VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU"

Transcription

1 VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU; REF.: EACEA/2018/01/TA/AD6 [čl. 2 písm. f)]/legal Manager Dočasný zamestnanec [podľa článku 2 písm. f)] AD6 Zverejnenie: Externé výberové konanie na vytvorenie rezervného zoznamu pre pracovné miesto Legal Manager Miesto: Brusel Nástup na pracovné miesto: ihneď VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE, AUDIOVIZUÁLNY SEKTOR A KULTÚRU (EACEA) SO SÍDLOM V BRUSELI, BELGICKO, VYZÝVA UCHÁDZAČOV, ABY VYJADRILI ZÁUJEM O ÚČASŤ NA VÝBEROVOM KONANÍ, KTORÉHO CIEĽOM JE VYTVORIŤ REZERVNÝ ZOZNAM TROCH UCHÁDZAČOV O PRACOVNÉ MIESTO LEGAL MANAGER V RÁMCI PRÁVNEHO A REGULAČNÉHO ÚSEKU AGENTÚRY EACEA. 1. AGENTÚRA EACEA (ďalej len agentúra ) je výkonná agentúra Európskej komisie, ktorá bola zriadená vykonávacím rozhodnutím Komisie 2013/776/EÚ 1. Vykonáva svoju činnosť na základe delegovania právomoci Komisie a jej štatút sa riadi nariadením (ES) č. 58/ Nadradené generálne riaditeľstvá agentúry v rámci Komisie sú GR pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru; GR pre komunikačné siete, obsah a technológie; GR pre migráciu a vnútorné záležitosti a GR pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci. Agentúra zodpovedá za vykonávanie určitých programov EÚ v oblastiach vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry, ako sú napríklad Erasmus+, program Kreatívna Európa, program Európa pre občanov, program dobrovoľníkov pomoci EÚ, ako aj za vykonávanie opatrení v oblastiach vysokoškolského 1 Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru a zrušuje rozhodnutie 2009/336/ES (Ú. v. EÚ L 343, , s 46). 2 Nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, , s 1). Ref.: EACEA/2018/01/TA/AD6 [čl. 2 písm. f)]/legal Manager 1

2 vzdelávania a mládeže patriacich do nástrojov externej spolupráce a ich predchodcov. Súčasný mandát agentúry trvá do 31. decembra Agentúra bola zriadená s cieľom posilniť riadenie programov a poskytovať príjemcom lepšie služby v súlade so zásadami administratívnej správy, ktoré prijala Komisia. Agentúra má právnu subjektivitu. Vypracúva ročný pracovný plán a výročnú správu o činnosti a jej operačný rozpočet dosahuje viac než 600 mil. EUR ročne. V záujme plnenia cieľov má agentúra vytvorenú vnútornú štruktúru zahŕňajúcu 13 oddelení, ktoré v roku 2018 zamestnávali celkovo 457 zamestnancov. Pracovnými jazykmi agentúry sú angličtina a francúzština. Viac informácií o agentúre sa nachádza na našom webovom sídle: 2. POPIS PRACOVNÉHO MIESTA Právny a regulačný úsek agentúry je súčasťou oddelenia R2 financie, účtovníctvo a programovanie. Má 12 zamestnancov a poskytuje právne poradenstvo riaditeľovi a oddeleniam agentúry v oblastiach týkajúcich sa ich činností. Tieto oblasti zahŕňajú granty EÚ, verejné obstarávanie, zmluvy, vymáhanie pohľadávok, služobný poriadok a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (CEOS - Conditions of Employment of Other Servants of the European Union), právo inštitúcií, prístup k dokumentom, ochranu osobných údajov, práva duševného vlastníctva a opatrenia proti podvodom. Právny a regulačný úsek takisto pomáha agentúre a zastupuje ju v správnych a súdnych konaniach. Legal Manager pod dohľadom riaditeľa úseku koordinuje tím troch právnych poradcov/pracovníkov pre právne veci (zmluvní zamestnanci vo funkčných skupinách IV a III), dohliada na tento tím a vykonáva tieto úlohy a povinnosti: koordinuje komisie pre právnu nápravu v rámci agentúry (t. j. komisie zodpovedné za preverenie žiadostí o preskúmanie, ktoré agentúre predkladajú žiadatelia o granty ako námietku proti zamietavému rozhodnutiu) a vypracúva rozhodnutia agentúry v nadväznosti na tento postup právnej nápravy/preskúmania (vrátane vypracovania príslušných správ), pripravuje a koordinuje odpovede agentúry na sťažnosti podané európskemu ombudsmanovi a na správne konania predložené Európskej komisii podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 58/2003 (vrátane vypracovania príslušných správ), 3 Ako sa uvádza v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 58/2003, predĺženie mandátu agentúry možno obnoviť. Ref.: EACEA/2018/01/TA/AD6 [čl. 2 písm. f)]/legal Manager 2

3 s podporou externých právnikov riadi súdne konania týkajúce sa vymáhania pohľadávok agentúry v členských štátoch a tretích krajinách (vrátane vypracúvania príslušných správ), zastupuje alebo pomáha pri zastupovaní agentúry pred súdmi EÚ a vnútroštátnymi súdmi, ako aj pred vnútroštátnymi správnymi orgánmi, poskytuje právne poradenstvo vedeniu agentúry a jej oddeleniam vrátane poradenstva o stratégii, rokovaní o urovnaní a riadení právnych rizík v oblastiach ich činností (tieto oblasti zahŕňajú granty, verejné obstarávanie, zmluvy, vymáhanie pohľadávok, služobný poriadok a CEOS, právo inštitúcií, prístup k dokumentom, ochranu osobných údajov, práva duševného vlastníctva a opatrenia proti podvodom), preveruje zákonnosť krokov agentúry v uvedených oblastiach, preveruje zákonnosť postupov agentúry (výberové konanie, konania o vymáhanie pohľadávok, vypovedanie dohôd o grante atď.), prispieva k rozvoju interných postupov a štandardných dokumentov (usmernenia, štandardné zmluvy atď.), Rieši a koordinuje závažné a/alebo citlivé otázky/spisy spolu s ďalšími útvarmi Komisie (nadradenými GR, úradom OLAF, GR pre rozpočet, právnym servisom atď.), Koordinuje činnosť externých právnikov a dohliada na ňu. 3. POŽADOVANÉ KVALIFIKÁCIE A SKÚSENOSTI A. Kritériá oprávnenosti Uchádzači sa budú považovať za oprávnených na výber, ak do dátumu uzávierky na predloženie žiadostí splnia tieto formálne kritériá: A.1 Všeobecné podmienky uchádzač musí: byť štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie, mať všetky práva ako občan, mať splnené všetky povinnosti týkajúce sa vojenskej služby, ktoré ukladajú príslušne právne predpisy, spĺňať charakterové požiadavky na výkon príslušných povinností 4, byť fyzicky spôsobilý na plnenie povinností spojených s touto pozíciou, mať dôkladnú znalosť jedného z jazykov Európskej únie a mať dostatočnú znalosť iného jazyka Európskej únie v rozsahu potrebnom na plnenie povinností. 4 Úspešní uchádzači budú pred vymenovaním vyzvaní, aby predložili osvedčenie polície potvrdzujúce, že nemajú žiadny záznam v registri trestov. Ref.: EACEA/2018/01/TA/AD6 [čl. 2 písm. f)]/legal Manager 3

4 A.2 Osobitné podmienky: A.2.1. Kvalifikácie uchádzač musí: mať úroveň vzdelania zodpovedajúcu ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčenému diplomom, ak bežné obdobie vysokoškolského vzdelávania trvá štyri roky alebo viac, ALEBO mať úroveň vzdelania zodpovedajúcu ukončenému trojročnému vysokoškolskému štúdiu osvedčenému diplomom a minimálne ročnú príslušnú odbornú prax 5. A.2.2. Odborná prax Okrem splnenia uvedených podmienok musia mať uchádzači minimálne šesťročnú preukázanú odbornú prax na plný úväzok. B. Kritériá výberu Uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené kritériá oprávnenosti budú následne hodnotení podľa týchto kritérií výberu: Základné kritériá odborná prax: minimálne päť rokov preukázanej odbornej praxe v oblasti práva, jazykové znalosti: na účely výkonu pracovných povinností sa vyžaduje výborná znalosť angličtiny na úrovni C1 6 a francúzštiny na úrovni B2 6 slovom aj písmom. Kritériá, ktorých splnenie je výhodou diplom z postgraduálneho štúdia v oblasti práva Európskej únie, pracovné skúsenosti na pozícii právnika v advokátskej kancelárii, v právnom servise inštitúcie alebo orgánu EÚ alebo na správnom alebo inom súde, 5 Zohľadnia sa len tie akademické tituly, ktoré boli udelené v členských štátoch EÚ (alebo ktoré boli potvrdené osvedčením o rovnocennosti vydaným oprávnenými orgánmi v členských štátoch). 6 Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky. Ref.: EACEA/2018/01/TA/AD6 [čl. 2 písm. f)]/legal Manager 4

5 skúsenosti v oblasti právnych sporov na úrovni EÚ a, v menšej miere, v oblasti právnych sporov na vnútroštátnych súdoch členských štátov, skúsenosti s rokovaniami o urovnaní sporu formou zmieru, výborná znalosť práva Únie (nadobudnutá preukázanou praxou), najmä v oblasti právnej nápravy, grantov, verejného obstarávania, vymáhania pohľadávok, služobného poriadku a CEOS, práva inštitúcií, prístupu k dokumentom a opatrení proti podvodom, výborná znalosť (nadobudnutá preukázanou praxou alebo odbornou prípravou/vzdelávaním), pokiaľ ide o organizáciu, štruktúru, pracovné postupy a politiky Európskej komisie a/alebo iných inštitúcií a orgánov EÚ, konštruktívny prístup so zameraním na klienta vrátane schopnosti navrhovať praktické a inovačné riešenia, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám a založené na dôkladnej právnej analýze a argumentácii, schopnosť stanoviť v rámci spisov účinnú a adaptabilnú stratégiu, ako aj schopnosť posúdiť silné a slabé stránky spisov a šance na úspech v prípade sporu, skúsenosti s dohliadaním na malý tím vrátane úloh spojených s podávaním správ, vynikajúce komunikačné zručnosti a schopnosť jasne a so zameraním na úlohy vysvetliť právne otázky zamestnancom agentúry s inou ako právnou odbornosťou, vynikajúce zručnosti v oblasti vypracúvania návrhov dokumentov a schopnosť riešiť zložité právne otázky, výborná znalosť ďalších jazykov Európskej únie, najmä nemčiny, taliančiny a/alebo španielčiny na úrovni B ROVNAKÉ PRÍLEŽITOSTI Agentúra uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a dbá na to, aby sa v rámci jej výberových konaní predchádzalo akejkoľvek forme diskriminácie. 5. VÝBEROVÉ KONANIE Výberové konanie bude organizované takto: A. Výbor pre výberové konanie vyberie žiadosti, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti, a následne ich vyhodnotí na základe základných kritérií výberu a kritérií výberu, ktorých splnenie je výhodou. Žiadosti sa budú posudzovať pri dosiahnutí minimálnej hodnoty 75 bodov zo 100. Do užšieho výberu sa vyberie maximálne 30 najlepších uchádzačov. B. Uchádzači zaradení do užšieho výberu budú pozvaní na písomný test a pohovor. Písomný test bude zameraný na posúdenie zručností uchádzačov v oblasti písomného vyjadrovania a osobitných znalostí súvisiacich Ref.: EACEA/2018/01/TA/AD6 [čl. 2 písm. f)]/legal Manager 5

6 s pracovným miestom. Pohovor bude zameraný na posúdenie vhodnosti uchádzačov na výkon povinností, ich odborných znalostí a skúseností, ich osobitných znalostí súvisiacich s pracovným miestom, ich motivácie a úrovne jazykových znalostí. Za písomný test možno získať maximálne 50 bodov a za pohovor takisto 50 bodov. Požadovaný minimálny celkový výsledok je stanovený na 75 zo 100 bodov. Výbor pre výberové konanie uskutoční písomný test a pohovory v anglickom aj vo francúzskom jazyku. Počas pohovoru môžu byť preverené aj znalosti ďalších jazykov, ktoré uchádzači uviedli v žiadosti, najmä nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka. C. Po uskutočnení pohovorov a písomných testov výbor pre výberové konanie zostaví rezervný zoznam troch uchádzačov. Zaradenie uchádzačov do rezervného zoznamu nezaručuje prijatie do zamestnania. Prijatie do zamestnania bude závisieť od dostupnosti pracovných miest a od rozpočtu. Rezervný zoznam bude platný do 31. decembra 2020 (orgán výkonnej agentúry oprávnený na uzatváranie pracovných zmlúv môže rozhodnúť o predĺžení platnosti zoznamu). Činnosť a diskusie poradného výboru pre výberové konanie sú dôverné a uchádzači sa nesmú pokúšať kontaktovať členov výboru, pričom sankciou za porušenie tohto zákazu je vylúčenie z výberového konania. 6. PODMIENKY ZAMESTNANIA Menovací orgán agentúry vymenuje úspešného uchádzača 7 za dočasného zamestnanca podľa článku 2 písm. f) CEOS a ponúkne mu zmluvu o dočasnom zamestnaní v triede AD6 na určitý čas v trvaní dvoch rokov. Túto zmluvu možno predĺžiť o ďalší jeden rok. Prípadné ďalšie predĺženie bude na neurčitý čas. Základný mesačný plat dočasného zamestnanca v triede AD6 (1. stupeň) je 5 326,04 EUR. Okrem základného platu zamestnanci môžu mať nárok na rôzne príspevky, najmä na príspevok na domácnosť, príspevok na expatriáciu (16 % základného platu), príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na vzdelávanie. Plat podlieha dani Únie zrazenej pri zdroji, pričom zamestnanci sú oslobodení od vnútroštátnej dane. Miesto výkonu zamestnania je Brusel, Belgicko, kde má agentúra svoje sídlo. Ďalšie informácie nájdete na lokalite: 7. POSTUP PODANIA ŽIADOSTI: 7 Pred prijatím do zamestnania úspešný uchádzač absolvuje lekársku prehliadku, ktorú zabezpečí lekárska služba Komisie, s cieľom overiť, či uchádzač spĺňa podmienky stanovené v článku 21 písm. d) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie. Ref.: EACEA/2018/01/TA/AD6 [čl. 2 písm. f)]/legal Manager 6

7 Aby boli žiadosti platné, uchádzači musia predložiť: podrobný životopis v európskom formáte životopisu ( motivačný list obsahujúci postoj uchádzača k pracovnému miestu, o ktoré sa uchádza (max. 2 strany). V záujme uľahčenia výberového konania sa uchádzači vyzývajú, aby podali žiadosť v anglickom jazyku. Žiadosti musia byť zaslané výlučne om na adresu EACEA-HR- Dátum uzávierky: Žiadosti musia byť zaslané najneskôr do 14. septembra 2018 do hod. (poludnie) SEČ (skontrolujte si časové pásmo). Uchádzačom dôrazne odporúčame, aby s predložením žiadosti nečakali do poslednej chvíle, pretože preťaženie internetu alebo iná porucha by mohli viesť k ťažkostiam s predložením žiadosti. Agentúra nenesie zodpovednosť za uvedené ťažkosti a nebude posudzovať žiadosti predložené po uzávierke alebo neúplné žiadosti. Sprievodné dokumenty preukazujúce informácie uvedené v žiadosti sa budú vyžadovať v neskoršej fáze. Uchádzačom sa nebudú vracať žiadne dokumenty. Ak sa kedykoľvek počas výberového konania zistí, že informácie v žiadosti boli vedome falšované, uchádzač bude vyradený z výberového konania. 8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Agentúra zabezpečí, aby osobné údaje uchádzačov boli spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva o voľnom pohybe takýchto údajov 8. Vzťahuje sa to najmä na dôvernosť a bezpečnosť takýchto údajov. 9. V prípade odvolania a sťažnosti Ak sa kedykoľvek počas výberového konania domnievate, že vaše záujmy boli poškodené konkrétnym rozhodnutím, môžete postupovať týmto spôsobom: Žiadosť o preskúmanie V lehote 20 kalendárnych dní od dátumu oznámenia o rozhodnutí môžete predložiť žiadosť o preskúmanie zaslaním listu s uvedením príslušných dôvodov adresovaného predsedovi výboru pre výberové konanie na túto e- mailovú adresu: Nezabudnite uviesť číslo predmetného výberového konania. 8 Ú. v. ES L 8, , s. 8. Ref.: EACEA/2018/01/TA/AD6 [čl. 2 písm. f)]/legal Manager 7

8 Odpoveď vám bude zaslaná čo najskôr. Odvolanie Môžete buď predložiť vec na Všeobecnom súde: The General Court of the European Union Boulevard Konrad Adenauer L-2925 Luxembourg podľa článku 270 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 91 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, alebo podať sťažnosť podľa článku 90 ods. 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie na túto adresu: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) To the attention of the Director Avenue du Bourget Brussels Belgium J 59 07/005 ová adresa: Nezabudnite uviesť číslo predmetného výberového konania. Lehota na začatie týchto dvoch možností postupu je tri mesiace a začína plynúť od oznámenia kroku, ktorý vás poškodil. Upozorňujeme, že menovací orgán nemá právomoc meniť rozhodnutia výboru pre výberové konanie. V súlade s ustálenou judikatúrou podlieha rozsiahla diskrečná právomoc výborov pre výberové konanie preskúmaniu súdmi EÚ, iba ak došlo k jednoznačnému porušeniu pravidiel, ktorými sa riadia postupy vykonávané týmito výbormi. Sťažnosti európskemu ombudsmanovi Ako všetci občania Európskej únie môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi: European Ombudsman 1 avenue du President Robert Schuman BP 403 F Strasbourg Cedex podľa článku 228 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Upozorňujeme, že sťažnosti podané ombudsmanovi nemajú odkladný účinok vzhľadom na lehotu stanovenú v článku 90 ods. 2 a v článku 91 služobného poriadku na podanie sťažnosti alebo odvolania na Všeobecnom súde podľa článku 270 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ref.: EACEA/2018/01/TA/AD6 [čl. 2 písm. f)]/legal Manager 8

9 Ďalej upozorňujeme, že pred podaním sťažnosti európskemu ombudsmanovi sa musíte najskôr obrátiť na príslušné inštitúcie a orgány vo veci správneho konania. Ref.: EACEA/2018/01/TA/AD6 [čl. 2 písm. f)]/legal Manager 9