Aurora Hunt Guidebook ค ม อล าแสงเหน อ - แสงเหน อค ออะไร? - ไปด แสงเหน อได ท ไหน? - ไปด แสงเหน อได ตอนไหน?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Aurora Hunt Guidebook ค ม อล าแสงเหน อ - แสงเหน อค ออะไร? - ไปด แสงเหน อได ท ไหน? - ไปด แสงเหน อได ตอนไหน?"

Transcription

1 Aurora Hunt Guidebook ค ม อล าแสงเหน อ - แสงเหน อค ออะไร? - ไปด แสงเหน อได ท ไหน? - ไปด แสงเหน อได ตอนไหน? - อะไรบ างท ทาให เห นแสงเหน อ? และอะไรบ างท ทาให ไม เห นแสงเหน อ? - โปรแกรมด แสงเหน อ 18 ว น 18 ธ นวาคม 2014 ถ ง 4 มกราคม โปรแกรมเสร มด ๆ ท ไม น าพลาด - ข อม ลจาเป นต างๆ

2 แสงเหน อค ออะไร? - โลกของเราม แกนแม เหล ก ประกอบด วยข วเหน อ และข วใต *ภาพจาก - ดวงอาท ตย ปลดปล อยอน ภาคพล งงานส ง อน ภาคส วนใหญ ค ออ เล กตรอน ม ล กษณะเป นการระเบ ดปะท ท พ นผ ว อย างร นแรง (Solar Flare) แล วก พ งออกมาเป นแก สท เร ยกว าลมส ร ยะ หร อ Solar Wind - ลมส ร ยะเหล าน น ว งเข าหาข วแม เหล กของโลกราวก บเพ อนร ก ด วยความเร วส งมากค อ 1000 ก โลเมตรต อว นาท *ภาพจาก - เม อเพ อนร กชนปะทะก นอย างแรง จ งเก ดพล งงานมหาศาลออกมา และเราได เห นพล งงานน นในร ปของส ต างๆ ซ งโดยส วนใหญ จะเป นส เข ยว - แล วทาไมแสงเหน อจ งเป นส เข ยว? ถ าลมส ร ยะชนก บอะตอมของออกซ เจนท ช นระด บความส งของบรรยากาศโลก ท ไม ส งมาก เราจะเห นเป นส เข ยว แต ถ าชนท ระด บความส งอ น ก จะกลายเป นส อ น ส ง = ม วง หร อน าเง น ช นบรรยากาศ กลาง = แดงหร อชมพ ต า = เข ยว

3 ไปด แสงเหน อได ท ไหน? เราจะเห นแสงเหน อได ในจ ดท ใกล ข วโลกท ส ด ซ งส วนใหญ ผ คนก น ยมท จะไปด ก นในโซนของข วโลกเหน อ North America อ นด บต นๆ คงต องยกให แถบอลาสก า เพราะสภาพภ ม ประเทศท แวดล อม ไปด วยธรรมชาต มากกว าความเป นเม อง ส ดยอดความน ยมค อท Fairbanks เพราะในทางภ ม ศาสตร แฟร แบงค อย ใต วงแหวนแห งแสงเหน อพอด บพอด ทาให ม โอกาสเห นแสงเหน อได บ อยท ส ด รายช อพ ก ดบางส วน Alaska: Fairbanks, Anchorage Canada: Yellowknife, Whitehorse North Europe *ภาพจาก แถบย โรปเหน อเป นท น ยมไม แพ อลาสก า เพราะความหลากหลายในเช งท องเท ยว ม เม องสวยให เท ยวชม ม พ พ ธภ ณฑ ให ด ม ก จกรรมต างๆ ให สน กได แม ไม เห นแสง ย โรปเหน อประกอบด วยประเทศแถบสแกนด เนเว ยอย างนอร เวย สว เดน ฟ นแลนด รวมถ งไอซ แลนด นอกจากน สกอตแลนด หร อทางเหน อของร สเซ ย ก ม โอกาสเห นแสงเหน อได เหม อนก น รายช อพ ก ดบางส วน Iceland ด แสงเหน อได ท กเม อง Norway : Tromso, Svalbard Sweden: Abisko and Kiruna Finland: Inari, Ivalo, Rovaniemi,Luosto Russia: Siberia ไปด แสงเหน อได ตอนไหน? *ภาพจาก เราจะเห นแสงเหน อได ในช วงฤด หนาวต งแต ราวเด อนต ลาคมไปจนถ งม นาคม

4 อะไรบ างท ทาให เห นแสงเหน อ? และอะไรบ างท ทาให ไม เห นแสงเหน อ? - ท องฟ าเป ด! ส งน เป นป จจ ยสาค ญท ส ดท จะได เห น หร อไม เห นแสงเหน อ น กท องเท ยวหลายคนไปล าแสงเหน อก น หลายคร ง แต ก ย งไม เห นแสงเหน อส กท ก เพราะท องฟ าไม เป นใจ เช น ท องฟ าท เมฆคล มร อยเปอร เซ นต หร อม เมฆเป นบางส วน - แสงรบกวนจากเม อง ในเขตเม องท ม ไฟฟ าเยอะหร อแม แต เสาไฟบนถนนทางหลวง ก จะรบกวนการเห นแสงเหน อ ด งน น จ ดท เห นเด นช ดท ส ด ควรเป นนอกเม องหร อชนบทท ม ดสน ท ย งม ดเท าไหร แสงเหน อก แจ มช ดเท าน น - แสงจ นทร เพราะการด แสงเหน อต องอาศ ยท องฟ าท ม ดสน ท ฉะน น ค นท พระจ นทร เต มดวง อาจม ผลกระทบบ าง เล กน อยก บการช นชมแสงเหน อ - พยากรณ อากาศ ส งน จ งกลายเป นส งสาค ญมากท น กท องเท ยวต องทาการบ านล วงหน าอย างด ถ าช วงท ไปฟ าป ด เมฆเยอะ ฝนตก ห มะตก น นหมายถ งคงไม ได เห นแสงเหน อแน ๆ - พยากรณ แสงเหน อ ต วช วยอ กอย างท สาค ญ เว บไซต อย าง เขาใช เทคโนโลย ล าๆ ช วยคานวณการเก ดแสงเหน อ โดยแบ งออกเป น 2 ส วน ค อ ด ชน KP หมายถ งระด บความแรงรอบแม เหล กโลก ไล จากระด บ 1 ถ ง 9 และ GPS forecast เป นการนาเอา KP มาคานวณร วมก บสภาพอากาศของพ ก ดท เราอย แล วออกมาเป นเปอร เซนต KP 3 ข นไป = ม โอกาสเห นแสงเหน อ GPS forecast 40% ข นไป = ม โอกาสเห นแสงเหน อ *ภาพจาก

5 Solar Cycle ในทางว ทยาศาสตร ความแรงของโซล าร ม นไม ได เท าก นท กป แต ม ข นม ลงแตกต างก นในแต ละป ซ งน กว ทยาศาสตร เร ยก ม นว า Solar Cycle ในหน ง Cycle จะก นเวลาราว ป ป จจ บ นเราอย ใน Cycle รอบท 24 ซ งหมายถ ง น กว ทยาศาสตร ทาการศ กษาเก บข อม ลเร องน ก นมาอย างยาวนานหลายร อยป แล ว Solar Cycle 24 ม ช วงเวลา Solar Maximum อย ท ป จากน นความแรงจะค อยๆ ลดลงไปเร อยๆ ในป ต อไป จนลงไปส จ ดท เร ยกว า Solar Minimum แล วก ค อยๆ ไต ข นมาใหม เป นร ปสามเหล ยม * ข อม ลจาก อย างไรก ตาม ข อม ล Solar Cycle น นก เหม อนการพยากรณ ธรรมชาต ท กอย าง ท ไม ว ามน ษย จะพยายามเท าไหร ก ไม สามารถเอาชนะธรรมชาต ได อย ด การพยากรณ บางคร งจ งไม ได อย างแม นยาอย างท ค ด ธรรมชาต เปล ยนไปแบบไม คาด ฝ นได ตลอดเวลา และคลาดเคล อนได เสมอ จากข อม ล Solar Cycle การเด นทางไปด แสงเหน อในป ย งจ ดว าเป นช วงเวลาท ด ก อนท โอกาสจะน อยลงใน ป ต อไป และ Solar Maximum คร งต อไป คาดว าจะเป นในช วงป แล วในป ท Solar น อยมากๆ ย งไปล าแสงเหน อได ม ย? คาตอบก ค อโอกาสจะค อนข างน อยตามไปด วย แต ก ควรต ดตาม พยากรณ อย างใกล ช ดอ กท เพราะธรรมชาต เปล ยนแปลงนอกเหน อความคาดหมายได เสมอ