublardaki dil omekleri VG Microtech Polaron SC500 sputter coater cihazlllda 0.05 Torr basmy altmda altm kaplama yapildl. Hazlrlanan numuneler Jeol JSM 5600 marka taramah elektron mikroskopta 5-15 kv arahgmda incelenerek fotograflar alllldl ve degerlendirildi. Bulgular Papilla fungiformis' lerin, dilin list ytiztinde man tar biyiminde ylkllltilar olarak papilla filiformis'ler araslllda daglldlklan goriildu. Dilin ucundan, ogurucu di~ler arasmdaki ylkmhsma kadar olan bolgede yer alan bu papilla'lar, yo gun olarak dilin Uy klsmlllda ve kenarlannda bulunmaktaydl. Sulcus medianus'a paralel simetrik malar ~eklinde bulunan papilla fungiformis'lere bu olukta rastlamlmadl. I~lk mikroskobik bulgular: Papilla fungiformis'ler yok kath yassl bir epitel ile ortuluydu. Papilla'lann tepesindeki epitel. kallllhgl, yanlanndaki ve papilla'lar arasllldaki epitel kallllhgmdan daha inceydi. Yeni doganlarda papilla'mn tepesinin tam ortasmda bir adet tat tomurcugunun (Caliculus gustatorius) belirginle~meye ba~ladlgl ancak bunun tat porus 'una (Porus gustatorius) sahip olmadlgl goriildu (~ekil 1). Papilla'larda porus'u ~ekillenmi~ (olgunla~ml~) tat tomurcuklanna postnatal 2 gunluklerde rastlamldl (~ekil 3). I~lk mikroskobunda tat tomurcuklannda aylk (gustatorik) ve koyu (destek) boyah'iki tip tat tomurcugu hucresi goriildu (~ekil 4). Papilla uzunlugu ve geni~ligi yeni doganlarda slraslyla fj.m ve fj.m iken 15 gtinltiklerde hlzh bir artl~la uzunlukta /lm, geni~likte de

3 66.67 /lm'ye ula~ml~tl. Papilla'nm bir onceki doneme gore uzunlukta %121.25, geni~likte de % arttlgl goriildii ve bu en hlzh artl~ oram olarak dikkati <;:ekti.daha sonraki donemlerde papilla'nm uzunluk ve geni~liginde kiiyiik artl~lann oldugu goriildii ($ekil 2). Papilla'lann postnatal 120 gilnliiklerde ortalama olarak uzunlukta /lm, geni~likte de /lm'ye ula~arak geli~imlerini tamamladlklan tespit edildi (Tablo 1). Sekil giinliiklerin papilla fungiformis'i, yok kath yassl epitel (e), tat tomureugu (t), tat porus'u (kahn ok), aylk (g) ve koyu (inee ok) boyaii hiiereler, epitel yiizeyde zaylf bir keratinizasyon (k). H.E. X 100. Sekil I. Yeni doganlann papilla fungiformis'i ve tepesinde belirginle$meye ba$laml$ bir adet tat tomureugu (t), yok kath yassl epitel (ok), bag doku (b). H.E. X 100. ;::= 140.9! 120 : : :.~100 ~ 80 -~~ ~ 60 E e 40 ~ 20 o o Hayvamn ya~ I (gun) --+- Pap. Uz. -Ill- Pap. Gen. Sekil 2. Papilla fungifonnis uzunluk ve geni~liginin ya~a bagh olarak artl~l. Yeni doganlarda tam olarak olgunla~ml~ tat tomurcugu bulunmadlgmdan olyiim yapllamadl, ancak 15 giinliiklerde tat tomurcugunun ortalama uzunlugu ve geni~ligi maslyla /lm ve /lm olarak tespit edildi. 90 gilnliiklere kadar artl~ gosteren tat tomurcuklanmn bu donemdeki ortalama uzunlugu /lm, geni~ligi ise /lm olarak saptandl ve tat tomurcuklannm geli~imlerini bu di:inemde tamamladlklan gi:iriildii (Tablo 1). Tat tomurcuklannm uzunluk/geni~lik oranlannm arasmda degi~tigi belirlendi. Taramah elektron mikroskobik bulgular: Taramah elektron mikroskobik incelemede yeni doganlann dilinde sulcus medianus belirgindi ve papilla fungiformis' lerin bu sulcus' a paralel simetrik slralar halinde papilla filiformis'ler arasmda yer aldlklan gi:iriildii ($ekil 5). Papilla.'lar yiizeyinden yapllan yiiksek biiyiiltmelerde tat porus'lanna rastlamlmadl. Sekil 3. iki giinliiklerin papilla fungifonnis'inde ilk tat porus'larmm goriilmesi, tat tomureugu (t) ve tat porus'u (ok). H.E. X 200. Sekil 5. Yeni doganlann dilinden gene I bir goniiniim. Dil ueu (a), Median sulcus (m), Papilla fungiformis (Pfu), Papilla vallata (Pva), intennolar ylkmti (i), Papilla filiformis (Pfi), dil k6kii (r).

4 Papilla uzunlugu (Ilm) Papilla geni~ligi(ilm) Tomurcuk uzunlugu (Ilm) Tomurcuk geni~ligi(ilm) H a y v a n 1 n y a ~ I g ii n ) tO.75 8S.2St t t t2.IS t3AS t AOt t t St t t t St S0t tl tO t tO S7tl.OS 38.69t l9t tl.09 29AOt S3t tO S0tO S6t A9t giinliiklerden itibaren papilla'lann tepesinin tam ortasmda bir adet tat porus'u gozlendi. Papilla'lar yiizeyinden yapllan yiiksek biiyiiltmelerde, biiti.in gruplarda epitel hiicrelerin slmrlan, c;ok kiic;iik c;ukur (micropit) ve c;ok kiic;iik C;lkmtI1ar(microridge) gozlendi ($ekil 6,7,8). ~ekil giinliiklerin papilla fungiformis'i. Papilla fungiformis (Pfu), Papilla filiformis (Pfi) ve tat porusu (ok). TartI~ma ~ekil giinliiklerde dil ucundan bir goriiniim. Papilla fungiformis (Pfu), Median sulcus (m), Papilla filiformis (Pfi), tat porus' Ian (ki.iyiik oklar). ~ekil giinliiklerin papilla fungiformis'inden yiiksek bir btiytiltme. Microridge (mr), Micropit (mp) ve tat porus'u (tp). Hamster (23,24), mouse (11,30), maymun ve insan (2), sincap maymunu (12) ve sincapta (6), papilla fungiformis'lerin dilin tist ytizeyinde papilla filifonnis'ler arasmda dagllan mantar bic;iminde C;lkmtIlar olduklan, hamster (24) ile mouse'da (28) dil ucundan oglitiicli di~ler arasma kadar olan bolgede yer aldlklan, yogun olarak dilin ucunda ve yan kenarlannda bulunduklan (2,6,24), papillalann dilin list yiizeyinin ortasmda bulunan oluga paralel olarak yer aldlklan ve bu olukta bulunmadlklan (24,28) bildirilmektedir. <;::ah~madada aym sonuc;lar elde edilmi~tir. Hamster (23,24,31), rat (5) ve mouse'da (25) papilla fungiformis'lerin tepesinin tam ortasmda papilla'nm uzunlugu eksenine paralel bir adet tat tomurcugu bulundugu ve bunlann bir tat porus'uyla aglz bo~luguna ac;lldlgl, oklu kirpi (19) ve keseli slc;anda (18) ise papilla fungiformis' lerin tat tomurcugu ic;ermedigi bildirilmi~tir. <;::ah~ma bulgulan okju kirpi (19) ve keseli Slc;an (18) ic;in yapllan bildirimlerle uyumsuz, digerleri (5,23,24,25,31) ile ise uyumludur.

5 Harada ve ark. (8), yeni dogan ratlarda papilla fungiformis'lerde tat tomurcuklanmn mevcut oldugunu ve bunlardan %14'iinde bir tat porus'u bulundugunu, dogumdan bir hafta soma ise tat tomurcuklannm %80'inin tat porus'lanna sahip oldugunu belirtirken, Diny ve ark. (5), postnatal 3 giinliik ratlarda tat tomurcuklannm yer aldlgml fakat tamamen geli~mi~ tat tomurcuklanna postnatal 5 giinliiklerde rastlamldlgml, Whitehead ve Kachele (32)' de prenatal dtinemde hamster papilla fungiformis tat tomurcugu ve porus'lannm geli~tigini ve postnatal birinci giinde tat porus'larmm eri~kinlerdeki degere ula~tigml, Iwasaki ve ark ise mouse (13) ve Rat (14)'da tat porusunun postnatal 7. giinde gi:iriildiigiinii bildirmi~lerdir. Ara~tIrmada yeni dogan farelerde tat tomurcugu bulunmu~ fakat porus'u te~ekkiil etmi~ tat tomurcuklanna postnatal 2 giinliiklerde rastlanml~tir. Papilla fungiformis'lerin taramah elektron mikroskobik yaplslyla ilgili olarak bu papilla'iann papilla filiformis'ler arasmda dagildlklan (1,6,10,11,17) ve uylanmn papilla filifolmis uylannm a~aglsmda yer aldlklan (17) bildirimleri, yah~mada da tespit edilmi~tir. Papilla fungiformis tat porus'lannm yiizey yaplslyla ilgili olarak Arvidson ve ark. (2) insan ve maymunda biiyiik delikli porus'larda mikrovillus gi:iriildligiinii ve bu mikrovillus'lar arasmda yomak benzeri hiicresel uzantilann yer aldlgml, Iida ve ark. (9) ise mouse, rat ve hamsterde papilla fungiformis tat porus'lannda mikrovillus ve yomak benzeri ylkmtilann gtiriilmedigini bildirmektedirler. <;ah~mada da tat porus'lannda Iida ve ark. (9)'nm bildirimine uygun ~ekilde mikrovillus ve yomak benzeri ylkmtilar gi:izlenmemi~tir. Bazl bildirimler (11,13,14,20), papilla fungiformis'ler yiizeyinden yapllan yiiksek biiyiiltmelerde epitel hiicrelerin slmrlanmn belirgin oldugunu, Iwasaki ve ark. (12) ise papilla fungiformis'ler yiizeyinde epitel hiicrelerin slmrlannm gi:iriilmedigini bildirmektedirler. Ara~tIrma sonuylan Iwasaki ve ark. (l2)'nm bildirimi ile uyumsuz, diger (11,13,14,20) bildirimlerle uyumludur. Papilla fungiformis' lerdeki epitel hiicrelerden yapilan yiiksek biiyiiltmelerde yok kiiyiik ylkmtl (microridge) (9-12,14,20) ve yok kiiyiik yukurlann (micropit) (11,13,14) yer aldlgl ~eklindeki bildirimler yah~mada da tespit edilmi~tir. Sonur; olarak, papilla fungiformis'lerdeki i:ilyiimlerde en hlzh artl~m ilk 15 giinluk di:inemde oldugu, bu di:inemden sonraki artl~m 120. giine kadar yava~ bir hlzla devam ettigi ve porus'u te~ekkiil etmi~ fonksiyonel ilk tat tomurcuguna postnatal 2. giinde rastlandlgl tespit edilmi~tir. <;ah~manm alamndaki bilgi birikimine katklda bulunacagl kanaatine vanlml~tir. 1. Agungpriyono S, Yamado J, Kitamura N, Nisa C, Sigit K, Yamamoto Y. Morphology of the dorsal lingual papillae in the lesser mouse deer, Tragulus javanicus. J Anat 1995; 187: Arvidson K. Scanning electron microscopy of fungiform papillae on the tongue of man and monkey. Acta otolaryngol 1976; 81: Arvidson K, Friberg U. Human taste: response and taste bud number in fungiform papillae. Science 1980; 209: Arvidson K, Cottler-Fox M, Friberg V. Taste buds of the fungiform papillae in Cignomolgus monkey. J Anat 1981; 133: Diny G, Girgin A, Yilmaz S. Ratlarda papilla fungiformis'in prenatal ve postnatal geli~imi. F.D. Saghk Bil. Derg 1995; 9: Emura S, Tamada A, Hoyokowa D, Chen H, Jamali M, Taguchi H, Shoumura S. SEM Study on the dorsal lingual surface of the Flying Squirrel. (Petauirsta leucogenys). Ann Anat 1999; 181: Farbman AI, Mbiene JP. Early development and innervation of taste bud-bearing papillae on the rat tongue. J Camp Neuro11991; 304: Harada S, Yamaguchi K, Kanemaru N, Kasahara Y. Maturation of taste buds on the soft palate of the postnatal rat. Physiol Behav 2000; 68: Iida M, Yoshioka I, Muto H. Taste bud papillae on the retromolar mucosa of the rat, mouse and golden hamster. Acta Anat 1983; 117: Iwasaki S, Miyata K, Kobayashi K. Comparative studies of the dorsal surface of the tongue in three mammalian species by scanning electron microscopy. Acta Anat 1987; 128: Iwasaki S, Miyata K, Kobayashi K. The surface structure of the dorsal epithelium of tongue in the mouse. Acta Anat Nipp 1987; 62: Iwasaki S, Miyata K, Kobayashi K. Scanning electron microscopic study of the dorsal lingual surface of the squirrel monkey. Acta Anat 1988; 132:

6 13. Iwasaki S, Yoshizawa H, Kawahara 1. Study by scanning electron microscopy of the morphogenesis of three types of lingual papilla in the mouse. Acta Anat 1996;!57: Iwasaki S, Yoshizawa H, Kawahara I. Study by scanning electron microscopy of the morphogenesis of three types of lingual papilla in the rat. Anat Rec 1997; 247: Kaufman MH. The Atlas of Mouse Development, San Diego: Academic Press. San Diego. 1992; Kinnamon CJ, Henzler DM, Royer SM. HVEM ultrastructural analysis of mouse fungiform taste buds, cell types and associated synapses. Microsc Res Tech 1993; 26: Kobayashi K. Three-dimensional architecture of connective tissue core of the lingual papillae in the guinea pig. Anat Embryol 1990; 182: Krause WJ, Cutts JH. Morphological observations on the papillae of the opossum tongue. Acta Anat 1982; 113: Kubota. K, Fukuda N, Asakura S. Comparative anatomical and neurohistological observations on the tongue of the porcupine (Hystrix cristata). Anat Rec 1966; 155: Kullaa-Mikkonen A, Sorvori TE. A scanning electron microscopic study of the dorsal surface of the human tongue. Acta Anat 1985; 123: Luna LG. Manuel of Histologic Staining Methods of the Armed Forces Institute of Pathology. Third Ed. Mc. Graw- Hill Book Company. Toronto, London, Miller n, Preslar AJ. Spatial distribution of rat fungiform papillae. Anat Rec 1974; 181: Miller RL, Chaudry AP. Comparative ultrastructural of vallata, foliate and fungiform taste buds of golden Syrian hamster. Acta Anat 1976; 95: Misu etta CM, Goosens KTA, Forinos I, Reacardt LF. Alterions in size, number, and morphology of gustatory papillae and taste buds in BDNF null mutant mice demon strata neurol dependence of developing taste organs. J Comp Neurol 1999; 409: Nomina Anatomica Veterinaria. Fourth ed. Prepared by the International Commitee on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature and Authorized by the eighteenth general Assembly of the World Association of Veterinary Anatomists. Gent Nomina Histologica Veterinaria. Revised by the International Comrnitee on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature and Authorized by the eighteenth general Assembly of the World Association of Veterinary Anatomists. Gent Paulson RE, Hayes TG, Sucheston ME. Scanning electron microscope study of tongue development in the CD-1 mouse fetus. J Cran Gen Dev BioI 1985; 5: Robinson PP, Winkles PA. Quantitative study of fungiform papillae and taste buds on the cat's tongue. Anat Rec 1990; 225: Utiyama C, Watanabe 1, Konig B, Koga LY, Semprini M, Tedesco RC. Scanning electron microscopic study of the dorsal surface of the tongue of calomys callosus mouse. Ann Anat 1995; 177: Whitehead MC, Beeman CS, Kinsella BA. Distribution of taste and general sensory nerve endings in fungiform papillae of the hamster. Am J Anat 1985; 173: Whitehead MC, Kachele DL. Development of fungiform papillae, taste buds and their innervation in the hamster. J Comp Neuro11994; 340: Zahm DS, Munger BL. The innervation of the primate fungiform papilla development, distribution and changes following selective ablation. Brain Res Rev 1985; 9: Miller n, Smith DV. Quantitative taste bud distribution in the hamster. Physiol Behav 1984; 32:

Top 100 Words In The Turkish Language

Top 100 Words In The Turkish Language Top 100 Words In The Turkish Language Hi there, I m so glad that you downloaded the list! If you are a complete beginner, this will be an important first aid in using the Anchor Method to cut to the critical

More information

ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY GUIDELINE FOR ASSOCIATE DEGREES AND UNDERGRADUATE PROGRAMS

ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY GUIDELINE FOR ASSOCIATE DEGREES AND UNDERGRADUATE PROGRAMS Tuition Fee ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY GUIDELINE FOR ASSOCIATE DEGREES AND UNDERGRADUATE PROGRAMS ARTICLE 8 (1) Tuition fees are determined at the beginning of each academic year by the Board of Supervisors.

More information

Uzun süre etkili oksitetrasiklinin sığır anaplasmoslsi üzerine etkisi

Uzun süre etkili oksitetrasiklinin sığır anaplasmoslsi üzerine etkisi A. (J. V,ı. Fak. Derg. 35 (L): ı-5. ) 988 EFFICACY OF LO],;G ACTING OXYTETRACYCLlNE ON BOVINE ANAPLASMOSIS Mehmet Besim Özlem ı Zafer Karaer 2 Hasan Eren 4 Kemal ırmak s Kürşat Turgut 3 Abduııah İnci 4

More information

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY WEEK n. 1 (14-18 October) CdS 8206 MEDICINA VETERINARIA (Classe LM-42) TIMETABLE LESSONS AND PRACTICES - A.Y. 2013/2014 Timetable lessons 1st year 1st semester The lectures of the first year work in "Aula

More information

Determining Scientific Performance of Some of Laboratory Animal Journals in Veterinary Science with the Ethical Approach

Determining Scientific Performance of Some of Laboratory Animal Journals in Veterinary Science with the Ethical Approach Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (1): 83-87, 2011 DOI:10.9775/kvfd.2010.2429 RESEARCH ARTICLE Determining Scientific Performance of Some of Laboratory Animal Journals in Veterinary Science with the Ethical

More information

ARAŞTIRMA. Smoking Prevalence and Quit Rates in Edirne. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2009: 23 (1): 25-29 http://www.fusabil.org

ARAŞTIRMA. Smoking Prevalence and Quit Rates in Edirne. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2009: 23 (1): 25-29 http://www.fusabil.org ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2009: 23 (1): 25-29 http://www.fusabil.org Celal KARLIKAYA 1 Serol DEVECİ 2 Galip EKUKLU 3 1 Trakya Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, TÜRKİYE 2 Celal

More information

Yurtdisi Egitim Basvuru Formu

Yurtdisi Egitim Basvuru Formu Yurtdisi Egitim Basvuru Formu Isim (Pasaportunuzda yazdigi gibi) Given name(s) (as shown in your passport) Soyadi (Pasapurtunuzda yazdigi gibi) Family name (as shown in your passport) Ikinci bir adiniz

More information

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanınız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

More information

KATI ATIK YÖNETĐMĐNDEN ÖRNEKLER; ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ, FATĐH BELEDĐYESĐ VE FATĐH ÜNĐVERSĐTESĐ

KATI ATIK YÖNETĐMĐNDEN ÖRNEKLER; ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ, FATĐH BELEDĐYESĐ VE FATĐH ÜNĐVERSĐTESĐ KATI ATIK YÖNETĐMĐNDEN ÖRNEKLER; ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ, FATĐH BELEDĐYESĐ VE FATĐH ÜNĐVERSĐTESĐ CASE STUDY OF SOLID WASTE MANAGEMENT FOR ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY, FATIH MUNICIPALITY AND

More information

A DICHOTIC LISTENING TEST ON VOICELESS th /Θ/ PHONEME PERCEPTION

A DICHOTIC LISTENING TEST ON VOICELESS th /Θ/ PHONEME PERCEPTION A DICHOTIC LISTENING TEST ON VOICELESS th /Θ/ PHONEME PERCEPTION Titreşimsiz th /θ/ Sesbiriminin Algılanması Üzerine Eşzamanlı Dinleme Testi Yrd. Doç. Dr. Güven MENGÜ* ÖZ Bu durum çalışmasında eşzamanlı

More information

CAN WE USE SECOND LIFE FOR LANGUAGE LEARNING AND INSTRUCTION?

CAN WE USE SECOND LIFE FOR LANGUAGE LEARNING AND INSTRUCTION? CAN WE USE SECOND LIFE FOR LANGUAGE LEARNING AND INSTRUCTION? Yavuz Samur Abstract Over the last few years there has been an increased interest in Multi-User Virtual Environments (MUVEs), or virtual worlds,

More information

AN APPLICATION OF THE DOLLAR AND GOLD PRICES IN TURKEY WITH MULTIVARIABLE SETAR MODEL

AN APPLICATION OF THE DOLLAR AND GOLD PRICES IN TURKEY WITH MULTIVARIABLE SETAR MODEL ÇOK DEĞİŞKENLİ SETAR MODELİ İLE TÜRKİYE DE DOLAR VE ALTIN FİYATLARINA DAİR BİR UYGULAMA Dr. Ümran M. KAHRAMAN Necmettin Erbakan Üniversitesi uteksen@gmail.com Öznur AYDINER Kırklareli Üniversitesi ozaydiner@hotmail.com

More information

Doğu Çamur Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 etemgurel@gmail.com 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey

Doğu Çamur Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 etemgurel@gmail.com 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 2A0059 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Ali Etem Gürel Received: January 2010 Doğu Çamur Accepted: July

More information

LOCKING PLATES KÝLÝTLÝ PLAKLAR VE VÝDA SÝSTEMLERÝ SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER LOCKING PLATES Introduction 2 Giriþ Locking Plates

More information

LANGUAGE LEVEL AWARENESS OF TRAINEES IN TEFL MICROTEACHINGS: A CASE STUDY

LANGUAGE LEVEL AWARENESS OF TRAINEES IN TEFL MICROTEACHINGS: A CASE STUDY ISSN: 2342-0251 Volume 2/2 Summer 2014 p. 30/37 LANGUAGE LEVEL AWARENESS OF TRAINEES IN TEFL MICROTEACHINGS: A CASE STUDY İngilizce Öğretmen Adaylarının Mikro-Öğretimlerde Dil Düzeyi Farkındalığı: Bir

More information

Biology of Taste Buds and the Clinical Problem of Taste Loss

Biology of Taste Buds and the Clinical Problem of Taste Loss 70 THE ANATOMICAL RECORD (NEW ANAT.) FEATURE ARTICLE Biology of Taste Buds and the Clinical Problem of Taste Loss GINA M. NELSON Taste buds are the anatomical structures that mediate the sense of taste.

More information

AGE, EMPLOYMENT AND EDUCATIONAL REFORM: AN ALTERNATIVE VIEW OF UNEMPLOYMENT IN TURKEY

AGE, EMPLOYMENT AND EDUCATIONAL REFORM: AN ALTERNATIVE VIEW OF UNEMPLOYMENT IN TURKEY Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 66, No. 4, 2011, s. 21-31 AGE, EMPLOYMENT AND EDUCATIONAL REFORM: AN ALTERNATIVE VIEW OF UNEMPLOYMENT IN TURKEY Dr. Nevin Çavuşoğlu Philip Heap Dr. Robert Horn James

More information

THE TURKISH DEMAND FOR FOOD * ABSTRACT

THE TURKISH DEMAND FOR FOOD * ABSTRACT - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 2111-2118, ANKARA-TURKEY THE TURKISH DEMAND FOR FOOD * Mehmet Arif ŞAHİNLİ ** ABSTRACT The main objective of

More information

Conjunctival impression cytology and correlation with vitamin a levels in children with Down Syndrome*

Conjunctival impression cytology and correlation with vitamin a levels in children with Down Syndrome* doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.121 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Histoloji Conjunctival impression cytology and correlation with vitamin a levels in children with Down Syndrome* Sevda SÖKER (*), Yusuf

More information

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİNE İLİŞKİN DAVRANIŞLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİNE İLİŞKİN DAVRANIŞLARI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0013 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

More information

Anatomical Structure of the Syrinx in the Mallard (Anas platyrhynchos)

Anatomical Structure of the Syrinx in the Mallard (Anas platyrhynchos) Anatomical Structure of the Syrinx in the Mallard (Anas platyrhynchos) Bestami YILMAZ 1*, Rahşan YILMAZ 2, İlker ARICAN 3, Hüseyin YILDIZ 3 1 Harran University, Faculty of Veterinary Medicine, Department

More information

Dual-Band Dual-Polarized MIMO Antenna Design for GSM Application

Dual-Band Dual-Polarized MIMO Antenna Design for GSM Application Dual-Band Dual-Polarized MIMO Antenna Design for GSM Application 1 Sibel Ünaldı, * 2 Sibel Çimen and * 2 Gonca Çakır 1 Faculty of Engineering, Department of Electrical and Electronics Engineering Bilecik

More information

D iscovering: Healing. and. Michigan s Ambitious MSTP Grads Bridge the Clinic and the Laboratory. Winter 2001

D iscovering: Healing. and. Michigan s Ambitious MSTP Grads Bridge the Clinic and the Laboratory. Winter 2001 at M I C H I G A N Winter 2001 A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN MEDICAL SCHOOL Healing and D iscovering: Michigan s Ambitious MSTP Grads Bridge the Clinic and the Laboratory After 30 Years of

More information

Evaluation of the analytical performance of Roche immunoturbidimetric immunoglobulin assays and comparing to Dade Behring immunonephelometer

Evaluation of the analytical performance of Roche immunoturbidimetric immunoglobulin assays and comparing to Dade Behring immunonephelometer JCEI / 2014; 5 (3): 362-367 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0420 ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Evaluation of the analytical performance of Roche

More information

Clitoral length in female newborns: a new approach to the assessment of clitoromegaly

Clitoral length in female newborns: a new approach to the assessment of clitoromegaly Original Article H. A. KUTLU, F. AKBIYIK Turk J Med Sci 2011; 41 (3): 495-499 TÜBİTAK E-mail: medsci@tubitak.gov.tr doi:10.3906/sag-1006-907 Clitoral length in female newborns: a new approach to the assessment

More information

AN ANALYSIS OF CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF SIX-YEAR OLD CHILDREN WHO RECEIVED COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION AND WHO DID NOT *

AN ANALYSIS OF CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF SIX-YEAR OLD CHILDREN WHO RECEIVED COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION AND WHO DID NOT * AN ANALYSIS OF CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF SIX-YEAR OLD CHILDREN WHO RECEIVED COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION AND WHO DID NOT * BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULANAN VE UYGULANMAYAN ALTI YAŞ GRUBUNDAKİ

More information

Investigating of Water Practices and Savings in Istanbul by Means of GIS

Investigating of Water Practices and Savings in Istanbul by Means of GIS Dursun Zafer SEKER, Nuket SIVRI, Erdem OZER, Emin Yahya MENTESE and Ismail KARA, Turkey Keywords: GIS, conscious level, water culture, Istanbul. SUMMARY Over population, pollution, deforestation and natural

More information

Maturation Rate of Cattle Oocytes in Different Quality

Maturation Rate of Cattle Oocytes in Different Quality Harran Üniv Vet Fak Derg, 4(1) 10-14; 2015 Araştırma Makalesi Maturation Rate of Cattle Oocytes in Different Quality Ömer KORKMAZ 1 *, Şükrü KÜPLÜLÜ 2, Birten EMRE 1, Abuzer K. ZONTURLU 1, Deniz KORKMAZ

More information

14 Taste. 14 The Nature of Taste. Vocabulary conventions. Systems of taste classification. Odor Perceived through the orthonasal pathway

14 Taste. 14 The Nature of Taste. Vocabulary conventions. Systems of taste classification. Odor Perceived through the orthonasal pathway Taste Taste Some definitions --- again 4 basic tastes anatomy and physiology coding of taste quality genetic variation in taste experience the pleasures of taste The Nature of Taste Vocabulary conventions

More information

An Evaluation of the School Experience l Course Taken by First Year Students at the ELT Department of Gazi Faculty of Education

An Evaluation of the School Experience l Course Taken by First Year Students at the ELT Department of Gazi Faculty of Education G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 3 (2001) 85-99 An Evaluation of the School Experience l Course Taken by First Year Students at the ELT Department of Gazi Faculty of Education Paşa Tevfik

More information

The normal duration of a four-year undergraduate program at METU is eight semesters.

The normal duration of a four-year undergraduate program at METU is eight semesters. 1. What is the duration of the undergraduate program? The normal duration of a four-year undergraduate program at METU is eight semesters. 2. Should I attend the classes? Students must attend classes,

More information

A CONCISE EXAMINATION OF THE ARTIFICIAL BATTLE BETWEEN NATIVE AND NON-NATIVE SPEAKER TEACHERS OF ENGLISH IN TURKEY

A CONCISE EXAMINATION OF THE ARTIFICIAL BATTLE BETWEEN NATIVE AND NON-NATIVE SPEAKER TEACHERS OF ENGLISH IN TURKEY Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 371-376 A CONCISE EXAMINATION OF THE ARTIFICIAL BATTLE BETWEEN NATIVE AND NON-NATIVE SPEAKER TEACHERS OF ENGLISH IN TURKEY Servet CELIK Indiana University,

More information

DlcLE TIP DERGiSI (JOURNAL OF MEDIcAL SCHOOL) C:27 S:1 2000 THE QUALITY OF LIFE STATUS OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND OSTEOARTHRITIS

DlcLE TIP DERGiSI (JOURNAL OF MEDIcAL SCHOOL) C:27 S:1 2000 THE QUALITY OF LIFE STATUS OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND OSTEOARTHRITIS DlcLE TIP DERGiSI (JOURNAL OF MEDIcAL SCHOOL) C:27 S:1 2000 THE QUALITY OF LIFE STATUS OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND OSTEOARTHRITIS Yrd.Do~.Dr. AIi GDR 1 Yrd.Do~.Dr. Kemal NAS 2 Yrd.Do~.Dr.

More information

Editör ve Hakemler Nelere Dikkat Eder? Prof. Dr. Süleyman Kaplan Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Editör ve Hakemler Nelere Dikkat Eder? Prof. Dr. Süleyman Kaplan Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Editör ve Hakemler Nelere Dikkat Eder? Prof. Dr. Süleyman Kaplan Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yazının hangi özellikleri editör ve hakemler için önemlidir:

More information

Structural and Mechanical Characterization of Melt-blown and Carded-hydroentangled Nonwoven Fabrics

Structural and Mechanical Characterization of Melt-blown and Carded-hydroentangled Nonwoven Fabrics Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2011 (11-17) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 2, 2011 (11-17) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

More information

SELENYUM VERiLEN FARELERDE KAN VE DOKULARDAKi SELENYUM DOZEYLERiNiN BELiRLENMESi

SELENYUM VERiLEN FARELERDE KAN VE DOKULARDAKi SELENYUM DOZEYLERiNiN BELiRLENMESi Vel. Bi!. Ocr!:. (2000), 16. 2 : 27-32 SELENYUM VERiLEN FARELERDE KAN VE DOKULARDAKi SELENYUM DOZEYLERiNiN BELiRLENMESi Ibrahim Pirin9ci 10 Ahmet Ate~~ahin 1 Izzet Karahan 1 Irian Demirba~l The Determination

More information

ERASMUS+ OUTGOING STUDENT MOBILITY 2015 2016 ORIENTATION PROGRAM IAU ERASMUS+ OFFICE

ERASMUS+ OUTGOING STUDENT MOBILITY 2015 2016 ORIENTATION PROGRAM IAU ERASMUS+ OFFICE ERASMUS+ OUTGOING STUDENT MOBILITY 2015 2016 ORIENTATION PROGRAM IAU ERASMUS+ OFFICE İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY ONLINE APPOINTMENT SYSTEM THINGS TO DO DURING THE ERASMUS+ STUDY BEFORE THE MOBILITY *Partner

More information

NEW SECOND GENERATION CURRENT CONVEYOR-BASED CURRENT-MODE FIRST ORDER ALL-PASS FILTER AND QUADRATURE OSCILLATOR

NEW SECOND GENERATION CURRENT CONVEYOR-BASED CURRENT-MODE FIRST ORDER ALL-PASS FILTER AND QUADRATURE OSCILLATOR İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi ıl: 6 Sayı: Bahar 007/ s.9-7 NEW SECOND GENERATION CURRENT CONVEOR-BASED CURRENT-MODE FIRST ORDER ALL-PASS FILTER AND QUADRATURE OSCILLATOR Mahmut ÜN

More information

MEVLANA DEGi$iM PROGRAMI PROTOKOLU MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA DEGi$iM PROGRAMI PROTOKOLU MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEGi$iM PROGRAMI PROTOKOLU MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, a agida imzalari bulunan yiiksekogretim kurumlari olarak, kurumlarimiz arasinda Mevlana Degi$im Programi kapsammda i$birligi

More information

Traditional Teaching Supported by Computer- Assisted Learning for Macroscopic Anatomy

Traditional Teaching Supported by Computer- Assisted Learning for Macroscopic Anatomy THE ANATOMICAL RECORD (PART B: NEW ANAT.) 278B:18 22, 2004 EDUCATION NOTE Traditional Teaching Supported by Computer- Assisted Learning for Macroscopic Anatomy RODRIGO E. ELIZONDO-OMAÑA,* JESÚS ALBERTO

More information

THERAPEUTIC EFFECT OF L-ARGININ ON INDUCED CORROSIVE ESOPHAGEAL BURNS IN THE RATS

THERAPEUTIC EFFECT OF L-ARGININ ON INDUCED CORROSIVE ESOPHAGEAL BURNS IN THE RATS THERAPEUTIC EFFECT OF L-ARGININ ON INDUCED CORROSIVE ESOPHAGEAL BURNS IN THE RATS Yavuz Y.*, Sözüer E.**, Yürümez Y.*, Avsaro ullar L.***, kizceli.***, Canöz Ö.****, * Afyon Kocatepe University of Medical

More information

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013)

Excel Invoice Format. SupplierWebsite - Excel Invoice Upload. Data Element Definition UCLA Supplier website (Rev. July 9, 2013) Excel Invoice Format Excel Column Name Cell Format Notes Campus* Supplier Number* Invoice Number* Order Number* Invoice Date* Total Invoice Amount* Total Sales Tax Amount* Discount Amount Discount Percent

More information

ADAPTATION OF PARALLEL VIRTUAL MACHINES MECHANISMS TO PARALLEL SYSTEMS

ADAPTATION OF PARALLEL VIRTUAL MACHINES MECHANISMS TO PARALLEL SYSTEMS PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2001 : 7 : 2 : 229-233

More information

USE OF PHASE CHANGE MATERIAL (PCM) FOR FROST PREVENTION IN A MODEL GREENHOUSE

USE OF PHASE CHANGE MATERIAL (PCM) FOR FROST PREVENTION IN A MODEL GREENHOUSE PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1997 : 3 : 2 : 359-363

More information

NEOVASKOLER GLOKOMLU OLGULARDA AHMED GLOKOM VALFiMPLANTASYONU

NEOVASKOLER GLOKOMLU OLGULARDA AHMED GLOKOM VALFiMPLANTASYONU DicLE TIP DERGiSI (JOURNAL OF MEDIcAL SCHOOL) C:27 S:1 2000 NEOVASKOLER GLOKOMLU OLGULARDA AHMED GLOKOM VALFiMPLANTASYONU Yrd.Do~.Dr. Kaan ONLO 1 Dr. ihsan f;af;a 3 Do~.Dr. Ahmet AKSONGER 2 Dr. Kubilay

More information

Penile urethral diverticulum in a kid

Penile urethral diverticulum in a kid Penile urethral diverticulum in a kid M. Doğa TEMİZSOYLU and Sırrı AVKİ* *Department of Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, Akdeniz University, Burdur. Summary: A 16-day-old, male, crossbred kid was

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Requirements: In this section, students are expected to demonstrate knowledge of the intricacies of English language structures and vocabulary by

Requirements: In this section, students are expected to demonstrate knowledge of the intricacies of English language structures and vocabulary by ING 160 Dersinin Yeterlik Sınavı ING 160 dersinin Yeterlik Sınavı, meslek olarak yabancı dil alanlarından birini seçerek üniversitemizin eğitim dili tamamen İngilizce olan bölümlerine kayıt yaptırmış olan

More information

CURRICULUM VITAE DONNA C. HERMEY. Ph.D. (Anatomy and Cell Biology) June 1994 Temple University School of Medicine Philadelphia, PA

CURRICULUM VITAE DONNA C. HERMEY. Ph.D. (Anatomy and Cell Biology) June 1994 Temple University School of Medicine Philadelphia, PA CURRICULUM VITAE DONNA C. HERMEY EDUCATION: B.S. (Biology) May 1988 Muhlenberg College Allentown, PA PROFESSIONAL POSITIONS: Ph.D. (Anatomy and Cell Biology) June 1994 Temple University School of Medicine

More information

The use of Web Pages as a Health Communication Tool in Private and Public Hospitals

The use of Web Pages as a Health Communication Tool in Private and Public Hospitals MÜSBED 2012;2(1):14-19 Araştırma / Original Paper The use of Web Pages as a Health Communication Tool in Private and Public Hospitals Leyla Köksal, Gonca Mumcu, Nur Şişman, Ramazan Özgür Çatar, Haydar

More information

ANATOMY AND PHYSIOLOGY I (BIO 2311) SYLLABUS

ANATOMY AND PHYSIOLOGY I (BIO 2311) SYLLABUS ANATOMY AND PHYSIOLOGY I (BIO 2311) SYLLABUS NEW YORK CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY The City University Of New York School of Arts and Sciences Department of Biological Sciences Course Information Course

More information

(From the Department of Anatomy, Harvard Medical School, Boston)

(From the Department of Anatomy, Harvard Medical School, Boston) THE FINE STRUCTURE OF THE ELECTRIC ORGAN OF THE ELECTRIC EEL AND TORPEDO RAY* PRELIMINARY COMMUNICATION BY JOHN H. LUFT, M.D. (From the Department of Anatomy, Harvard Medical School, Boston) PLATE 76 Electric

More information

Design Department, Akdeniz University, Serik- Antalya, 07500 Turkey

Design Department, Akdeniz University, Serik- Antalya, 07500 Turkey İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ İnönü University Journal of Art and Design ISSN: 1309-9876 E-ISSN: 1309-9884 Cilt/Vol. 3 Sayı/No.7 (2013): 55-59 ANALYSIS OF CONTRIBUTION OF VERTICAL GARDENS

More information

Chin J Contemp Pediatr. HIBD 12 h 72 h IGF21 IGF21 120h, IGF21 mrna

Chin J Contemp Pediatr. HIBD 12 h 72 h IGF21 IGF21 120h, IGF21 mrna 6 6 2004 12 21 ( IGF21) IGF21 IGF21,,, (,200032) [ ] 21 ( IGF21), IGF21 IGF21 IGF21, IGF21 IGF21 ( HIBD) IGF21 IGF21 mrna, IGF21 HIBD IGF2 1 IGF21 HIBD, HIBD IGF21 IGF21, IGF21 HIBD 12 h 72 h IGF21 IGF21

More information

Görüşler / Opinion Papers

Görüşler / Opinion Papers Görüşler / Opinion Papers Tendency towards the Self-citation among Journals in Iran and Turkey İran ve Türkiye Dergilerinde Kendine Atıf Yapma Eğilimleri Mohammad Hossein Biglu * Abstract This paper investigates

More information

HAND IN HAND WITH EMOTIONS : A SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING PROGRAM FOR EFL STUDENTS

HAND IN HAND WITH EMOTIONS : A SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING PROGRAM FOR EFL STUDENTS HAND IN HAND WITH EMOTIONS : A SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING PROGRAM FOR EFL STUDENTS Dr. Seden TUYAN Çukurova University, YADİM sedener@yahoo.com Semra SADIK Çukurova University, International Office

More information

DÜZ KANATLI KARE TAVAN ANEMOSTAD (BSCD) FLAT BLADE SQUARE CEILING DIFFUSER

DÜZ KANATLI KARE TAVAN ANEMOSTAD (BSCD) FLAT BLADE SQUARE CEILING DIFFUSER ÜZ KANATLI KARE TAVAN ANEMOSTA (BSC) FLAT BLAE SQUARE CEILING IFFUSER üz Kanatlý Kare Tavan Anemostad Sipariþ Kodu Flat Blade Square Ceiling iffuser Order Code Model: BSC : Kare tavan anemostad, sabit

More information

RESEARCH NOTES IN ECONOMICS

RESEARCH NOTES IN ECONOMICS RESEARCH NOTES IN ECONOMICS How Different are the Factors Affecting the Credit Ratings of Developed and Emerging Countries? Doruk Küçüksaraç Murat Duran Abstract: The credit rating agencies have been criticized

More information

Development of a Computer Controlled Automated PCB Machine. Bilgisayar Kontrollü Otomatik Otomatik PCB Makinesinin Gelişimi

Development of a Computer Controlled Automated PCB Machine. Bilgisayar Kontrollü Otomatik Otomatik PCB Makinesinin Gelişimi Development of a Computer Controlled Automated PCB Machine Metin Salihmuhsin, Sabit Baba, Ahmet Serdar Yılmaz, Mustafa Sekkeli Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,

More information

Histomorphology of the Spleen in the Fox (Vulpes bengalensis)

Histomorphology of the Spleen in the Fox (Vulpes bengalensis) Short Communication Histomorphology of the Spleen in the Fox (Vulpes bengalensis) Firdous, A.D. 1 Maya, S. 2 and Ashok.N Department of Veterinary Anatomy and Histology,College of Veterinary and Animal

More information

Düz Kanatlý Kare Tavan Anemostad

Düz Kanatlý Kare Tavan Anemostad Düz Kanatlý Kare Tavan Anemostad Flat Blade Square Ceiling Diffuser DÜZ KANATLI KARE TAVAN ANEMOSTAD (BSCD) FLAT BLADE SQUARE CEILING DIFFUSER Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj

More information

VINC I 80 WALL FORM VINC I 80 WALL FORMWORK

VINC I 80 WALL FORM VINC I 80 WALL FORMWORK VINC I 80 WALL FORM VINC I 80 WALL FORMWORK VINC I is a steel frame formwork system composed of high strength rectangular tube profiles, which could be easily combined with TAMON 80 panel locks. The steel

More information

PRODUCT CATALOG. Cabin Equipments

PRODUCT CATALOG. Cabin Equipments 2016 PRODUCT CATALOG ÖNSÖZ 1962 yılında torna ve kaynak atölyesi olarak yola çıktık. İçimizde hep aynı hedefe ulaşmanın azmi vardı. 1978 yılında çok zor şartlarda Türkiye'de bir ilke imza atarak universal

More information

ISSN : 1308-7231 saykut@bitliseren.edu.tr 2010 www.newwsa.com Bitlis-Turkey DESIGN AND MANUFACTURING OF A NEW TYPE CAR DOOR HANDLE

ISSN : 1308-7231 saykut@bitliseren.edu.tr 2010 www.newwsa.com Bitlis-Turkey DESIGN AND MANUFACTURING OF A NEW TYPE CAR DOOR HANDLE ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 2A0048 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: September 2009 Accepted: March 2010 Şeref Aykut Series

More information

Anatomy PHL 212. By Dr Tajdar Husain Khan

Anatomy PHL 212. By Dr Tajdar Husain Khan Anatomy PHL 212 By Dr Tajdar Husain Khan Overview of Anatomy Anatomy(from the Greek word anatome,"dissection") is a branch of natural science dealing with the structural organization of living things The

More information

Depreme Karşı Koruma: Temel İzolasyonu. P. Gülkan, ODTÜ

Depreme Karşı Koruma: Temel İzolasyonu. P. Gülkan, ODTÜ Depreme Karşı Koruma: Temel İzolasyonu P. Gülkan, ODTÜ Konuşmanın amaçları Deprem izolasyonu sistemlerinin sağladığı avantajları anlatmak Deprem izolasyon sistem tipleri hakkında bilgi vermek Türkiye deki

More information

Tablo 1. Ortak Yüksek Lisans Programı Zorunlu ve Seçmeli Ders Adları, Kredileri ve Dönemleri

Tablo 1. Ortak Yüksek Lisans Programı Zorunlu ve Seçmeli Ders Adları, Kredileri ve Dönemleri Tezli yüksek lisans programı, 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, enstitü anabilim dalı başkanlığının öngördüğü en az yedi adet ve en çok on ders (zorunlu ve seçmeli dersler), uzmanlık alan dersi ile

More information

{edogan, tafacan, obasol, edemircan, ikaraaslan, ezaim}@aselsan.com.tr

{edogan, tafacan, obasol, edemircan, ikaraaslan, ezaim}@aselsan.com.tr {edogan, tafacan, obasol, edemircan, ikaraaslan, ezaim}@aselsan.com.tr Özet. / em mimari sürdürülebilirlik, test edilebilirlik,, ve güvenilirlik kalite Anahtar Kelimeler: Kalite Ölç özellikleri Sist risi

More information

THE EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE ON STOCK RETURNS: AN EVALUATION IN TERMS OF COMPANIES IN ISE CORPORATE GOVERNANCE INDEX

THE EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE ON STOCK RETURNS: AN EVALUATION IN TERMS OF COMPANIES IN ISE CORPORATE GOVERNANCE INDEX ÖZET 1 ve sonra atistiksel analiz sonucu Anahtar Kelimeler: Endeksi. THE EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE ON STOCK RETURNS: AN EVALUATION IN TERMS OF COMPANIES IN ISE CORPORATE GOVERNANCE INDEX ABSTRACT

More information

Optimum Cycle Time Prediction for Signalized Intersections at Baghdad City

Optimum Cycle Time Prediction for Signalized Intersections at Baghdad City Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 9 (2012), No. 2, 149 166 Optimum Cycle Time Prediction for Signalized Intersections at Baghdad City Mehdi I. Al-Kubaisi Civil Engineering Department,

More information

Effect of Time Interval between the Traffic Case and Alcohol Test on the Legal Blood Alcohol Limit in Traffic Accidents

Effect of Time Interval between the Traffic Case and Alcohol Test on the Legal Blood Alcohol Limit in Traffic Accidents Ankara Ecz. Fak. Der. J. Fac. Pharm. Ankara 24,2 (1995) 24,2 (1995) Effect of Time Interval between the Traffic Case and Alcohol Test on the Legal Blood Alcohol Limit in Traffic Accidents Trafik Kazalarında

More information

Appendix A1: Sample Front Cover and Spine

Appendix A1: Sample Front Cover and Spine Appendix A1: Sample Front Cover and Spine ANSWERING THAT PROVERBIAL QUESTION: HOW MUCH LONGER WILL YOU BE IN SCHOOL? A Master s Thesis by UMUT SAĞLIKLI Department of... İhsan Doğramacı Bilkent University

More information

TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY AND ECONOMIC GROWTH

TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY AND ECONOMIC GROWTH İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:8 Sayı:15 Bahar 2009 s.49-56 TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY AND ECONOMIC GROWTH Mehmet ADAK * ABSTRACT The causality between TFP (Total Factor Productivity)

More information

Digestive System Digestive Tract

Digestive System Digestive Tract Digestive System Digestive Tract Dept. of Histology and Embryology 周 莉 教 授 Introduction of digestive system * a long tube extending from the mouth to the anus, and associated with glands. * its main function:

More information

Caliber spectrum analysis of the trigeminal nerve root and its mandibular division

Caliber spectrum analysis of the trigeminal nerve root and its mandibular division University of Nebraska Medical Center DigitalCommons@UNMC MD Theses College of Medicine 5-1-1969 Caliber spectrum analysis of the trigeminal nerve root and its mandibular division John D. Klarich University

More information

2015 FÝYAT LÝSTESÝ PRICE LIST RAF ALTLARI / SHELF BRACKETS YAYLI MENTEÞELER / DOUBLE ACTING SPRING HINGES GÖNYELER / CORNER BRACKETS PÝTONLAR / EYE SCREWS HALKALI VÝDA VE CÝVATALAR / RING SCREWS AND BOLTS

More information

PERFORMANCE ANALYSIS ON STUDENTS GPAs AND COURSE AVERAGES USING DATAMINING TECHNIQUES

PERFORMANCE ANALYSIS ON STUDENTS GPAs AND COURSE AVERAGES USING DATAMINING TECHNIQUES Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2012 Cilt: VII Sayı: I PERFORMANCE ANALYSIS ON STUDENTS GPAs AND COURSE AVERAGES USING DATAMINING TECHNIQUES Osman GÜRSOY 1 Mehmet Akif YAMAN 2 Emine YAMAN 3 Abstract:

More information

SILA Sistema Integrato di Laboratori per l Ambiente. CENTRE FOR MICROSCOPY AND MICROANALYSIS Scientific coordinator: Prof.ssa Rosanna De Rosa

SILA Sistema Integrato di Laboratori per l Ambiente. CENTRE FOR MICROSCOPY AND MICROANALYSIS Scientific coordinator: Prof.ssa Rosanna De Rosa CENTRE FOR MICROSCOPY AND MICROANALYSIS Scientific coordinator: Prof.ssa Rosanna De Rosa 0 The Centre for Microscopy and Microanalysis (CM2) is an interdisciplinary service centre, a comprehensive suite

More information

Tooth tissue and organ regeneration using stem cells. Research Institute for Science and Technology, Tokyo University of Science, Chiba, Japan

Tooth tissue and organ regeneration using stem cells. Research Institute for Science and Technology, Tokyo University of Science, Chiba, Japan 29 Special Issue: Mesenchymal Stem Cells Mini Review Tooth tissue and organ regeneration using stem cells Kentaro Ishida 1), Masamitsu Oshima 1) 1, 2, 3, ) and Takashi Tsuji 1) Research Institute for Science

More information

STRUCTURAL QUALITY IN PRESCHOOLS: ENVIRONMENTAL INDICATORS OKUL ÖNCESI EĞITIMDE YAPISAL KALITE : CEVRESEL GÖSTERGELER.

STRUCTURAL QUALITY IN PRESCHOOLS: ENVIRONMENTAL INDICATORS OKUL ÖNCESI EĞITIMDE YAPISAL KALITE : CEVRESEL GÖSTERGELER. 128 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2014 2(1(ÖZEL)), 128-134 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 STRUCTURAL QUALITY IN PRESCHOOLS: ENVIRONMENTAL INDICATORS OKUL ÖNCESI EĞITIMDE YAPISAL KALITE

More information

REDEFINITION OF ARCHITECTURAL REPRESENTATION IN THE COMPUTATIONAL DESIGN ENVIRONMENT: NUMERIC REPRESENTATION

REDEFINITION OF ARCHITECTURAL REPRESENTATION IN THE COMPUTATIONAL DESIGN ENVIRONMENT: NUMERIC REPRESENTATION NUMERIC METU JFA 2011/1 REPRESENTATION DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2011.1.6 2011/1 99 (28:1) 99-107 REDEFINITION OF ARCHITECTURAL REPRESENTATION IN THE COMPUTATIONAL DESIGN ENVIRONMENT: NUMERIC REPRESENTATION

More information

Electrocution-related mortality: a review of 351 deaths by low-voltage electrical current

Electrocution-related mortality: a review of 351 deaths by low-voltage electrical current Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Original Article Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2;6 (2):39-43 Klinik Çalışma Electrocution-related mortality: a review of 35 deaths by low-voltage electrical

More information

Histologic comparison of biologic width around teeth versus implants: The effect on bone preservation

Histologic comparison of biologic width around teeth versus implants: The effect on bone preservation Clinical Histologic comparison of biologic width around teeth versus implants: The effect on bone preservation Kazuto Makigusa 1 Abstract Histological analysis of the biological width surrounding primate

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

An Efficient Hybrid MoM/FEM Method for Analyzing the Enclosures With Apertures Açıklıklı Kutuların Analizinde Etkin Bir Hibrid MoM/FEM Yöntemi

An Efficient Hybrid MoM/FEM Method for Analyzing the Enclosures With Apertures Açıklıklı Kutuların Analizinde Etkin Bir Hibrid MoM/FEM Yöntemi Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 3, 2011, Sayfa 117-122 An Efficient Hybrid MoM/FEM Method for Analyzing the Enclosures With Apertures Açıklıklı Kutuların Analizinde Etkin

More information

THE ROLE OF PROMOTION ON MARKETING IN TURKISH DRUG INDUSTRY

THE ROLE OF PROMOTION ON MARKETING IN TURKISH DRUG INDUSTRY THE ROLE OF PROMOTION ON MARKETING IN TURKISH DRUG INDUSTRY Emrah Bilgener, Erifl Asil, Gülbin Özçelikay * Ankara University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy Management, 06100 Tando an, Ankara

More information

Açıklamalar. *** Fiber-Optik Kablo uzunluğu 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında alternatif işletmecilerin verilerini de kapsamaktadır.

Açıklamalar. *** Fiber-Optik Kablo uzunluğu 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında alternatif işletmecilerin verilerini de kapsamaktadır. Önsöz Elektronik Haberleşme Sektörü'nün ülkemiz için öneminin her geçen gün artması ve elektronik haberleşme hizmetlerinin ülkemizde yaşayan tüm bireylere nüfuz etmesi de dikkate alınarak, Sektörde faaliyet

More information

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Applied Sciences and Engineering Cilt/Vol.: 13-Sayı/No: 2 : 121-126 (2012) ARAŞTIRMA MAKALESİ /

More information

The Effects of Graphic Organizers on Reading Comprehension Achievement of EFL Learners

The Effects of Graphic Organizers on Reading Comprehension Achievement of EFL Learners Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32 (Temmuz 2012/II), ss. 37-45 The Effects of Graphic Organizers on Reading Comprehension Achievement of EFL Learners Özlem Öztürk* Abstract Graphic

More information

Ürün Bilgileri. Schüco ASS 70 FD: Dış mekanlara yönelik katlanır sürme kapılar. 03.2010/Web Schüco ASS 70 FD 1-19

Ürün Bilgileri. Schüco ASS 70 FD: Dış mekanlara yönelik katlanır sürme kapılar. 03.2010/Web Schüco ASS 70 FD 1-19 Schüco ASS 70 FD: Dış mekanlara yönelik katlanır sürme kapılar Tamamı cam duvarlar ısıl yalıtımlı Schüco ASS 70 FD katlanır sürme kapı ile hemen hemen sonuna kadar açılabilir. Kapı kanat dizisi çok az

More information

A STUDY INTO THE ATTITUDES OF STUDENTS RECEIVING TOURISM EDUCATION AT DIFFERENT LEVELS TOWARDS ENGLISH COURSES Yasin BOYLU * ABSTRACT

A STUDY INTO THE ATTITUDES OF STUDENTS RECEIVING TOURISM EDUCATION AT DIFFERENT LEVELS TOWARDS ENGLISH COURSES Yasin BOYLU * ABSTRACT Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ĐLKE) Güz 2005 Sayı 15 A STUDY INTO THE ATTITUDES OF STUDENTS RECEIVING TOURISM EDUCATION AT DIFFERENT LEVELS TOWARDS ENGLISH COURSES Yasin BOYLU *

More information

CURRENT CHALLENGES OF THE GYNECOLOGY ASS STANTS IN TURKEY

CURRENT CHALLENGES OF THE GYNECOLOGY ASS STANTS IN TURKEY CLINICAL INVESTIGATION (Araflt rma) CURRENT CHALLENGES OF THE GYNECOLOGY ASS STANTS IN TURKEY Yusuf Taner KAFADAR 1, Funda GODE 2, Cansun DEMIR 3, Ali BALOGLU 4 1 Department of Obstetrics and Gynecology,

More information

Vehicle Identification Numbering System 00.03

Vehicle Identification Numbering System 00.03 Vehicle Identification Numbering System 00.03 IMPORTANT: See Subject 050 for the vehicle identification numbering system for vehicles built before May 1, 2000. Federal Motor Vehicle Safety Standard 115

More information

SUPER SLIM LINEAR LED LIGHT

SUPER SLIM LINEAR LED LIGHT Indoor / Outdoor Lights Shopping Centers - Garages - Architectural Lights SUPER SLIM LINEAR LED LIGHT N H Original TRUE LIFE TIME - AVERAGE 100.000 Hours - HIGH PERFORMANCE LOW ENERGY Gercek Omur Degeri

More information

Treatment of Feline Mammary Fibroepithelial Hyperplasia with the Combination of Aglepristone and Cabergoline

Treatment of Feline Mammary Fibroepithelial Hyperplasia with the Combination of Aglepristone and Cabergoline İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37 (1), 69-73, 2011 Araştırma Makalesi J. Fac. Vet. Med. İstanbul Üniv. 37 (1), 69-73, 2011 Research Article Treatment of Feline Mammary Fibroepithelial Hyperplasia with

More information

Analysis of tympanosclerotic plaques via atomic force microscope and scanning electron microscope

Analysis of tympanosclerotic plaques via atomic force microscope and scanning electron microscope Basic Study / Temel Araflt rma J Med Updates 2012;2(3):89-93 doi:10.2399/jmu.2012003001 Analysis of tympanosclerotic plaques via atomic force microscope and scanning electron microscope Atomik kuvvet mikroskobu

More information

BSCI 201 - HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY Spring Semester, 2012 LECTURE SYLLABUS The prerequisite for BSCI 201 is BSCI 105 or its equivalent.

BSCI 201 - HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY Spring Semester, 2012 LECTURE SYLLABUS The prerequisite for BSCI 201 is BSCI 105 or its equivalent. BSCI 201 - HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY Spring Semester, 2012 LECTURE SYLLABUS The prerequisite for BSCI 201 is BSCI 105 or its equivalent. Attendance: Lecture - Attendance is strongly recommended, since

More information

Habib Özgan Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7444 ozgan@gantep.edu.tr 2010 www.newwsa.com Gaziantep -Turkey

Habib Özgan Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7444 ozgan@gantep.edu.tr 2010 www.newwsa.com Gaziantep -Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 3C0061 SOCIAL SCIENCES Received: October 2010 Habib Özgan Accepted: January 2011 Celal Yiğit Series :

More information

WEB BROWSER WORD BASED TRANSLATOR

WEB BROWSER WORD BASED TRANSLATOR WEB BROWSER WORD BASED TRANSLATOR Recep Ayaz, Fatih Dalgıç, Banu Diri Yıldız Technical University, Department of Computer Engineering, Istanbul recepayaz@hotmail.com, fatihdalgic@yahoo.com, banu@ce.yildiz.edu.tr

More information