0 Q., ~ 9.1 c:l R16'1~nB~n1'n~tlbL"::uqJ"11. \t\ I l!:>ct<t~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "0 Q., ~ 9.1 c:l R16'1~nB~n1'n~tlbL"::uqJ"11. \t\ I l!:>ct<t~"

Transcription

1 /. 0 Q., ~ 9.1 c:l R16'1~nB~n1'n~tlbL"::uqJ"11 vl \t\ I l!:>ct<t~ l.~tl-1 u,~~~~flrutvh~1tl'vi'l}'vi1tl.fftll'lv'uf11's'llljtm-11'1j~1uf11's't.~'ullfi::utym'u's'ttl'u GFMIS (;}1~f'11«,:jf1'S'll"11fl'll~::'VI1'U~ ol!:>a:><t«o fl,:j1''1jvl YICJ~I11fl~ \!:>~<to t~tj,:j.fful'lel'u'v11-1l~'u c.._,~ ca. ~ QJ' Uti CIIC: Cit.~ LB 06'11~ LLfl~f11'S''ll!]tJ(;l "11'U(;l12J~t'U'U'U~VI1~-11'U 01~L~'U m ~flfl ~111 fl~,li~1 EJ~::'U'UB La fl'vi~el'u n a (GFMIS) 1~n1VItl~Uu1'VI1,:j'lJfi'lW!~1u11u.a1,!u t~ej~~1nn1~~ht.iitn1'ul~iim~ltl~vuu.tja,:j1fint~ tn~offu(;)ej'u "'lv_,~,uiifl11ll~1thvu vh t ~n1-s~fitwi.:~1uhiflav.:~~1 L ~u.allf'11 ~tli'u'll,.:~efful'lvun1-s'lll)u~ _,.tu t 111l.i ~'3"1JBLL~~~'3flNtVhn'U'VI'U'VI1'U.ffu(;lv'Uf11~'ll{jilll-11'1Jfl1'Ufl1~L~'UU.fltUtymu-s::'U'U GFMIS L~Viit:J"'Rtl~::nv'U 0.,c:.~....N. u.a::mu1~vitl1'vi ~'3tl v.:ja'th::mn.j.~1~1f1~llfl1tl~li.:!'uu~~li1n ~. ~1'VI1!1nalJL~'l.I'Utlf1.:i'U'lJ'S::2J1W.., II' 4 m. V11VI'U1f1Glllf11~L.:I'U. t:.l.,. t Q,, ' G::. VI1VI'U1f1q11l'l~1'<il&iv'U LLfl::~.:!~1tJ...,..,. t..., 4t ct. VI1VI'U1flq11'Uty"l1 "" " t ca. 4. " b. VI1VIU1m't11fi1'U~2JL'3'U-Lt'lil'UU.fltfl1~1.:1 v~. u1_,6'111~n~1 lj'u'lh::atvj~ati., Q <Q.., c:l 0. ~ Uf11'U1f11'SL-1'ULtflt'U(ij'U"I11'U1tyfi1,'Y'lLfll~.., 401ro... 4". ~. 'U1_,6'111'U'Ut'l1 fll~'l.fl~'u ua...:::. OJCiO A tl01'u1f11's'l.:i'ijllfi::'uty"lf"l11'u1tyf11~yilfll~ 0 flwt'vi1.:j1'u 0 flw::'vj1_,1'u 0 fiw::'vi1'31'u 0 f1wt'v11'31'u 0 fl"--t'v11'31'u 0 fltw::'vi1.:11'u. Cl ~ Clio.. 6)0. 'U1.:1"ltfltl1~CJ 11&'1'U1'U'U'VI U.a. c. VaiO.'Uf11"111n1~Lo\I'U~ta::'Uty"l1'U1'U1tym~ 6)6). i..!1o\la11t11ru1 R1';iiV(;l'itna 'U "' ocirl ca..., 'Uf11'U101~L.:IULt.a::tJqj'U'U1'W1tyf11'S 6)~. 'U1-'I~'U(;l'U1 11nYhi'n~nf! 'U, u.c:.r. cvqo um"l11f11~l"'tma::ufy'u"ll1u1tyf11's Clio ~.., ~ (j)q'l, 'U1-3lil'S'U'VI'S Vlfl1fl1. 0 flwt'v11~1'u 0 flw::'v11"11'u 0 flru::'vi1.:11'u 0 flru::'vi1"11u "" v (9)~. '\.11'VI'I.J1.

2 a.ibn.::~nnt-1tl.u~(wt.t.ubt.nt.e~ p:.:. A ~ O(J (.tulllt.t~c. _tutlilm.~c.llat-1..1'\).;<!'''... ~ P.::>.::>Gt ~rrm. ~rtm-l.llrtu )'~ ~~ m r~-~ fl.tn.~n.~,t:~,et~nt-_tt) r:~:-~ II #'I II A SLitlt1.0.Gl1flk~l:.l:!tCL(t) ltn.~tt.um.q1l~ ;p ~~:-~o~~tf\u~_t,~r.r.n.~l"'lc-n.n1t.~r.wn.n~n.,tt.b!e~, ae~n.t.t-li'\~ml!jt-~t-~nen.b!1 ";D t-gp1g~ri-l(igfl.l.tta.b;ib L~~nM.t1tLUI.'GUtt.lt1.~n.~~lrtLfl-t1.(:1L~tt.U~t2M.t.t-SL!. ~ {SIW::f9) ~U[!G!.IA.U~1~n.n.~r.ac.~i~bfLllt'»l!jtl.U fl.t1tt.um.lfi-!.l~~n.nn.::tn.~t-g ~l!j~gjj~ l nl,.i.'m.tll::tut-tfl.tl.~f.\ M.Lt-~~fl.tLUM.G~I'\~~~L!.~1 ~ "G)... tluj&lt~~fl.tt.ut-gtfl.~l~rtl~~c.1:is~n.gtuntat.ltl!s~b!'tc.~'n~ltlum.[!1l~iil~l SIW:i9 n.n~tm.tj?:ib,et~~11m.t_1tlum.i..~m.lil-~ L~f\tLUM.G~M.~M.ttA.O.IA.f1.Lil-I'\Q.1L~M.t:lnt.LA~~ < >... II<Lrtllt~Lnt.e p "' tlurt.lil.~t/lc.j&ji:l::~11m.li.'i..ta.::ml!j... 0 n.!.lurt.lil.ij1 lil tl&ji:l:: ~11 f1.lt-lta.::ro~ '... 0 n..tt.urt.ltl.~11iltl&ji:l::ij11rt.lt-lim:i'll(:.j... 0!.LUrtL ll.ij1:: 1:211 f1.li:-lk\ ::ru(:.j.f.luibt..m.lj&jlfun.::~nm.t-1tlulj&wtl 0!It' 1"0 '=> b A Lte::tA.tLU lilta.ii!.ia.t.rti.'ltl ""'( ) "' "'.tt.ufut.m.lj&j&fun.::~11rtt-ltt.ulj&tutl 0 ~ A 'OC;II> "=»A!.ULMtC~ Lrt.JA.,tti:'Lfl. -~C >!.LUfuLrt.Lp.!?!fu L::~11rt~1!.LULJ&~U.(:.. n. mr.n.rt.~w~1 Lrt.Q m!..ttun.uc-t.n ;pc > ~...!l-~(:.jf1.lt-n.n.::tlrtrt!!mrtijulrtll!.tlil. ";l>c > A A I 1'1 I"Q - G) -

3 fl 1'U':i10Un1 ':i... ~.1.1JTI~:YJ.~.~.VV~JY..fl.~~-....D~HD.J.~.~~.1J.~~. l.~.v.m~... J.Y.r~.,... ~.q;~~ ~.. ~~~--~..:... ~.(.~--~~-~... 1u~... ~... JJ.011.f.laJ... ~.~~~... cl L'UJ'l.J 1'11lJVIU-!!~'elG'f1'l.J~~'l.J1'H~'U'U~1'l.JfliGl-!l ~ ~'Vlfll. / ~~~ ~N1'l.J~ ~ ljn':i1flllj ~~~ 1~L"iity tl'l~~l-lfllru~'vi1-!!1'l.j'vl'i:j'vl1'l.j.ff'l.ji'le:j'l.jn1'ltl~~-!11'l.j~1'l.jfl1'h1'l.jllfi~uqj:;il'l.j"l~'u'u GFMIS fll~-!1~ / ~~~ L~e:J..,.., c~.j. J 'fj..,j tl ~I..,,J. 1'l.J'Vlq'VIG'I'U~'Vl rrj ljn':i1flllj ~~~ 'l.j'l.j "lle:jlfle:j'l.jn1"l 'l~~ljlu'l.j'l'l.j~g'vl rn ljn':i1flllj ~~~ L1fl1 ~.oo U. ru ~e:j-!!tl'l~~ljne:j-!in1"ll1'l.jllfi~uqj~ L~e:JYllil1~ru1.ff'l.J~e:J'l.Jn1"ltl~u1\-!11'l.J~1'l.Jn1'lL1'l.JLLfi~UqJm'l.J~~'U'U GFMIS cf Q,/3 1'11lJ"l~L'U~'U11"l~n1"ltl"l~"lJlJ ~-!J'l.J. q..,j..,j "" L "le:j-!il'we:j'vllil1"ln.l1!ii - ~lil1"lw1eu'l.ji'le:j'l.jnt"ltl~~-!11'l.j~1'l.jfl1"ll1'l.jllfi~ut:ym'l.j"l~'u'u GFMIS ~... / )L_j 0 flln.i~'v11-!11l!,blf!~lg:t"ll1'4fl1"l fllru~'vi1-!!1'l.j'vl'u'vl1'l.ji'l.ji'le:j'l.jm"ltl~~-!11'l.j ~1'l.Jn1"lL1'l.JLbg:t~Uq.Jm 'l.j"l~'u'u GFMIS

4 fii1u~1,n1~... ~-~~-~~~-~~-~~-~~.:.:Y..~.~~ ~.~D.~~-~~:Y..~~-~-~~:M.~J~~:... ~.~~~..... ~ BJ~. ~") J b [( r/ 1u~,{' 3Jn11fl3J ~<r<rti \9113J~flru~vh:nw'VI'IJ'VI'J'U.ff'U\9l'eJ'Wtl11U~'IJ~-:~1'UI?1'1'Utl11b~'UbbL'!~'IJqJm'U1~'1J'IJ GFMIS 11?1ii ol o ~.J.J OJ.J!V ol f11';iu1~"ll3jflf.1j~'vi1.:!1'u"1 1"11-:t'VI /~&&ti b3j'eld'u'vhi'vi 611 3Jn"J1fl3J ~&&ti b1l'i1 ~.oo 'U. f1! 'V!'eJ-:Ju1~"ll3J. ' ' fyel-:jtl11b~'ubbl'i~uqj~,f'u flu.l~b~"ll1'4f111"1 '!JB6'i.:t11CJ.:t1'Utl11'th~"q3J3J1b~B bu1\?l\911'jiilf.'ib'u 'V!1flii-iJ'Bm13J~ 19i' l-:~m1'1.11mh-:~ bbm"ll 'V11m~3Jb~3Jth~m1l\?lbU1\?lbb4-:~flru~b~"ll1'Uf111"1 ('U1-:t'U'J'V'I1 hliltjblil~tu1~'u1) ' '... 'VI11u.n1CJL'U1'UeJ'-:~fl11~ ri 3Jm1fl3J ~<r<rti 'V!1nhliirn1bbm"ll'VI'1 lvi'nvh-:j 1Vf~ l1111cj.:t1'um1'l11~"ll3j v ~ ~ ' Q'IJ'IJ'U~fl(9l'e)-:) ('U1-:J'U'J'V'11 hliltjblil~qj1~'u1) "' bl'i"ll1'uf111flw~vl1-:11'u'vi'ij'vi1'uou'u\9l'ej'u ' m1u~u~-:~1'u~1'ufl11b~'ubbl'!~'ijqjm'u".l~'ij'ij GFMIS... b~t.i'u "' flu.l~vl1-:11'u'vi'ij'vi1'uou'u\9l'ej'u"1... :.... iii~~~.... (.....) \9\'1bb 'VItl-:~......

5 ':i1el.'l1'u01':i'lh::1f:j.jfltu::vi1-'11'u\'i'u\'11'ui'u~il'u01':itlnv~.'l1'u~1'u01':it~'ullt'l::cu'y:al'u':i~'u'u GFMIS ~~ fl':i.'1\'1 CP>!klci:<t'~..... <U "' Lllil1'U~1l\'l CP>Ql :J.Ifl':i1fl:JJ I!J<t'<t'~ L1t'l1 CP>~.oo 'U. ru ~a.'ltl':i~'yf:j.jflil.'ln1':ib~'ubbt'l::'l1'y;j m. 'W1-:JG'I1'J~~'Jiiru ~. 'W1-:JG'I1'Jlfl1 ct. 'W1-:JG'I1TU'W~1 b. 'W1-:!G'I1TUt;y':il~i b"'l. 'W1-:J 11Vi~Plt:.l1 "'~ ~. 'W1-:J"ll6'1 11it'J ~. 'W1-:J~'W\Pl'W1 "' ~ 'tj 1-:J'W 1'Vl'VIVJ t'j ~~h':\lu b'vit\ig'i11-:j ~~'lji~~1g'iipl{ Cit.~ Q.l rf ~i'w'jipaj'w "" 0 ~ ':\1.:1~11-:J!"IG'Ill~"ll "' ~ 116'1\J 1\J 'tj 'Vl!"111-litJIP11~Q6'1.Q,Q Q.l t{.nll~'vln~n6'1 'U 'l/ "' 0 'VI6'116'11 1ca':\lub':\l~t;y1~PAJu1 'lj':i~'b1'wi"lru~vi1.:~1'w!"ltu~'vh-:!1\j 0 bb'vl'w (}.Jfl.:J..:J'U.!"lt;U~'Vl1.:!1'W bb'vl'w (}.1\PJ':\J.:~u. l"lru~v\'1.:~1'w l"ltu~'vll-:!1\j 0!"ltu~'V11.:!1'W!"lru~v\'1.:~1\J!"ltu~vl1.:!1'W!"lt;U~vl1.:!1'W!"ltu~vl1.:!1'W!"lt;U~vl1.:!1'W!"lru~'Vi'1-:J1'Wbb6'1~b6'1 1.n11m1 0 "'' 1"1 ru~'vl1-:i1'wbb6'1~e.j"ll'j tj b6'1"1l1'wfl11 'U 0 "''!"ltu~'vl1.:!1'wbb6'1~e.j"ll'dtlb6'1"1j1'wfl'l':i 'U 0 "''!"lru~'vl1-:j1'wbb6'1~n"ll1 CJ b6'1"ll1'w mca 'U 'W1-:Jb'Ut;y':\lll1~ h 'W1-:Ji:rw.W 11m.:~~ el~6'1fl\pl~'wi!"lru~'vi'1-:j1'w!"lf:u~vl1.:!1'w "'.., 'W1-:JG'I1TB1116'lt'J ~e:>. 'W1-:JG'I11ilillili'I!'Wv1 'W. Q.l.r::;:r..r:::tt. cvqo A 't.lmm1~1ib.:j'wbb6'l~'u~"ll"ll1'w1t;ymi~b~~ Q.l Q.Q, Q.l.::1 0 'Wfld"ll1fl1ib.:I'Wbb6'1~'Ut;y"lf"ll1'W1t;yfl11 "' i~b'utl'u..

6 - tv - Q.c:l cv ~ d d Q.l d cv ':i~l'uej'u11'l~'vi 1D 1'1J1 l\111cj\11'ufl11u1~"ll:i.j 1"11\I'VI <d\v<t:<t:~ b:i.j l'j'uvi &: tl'u111"l:i.j \v<t:<t~ ~tli~~&j"tlabbm "111 u1~b ijc.~u111~~ <9) mi'<il~vh~u~aumitl~twi\11'ul~humib~'ubb(;l~ut1j~ 'I 0 0 "' 21..: ~ :O:J 'I... d 'I ~'W1~'1J'IJ GFMIS fi1'vl'w~i~cj~b1(;l1mb'u'wf11':ibb(;l1bl:l1'<il bln b"tlbu'u fl1cj b'w'j'wvi ~(j~fl11"l:w lv<t<tri bb(;l~ b'w 1~b i1e.ju111~~ m m1i'i'<i111ru1.rru~a'wvi1\il~'wban~:~11bbt'l~rn1tl~u~\11'w-6'hunm\11 u'ix1ia "m1l'ijn~1cj 'UI"ll"lt'lfl1CJ'Wan(~1'Wm~u1'Wfl11-<il~effa/~1\l/b 1h ~1:W1~biJCJuYr~:~~)" - c:r "11 llbti1"11 ( ~1:wban~:~11~ lb uu) bbfl~ 1lJilimrnvi'J\11wJ1 ~~a11b uurn1-ru1a\111cj\11'wfl11tl1~~:wl"lf\l~ cdtv&:c:r~ dja 1'uVl tvc:r 6u111"1:w tvc:rc:r~ "' d.-1 d "' 'a~l'uej'u11'a~'vi m b1 l\lb~ l~'<i111ill1 v - i'i'<il11ru1on'w~a'wn1'~tl~u~\11'w~1'untn~'wbbt'i~utym'w1~'1j'ij GFMIS 1"1 ru~vi'1 \11'W 1~~1&.1 nuili'<i!11ru 1-ffu ~ e:j'wvi1\i b~'w ban 1:111 bb(;l ~mcatl~u~\11'u-?h'w f1(;l1\l 1 'W '1X1ia "f111b tin~1 CJ'IJI"ll"lt'lfl1 CJ'Wan(~1'Wm:::u1'U mi'<il191~a/~1-:j/b ozi1 ~1:w1::: b ijc.~uyr~:~\91)" ~tl1~"1l:wiln1':i ili'<il11ru1~1:wnu~:~1tl.ffu~aum1~1bilu\11'w.ffu~au~ b - b'l1 (~1:wbanl:l11~bb'W'IJ) 611'11!-rutu.rru~a'W~b'Vl~a 0 0 'I 21al tl 'I... "' d " tl 1~tl1'UI"lill~VI1-:11'Uf11'Vl'U\91b'Vl:Wf111 :I.Jn':i11"l:I.J lv<t<tri 'U. ru 'Vle:J-:1 dtl... VI 1~"ll:I.J':i'IJVI11'1J - 1 :W:I.J '"" - 'U1\I'U1VI'V!VlCJ n'wvi~:i.j1 ~'<ii\9111cj-:11'uf111tli~~:i.j 0 21 ' l"lru~vi1\11'wbbt'l~t:.~"ll1cjbt'i"111'wfl11 '1.1

7 ~ s ~e o..ll.,_) ee c;; ~e o..ll ~ ~ ~ ee ::S: ~::: l ~ ) ) ~~ cl/l ~ b ~0 o..ll ~ C) o..ll ) ~ o..ll ) ~,..., ~e ee ~e ~ c. :::: ) ~ / Gl / e2 o..ll ~ ~ '.,_) ee c "' 0 ~~ """ ) ~ ~ ~ o..ll C) b ) b ~ b ~ ) ~ E 0 ~ ~~ ~ c. c. ( ""' ) o..ll o..ll cl ~ ee ee C) ) 5 ~ b ~ ) b ::S: E ) ~

8 (,_ " il'w~e:j'w fl1~'\j1wi1'w " ne:jvltj~tl~'wbb~~~~vh m " 1-:lb~'Wbfl'W cr,ooo 'U1'Vl1 ij'j~'ij'u I,;, GFMIS PO mru 'j~cj~b1m (l'w) ~1 tj ~ ~ b B CJ~ m 'j'ljijij~-:~ 1'W m. 'j~'ij~e:j/'j'vl6'f '\Jru~bbCJtl'l.l~~b.fl'Vlvf11'lJ(GL) 'W~mJ q v ~-:~m CJ:rie:J~ 1 fh n'uf111d.jtltl~m 1 'W~'j1 f1d.j-:!'u'll~~d.j1ru " q ~. 61e:J'U'Vl1'Wfl1'jD'WVin-iJe:Jd.J~ 1 ij'j~'ij'u BIS 1~t~n~m " " "' f1'j'\jtl'j'w cr. ~-:Jfi'W6'11b'W1 'W~.o /o "il1'w1'w (9) "1!~ 1~Vl'thtJ-:!1'W~ q ~1 bti'w fl1'j~ ~sffe:j ~~~1-:1 b l\je:j'tj'j~flej'u fn'j'v\'1-ffe:j~ tl~'w " bb~~~~v\'1 PO 1'W'j~'IJ'U GFMIS v ' " ij'w~e:j'wvi m ~1bll'Wfl1'jne:JVltJ~n~'Wbb~~~~vl1 PO mru " 1-:!b~'Wbfl'W cr,ooo 'U1'Vl1'W'j~'IJ'U GFMIS - b~'w-:j'ij'lj'j~~1ru " " (9). ~1bU'Wfl1'jneJVliJ~n~'Wv11~ruru1"ile:J/~1-:~/b lh mru " v v 1-:!b~'Wbfl'W cr,ooo'u1'vl ~~v\'1 PO ('U61.o,'U61.o~) 1'W 'j~'ij'u GFMIS ~~'U~~"(je:J'IJ " I.<:::rl 0.<:::;). Vl'W1 CJ-:11'W'Vl~1 b 'W'W fl1'j QJ.d{QJi/ " '<\1~611 1'<\l~'<\11-:1 h ~-:!6'11b'W1 ~qjqj1'w~e:jd.jbe:jtl6'11'j PO ('U61.o,'U61.o~) '<\11fl1~'\J'U GFMIS 1~~1CJ'U~Vl1'jvf11'll nmm~b~'wbb~~ QJ "" 0 'Uru"1! '<\11'W1'W m "1!~ v q - VJ'WVl~'Wb 1 CJ'W(b~'W~'WVl~'W bl tj'wb l\jejfl1'j"1f~'lj'j~'vj1'wbb~~ I b~'wtle:j-:i'vl'w~~'j'ljvj~'w) ' " " " (9). ~1bU'Wfl1'jne:JVliJ~n~'Wv11~ruru1"ile:J/~1-:~/b lh " v v h ~-:!6'11b'W1 ~qjty11~~1tj'u~vl1'jvf11'll tle:j-:jfn'jb~'wbb~~ \It QJ "" 0 'Uru"1! '<\11'W1'W m "1!~ v ' ( Page I 2

9 ., su'wi'le:j'w cs:: m::::u1'w'i1'w Gl'I'Vl:::: b 'U""' tl'wfl:wg'h1juj1 "' v v ';j~tj::::b1gl1 (l'w) ';i1tjgl::::batji?lfl1';itl5d'&l'i1'w Q.l al..:::::1 v "'J'WI'le:J'W'Vl cs:: Gl'I'Vl::::b'Utl'Wfl:WG'IUJUJ1 v v (9). D'uvin-ru-~'l~ruru1'W~e:J:Wbe:Jf1G'I1';i PO v v ':il1f1cl1ljf1/f1e:j'ivl o~ vji!v 1 1?11 b 'W'Wfl1';i':i!\?16lle:J/':il1'1/b"111 ""' "" mu~\?1"/je:j'u I " il1 tl'u~vl1';ivf1 1 tj "" "' ""' fle:j'i fl1';ib'i'wbbgl ::::'UqJ"IJ h Gl'I'Vl::::btJtl'WfJ:Wbbtlf11911W;hwn/ne:J'!I?i1'11 Gl'lfJ:W ';i1tjgl::::batji?l 1~bbn ~e:ju~~vl Vi'1'1 {1'W bgl"'j~~t~jt~j11'w fl';i'ufhvi'wi?l ';ivlg'i'i'uu';i::::mru bb'vl~'i"/je:j'ib~'w Vl61f1tl';i::::tl'W ~ruun ~1'W1'Wb1'W v v bbgl::::tl';i::::b.nvlr111 ~l\l1t1 m. ~'lcl1 b'w1~ruru11 Vf~1'Wfl1'Ufl:W'I'Utl';i:::::W1ru Vl~e:J~1'W v v b~'w'we:jfl'i'utl';i::::mru ~1'W1'W m "/ll?l c ct "' "" "' G'l e:j'u 'Vl1'W f11 ';i'u'w'vl f1g'i t1j t1j1 bbgl:::: J; 'Vl::::b tjtj'wfl:w~ruru1 v v 'h i'uv'hm1., ' QJ a~ QJ.c;fQ.I al "'J'WI'le:J'WVl cr G'le:J'UVl1'Wfl1';i'U'WVlf1G'It1Jt1J1 bbgl~'vl~b u tj'w fj:w i!lqjqj1 - b~'w'i'utl';i:::::w1ru (9). \9l';i1':i!G'Ie:J'Ucl1b'W1ii'ruru1n'Ucl1b'W1 'W\?1.0(9)/ ol!ll1lj v v..::::1.:::!: dv Jl rv ';i1tjgl~b e:jtj\?l';i1 tj fl1';ig'i'i"'je:j'i'vl':i!\?16lle:j/':il1'1/b "111 ';i'vig'i ~1'Wfl1'Ufl:W'I'Utl';i:::::W1tu'Vl~e:J ~1'Wb1'W'We:Jf1'1'Utl';i::::mru fle:j'i fl1 ';j b "" 'I'W bbgl ::::u"' qj"ij ""' bfl';i'ig'i~1'1'1'utl';i:::::w1ru1'w';i::::'u'u GFMIS t1f1~e:j'i\9l';i'ltl'u " be:jf1g'i1';i SAP R/3 (PO) 1'W';i~'U'U GFMIS h G'le:J'UVl1'Wf11';iD'W'Vimtl~tJ'W 'WI?l.o /ol!l btl'w~t1jt1j11'w ';i::::uu BIS m. bi~ucl1b'w1~ruru1 11'W~e:J:Wbe:Jf1G'I1';i PO btl'w'vl61'mi1'w (9) vv ~ "111?1 ~'I~'J'W\9l';i'J':i!G'Ie:J'UbbGl::::i!i'.:~l\l1tJ ~1'W1'W 1!1 "111?1 cs::. m1-:ug1e:ju bbgl::::~m~1';i1tjgl:::: batjm~e:j'w 1 "11"1Jm~t1Jt1J1bbGl:::: ' ~1'W\9l';i1':i!G'Ie:J'UbbGl::::~'ll\l1tJ V' Gl'lfl:W 1 'W'Vl::::b tjtj'w~illill1 v v fle:j'i f11';jb~'wbbgl ::::D't1)~ ( Page m of~

10 ... ~'U~'fl'U n1~u1wl1'u 1!\ 'j~cj~b1611 (l'u) 'j1cj{;t~b~cj~fl1'jtj~'\j~\l1'w - 'Vl'WVI:W'Wb 1 CJ'W(bl'W'Vl'WVI:W'W bl CJ'Wb ~'flfl1'j'lj{;iu'j~'vj1'wbb{;t~ 'I 'I 'i q bl'w fl'fl\l'vl 'U ~ ~'jtj ~~'U) ' ~'j'j''ij?lejui;'\'1b'w1irqjqj1flu(;'\'1b'u1 'Jfll~.o(9)/ o l1ij ' ' "' 'j1cj(;t~b~cj~'j1cjfl1'j~\j'lj'fl\li!i~~biie:j/~1\l/b"111.,.., ""' ~'ju~~'lj'flu 'U.?leJU'Vl1'Uf11'jD'WVimtJ~CJ'W 'Jfll~.o(9)/o btl'wirqjqj11u 1, {;t\l'vl~bucj'wfi:w\luu'j~:ij1ru (Cost Sheet) ' rn. {;1\l'Vl~ b u CJ'W r1:wirruru1 bbcjf1~1:jjtj'j~ b.fl'vl'll'fl\l blu ' "'"' c!....?hun/nm Vi~1bilum'j~~Biie:J/ b ~1\l/b"IJ1?f'l1Ubb~\lVId'lJ'flbUflbl'W.ffu~e:Ju~ b i;'\'11ln/ne:j\l~~1b ilum'j~~~e:j/~1\l/b "111?1'11 u 2.1..:::::1 "' ~ q bb"il\lvi'u'lj'flbuflb\l'u - bl'w\luu'j~:ij1ru (9). '\JuVin-ru-?l\11 u bb~\lvid'jfll~'fl:wb'flfl?l1'jtj'j~fle:ju m1"il?le:ju l1btlutf'lj1cj 1u'j~UU GFMIS 'lj'fl\ln1:w'lj{;iu'j~'vj1'w 'U. ~'j'j"ij?l'flu b'flfl?j1'ju 'j~fl'flufl1'jb umlu~~'fl\lij fl'j'ufl'd'w.::::i 0 V' Q.l..:::::1 "' bb{;t~b 'jcj\lm:wm~u ~\l'w.(9) ~'WuDU 1 U bb~\lv!d/1. u?f\l'lje:j\l/1. Ufl1flU.fl1.;bb{;t~ 1ui'l~e:J/i'l~1\l 'Jfll~e:J:wi;'\'1b'W1 u'\ju 'j'j:jjbtlu ~1CJU~Vf1'jvf'J 1 tj /?f'd'ubl'w'w'flfl \luth~mru ""'.., "" nm f11'jb\l'wbb{;t ~u t1j'1l rn udu 0!V Q.l dl ' 0 ~.?l1b 'U1'j1CJ\l1'Ufi11:W~'fl\lfl1'jfl1'j'Jfll?{~b 'JIIl'fl~1b'U'Ufl1'j "' ' o ) I/.rn 1u~'j1fi:IJU'j~:JJ1rufl1'j'Jfll~'fl:W'j1CJ(;t~b~CJ~ GFMIS '.CS:: 1U'j1CJ\l1'U'lJ'fl'fl'Wml~~~eJ/~1\l'Jfll~'fl:Wflli\lbb~\l~\l ' Aru~m'j:JJfl1'j~11"il-ru.W?l~ q ( Page I 4

11 " ou'i..hwej'w m~lj'd'w'i1'w ';j~t.j~b'dm (l'w) ';i1t.jf;l~bbt.j~m';ii..lij'ij~'~1'w ~~'U~~"lle:J'U 'U ~v.<r 1 'U';i1t.J'I1'Wfl1';i~';i'd"il~uvr6'1~C'V'l~.bfl~;b0ci) 1LJ~';i'd"il ' ~'U'W6'1~('V'l~.~o/~ /~lv) bbr;l~1lj PO (be:jfl6'11';i Sap.,j R/3) 'U';i.o 1'W';i~'U'U GFMIS bbr;l~be:jfl6'11';ie:j'wvi =I 2J bflt.j'd"l.le:j'i m. i.j';i~vt'u~';i1'11'wfl1';ib~'wbbm~'ijru~e:je:jmf;l"l.l~rn.jb''(hv!d 1-ti.., ' 5m.:t';i ""il" ~1~#11t.J~'dbr;l"ll ~- f;l'lfl~1'wvj~bilt.j'wfl~v!~fl~1'w"l.le:jbijm"il'tvtd ~'~d '..<::!.:1.:::.. QJ 2.1 ' 2.1' "" ~- "lle:j 'U';i~Vl Vl1'1 ';i1'u ~. l"l'wt.j~'wvl'w "" 'U ' ~.bfl ';i'vl6'1'1'ui.j';i~~1tu bbv!~'i"l.le:j'ib~'w ( ~-~ "il1'w'd'wb~'w ~.<r i.j';i~bflvlrh1-ti~1t.j tt. f;l'lfl~1'wvj~bilt.j'wb~1v!d';i1t.j~1 ~'~d '.<::!.:1..:::::o.CV 2.1' 2.1 <t. "lle:j'lj';j~vj Vl1'1 ';i1'1 <t.lv l"l'wt.j~'wvl'w "" 'U ' <r.m ';ivl6'1'1lji.j';j~mru bbv!~'i"l.le:j'ib~'w <t.~ '<il1'w'd'wb~'w <r.<r i.j';i~bflvjrh1i~1t.j b.?i'!be:jfl6'11';i 1 'Ubb~'IV!d'V'l{e:J~ be:jfl6'11';ii.j';i~fle:j'u 1 'IX?i'd'U mljfl~'ilji.j';i~~1ru ' b'i'wvl'wvi~'w "" b "" 'dt.j'w (9). tj'wvifl~'u-?1'11 'U bb ~'IV!d'V'l{e:J~ be:jfl6'11';ii.j';i~fle:j'u c \v. m'd"il6'1e:j'ube:jf16'11';ii.j';i~fle:j'ufl1';ibijm~'w~~e:j'infl';i'utl'd'w Page&: of~

12 (\ "'C Q) ()Q (!)

13 " -rr'u~b'u m~'u1'u..:j1'u ~~CJ~b&m (l'u) ~1CJ~~bBCJ~m~LJij'IJ~..:~1'U ~~'U~~"1!B'U 'U <t.m ~Vl?I..:J'ULJ~~:~.nru bbvl~..:j"llb..:jb~'u <t.cs: ~1'U1'Ub~'U <r.cr LJ~~bfl'Vlrh1-tilil1CJ b. ~~1"il'Vl1'U~1CJf11~"Um1Jm~'Wf'1uw~.o<9l/ olv bb~~6111jt1j1 1 Vft~n~m~~..:~n'U 'U mj. LJ~~Vi''U~~1?i'..:~li11CJ bb~~~..:~mcji'ib~b "mn'u'tj~~~1ru ' bb~1 "1 'W~'UuD'U 1 'U bb~..:~vld mj '11 uvi n m ~ b 1J m~ 'U.ff'U~B'U~ mj U'UVlflf11~b Dm~'U..:J'ULJ~~~1ru 1 'U~~'U'U D'UVlfl~'U-6'1..:! 1 'U bb~..:jvld'v'j~b~bbfl?!1~lj~~flb'u 1 'U~~'U'U i.'i&'uf11'ufl~..:j'ulj~~~1ru ' "" QJ "" flb..:!fl1~b..:!'ubb~~'ut1j"1! c BIS lv. ~~1"il'Vl1'U~1CJf11~"llm1Jm~'Un'U'V'J~.0<9l/ olv bb~~6111jt1j1 1Vft~n~m~~..:~n'U 'U m. LJ~~Vl'U~~1?(..:Jiil1CJ bb~~~..:jmcji'ib~b "fl~..:j'ulj~~~1ru ' bb~& "1 'W~'UuD'U 1 'U bb~..:~vld rs:. 'IJ'UVin~1..:~~1CJm~'iiJ1n61t1Jt1J1btJ'U "1'\Jbb~..:~Vld" 1'U~~'U'U BIS ct. i.'i..:jbbfl?!1~1 'Ubb~..:JVlffiVfi.'I&'U~~1'iiJ?IB'Ubb~~?(..:~i..:~lil1CJ \ "" QJ "" flb..:!f11~b..:!'ubb~~'uqj"1! c Page rrl of~

14 1 c.., -rr'w~e:j'w m~'u1wi1'w ~ ~';i1~~e:j'u~11~~n~e:j'i "' " "1Je:J.:Jbe:Jfi~1';i \It 'j~tj~bd(,11 (1'W) i'w~e:j'w~ ';i1tj(,'l~bbtj~fl1'juiju~'i1'w ~ ~';i1~~e:j'u~11~~nl'lmbe:jnm';i1'ubb~'ivi'iibb(,'l~ " 0/QJ "" ~';i'u~~'ue:j'u " ~1'W~';i'd~~e:J'Ubb(,1~~'1~1CJ be:jn~1';i'u';i~ne:j'u 1 Vf~';i'Utl1'W "" QJ "" (9). -r'u bb(,'l~~';i1~~e:j'u~11~~n l'i'e:j'i1 'U bb~'ivi'iibb(,'l~be:jnm';i " U';i~fie:J'Ufl1';i"lle:Jb'iJm~'W 1 Vfbtl'W 1 'tj~1~fi!jvimtj ';i~btjtj'u 'VV<V OV.::::I..:::i. ' ' 2.1 "lle:j'u'i~'u ~1~.:1 'VlbfitJd"lle:J'I h U'WVin-ile:J~(,'j'<il~vl1be:Jn~1';i'U';i~ne:J'Ufl1';i"lle:Jb'iJm~'Wbb(,'l~ " ~e:j'u'vl1'wbe:jfi~1';im~~1m~'u'u s1s "" QJ m. f,1-:j'vl~b'ucj'w~~~ru~u1 '....::::1 Q.l I ~ i/ V.C::.. I ~ QJq ~. (,1-:J'Vl~b'UCJ'W~'I~1C.Jb'I'W ~e:j'w~~~1c.jb.:j'w(,l'i'w1~e:j'w~~ " ' ' cr. ~'lbe:jn~1';i1 'Ubb~.:~VIifbb(,'l~be:Jnm';i'tJ'j~ne:JLJ1 Vf~1'Wfl1';ib~'W Vl~e:J~1'Wb~'W'We:Jn'ILJ'tJ'j~~1ru!V ' "" QJ "" ~'W~~'d'W'Vl (9)Ql ~.~. c:tri ' fie:j'ifl1';ib'i'wbb(,'l~'u11j'u c Page I 8

15 tl flw~vh:n'u'vl'u'vl1'uou'ui?lel'un11u~tm~1'u~1'un11l~'ull~~\jqjm'u"j~'u'u GFMIS ~d fl"j~'vl (9)/~<t:<i:ci... d 1'U~tl'Vl tn 3Jf1':i1fl3J ~<i:<i:ci L1a1 ~.oo 'U. ru ~ej~u1~~3jf1ej~n11l~'ull~~uqj"i! 0... cl 0 I <!I cl ~1~'U "ljej - 6'tfl~ l?l1llviwi ~1eJ3JeJ"ljeJ ' (9) 'U1~6'f111"J1W1 fllrlh~.u uca~61'uflw~vh~1'u ~ ~"' ~ 'U1~~'U'Vl~ 1 VlqJff':h~ flw~'vl1~1'u tn 'U1~6'U'U el~~f)(?l(?}~"j flw~'vl1~1'u ~ 'U1~LiJqJ~3..11fll 11~1~,; <t: t.~1~ff11'lit.~~1 rl~'41w.~u b 'U1~6'f1TUqJ~Yl"J ~~~11~f'laa.t~" flw~'vl1~1'u......, 0 frl 'U1~el1'Vll?le.J1 fli1'viej~ 1.1. 'VI. flw~'vl1~1'u ~.,.., 'U1~'ll~el1"Je.J i;'U1'U'Uvi ~\\ ~}? Ot"t..r) ~ (_It Vl '-'). 0 flw~'vl1~1'u ~-<"'"VV 0 flw~'vl1~1'u,j~ --- a,;, VI 0 q;~. flw~'vl1~1'u ci 'U1~6'f11U1W1 flt~oueji?l"j~q~ flw~'vl1~1'u ~ 0.L.C:.,Q.QI 'U1~~'UI?l'U1 3J3..l~'VIf1~fl~ flw~'vl1~1'u.... ff., ~ 0 (9)(9) 'U1~~1'U'V11 Vla1~1 flw~'vl1~1'u (9)~ 'U1~'U1~"J L1~UL~~qJ1w.J'U1 0.. ~ ~- ~{))//~ ~ ~72 ( flw~'vl1~1'ull~~l~'li1'un1"j r>.. ff 0.,, ;U LL"'~ C9)trl 'U1~f1'Un1"J"JW 6'U1L~fllffa.I\!"JW flw~'vl1~1'uij.~~~'ll1ejlfl'll1'4n1"j, D" IJ ,, v (9)~ 'U1~a.t'Vl'U1 'Vla.t~1m flw~'vl1~1'uij.fl~~"u1ejlfl'll1'4n1"j 'U1~'U1'VIVI'VIe.J f1'u'vl~3..11 flw~'vl1~1'ullfl~~"l11ejlfl'll1'4f111 r;r... <' 1'9 '"",.r.1)::n <':) (j.)'<j ~f:l.;:s~ ' \tmt""'-'i~iio'~.d'o') ~-~ ~\oi\j '~ Sw' r o ~~ \''l~~'l~~~~~~cy'l ~ 1~ (') tt ~oir1m-t&"~ ll~~~a,f (,~l\iy 9fJo.

16 ~'J'lJ';i1,.fl1';i... ~~.~~~.~~.~.~.~y~~~.~.~~... 0.~.~~~.~.~~~.~~~.~.~~.~.J~.~.:... ~.~.~~..... ~ ~rl-wr. rr 1 b rr r! 1u~ 0 J ~m1r1~ ~crcr~ "' b1c.i'u ~1CJtl1~o1'Uflru~vh-:~1'U'VI'U'VI1'U~'U~ l'uf111tl~u&i-:~1'u~1'uf111b~'ubb~~uqjm'u1~'u'u GFMIS ""tl 0 ~.d ~Q,IQ) d i.l b"llqj 1~"q~flru~'VI1-:J1'U"1 1"11-:J'VI ~/~crcr~ b'u1'u l-:jfl11'vi (9)~ ~m1r1~ ~crcr~ b1~1 (9)c(.oo 'U. ru 'V!a-:1 tl1~-q~na-:~m1b~'ubb~~uqj~ b~a'w-:u11ru1~'u~a'um1tl~u&i-:~1'u~1'uf111b~'ubb~~uqj~1'u1~'u'u GFMIS ~1~ ~ vjf 1~b'UC.I'U111~f111tl1~"ll~ ~-:J'U ~ "' d 1~ b 'U C.I'U111~'VI I!> "' d d d..::. 1~b 'UC.I'U111~'VI GYl b 1 1-:Jb-wa-w-:u11ru1 b~ l-:j~tl1~51'ubb~-:j 1 Vf~tl1~"ll~'V111'U ~.... ~ d..,j... d 1'U1fl-:J11CJ-:J1'Um1tl1~"ll~ m-:~'vi (9)/le>crcr~ ~m'u'vi (9)GYl ~n11r1~ ~e>crcr~ ~ - 'W-:u11tlJ1~'U~ l'uf111tl~u&i-:~1'u~1'ufl11b~'ubb~~uqjm'u1~'u'u GFMIS v flru~l'11-:~1'u bb~ ~ b~"ll1'u m1r1 ru~vh-:~1'u'vi'u'vi1'u-n''u~a'u ~ fl11tl~'u1i-:j1'u~1'ufl11b~'ubb~::uqjm'u1~'u'u GFMIS

17 fi1'li~1«tin1~... ~.~.~.~~~.~!..~~.Y~.~.~.~.~~ ~.~.0..~!..~~~ ~ ~ ~ ~Qqj.~.. }Y.!.!..:.. ~~~~.... ~... W1i.:... ~FL'6i.~<t({... 1'L1~... 7!..> ~.0..~.~~~... ~~~~... I IV L1e~.:J... ~.J.~.~J.~r.!J.1~.1~.~;!~.~~.Y.b~.J~.~~.~.].~.~~~~~n.J.~.~.n~.~.J~.~J~.D.J!..~~.~.~.~~.~~f1lm.~.~.~.~~... ~.~.~.~.?.... ~1"-l~~Hu~vh:~1'UVl'UVl'J'U~'U~ l'l.!nt:i'ljuu&i-:t1'u~h'urn1b~'ubb"~uqjm'u1~'u'u GFMIS 1~il ol 0 ~.J.,j "' "'.J " fl11u1~"tl"-!flfl!~vl1-:t1'u"1 m-:tvl ~/~<t<t~ b"-l Jd'U 1-:tfi11Vl (9)~ "-ln11fl"-l ~<t<t~ nm (9)~.oo 'U. ru vt 1-:t ' 'lh~"u"-lne:j-:trn1b~'ubb"~uru~ <t!'u flru~ b""ll1'ufl11"1 "lle:j6'i-:t11cj-:j1'ufl11'l.j1~"ll"-~"-~1b ~e:j 1 'l.j1~m'j"il6'fe:j'u vt1nil q Ql " ".rre:jfi'j1"-~~~e:j-:tm1'lj-r'u'lj1-:~ bbm "lj vt~m~"-lb&i"-!'l.j1~m11~ 1 'l.j1~bb~-:tflru~b""ll1'um1"1 ('U1-:t'U'Jl'l1 11"il.Wb"il~ru1w.J'U1) ' ' "' Vl11'U.n1CJ1 'U1'U~n1~ ~~ "-lm1fl"-~ ~<t<t~ vt1n1ajilrn1bbm "llvt~e:jvi'nvb-:~1 Vf5e:J1111CJ-:J1'Ufl11'l.J1~~"-~uuud ('U1-:J'U'Jl'l1 h"ij'ljb"ij~qj1w.j'u1) "' b""ll1'ufl11fiuj~vl1-:11'uvl'uvl'j'ui'u~ l'u ' fl11'ljuu&i-:~1'u~1'ufl11b~'ubb"~uqjm'u1~'u'u GFMIS b~cj'u "' fiuj~vl1-:11'uvl'uvl'j'ui'u~ l'u"1 ~. \.,j "-:J"U (.....) l'\'1 bb vt'll-:t....

18 @). 'W1~611'J'd'a'':iUJ1 h 'W1~utlil bfl. 'W1~6'1111m ~. 'W1~611TW'W~l1 ct. 'W1~6'11'J'\J~~'V'l1 b. 'W1~tl1Vl~tn "'<{ mi. 'W1~"1l~tl11tl ~. 'W1~6'11'J'IJ1ru1 ~. 'W1~~'W~'W1 "" <f (9)0. 'W1~~1'W'VI1 'W1~'W1'VI'V!VltJ ~~11~-u e:j~~n~&~'v'li '.c. ((.c:j6" bu~d.j'j~m61'wtj ~~~-rw.j.u "" <f 'J16'f'W1'W'W'VI fl'jioutj~i:::fl~ 'U Q..c. Q.l 6" {jd.j'v'l'vifl~~~ "' "' 0 'Vta1~1 11~ub~~~1'w.Ju1 0 f!ru:::vj1~1'w lb'vi'w e.~~~.~u. f!ru:::v'h~1'w fltu:::v'h~1'w f!ru:::v11~1'w fltu:::vt1~1'w flru:::vh~1'w f!ru:::v11~1'w f!ru:::v11~1'w fltu:::vt1~1'w f!ru:::v11~1'wbb~:::b~"ll1'wfl11 0 "' I fl ru:::vj1~1'wbb~:::e.~"ll'j tj b~"ll1'w m1 'U ' 0 "'I fl ru:::vj1~1u bb~::: e.i"il'j tj b~"ll1'w m1 'U ' 0 "' I f!ru:::vj1~1'wbb~:::e.~"ll'j tj b~"ll1'wfl11 'U ' 'W1~61'W'VI1 "' ' 0.,j fl1b"lle:j'w ~\ 'W. 'I.Ji:::li1'Wfl~1'J btj~ t.h:::"lld.j bb~:::~1 b tj'ufl1i'iji:::"lld.j~1d.j1::: b outj'u'j11:::~1~ 61 ~~~e:j 1 ' ' I 'I.Jd "' i:::b'utj'u...

19 ,,.1'., iu~id'li'vl1~t~u tidna1'itt~~n1'itji)u~~1u-a'lun~1~ G>.n1'ittimha'4flfli'lil1EJ1..1tln (9). (9) m1l un~1cjtjflfl~.n1 tj'ue:jn(ehum~tj"l'uf111~~~e:~/{j\~/l "li1 m:m~l UtJtJYrt'l~) G) ~ m ~ 1'Ub 1fl?ITS 'V'l~.OGl/o!v I'I'S1lii'V11'U'S1CJfl1'S "1m1u~a~ a1un1n 1.:J.d ( ' >.:JUth~:W1tl.lbb~~'S~'lJ'll 1 ( b-.ij1'lf 1.:J.:Juth~mru uty:ubwflth~bf1'vl (GL) rl 1'111llt:Jfl~'Ubb~~o;ij'~yh " PO > mob.:jb~'ubfl'u ct,ooo U1'Vl ( > L'U'S~UU GFMIS ~.:J'Vl~bi.JCJu~:w"'tyty1 :::. ( /... - cr b ml c:c: C"?1 1U'Vl1'Ufl1':iUUVifl"'tyty1 a1un/nt~.:j Vi~1b'Wum':i I I.,.!{"' ' "l ) lil~"ll 1/lii1.:J/b '111?1-!l bu v Jt ~.<:\ bb~~'vl~ b UCJUR:W"'ruru1 ' ~ ~ bb lii.:jvi'u'll 1b Uflb-!l'U Q.J.o:::f ~ q ~ U'U'Vlflfl1'Sb Uflb.:J'U? --;;;' L'U'S~UU BIS ' I'I'S1li!?f 1UR11:W~fl~ 1-!l " 'lf 1-!lb 1fl?I1'S ' 7 'h 1'uvi1m'S lh 1'uvi1m':i G) 1'uvi1m':i ~.G) G) 1uvh m ':i buflb~'wnuml.luty:unm.:jl'u':i~uu GFMIS (b~u.:juth~mru) ~.~ (Q) 1uvhm':i b um~unum:wuty:un~1-!l 1 'U':i~UU GFMIS ('Vl'U'Vl:Wub1CJu) ' ' --, (0)0 > ~1m~u1~b{f1Vfll =-- b~u.:ju'th~:w1ru b~'u'u 1fl.:Juth~mru mtj1u 151'u~i1mnliJ"'l1n1~fu~u"'l:1nR~.:J ~'W.:)UU~~mru mtj1u 151'u'l!U"'l1n1Mu~u"'l'lnR~.:) b~'w'w'elmull~~mru c 1

20 ,,,.,... i'wfwel'w /~ m~u1tj\l1'u 'j'~~~bdl;l1 (1'U) 'j'1~~~ba~l'!f11'j'tj~llil\l1'u "'"" "" t:j'j''ijl:ji'l"ijb'u 'U ( lv -rubbf1!:f1'j' ~l'l.oc9l/ o\v "ii1f1\11'u ~6'1~ 6hun/nB\lb~1"llB\l \l'ijtl'j'~lj1ru I 1 ~'j''j"ij'v11tj11~f111\l'utl1~mru bb~~1~ u~a'ij ru~ bb~ ntl 'j'~ b.fl'vi '... ~'UbBfl6'f1'j'~l'l.oC9l/ o\v bb~~/v!~b 1 'UB'4ml-ru 'j'1fl1"111fl\l1'u~6'1~6'ftun b~1v!u1~~~-r'uljb'u'vilj1~mt'il'vi1'ubb~~-<ill'lv11m1~lj \l'uu1~lj1tl.l ~~BlJ~\l~1~ilB~B (mmotlb~tj'vi~1~'j'i!:f \l'utl1~lj1ru1~bb~m1~~~ba~l'l1i 6'1~1\l1 '<il1t.~'j'ub~'u 1~ Clf1~B\l 'U otll'l b "i!'u) ~v. b~1'viu1~m1b~'ubb~~-uru~'vi~bb~1'viu1~m~-ru... 'U ljb'u'vilj1~~\l~1~ilb~b6'1b'uu'j'~b.fl'vib~'u 1'U ~l'l.oc9l/ o\v m. '!JuVinialJ~ 1 'U1~uu 815 (b~'u\l'utl1~lj1ru) 'U <r:.?i\l~'uu'!ju 1 ~'VI t.b ~\l1'u~~1 b U'IJf11'j'-<ill'!6il'a-<ill'l-.[1\!Gi1 b u1 '<il1'u1'u lv "111'!?i\l?i'J'Ufi'J'UfllJ\l'UU1~lJ1tl.I'VI~B?i'J'Ub~'U ' ' tjbfl\l'uu1~lj1ru.ffu~b'u~ lv ~11"ii'VI1tJ'j'1~f111\l'Utl1~lJ1rubb~~1~'U~BDW~. '... bb~ntl1~b.fl'vi ( D'UVin-ru-?i\lbBfl!:f1'j'~l'l.oC9l/ o\v bb~~/'vi~b 1 'UBtJml~u ' 'j'1fl11 tj'vi~ b u ~u~u-?i\l1~uu 81 S( b~'u\l'uu1~lj1ru)"i11f1 Gi1irn f1b\l b~1"llb\l\l'iju'j'~lj1ru?i'jt.~fi'j'u~lj\l'uu'j'~lj1ru I?i'JtJb~tJ'UBf1\l'UU1~lJ1ru ""... "' flb\lf111b\l'ubb~~'uty"l1 Gi1Ufl/flB\lb~1"llB\l\l'UU'j'~lJ1tl.l 1v. ~'j''j"ij'vi1'u11~m1\l'utl1~lj1ru bb~~1~6'1lfl1\l6'1~1\l \l'uu1~lj1ru 1 tj1~'u'ugfmis1 ~Cln~m~1\ln'U.ffi~-ru 'U '<ill'l!:!1'j' 1~ bbnbb~u\lutj'j'~lj1ru bb 'VI~\l"ll 1\lb~'U 'j'~!:f v \l'iju'j'~lj1ru fl"iifl11lj'vi~fl fl"ijfl1'j'lj~b~ 'j'~6'fdw~... \l'iju'j'~lj1ru \l'u11mh~ ( 2

21 ,,... -ll'u~ l'w fl1~'u'd'u-:11'w A\ ';j~~~bd6'11 (1'U).., 11~6'l~La~~m1tl~llii-:J1'W m. 1~'U~ l/1~~ 'IJru;ziLL~f1tl1~Lfl'VI~'d1tl(GL) 'W~mJ 6'1-:Jm~!JB~Bn1n'Ufl'd1&.Jflf1~ l-:j 1 um1fi&.j-:j'utl1~mru 'U cs:. ~B'U'VI1'Wm1uuVin~B&.J6'11 u1~uu s1s 1~t~n~B-:J., fl';j'i.jfld'u 'U 'U.,... "" ~1'U~~"IJ l'u 'U cr. &1-:J~W.'hL'W1 'W~.o lo lil1'w'd'w (9) ~~ 1~vrtld~-:J1'W~ ~1LlJ'Un111ij~~ Jiij'~~1-:JL.y;j ltj1~f1 l'un11vl1~ l~f1ow'w 'U LL6'1~1ij~vi1PO 1 'W1~'U'UGFMIS Q1... \ fl l~u~n-w'ull6'l~lij~v)1 'U 'd-:jl~'wlfl'u ct,ooo 'U1'VI1U1~'U'U GFMIS PO mru... '... i'w~ l'wvj m ~1LU'Wn11fl J'I.Il'U~f1oW'WLL6'l~lij~v)1PO mru 'U 1-:JL~'WLfl'W ct,ooo 'U1'VI1'W1~'U'U GFMIS - L~'U-:J'Utl1~d.J1fi.J (9). ~1LU'Wn11fl J'I.'IU~f1oW'Wvl1~qJqJ1~ l/~1-:j/l lh mru I.c:i ' 0.C::.. WI.J'd~-:J1'W'VI~1L'U'Uf CV.diQJil lil~6il" llil~lil1-:j ~--- \ 'd-:jl~'wlfl'w ct,ooo'u1'vi lij~vi1po ('U~.o,'U~.oCS:) 1u 1~'U'U GFMIS h &1-:J i'hl'w1 ~qjqj1'w~ ld.il lf1~11 PO ('U~.o,'U~.oCS:) lil1fl1~'u'u GFMIS 1 ~ij1~'u~~11~1 1 tl f1 l-:jn11l~'wll6'1~... 0 'Ut:U"IJ., lil1'w'd'w Q1 "11~... - 'VI'U~d.I'Ubd~'W (9). ~1 LiJ'Wm1fiB~i1~n.Wuvl1~ruru1~ l/~1-:j/l "li1 'U...,. &1-:Ja1L'U1 ~t:uw11~ij1~'u~~11~'d1tj f1 l-:jn1'h~'wll6'1~.,., 'Ut:U"IJ li!1'u'd'w Q1 "11~ ~ /' '- 3

22 " -ll'u~e:l'u ~ m~'u1wi1'w..... ~-:IVI~b 'UCJ'Wfl~G'Ity~1 1~CJ~b1{;'11 (-!'W) 11CJ~~baCJ~rn1tl~mi-:~1'W QJ' "..::::1..::::1 QJ' "ll'u~e:l'!.jvi ~ ~-:IVI~b'UCJ'Ufl~G'I~~1 Q.I~Q.I ICV!11 OQ.I 'U'WV1n1'U-G'I-:!G'Iqjqj1'V'l1e:l~be:lf1G'I11 PO ~1f1G'I1'Wf1/fle:J-:I VI " ~1biJ'Wrn11ij~6iie:~/:il1-:~/b 1h... "" t-j1'ut-j~"ile:l'u " i11cj'u~v111~11 tl ""... f)e:j-:jfl11b-:i'ubb~~'uqj"ll. ~-:~VJ~bUEJ'Wfl~bbCJn~1~6hwn/nm~1-:~6'l ~-:~fl~ ' I ' 11CJ~~bBEJ~ 1~Lbn ~e:j'u~~v1~1-:~ ~1'W b~"ll~~ruru11''w... fi1'uthvt'w~ 1i1G'!-:~'Utl1~mru bbvt~-:j"lle:j-:~b~'w 'V16Yntl1~n'W ~qjqj1 ~1'W1'Wb~'W bb~~tl1~b.flvjrh 1 ~~1CJ Ql. G'i-:~6'11b 'W1~ruru ~G'i1'Wfi1'Ufi~-:J'Utl1~~1ru. vt~e:jg'i1'w b~'w'we:jfl-:j'utl1~mru ~1'W1'W Ql "ll~ cr w ""'... G'le:l'UVI1'Ufl11'U'UVIf1G'Itutu1bb~~ ( VJ~b 'UCJ'Wfi~G'!ruru1 'h iti'yhfl11 Q.l " c:l ' Q.l tt::!i Q.l c:l cv "ll'u~e:l'uvi ct G'le:l'UVI1'Wfl11'U'UVIf1G'Ituru1bb~~VI~b 'UCJ'Ufi~G'Itutu1 V', 0,1 'l Ql Ql - ~11~G'fe:J'U6'f1b'U1~~~1n'U6'f1b'U1 olv ';hij ' ' " 11CJ~~baCJm1CJfl11~-:J"llmVilij~Bije:~;:ij1-:~/L Ih 1i1G'! G'f1'Ufi1'Ufi~-:!'Utl1~~1W I G'f1'Ub~'U'Ue:lf1-:J'Utl1~~1W ""... f)e:j~fl11b-:i'ubb~~'uty"ll Lfi1-:JG'I~1-:~-:~'Utl1~mru1'W1~'U'U GFMIS flfl~e:~-:~~1-:~n'u be:lf1g'i11 SAP R/3(PO)b'W1~'U'U GFMIS b. G'le:J'UVI1'Wfl11U'WVimtl~CJ'W btl'w~qjqj1b'w " 1~'U'U BIS!I Ql. Ln'U6'11b'U1~ruru H'V'l~e:~~be:~nG'I11 Po btj'uvt~n~1'u "" "IJ~G'i-:~G'i1'U~11~G'Ie:l'Ubb~~a--:~~1CJ ~1'U1'U tv "11~ ~- ~11~G'Ie:J'U bb~~~m~111cj~~bacj~ L~e:J'W 1 "ll"lle:~-:~aruru1bb~~... ~-:~fl~1 'WVJ~b UCJ'Waruru ' G'i1'U~11~G'Ie:l'Ubb~~~~"ii1CJ ""..... f)e:j~fl11b~'ubb~~'uqj"ll c 4

23 ... ou'u\91b'u m:::u1wn'u I ~:::CJ:::b'J(;l1 (1'U) ~1CJ~:::bBCJW~rn~tl{jml-:~1'U - 'VI'U'VI~'Ub"" 'JCJ'U <9l. \91~1~ '18'Uft1b'U161'qjty1fl'Uft1b'U1 'V'IWI.o<9l/ o -;hii ' '... ~1CJ~:::bBCJWI~1CJfl1~a-:~"IJa-:~Vi'<ilWJ~a/~1-:J/b"li1 h '1B'U'VI1'Ufl1~U'UVimtl~CJ'U 'V'IWI.o<9l/o bu'u61'tyty11'u """... mut:.jw~"ifb'u 'IJ ~-:J'VI:::b'iJCJ'U~~-:~utl~:::~1ru (Cost Sheet) r;n. ~-:~'VI::: dj CJ'U ~~6 ruru1..,., bbcj n \911~tl~::: bfl'vi"ijb-:1 b~'u ( b '... ~hun/nm Vi~1bU'Urn~'<ilW~~a/ ~1-:J/b lh 6'i-:~1ubb~-:~'VId"llabum~'U \ II\.rr'U\91B'U~ b atun/na-:~~~1bu'urn~'<ilw~~a/~1-:j/b"li1?i-:~1ubb~-:!... - b~'u-:~ut1~:::~1ru "" 'VI'U"IJBb 'Uf1b-:J'U <9l. U'UVin-ru-?f-:~ 1 'U bb ~-:J'VId'V'I~8~b8f1 '11~tl~:::f18'U\91~1~ '1B'U 11bU'Ut.J"IJ1CJ 1 'U~:::uu GFMIS "IJB-:Jm~"lf~tl~:::'VI1'U 'IJ h \91~1~ '1B'UbBf1 '11~tl~:::naurn~bum~'U~~a-:~ii~~ufi'1'U....c::l 0 Q.l Q.l c::f bb~:::b~cj-:j\911~r;'l1w!'u WI-:J'U ~'U~uu'V'!~a~a1b'U11ubb~-:~'VId!lu?i-:~"lla-:~/lun1nu m~bb~:::~'u~uu 1 ugt-:~~a/gt-:~~1-:~ 0!U Q.l.dl ' 0 ~ h '11b'U1~1CJ-:!1'U~11~\918-:Jfl1~'V'I 'f~b'v'i8wi1b'u'ufl1~... '<ilw~~a/~1-:j/b"li1 ('V'IWI.o<9l/ o ) ~1CJ'U~'VI1~~d 1 tl /?i'j'ub~'u'u8f1 -:~ut1~:::~1ru "" f18-:jfl1~b-:j'ubb~:::'uty"lf hr;n 1u\91~1~~tl~:::~1rufl1~'V'I~8~~1CJ~:::bBCJWI GFMIS.~ 1 'U~1CJ-:!1'U"IJBB'UWi'<ilW~~B/~1-:!'V'I~B~R1Gt-:~ bb~-:1~-:! ~ru:::m~~rn~\91~1~-ruw '1~ \It c 5

24 ... offu!ple:rw fi1~'u'jwi1'u i~cj~bdft1 (1'W) i1 C.Jfl ~ ba CJ~ mi'ijij,ji\-:~1u... "" t:..li'ut.i~"li!'u " hct 1'Ui1CJ-:~1umi!Pli11il~uwa~C'V'l~.bfl~/bfl~) 1'U!Pli11il ~uwa~('v'l~.cs:o/cs:(9)/cs:iv) bbfi~1'u PO (b lm'i1i Sap R/3) 'Ui.o(9) 1'Wi~'U'U GFMIS bbft~b lf1?11i~'w~..j... bf1cld"11 l-:j bfl. 'IJi~VJ'U!Pli1-:!1'Wf11ib~'Wbbfl~uru~ l lf1bfl"ll~fl:wb..ij1viif tl elf1~i "lil"!pl1:w~1cji?i''jbfl"11.. ~ cs:. ft-:ifl:w1 'W'Vl~bDCJ'Wfl:WVI~mi1'W"11 lbijm..ij'1viif ~-:~if.c!f ~Q.I il il CS:.(9) "11 1 'Ui~'Vl VI1-:J i1'u... CS:.Iv fil'ucj!pl'u'vl'u ". CS:.bfl i~?i-:!'uui~:w1fi! bbvi~-:1"11 1-:!b~'W cs:.cs: lii'1'u'j'ub~'u c CS:.ct 'IJi~b.f1'Vlfh 1 ou~1cj ct. fl-:!fl:w1 'W'Vl~bDCJ'Wb..ij1VIdi1CJ~1.c!f' ~Q.J v v ct.(9) "ll l'ui~'vl ~-:~.fl V11-:J i1-:j... ct.lv fil'ucj!pl'u'vl'u ". ct.bfl i~?f-:!'uui~:w1fi! bbvi~-:!"11 1-:!b~'W ct.cs: lii'1'u'j'ub~'u ct.ct 'IJ1~b.f1'Vlfh 1 i~1cj b. ri-:jb lf1?11i 1 'U bb..ij-:~vi.fl'v'l~ l:wb lf1?111'1ji~f1 l'u 1 Vfri1u r11'ufl:w-:j'u'iji~:w1ru - 'Vl'WVI:W'U bd "" CJ'U (9). uuvin~'u-ri-:j 1 'U bb..ij-:~viif'v'l~ l:wb lf1?11i'iji~f1 l'u h!p!i11il?f l'ub lf1?11i'ij1~n l'uf11ibijm~u~#i' l-:~ilfli'ut1'1u ( 6

25 "' -i!'u~e:j'u ni~'u'jwii'u 1~C.I~b'Jlin C-Ju).., c:::l 0 v cv..::::1 bb6'l~b1cj-:1~1l.jlin~'u ~-:J'U 11C.16'l~b~CJ~m1'1J~iWI-:~1u "'"' "" ~1'U~~"I1e:J'U 'U tv. ~uuuuw~e:jl-lri1b u11 'Ubb~-:~vrd/l u?i-:~"lle:j-:~!l un1nu fl1'r;bb6'l~~uuuu1u~-:~~e:j/~-:~~1-:~ Cl.l dl 0.t:::lo. lv.lv 6'11b 'U111CJ-:J1'Ufl11l.l~mm1'W&'I~ b 'W 1~1 b uum1..ij~~e:j/~1-:1/b"lh ('W~.o / olv) v.. lv.m 1 'IJ~11rll.IU1~l.l1rufl11'W1e:Jl.I11C.I6'l~be:JCJ~ GFMIS ' tv.cs: 1 u11 t.~-:~1u"lle:j e:juijil..ij~~e:j/ ~1-:~-w~e:Jl-lf'h~-:~ bb~-:~~~. ' r~ru~m1l.ln11~1t'ii~'u'w6'1~ her 1u11CJ-:J1'Un11~11"ii~uw6'1~(-w~.m~)1u~11"ii~'IJ 'W'&'I~('W~.CS:o) bb6'1~1'u PO ('U&'I.o,'IJ1.o )1'U1~'U'IJ GFMIS c m. 'IJ1~-nu~11-:!1'Um1b~'Ubb6'l~uru~e:Je:Jm6'l"ll~r~l.lb~1vrtl 1-tl.. ' ej'mt1 ""ii" ~1l.I~1CJ~'Jb6'l"ll cs:. 6'1-:!rll.lb'U'VI~but.~ur~l.lvr~n;)1'U"lle:JbUm~1VItl ~-:~tl '.:!:1.t:::lo. Q.l i.l ' 21' "" CS:. "11 1 'U1'M''VI V!1-:J 11'U 6'V CS:.Iv f!j'uc.i~'u'vj'u cs:.m 1i &'1-:J'IJU1~l.l1ru bbvi~-:j"lle:j-:jb~'u cs:.cs: ~1'U'J'Ub~'U cs:.cr 'IJ1~bfl'VI~h1 i~1t.1 cr. 6'1-:Jfll.lb'U'VI~but.~'Ub~1vrtl11CJ~1 '..c!:l ~v 21 J.l ct. "11e:J'IJ1'M''VI V!1-:l 11-:1 ~-:~d 6'V ct:.lv!'l'ucj~'u'vi'u 'U ' cr.m 1i 6'1-:~u'IJ1~l.l1ru bbv!~-:j"lle:j-:jb~'u cr.cs: ~1'U1'Ub~'U ( 7

26 ".zlu~e:~u m~u1u..:t1u ~~CJ~b'J{;l1 C1u) ~1CJ{;l~baCJ~m~'IJi)~..:~1u ''""' "" ~~U~\11"/fe:JU ct.ct 'IJ~tbfl'VII"h1-ii'~1CJ b. mt'il'vi1'u~1cjfl1~"1lmum~unuw~.o<9)/o bb{;lta'qjqj1 tvfnn~e:~..:~~~..:~nu 'IJ gj~_ 'IJ~tVlU~~1i..:t~1CJ bb(;lt{;l..:j{;l1cjiie:j~e:l "fi~nuu~t111w ' bba1"1u~uuuu1ubb~..:~vr-d ~- ci..:tbe:lf16'11~bubb~..:tv!ffivti;'b'u~~'jiil6'fe:jubb{;lti..:t~1cj "" ""... f1e:l..:tfl1~b..:j'ubb{;ltuqj"lf gj} uuvinm~b um~u b'u~~uu BIS ( If\ l ~'U~e:l'U~ gj~ uuvinfl1~buf1b~'u..:tu'ij~t111wb'u~tuu BIS <9l. uuvin~u-a..:tbubb~..:tv!-rl'w~e:l11be:lf16'11~'1j~tf1e:ju b'u~tuu BIS h ~~1~'V11'U~1CJfl1~bum~unuwt1l.o<9l/o 1 Vi'~n~e:~..:~~~..:~nu bb{;lta'qjqj1 m. 'IJ~tVlU~~1i..:t~1CJ bb{;lt(;l..:j(;l1cjiie:j~e:l "fl11..:tu'ij~t111w ' bba1"1u~uuuu1ubb~..:~vr-d CV.c::fV CV ~ 6J VJ{6J ~- U'U'VIf1m..:t~1CJfl1~~1f16'fqjqj1bU'U "bubb~..:jvi'u" b'u~~uu BIS ct. ci..:tbe:jf16'11~ 1 u bb ~..:~vrffi Vfa1um1~6'Je:JU bb{;lt~..:t~1cj "" <V... f)e:j..:tfl1~b..:j'ubb{;ltuqj"lf a'j'ufi1ufl11..:tu'ij~t111w ' "" <V... f1e:l..:tfl1~b..:t'ubb{;ltuqj"lf 8

27 ( '\ (\.- ~D $ ::>..II ~ :2;;D a.) ~ ~..II cl ~ ee =>e ::> ~ ~ ~..II ~ "' ~ ee / ::> / ".,. ~..II ~ ~ ~ a.) ~ "' ::> a.) G'l _, ~e ~ ~ TJ _, ~ $: ;:E. _,..II e~ "' Vi cl.d. ::> ~ ::> ~~ ~ _, "' ~ "'

28 ... ou'ui?lel'u m~'u1wn'u..::::::.. Q Q.l Q.l.c::i L 'UfH-:!'Uf1'Uf1';i1J'Uty"llf1fl1-:! 1'U1~'U'U GFMIS I' 1~CJ~L1fl1 (l'u) '11CJlil~LBCJ~ 1uv11tn"J I.ff'U~?JeJ'U~ ci. 6'11'UL~'U'UeJf1-:J'U'IJ1~111ru"l.latum~wru m1juty"iinm-:j1'u1~'u'u GFMIS (9). U'UVif1~'U 1 'U LL ~-:!VIil'W~ell.J Lelf1i;111U1~f1el'U-1il1f16'i1'U ' 1?111"ili;1el'ULLfl~a-:J~1CJ. ~~vl1ll'u'u"l.lejluf1l~'ui?l11lu1~b.fl'vi"l.lel-:!b~tma~~~vl1v!'u-:j?ia ~'U1eJ-:Jfl11~n.n1-t; ru ~~1CJ({\'1ii) 6'i-:J1'1X6'11'Ufl11L~'U tvia"l.la '"".. e.j1'ue.j~"ilel'u 'U 6'11'1JL1uuam'U'IJ1~mru..... "" f1el-:!fl11l-:!'ijllfl~'uty"l1 LUfH~'U1'U1~'U'UGFMIS m. U'UVin-Ha11f!fl11LUfH~'U 1'U'VI~LUCJ'IJI"l1J-:!'UU1~111tu (Cost 'U Sheet) ( (9)0 \It ~1m~u1 '!Xt~1Vt-d i'iji!lel'li~ G>o ~1CJL~'U1'!Xt~1VI.Q (9). ~1m~'IJ 1 'txt ~1VI.Q L~'IJ-:!'UU1~111tu/L~'IJ'I..lelm'U'IJ1~111tu/.c::l.c::l I I I 'VI'W'Vfl.J'W L 1 CJ'W m ru"il 1 CJ mu 'Vl'W1 CJ -:J1'W. ~~~m~1vt-d~'ulejf11;1111'u~'u1ej-:jfl11~nm-t; ru ~~1CJ (li'1ii) Vl~a6'i-:J'VI1-:! 1 u1~rucj 6'f1'1Jfl11L1'1J..... "" f1el-:!fl11l-:!'ijllfl~'uty"l1 m. 6'i-:!Lelf1i;111VI~mi1'1Jfl11~1CJ L~'IJ 1 'tx6'f1'1jutu"iivi~ej6'f1'1jl~'ij uan-:j'u'ij1~111tu m1uvi1rm c \UJ1a t 'VI!!I fl':inijm':i\1' nvh~ 1 'Ut~1fl'ru 1 ~ tt..ij~f11':ituu 'YJ'VI~el t 'IJ~ a'utt 'I.Ja~~h'Lii'LII!lel'LI'VI1~ t~'ij 1 'Uthfl'ruvi'l~u'LIVimh'LI3.11 tttl1 tttil. 'YJ'VI~el t tj~ a'utt tla~ 1 ~ If "' If nnl!la~l!l':i~nul!l1a 'II ~ ~ 10

29 j".., iu~v'ij'v11.:jb~'ij bvnff1'ibba::n1'i\j~~.:j1'1j-~humn.:j <9). m~bdn~11:.l'ij~~f;l.fl11:.l'w lf1(bjthum~u'j'wfl1~~~t l/..ij1-!l/b lh ~J~11l~~bDI:.I'IJ~?!~) 1~bbrl fh 1-tl'~11:.11 'Wfl1~u~vn~ fl1?11u1~rutj1.n~ fl1~j~ l'ubb'vi'w fi11 i?l 11:.1 ' ' 'U 'VIU-!1~ 1 bb..ij'-!jfi11 -tl'~1mnm:b'w~1"1ffl1~~'w ~ G) l!:j m ~'IJ'Vf~eJ~~vh 1 ua1~qjf111-ti~11:.11 'W f;l-!i'vi~b 'ij~:.~'w~~'vf~n~1'w 'IJ'UVim~~~mJ'qJ"tlbbl:.ln m~u~'vf1~ f11?11u1~~'l.jl.n~ < > "llmdm..ij1~'i1 bbf;l~~1l < > LJ~tb.n'VI~11LJCGU bbf;l~ f11~j~ l'i.jbb'vi'w fi11otl?l ll:.l 'VfiJ-:ji1eJ b..ij1'viu~11:.1~1 'IJ'WVin-ileJ1lf;l1'W~~'IJ'IJ BIS I bb..ij'-:jfi11 otl~1mnnri1'w~1"1ffl1~ 1 "! 'U I ( ) ~., IJI~1~?1 l'ij~'j11j~f1~ l-!l "IJeJ-:j 1 ua1~qj"ll lb Dn l'u~fl1~~11:.1b~'u ' ( ) 1 h 1''Uvhm1 'h1'uvi1f111 (9) 1'Uvi1f111 cr b ( "llmdm~'wfl'ij m1l'ijqj"tlnf;l1-:j1'w~~uu GFMIS tl l'wb~'w~1nu'w1m~~11:.1 1-H'b..ij1'Vfdbtl'Ub~'U?I~ 'VI~ ) ~11:.1b~~1-H'b..ij1'Vfd (9) 1'Uvi1f111.n11:.11 1uvl1m~ir'IJ~1n1'Wvft~~'I.Jb~'W~1fl~~-:j/b~'U-:j'IJ'l.J~~1l1ru

30

31 ~1t1~ J~\ ih~1mh~'1ju '\J ' flu!~ Vi1{)1iJVI'U'VIdiJ~iJI'l e:ju m~t!l]lli\{)1u~ 11..! fl1~!.~u!.lfi~df:1jm ij~~'u'u " ' 1"11{JVJ / ctctci GF MIS '. -'JiJel{Jfl1~Vl ci Wl~1AU ct<fci I.'Jfl1 CS::.oo U. ru Vi'e:J~tl~~'1June:J{Jfl1~b~iJll.fi~Dru~ '... U1{){,'{1~~-h~~--~-~}~-~~ ----~~~?-~~-~ru~vi1~11:j.. _.. C_ ~~!.'"/ U1{J{,'{iJ'VJ~ 1vrru{,'{11{) l"lru~v11{)1u t/(.)~'n'. ( ny~u, ) ~ '0.! ~ ~ 'U1~DiJil ' l~glflt91~vfa f1tlj~.vi1~1tj '! ~ ~ ~~~-~~-t!l~~~-~l~~~~ ~-~-~~~~1~ ~.:1_ - ~ ~-~~) tj1\l6111'l!tjt911 ~~u1wjt1 r1ru~vi1~1u,.. ~ _...j ~ _ij:_~-~-~2~~~~--~-~~2~-~~~u~~--.. f"lru~~~-~~~ t-, -.~ ~;;~;~2~~---'J-1~~~iJ_1-~~-~-=~~------=-----= ~--~-~~~~-~~~ _----=~--![~ ~~~~=-~~~--- ~~ J ({If- i ~ ~~~~~'J~~?.J_1 ~-~~~~~1~Q~ _f"lru_~_v1_1~~ ~~---- {9)0 'W1~~Ut9l\J1 fli1vj~n,;:n~ flru~vl1~1u 0 (9)_~--- ~~~~~~!!i_yr_~_1g'l_:: '! --1"1-ru-~-'Vl- 1-{11-~ =~~~~~~- -~-_... r " "' ! , ij1{1ijj'w~ h~'l1~.~~ru1~ij1 l"lru~vj1{)1ijlbfl~bg'l'1l1ijfl1~ ~- }2 l ! ' ~----- ' Vo A r ~ Gil ij1{1flijfn~~ru tiij1lfli'l{,'{u'ij~uj f01ul~'vj1{11ijblfl~~"i11 JlG'l'1!1iJfl1~ I)-! " '\!, :A\ CS:: ij1{jif'vlij1 Vi'uw1m l"lru~v11{)11jlbfl~er"li1mfl'1l11jm~ ry'....,, l!... 'L_ ~ -~: ~;:~~:;:;~:v\rli~-- ~~~~~;~II~ ":""~'i",~ (" _......, r ,..,_.. " "'",.. _, ,, _,, , , r , ,, ' ,, ,_,, , ' "' ' ~--~ ~ ~

32 OJ ~ il UCUVIn~ilfl1'l11 fl1'li':i1~n1':i.. ij.~ti?.my.1.1~.\t!,j.~jy.fl~~....f..wj.~.n::r~.~~.~.mj~.v.ru~.. J:m... ~.~~~.... ~... W~.. ~.. ~ ~.. 7.\?.. l.:c(~... 1'LI~ -:J?.1... ~.o.~j.fl.~... ~.~~~.... b1il.:~... ~.~.~~.~V..~.~~~.fl.P.J.~Y.i.:HJY.Y..I\!Y.!.TY.~'Y.~.~.:Y..O.::rnJ.~.~.n~.~J.~.f.l.J.1~~.:Y.~.~[!.~Vrui.t:Y.~~.\J.\!... G..f..M.!.S..... ~1 m..j-a~ti1'uflru~vh:n'u'vl'u'vl1'u.ff'ui'l'el'u m-atj{jllil..:!1'u~1'u mea L~'ULLfl~U tym 'U "a~'u'u G FMIS... tl 0 ~.J "'......J lll tl L"tifY 'l~"!lllflru~'vl1..:!1'u fl"a..:j'vl w'l!>ctct~ ~'U1'UiiJn1'Vl ~ lln11flll ctct~ L1fl1 C9:'.oo 'U. ru Vl'el..:J -a~-qlln'el..:j ntll~'ullfl~uqj~ Lyj'el~'iil1"aru1.ff'UI'l'el'Uf11'lUij'U~..:!1'U~1'Uf11"aL~'ULLfl~Uqjm'U1~'U'U GFMIS 1'11ll"a~LU~'U11"a~ m1tl-a~"till ~..:!;], cl cl... L"a'el..:!L'V'I'el'V'I'iil1"atlJ ~'iil1"atlj1ou'ui'l'el'uf11"atlijllil..:j1'u~1'un1"al~'ullfl~utym'u'l~'u'u GFMIS (~'el) ll 0 I Q.l ~ ~'el1'u'j~f)1)"'1'u'v'i~'u1"a~'u'u..:j1'uflfl..:j flru~vi1..:!1'ullfl~lfl"ti1'uf11"a..., flru~vi1..:j1'u'vl'u'vl1'uou'ui'l'el'um1tjijllil..:j1'u ~1'Un11L~'ULLfl~Utym'U"a~'U'U GFMIS

33 fl1'u':i1"lffl1':i... ~.~-~~~~.}~.~~-~-~-~~-~-~~ ~-~-~-~.}~.~~~-~-~-~-~yqj_~jy.!.~.:.. ~~~~- ~... ~.:?.1..~.. ~.. }i?....!1j.~...~... 1u~... ~... ~~~.!.~~-~ ~-~~~.... L~il~... ~.J.~.~J.Y.0J.~~-~-~-~~-~-~~.Y.b~J:Y~~.Y.!.?~.~Y.~~:Y~.J.~.~.n~.~-J~.~J~n.J!..~~-Y..~.~~-~~qjm.:Y..~.~-~~---~-E.1Y.1.1.?..... ~1l.l~f1 ru~vhnu 'Vl'IJ'Vl1 'U.ff'U ~ e:j'u f1t;i\j ~tj~ :n'u #h'u f11';i L~'U LL~ ~tj ~m 'U';i~'\J'IJ G F MIS 1#Jij I o ~ d d QJ.-d il 1 f11';i u';i~"lll.lflni~'vl1-!11'u"1 fl';i-!i'vl r;n/l!:jct"ct"ri Ll.le:Jd'U!3lm'Vl ri l.jf1';i1fll.j ct"ct"ri L1~1 (9)~.oo 'U. ru Vle:J-!Iu';i~"lll.l ' ' ' f1e:j-!!f11';il~'ull~~'tj~"ii,f'u flt:\j~l~"111'4f11';i"1 "1Je:JG'l-!!';i1tJ-!!1'Uf11';iU';i~"ql.ll.l1L~e:J 1\J';i~m'l'<ilii'le:J'\J vt1ni1-b'ar111l.l~ ~e:j-!if11';iu-r'u\j~-!i LLm"lJ vt~e:jl~ljl~lju';i~f11';il~ 1th~LL~-!Iflni~L~"111'4f11';i"1 ('U1-!I'UTW';i h'<iltjl'<il~~'jw.j'u1) 'Vl';i1'\J 'U'J'U'WflVlii'!'IJ~~ ~ f1l.li11~'ui5 ct"ct"ri vt1f1 hii1m';illm "1lvt~e:JVlf1Vl1-!!L ~~e:j11';i1tj-!!1'uf11';iu';i~"lll.l~tj'ij'tl mtj 1 il {lf1~e:j-!i 'II "I ' ' ('U1~'UTW';i h'<iltjl'<il~~'jw.j'u1) "' L~"111'4f11';iflt:\J~vl1~1'U'Vl'IJ'Vl1'U-rr'U~e:J'U f11';iu~~-!!tu#l1'uf11';il~'ull~~'tj~m'u';i~'\j'ij GFMIS L~tl'U flt:\j~vl1-!11'u'vl'ij'vl1'u-rr'u~e:j'u"1 "'... ~.... d ~-!l"lle:j.... (.... ) lpl1ll VlU--!1... ~....

34 . 'V 11 EJ.:J1'Wn11'1J ':i~"q:ufl ru~vj1.:j1'w'vi'u'vi1'wou'w~ fl'w n11'll~u~.:j1'w Jl1u n11b~'wbb~ ~u qj~b 'W':i~'U'U G FMI S 'V ' fl ~.:J VI m/lflct'ct' ~.ci QJ o-d b:ufl1'w~fl':i'vi lfl~ :Ufi11fl:U lflct'ct'~ b 1~1 G>a:'.o o 'W. ru ~fl.:j'l11~"q:unfl.:jn11b~uu~~u'qj~. N:u1'1.11~0Z1:u (9). 'W1-:J6'11'd'd':i':it1.!1. 'W1-:JCJ'd~ q Gn. 'W1-:J5'W'W """" ' "" CS::. 'W1-:J6'11'd'dfl1 "' cr. 'W1-:J6'111'W'Wm f'1plhiil'l1 1~~fl~':i-:J f)(?l~fl~~'vij':i q.:::tt. 6' c:rl o"' bu~l.l'd-:jf'lb?f'wcj.c:!t.~ QJ ({ f'l':i'w'd\9lj'w q 'lh~51'wi"lt1j~vl1-:j1'w bbvi'w ~'W-:J.-:JU. l"lt1j~vl1-:j1'w bbvi'w ~~~.-:JU. l"lt1j~vl1-:j1'w l"lt1j~vl1-:j1'w l"lt1j~vl1-:j1'w b. 'W1-:J?f11Dtl:J~'V'l1 "" (,Y)}, 'W1-:JB1VI~CJ1.,. 0.. ~-:Jm':i-:JI"l?fl.l~"ll ""... f'l':ivi'fl-:j bb VI l"lt1j~vl1-:j1'w l"lt1j~vl1-:j1'w ~. 'W1-:J6'11TLl1ru1 "" ~. 'W1-:J~'W~'W1 "".. C9lO. 'W1-:J~':i'WVI':i l"l'd':ioucj~':i~f1~ 'U..::::., ~ QJ 6 fll.j'vijvif1~f1~ 'U Vlmm q l"lt1j~vl1-:j1'w l"lru~vl1-:j1'w l"lt1j~vl1-:j1'w (9)(9). 'W1-:J'W'd'VIJ':i 11~'11b~~ty1\9lJ'W1 l"ltl.!~vl1-:j1'wbb~~b~"ij1'wf111 q C9l. 'W1-:JiJVJ'W1 "' Gn. 'W1-:J'W1VIVIVICJ Vll.J'VIJ1f11 tl'wvi~l.j1 0 V I l"lt1j~v11-:j1'wbb~~~"'j'di:jb~"ij1'wn11 'U q 0 V I l"lt1j~vi1-:j1'wbb~~~"'j'di:jb~"ij1'wn11 'U q m~aj1'l11~"lf:u 'D.. "" C9l. 'W1-:J6'f'WVI':i q """ h 'W1-:J"'J~ l11cj Gn. 'W1-:Jf1'Wtld':i':iru m~n~ej'w m~n~ej'w f)u':il.j b~:uu':i~~:ub 1~1 CS::.oo 'W. th~n1'wf1~11bu\?lth~"'1l.lbb~~~1btj'wn11th~"'1l.l~1l.l1~bucju111~~1-:j q q I 61 #1-:J~eJhJ-d.c:1.c::i d d v ~ v,j 'a~b'uej'u11'a~'vi CO> b ':ifl-:jvi'lh~51'wbb~-:j b VIVI'lh~"'1l.JVI':i1'U q 'IJ':i~n1'Wbb-.il'-:J 1-MI"lru~vl1-:J1'W b ~-:Jt911 b tj'w m':ivjuvj'd'w-ff'w~ej'wm':itjl)'ij'~-:j1'w~1'wm':i b~'w bb~ ~'IJ' ty611 1 'W':i~'U'U GFMIS-G'f'd'Wf1m-:J 1-Mbb~'db6'f~~fi1CJ 1 'Wb~eJ'W~l.lfi1~'W~ crcr~ bb~~~~ 1~~hb tj'wn11vi'uvi'd'w.ff'w~'fl'w "1- G'f1'WIJ~fl11"1 1-Mbb~'db6'1~~~1l.lbb~'W~n1VI'W\?l Hb~eJ'W'VIJt)~fl11"ll.l crcr~ ':i~b'ucj'u ""...

35 ':i~luej'u11':i~~ m -ru':iej-:j':i1cj-:j1'wf11':i'tj':i~"tl~ fl#-:~~ tv/tvctct~ bdej1'w~ (9)~ ~m1fl~ tvcrcr~ ' ~'tj ':i~"11~1~il.rrml] flvj'j-:!11?161 ~~m~~ 1 ~~ ej11 b U'W fl1':i-r'u':iej-:j':i1 CJ-:J1'W m':i'tj ':i~"tl~fl#-:~~ d ' I ' Q.l.J ' tv/tvctct~ b~m'w'vi (9)~ ~m1fl~ tvctct~ ~ -=1.d.d ~ ':i~l'uej'u11':i~'vi m b':iej-:jb'jiljej'v'j''il1':it\j1 - ~"il1':iru1.ff'wi'lej'wfl1':i'tj~u~-:~1'w~1'wfl1':ib1'wbb~~uqjm'w':i~'u'u GFMIS flru~v11-:~1'w1~ ~1 ~ n'w~"il1':iru1.ff'wi'l ej'w'vi1-:~ b~'w b ejfl6'f1 ':i bb~ ~ m':i'tj ~u~-:~ 1'W-?h'W fl~ 1-:~ 1 'W ~1-rreJ "fl1':ibufl~1cj'uflfl~fl1cj'wejfl (1,~~1'Wm~u1'Wtn':i~l?l~eJ/41-:~/b"111 m~':i~b ucju~6'fl?l) 1~bbn ~11 i~1cj 1 'W ' ' fl1':i'u~vn':i ~16'f151':iru'tJ1flfl ~1\PleJ'U bb'vi'w rh1-ti6'fejcj Vlir-:~~mb4-:~rh 1i~1CJ"il1fl?i'J'U':i1"tlfl1':i~'W" ~'tj':i~"tl~1~ 'U ' ~'J~n'U~"il1':itl.l1fl1':ilPl1b tj'w-:j1'w 1 'Wbb~~~.rr'WI'leJ'W (m~bejfl6'f1':i~bb'w'u) ~1'11!-rum':i'tJ':i~"tl~fl#-:~~eJ 1 'tj fl1v!'wi?lb U'W. ' l'u'jiljf:j~6'f'u~~ ~ ~~m~w5 tvctct~ b'jm <9lm.Q1o 'W. ru ~ej-:j'tj':i~~~flej-:jf11':ib1'wbb~~utlj~ ~ '"" - b:w~ - 'U1-:J'U1'VIV!VJCJ tl'u'vi~~1 ~"ill?l':i1cj-:!1'wfl1':i'tj':i~"tl~ 'U 0 V I flt\j~'vi1-:!1'ubb~ ~t.j"ti'j CJ b~"ij1'ufl1':i 'U ' '

36 ~~ d2 o./l o./l e) e 0 ee ~ ~ ~e 2P ~ ee ~ G) db. ::z;p "Tl?;: Vi ""' ~ ~!!) ~e...) ~ I ~ I l l ~ - 1 :3- ~ ::z;p ~ :S::~:: ~le...) :s:: ~b.~ ~ ~e :3o ::::) _J ~~ l ~ ~le.- ~- ::l)_ ~ o./l d~e ~e- ee ~-...) cl~e o.j.. ~ ~ ~ dd,_ ~ e) e~!!) ~ ~e ~~ ee ~...) o./l o./l..., db. g:: ~!9 a./1 ee ~ ;) ~ ~ ee ~ ~ ;:, ;ap ~ ~e o./l OJ o./l ~ Vi ee ::l)_...) ~4 ~ 5 ~...) ~ ell...) ~ o./l 1 ee ~ ::l) ~- $ $ e) d2 o./l e) ~ ) e) o.j.. ~ ~e ~ ~ ~ ~ ~~ e) ~ :3o ~ ~0 ~ ::l)_...) ::::) a./1 ::lle ::ll _J 10\. ~ a./1 ~- ee :3 d~e ~ d2 ~ ~ e) ::z;p ~ e~ ~ ~ ~p ~ ~ ~le ""' If\...) 21)...) 4

37 ( '-_,... ou'uipjb'u (9) ~ m~'u1wi1'1..! 'fu1uu.~.:j'vitll'i16'11u1~~'ll1flfl'vi~b 'VIU.:J?lmL~.:jl'i11 i~1~:u1n ' <11 6'11m1'llm~t~u I w.... "".., "" ~-:J'VI~b 'UtJ'Wfi~'VI~n;'i1'1..!"1lm 'Un v ~ v ~ ~ "ii1'vi'ubb~~ 14~ b b "ii1'vi'u11 tj {Pl";l 1~tl~b1!;11 (1'1..1) 1 /z 1uvhm~ 11tJ~~bBmlm1uijllii-:J1'W.ff'W~B'W~ (9) -r'u1'ubb~-:j'vi.q'fi1g'i1li11~ul.nfi'vi~b'viu-:j~mb~-:j fi11i~1tj"i11m11'1..!11"1!f111~'1..! <9l. b~b?hijn fib-:j1~!j-r'u1'ubb~-:j'vi.q' mruilb~'ug'i~'vi'u1~~~g>f-:j 1 ~'V!t.btJ-:J1'W~b~m-li'B-:J~1b U'Wf111bb~1G'i-:Jb~B-:J~'W 1 ~611irn na-:j b ~BD'WVin-lfB~~G'I1li11ruUL.nfl1 '1..!1~'U'U:01'W-li'B~~ ~ ~ ~ ~ G'l1u11ruUL.nfl"llmm~"ll~'tJ1~'VI1'1..! 'U. ' ~- '<il~vl11p111fi~-:j'uu1~~1rubb~~bg'i'w8b~1"1lb-:j-:j'uu1~~1ru 'VI~Bm~-r'U~B'U'VI~1tl~-:J'W1~ "fl11~1tj 1~ "'V'I~8~D'WVin 'U -lfb~~ 1'W1~'U'U BIS bb~~~~g'i-:j1'ubb~-:j'vi.q'~ihtj'u~'vi11 'U vi'1 1 'tj nb-:jf111b~'wbb~~irqj"ii ou'w~p18'wvi ~ ~-:J'VI~biJtJ'I..!fi~'VI6Yn:o1'1..!"11BbUnb~1'V!ti bb~~fl~ "' "" "' b"ii1'vi'u11tjip11 (9). -r'u 1'Ubb~-:J'VId"ii1n611irn na-:jb~1"11b-:j-:j'uu1~~1ru "'"' "" ~1'U~~"l!B'U 'U 611irn/nB-:Jb~1"1lB-:J -:J'U'IJ1~~1ru ~1tl'U~'VI11vi'1 1 'tj.<::\ Q.l.c:f fi8-:jfl11b-:j'ubb~~'uqj"ll 1)\ h IP111"i!G'I8'U-li'B~~ 1 'WIP111fi~-:J'UU1~~1rubb~~ 1 ~~1~'U~ 'U b~1'vid ("i!) {;11. lruvin 1 'I..!'VI~b'iJtJ'I..!fi~'VI6Yn:o1'1..!"118bUm~1'VI.Q.... i tJ~~beltJ~~-:J'U "" "'"".dj..::::..cv v v {;!1.<9l "l!b'u1~'vi 'VI1-:J 11' , {;11.~ l'li'utjipj'u'vi'u 'U {;11.{;11 1Vi'G'I-:J'U'IJ1~~1ru bb'v!a-:j"ljb-:jb~'u {;11.~ '<il1'1..!1'ub~'u ( It {;!l.cr U1~b.n'VIfi11i~1tJ ~- G'i-:J 1 'U bb~-:jwrrt ~G'i1'1..!fi1'Ufi~-:J'UU1~~1ru ~

38 "' -rr'u~el'u bn m~'u'j'ij.:j1'1j ':i~'u~ Juru'lJLLCJf1U':i~b.f1VIvf1 hj ( GL) ' "' LLfl~uuVin-ii'alJfll'U':i~'U'U BIS 'I' 1~CJ~L'Jm (1'U) lh 1'u'V11m-a -rr'u~el'u~ 11CJ~~LBCJ~fl11'1J~~.:j1iJ. "' U'UVifl-ifel~~ 1 'U1~'U'U BIS bn u'uvim~'u~ lu'tu<tlllcjfl'ij1~l.fl'vl~'j 1 'IJC GL) LL~~ 'U <V.,!V Jl V q <V I "1. o'l. 1'\J b'ull~.:jvi'ij'v'i1 l~'vl~l 'UCJ'U1'\J-?I.:j b'u1~'u'u BIS "il1flw1cj 'U~VI11~'J 1 'IJ. ~11"il?t l'u~11~~-:j'u'ij1~~1ru 11CJfl11-:j'\J'IJ1~mru1vt?t 1m.:j?l~1-:j.:j'\J'IJ1~~1ru1'U1~'U'U GFMIS ~fl~ J.:jm.:jn'\J 'IJ.:j'\J'IJ1~~1rum~r'Uiij~?l11. "' bn. 'IJ'UVim~'U'Utu<tiLLCJfl'IJ1~L.fl'Vl~'J 1 'IJ( GL)~.:jmCJri ln1n'u ~11~~fl~ J.:j 1 'U~11~~-:j'\J'IJ1~mru 'IJ ((. ~11"il'Vl1'Ufl11'1J'UVifl-if l\j~1'u1~'u'u BIS LL~~'IJ'UVifl~1-:j "'"" "" ~1'\Jt:-J~"l!el'U ~'J'U~'J'U~~.:j'U'IJ1~~1ru ""..... fl J.:jfl11L.:j'ULL~~'Uqj"l! c 'II (( C9l 1Uvl1f11':i 1 "' ~1'J~?I l'u~'j1~~fl~ J.:j"l! J.:j 'U 'U6hRtu"l! l L Ufl l'uwlfl11~1cj L~'U "'. 'I' ou l~flow'ij.:j'\j'ij1~~1ru1'u1~'u'u 'IJ BIS cr. ~.:j 1 'U6hRqj 1 ~~'J'U~1'J"il?l l'ull~~i.:j~1cj -rr'u~el'u~ (( ~11"il?t l'um1~~fl~ J.:j"l! J.:j 1 'U6h~w"l!mun 'U V' ~ l'uwlfl11~1cjl~'u Q.J 2.1~!V.c::i "'. 1'\J LL~~~1'J"il6'1 l'u~'j1~~fl~ J.:j b 'ULL"iJ.:jVIiJLL~~ L lfl6'111 'U 'IJ1~fl l'ufl11"l! llum~'u1~b'ij'u1'1jm~fl~vi~1cj 1~LUCJ'U Vcuv o~d.j v "l! J'\J.:j~'\J ~1?{-:j'Vlbfltl'J"l! )-:j l:i'j'u~1t'il?l l'ull~~61-:j~1cj ""..... fl J.:jfl11L.:j'IJLL~~'Uqj"l! 0 U'UVi fl-ifel\j~lij ~vl1 L l fl?i11'1j1~ flel'u fl11"l! l L u fl L~'U LL~ ~?1 l'u'vl1'ul lfl?l11m~"il1n1~'u'u BIS \It bn. ~.:j'vl~lucj'u~~~1?11n11ruill.n~ 'IJ.c::::1 ~ I.C::.. il Cl.IQ. I o<::tt, ~ ((. ~.:j'vl~l'ucj'ij?i.:j"ij1cjl.:jij t:-j l'u~~"il1cjl.:j'ij~.:j'ij1~ l'u~~ 'U ~ ~ cr.?i.:jl Jfl?l111 'U LL~.:jVIULL~~L lfl?i11'1j1~fl l'u 1 ~?i'j'ufl11l~'u c bn

39 ... ij'u~'el'u fl1~'u'j'u~1'u 1~l:l~b1m ('J'U) 11l:l~~b~l:l~fl11'\J~llii~1'U... "" ~1'U~~"Il'el'U c:f...::::.. ~ fu IV..::1 on'tlb'uflb~'ufl'ufl1l.i'uqj"ilflm~ l'u1~'u'u 1uv'hm':i I.['U~'tl'U~ c:r "ll'tlbuflb~'ufl'ufl1l.iuw:afl~1~l'u1~'u'u... u'wvin-r'ul'ubb..ij~vttl'v'l~'tll.lb'tlfl6'111'\j1~fl'tl'ufl11-nmum~'u ' "il1flg'i'j'u~1'j"il6'1'el'ubb~~g1~~1l:j G'i'J'Ufl11b~'U fl'e)~fl11b~'ubb~~'ijqj:a /I\ ~- 'IJ'WVifloU'tll.l~"ll'tlbUflb~'Ul'U1~'U'U GFMIS e!'ij'uviflou'tll.l~ ~ ~ ~ er~1'j"il6'1'el'u~~'u1111'u11l:j~1'uon'elbunb~'ufl~fl~~ ~. m. e!'tl'uiwj bb~~ P~ 'tl'uij&ll'u1~'u'u GFMIS bb~~~~'u1l.l ~. Li.J11l:l~1'W-n'tlbUflb~'Ufl~fl~~ cs::. 'IJ'WVim~-n~b'tlfl6'111"ll'tlbUflb~'U l'u1~'u'u BIS <f. '<il~vl1vt'l!~~'el-r'u1'el~fl11~fl.fl1,; w ~~1l:J(51il) b. ~11"il6'1'tl'U11l:l~1i.J6'11'\Jn11"ll'tlbUflb~i.J'\J1~"ii'11'U-n'tl~ I vt'w'jm1'u c b \V ~1l:Jb~'Ul~b..ij1V!tl 1 /z 1uv'hrm I.['U~'tl'U~ b ~1m~'Ul~b..ij1vttl I.c::r...::::1.::::1~ 'tl'tlfl b ~fli~~1l:l b~'u~'uu1~l.i1wbb~~b~'u'u'tlfl G'i'J'Ufl11b~'U ""... fl'e)~fl11b~'ubb~~'uqj"ll 1!\ ~'UU1~l.I1W h ~1l:Jb~'Ul~b~1vttl b.~ fl11~1m~'umruhjih~'u6'1l.i'vi'u - ~1l:Jb~'UboU1'UW:ab~'U~1flo'U1fl11"ll'tl~b..ij1vttl... ' b.m. &l~~'elb~1vttl-r'ub'elfl6'111l'u-r'u1'tl~fl11'1xfl.fl1,; W ~~1l:J (51i1) Vl~'elG'i~'VI1~ 1 u1~rucj \It b. cs:: ci~ b'tl fl6'111vi~ mi1'u fl11~1 m~'u 1 ~ci'j'uuw:avt~'tlci'j'u 60., b~'u'w'tlm'uu1~l.i1w c cs::

40 // ' ~ -~< ( ~ ttoj -u (lj /'(, c I,/'9- '!-'\ ~~~ lf1~ ~)J. 1'\.... s: IV-. ~~~~t...r-~ LS; s '~'I-\ C\~ I "'\... J:.LUTtL!l.~1~tllo~~~11T'LLt-LIA.~m~ LN:~IA.M.U ~IA.It1.1A.LM.t-LM. ;:gj Ill 0,.,.. J:.LUTtL!l.~1~tllo~~~11M.Lt-LIA.~Ml~ WLM.N:IA. LM.IA.N:t-LM.,ll I II 0 AJ,..,.... tlu TtL!l.~1 ~tllot;j~~11t\lt-lia.~m~ ruj:.i\n:~w~1lf1..q rutttum.ut-lm. W Ill 0 ~... (_j I "'(;/ tlum.l!l.~1~~11m.lt-lia.~ml~ LM.I'M_t.fu~& 1!1-&.!:. 1 tm.tm.t-ln. C9) M.Lt-LIA.~m~ - L~L~It1. ~ J:.IA.M.t&t-LM. ( ( ) 0 )l IS ~ '"" ~ ~~ M.Lt-LIA.~m~ M.Lt-LIA.~m~ ~U-PI.UIA.M.N:lt LM.~T1.13t-Ln. 0 0 II 1'0 'Cio~ '=' ~U~t~~,e.tt~ Lm,:["1tL~t-Ln. ~ M.Lt-LIA.~Ml~ - IA.M.M.LM.~Lt p 0 ~... ~"" ar M.Lt-L,lA~m~ M.Lt-LIA.~m~ ~ ~ la. 11&-CSIA.tW {W 0 II P ""!l.~n:~~t-j:.l~t'~ tm.13fuq.tl~t'lt1. ~-. ~ M.Lt'LIA.~m~ 0!1-I'M -Tt~~ Ll9M.,tJ.tL~t-Ln. ~v M.Lt-LIA.~ru~ Tl.t- '13~1':1 M.IA ~T1.~1Wt-tN:~01 LlfttL~t-LM. osi' f=j', 'l:ll' "=" -)~ M.Lt-LIA.~m~ tm.~~u~~cs n.n.g&-ln. w 0...,.... (11-v~ ~~f)~-~ - M.Lt-LIA.~ftl~ 0 t-l~~jblt1.l ~IA.M.~t-LM. C9J \ ' :7'-'- ;:gj,ll /~ ~~ M.Lt-L,lA~Ml~M.L.Q~tfb!1-13.!:. l~w Lmttte.L~t-LM. ( ~L~ t-m.it1.11l~ - ~u~- csu. fl.l9l~ I 0 I"',. 0 m n. OO',ll< L~t1 ~;:gj;:gjc9) N:~LWN: ~C9) IA.WWM.t f".p,.. ~;:gj;:gjc9)jw IA.t-t~ I"'~ SIW::19 Ill n. N:llo~t["1N:ttLilo 1 I II II!"' '

41 SI\N.:I9 fl.fl.~f.nl,&fu,et~~11rttu,lurtl~ nlt-~wo~fl.~lunb~n~ntia.n.ia.nlt-l.la~m~.,. ~LUnLU.~1~~TinLt-LIA.~m~ 0 n. t-ij~nlt-fl.fl.~f.lnrmm.ntj.2f.lu~tnlbi':j A A I 0 1'5 (LnrM,t.fu~~1_tl.&tl tm.tnt-ln) J(LfZ5 tlijut-~ia.nlilj,2~1:211 L!Jt 1 ntrtl~rtjl.~f.nrtt~lu. 1Lm~L~M.~~n, BM. 1Lrtn~~ 1&-~ I A f7 A ( v I 1'5 ~ J 0 k p ~ lf:;/1 SI\N:J9 n.n.~~nl,&fu,et.~l:211rtt1~lunl~nlt-~n.~fl.r.lunb~n~lm~l~mo-,. (rtlil) ~ nbt-b~1 ;:ID IA.~f.Ltn.~m~f.... "' I" I" I"... Lm~L&M.BM.1t-Bf.1 U9 IA.~~Ltfl.~f\1~~.., I" p I"... ;fl~~c9) rt~lwrt ;fjc9) ;fl~~qlll9 la.&- f.~ rtf1.~~n f.lunlt-~l~t'-bf.fl.~ C9) IA.~~Ltfl.~f\1~~ I" "' p I"::,. "' I"... fl.l~ia.rtjl.~~fl.ia.it1., t-mmlg~~fl.ia.t'-b~ IA. :::~ltfl.~f\1:::~ I""!;;,. I" p I"... nt-~ rtjl.~f.rl~lu~~lt,. "' I D n.~ m :::~rtl~ SI\N:l9 n.n.:::~n, Jl.fun.~~11nt-1~LUnL~nLt-~n.!in ~LUnB~nu.Lm~L&M.BM. 1 Jl.fun.:::~11rtt-1~LUt-BU r:=o ~ A ~,. ~ ~rv A ~ p:r roo n <t:::joo rtb.:::f.nt-bit1. m n ow w~ L~t1 ;fl~~c9\ gnm.lu'rtu ::» IA.~fl.J.21t1.hM.ntn, ;fl;~~ IA.t-~~ nlt-lia.:::m~rtb.:::~nfujl.1 I 0 11., A pao A A lt p ro o I v "=' SI\N.:I9 n.n.~~n J!fu;Q.~~,,n,t,f.LunL~nLt-~~fl.f.LUn.B~n~ntiA.n.IA.nLt-L.lA~m~nLg~f.fl.~t~ Si'li\fd 9.. n;n :::::~nljffu n;~ ~iin ~1'~TJJMI:lM\CfG1'i'\'!i(i:tCCH\t~'i;1n~n't:-iXh:!XfiXJUXifftlQftii;~t'(\mQ;;i'B'ir t-gt 1 A '=' ~ ~'t::r ~ 0 't:7 p... ~JJ~to1... ~n~umu... ~ ~n~... ~.fjfr(j.. r\; w~ii... ~... ~iili::idtoi" : ~u l... iim'f\ i::t~iwi~i~coibu... fi2\jn'ct:ti'f\ ~~Cn'f'M'MnU'f.. t l.uja, l.t n.t. ~ I'=' A '=' A A I I 13 l5::7 ~ n~~,...

42 if1'u':i1ttffl1':i ~-~~~~~.:!..~Y~~-~-~-~-~~ ~ ~ ~ ~ :!..~~~-~-~-~-~y~~.,}y.!.!.:... ~.~~ ~ n d J 7\_ ~.9-1 OJ d... " 'VI ~"HqJ. <!Z~ 1 :J ~ t1" 1'U'VI 90 mm1'v'l'uo ~~~ci... L.... ~11l~flru~V'h"l1'U'Vl'U'Vl1'U~'U~e:J'Un1~tJ~,j'~"l1'U~1'Un1~b~'Ubb!;l~tJqJm'U~~'U'I.J GFMIS 1~ii ol 0 ~ d d OJ.., cld OJ <f lll m~u~~"tl1lflt:u~'vl1"!1'u"1 fl~"l'vl cd~~~ci b1le:jd'u'v'lfl'vf~'u~'vl ~ f11lfl1'v'l'uo ~~~ci 'U. ru 'Vfe:J"l ' "I ' 'Vf1flii tj~~"tl1lfle:j"lm~b~'ubb!;l~'\jru<u Ju flru~ b!;l"ll1'um~"1 "1le:JG'i"!~1~-:t1'Um~tJ~~"tl11111 b ~e:j 1 tj~~~~11il~e:j'i.j, Ql q 'I oue:jfl111l~~e:j"~m~tj-r'i.jtj~"~ bbm"ll 'Vf~e:Jb~1lb~1ltJ~~m~1~ 1tJ~~bb~-:tflru~b!;l"ll1'Um~., (u1"l'u1'v'l~ hlil'llblil~ru1w.ju1) ' '... 'Vl~1'1.J fl1~1 u1u'v'lt;)~~'i.j~~ (9)(9) ~1lfl1~ui5 ~~~ci 'Vf1n1lJiim~bbm "1l'Vf~m'i'nVI1"1 1 ~5e:J'h~1~"11'Ufl1~ tj~~"tl1!~'\juot~n~e:j"l ' 'U ('U1-:I'U1'V'l~ hlil'llblil~qjojw.j'u1)... b!;l"ll1'4n1~flt:u~vl1-:!1'u'vl'i.j'vl1'u.rr'u~e:j'u m~tj~'lwi.:!1'u~1'un1~b~'ubb!;l~'\jqjm'u~~'u'i.j GFMIS b~~'u... flt:u~vl1.:11'u'vl'i.j'vl1'u.rr'u~e:j'u"1 d!;l.:)"tle:j.... (.... ) 0 I ~1bb'Vf'U.:J....

43 "' 11ENI1\.If111tl1::'l!a.Jf'lW::'Vi1.:!1\.I'VI'U'V11\.I,j\.l~e!\.ln11tlnu~-:~1\.1~1\.ln11b~\.lbbg:J::U'lJm \.11::\J'U G FM IS ~cl f'l1-:i'vi cs::'/lt:ut'<t'~ (9). 'U1\16'11T"J':i'mJ1 h 'U1\16'1T"J1m m. 'U1\16'111ir'U~n cs::. 'U1\16'11TUqJ'l'V'l1 ct. 'U1'1e:nVi~m.. ~ b. 'U1\I"'l"'e:J1)CJ m~. 'U1\16'111tJ1ru1 ~. 'U1\Ii5'U~'U1 "" ~ ~. 'U1\1'11'U'VI) (9)0. 'U1\I'U1'V>J) (9)(9). 'U1\In'Um11ru <9lh 'U1\Iir'Vl'U1 (9)b11. 'U1\I'U1'Vl'VIVJCJ ""... f!l)'vlel\lbb'vl 11~'U1'U'Uvl R11otlCJ~)tf1"' 'U.c:::...c:::.. QJ G ija.i'v'l'vln'l~~"'... li' Vl"'1"'1 1 1'1'11b'l~qj1w.J'U1 tj1t51'urrutvi'1'11'u bb'vl'u N~'l.\I'U. Rrutvl1\11'U Rrutvl1\11'U f01wtvl1\11'u Rrutvl1\11'U fdlrutvi'1\11'u f0lrutvl1\11'u fdlrutvi'1\11'u fdl rutvh:n'u Rrutvl1\11'Ubb"'tb"'"'l1'4n11 0 "'' Rrut'Vl1\11'Ubb"'tN"'l1CJb"'"'l1'Un11 'U ' 0 lll I f01wt'vl1\11'ubb"'tn"ll1cjb"'"ll1'un11 'U ' ll/ ll/ I tl Nb"ll11'UJ 1::'tia.J 'U, (9). 'U1\16'1'U'Vl) "" ' tv. 'U1\Itruil 1vtqj6'111\l a~"'n~~y.j) 0 "" f011b"ll'e.l'u,~. b~a.j\h~'tia.jb 1g'J1 (9)bll.b110 'U. tj1t61'un~11 b tj\1ltj1t"'la.~ bb"'t~1b ij'um1tj1t"'la.j~1a.~1tb ucj'u111t~h'~ 61 ~'~~'.11 tjd ' ' I "'".d"' ol ~.J.,j..,.J 1::b\W'U111~'VI 1 1 1'U1e:J\111CJ\11'Un11u1t"'la.J f011\i'vl m/tvctct~ ba.je:j'j'u'vl tv~ a.jf111fla.j tvctct~ ' ~tj1t"'la.~ou'mbtii."ll.ff'u~a'u'vl1\lb~'ub'e.ln6'111 "m1bun~1cj'urfdl"'.n1cj'uan (bj~1'u ' ' mt'u1'un11-;ij\116ffa;..ij1\l/b 1h ~1a.J1~bUCJ'U~6'1\11) bij'v'l1~1"h6'11511rutj1.nfdl bvh,!'u bb"'~~tj1~"1la.~hhh!'e.lvinvf1\l ' 'U ' L\111 b~a.jb~a.j 1Vf~'e.l11btl'Um1-r'U1e:J\111CJ\11'Un11'thtoqa.~f01#\l~ m/tvctct~ bda-j'u~ tv~ a.jf111ra.j tvctct~ )~b'ucj'u ""...

44 - ~-... d..,j...,j "" ':i::b\jti\j'j'l':i::\'1 m L ':i'el..:il'v'l'el'v'l"il1':if:u1 - ~"il1':iru1.ff'u~'el'ufl11tl~tm-:!1'u~1'ufl1':il~'ull"~'ij~"iil.'u':i~'ij'ij GFMIS l"lf:u~vl1.:!1'u L~ ii1 :W n'u~"il11 ru1.ff'u ~ 'el'u'vl1.:! L~'U L 'el fh'i1 ':ill"~ fl11tl ~ 'IJ~.:! 1'\J-t'h'U fl" 1.:1 1 fl1':il Ufl~1CJ 1 'IJ~1~~'41"ll"l"fl1CJ1 'U 1~LLrl fl11ou~1cj1 'U fl11'\j~vt11.:!1'u fl1~'el'ij LL'Vl'Ufl1':i tl~'ij~.:~1'u'u'elm 1"111"1lfl1':i fl1l "litu1'u f'111 ou~1cj 1 'Ufl11L~'U'Vl1-:!L tl':i1"1lfl11 f'111 ou~1c.jb 'Ufl11~fl'el'IJ':i:W fi1..ij'1.:~ ~'JI"l':i11 LlJ'U~'U h fl1':ilufl~1c.l'41"ll"l"fl1cj'u'elfl1~lln fl1~'el'ijll'vl'ub-if6'1acj vtu.:!~'elll..ij'.:~fi11-if~1cj"il1fl6'11'u Q,l &::Ito Ct. d ':i1"1lfl1':ill"~':i!ii16'11vtfl"il'el'u... rn. fl11lufl~1cj'iji"ll"l"fl1cj 1 'U 1~LLrl fl1-rfl'l~1'v'lcj1'\j1" d.j 1"' I OJ "'> 0 "'>.., 1 ~ d,.s OJ 'Vlu':i~~:W ~':i'd:wfl'u'v'l"il1':if:u1fl1':i~1l 'U'U-:!1'\J b 'ULL~"~"ll'U~'el'U ( m:wl'elfl6'111'vl LL 'U'IJ) b11'vt1'\jfl11 tl1~"1l:wi"lf.:~~a1 tlrhvt'u~l \Jui'u'V'ln~6'f'IJ~~ fl:wf\1~'\j~ ~ct:ct:~ u. ru Vfa.:~tl1~"1l:wna.:~ II 0 1 q, q ""..,... fl11l.:!'ull"~'ij~"il -hlii- 'U. 'U1..:l'U1'VlvtVi'CJ nuv1~:w1 ~"il~11cj-:!1'ufl1':itl1~"1l:w v l"lf:u~'vl1.:!1'ull"~~"ll'dcjl""ll1'ufl11 v

45 'I' 't ---, ;;:> ;;:> <l<l V"' <l~ ;;:! If'> ;;:! ~ Vl r a:?:; r <;: c;: (lj; ~ r c;: ll o:;;;: a;;:> -" 1!F l!j <l~ (Q) ~~ 1? ;::6 V"' c;: 1 "7 (Q) c;: ::~e: a;;:> ;;:! c;: -" a:?:; <;:DOl (Q) ii) ;::6 1? r r ~~ -~ (""' <l~ V"' ~ r r ;;:> ~ c;: (Q) ;;:> ~~ ~ ~ ;;:!~ ~ (""' (Q) (Q) V"' 1? e: I :;;:: ;;:! <;;; -" <l<l ~ ri"' V"' """;;::> c;: Qi) (Q) ::l;p c;: 11:;;:: Vl ~ <~ ro 1!F~ ;;:> <l~ <l<l (lj; ;;:> (Q) -" <l<l -'!IF -"... V"' ;;:>~! <l<l V"' l!j '-" c;: """;;::> 11:;;:: c=: ;;:! -<l:;;:: <l;;:> 'I' - "7 r o:;;;: <l~ "7 (OJ 1? (OJ r 1!1/"'> <l(i: ~~ ~~ ::;;: (OJ <l~ r <;:... a 0\'(0 r ~ <~ i ri <l<l r If'> 0\'(0? ;;:> "7

46 .. -rr'u\1\el'u (9) m~u1'u.:j1'u -ru'v!~ej'<ij~vl11 uri1~qj ) 1~t~~b1m (1'U).ffu\1\eJ'U~ 11t~~~b~t~~m1tl~~-:~1'U -ru'vi~ l..ij~v]11 uri1~qjfh1 -tl'~1t~him1u~'vi11.:~1u fl111l l'u bb VJ'Utl~~.:J1'U'U lm 1m11"1Jm1 )..... ~1'Ue.J~"If l'u ritun/nej.:~b~1"1l l.:j.:~utj1~lj1ru IJ\ fi1b"li1u1u fi11-tl'~1t~1um1b~'uvi1.:~1tl11"1fm1 fl11 otl~1 t~1 'U n11tl fl l'u1lj fl1~1.:1~1 fl111 bb~ ~ d el'u'l 1h 1'uvl1m~. '<ij~v111 uri1~fy fi11otl~1t~1 'Un11'U~'VI11-:J1'U fl111l l'ubbvi'u tl~~.:j1'u'u lm1m11"1fm1 fl1b"lhu1'u fi11-tl'~1t~1um1 b~'uvi1-:j1tl11"1fn11 fi11otl~1t~1'um1!in l'u1lj fi1~1.:1 ~ d "lf1fl111 bb~~el'u '1 ~. '<ij~v1111l11fllj.:jutl1~lj1ru1~1~~1fl1-:j~~1-:j.:j'utl1~lj1ru1u 1~'U'U GFMIS r;n. b~1"1l l.:j.:jutl1~lj1ru'vi~ l~-rulj l'u'vilj1t~~.:~u1lj 'U "fl11~1t~ 1~" bb~~ b ~1'VIti1~ n11b~'u bb~~\jw"!i'vi~ 1 m~-r'ulj l'u'vilj1 tl ~.:J'U1lJ... 'U "fllj.:j'utl1~lj1ru" 1 'U\1\11fllJ.:JUtl1~lJ1ru ~. 'IJuVin<U'eJlJ~ 1 uri1~w 'V'I~ llj'<ij~v]1vi~btlt~u-ru-g'i-:~1 u 'U... 1~'U'U BIS ct. G'f.:~ 1 uri1~w... 1 ~G'f1'Ufl1'UfllJ.:J'Utl1~lJ1ru. fl l.:ln11b~'ubb~~... "' 'UqJ"If ~,1; 'IJuVim~u~eJ'IJ. w"ii... bbt~fltl1~ b.fivi ~1 1 tl( GL) bb~~'ij'uviflou llj~ 1 'U 'U 1~'U'U BIS 1h 1'uvl1m~ I.ffu\1\eJ'U~ ~ 'IJuVim~'4~ l'ijqj"!ibbt~fltl1~b.fivi~11tlcgu bb~~ 'IJuVinoU llj~ 1u1~'U'U 'U BIS (9). -ru1uri1~fy 'V'I~eJlJ1uVJ~btlt~u-ru-a-:~1u1~uu BIS "il1fl ritun n 1.:~..... "' flel.:jn11b.:j'ubb~~'ijw"if... G'i1'Ufl1'U~lJ.:JUtl1~lJ1ru ~

47 ) ) "' -rr'u~e:j'u m~u1'u~1'u 1~CJ~b1!;11 (1'U) 11t:Jfl~b~t:J~m1'1.J~~~1'U... "" ~1'U~~"IIe:J'U 'U h ~11~~e:~u~11~~~u'I.J1~~1ru 11CJfl11~'U'I.J1~~1ru1vt~ b~1~~~1~~'uu1~~1ru1'u1~'u'u GFMIS t:m~e:j~~1~nu 'U ~u'i.j1~~1ru~1~-ru..ij~6'111 rn. U'UVim~'U'Utu~bbt:Jn'I.Ji~b.nVJvf'J 1 'I.J( GL)fl~!;l1CJi1e:Jihnu.... ~11~f:ln~e:J~ 1 'U~11~~~u'I.J1~~1ru 'U <S::. ~11~VI1'Ufl11U'UVinie:J~fl1 'U1~'U'U ie:~~n~'u~'uu1~~1ru1'u1~'u'u 'U 'U BIS BIS bbfl~'\j'uvimi'1~ cr. ci~ 1 ur.11~qj 1 Vfci1'U~11~~e:J'Ubbfl~tt~~1CJ ci1'u 1 ur.11~qj Q1... ~11~~e:J'U~11~~n~e:J~~e:J~ 1 ur.11~ru~m... ijne:j'u~fl11~1m~'u. It <9l 1uvhm'a I i/,1., I I oc::1.. ~ I Jl ~1~1~"111~111~~~1'Umu~~b~'Ub~e:J'Ubbfl~~1~1~ ~'U~e:J'U~ rn ~11~~e:J'U~11~f:ln~e:J~~e:~~1ur.11~tu~e:JbiJn 'U... e:j'u~fl11~1clb~'u. Q1.<9) ci'j'u~11~~e:j'ubbfl~~~~1cj <9l. -rum1~~11~~e:j'u~11~f:ln~e:j~ 1 ur.11~ru bbfl~be:jn~11 'U... 'I.Ji~ne:~um1~miJm~'U1Vfbtl'U1'1.J~1~n~Vf~1CJ....c::l v QJ' Q.l 0 Q.l.c:l q v 1~b'UCJ'U ~e:j'u~~'u ~1~~VIbfiCJ1~e:J~. ci'j'u~11~~e:j'ubbfl~~~~1cj ""... ne:j~fl11b~'ubbfl~'uqj"ii h u'uvinie:j~fl'<ij~vl1be:jn~11u1~ne:~um1~mijm~'u 'U.. bbfl~~e:j'uvi1'ube:jfi~11*~~1m~'u'u rn. fl~vi~b'ucj'u~~11cj'u~~fl BIS.t:::l ~ I.C. V QJo::::l. I..:::., Q.AI:::l,. ~. fl~vi~b'ucj'u~~~1clb~'u ~e:j'4~~~1clb~'ufl~'u1~e:j'4~~ cr. ci~be:jn~111 ur.11~qjbbfl~be:jn~11'1.j1~ne:~u 1 Vfci1'U \II fl11b~'u Q1

48 ) )... -llu~au f11~'u'j'u{i1'u 1~tl~L'J~1 ('Ju) 11tJ~~LBtJ~m1'1.J~~{I1'U... ""' ~1'U~~"l!B'U 'U rn. G'f'J'Ufld'Uf11JL~'UL~B'UbL~~ji}1-.ij'1{1. ~111il6'1B'U.rra1l~1~t~n~B{IL1Jb~LDmfiu~'Vlfi ~{I.Q' 'U 'U mrii..ij'1{1~fl..ij1{1-b'1fl111 1 'VIti 'U ( ) fl1~{1-.ij1{1~f1-.ij1{1-b''jfl111 1 'VIti 'U ( ) 11tJ~~LBtJ~"llBL Dnlil1-.ij1{1~f1..ij1{1-B'1fl111 (rn) L~"llvl'IJty~L~'Ue hflo'u1fi11u1~lfl'vlbb1j'vl-r'vl~ v... "lj l{l~f11ij1{1"1f'jfl111 'U (cs::) 'Vf'U{IamL uu~utjal.j 1 ~~m~ulil1..ij1{1~n..ij1{1 I ~.::::!.:rl I V f.'i1'ufld'ufll.jb{i'ub\9l J'Ubb~~fl1~1-!l ""'... "" fl l{lf111l{i'ubl~~'uqj"1! -B'1fl111 (51i1) LBflf.'I11'VI~mi1'UU1~~1L~B'U... ( <9l) 11 tj{i1'u f111u~~{i1'u1.ji~~1 L~B'U"lJ 1{1~ fl..ij1{1 ' otl'jfi11'j ( ) 'Vf'U{IamL..ij{l.rral.J~vll1~~m~'VluL~tJ1num1 'U C:.. I.::i 9.1 CV ' ~ I L'Ufllil1tJ mru~nlil1{1"1f'jfi11'jfi{!lbflf1111l 'U maan LL~~"ll1~11"1ff1111u1~Wi1{1L~au(51i1) (rn) {I'U11tJ~~LBtJ~ 1 u6'111"1ty'i.j1~f1b'uf111l Dm~'U. "" lil1..ij1{1-b''jfl111 1 'U~11fi1J{I'UU1~1l1ru, 'V!~mnu f111~1tj!il1-.ij'1{1 LL~~'J'U~1(mruvli1m1~1) LL~'J ~111il~11fi1J{J'UU1~1J1fl.l~1{1n'Uvlf1B{ILL~'U{I1'U ~~6'111 l1~-ru1mm1'1.j~u1h1u(~'j'viu1). ~~vl1lb~~'ijuvimaf16'111u1~f1b'uf111"llblljfl ( ) {I'U11tJ~~LBtJ~ 1 u6'111"1ty'i.j1~f1b'u( 'Ufl. ocs::) L~tJLLtJf1 <9l "1!~ ml.jll~~~~~~~~ Lb~~o'U1fl11 cs::

49 r If" G: r ~ ~ ~~~_~~~l ~:~~========~ ~ ~ I L ~Ll ~~ ~~~

50 ~ "';;::! (G (G 11P~ <i:;i ~g <s: ;Y (Q) r Qi) (Q) :lp r ;J ;;::! -" II"" ;;::! ;J r (G ~~ "7 (Q) ri"' II"" rrv: (Q) ;;::! ~~ r :lp ~ 6~ c c -;:J Qi) 'II:;;: 63 ;;::! Qi) r c ~ ~;J <s: II"" II"" Qi) <s: r r ;J~ c c 11SSJ Qi) ;;::! ~$: ~~ r 6;;::! ri (G (G II"" r ;;::!~ Qi) ;;::! <S: ocg;: (Q) ;;::! r ~~ ;;::! 63 II"" 63 (G ;J Qi) 63 r Qi) II"" ri"' ~II"" -CO" r r (Q) 61/:l II"" c :lp :;;::: ~ "11:;;::: ;J 6'l'CD "11:;;::: r :I;! ;;::! 'l'td -c;:: (Q) :so: CO" -" $: r :i\(0" ~ :1~ -" $:;-" ~~~ (Q) ~~..

51 ' ) ) lll ~Y~vY'VI1.:Jt~'IJ tvflfl1'utfl~f111tl~ml.:j1y-fl'jyflfl1.:j 0 "" " 6"1T1Jf1/fl 1Wil1"!Jel..:J..:~mh~l.l1ru..ij~v]11 u&h~ty (9).cs:: m1b tin~1~ur1r1!;un~'wtjn 1~bbfi ~h~tju bb 'VI'W 1-tiG'ItJ~ vtir-:~~tjbb~-:~~h 1-tl~1~~U1n?i1'W11"11m1bb!;lt~:o16"11vtn~U~'W ' "" <P> 1m m < ) -ru 1 ui1rqj~h Hlii1CJ1-urmu~vn':i V'i1~h.:~b1~1 V'i11-&'lii1CJL'Ufmb~hwm f'i11-tlli!1cjl'ufmt!mju'ui I V ~ q fl11i11-:!'ll1fl':i11 ~.:J'VI~bUCl'UI"Jll < ) Q.1.::f,d IV.c::l 'U'W'VI f11t1_j"ii l'u qj"llbb~ f1 thtbfl'vi'*11tl(gl) bb!;lt 'IJ'WVin-b' ll.l!;l1'w1t'u'u BIS 'U < ) ~ " ~111i!G'I l'url11l.ltlf1~ 1-:l 'U "ll 1-:11 url1!"i'ty"1jm tin <,) tj'w~m1~1m~'w ' 1 /z 1'Uvl1fl1':i 1 h1'uvi1fl1';i (9) 1'uvi1m':i ~ b "lltlbtiflb~'wfl'u fl1l.l'l1ty"lifl{;l1-:!1 'W1t'U'U GFMIS ~ / tl l'wb~'wiil1flli'w1r111~1~ 1~l~1vtdbtl'WL~'WG'I~ vt~ 1 ~1m~r11~b~1vtd (9) 1'uvi1m':i fl1~ 1 'W ct 1'Wvhm1iru~U1n1''Wvft~~u b~'wiil1flrl~..:j/b~'w..:j'uthtl.l1tu fl1~ 1 'W ct 1"Wiru~U1n1'Wvft~~ub~'W~U1nr1~-:~/b~'W'W 1n-:~uthtl.l1tu (9)

52 ) ) "'.rru~~'w <9) fl1~u1w!1'w -ruvt~~~~vh 1ua1~qJ~h~~u bb 'VI'W 1-ti'G'I~CJ/vtir-:~~mb..ij'-:~~h 1-tl~1CJ'i\11f1 I Q.l Q. Q..dl ' G'I1'W':i1"llf11':ibb"~':ijj1G'I1VIf1'i\l~'W i~cj~b1"1 (1'W) 1 h 1'Uvhrm -:i1cj"~bac.~~m-:i'i.j~llil-:~1u.ffu~~u~ <9) 1'uvt~~~~'V111ua1~qJ~" h~~ubb'vi'w1-ti'g'i~cj/ Vl'u-:~~~ bb..ij-:~~h 1-tl'~1 CJ'i\11n?i1ui1"llmibb"~ Q.l..:::::.. Q..dl' ijj1g'i1vif1'i\l~'w <9). 1'u1ua1~qJfi1~~ubb'VIu1-ti'G'I~c.~ vt~~vtir-:~~~bb..ij'-:~fi11-tl'~1cj I Q.l Q. Q..dl ' 'i\11f1g'i'j'w11"llf11':ibb"~1~1g'i1vif1'i\l~'w "" h ~~vl1~11~l.l-:!uu1~l.l1w1 ~i~g'ibfi1-:!g'i1'1-:!-:!uu1~l.l1w 1 'W (:.J':iU(:.J~"!l~U " r;h\rn/n~-:~b..ij1"ll~-:~ 'IUU1~l.l1W 1~UU GFMIS bll. b..ij'1"ll~-:!-:!uu':i~l.l1wvi~~~-rul.l~uvil.l1cj"-:i'w1l.l "fl11~1 CJ " 1~" bb"~ b..ij1vt'!!1~ f111b~'w bb" ~-uw"iivt~mti.~1'ul.l ~uvtmcj OJ " "-:!'W1l.l "fll.l'iuu1~l.l1w" 1 'W~11fll.l-:!UU1~l.l1W ~- ou'wvif1ou~lj" 1 Ua1~qJfi1~~Ubb'VI'W 1-ti'G'I~CJ Vl~~vt\J-:1~~ bb..ij-:~~h 1-tl'~1CJ'i\11f1G'i'J'U11"ll f111 bb"~-r~1g'i1vtfi'i\l ~'W "" Yl1'~l.l~~vl1'VI~b 1J CJ'W1'u-?i-:~1 'W1~UU BIS ct.?i-:~1ua1~ui'i\11f1ou~ OJ ~ 1~?i'J'Ufi1Ufll.l-:!UU1~l.l1W... f1~-:jf111b'i'wbb"~uqj"ll \II ~ -U'uVim~u~~-U'w"ilbbCJn'I.Ji~bfl'VI OJ '*11'I.J( GL) bb"~"tjuvin-d'~l.l" 1 u " 1~UU BIS Vz1'Uvhrm I.ffu~~'W~ ~ -U'uVim~u~~-U'w"ilbbCJf1U':i~bfl'VIVi'11u(GL) bb"~ "tjuvinou~lj" 1 'W':i~UU OJ BIS. -ru1ua1~qj ~1'~l.l1U'VI~bUCJ'W-ru-?i-:~1u-:i~UU BIS 'i\11f1?i'j'wfi'ju~l.l'iuu1~l.l1w f1~'1f111b-:j'wbb"~uq}"ll a1irn n~-:~ h ~':i1'i\jg'i~um1fll.l'iuu':i~l.l1w ':i1cjf11i'iuui~l.l1wi~g'i bfli'ig'i1'1-:!-:!uu':i~l.l1w1'wi~uu GFMIS flf1~m~':i-:jnu " -:~uu1~l.l1rum~-ru~~g'i11,~; ~

53 lrl Jl.ii.m~l;mn~:-H.LUNW "',. "' rtl:-lt:.lurtt,~ "' I Jl.fun.~~,mi:-H.LUNW "',. "' ~LI)?.I:-~~~,mt:5~1)?.t..t:.l1lnt.~ I ~ I ~ "' "'"' I 'J. ~ ~ ~ ~rtt:5~u~n,et.~ 51V\J::l9 llji.~.t:.rt').rtt,u!j.1bll.~rtt:5~u~n,et. 'CSl 1 1> I fu~l~rl.'j.rl.ku~rt,et. ' nt,~ 1A.g~~~1. nt,~l~~~,, 51V\J::l9 n.n.~.t:.rt').i:-l~u~fu,et.rtwn.~nt,u!j.1bfl. ~ ~rtt:511lrt~ rtt,.t:.lunt.~~ 'J. ~.. ~ 11lrtnt:5rtLn~:-~nt-mLI)?.l1lrtnt:51':1 n~:-,~li)?.t-~n~m~ia.t-~ lrl 'C:I '1) "=" ~ 1'5 "=' '1> I=' 518 n.n.~wli)?.,tp~.t:.l~ut:5mlia.rl.t:5~ ~ ~~,mt,u!j.,t:5fl..t:.lurl.t:5u~.t:.[b.t:.l~ut:5,llj1>~~~rtt:5~u~n,et. 'CS\ tluua.nt. "' li-t:5fl.wu11a.ii-~l~ 15 FF1>o n~n~r& rl.~(}1~.t:. ~LrtltttiUrtLI1lfb\rbf;}1~'J.rbt1U!J.1Bfl..t:.LUrl.t:5U~.t:.[b.t:.L~Ut:51~~11fu~L~rl.'J.Ii-t:5~UUI1Lt.~n.t:5~1)?.t,.t:,l/l~~11n.k ' nt-1~li)?..t:.lu~rtnt:5 "' I """ B ~ U!J.1Bfl.m~L~n.').t-t:5fl.l:-t:5~Ul}rtLt.~n.t:5~1)?.t,.t:.l1l lrl 1 tlulj,a.n,t. ',. li-li!.l~~~11rtt:5~1rtli-,rt~n.e.,~n,t,~l:-~t.l.t:.~lll.li-li)?.l~ 11i I G' "CI' I I 1' 1'5 I fu~l~rl.'j. rtt,~ 'J. fu~l~rl.'j.ii'~ ;w ~ 518 ~ 1:-L~U~rb,CI-~~ n.n.~.t:.n 'J. ~. ~ mlrt~.t:.[bn.t-rt~l.t:.~rt').l:-t:5~ul}rtll~ B L n.~l~t:5~~l~t-~(l9 )fb \ t.~ia.ln~.t:.fbu~,,~m,et.n.~w~n,et. lrl rtl~:-~g[b.t:.lu~~~,~~~l.t:. (nl),. L~l1~~~.t:. ( c fl\ ~ n~:-m.t:.!.m~rtl':l "=" l'f:j"=' '='1='1'5 ~').rtt1~l~~~11 51V\J::l9 n.n.~.t:. n 'J.i:-L~u~fu,et.rtwn.~nt1U G mr. I' "=" I 'C::I '1) "=' B ~ U nl~:-ne..n.~w ~ lrl

54

55 ~~ 'JL Vl r LL ~ c a3 'US" \..9 c a~ ;::> a;:> ~;::> ;::> ~~ "7 (CD ~ -" ;;:6 a a e=> c,... ~ (Q).,...,.. f\, "7' ~ (tjj c: ;! ("" -u;; I ;! ~ I "7' g~ (/ -;J If'> ~ c: a a (tjj ::ll If'> ~ ttd c: ~ ;! Cl "7' ~ ' ~ ~ ;! (G) ;! Ol~ap - 1.,.. r c.,.. ~ r a~ -" c r ~ og s:> a3.,.. r ~ iiij "7 a3 r (Q).,.. -(?.,.. r g c ;;:: ~ ("" -l.to 6i r ol.to ~ ;::> ~ '-" (CD ~ a3 r o;;:: c ;::> a;:> r -" iiij ~~ (Q) ij: (Q) e=> '1/lr" ::;;:: ~ ~ij:; ~~ r -Ci: I 'V aa "7 ~Ci: (Q) r ol.to e=> (CD r ;::> "~ ~ r -" ~~ c iiij (9 "7 a~ ij: (Q) a (Q)..._ c r e=> ~ ;;:6 ~ ~ij:; a~.,.. r r -;::> -Ci: ol.to ;::> "7 11:;>: r ;;:! 0 '\ej.,.. r "s:> ~ s:> c s:> r (Q).,.. (Q) ~.,.. "'!/~ "7 a3 g ~ ;;:: (Q) ~ It-" a3

56 ... ou'u~ 1'1..! (9) m~'u'j'l..!-:11'1..! -ru 1 'U6hflqJ"ll 1b ijn~h-rn'l!ttvw1'u1fl II\ J )~CJ~b'Jf\1 11CJfl~b~cWtn1'~'\J~~'l1'U (1'1..!).,. ~o'u1'vi i'u~ 1'1..!~ (9) -ru 1 u611flqj"ll 1b ijn~h-rn'l!t1'v'lcj1'u1fl.c::l..::::..~ il.c::io (9). fl'l'vi~b'ucj'ufl1111cj'uflflfl ~11\16'1 1'U6'1'VItibbfi~~1! 11'U1\l ' ' 'U ~v. fl'l'u11!-r'u1 1'l~'VIG'Uflflfi1'Ufl1 l'ufl-r1~n~ 1'l ' 'U '\J1~Vi'u~11fl1l'~'U'\J1~111ru 1 ~1~6'1Lfl1'l6'1~1'l'l'U'\J1~111ru ' ('l'unfl1'l) 1'U1~'U'U GFMIS J "'"'... ~1'U~~"ll l'u 611tYn/n 1'l b ~1"lJ l'l'l'u'\j1~1!1f:l.l 1v,,, -ruvr~ 1'<il~Vi11 u611fiqj"ll lb ij n b~'u ~h-rn'l!t1'v'l mu1a ( Q'J)(9)bf1(9)) lj\ m. 6'1'l6'11'Ufl1'Ufl1lb'l'Ub~ 1'Ubbfl~fl11il1'l n l'ln11b'l'ubbfi~'uru"l! ' w II.c::..c!::l 12J Q. V.c:l lvo'u1vj I i'u~ 1'1..!~ 1v -ruvr~ 1'<il~Vi11'U611fiqJ"ll lbijm~'u6'116'1~n11 ' h mru'\jn&\ ~h-rn'l!t1'v'lcj1'u1fi(q'j) m ) (9). -ru1u611flqj1il1n611tyn n 1'1 6'i1'Unm'l b~ 1 I.C:::....::::!,:,1 I V G'I1'Ufl1'Ufl1lb.:J'Ubl'l l'ubba~fl11il1-!l '.....,.,. n l'ln11b'l'ubbfi~'uqj"ll ~111il6'1 l'uou 11lfi11CJfl~b~CJ~ ih~a~'ucj~'u'vi'u/1~6'1 'U 'U ' Q. I 0..:::::..c:l.c:l.c::...0::::...c::::1t. il nlilm111cj 1CJ lil1'u1'ub'l'u'vi1!6'1'vitib unfl1'um'u... ~n~ l'l 'U 1v. ~111il6'1 1'UoU 11lfl1 u b6'1~1il-r'ub~'u"ll 1'l6'1m'U'V'lcn'U1fl1 ~ 'U ~I '1.1.-d "' o b u'u b u~11lbnf:l.isvi'vin1~'vi11'ln11flfl'ln1'vt'u~ lv. vttj'l~ 1-r'U1 l'llil1mb'v'l'vicj~~111il-rn'l!t1"ll l'l 'U am'u'v'lcn'u1fl mru~tl1cj~1bu'u~ l'l1icn 'U 'U 1nu(lJ~vt~mb vt'l"l!1&i 1~mb 'V'l'VIcJ~m1~1i~ 1 \It m bbfl~bvt~~fl"ll 1'lm11-tl'cn ' hlv 1 u-ru1m11cjn11c.i1bbfi~ 11'CJ1~b VJCJ1lvi1lli1 0 I ~ d lil1vt'u1cj b 'U6'1m'U'V'ltl1'U1fl~11lbb 'U'U'VI c:l.c::l.c::l '... ~.dl n1~'vi11'ln11flfl'ln1'vt'u~ n1f:l.i'vi1ln116'/i 1'Vt1 1 Q dl ~ ~ 1'Un11~111il'V11'lvt l'l'vi~fl 1'l vt1m 1nBilb 1CJiil1n 1v

57 ... i'u{plel'i.j fi1~'1j1'u-:!1'u ) 1~CJ~b1G't1 (1'U) 11CJft~baCJ~m1'1.l~~-:~1'U.Jd {;1fn'UVle:J'U ) ""'... ~';j'ij~~"ije:j'ij 'U \v.gn {Pl';j')~{;1eJ'IJ'VIir.:J~e:J-r'IJ1e:J-:1~1flbb'WVlcl"l.le:J.:I!;1tn'U'WCJ1'1J1G't'l1b tl'umru~mu'u mrub tl'u ~tl1cj.fl1cj 1 'U b1-:j'wcj1'1j1g't be:jfl"tl'u... QJ.c::!i Q.l I Q.l I h<s:: {Pl';j')~{;1e:J'IJ'VI'U.:J ;1e:J1'1J1e:J-:1~1fl'VI'U1CJ-:11'U'U'U11 1mi~Vl51une:J'Ubb~1btl'U"ii1'U1'Ubvh1~... A. Q 0 v!;1vl56'/116'/ie:j'u mru Q1. G't.:!Vl~ b.:::1..:::.. A. Q.l.c::r. I 'IJ CJ'Ufll.l fl11"1.1e:j b 'I.Jflb.:J'U ;11!;1~ fl11rl1 -rn~1'wcj1'1j1ft 9./,ci 0 ~ I A. QJ A I <S::. ~l.le:j1'u1~ft.:j'u1l.le:j'ul.i{plfl11~1m.:~'u!;11!;1~fl11rl1 'U -ruv11rn-s I 1v.~v mrub~'u~1'u cr.!?i.:~be:jfl ;1111~~1m~'UV1~1e:J.:J11"11fl11!?i1'Ufl11b~'U (9). -r'ij 1 'IJ611~ru~1n~ii~Vl5 ru ~~'IJ~fl11 ~1m~'U "' 'U Vl~1e:J.:J11"11fl11bbft~~1CJ-r'IJ~1m~'U!?i1'Ufl11b~'U h {Pl';j')~{;1e:J'I.Joife:Jl.IG't 1 'Ub ;1~~-r'I.Jb~'U"I.Ie:J.:J ;1fn'U'Vffi1'1J1G't 1 ~ 'U b tl'u1 U{Pl1l.J bnrusnvlm~vl11-:~m1rl~.:~rhvt'u~ tv. 'VIir.:~~e:J-r'IJ1e:J.:J~1mb'V'lVlcJ~{Pl11~-rn~1"1.1e:J.:J 'U!;1tn'U'V'lCJ1'1J1G't mru~tl1cj"il1btl'u~e:j-:~1-tlm 'U. 'Ue:Jfl'IJqJ"!i'VI~flbbvt.:I"IJ1~ b~cjbb'v'lvlcl~e:j-:11~'4 ~ ~" "1le:JCJ1 bbft~b'v!{pl~ft"l.le:j.:ifl11b"11cj1 h\v 1 'IJ-r'IJ1e:J-:111CJfl11CJ1 bbft~e:j1 CJ1~b ViCJl.lvi1liii "il1'vi'll1 CJ 1 'U ;1fn'U'V'l CJ1'1J1G't {Plll.J bb 'IJ'IJ.yj fi1~vl11-:jfl11rlft.:jfl1'vi'u~ Q.J 0.:::::l.c.:l.cf '.c!:l.. fi1f11vll.lfl116'/ie:j I ""..!;1')'Url1'1Jrll.lb.:J'Ub~e:J'Ubbft~ I S/ I A. rl1~1.:1 bbft~!;11'ufl11b.:j'u "" flej.:jfl11b.:i'ubbft~'uqj"ij Q1

58 , ou'u\jlej'u m~'ij1u-:nu ) _/ ~~CJ~L'Jm C1'u) ~1CJ~~LBCJ~m~u~llil-:~1u )..,..,... ej~'ut:-l~"!lej'ij 4=!.:1 V' v.::::!1 Vl~eJ~'Ufi1~\Jl~T'il'Vl1-:J'VIeJ.:J'Vl~~eJ.:J Vl~eJ c:c: ~ d.d LeJf1611L ~CJIU1f16'ftn'U'VleJ'U ~.bfl Q.l..:::!:1 Q.l ~ \Jl~'Jiil6'feJ'UVI'U.:J6'1eJ~'IJ~eJ.:Jiil1f1LLYl'VlCJ"!Jel.:J 6'ftn'UYlCJ1'1J1~';hLtlumruum5u mrulu'u ' ~U1CJ.fl1CJ 1 u 1 ~.:JYlCJ1'1J1~LeJf1"1l'U 'II, he( m1~u6'1ej'ij'viir.:j~ej~'ij~ej.:jiil1f1viu1cj.:j1'uiru11 1~1l:tl'a'V151 UrleJ'ULL~'J L U'U~1'U'J'ULVh 1~ mru,...:::.. ~ 0 il 6'i'Vl'56il16ileJ'U q..:::...:::.. Q.IQ IQJ bn. ~.:J'Vl~ L 'IJ CJ'U 1'111 fl1~"!.1ej L 'IJ m.:j'u6'116'1~fl1~1'11~f1~1 YlCJ1'1J1~ ' 2/.c:::::l 0 QJIC:It. I Q. QJ..:::., ("(, t:-11jej1'u11il~.:j'u111ej'u11\jlfl1~1il1cjl.:j'u6'116'f~f11~ 'II ' fll1~f1~1ylcj1'1j1~ ct. 6'f.:JLeJf16'11~ 1 Vl~1CJL~'U'Vl~~eJ.:J~1"!lfl1~ 6'f1'Ufi1~L~'U bfl 6'11um~L~u~hdlum~~1CJL~u 'Vl~~eJ.:J~1"1lfl1~ If\, '.c::t QJ I.C:...OA I.C:::.. "!.I'U\JleJ'U'Vl bn 6'11'Ufi1~L.:J'U~1L'U'Ufl1~1i11CJL.:J'U'Vl~~eJ.:J~1"!lfl1~ QJ ~..::i I 'IJ'U'Vl f1'vl~ L 'IJ CJ'ULL\Jl~ ~~1 CJ fi1~ll~ ~CJeJ~~111 ~'J'U~1111 'IJ611~tlJL -Dm~u.:J'IJ nm.:~"!l~ 1-ti'L~'U 'Vl~~el.:J~1"!lfl1~ 6'f'J'Uf11~L~'U "" f1ej.:jfi1~l.:j'ull~~'uty"!l (9). ~1 CJ~'IJ~1 m~'u~1cjl~'u'vl~~ej\1~1"!lfl1~ 1 Vi'n'IJ ~ila'vl5 'II V' Q,.c::::l I A I ~'IJ L.:J'ULL~ ~~.:J'Vl~ L 'IJ CJ'U ~11fl1~1i11CJ L.:J'U'Vl~~eJ-:1~1"1! fl1~ LL\Jl ~~~1CJ ~1'1J~1111 'IJ611~tyci-:~~1 m~u'vl~~ej.:j~1"!l m~ h ~1m~u'VlmB.:J~1"1lfl1~ '\JuVinm~~1CJCJB~~111 ~1'1J~111 1 'IJ611~ty6'f.:JL ijm~'u.:j'uf1~1-:j"!l~ 1-ffL~'U'Vl~~eJ.:J~1"1lfl1~~ \ ~hm-dm~u (9) c(

59 . c

60 'a1 CJ~'f)~ b ou1~1~'t.h~'u~ " ' rlu.!~'vh:m.j'vl'u'vl1'w~'w~'fl'w f11'a't.li)'i.nl~1'w ~1'1.Jn1'a b~'w bbfl~tl tym 'W'a~'U'U " ' fl-r~vi cd <t<t~ QJ tu Qd ' QJ () 1'U'V'ltj'Vl?I'U~'Vl CS: ~~.f11'v'l'u5 kj<f<f~ b1g'll <9lbfl.bfl0 'U. ru Vlm'll1~'11~nB~fl1'ab~'Wbbfl~tlru~ ' v G F MIS 'W1~6'111111U.!1 fl!~b1~'t 'W1~?1u'Vl~ 1 'Vlru?!'h~ :L'- v.q,~ 4...::,. 'W1~5'W'U 'f)~flf1~~'v'l ' ~ ~ , "" "" ~ "" ~ bb'vl'w e.jwiu'u. flll!~vl1~1'w ~' V1,) ~_+'W_1_~_?1_11_1_i1_1_bu_fl_~_1_~_fll_b?I_'W_CJ '- '-)\. l_~t~l-~--- rtru~vl1~1cu. ~~ 'W1~?11TUUJ~'V'l1 ~-:!~11~rl?l~?l'll fl-ru-~-'Vl- 01-~1-'W ~---:-;J:_--, ~--+---~v,l _ fltu~vl1~1'w a-/~_, fltu~vl1~1'w P?;W'N' l ' (9)0 1J'l~~td~U1 flijcwvin,;n~ " ' ~ f{ u ~ 'W1~~'a'W'Vl1 'Vlfl1fl1 fltw~vl1~1'w -~.--- ~ ~~- --

61 OJ ~ il UUVIn,_,elfl111J fl 1u -a111tjn1 -a... ~J.1J.TI~.Y.JJ..;!.v..v~rrY.t115:.~... o~.~.r.r:n.~11jj~.f.l.;!.\r.ru~... 1Y..IA.,... Jg?,.~~~ vi... ~.~--~-~... n~.. ~.~{.~... 1uvi... ~.~... Q~.DJ}~\&... jg?,.~~~-.... b~il~... ~~-~~~.V.l.~~!!ft.~~.:v.b.~.1Y..Y..l\!Y.!.1.:b!~'Y~.~mn1j.1J.i}~.~-1.Y.~1.Y.DJ.j.~].:Ymt~vrumY.1;!..\!.\!... G..F.M.!.S..... ~1 ejtl~~\l1'uflw~vh:n'u'vi'l.i'vl1'ui'u~'el'ufl1~tl{)lli\-:~1'u "' ~1'U fl1~ L~'U LL~~U qjil. 'U~~'l.l'l.l G FMIS.. tl 0 ~.J "I "' "'.,.J "' ~... L"llqj ~~"q:uflw~'vl1-:!1'u fl~-:!'vl cr/l!><t<t~ ~'U1'U'W()VI~'li~'VI ~:Ufl1'W'U\l l!><t<t~ L1~1 m.mo 'U. ru Vl'eN tl~~"q:un'el-:!fl1~l~'ull~~uqj~ L~'el~"il1~W1~'U~'el'Ufl1~tl{)lli\-:~1'U~1'Ufl1~L~'ULL~~Uqjm'U~~'l.l'l.l GFMIS ~1:U cl Ql 3 ~~L'l.leJ'll11~~fl1~tJ~~"li:U, ~-:!'U..I..I... L ~' 3-:!L 'W'el'W"il1~W1 "".J..I..I (... "") ~~L'UeJ'l.I11~~'Vl C:S:: L~'el-:1-el'U ~ t:n:u - ~"il1~w1~'u~'el'ufl1~tl{)lli\-:~1u~1'ufl1~l~'ull~~uqjmu~~'l.l'l.l GFMIS (~a) Vo cv. Q.l ~81'U1eJfl1~~1'U'W~'U1~~'l.I'U-:!1'Ufl~-:! 0 flw~'v11-:!1'ull~~l~'ii1'4fl1~ flru~vh-:~1u'vi'li'v11u~u~'el'ufl1~tll]u1i-:~1u ~1'Ufl1~L~'ULL~~uqjm 'U~~'U'l.l GFMIS

62 ,r"\. fl1'u~1cu01~... ~.~-~.!!~~.:~.~~-~~-~-~-~-~~... ~.~-~-~.:~.~~-~-~-~-~-~Q~-~.. 1!.!.~.:... ~.~~~.... ~ trrlrt..d ~~de( 1u~ ~~ nljt11<vru~ ~cttt~... ~.... L~il"~... 1.J~i~J.~DJ.~.~-~-~-~~~-~~.Y.b~.JY~~-~-~-~-~~~~~.r.n~~n~.~.JY~J~n.J1.~~.:Y.~.~-~-~:Yfi1!m.~.~~-~v ~.~-~? m.j'w \911lJ~flru~vh:n'W'VI'U'VI'J'W~'W\9le:J'Wf111U~u~-:~1'W~1'Wf111b~'Wbb~~uqJm'W1~'U'U GFMIS 1~31 ol 0 ~.J <dov "'..,..,J ov f111u1~~ljflw~'v11-:11'w"1 fl':i-:j'vi ct/~ctct~ blje:j'j'w'v'iq'vi6'1'u~'vl ~ljm'v'i'wn ~ctct~ 'W. ru Vle:J-:1 'l11~"1.fljne:j-:~m1l~'wbb~~uru~ 1iu flw~b~"ll1'wf111"1 "lle:j?i-:~11cn1'wf111'l11~"1.fljlj1b~e:j 1 u1~mt'il6'1e:j'u V11ni:i q 'U q q -b'e:jm1lj~#le:j-:~m1ui'uu1-:~ bbm"ll. Vl~m~lJL~lJ'l11~m11~ 1u1~bL~-:~flru~b~"ll1'Wm1"1. Cu1-:~'U'J'V'I':i h"ij'lk'ij~ru1w.j'w1) "' 'Vl11'U t11tl 1 nljt11~'u~ ~ttct~ Vl1n hjiim1lbm "ll'vi~e:j~nvb-:~ 1 Vf~e:J1111tJ-:~1um1u1~"1.1lJ... "I ' ' "'... u'u'u'w~f1\9le:j-:j Cu1-:~'W'J'V'11 h"ijul"ij~qj1w.ju1)... b~"ll1'4 m':ifl ru~v11-:~1u 'VI'U'VI'J'Uonu \91 au f111tl~tm-:!1'w~1'wf111b~'wbb~~uqjm 'W1~'U'U GFMIS b~tl'u... fluj~vl1-:11'u'vl'u'vl'j'u-rr'u\9le:j'u"'j... ~-:J"I.fe:J ""... (.....) ~1LL'VIti-:~.....

63 @). 'W1-:16'11'J'l11(1J1 tv. 'W1-:Joilil rn. 'W1-:J6'11'l1.m cs:. 'W1-:!6'111U'WWI1 cl.. b. 'W1-:I"!l!;W.l111:.J b"ll. 'W1-:J6'11'lU1ru1 ~- 'W1-:Ji5'W~'W1 ri. 'W1-:J'W1'VI'V!Vli:.J f'ii~l1'<ilti ejwi~fl~~v'i1 '.c::.., ~ q G" Lu~lJ'J-:JI'IILG'I'WI:.J ~~'Wi'w.Jti ' ~~ii-:~ "".. 'J16'1'W1'W'W'VI ~'J1otli:.J~1~Q~ o<::lit. ~ cv G".m.tV'I'VI f1'1sf1 ~ " ' L 1'<il11L'<il~qjlw.J'W1 tl'w'vi~l.t1 u1~o1'w~ru~v1'1-:~1'w ~ru~v1'1-:j1'w bb'vi'w t:.~~'<il.-:j'u. ~ru~v1'1-:~1'w ~ru~v1'1-:!1'w bl'vi'w t:.~-:j'<il.-:j'u. ~ru~v1'1-:~1'w ~ru~v\'1-:11'w ~ru~v1'1-:!1'w ~ru~'vi1-:j1'w 0 'W1-:I~'W'VI1. 'W1-:J~'VI'W1 Q1. 'W1-:J'e:l1Vl~I:.J1 "".. cs:. 'W1-:I'<il1'W'VI1 cr. 'W1-:Jn'Wm11ru 1 'VlqjG'f',h-:1 Vll.t V'l1 f11 "' " 0 'Vlm~1 1ueJ'U1l.t 1ueJ'U1l.t 1u11"llfl11 1u11"!lfl11 mthtj 0 d ~WI.IeJ'W cl ':i~l'ui:.j'u...

64 ,j.,j "' 1~~'Uf.I'U111~'VI m b1ej-:jb'v'iejv'i'~11(lj1 " - VlliJ11ru1-rr'W~eJ'Wm1tJ~llilnu~1'Wf111b~'Wbb~:::'IJqJ"!i1:u1:::uu GFMIS fll ru::: vi1-:11'w 1~ ~1l..l n'wvllij 11 ru 1.ff'W ~ e:j'w'vi1-:j b~'w b a mt11 bb~::: n11tj ~'IJ~-:~ 1'W -6'11'W n~ 1-:1 1 'U. m1bun~1ci'ufllfll~.n1e~1'w 1~bbn m1bum~'u~l.j11"1lm1 b~'u'v1~1a-:~11"!!m1 b~'u'uan (9). m1bun~1ci'ufllfll~.n1e~1'u 1~bLn ~1m1Pin'1!J1"1Ja-:~u~, ~tj1::l"lll.j H1~1l.Jtl'UVlliJ11(lJ1f111~1 b 'W'W-:!1'U 1 'Ubb~~:::.rr'U~e:J'U ( ~1l.J be:jf16'111~ Lb 'U'U) 611V!-r'Uf111 tj1:::~l..lfll~-:~~altj fl1vl'w~b tl'w1'wv'ifl~6'tu~~ (9)~ ~l..l.fl1~'wt~ ctct<i n~1 <9lGYuno 'U. ru Vfa-:~tJ1:::~l..lna-:~ "" f111b-:j'ubb~::l'uqj"!l ~... - bl.jl.j - 'U1-:J'U1'VIV!VlCI tl'u'vi::ll.j1 ~lij~11ci-:11'uf111tj1:::~l.j

65 \ l - I L - ~ (0) ::J -~p tf'> ;:>..., \..') r ~~ c:: tf'> :;;:: ~ ~~ s.g tf'> ~ 3~ ~ a? tf'> :;;:: r c::... ~ Oi) ("" ~~ :::ll tf'> tf'> ~p e;:? ;:> ~~ "7 1'- I tf'> r ;:> c:: ~ «-\'10 a3 ;;:! -" r c:: -~ a~ -a:;;: ~ '- (0) "7 "7 p (0) ~~ ~;;:! c:: '- ::;;: 2 ~(0) ~"7 ~;;:! ~ ~ ~ 3(? 1\ I I r lf) ~ I.L \..') ;:> ;:> ~~ tf'> ~ "7 r ~ ~p r;;~ ~;:> ~ tf'> c:: ~~ «~ c:: «~ ~1;;:! a r ~ ::;;: a ~~ ~~ r tf'> ~? ~-" ;:> ~ tf'> ~~ "7 ;;:!? c:: «3 ;:> (0) Oi) "7 s r -... «~ «3 t ll a I If" I I lf) r c: ~ r I.L :;;: \..') ~~ ;:> ~~ tf'>,--., r ~ ;;:! ~ ~~ tf'>.! l Oi) "7 r 1S: ((0 ;;:!? ;:> ~ c:: ~ 1P ::;;: "7 r;;~ ;;:! ~;:> :;;:: «~...,..., ~ tf'> c:: ~~ «~ c:: «~

66 I "' m~'u1'u-.:!1'u _) ~~~~b1fl1 (l'u) ~1~~~bB~~rn~ulj~.. nu ).,.., "' e.j~'ue.j~"llti'u -.rru~t~'uvi ~'Ubtlfl~1~'W~.o /o bb~~/'vl~t!l'utl'l.~~~'u ~:hun/nt~..:~ b~1"l!t~..:~..:~uu~~ll1ru ~'Ubtlfl~1~ 'W~.o! o "il1fl-.:!1'u ~1fl1"il1m1u~~~'hun nt~..:~b~1"lltl..:~..:~uu~~ll1ru ~~~ 611'1!fl/fltl..:!b~1"lltl..:!. b~1'vl'u1vim~~uljt~u'vlm~m1"il'vl1'ubb~~~~'vi1~~1flll 'U..:~uu~~ll1tu..:~uu~~ll1tu -w~t~ll~-.:!~1~ijt~~t~ CmWI.-ti(~u'Vlm~~VIti II\ \It ~~1"il'Vl1'U~1~fl11-.:!'UU~~ll1ru bb~~1~'u"llti'utu"llbb~fl. 1~b.fl'Vl.....:~uu~~ll1tu 1Vtbb~m1~~~bB~~~VI~toh..:~'l,j1u1uL~u tvf tlfl~'tl-.!1 i~b"il'u) 'U h b ~1Vtu1virn~b~'Ubb~~'\Jru~Vt~m ~1Vtu1vieTI~~u v 'U ll'tl'u'vlll1~~-.:!fn~lltl"ll'tl~'tl'u.. d u ~~b.f1'vlb..:!'u "'1'U 'W~.o / o bl1. '\JuVin-b'all~ tu~~uu BIS (L~u..:~uu~~ll1tu) 'U <S:. 6'i..:~~uouu1Vfvi'lh~..:~1uvi~1bilurn~~~~a~~~1..:~6'i1b'U1,j1'U1'U "l!~ 6'1..:~6'i1'Ufi1'Uflll..:!Uu~~ll1tu'Vl~a 6'i1'Ub~'U uamuu~~ll1tu.... ~ d dqjqj "ll'u~t~u'vl ~~11il'Vl1'U~1~fl11-.:!uu~~ll1tubb~~~~u lmuru"l! 6'i1'Ufi1'Uflll..:!'UU~~mru I d... "" u - bb~flu~~l.fl'vl (GL) 6'i1'Ub~'U'Ut1muu1~mru (GL) l. -ru611b'ij1b't)fl~11'w~.o / 0\v bb~~~'vl~ej1 'I.JtJ'l.~~-r'I.J "'... "" fltl..:!fl1~b..:!'ubb~~'uty"ll ~1fl1bb~~'Vl~b ti~u~u-6'1..:~ 1 'U~~'U'U BIS (b~'u..:!'uu~~ll1tu) "il1mh'l!n/nt~..:~l~1"ll'tl..:!..:!'uu1~ll1ru h ~111il'Vl1'U~1~rn~..:~uu1~ll1tu bb~~1v!~1f1~..:~~~1..:~..:!'uu1~ll1tu1'u1~'u'ugfmis1vf~fl~'tl-.:!~1-.:!nuvi't~-ru..ij ~~111~ bbrlbbe.j'u..:i'u u1 ~mru bl Vtci..:!"lltl-.!1 b~'u 1VI~..:~uu~~mru nlilm~ll'vl~fl nlilm~ll~a~ 1VI~'\Jty~..:~uu1~ll1tu..:~u11~~1~ 'U

67 ' ~~ ~ ;;:l s r 0(? 11~ G:il3 ~;;::> i \. ( I

68 ... <U''UWIHU cs: f)"j~'ij'd'\j-:11'\j ~~'Vl~bUt:J'URl!Glruun ) ';j~t:j~b1~1 (1'U) J ';ilt:j~~b~t:j~fl1';jtl~'ij"i~1'u... Q.l ' d;.c:l Q.l "li'uwihu'vl CS: ~~'Vl~b'UCI'UfJlll:lqjqjl QJ,cfQ,I IQ./ tl OQJ d. 'IJ'U'Vlm'U-l:l~l:lrurui'Vl1'Elllb'Eln6'11';i PO "illnl:ii'un/n'e!~ 'Vl..."'... ~1bil'Ufl11..ij'~~'EJ/~1~/b"1h "'"' <'> ~1'\J~~"!l'El'IJ 'U ~~ t:j'ij ~'VI11vi'1 1 tl ""... "' nej~fl11b~'ubb~~'ugj"!l h ~~'Vl~bUCI'URllbbt:JnWIIll&'i'l'l!n!neJ~~h~q ~~fill I 11t:J~~b~t:J~ L~bbri ~'El'U~~'Vl~l~ ~I'U b~"ll~i1qjqj1 1'U R1ufhvt'U~ 1~1:1~utl1~mru bb'vi~~"li'el~b~'u vtfi'mh~n'u Glqjqjl ~I'U'd'Ub~'U bb~~tl1~bfl'vlfh L i"ii1t:.1 r;n. ~:~~~~b'u1i1ruru t~t'i1'ur1'1jrll~'utl1~l!1ru... "'. vt~eji:i'd'u b~'u'u'elm'utl1~ll1ru ~1'U1'U r;n oq~ <t \it l:i'e!'u'vl1'ufl11'1j'uvini1qjqj1bb~~ 'Vl~b'Ut:J'URlll:lruru "" "', "'... 1h i'uvhm':i ~ c:j Q.l.cf Q.l.c:l <V "li'uwi'el'u'vl <t l:i'ej'ij'vli'ufl11'1j'u'vlnl:lqjqj1bb~~'vl~b'uci'ufjlll:lqjqj1 - b~'u~'u'!.h~lllfi.j. W~11"ill:I'E!'IJ&'I1b'U1GlGJGJ1nu~ b'u1 'Vl~.o / o~ 'hii a ~- dv Jf v 1 v 11t:J~~b'Elt:.l~11t:Jfl111:1~"lle:J~'Vl"il~61l'El/"il1Vb"!l1 1'VIl:l t'11'ur1'uflll~'utl1~ll1ru I t'11'ub~'u'u'elmutl1~l!1ru <'>... d n'el~fl1';ib~'ubb~~'uqj"!l LR1~6'1~1~~'1Jtl1~l!1rulu1~'1J'IJ GFMIS t:~n~e:j~wi';i~fl'u 'U b'elnl:l11 SAP R/3(P0)1'U1~'1J'IJ GFMIS h l:i'e!'ij'vli'ufl11'1j'uvimtl~t:j'u 'Vl~.o / o~ btl'ui1qjqj1l 'U 1 1~'\J'IJ BIS ~,-9 "''1"'"'.fll"' r;n. bn'ug11b'u16'1ruru ~1'\"l';i'Elllb'Elnl:ll1 PO b u'u'vi~mii'u... ' "!l~a~t'i'd'uwi11"ill:i'ej'ubb~~i1~"ii1t:j. ~I'U'd'U "II~, cs:. W~11"ill:I'El'U bb~~~m~l';ilt:j~~b~t:j~biej'u 1 "ll"llej~61gjgj1bb~~ ~~flll1 'U'Vl~but:.~'U61'GJGJ' ' t'i1'uwi11"ill:le:j'ubb~~61~"ii1t:j <'>.., d nej~fl11b~'ubb~~'ugj"!l cs:

69 - l 1..::::.

70 ('\

71 ) r--~ r _:_\ -) " -llu~~u ni'~'u1'u~1'u 1~~~b1J;l1 C1u) c:t OQJ rv.b bbj;l~b~h.:~m~m~u ~~u 11~J;l~b~~~m1u~llii~1u "'"".. ~1'\J~~"ll~'U 'II h ~uu'l!uvl~~~~1bu11 uw[~vtu'!lu?i~"ll~vi urhnu fltt;bbj;l~~uu'l!u 1 'U~-:J~~/~-:J-;[1-:J lv.lv ~1bU111~-!!1Uf'ld1~~~~m1.Wt'l~bYl~~'hdlum1 ' ~~~~/..[1~/b"lh (Vl~.o / olv) hbn 1u~11fi~U1~mrum1Vl~~~11~J;~~b~~~ GFMIS ' h~ 1u11m1U"ll~~u~~~s8~;..[1-!!Vl~~~ h~-:jbb~-:j~-:j ' flru~m1~fl11~11"ii-ru~t'l~ ' ~v.cr 1 'U11~-!!1Um1~11"ii-ruwt'l~C Vl~.bT1~)1 u~11"ii-ru '.Wt'l~(Vl~.~o) bbj;l~1u PO ('U6'l.o,'U1.o )1U1~'U'U GFMIS al QJ ~ QJ.c:l d v..n,v btl. u1~vi'um1-!!1'ufl11b-!!ubbj;l~'ugj"ll~~flbj;l"lj'vifj~b"ii1'v!'u b"ll am~t1 ""ii" ~1~~1tl~1bJ;l"lJ ~ "'..,.. "' Jf..,.!!/ ~- J;~-:Jfl~b'U'VI~b'U~Ufi~'VIJ;lfi;J1U"ll~b'Uflb"ii1'VI'U ~-!1'1..! ' d. ' ~ ~QJ!I :v ~.(9) "I!~ 'U1~'VI 'VI1-!! 11'1..! ""' ~.lv ~'U~~'U'Vl'W ~-btl 1~6'1-:J'UU1~mru bb'v!~~"ll~-:jb1u ~-~ ~1U1Ub1U ~.<t: u1~bfl'vi~h1i"ii1~ '..dl ~cu v v <t:.<9l "ll~'u1~'vi 'VI1~ 11-!1 <t:. J;~-:Jf1~1u'VI~b'litJub~1Vtd11~~1 <t:.lv ~U~~U'VIU 'II ~-:Jd <t:.btl 1~6'1-:J'UU1~mru bb'vi~-:j"ll~-:jb1u <t:.~ ~1'U1'Wb1'W

72 a r 11F ;;::6 a~ ~a ~;J ;J If'" a (Q) -;;:> F ;J <r7 ~ ~<3: ~~ ~3 a~ ;J If'" ~<3:.. r r ~ ~ ~ (Q) C"" <= "\'(; r ;J ;J a~ ;J a a a~ Vl ;J r ~~ r ~~ co a~ r If'" ~\'(; ;;::6 If'" ;;::6 ~~ ~~ ou ;J ~ ~ a~ ~~ ou (t:d If'" r ~\'(; If'" r ::J: -;;:> "(.? ;J ;J a~ -;;:> ~11~ "(.? ;J ~a ;J Sl <r7 -~~ If'" (Q) ~ <r7 ::s: -a~ ~ 0 ;;::6 ~~ ~ <= ;;::6 a~ ~~ ~~ ~~ J2) ~~ r ~ a If'" ::J: ~ <r7 :: -;;:> 0 :: ge:... q ;J r ~ ;J (Q) (Q) ;;::6 If'" (Q) ;J ilf r ~~ "116=' :: ~~ \'(; \'(; 0 \'(; -;;:> ~ (Q) (.? If'" (Q) c:: ~ (.? 11;;::6 ~ If'" C"" -;;:> 11;;::6 (Q) 11"";;:> C"" r ~~ ou If'" ;J _, ~ QiJ... If'" c:: r e;: <r7 ~ ;;::6 r r e;: ~ (Q) ~ ~11~ f! ~~ a~ ~3 ~ ~"7 ~If'" <r7 ~11~ ou ~ a~ C"" 11(0) <= (t:d ::s: "\'(; c:: ~ ~3 ~ ::s: a\'g "\'(; _, ou ~;J ~a _, ~"7 :~~::;;: ~;J ~11~ (t:d ~ <r7 :~~::;;: ~~ r ~ c:: <= (t:d "(.? (Q) _, ~ ~r;:s 'IIF v: ::s: :::8 ~ r ~r;:s 'IIF a~ ~~ a~ ou ~F e=' r :~~"7 (.? ;J If'" ou ~ ~ ~;J c:: ~ If'" ou If'" r ::s: ~;J If'" ~ r ~E r r ~;J ~(.? ~E r ~ r ~a <=... ~~ ~~ -~ c:: "(.? "(.? ;J ::J: 11:;;;:: ;J <= c:: ~;J :;;;:: ou <r7 -~ ~ ou <r7 -a~ ou _, ~ r If'" (;! ;J ~...-;; r If'" (;! r _, _, ;J c;:;; If'" e;: r :II~ ~ ~ ~ "\'(; If'" g r If'" :II~ ~ ~ ~ <r7 If'" ;J I ~3 ~ <r7 If'" <r7 ~~ e;: r e;: r ~3 If'" r ~~ \'(; If'" s ~~ r ;:.~ \'(; If'" -;;:> :;;;:: a~ ~ r <= -11:;;;:: c:: :;;;:: ~~ a~ ~ <= c:: r (.? c:: (Q) c:: 11:;;;:: (.? c:: 11:;;;:: c:: (Q) <\el C"" c:d"' ~a _, <r7 ~ C"" <;:DO' ~~ <r7 ~~ (Q) :~~ (Q) _, _, ~ Vl ~ Vl _, e;: ~-;;:> "\'(; c:: e;: e;: _, ~-;;:> "\'(; c::.q 6i oi ) ~ \d ~ ~ If'" ~::s: If'" <r7 (Q) co If'" ~::s: If'" co <r7 r (t:d ~ ~~ ou ~~ If'" ~~ Vl co ;J ;J ~~ ~ r If'" <r7 ~ ~ C"" ~ / ~~ <= If'" «;J ;J ~3.., /' c::... If'" r c:: c:: 11:;;;:: a ~ (Q) e;: ~~~ s

73 "7 "7 c- ({D :\~ c:: ;;::! Vl c:: 11lP c- c:;;o> If"' ~~ ~ "7 ;;:6 c- ;;::! ~ ~;::> LL c- ("" l9 ("" c:: ;;:6 ;::> ~ If"' ~ "' / ;::> ~~ ;::> "' c:: "7 ;::> If"' "' (a) (a) c:: ~~ ~~ ~ 1? If"' ;;::! ("" '"" a~ ~ If"' c:: 6: a~ /.,_ 7

74 .~""\ a l/0" 110" 110" r ri ~~ ~~ ~~ ~~ ~;::> ~;::> ~;::> ;::> If'> ~~ ;::! ~~ ~~ (0) -;:> (t;; a3 (t;; 11P p ;::> :::ll ~~ (t;; If'> :::ll "7 ;::! r ;::! ~;::> ;::! a03: c;:: c;:: (0) a3 a3 ;::! ;:! a3 ("" ~~ ;::! If'> ("" If'> If'> r r "t'i:d r "03:"' ;::! c;:: "t'i:d c;:: c;:: a3 "7 "7 "7 ;:! (0) (0) (0) ("" c;:: c;:: c;:: "t'i:d (0) (0) ilt'i:d iip +-' Vl "7 (0) 0 ~;::! "'II;:: ;::! u -a iii) ::;;:...._., r r 63 ;::! r ;::! "(<" ri ;::! ("" ~E ~ a3 a ("" ~~ "11~ "t'i:d r If'> "t'i:d ;::! c;:: ~~ If'> ri -;:> a (0) ~~ r i!lf"o a3 c;:: ~~ ;::> ri (t;; c;:: If'> 11;?> r ;::! "7 ::;;: cs:~ Vl :::ll -;:> c;:: r 11P ;::! ;:! a;:> ~ ;::> (""... ;::! ;::> (0) G:;; ~~ iii) (0) "t'i:d r (0) a3 "7 ;::! ~;::> 11;::> "7 LL c;:: ":S: ri ~~... ;::! (0) cs:~ ;::! If'> ;::> a If'> ;::> iip "t'i:d ;::! a3 ("" r r ~ iii) iii) ~<t ~ a "7 c;:: "t'i:d "7 _..--.., r iii) ::~::;;: 11;::> "7 (t;; <S: "(<> ~~ ~~ r s 11ri r ("" (0) ~~ If'>... c;:: c;:: r If'> If'> t'i:d ~ ~~ ~~ ri ";;:::i If'> (t;; r a;:> c;:: -;:> ;;:::i c;:: If'> "s.., ~ ~11;;:::i ~~ ::;;: a3 :::ll ;::> ro-;; (0) iii) -;:> ::;;: If'> ~~ iii) ;::! 11P c;:: If'>... r ~ -;:> ;::> "w r ~~ a;:> r iii) "7 c;:: r ri ri "(<" 01~ r "(<" c;:: ~ 1la 01~ ~ "11~ ;;:::i ;::>... (0) "03: c;:: ~;::> "11~ ;::! Vl :~~:S: "7 If'> iii) ;?> ~~ ;::! 63 r ;::! r c;:: ;;:::i 11P ;;:::: w r ;::! a ~ ~ r (t;; t'i:d If'> c;:: ;;:::i 11~ 6"7 1/V'If ~~~11;::! _r c;:: "(<> c;:: iii) -;:> ;::! 63 LL 6;::> r ~;::> ::;;: (<" c;:: 11;?> 11a ~;::! ;i ~~ l9... (0) 63 ~ll;i s-;; r ;::> cs:~ If'> ;::! ri "7 -~~ r If'>... a;:> If'> 1/V'If a ::;;: ;::> ~ ::;;: c;:: ~;::> r ("" If'> Olea> ~~... G:;; r ~ ~ ;::! ~~ r If'> "t'i:d c;:: :::ll (t;; (0) ~~ ;::> c;:: "(<> 01~ ;::! ~11~ "7 ri c;:: iii) r ;::> :::ll iip ~~ (t;; "t'i:d ::;;: ~~ t'i:d ) ;::> 11~ ::;;: ~ ;::> If'> If'> ri"' (0) If'> If'> c;:: ~ r~ r~ ~ r ;::! 01~ "ll~ ~ _.. r i!lf"o r -;:> ~~ (0) ~If'> (0) c;:: ;::! Olea> ~ ::;;: t'i:d ;::> "ll~ ~... c;:: t'i:d... ri~ ~ c.:i c;:: ;::> "T/~ r "7 c;:: "7 ;;:::i 11~ ~ (0) ~ a3 ;;:::i «... _..--.., 11~ QJ ::;;: e;: (0) 11ri c;:: ;::! 11~ 'I!C... If'> ~;::! If'> c;:: (Ql ~ ;::!... (0) ~~ ~~ ~g..s:: "7 6: ;::> 6: 6;::> Vl s: "(<" ~~ 66: :~~S "t'i:d ;::!......, ~ ~ ~~ I ;:i. : si tj si ~ si gs: iip l9 ~~ "7 ro-;; ;::! ;::! ~~ a3 a~ r -;:> -;:> ri ;::> If'> 11(0) (t;; I r If'> If'> ("" ("" (t;; _..--.., G: G: ("" ("" : ~~ ~-E ~ ~ iii) ~~ ~~ ~~ s; I ri cs:~ "7 r ;::! (t;; iii) c;:: Vl 0111;;:::i 11;::> lip... ;;:::i ::;;: ~~ r ~~ ~ "7 ~;::> LL 01~ ~ "7 ;;:::i ri l9 :~~:S: (t;; ("" If'> ;::> < ~ -<E-..- ~~ ;::> c;:: ;::> ~~ ~ ~E 63 ~~ -" If'> c;:: If'> iii) 11P ;;:::i 63 ~ "(<" ~;::> r ~~ c;:: c;:: 6;::> 11~... ~ 1 ll:s;: s;; (to ~ ;:i ""' QiJ "'!/(to ~ (Q) flij"o :s;: ip ~... - ii\~... ' ;:i ri r "03: c;:: 11~ );:i ii\~ ~ a~ )cs: r ou; ; 1, ;:i as -" "7 r ~ ;:i (Ql s "~~ ;:i ' "03: "7 (to ~ _, ;:i QiJ "lf(to ~ (Q) 1711" :s;: ip ~ ::::8 If'> r c;: "7 :11(0" ::::8 ll:s;: II'-" a3 :lcs: r ou; ;::> s;; 00 ("" <~~e;;: ii\~ ;)~.,., ~E "7 r If'> c;:: s llri "7 (Q) lla.,., lis c;:: c;: c;:;;o' ~ 00 r ri :s;: ;::! (0) 6: 01~~ I '

75 111:1~aN\.U1~1~'lh~'ll~ "' ' 1"1W~vt1.,!J1'U'VI'UYl1'U~'U~BUf111'1Ji)'U'1i'l1'U~1'Uf11';ib1'Ubbli'l~U~~'U1~'U'U GFMIS Q.J OJ ~.d QJ ~ 1'W'V'I()'Vl61'U~Yl flufl1'v'i'wli <t<t~ 'W. w V!a-:t'\J1~'1J~na\lm1L~'Ubbli'l~uru~ ' "' m 'U1.,!Jntlil a~li'ln\0\~'\1'11!"1ru~yi,.,!j1'u,z;--1[\< ''' l--' l l t--~--+-'u_1_-:t_?l1_1_1_fl_1 bu_~_~_'j_.,!ji'il_\_?l'u_.._~ ---+-b_l'vi_'u_t:j\ol_~_._'l'u_._f1_w ~_'VI_ 1_'1_1'U +- cc~-.::~ :1 :_ Q.l ~c.. OJ f{ ( t( II\ 'lj) r. b t.~1.,!j?l11urulil'v'i1 IS.,!J~11.,!Jfi?l~?l"ll!"1ru~vt1.,!J1'U J.f C /('(\'\ ) l- _<t_+u_1_.,!j_?l_1_1'u_'u_~_1_f"1_1_'4:!_1_w.j_'u ~,/.l_:?" :_'lf_'_------,-" ~ ' ~ ~ f)uj~vt1\l1'u 1---l--' l 4::1 f{.c::rr, f{ 0 /~ 'U1\l'llli'lm1v 11?l'U1'U'U'VI flru~'vt1\l1'u '"U~ (')N'v 1---~ ~ ~~ ~ 'U1\l61T'J'IJ1tu1 fl'd'j-iji:j\0\)~flli'l fiw~vt1\l1'u - -J..-- "' I ~--~ (9)0 ~ QJ~.c: QJ~.c::rr, QJ.o:::JO Q 7.,. r,_<9l_b-f_'u_1_.,!j?l_1_1_5_11_1_li'l_i:j_._:l~l li'l_~_'l +'W_f1_1'1l_1_f1_1_'JL_'l'W_t_L!;l_~_'U_ru~., 'IJ_'IJ_1_'W_1ru~.,_n1_'J_'V'I_LPI_~+-----,-"'-=---: ~~

76 fl1'u,1 ttf01,... ~.1.YJ.1~.!!J.1..o/..:W.\!~IY.f.I.~~-... O~.~.r.r:r~.~~.Y.~~.f.1.o/..1Y.lli~... 1Y.tl,... )g).~.~~-.... ~... ~~~-~.. i~~-~-~c?.'~... 1'U~... ~... QVD.JnY6.... )g).~~~..... L1v.:J... G..F..M.!.S ,. L'HJ'U..,..d.,.I ~.d.d.,.,j., " ~:::L'U J'U11~:::'VII!.> ~tml.:j~1 J :n'um~u~:::oql.j fi~.:j'vi ~crcr~ llltl'l'u'vi (9)(9) ~l.lfi1'vl'uil l!.>trtr~..,..d.d.d... ~::ll 'U J'U11~::l'VI m L ~ej.:il 'VleJ'Vllil1~W1 - filil1~ru1-rr'u~ej'um~ui)'u~-:~1'u~1'un1~l~'ull~:::uqjm'u~t:'u'u GFMIS (~e:j) ('U1-:i'U1'Vl~ hliluliil~t1j1~u1) llo t cv cu ~ej1'u1 Jn1~~1'U'Vl~'U1~::l'U'U-:11'Ufi~N fltut:'vi1.:!1'ull~::ll~"i.i1'un1~, flru:::vi1.:~1'u'vi'u'vi1'u.rru~e~um~u~~-:~1u ~1'Un1~L~'ULL6lt:Uqjm'U~t:'U'U GFMIS

77 ., "31ti.:J1'1Jn1"3\h::'Yf11flru::vh.:J1'1J'VI'UVI1'1JoU'IJ~PJ'IJf11"3tlnmi.:J1'1J~1'1Jn1"aL~'IJbLtl::Uqjm'IJ"3::'U'U ~ d fl"3.:! VI b/ldct'ct'~..; 01..,.....; 01 d b1101'1j'vu'jvifi'u~vi G>~ fl11.fl1'w'ij6 l!lct'ct'~ L1tl1 G>m.mo 'IJ. ru ~o.:jtl"3::'ti11no.:jm1l~'ijutl::uru1j.., GFMIS <9l. '1..!1~t'I11111W1. 'U1~'tift81~~..,.... r,n. 'W1~u'W'W cs:. 'U1~t'1111.n1 cr. 'l..l1~t'111'11u~n b. 'W1~t>~11DqJ~'Vl1 I)Y}). 'l..l1~t'111'1j1ru1 ~. 'U1~~'U~'U1 ~. 'U1~'U1'Vl1 <9)0. 'U1~~'VI'U1 <9)<9). 'U1~'U1'VI'V!Vl~ f"'~h~.u 11?l'U1'U'Uvl a~an~&i'vl, "" 0 ~ ~~~11~Flt'111~"ll Fl11i~~1~Qfl A A QJ' 6'.f111'Vl'VIf1't;f1ft 'U 11~uL~~qJ1'w.~u1 Vl11'Vl1f11 tl'u'vi~111 'IJ1~u1'WFlru~vi1~1'W Lb'VI'W ~'W~.~u. FJru~vi1~1u bb'vi'u ~~~.~'U. FJru~vi1~1u 0 FlW~'VI1~1'U FJru~vi1~1u FJru~vi1~1u FJru~vi1~1'W FJru~vi1~1'U FJru~vi1~1'Wbbft~Lfl"ll1'Wf111 0 "'' Flfii~'VI1~1'Ubbft~~'ti1~bfl"ll1'Uf111 ' 'U 0 "'' FJ ru~'v11~1'1..lbba ~ ~'ti1 ~ Lft"ll1'4 m1 <9). 'l..l1~mili~m. 'U1~~~'W'VI1 r,n, 'U1~f1'Ufld11W... "' 0 V1ma1 1'1J11'tif111 1 'IJ11'tif111 &i~.f111fl~ "'.., ~ <9l. 'U1~t'111u111fl~ A Q,CV tf. 'U1~t'111'Vl11'Vl'U'U'VI ' 11flil~ 'U 0..; Fl1L"llel'U B'W'VI'ti1&i QJQ. C. U.c:IO A u m'ti1f111b~'wlla~u qj'ti'ti1'w1qjf111'vl bf"''t; Q,J Q, A Q.l.c:::l 0 'Ufld'ti1f111L~'Ubbft~'Uqj'ti'ti1'U1qjf111 b~11'll"3::~11b1fl1 r;n.r,no 'U. 'IJ1~u1'Wf1~11 LtJ~'IJ1~'ti11 Lbfl~~1b i'lum1'1j1~'ti11~1111~l u ~u111~~1~ 61 ~~~a 1 'IJU ' ' I 1~b 'U~'U ""...

78 \ ' '.. / n. 1LUrtLIM~1~Ul.I':J:::~11r1.LC'LIA.:::ru~ '"' 0 ~~:::1~1LUr1.LC'~L1~&~ L~:::IA.rt.U,. lii!a.it1.1a.lr1.&-lrt,. n, ow ~ L~tl11tfa.:::.tjl.U~1 - ~~,... - ~ (~LU) 1 ';!' li\l:otcci'\im1::t.. "',..,.. I"' "" 0 n.l11a.n..t~b.:::1n la. ~b;::t('\11\~l't,. I I"' I"'"".. u.fun.:::~,,... I. ru n. ow w L~t1 ~JJJJG\ ~~Ln.~ fw ~~n.jjxtum.n._t,n.g,1~rtlti.l~~l13~&-~~~ll.:::1~ 1LUr1.klti.L~ rtt_1lrukr1.~11lu:::i:!!11 C'~L[l.1LU rt.k1lu 'G) rtt~lu'~~~n.~l~uq.11lu ' "',. SllN:: &-131, w IJI.::.tct.n.am:::.t ~,..,.. I"' "" - G) - ""

79 d.,.,, tj 11tJ"ll l~b"l.l11'llj 1~"ql-l l"lt:ut'yhnw'viu'vi'j'u-rr'u~ 1'Ufl11tJ~lli\\11'U~1'Ufl11b~'Ubb(;ltUtym'U1tUU ~.J 1"11\I'VI b/ <t<tri GFMIS Q.l Q.l.cid QJ ff 'J'U'V'lfl'VI?IUWI'VI <91~ ~lj.fl1'v'l'uu <t<tri b'j(;l1 <9lbn.mo 'U. ru ~mtj1~"ql-lfle:j\ifl11b~'ubba~uty"ll \ b / 0 l"lf:u~'vi1\11'u 0 flf:ut'vi1\11'u 0 l"lf:ut'vi1\11'u <9lCS:: I.., OJ 'U1\IlJ'VI'U1 VllJ'V'l1fl1.

80 a 1'U"51~ijfl1 -a... ~.TY.W~!!.T~.o/..VV..~:::nll.r.t.~....O.!:l.~.n11~1.:Y.~~-~-o/..V~~... 1Y.l1,... ~.~.'!1.~... ~... ~.!.'!.~.: l!1..~<(~... 1'U~....~... ii.!!jfl.v....\2~~.~ ~~B.:J... ~.!:l.~~mv..~.~~;~.b.~~.r.b.~.1.:y.y.lv.n?.!!~'y..j.!:l.!!.nj.~v~.~-~.j.:y.~:rw:n.~.~1.y~.~~-~v.~m.1rntv..v... G..f..M!.s.... "".,... tl ::.,..,....,..... ~~LUeJU11~~'VI ~1J~ij-3~1eJ-31'Ufl1~ ~~"ql.l fil~-:i'vi b/ d::'d::'~ lll'el'j'u'vi ~ ~l.lfl1w'uti d::'d::'~ "".,..,.., ~ ~~LUeJU11~~'VI m L~ij-3LW'elW'<il1~W ~'<il1~ru1"1i''ui'l'fl'ufl1~tlll~-31'u~1'ufl1~l1'ullf!~utym'u~~uu GFMIS (~a) "".,..,..,....,.) ~~LUeJU11~~'VI CS: L~ij-:i'fl'U ~ (ml.l 0 filw~'vi1-31'ullfl~lf! IJ1~n1~... FJru~vi1-:~1'U'VIU'V11'U"Ii''UI'l'fl'Um~tln~-:~1'U ~1'Un1~L1'ULLfl~,jtyil, 'U~~UU GFMIS

81 "".,......;.. L3JB1'1J~q'VIflU~Vl C9)eJ/ 3J'IJ1fi3J lfl<t'ct'~ L 1il1 C9)m.mo 'IJ. ru \1a'i\J~::'ti3Jna.:Jm~L~'IJLLa::U'ru;l ~ Ql... Gn. 'W1-:Ili'W'W ~. 'W1-:J6'1111m cr. 'W1-:J6'11'JU'W~1 b. 'W1-:16'11Tth1j"OJ'V'l1 flli. 'W1-:Je:nVi~m """ ~. 'W1-:J"llfl811~ ri. 'W1-:J6'11'J\J1ru1 (9)0. 'W1-:J~'W~'W1.. " (9)(9). 'W1-:J'OJ1'W'VI1 C9lh 'W1-:J'W'J'V'l1 (9)Gn. 'W1-:Jfi'Wnd11f11 (9)~. 'W1-:J:U''VI'U1 f'llfi1100ju h~ 1~1-:1 e:~~!;'ln~&l'v'l1 ' Q ~.c:.:l If bufl~'j-:jf'llb6'f'w~ f1~~1oo.ju..... f'i11'vie:l-:!lb'vi 'J1?i'W1'W'Wvl 1"111-tl~mtQfl Q,,<C,lr,Q/ tf.n~'v'l'vin~n!;'l 'U '... " 0 'VI!;'l1fl1 1100JubOOJ~qJ1oo.Ju1.. " li'w1bflfd16'1~\j1f11 Vl~'V'l1n1 \J1tu1'Wflrutv11-:~1'W bl'vl'w t:j'w-:1.-:j'u. flf11tvl1-:11'w flf11tvl1-:11'w LL'VI'W t:j~'oj.-:j'u. flf11tvl1-:11'w 0 flf11t'vi1-:11'w flf11tvl1-:11'w 0 flf11t'vi1-:11'w flf11tvl1-:11'w 0 flf11t'vi1-:11'w flf11tvl1-:11'w flf11tvl1-:11'wbb!;'ltb!;'l"'..1~n11 0 "'' flf11t'vi1-:11'wbbflt t:j"li'j ~ b!;'l"'..1'w n11 'U ' 0 "'' flf11t'vi1-:11'wbbfltn"li'j~l!;'l"'..1'wn11 'U ' 0 "" fl1b"'..e:l'w b~3j\j~::"u3jl1il1 (9)Gn.Gn0.. 'W. 'll1tli1'wnfl1'jbtj~tl1t"q~llflt~1b ilum1'll1t"q~~1~1tb u~'u'j11t~h-:~ 1 ~-:~~e:~ 1 ~::b b "" 1e:J-:J'VIu1tli1'Wbb "".1 'OJ-:! "1""".1 'VI'VI u1t"q~'vi11'u -hjii - tjd....; "" "".. ~::L'U~'U11~::'VI m L1e:J-:Jb'V'le:J'V'l'OJ1if ~OOJ11f111otl'W~e:J'Un11tl{itm-:~1'W~l1'Wm1L~'WbbfltUqjm'Wit'U'U GFMIS 'VI'J"lle:J fl f11tvl1-:j 1 'W 1~ ~d ~ n'u~ 'OJ 11 ru1i'w ~ e:j'w'vi1-:j b~'w b e:j n6'111 bbfl t n11'll li u&l-:~ 1'W -1>'11 'W na 1-:1 1 'U

82 ./ - tv - -w'ut)tj\pj11'~'u1~ "" ~\ht~3j 1#1~13Jtl'U'Vhl11UJ'lfl11~1 b 'Ubb~~t-8'1..1\Ple:l'U (\Pl13J be:jm'f11~ bb 'U'U) G'fTvt1''U fl11 tl1t~3j~~.:t~e:j1tlritvi'u~btl'u1'u'rl~)'h6'1'1j~~ m(9) ii'u1~3j lv~~<i bd~'l (9)~.oo 'U. ru ~e:j.:ttl1t~3jne:j.:tfl11b~'u OJ "" bb~t'uqj"ll ijwn'u b - 13J3J '"" - 'U'l.:t'U'l'V!V!VltJ tl'u'v!~3j1 ~~~11tJ.:t'l'U011tl1t"l13J ~ ' 0.,, ~rut'v!'l.:t'l'ubb~ t ~"111 tj b~"'l'l'4 rn1

83 'j1 ~~B ~\ <b'1~1llu 'j~"lfll 'U ' f1ru~vhn'uvl'uv11'u~'u\jlej'tjn1'jud'lj"i-:j1'u~hum'jl~'ull~~d'ty~'u'j~'lj'u GFMIS ~.,1 f)'j-:jvj {;'}}/ ctct~ QJ Q.l qq ' 1'UYl~vt~'U~Vl Cll (9){;'}} ll'u1f1ll ctct~ 'U. ru ~ej-:ju'j~"lfljmnm'jl~'ull~~d'ru~ ' ~ /

84 fl1'u11 «ti n11... ~J..:Y.TI~:!:h!.::r~.~.\J.V~J:Y.fl.~~... O~.~-D..1.1~~-Y.~~.f.l.~.V.ru~... 1!.1.1,... ~.~m'~.... ~... ~~-!.j.. 0..:... IT.[...l)q.~.{rr... 1u~... ~.~... ~.:YJf.)JJ... ~~~~---.. ~ tj~ ~ ll ~ cv ;n c~ ~ u 0 L 1'il~... ~m~~at... 1.~~~B.~.~Y.!.J.~J:Y.Y.l\J.Y.!.:m~.:Y.~.~-:YD.J.l...!}.\J.~.~.J.Y.~.J.Y.f.!.J.1H:Y.~.~f.l.~\!.ru~...:Y.l.~.\J.\J... G..f.M.!.S.... ~1~tl':i~o1'Uf'IW~'Vh~1'U'Vl'U'V11'U.ff'U~~'Ufl1':itln\Wi.:~1'U~1'Ufl1':iL~'UU~~Utym'U':i~'U'U GFMIS L~tutl':i~"1111Rru~vi1.:~1u R~.:~~ ~h:>ctctri 1u1uv<~n~~u~~ (,11(9) ilu1f'l11 l!>ctctri L1~1 C9)~.oo u. ru ~~.:Jtl':i~"/111 Ql Cll "I q n~.:jfl1':il~'ull~~uty"lf L ~~ow~1':itu1.ff'u~~'ufl1':itlncum.:~1'u~1'ufl1':il~'ull~~utym 'U':i~'U'U GFMIS ~111-:i~L U ~'U... 11':i~fl1':itl':i~"l111, ~.:~il cl cl ""' L ':i~.:jl V'I~'W~1':itu1 - ow~1':itu1.ff'u~~'ufl1':itln\wi.:~1'u~1'ufl1':il~'ull~~utym'u':i~'u'u GFMIS (Gi1'UIJi1fl1f'l) "' d cl cl (... "') ':i::ll'u~'u11':i::l'vl ~ L':i~.:!'el'U '1 m11 ~.:JL~~'U111L ~~ L tl':i~ow~1':iw1l oh1~111tl':i~"lf11~1111'u L 1~1 LL~~~m'U~~.:~mh1 $1.10 I CV CV ~mu1~fl1':i~1'uv'iw.j'u1':i~'u'u.:j1'uf'i~.:j 0 f'iw~'v11.:!1'ull~~ L~"IJ1~ fl1':i f'lru~vh.:~1'u'vl'u'v11'u.rru~~'um':itlnlwi.:~1'u ~1'Ufl1':iL~'ULL~:::urym 'U':i::l'U'U GFMIS

85 ~1eNI1'Ufl1~th::'Y!:UfiW::'Vi1.:!1'U'VI\J'VI1'U<ti'U~S'Ufl1~tlnllii~1'U~1'Ufi1~L~'U~La::utymu-a~\J\J "' GFMIS ~.cl fi~.:i'vi ~/~!!~~~ "" ~...,J L:IJS1'Ufln"a'VI L:IJ'I:!J1EI'U m~~~ L1fl1 o~.mo U. W ~S.:!tl"a::'Y!:IJfiO.:Ifi1'H~'UUfi::Uty;}. 'U1~6'1111~'HtJ1 "" h 'U1~~d~ """" m. 'U1~5'U'U cs::. 'U1~6'11'dii''U~1 ""..... cr. 'U1~6'1115~11~CJ b. 'U1~ 11Vl~CJ1... {l)). 'U1~"1Jm.n~CJ ~. 'U1~6'111tllUJ1 ~. 'U1~'U'd'W~ (9)0. 'U1~lJ'VI'U1 (9) (9). 'U 1~'U 1'Vl'V!Vl CJ P~~L~Iilu h~e:j~~~ e:~~~n~&~yl~ A~ V tf P1~'41~'U ' ~~:n~ Pl~'Vle:J~ "" bb 'VI "' 11~'U1'U'Uvl l'n~-ijcj~~~q~ 1 ~lil'l1liil~qrl'~'u1 Vl:IJ'W1fl1 n'u'vl~:u1 tj~~51'ui'lt\j~vl1~1'u LL'Vl'U ~'U~.~u. l'lru:::v11~1'u l'lt\j~vl1~1'u Lb 'Vl'U ~~lil. ~\J. 0 l'lt\j:::'vl1~1'u l'lt\j~vl1~1'u 0 l'lt\j~'vl1~1'u!'lru:::v11~1'u l'lt\j:::vl1~1'u l'lt\j~vl1~1'ubb~~b~"ij1'4fl1~ (9). 'U1~6'1111.m. 'U1~~'U~'U1 "".. m. 'U1~1il~'U'Vl~ cs::. 'U1~n'Wm~~ru &~~.m~nlil hh1'lff11~ 1tJ~1'11fl1~ &l~.n1~fllil L~:Utl<a::'ti:IJL'Jfl1 o~.mo 'U.... th~51'umh1ltl~th:::'lf:ull~:::~1lij'urn~tj~:::'lf:u~1:u~:::bucju11~~~1~ 61 ~~~e:~1tjil I "".,J.,J.,J "" <a::b\je.i'u11"a::'l/l m L~e:J~L'We:l'Wiil1~t\J1 - Yllil1~t\J1~'U~e:J'Ufl1~'1.J~lli\~1'U~1'Ufl1~L~'Ubb~:::ti'qJm'U~:::uu GFMIS l'lt\j~vl1~1'u 1~~1:1.1 n'uvllil1~ru1.ff'u~ e:j'u'vl1~ b~'ube:jfl6'11~bb~::: m~'i.j~tr&l~1'u-~1'u3j:w.f111'l 1 'U ~1~e:1 m~lijn~1cjui'll'l~.f11cj'ue:jn (~1'Ufl1:::U'd'Ufl1~'<il~~e:J/~1~/L"li1 ~1:1J~~LUCJU~6'1~)

86 - ~- - 1 :w:w '"" - ~~ 'U1-:J'U1'VIV!Vll:.l tl'u'vig;::w1 ~~~111:.1-:J1'Un11U1g;:~:w ~ ' 0 "' fl)ujg;:'v11-:!1'ubbflg;:~~dl:.lbfi"ij1'4n11

87 !.Ll.lfuLM.LP.P.fun.~~J,,n.t-,!.Ll.lLQ.WM. 0 jt:::lr t'b '="' "=" f'b c:~t? M.BfMLI!,I p IA.M.M.M.IlM.tL~t'LM.I fib 0, l'b "=" 'Co 7 /'~ ~4 A -" J -({!' ;;i%: J'W.JlL!ffl J'l.lt!,M.!.LUfuLrtLP.P.fulb~m,m,!.LULP.Wf1. ~ op:. ~ ~ "=" 1'1) r,cm - n.!.ll.lm.lr.ij,~tq.~~~j,mlt-lia.~rul!,l. - ' " 0!.Ll.lM.LR.IJ, ~ tq.~~~j,mlt-lia.~rul!,l ' " 0!.Ll.l M.LR.IJ, ~ tq.~~~j,mlt-lia.~rul!,l ' " 0 1\ t-ll!jil ~!JtL!.QtL~t'LM.I C. ~, l'tl 'Co Lll~ IA.M.l.l ~IA.I!1.1A.Lf1.t-Lf1.1 ~ ~ ~ CJM WLM.IliA. LM.IA.Ilt-LM.I ;!) ~ ~ l'b ~1'\.!i!U!.r1.1l~lt!~,LM.Q ru!.!.wm.l.lt-lm.i ~!.Ll.lnLR.IJ,~~J,mLt-LIA.~rul!,l ~J 11..('? LM.I'OO~fu~l!,!\l!!-1!.M.tn.t-LM.I G) 0 M.Lt-LIA.~rul!,l 0 b~~ LIJLIJ1!1.!.IA.M.!.l!t-LM.I 0 1"1, "="' M.Lt-LIA.~rul!,l 0 C\J ~ IJUJ'I.LliA.M.IllJ LM.~M.l!t-LM.I o, f'b -- - M.Lt'LIA.~rul!,l 0.Ar.. f " n.!jl.l~!.~~~!.tl!,l Lru~fl,tL~t'LM.I f?! ~_(} ~~ Ctf.A '?.'\.";>{'2 >. )I 7 -~ -- ~ M.Lt-LIA.~rul!,l 0 ci\..51 IA.M.M.LM.~Lt ~!.LBIJQ.t-LM.I ~, 'Co, F". ~ ".... M.Lt-LIA.~rul!,l 0 0>~ la.,,t-bia.!.it! L~~IA.LBt-LM.I fib "'1"""'-11 1"\'f' t""- M.Lt-LIA.~rul!,l ~c 11 R.~ll~~t-!.L~t-S;!.M.l!fliQ.tL~t-Ln. c. 0 M.Lt-LIA.~rul!,l 0 n.lt-lia.~rul!,l m l!~~ u!. 0 b-''1 M.Lt'LIA.~rul!,l J.ll.l') n.rooth!.ltl L~M.M.tL~t-LM., l'b 'Co'Cr ftl ~n,~,lt!t-tll~jm LlJttL~t-LM., r=r, '="' '=" 0 cm'k!.m.~~l.l!j~b M.M.Qt'LM. 'Co "=" P::..'=" ~ ;!> ~ ~ ~ (,<.t»"q /~..-.A. /~~ BQ.Bil~LIJ I".. M.Lt-LIA.~rul!,l. ('ll,r"l t-l~~fu1!1.1 ~IA.M.~t-LM. G) 0 M.Lt'Ll'\~rul!,IM.LQ~!.fl, c JM!\l!!.l~lt! Lru!.!.ttL~t-LM. t'f\111.,,l~ ' 0!Jl.l~ - BQ. I" ( ) n.~lij ~ 0!J!fu,(I.~~J,m~,!.Ll.lt'Bl.lllRo~!.fl,t'B~ ru n, O~'f'?JO L!Jt, f?l~~g) M.~LJ'\.11, IA.Wit!M.t f", ~ f?l~~g)/~ ~t'kl!,l '... S I V'J ::!9 n.n.~!. M.l!fu,(1.~ ~J,m~,!.Ll.l M.L ~ M.Lt-~~ fb!. Ll.l M.B ~ M.~M. tia.n.ia.m.l t'll'\~ru 1!,1... llro~!.fl,llt!.lq., ~BQ.~L! p

88 fl11j-a1sun1 -a... ~.TY.W~.v:r~.~.v..v..~J:Y.f.l~~... JY.l1,... ~.~.~~...:... ~... ~.~.~.:...?~.?..L~.~!~... 11J~... ~.P.... ~#.J.~1.~.1J... ~.~.~~...::... L~il.:J... G.F.M!.S rmw., ;{1tJ'll~~151'1JflW~'Vh:n'IJ'Vl'U'V11'1J.rr'IJ~B'IJn1~'llfi'U~-:J1'1J;J1'1Jn1~L~'IJLL~~UqJ"iii.'IJ~~'U'U GFMIS L"8rutJ~~"llllflW~vi1-:J1'1J fl#-:j~ ci~<t<tti 1'1J-J'1Jfdlfli~ ci LlJ~1tJ'IJ <t<tti L1~1 o.oo 'IJ. W ~B-:J'IJ~~"llllflB-!l lu,, ' m~l~'ijll~~uqj~ L~Bvhn~ru1~'1J~B'IJn1~'llljllil.:J1'1J;J1'1Jn1~L~'IJLL~~UqJ"iii.'IJ~~'U'U GFMIS ~1ll~~LUtJ'U11~~ al QJ q " m~ u~~"qll ~-!J'IJ...J.d.,J..,. ~~L'Utl'U11~~'Vl 6Yl L~B-!JL'V'IB'V'IIil1~W1 - 'Wiil1~W1~'1J~B'IJfl1~'llljllil.:J1'1J~1'1Jfl1~L~'IJLL~~UqJm'IJ~~'U'U GFMIS (Gi1'1J\}lJ.tl1fl) (~B) 0 II I flw~'v11-!j1'1jll~~e.l"111tjl~"ll1'1jfl1~ 'U \ fl ru~vi1.:j1 'IJ'Vl'U'V11 'IJ~'IJ ~ B'IJ m~'ll fi llil.:~1'1j ~1'1Jfl1~L~'IJLL~~UqJ"iii.'IJ~~'U'U GFMIS

89 11~NI1'Un11U1~~2JtlN~'IIh:!1'U'VI'U'VI1'U.rr'U~e:J'Ufl11tJ~mi.:J1'U~1'Ufi11L~'Utbfi~UqJ;Tlu1~'U'U GFMIS ~.,j. fli1.:j'vi ~/ld<t<t~ (9), 'U1.:!6'11TJ'a''HU1 "'"" rn. u1-:~uuu ~. 'W1.:16'1TJ1.fl1 cr. U1-:J6'11'".l'l1u~n b. 'W1.:16'11'JcUqj"'l'V'l'a lni. 'W1-:Je:J1Vi~c.n.. ~ ~- 'W1-:I"l1fle:J11CJ ~. 'W1.:16'111tJ1ru1 (9)0. 'W1-:I~'W~'W1 of (9)(9), 'W1-:I"'l1'W'VI1 (9)h U1-:I~~?I.:!'J'W (9)b(), 'W1-:Ifi'Wn111f:IJ <9)~ 'W1-:I'W1VIVIVlCJ I"'F11-a"'lu. bvlqj?t11-:j e:~~an~91'v'l-a.c:t, ~ d. ~ bufi:w'j.:ji"'b?i'wcj oc:i,.c::lt, Q.l ~ 1"11U'Jw.J'W ""' 0 of "'l-:1~11-:!fll?i:w~"ll "" ~ 116'1'U1'U'WVI fll11icj~1i:::flfl 'U Q.C:::., Q.l ~.fj:w'v'lvi fl'lj~fl...., 0 Vlfl1fl1 "" of uu1lfll"'?l:w\j1f:ij Vl:W'V'l1fl1 tl'wvii::::w1 tj-a::::u1'wfllru::::vh-:~1u fllf:\ji:::vl1.:11'u flf:\ji:::vl1.:11'u fllf:\ji:::vl1.:11'w 0 fllf:\ji:::vi1.:11'w fllf:\ji:::vl1.:11'w fllf:\ji:::vl1.:11'w fllf:\ji:::vl1.:11'u fllf:\ji:::vl1.:11u flf:\ji:::vl1.:11'u fllwi:::vl1.:11'u bbvi'w t:.j'v'lfll..:i'u. fllf:\ji:::vl1.:11ubbfli:::bfl"ll1'4fl11 0!Ill fllf:\ji:::vi1.:11'wbbfli:::t:.j"l11c.jbfi"!j1ufl11 'U 0!Ill fllf:\ji:::vi1.:11ubbfli:::t:.j"l1'jc.jbfi"1j1ufl11 'U 0!II I fllwi:::v11.:11ubbfli:::t:.j"lj'jc.jbfi"1j1ufl11 'U b~2jtj1~'1f:ub1fl1 (9)0.00 u.... tj-a::::u1un~11 Lu~tJ-a::::"l1:wbba::::~1b ih.jm-atj-a::::"l1:w~1:w-a::::b UC.JtJ111::::~1.:~ 61 ~.:~~e:~ 1 tjii "".,j..i.j. I "' "'.J. I 'i~ltlti'u111~'vi b 1e:J.:IVI u11:::51ubb"'l.:l b VI VI u1i:::"ij:wvi11'u ' I 'ljii:::u1u 1#1 bb -.ij'-:~1-h'~'ljii:::"ij:wvi11'u b~ CJ'J tl'u bbt:ju fl11'lj5\j9j-:~1uvi'uvi1u.ffu~aufl11'lj5u9j-:~1u #i'1'wfi11l~ubba::::uqjmu-a::::utj GFMIS ~.:!~1:W~1<ff1~"lltl.:!fltl.:!fl11b~Ubbfl::::uqj"il1#1n1VIU~1::::C.J::::b1fl1bb"'1b6'1~"1l nau-ru~ b()(9) 'V'l~'l3.n1fll:w 12:>crcr~ "'l::::1#i'fll::::bbuu-a::::~u cr ttu "!Jru::::d~1-:~.ffu~au., a~1u-a::::vj11-:~m-aaatjvj1u ~.. I!II ~.J1!11<V "'"" bln 1"'... "'... b"!l11c.ja::::bacj~ fll1~11"1l::::bbfl1b6'11"11~1:wbbt:.juvi mtja'4:w~"1jcj1m1a1 1 flla.n1e.j bub~au fl1fi{j1fll:w 12:>crcr~ ~.:~:watjvj:w1cj 1-H'fllru:::: bfl"1l1'u fl11"1 "1JatJ-ru bflru,; m-a1-h'fll:::: bb uu~1<ff1'~ n.:~tj-cr. (9) Lfll"a-:1 fi11vi'uvi1'l.!.ffu~au m-a 'l15u91.:~1u~1:w1::::'u'u'u~vl11.:!1ufl11b~ufl11fl~.:!.rl1fll-rji#i'1cj~lb~fivi1tlufl61 (GFMIS) bij'i.jb6'1~'<\lnau 1u~ 12:>12:>.J ~~ u.d.j fl1fi{j1fll:w 12:>crcr~ fll::::bbuuvi ~ bbfli:::b6'11"1lfltlu1uvi (9)cr fl1fi{j1fll:w 12:>crcr~ fll::::bbuuvi cr... cl.l.j.i "' :IJ~'VIu1:<q3.! Vlu'a::::"IJ:W1'UVI11'U.. 1i:::b'UCJ'U...

90 - - "" d d d "" ':i~l'ua'u11':i~'vi m b'hl-:lbv'ie.j'v'l''il1''hu1 "' - ~{ijtm.noff'u\9le.j'ufl1itl~tm-:!1'u~h'uf11ib~'ubbfl~dty"ifl 'Ui~UU GF MIS (l.'i1'uiji1.rnl"l) l"lru~yi1-:~1'u1~~1l.ln'u~{ij1iru1~'u\91b'u'vi1-:~l~'ulbn?~11lla~m,tj~u~-:~1'u-gb'uij:u.n1~"~1~cj th~o1'u 1~l.Je.JU'VIl.J1t:J 1 Vli"IUJ~bfl"IJ 1'Ufl1i"1 1 tjtl -ru~'u\9le.j'ufl1i~1b U'U-:11'U 1 'UI.'i'"J'U"Ile.J-:1~-ru~~"Ue.JU n1'vi'u~ 1 VI~ ej ' ~ tjn\m~-:~6'j1'uflfl1-:lbbfl~6'j1'ufl:ij.fl11"11 'U"U~b~t:J1n'U bbfl~bl-.ij'-:jl1cj'u1 Vli"JUJ~vl1-:11'U"1 \911'"J{ij?fe.JU~fll"l~-:l L ~e.j{ij~ 1~ d.j ~ ' L Ofiru b -.ij1'viutvi~tjf1\m-:~1'u~1'ufl1il~'u 1 'U6'J1'Uflilfl11"1 b oih~1l.ltli~"lll.j~{ij1iu.t1~'u\9le.j'ufl1itlf1u~-:~1'u~e.jl tl IU \.1 d,.j \.1 q dj....c~tl d.l \9l'VI 1~1111 'VIui~"ll3.1iU'Vli1U ' l.J '"" - 'U1-:I'U1'VI'VI~t:J n'u'vi~l.j1 ~{ij~i1t:j-:11'ufl1itli~~l.j 0 "'' I"IUJ~'V11-:11'ULLfl~~"U1CJbfl"IJ1'Ufl1i ~ '

91 . /!1 ~:Jt{e LL /16) civ-,;?9 QJ\1. P"- (}-w;!) Ll/2 ~LUfuLfl.Ul.ll.fulb~~11m1~LULQ.Wf1. fl.bil. 1Ll!l!A.fl.fl.MrtMtL~~Ln.l fuj 0 p (t) '=' ~ l'b F' 0 ~ l'b~ 'l:lo l'l.lrl1 M!.LU fu Lfl.LQ.Jl.fu n,~ ~11 n.t-1!.lu LQ.tu n. ~rt~ft rmtl~ge..l~~l'n.l ~ '-/ "Or 0 J::l' l"b 'C:o "0' " ~, l'b ~ 1\ ~LUfl.Lil.~1~tQ.~:::m1n.L~LtA.:::rul!l ' " 0 1\ ~LUfl.Lil.~1~tQ.~:::mmL~LtA.:::rul!l ' " 0 1\ ~LUfl.Lil.~1~tQ.~:::~11n.L~LtA.:::rul!l ' " 0 Lrt:::!A.n.U, ~!A.IA!A.LmLn.l, ~ WLMrt!A., Lfl.!A.rt~Ln.l, ;!) rud\rt~lrl~1ln.g ru~~wn.u~ln.l Lij( ), ~ ~LUhLil.~1~~11n.L~LtA.:::rul!l Lfl.I'OO_t-fu~~1_tl.~~ 1 ~Mtfl.~Ln.l G) 0 ~ --- ~ ~ ~ ~--l9 ~[1 ~ ~ I ~~ ~~ ~ BQ.Brt~L~ I"".. *'./ - fl.l~lta.:::rul!l L~L~IA ~!A.M~~Lfl.l 0 o n, "';::r fl.l~l!a.:::rul!l 0 fl.l~l!a.~rul!l 0 1\ " 1\ ~Ul'\.U!A.Mrtll Ln.~n.~~Ln.l O( ), 1' ~U~~~~~~tl!l LfU~fl,tL~~Ln. fl.l~l!a.:::rul!l ytn.n.ln.~lt ~~LB~Q.~Lfl.l ~ 0 fl.l~l!a.:::rul!l 0!A. 11~13!A.~lrl L~ ~!A.LB~Ln. ".. ~ fl.l~l!a.:::rul!l ll.~rt~~~~l~~~ ~M~ful:tL~~Ln. ~ 0 fl.l~l!a.:::rul!l n.rootn.~lrl Ll~n.n.tL~~Ln. ~ 0, l'b -- l'b n.l~lta.:::rul!l ~t ~~t:(u~ 0 ~n.~1lrl~trt~m LllttL~~Ln. ;,!), ~,,.,.. - fl.l~l!a.:::rul!l ~M~~U~I.!\13 n,n,g~ln. ljj 0 "=" - p- "'. ~L~~fl.'liAl ~!A.n.~~Ln. G) fl.l~l!a.~rul!l 0 fl.l~l,\a>:::rul!ln.lg:::~fb _tl.~~ l~lrl Lru~~ttL~~Ln. m1s111l~ ~u~ - Bll. 111.!\L~ ' 0 I"" "'. ~m,.et:::~1mt1~lu~burtr.:::~fb~b~ ru n, oo o L~t1 ~~~G) n.~ll'l.rt1 ~G)!A.Wlrlfl.t f',, ~ (UJ ( ), 0 ~ ~~~G)/~!A.~~l!l f' :: S I V\J ::19 11 n,:::~ fl. ~fu,(b::: ~1mt 1 ~ L U fl.l~ fl.l~\&cl.~ fl.~lu fl.b ~ fl..(lofl.t!a.ib!a.fl.l ~L,\A>:::ru l!l,. rtil.~~n rtt~lq.1~13q.~l~ I"'""!""

92 lloit.ji'\aij1tr\t-1tt.ut-gu.tt.ubu\l.bji,..,.., (t.ul.ijt.t&t. tuttjua.~t.t."t-t.r\} /- t-raruwnan.a~ t.t.ijut-y~ant.u"aijn t.ijt.t I" I AI"' r\u~t.lf111il.at(ll1t.tt.o. t n.n 1t t-l4bil.bt.r.i11aialr\~t.m ~' lftt.ibnbt.rtltt.~ml4tf\, BM 1t.l1r\Bt 1t-~ A I t1 A 1"'... tl tl tl lo ' W J,; I"' P.,_ (rct.u} nat-ar.t,.,. m ~Aatt.t.nramar. I"'.. (SIW:I9) ~UQ.lU.IA.U~t~n.n.a.tat,llikWl.tlt-~Ytt.Ur\t_U.l.U. nu.r.t.~~nn.nar.rct.lftnt.t-!t(\~f\tt.uaijntt."uetn!ttt-t.ianbiftf\,ga - t.rur.t.~ja.bmtt-br...,.,. 1 Gt I"' u.ar.t.tn.ramar... n.t.r.u.rca.ar.nu.~, t-~nnt..9a!.(lu.t-bt 1 (!)... II I"' u.ar.t.tnama.t. I"' I"'... pt-~rcij.at(ltt.uatt.tt Bl411Wl4.0JOPeJ/OJopejjp2}/4l QS p!j.l04=>wo.df/f.du , tcatat(l!.l.u r\guat(ltt.j,!ug1 1.4 ij~~tt.l4utt.tcl.j,!tcatat(lr:tttt.o. 1~r\t-IA.!.Yr\l.~tcMIA. nt U r\1,!1tct.j,!... Jo I II tl J:' a r\t.ia.a!.f\ijj!m.u n_e. tt.uatnl.i!tt.wt.g &fb,(\aij11r\t_1tt.ut-butc~(\t'b,\\ ru n om ~ - om >'o t.qt.t >'lll>gl \.. \ nat.nu! o ~}utm_t.n l tt.~ut-~tt.j,!ub.tn!tt~t.ia.nb~n~t-t.~t.rur.t.~~bf:!1tclltat(ltct~t.jt t (n.n n~b~bt.r. ret.~) r\t.jat-biltl4,vt-!'-nl!ib,l\aq1tr\t_1tt.unt.~nt.~~~f\~~l,tt~t.~1ib&lr\b~1biltt-~!}!.l.ur\l Yt.ll(!lint.~aijnt-t.ijUr\t~nl~» &ib_l\aijnfit,tr.t.unt.~nt.t-1!(\~f\~... u.,. l.r\11\l.m,.,. ~Biltnt.t-lf1n. i(ltl.ur\l~l.ia.tn....,... 1t nn 11lolBM taq1t t-q(l1tr\b Qn H.t.Utc!A. (SIW:I9} J,!Ur\G!.IA.U ij1q ~.. I"'......,..,.... n.n.ar.a tl4itwt.tlt-qw!.t.ur\t-1tl.ur\t.t-!.l.lt\tr\n.n.ataq1t n.an. tat Bl.tc~liun.Ut-BQY1.4BJ,!~, BM 1 (SI1A1:fl:\),_ A A ~ -.:. Ia'.. A II II,.,. Jl J t-g!., O;:>'llCil/G\0<9 la. n.t.u.::r.n Qllotc!.UN~l.Yt-tn m.n 1.4, llofbn.::q1tf1.t-1!.l.ut-bubtl4 ';l 1"' f" 1 ':' o 1 _.1,. Jo.. A.., II.. rc~ur.wat.nt.i!~ aqn ~eur.wat.nt.i3~ u,ttt.pr.wat.nt.i!~ na~t (SilN:I9) ~U (!BtlAU~t~n.n.::tat~ikMl.lit-~Mtt.Untltl.U -nt.t-tt.k:tii.n.n.::r.rct..~nt.t-tiniin r.t.cj.-::a=ij=nr.'""'t.-:-::j,!ubm~t~t..u.fialf1n.u.n.r.t.rur.t.~mbm 11:-~ nn.rc~.r:rrfiin.tbt IH!.t 1 '=» ~ -t ~ ;: ~. "'=" p : - p ~;:>.::>Gf... n:acn:urr---w- ~n,t ~~~ lilflfji?j n ~y;- ~ ~::p~q w;!i'gici\-6~1.uft:liijfi.ih'iii::.tt:n~m'ne}i- ~Iti ith1iffn~f!:t.ufgu tluill.tne,p A A ~ A P.,."CC 11t,t,MB~UIJ\ftrt tii1mste~m 'IS 3::7 ~ f"' l

93 IV ci if \J1J\IIfltlilfl'J11J fi 'J\J"a11ln1"a... rl?..~.f.lj.vf:j!!~\ljj..1~klgj... rm.~.n.11~~.~j~~.~:uru~... l.y.!.1..,... ~.~!~...:... ~ _... EJ:I.f.l~,...m~~~~--... _... _... 1\J~... ~... JlQ.1J.1.~.. 1J... ~.~~~.... ~._.. tj,_"" I I.,j.,j I CV L "a's.:i... ~rj.~-'\it.!.!~t~!i... J.~.~t!~f.l~.!!.mn~!!~.r!:J.Of.lJ!)Jl:'l1~J.J~.!!.~.~~f.:11.fH..., L"RI'U t-j~ui'u. ~.t.!.... ~fl.. ~.f.1..'j.~..111.j1d...j~ty _... t'l11jfh~.:~na~m n~uu~:ay'lj;i ~ l!) /l!:>~~ci ~.:~'lu~ ~ fl1j.n1'ww5 l!>~~ci l~ll~~~.:~ flw~'vi1.:!1'u'vi'u'vi'l'u,y'u~tl'un1~tlnml~1'u~1'ufl1~l~'uu~~u1l!m'u~~'u'u GFMIS LiJatJi'utll~,Y'Ut'ltl'U'VI1.:1Lfi'U Lan~1~u~~m~t1nllil~1u t~~a~flfl'a~n\j~~uu'u~vr1~.:~1um~l~um~fl~.:~.n1fli'!~'l~:.~~~\j'u~l~n'vi~aiina (GFMIS) u~~t-&'lij'uu'u'l'v11.:!l'um~tlnllil.:~1'u~.:!llj~h'un~1.:!u~~rh'ui,)ll.fl1fl "t!u 0 0. <V tj.3.,j... I ~ A flw~'vi1~1'u, fl')vi'u~~~ ~~"lj1j"lju~~l'wtl'w~1~w1~1~"ll'ut'ltl'u'vi1.:1lfi'ultlfl~1~u~~n1~. -~ t~n,m.:~1u~,1j~~\j'u'u~vr,~.:~,um~l~'um~fla.:~.n1fl71 ~'lej~~'u\j~l~n'vi-saiina CGFMis> t~ejl:u'yl~1vru1~ ~LfiEJ'l4ia.:~~.:!l urbun~1.:1u~~rbu~jll.n1fl ~1'\J'l'U GO~ fl'u tl~~na'u~'lej II 11-J A "'""' m. L~1VI'U1'VIn1~L.:!'UU~~\J'lj"tf~'l'Ufl~1~ ~1'\J'l'U II II' cl11u..., ".,.., h L ~1VI'U1'VIe,j~'Ut-J~"tftl\J~1'Ufl1~~~VI1'W~~ II 11-Jt ~ GO. L ~1VI'U1'VIflq1Jt'l~'l~~tl\J.fl1EJ ~ 'U c. i'i11ln.:i1'u"lf~tl~~'v11'uvl m - mu'j - t1'1viu1tj1ej'u~vi1~~'ll tj ~1'\J'l'U ~ fl'u 11 v.j... "'"" o - L~1VI'U1'VIn1~L.:!'UU~~'U'lj'tl ~1'\J'l'U ~ fl'u ~.Lfl~.:!n1~"lf~tl~~'V11'U~.:!VI'l~ II b. i'i1u'n~'li'u1u vra.:~u1"ll'u1~ 1 Vlqj U I t' U'J. fltl.:i'w'li'u1uvi~.:i'u1"ll'u1~fl~1.:! ci. f!jud;tmi1m~~9u'u1au\1'l~:.~ria.:~lfl1 "'.. 0.._ 1'\JL 'U 1.:11J1~1fl'W~~~1"tf~1~ 0 ~1'\J'l'U ~. Lfl~.:~m~ria~11.:!., mo. Lfl~.:~m~ri.:~'li1u~~thl.:~7m~n ~1'\J'l'U c fl'u (j) U'J fl'u fl'u l!l fl'u 1!:> fl'u mm. Lfl~.:~m~tlnllilm~~~~~utJJ,Lv1mmffi~m~1J ~1'\J'l'U m fl'u II I tj ~ u ~.J A II tj L'tl1~'l1J ~~'"1J~'U'l'Ufllfl~'VI mo 1JC'I'U1EJ'U!!:>~~~ L'l~1 o~.goo - mb.goo 'U. ru vra.:~ ~~"tf1j ~..,.. na.:~m~l~'uu~~ufl!;i a1fl1~rj1'u'lejm~ iu m n~1jtt~~tl~~'v11'u ~11JL~'U fl1.:1l'vi'w1jvi1'ufl~ (j) fl'u GO.fi~'U1~

94 - lv - ('IJ1~G'I1'l'l7'HU1 tj~~h"u) j:.jf'l~.~'u. "' tl7~61'1jf'ltu~'l11~1'1j'vi'u'vi'l'iji'iji'lej'ijn17tl~mi~1'1j ~1'1Jn17~'1JU.fi~Utym'IJ7::'U'U GFMIS Cu1~a1'l~vnrl'mJ 1'8~1mn1J CJV.. ~U. - Ql il~. kit'&:'~ ti:'~ ~~\"\~... - ~ \~ ~( Cl\1 'lt<\"'iia~) l~o! '~~ "'~ \) ~~ lu1~ul'jj'j1!u"l r.:~h~\j) CJfl t~u. (, ~ fji.1 '1 ~ -CS1.J..o.&!I. ~~J

95 ~1~~8~ L.n1~ ;n.jtl~::-q~ m~tli'utl~.:i~u n1~tln~-:~1u;{1un1~ L~ULLfi~Utym u~::uu GFMIS..,.. "" 11..1f'Jfl~'Vl O ilqu1~1..1 ~~~ L1fl1 o~_c;no - b.mo ru ~8-:itl~::-q~n8-:ln1~L~ULLfi::Uty:ti r---~ ~~ ~ ~ <9)0 A r IV.,.1--.l,, {\.. I J \ ~t-n.j"~ ~ 1).4~"<1 ~ ~ n.. n~.

96 I {?1> - II mg> \J1~2JCU911 U.i'f\J'VIfl1 t1'1c ( jf I _(l ~0

97 ....., 0 - _, - I....., Jfi'I.J "I:!El - ftfjfl ~1LLVI'U-:I ~1~:1JEJ'IfEJ 1, o.. ru;) _fl~~o:j~~hnbu~~l.l:l~::~~m:t:t~~~t~::~_~er:np!l II Ql.,. Ql..,. 'U1-:t1'ii~fl!1 L "U:W'Vl buuvl L"i11W'Un-:J1'Un1~L-:J'ULL~~'Uqj'lf ~ ~ ihll'o~:l:y~[!lj~~iljy~ m~.!.11 'U1~'4Q!f:l'Vlti ~Elf~L 'lfej l~~~dj~~~lj~~iljyy~~~~~ ~'" 'U1~ft11tl~~~nat1'rlru L~~~~ 1 u.n~ru 'l!n~fl m~ :nuvh 1 ti'i11'u1flln1~ ~ ~. ' ~ / II Q.l &It, 4.J 4:11 0 L"ii1W'Un~1'Un1~L-:J'ULLfi~'I.Jqj'lf'lf1'U1'lJ~1'U., J.w{ ~ bll'mju"l:!~l.b~~:ly~ m~& : ' ~~ lh I U, ~~ 'U1~El~~3J1 LL"i13J"ii'U'Vl~ L~1wun~1uq~m~E111l~ W'll /' t~~~d:l~"l:f~lj~~iljy~~~~~~~iyfi.l""'\ /. "',.,. II' " Q... -'0 \~ ~// ~<t 'U1-:J~1'n~~vn 'ln~ L"ii1W'Um1'Un1'lL-:!'IJLLfi~'Uqj'U'If1'U1'lJ~1'U d:~ll'o~:l'u"i:f~~~~il:ly~ m~ -...rt...l (_~J- rv..j "', a::b 'U1~~~El1fl L 'Vl~-:J'Vlf!I'U t~~~o:ll~~~1~~:ly~~~,... ~gl 'IJ1~tl.l'l~~ 'lejfln"ii 1~l~O:ll~~l1l~~1'\J~~~:l un1'f11n1'll~'ullfi~uty;i-j1'u1'ljn1'l wun~1'\jn1'll~'iju.fi~uty;i flm v Q /Y/. "' "' ~ a:~ 'IJ1EJ'W'l'lfEJ 1'lW~'IJ L~1WUn-:J1'\Jn1'lL~'ULLfi~U'lJ;i1i1'U1ty~1'1J -~)-If 8., I II tl.i. _:ll.do~:lyoi!iil:l~~~ll~~:ly~y:lflo~:l~~ sl "',,., ~~ 'IJ1-:!0'IJO'l~'IJ 1~'rl"iin'l L~1wUn~1'Un17L~'IJLLfi~U'lJ;11i1'U1'lJ~1'U flu11v o,~,.v- I thu'n.~1'urlea-i'l~'i!flti'stvi'l\ 1 "" ~ "' -.~~ m 'o:: / Cll car. " ~ c~ / L~1w'!Jn~1'Un1'lL~'ULLfi~Uty;i-J1'1J1ty~1'1J {tjj~- -<to 'IJ1EJti~~Lfi'U 'Ufl1'U'U'VI a., I " t1..~ _:JYO~:lYOiliil:l~'ilfl l~~1'u"'lj:lflofl:l~~ i2 _,. 'IJ1-:JqtnEJ1 fl111~'4fll 'l!n1"1f1m~l~uu~~uty;i-j1'1j1tym~ Q.f j_ 117 _. 8.,.., tl ~,.,... _:JYO~:lYOI!i113~'i!fl_ltVI'l'U"''U:lfl2tUll~ ml!:! ~ ' 3J1fii~13JW8-:J t ~1wun~1'U01~L~'IJLLfi~Uty;1-J1'1J1ty~1'U ~;K~).,. ~ 'IJ1~~11~~ru 1 tl'l.,,n'l-nln,-.,..,\j\j\jr..,.. ;! lilcil "~'" \.6\jft\11)1 'l.b) ~ ~ ~11 ~~ 1Vl4'~n%~'6\~ ~~~ ~m~~ ~rr ~%",J I u.fl.m1 1/#41 hl'fii())trjj D7Hii/6J.Ji_}JJ J5~ 5G 5-::f I t~... I n / II p./ I~,..v- /)r {"'" \2.). lfb~,., ~,~ ij~-ki ~11~~ lvi~~ ~ro~ --. ~~ 1--'4 ~~~;~~~~~ ( ~~,l) c.l a~ru,~~i ~'ttonf L~~ cu ~f'l~n~or a;j~. ~"U. ~)f'lj# fy1 'd ~ 1 \ ~~~'fyi~ ~!Yli'\6l~,'\JV tt1twobn"'~ ~'\11~ 1.1. ~~"'... ov )....,. v <.J " cl ~~v "!k~jk.1 h&l'}i"u,1'yl ~~n~ 'l%11'\d ~~~ \,b ~~ i!'~cf) tcftt?)tyj ~~' e'inl~"\6)~,'\fv"a-1, ~ \VJO ~ '1~'\Q)lY\~ (// _fl_. /(

98 '- ~~

99

100

101

102

103

104

105 ข นตอนทางเด นเอกสารและการปฏ บ ต งาน ตามระบบบร หารงานการเง นการคล งภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส (GFMIS) ส วนกลางและส วนภ ม ภาค 1. การเบ กจ ายบ คคลภายนอก 1.1 การเบ กจ ายบ คคลภายนอก (ผ านกระบวนการจ ดซ อ/จ าง/เช า ตามระเบ ยบพ สด ) ร บเอกสาร พด.01/ 02 และ/ หร อใบอน ม ต ร บราคาจากงาน พ สด ส าน ก กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ ตรวจทานรายการงบประมาณ และระบ ช อบ ญช แยกประเภท ท วไป (GL) ก อหน ผ กพ นและจ ดท า PO กรณ วงเง นต งแต 5,000 บาท ข นไป ในระบบ GFMIS ลงทะเบ ยนค มส ญญาและ สอบทานการบ นท กส ญญา ส าน ก กอง โครงการ ท ด าเน นการจ ดซ อ/จ าง/เช า ส งใบแจ งหน ขอเบ กเง น สอบทานการควบค ม งบประมาณในระบบ BIS ตรวจสอบความถ กต องของ ใบแจ งหน และเอกสาร ประกอบการขอเบ กเง น เบ กเง นก บกรมบ ญช กลาง/ คล งจ งหว ด ในระบบ GFMIS 1/2 ว นท าการ 1/2 ว นท าการ 1 ว นท าการ 1 ว นท าการ 9 จ ายเง นให เจ าหน 10 บ นท กบ ญช และ ทะเบ ยนค ม ภายใน 15 ว นท าการ น บจากได ร บเง นจากคล ง เง นงบประมาณ ภายใน 15 ว น น บจากได ร บเง นจากคล ง เง นนอกงบประมาณ 1 ว นท าการ 1

106 ข นตอน กระบวนงาน 1 ร บเอกสาร พด.01/02 และ/หร อ ใบอน ม ต ร บราคาจากงานพ สด ส าน ก กอง โครงการ เจ าของ งบประมาณ ระยะเวลา (ว นท าการ) - รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 1 1. เจ าหน าท ผ ได ร บมอบหมายตรวจทานและจ ดท าตราค ม งบประมาณ พร อมลงลายม อช อ (กรณ ใช เง นหลายรห ส งบประมาณให แยกรายละเอ ยดรห สต างๆ จ านวนเง น ให ถ กต อง ช ดเจน) 2. เจ าหน าท การเง นและบ ญช หร อเจ าหน าท ผ ได ร บ มอบหมายลงลายม อช อสอบประเภทเง นใน พด.01/02 3. บ นท กข อม ลในระบบ BIS (เง นงบประมาณ) 4. ส งต นฉบ บให หน วยงานท ด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ส าเนา จ านวน 2 ช ด ส งหน วยเบ กจ ายพร อมทะเบ ยนร บ-ส ง ส าน ก กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ 2 ตรวจทานรายการงบประมาณ และระบ ช อบ ญช แยกประเภท ท วไป (GL) - ข นตอนท 2 1. ร บส าเนาเอกสารพด.01/02 และ/หร อใบอน ม ต ร บ ราคาและทะเบ ยนร บ-ส ง ในระบบ BIS (เง นงบประมาณ) จากส าน ก กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ 2. ตรวจทานรายการงบประมาณ และรห สโครงสร าง งบประมาณในระบบ GFMIS ให ถ กต อง ตรงก บท ได ร บ จ ดสรร ได แก แผนงาน ผลผล ต/โครงการ งบรายจ าย รห ส งบประมาณ แหล งของเง น ก จกรรมหล ก ก จกรรมย อย รห สบ ญช งบประมาณ 3. ระบ ช อ/รห ส บ ญช แยกประเภทท วไป (GL) พร อม ลงลายม อช อก าก บความถ กต องในตราค มงบประมาณ 4. สอบทานการบ นท กข อม ลในระบบ BIS (เง นงบประมาณ) หร อบ นท กทะเบ ยน Cost Sheet (เง นนอกงบประมาณ) หน วยเบ กจ าย 2

107 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว นท าการ) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ให ถ กต องครบถ วน 5. ส งค นส าเนา พด.01/02 จ านวน 1 ช ด ให หน วยงานท ด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง เพ อประกอบการท าข อผ กพ น และจ ดท า PO ในระบบ GFMIS 3 ก อหน ผ กพ นและจ ดท า PO กรณ วงเง นต งแต 5,000 บาท ข นไป ในระบบ GFMIS - ข นตอนท 3 - เง นงบประมาณ 1. ด าเน นการก อหน ผ กพ นท าส ญญาซ อ/จ าง/เช า กรณ วงเง นต งแต 5,000บาท ข นไป ในระบบ e-gp พร อม จ ดท าใบ PO (ใบส งซ อ จ าง เช า แบบ บส.01 หร อ บส. 04) เพ อท าการจองงบประมาณในระบบ GFMIS 2. ส งส าเนาส ญญาพร อม SAP R/3 ให หน วยงานการเง น เจ าของงบประมาณ 1 ช ด เพ อบ นท กเปล ยน พด.01/02 เป นส ญญาในระบบ BIS 3. ส งส าเนาส ญญาพร อมเอกสาร SAP R/3 ให หน วยเบ กจ าย จ านวน 2 ช ด - เง นนอกงบประมาณ 1. ด าเน นการก อหน ผ กพ นท าส ญญาซ อ/จ าง/เช า 2. ส งส าเนา ส ญญาให หน วยเบ กจ าย หน วยงานท ด าเน นการ จ ดซ อจ ดจ าง 4 ลงทะเบ ยนค มส ญญาและ สอบทานการบ นท กส ญญา ข นตอนท 4 1. บ นท กร บ-ส งส ญญา พร อมเอกสาร SAP R/3 จาก ส าน ก กอง โครงการ ท ด าเน นการจ ดซ อ/จ าง/เช า หน วยเบ กจ าย 3

108 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว นท าการ) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ 2. ลงทะเบ ยนค มส ญญาแยกตามส าน ก กอง โครงการต างๆ โดยบ นท กรายละเอ ยด ได แก ช อบร ษ ทห าง ร าน เลขท ส ญญา ว นครบก าหนด รห สงบประมาณ แหล งของเง น หล กประก นส ญญา จ านวนเง น และประเภทค าใช จ าย 3. ตรวจสอบส าเนาส ญญาก บส าเนา พด.01/02 ว าม รายละเอ ยดรายการส งของท จ ดซ อ/จ าง/เช า รห ส โครงสร างงบประมาณในระบบ GFMIS ถ กต องตรงก บ เอกสาร SAP R/3 ในระบบ GFMIS 4. สอบทานการบ นท กเปล ยน พด.01/02 เป นส ญญาใน ระบบ BIS 5 1/2 ว นท าการ ส าน ก กอง โครงการ ท ด าเน นการ จ ดซ อ/จ าง/เช า ส งใบแจ งหน ขอเบ กเง น ข นตอนท 5 - ตรวจสอบรห สผ ขายในระบบ GFMIS และเอกสาร ประกอบการเบ กเง นท ต องม ครบถ วนและเร ยงตามล าด บ ด งน 1. ต นฉบ บใบแจ งหน /ใบส งของ/ใบก าก บภาษ และต นฉบ บ ใบส งซ อ/ส งจ าง และเอกสาร SAP R/3 ในระบบ GFMIS 2. ส าเนารายงานความต องการพ สด เพ อด าเน นการจ ดซ อ/ จ าง/เช า (พด.01/02) 3. ตราค มงบประมาณพร อมรายละเอ ยด GFMIS 4. รายงานขออน ม ต จ ดซ อ/จ าง พร อมค าส งแต งต ง คณะกรรมการตรวจร บพ สด หน วยเบ กจ าย 4

109 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว นท าการ) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ 5. รายงานการตรวจร บพ สด (พด.38/39) ใบตรวจร บพ สด (พด.40/41/42) เอกสารตรวจร บพ สด (บร.01) ใน ระบบ GFMIS และเอกสารอ นท เก ยวข อง 6. บ นท กในทะเบ ยนค มเจ าหน 7. บ นท กค มในทะเบ ยนเจ าหน รายต ว 6 สอบทานการควบค ม งบประมาณในระบบ BIS 1/2 ว นท าการ ข นตอนท 6 1. ร บใบแจ งหน พร อมเอกสารประกอบ ในระบบ BIS 2. สอบทานรายการตามใบแจ งหน ก บ พด.01/02 หร อส ญญา ให ถ กต องตรงก น 3. ประท บตราส งจ ายและลงลายม อช อ ค มงบประมาณแล ว ในต นฉบ บใบแจ งหน 4. บ นท กล างรายการ พด.01/02 หร อส ญญาเป น ใบแจ ง หน ในระบบ BIS หร อทะเบ ยน Cost Sheet (เง นนอก งบประมาณ) หน วยเบ กจ าย 7 ตรวจสอบความถ กต องของ ใบแจ งหน และเอกสาร ประกอบการขอเบ กเง น 1 ว นท าการ ข นตอนท 7 1. ตรวจสอบความถ กต องของใบแจ งหน และเอกสาร ประกอบการขอเบ กเง นให เป นไปตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ค าส ง มต ครม. หร อตามท ได ร บอน ญาตจาก กระทรวงการคล งท เก ยวข อง 2. บ นท กข อม ลจ ดท าเอกสารประกอบการขอเบ กเง น งบ.156 งบรายละเอ ยดใบส าค ญประกอบงบเด อน (บก.104/107) และสอบทานเอกสารท ได จากระบบ BIS หน วยเบ กจ าย 5

110 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว นท าการ) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ 3. ลงทะเบ ยนค มส ญญา 4. ลงทะเบ ยนส งจ ายเง น ผ อน ม ต จ ายเง นลงนามอน ม ต 8 เบ กเง นก บคล งจ งหว ด ในระบบ GFMIS 1 ว นท าการ ข นตอนท 8 1. บ นท กข อม ลขอเบ กเง นในระบบ GFMIS ผ บ นท กข อม ล ผ ตรวจสอบลงนามในรายงานขอเบ กเง นคงคล ง 2. ผ อน ม ต P1 และ P2 หร อ อม 1 และ อม 2 อน ม ต ใน ระบบ GFMIS และลงนามในรายงานขอเบ กเง นคงคล ง 3. บ นท กเลขท เอกสารขอเบ กเง น ในระบบ BIS 4. จ ดท าหน งส อร บรองการห กภาษ ณ ท จ าย(ถ าม ) 5. ตรวจสอบรายงานสร ปรายการเบ กจ ายของหน วยงาน (ประจ าว น) หน วยเบ กจ าย 9 จ ายเง นให เจ าหน *ภายใน 15 ว น ท าการ (เง น งบประมาณ)/15 ว น (เง นนอก งบประมาณ) น บ จากได ร บเง น จากคล ง ข นตอนท 9 1. จ ายเง นให เจ าหน เง นงบประมาณ/เง นนอกงบประมาณ กรณ ท จ ายตรงหร อจ ายผ านหน วยงาน 2. ต ดต อเจ าหน ร บเอกสารใบร บรองการห กภาษ ณ ท จ าย (ถ าม ) หร อส งทางไปรษณ ย หน วยเบ กจ าย 10 บ นท กบ ญช และลงทะเบ ยนค ม 1 ว นท าการ ข นตอนท บ นท กรายการขอจ ายในระบบ GFMIS (ขจ 05) 2. บ นท กทะเบ ยนค มเง นท เบ กจากคล ง 3. จ ดเก บเอกสารหล กฐานการจ ายเง น หน วยเบ กจ าย หมายเหต กรณ ม การแก ไขจ านวนเง นในใบแจ งหน ให จ ดท าหน งส อเพ อแจ งการแก ไขหร อเปล ยนแปลงผ านข นตอนทางเด นเอกสารท ได บ นท กผ านมาแล ว 6

111 7

112 ข นตอนทางเด นเอกสารและการปฏ บ ต งาน ตามระบบบร หารงานการเง นการคล งภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส (GFMIS) ส วนกลางและส วนภ ม ภาค 1.2 การเบ กจ ายบ คคลภายนอก (ไม ผ านกระบวนการจ ดซ อ/จ าง/เช า ตามระเบ ยบพ สด )ได แก ค าสาธารณ ปโภค ร บใบแจ งหน ค าสาธารณ ปโภค บ นท กทะเบ ยนค มเจ าหน และ ทะเบ ยนค มเจ าหน รายต ว ระบ ช อบ ญช แยกประเภท ท วไป (GL) และบ นท กข อม ล ในระบบ BIS ตรวจสอบความถ กต องของ ใบแจ งหน ขอเบ กอน ม ต การจ ายเง น 1/2 ว นท าการ 1/2 ว นท าการ 1 ว นท าการ ขอเบ กเง นก บกรมบ ญช กลาง ในระบบ GFMIS จ ายเง นให เจ าหน การบ นท กบ ญช และ ทะเบ ยนค ม 1 ว นท าการ 1/2 ว นท าการ 1 ว นท าการ ภายใน 15 ว นท าการ น บจากว นท ได ร บเง นจากคล ง/เง นงบประมาณ 1

113 ข นตอน กระบวนงาน 1 ร บใบแจ งหน ค าสาธารณ ปโภค ระยะเวลา (ว น) - รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 1 1. เม อส าน ก กอง โครงการ ได ร บใบแจ งหน กรณ ม เง น สมทบให จ ดส งหน วยงานท เก ยวข องด าเน นการแล วส ง เร องค นให ส าน ก กอง โครงการ เพ อบ นท กข อม ล สาธารณ ปโภคในระบบฐานข อม ลสาธารณ ปโภคของ กรมชลประทาน 2. จ ดท าตราค มงบประมาณและเสนอเจ าของงบประมาณ หร อผ ได ร บมอบหมายลงนาม ควรจ ายได และ เจ าหน าท การเง นและบ ญช หร อผ ได ร บมอบหมายลงนาม ค มงบประมาณ พร อมบ นท กข อม ลในระบบ BIS และ จ ดส งใบแจ งหน ให หน วยเบ กจ าย ส าน ก กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ 2 บ นท กทะเบ ยนค ม เจ าหน และทะเบ ยนค ม เจ าหน รายต ว 1/2 ว นท าการ ข นตอนท 2 1. ร บ ใบแจ งหน จากส าน ก กอง โครงการ เจ าของ งบประมาณ พร อมทะเบ ยนร บ-ส ง ในระบบ BIS 2. บ นท กในทะเบ ยนค มเจ าหน 3. บ นท กค มในทะเบ ยนเจ าหน รายต ว หน วยเบ กจ าย 3 ระบ ช อบ ญช แยกประเภทท วไป (GL) และบ นท กข อม ลในระบบ BIS 1/2 ว นท าการ ข นตอนท 3 1. ตรวจสอบตราค มงบประมาณ รายการงบประมาณ รห ส โครงสร างงบประมาณในระบบ GFMIS ถ กต องตรงก บ งบประมาณท ได ร บจ ดสรร 2. บ นท กระบ บ ญช แยกประเภทท วไป (GL) ลงลายม อก าก บ ความถ กต องในตราค มงบประมาณ หน วยเบ กจ าย 2

114 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว น) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ 3. ตรวจทานการบ นท กข อม ลในระบบ BIS และบ นท กล าง ข อผ กพ นงบประมาณในระบบ BIS 4 ตรวจสอบความถ กต องของ ใบแจ งหน ขอเบ กอน ม ต การจ ายเง น 1 ว นท าการ ข นตอนท 4 1. ตรวจสอบความถ กต องของใบแจ งหน และเอกสาร ประกอบการขอเบ กเง นให เป นไปตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ค าส ง มต ครม. หร อตามท ได ร บอน ญาต จากกระทรวงการคล งท เก ยวข อง 2. บ นท กข อม ลจ ดท าเอกสารประกอบการขอเบ กเง น งบ.156 งบรายละเอ ยดใบส าค ญประกอบงบเด อน (บก.104/107) และสอบทานเอกสารท ได จากระบบ BIS 3. ลงทะเบ ยนค มค าสาธารณ ปโภค 4. ลงทะเบ ยนส งจ ายเง น ผ อน ม ต จ ายเง นลงนามอน ม ต หน วยเบ กจ าย 5 ขอเบ กเง นก บกรมบ ญช กลาง ในระบบ GFMIS 1 ว นท าการ ข นตอนท 5 1. บ นท กข อม ลขอเบ กเง นในระบบ GFMIS ผ บ นท กข อม ล ผ ตรวจสอบลงนามในรายงานขอเบ กเง นคงคล ง 2. ผ อน ม ต P1 และ P2 หร อ อม 1 และ อม 2 อน ม ต ใน ระบบ GFMIS และลงนามในรายงานขอเบ กเง นคงคล ง 3. บ นท กเลขท เอกสารขอเบ กเง น ในระบบ BIS 4. จ ดท าหน งส อร บรองการห กภาษ ณ ท จ าย(ถ าม ) 5. ตรวจสอบรายงานสร ปรายการเบ กจ ายของหน วยงาน (ประจ าว น) หน วยเบ กจ าย 3

115 ข นตอน กระบวนงาน 6 จ ายเง นให เจ าหน ระยะเวลา (ว น) 1/2 ว นท าการ *ภายใน 15 ว นท าการน บ จากว นท ได ร บ เง นจากคล ง รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท การจ ายเง นกรณ ม เง นสมทบ 1. ออกเช คส งจ ายเง นงบประมาณและเง นนอก งบประมาณ 2. จ ายเง นให เจ าหน 6.2 การจ ายเง นกรณ ไม ม เง นสมทบ - จ ายเง นเข าบ ญช เง นฝากธนาคารของเจ าหน 6.3 ต ดต อเจ าหน ร บเอกสารใบร บรองการห กภาษ ณ ท จ าย (ถ าม ) หร อส งทางไปรษณ ย หน วยเบ กจ าย 7 การบ นท กบ ญช และลงทะเบ ยนค ม 1 ว นท าการ ข นตอนท 7 1. บ นท กรายการขอจ ายในระบบ GFMIS (ขจ 05) 2. บ นท กทะเบ ยนค มเง นท เบ กจากคล ง 3. จ ดเก บเอกสารหล กฐานการจ ายเง น หน วยเบ กจ าย 4

116 ข นตอนทางเด นเอกสารและการปฏ บ ต งาน ตามระบบบร หารงานการเง นการคล งภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส (GFMIS) ส วนกลางและส วนภ ม ภาค 1.3 การเบ กจ ายบ คคลภายนอก ได แก ค าตอบแทนใช สอย หน งส อแจ งค าใช จ ายจากส วนราชการและร ฐว สาหก จอ น ส าน ก กอง โครงการ เจ าของ งบประมาณ ร บหร อจ ดท าใบส าค ญ ค าตอบแทนใช สอย/หน งส อแจ ง ค าใช จ ายจากส วนราชการและ ร ฐว สาหก จอ น บ นท กระบ ช อบ ญช แยกประเภท ท วไป(GL) และบ นท กข อม ล ในระบบ BIS ตรวจสอบความถ กต องของ ใบส าค ญขอเบ กอน ม ต การจ ายเง น ขอเบ กเง นก บกรมบ ญช กลาง ในระบบ GFMIS และจ ายเง น ให ผ ม ส ทธ ร บเง น 1 ว นท าการ 5 บ นท กบ ญช และ บ นท กทะเบ ยนค ม 1/2 ว นท าการ 1 ว นท าการ 1 ว นท าการ ภายใน 15 ว นท าการ น บจากว นท ได ร บเง น จากคล ง/เง นงบประมาณ 1 ว นท าการ 1

117 ข นตอน กระบวนงาน 1 ร บหร อจ ดท าใบส าค ญค าตอบแทน ใช สอย/หน งส อแจ งค าใช จ ายจาก ส วนราชการและร ฐว สาหก จอ น ระยะเวลา (ว น) 1 ว นท าการ รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 1 1. ร บใบส าค ญค าตอบแทนใช สอย หร อหน งส อแจ งค าใช จ าย จากส วนราชการและร ฐว สาหก จอ น 2. จ ดท าตราค มงบประมาณให รห สโครงสร างงบประมาณใน ระบบ GFMIS 3. เจ าของงบประมาณหร อผ ร บมอบหมายลงนาม ควรจ าย ได และเจ าหน าท การเง นและบ ญช หร อผ ได ร บมอบหมาย ลงนาม ค มงบประมาณ ในตราค มงบประมาณ 4. บ นท กข อม ลใบส าค ญค าตอบแทนใช สอย หร อหน งส อ แจ งค าใช จ ายจากส วนราชการและร ฐว สาหก จอ น พร อมจ ดท าทะเบ ยนร บ-ส งในระบบ BIS ส าน ก กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ 2 บ นท กระบ ช อบ ญช แยกประเภท ท วไป(GL) และบ นท กข อม ล ในระบบ BIS 1/2 ว นท าการ ข นตอนท 2 1. ร บใบส าค ญ พร อมใบทะเบ ยนร บ-ส งในระบบ BIS จาก ส าน กกอง โครงการ เจ าของงบประมาณ 2. ตรวจสอบตราค มงบประมาณ รายการงบประมาณรห ส โครงสร างงบประมาณในระบบ GFMIS ถ กต องตรงก บ งบประมาณท ได ร บจ ดสรร 3. บ นท กระบ บ ญช แยกประเภทท วไป(GL) ลงลายม อก าก บ ความถ กต องในตราค มงบประมาณ 4. ตรวจทานการบ นท กข อม ลในระบบ BIS และบ นท กล าง ข อผ กพ นงบประมาณในระบบ BIS หน วยเบ กจ าย 2

118 ข นตอน กระบวนงาน 3 ตรวจสอบความถ กต องของ ใบส าค ญขอเบ กอน ม ต การจ ายเง น ระยะเวลา (ว น) 1 ว นท าการ รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 3 1. ตรวจสอบความถ กต องของใบส าค ญและเอกสาร ประกอบการขอเบ กเง นให เป นไปตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ค าส ง มต ครม. หร อตามท ได ร บอน ญาตจาก กระทรวงการคล งท เก ยวข อง 2. บ นท กข อม ลจ ดท าเอกสารประกอบการขอเบ กเง น งบ.156 งบรายละเอ ยดใบส าค ญประกอบงบเด อน (บก.104/107) และสอบทานเอกสารท ได จากระบบ BIS 3. ลงทะเบ ยนส งจ ายเง น ผ อน ม ต จ ายเง นลงนามอน ม ต หน วยเบ กจ าย 4 ขอเบ กเง นก บกรมบ ญช กลางใน ระบบ GFMIS และจ ายเง นให ผ ม ส ทธ ร บเง น 1 ว นท าการ *15 ว นท าการ น บจากว นท เบ ก เง นจากคล ง ข นตอนท 4 1. บ นท กข อม ลขอเบ กเง นในระบบ GFMIS ผ บ นท กข อม ล ผ ตรวจสอบลงนามในรายงานขอเบ กเง นคงคล ง 2. ผ อน ม ต P1 และ P2 หร อ อม 1 และ อม 2 อน ม ต ใน ระบบ GFMIS และลงนามในรายงานขอเบ กเง นคงคล ง 3. บ นท กเลขท เอกสารขอเบ กเง น ในระบบ BIS 4. ตรวจสอบรายงานสร ปรายการเบ กจ ายของหน วยงาน (ประจ าว น) 5. ตรวจสอบการร บโอนเง นจากกรมบ ญช กลางในระบบ New Corporate Banking 6. เข ยนเช คส งจ ายให ผ ม ส ทธ ร บเง น หน วยเบ กจ าย 3

119 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว น) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ 5 1 ว นท าการ ข นตอนท 5 หน วยเบ กจ าย บ นท กบ ญช และลงทะเบ ยนค ม 1. บ นท กรายการขอจ ายในระบบ GFMIS (ขจ 05) 2. บ นท กทะเบ ยนค มเง นท เบ กจากคล ง 3. จ ดเก บเอกสารหล กฐานการจ ายเง น 4

120 ข นตอนทางเด นเอกสารและการปฏ บ ต งาน ตามระบบบร หารงานการเง นการคล งภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส (GFMIS) ส วนกลางและส วนภ ม ภาค 2. การเบ กจ ายบ คคลภายใน 2.1 การเบ กจ ายใบส าค ญบ คคลภายใน ได แก ค าใช จ ายในการบร หารงาน ค าตอบแทนการปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ ค าเช าบ าน ค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ ค าใช จ ายในการฝ กอบรม ค าจ างช วคราว เป นต น ส าน กกอง โครงการ เจ าของ งบประมาณร บหร อจ ดท า ใบส าค ญประเภทต างๆ บ นท กระบ ช อบ ญช แยกประเภท ท วไป(GL) และบ นท กข อม ล ในระบบ BIS ตรวจสอบความถ กต องของ ใบส าค ญขอเบ กอน ม ต การจ ายเง น ขอเบ กเง นก บกรมบ ญช กลาง ในระบบ GFMIS 1 ว นท าการ 1/2 ว นท าการ 1 ว นท าการ 1 ว นท าการ 5 6 จ ายเง นรายบ คคลโดย การโอนเข าบ ญช รายบ คคล บ นท กบ ญช และ บ นท กทะเบ ยนค ม 1 1/2 ว นท าการ 1 ว นท าการ ภายใน 15 ว นท าการ น บจากว นท ได ร บเง นจากคล ง/เง นงบประมาณ 1

121 ข นตอน กระบวนงาน 1 ร บหร อจ ดท าใบส าค ญ ประเภทต างๆ ระยะเวลา (ว น) 1 ว นท าการ 1/2 ว นท าการ รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 1 1. จ ดท าใบส าค ญ ค าใช จ ายในการบร หารงาน ค าตอบแทน ปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ ค าเช าบ าน ค าใช จ ายในการ เด นทางไปราชการ ค าใช จ ายในการฝ กอบรม ค าจ าง ช วคราวและอ นๆ 2. จ ดท าตราค มงบประมาณให รห สโครงสร างงบประมาณใน ระบบ GFMIS 3. เจ าของงบประมาณหร อผ ร บมอบหมายลงนาม ควรจ าย ได และเจ าหน าท การเง นและบ ญช หร อผ ได ร บมอบหมาย ลงนาม ค มงบประมาณ ในตราค มงบประมาณ 4. บ นท กข อม ลใบส าค ญ พร อมจ ดท าทะเบ ยนร บ-ส งใน ระบบ BIS ส าน กกอง โครงการ เจ าของงบประมาณ 2 บ นท กระบ ช อบ ญช แยกประเภท ท วไป(GL) และบ นท กข อม ล ในระบบ BIS 1/2 ว นท าการ ข นตอนท 2 1. ร บใบส าค ญ พร อมใบทะเบ ยนร บ-ส งในระบบ BIS จากส าน ก กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ 2. ตรวจสอบตราค มงบประมาณ รายการงบประมาณรห ส โครงสร างงบประมาณในระบบ GFMIS ถ กต องตรงก บ งบประมาณท ได ร บจ ดสรร 3. บ นท กระบ บ ญช แยกประเภทท วไป(GL)ลงลายม อก าก บ ความถ กต องในตราค มงบประมาณ 4. ตรวจทานการบ นท กข อม ลในระบบ BIS และบ นท กล าง ข อผ กพ นงบประมาณในระบบ BIS หน วยเบ กจ าย 2

122 ข นตอน กระบวนงาน 3 ตรวจสอบความถ กต องของ ใบส าค ญขอเบ กอน ม ต การจ ายเง น ระยะเวลา (ว น) 1 ว นท าการ รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 3 1. ตรวจสอบความถ กต องของใบส าค ญและเอกสาร ประกอบการขอเบ กเง นให เป นไปตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ค าส ง มต ครม. หร อตามท ได ร บอน ญาตจาก กระทรวงการคล งท เก ยวข อง 2. บ นท กข อม ลจ ดท าเอกสารประกอบการขอเบ กเง น งบ.156 งบรายละเอ ยดใบส าค ญประกอบงบเด อน (บก.104/107) และสอบทานเอกสารท ได จากระบบ BIS 3. ลงทะเบ ยนค มรายบ คคล 4. ลงทะเบ ยนส งจ ายเง น ผ อน ม ต จ ายเง นลงนามอน ม ต หน วยเบ กจ าย 4 ขอเบ กเง นก บกรมบ ญช กลาง ในระบบ GFMIS 1 ว นท าการ ข นตอนท 4 1. บ นท กข อม ลขอเบ กเง นในระบบ GFMIS ผ บ นท กข อม ล ผ ตรวจสอบลงนามในรายงานขอเบ กเง นคงคล ง 2. ผ อน ม ต P1 และ P2 หร อ อม 1 และ อม 2 อน ม ต ใน ระบบ GFMIS และลงนามในรายงานขอเบ กเง นคงคล ง 3. บ นท กเลขท เอกสารขอเบ กเง น ในระบบ BIS 4. ตรวจสอบรายงานสร ปรายการเบ กจ ายของหน วยงาน (ประจ าว น) หน วยเบ กจ าย 3

123 ข นตอน กระบวนงาน 5 จ ายเง นให ผ ม ส ทธ ร บเง น ระยะเวลา (ว น) 1 1/2 ว นท าการ *15 ว นท าการ น บจากว นท เบ ก เง นจากคล ง รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 5 1. ตรวจสอบการร บโอนเง นจากกรมบ ญช กลางในระบบ New Corporate Banking 2. จ ายเง นให ผ ม ส ทธ ร บเง น หน วยเบ กจ าย 6 บ นท กบ ญช และ บ นท กทะเบ ยนค ม 1 ว นท าการ ข นตอนท 6 1. บ นท กรายการขอจ ายในระบบ GFMIS (ขจ 05) 2. บ นท กทะเบ ยนค มเง นท เบ กจากคล ง 3. จ ดเก บเอกสารหล กฐานการจ ายเง น หน วยเบ กจ าย หมายเหต กรณ ม การท กท วงใบส าค ญ ให แจ งการแก ไขหร อเปล ยนแปลงผ านข นตอนทางเด นใบส าค ญท ได บ นท กผ านมาแล ว แก ไขหร อเปล ยนแปลงให ถ กต อง ตรงก น 4

124 ข นตอนทางเด นเอกสารและการปฏ บ ต งาน ตามระบบบร หารงานการเง นการคล งภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส (GFMIS) ส วนกลางและส วนภ ม ภาค 2.2 การเบ กจ ายบ คคลภายใน ได แก สว สด การค าร กษาพยาบาล ส าน ก กอง โครงการ เจ าของ งบประมาณร บใบส าค ญ ขอเบ กค าร กษาพยาบาล ร บหร อจ ดท าใบส าค ญ ขอเบ กเง นสว สด การ ค าร กษาพยาบาล (7131) ขอเบ กเง นก บกรมบ ญช กลาง ในระบบ GFMIS จ ายเง นให ผ ม ส ทธ 1 ว นท าการ 1 ว นท าการ 1 ว นท าการ 1 ว นท าการ 5 บ นท กบ ญช และ บ นท กทะเบ ยนค ม 1 ว นท าการ 1

125 ข นตอน กระบวนงาน 1 ร บใบส าค ญขอเบ กค าร กษาพยาบาล ระยะเวลา (ว น) 1 ว นท าการ รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 1 1. บ นท กทะเบ ยนค มรายบ คคล ตรวจสอบส ทธ และผ ม อ านาจลงนามร บรองส ทธ บ คคลในครอบคร วถ กต อง 2. ประท บตราค มงบประมาณ ให รห สโครงสร างงบประมาณ (งบกลาง) ในระบบ GFMIS ส าน ก กองโครงการ เจ าของงบประมาณ 2 ร บหร อจ ดท าใบส าค ญขอเบ กเง น สว สด การค าร กษาพยาบาล(7131) 1 ว นท าการ ข นตอนท 2 กรณ ส งผ านหน วยงาน 1. ร บใบส าค ญจากส าน ก กอง โครงการ เพ อตรวจสอบ ความถ กต อง ครบถ วนของข อม ลรายละเอ ยดของผ ม ส ทธ รห สศ นย ต นท น/รห ส ก จกรรมย อย และจ านวน เง นตามส ทธ 2. ตรวจสอบข อม ลใบเสร จร บเง นของสถานพยาบาลให เป นไปตามเกณฑ ท กระทรวงการคล งก าหนด 2.1 หน งส อร บรองจากแพทย ผ ตรวจร กษาของ สถานพยาบาล กรณ ผ ป วยจ าเป นต องใช ยานอกบ ญช หล ก แห งชาต โดยแพทย ต องระบ ช อยา และเหต ผลของการใช ยา 2.2 ใบร บรองรายการยาและอว ยวะเท ยมท ไม ม จ าหน ายในสถานพยาบาลตามแบบท กระทรวงการคล ง ก าหนด กรณ ท ม การซ อหร อร บการตรวจทางห องทดลอง หร อเอ กซเรย จากสถานท อ น 2.3 ตรวจสอบหน งส อร บรองจากแพทย ของ สถานพยาบาลว าเป นกรณ ฉ กเฉ น กรณ เป นผ ป วยภายใน โรงพยาบาลเอกชน หน วยเบ กจ าย 2

126 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว น) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ 2.4 ตรวจสอบหน งส อร บรองจากหน วยงานน นว าได ใช ส ทธ ไปก อนแล วเป นจ านวนเท าใด กรณ ส ทธ ซ าซ อน 3. ลงทะเบ ยนค มการขอเบ กเง นสว สด การค าร กษาพยาบาล 4. ผ ม อ านาจลงนามอน ม ต การจ ายเง นสว สด การ ค าร กษาพยาบาล 5. จ ดท าเอกสารประกอบค าขอเบ ก 20 นาท ไม รวม ระยะเวลา รอคอย กรณ เง นด วน (one stop service) 1. ร บใบส าค ญจากผ ม ส ทธ ณ จ ดบร การ 2. ตรวจสอบข อม ลใบเสร จร บเง นของสถานพยาบาลให เป นไปตามเกณฑ ท กระทรวงการคล งก าหนด 2.1 หน งส อร บรองจากแพทย ผ ตรวจร กษาของ สถานพยาบาล กรณ ผ ป วยจ าเป นต องใช ยานอกบ ญช หล ก แห งชาต โดยแพทย ต องระบ ช อยา และเหต ผลของการใช ยา 2.2 ใบร บรองรายการยาและอว ยวะเท ยมท ไม ม จ าหน ายในสถานพยาบาลตามแบบท กระทรวงการคล ง ก าหนด กรณ ท ม การซ อหร อร บการตรวจทางห องทดลอง หร อเอ กซเรย จากสถานท อ น 2.3 ตรวจสอบหน งส อร บรองจากแพทย ของ สถานพยาบาลว าเป นกรณ ฉ กเฉ น กรณ เป นผ ป วยภายใน โรงพยาบาลเอกชน 2.4 ตรวจสอบหน งส อร บรองจากหน วยงานน นว าได ใช ส ทธ ไปก อนแล วเป นจ านวนเท าใด กรณ ส ทธ ซ าซ อน 3. ลงทะเบ ยนค มการขอเบ กเง นสว สด การค าร กษาพยาบาล กองการเง นและบ ญช (ด าเน นการเฉพาะส วนกลาง) 3

127 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว น) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ 4. ผ ม อ านาจลงนามอน ม ต การจ ายเง นสว สด การ ค าร กษาพยาบาล 5. จ ายเง นทดรองราชการให ก บผ ม ส ทธ ร บเง นและบ นท ก ค มการจ ายเง นทดรองราชการแต ละราย 6. บ นท กการจ ายยอดรวม รวบรวมใบส าค ญส งเบ กเง น งบกลางชดใช เง นทดรองราชการ 7. เบ กเง นงบกลางก บกรมบ ญช กลาง 3 ขอเบ กเง นก บกรมบ ญช กลาง ในระบบ GFMIS 1 ว นท าการ ข นตอนท 3 1. บ นท กข อม ลขอเบ กเง นในระบบ GFMIS ผ บ นท กข อม ล ผ ตรวจสอบลงนามในรายงานขอเบ กเง นคงคล ง 2. ผ อน ม ต P1 และ P2 หร อ อม 1 และ อม 2 อน ม ต ใน ระบบ GFMIS และลงนามในรายงานขอเบ กเง นคงคล ง 3. ตรวจสอบรายงานสร ปรายการเบ กจ ายของหน วยงาน (ประจ าว น) ผ ตรวจสอบลงลายม อช อ พร อมต าแหน ง ว น เด อน ป ท ตรวจสอบ หน วยเบ กจ าย 4 จ ายเง นให ผ ม ส ทธ ร บเง น 1 ว นท าการ ข นตอนท 4 1. ตรวจสอบการร บโอนเง นจากกรมบ ญช กลางในระบบ New Corporate Banking 2. จ ายเง นให ผ ม ส ทธ ร บเง น หน วยเบ กจ าย 4

128 ระยะเวลา ข นตอน กระบวนงาน รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ (ว น) 5 1 ว นท าการ ข นตอนท 5 หน วยเบ กจ าย บ นท กบ ญช และบ นท กทะเบ ยนค ม 1. บ นท กรายการขอจ ายในระบบ GFMIS (ขจ 05) 2. บ นท กทะเบ ยนค มเง นท เบ กจากคล ง 3. จ ดเก บเอกสารหล กฐานการจ ายเง น หมายเหต กรณ ม การท กท วงใบส าค ญ ให แจ งการแก ไขหร อเปล ยนแปลงผ านข นตอนทางเด นใบส าค ญท ได บ นท กผ านมาแล ว แก ไขหร อเปล ยนแปลงให ถ กต อง ตรงก น 5

129 ข นตอนทางเด นเอกสารและการปฏ บ ต งาน ตามระบบบร หารงานการเง นการคล งภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส (GFMIS) ส วนกลางและส วนภ ม ภาค 2.3 การเบ กจ ายเง นให บ คคลภายใน ได แก สว สด การค าการศ กษาของบ ตร ส าน ก กอง โครงการ เจ าของ งบประมาณ ร บใบส าค ญขอเบ ก สว สด การค าการศ กษาของบ ตร ตรวจสอบเอกสารหล กฐาน ประกอบการขอเบ ก ขอเบ กเง นก บกรมบ ญช กลาง จ ายเง นให ผ ม ส ทธ ร บเง น 1 ว นท าการ 1 ว นท าการ 1 ว นท าการ 1 ว นท าการ 5 บ นท กบ ญช และ บ นท กทะเบ ยนค ม 1 ว นท าการ 1

130 ข นตอน กระบวนงาน 1 ร บใบส าค ญขอเบ กสว สด การ ค าการศ กษาของบ ตร ระยะเวลา (ว น) 1 ว นท าการ รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 1 1. บ นท กทะเบ ยนค มรายบ คคล ตรวจสอบส ทธ และผ ม อ านาจ ลงนามร บรองส ทธ บ คคลในครอบคร วถ กต อง 2. ประท บตราค มงบประมาณ ให รห สโครงสร างงบประมาณ (งบกลาง) ในระบบ GFMIS ส าน ก กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ 2 ตรวจสอบเอกสารหล กฐาน ประกอบการขอเบ ก 1 ว นท าการ ข นตอนท 2 ตรวจสอบเอกสารหล กฐานประกอบการขอเบ กและจ ดท า รายละเอ ยด ด งน 1. ใบเบ กเง นสว สด การค าการศ กษาบ ตร (แบบ 7223) ตรวจสอบรายการข อม ลรายละเอ ยด ถ กต อง ครบถ วน 2. ใบเสร จร บเง นและเอกสารประกอบการขอเบ กเง น เป นไปตามหล กเกณฑ ท กระทรวงการคล งก าหนด 3. หน งส อร บรองหร อประกาศของสถานศ กษาท ได ร บ อน ญาตจากหน วยงานท ส งก ดให เร ยกเก บ 4. ลงทะเบ ยนค มรายบ คคลตามภาคเร ยนของป การศ กษา น น ๆ 5. จ ดท าเอกสารประกอบการขอเบ ก ได แก - หน างบใบส าค ญเง นสว สด การเก ยวก บการศ กษาของ บ ตร (แบบ บก 104/107) 6. เสนอผ ม อ านาจลงนามอน ม ต เบ กจ ายเง นสว สด การ ค าการศ กษาของบ ตร หน วยเบ กจ าย 2

131 ข นตอน กระบวนงาน 3 ขอเบ กเง นก บกรมบ ญช กลาง ระยะเวลา (ว น) 1 ว นท าการ รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 3 1. บ นท กข อม ลขอเบ กเง นในระบบ GFMIS ผ บ นท กข อม ล ผ ตรวจสอบลงนามในรายงานขอเบ กเง นคงคล ง 2. ผ อน ม ต P1 และ P2 หร อ อม 1 และ อม 2 อน ม ต ใน ระบบ GFMIS และลงนามในรายงานขอเบ กเง นคงคล ง 3. ตรวจสอบรายงานสร ปรายการเบ กจ ายของหน วยงาน (ประจ าว น) ผ ตรวจสอบลงลายม อช อพร อมต าแหน ง ว น เด อน ป ท ตรวจสอบ หน วยเบ กจ าย 4 จ ายเง นให ผ ม ส ทธ ร บเง น 1 ว นท าการ ข นตอนท 4 1. ตรวจสอบการร บโอนเง นจากกรมบ ญช กลางในระบบ New Corporate Banking 2. จ ายเง นให ผ ม ส ทธ ร บเง น หน วยเบ กจ าย 5 บ นท กบ ญช และ บ นท กทะเบ ยนค ม 1 ว นท าการ ข นตอนท 5 1. บ นท กรายการขอจ ายในระบบ GFMIS (ขจ 05) 2. บ นท กทะเบ ยนค มเง นท เบ กจากคล ง 3. จ ดเก บเอกสารหล กฐานการจ ายเง น หน วยเบ กจ าย หมายเหต กรณ ม การท กท วงใบส าค ญ ให แจ งการแก ไขหร อเปล ยนแปลงผ านข นตอนทางเด นใบส าค ญท ได บ นท กผ านมาแล ว แก ไขหร อเปล ยนแปลงให ถ กต องตรงก น 3

132 ข นตอนทางเด นเอกสารและการปฏ บ ต งาน ตามระบบบร หารงานการเง นการคล งภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส (GFMIS) ส วนกลางและส วนภ ม ภาค 2.4 การเบ กจ ายให บ คคลภายใน ได แก การเบ กเง นย มราชการ เง นทดรองราชการ เง นนอกงบประมาณ จ ดท าส ญญาการย มเง น ตามประเภทเง น ร บส ญญาย มเง น ตรวจสอบ หน ส น บ นท กระบ บ ญช แยก ประเภทท วไป (GL) และบ นท ก ข อม ลในระบบ BIS (เง นงบประมาณ/เง นนอก งบประมาณ) ตรวจสอบความถ กต อง ของเอกสาร เบ กเง นในระบบ GFMIS 5 1 ว นท าการ จ ายเง นให ผ ม ส ทธ ร บเง น จ ายเม อใกล ก าหนดปฏ บ ต ราชการของผ ย ม 1

133 1. ส ญญาการย มเง น ข นตอน กระบวนงาน 1 จ ดท าส ญญาการย มเง น ตามประเภทเง น ระยะเวลา (ว น) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 1 1. จ ดท าส ญญาการย มเง นตามประเภทเง น ได แก เง นงบประมาณ เง นนอกงบประมาณ จ านวน 2 ฉบ บ 2. แนบเอกสารหล กฐานประกอบ ตามว ตถ ประสงค ของ การย มเง น 3. เสนอผ อ านวยการส าน กกอง โครงการ เจ าของ งบประมาณ แต งต งกรรมการย มเง นตามเง อนไขของ ระเบ ยบและร บรองการส งใช เง นย มตามก าหนด 4. ให ฝ ายบร หารท วไปหร องานท ได ร บมอบหมายของส าน ก กอง โครงการ ร บรองต วบ คคล 5. เจ าของงบประมาณหร อผ ร บมอบหมายลงนาม ควรจ ายได และเจ าหน าท การเง นและบ ญช หร อผ ได ร บ มอบหมายลงนาม ค มงบประมาณ ในตราค มงบประมาณ 6. บ นท กข อม ลในระบบ BIS ผ ย มของส าน ก กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ 2 ร บส ญญาย มเง น ตรวจสอบหน ส น 1 ว นท าการ บ นท กระบ บ ญช แยกประเภทท วไป (GL) และบ นท กข อม ลในระบบ BIS (เง นงบประมาณ/เง นนอกงบประมาณ) ข นตอนท 2 เง นงบประมาณ 1. ร บส ญญาการย มเง น พร อมใบทะเบ ยนร บ-ส ง ในระบบ BIS จากส าน ก กองโครงการ เจ าของงบประมาณ 2. เจ าหน าท ตรวจสอบและร บรองหน ส น เพ อห ามม ให ย ม เง นจ านวนใหม หากย งม เง นย มเก าค างช าระ 3. ให ล าด บเลขท ส ญญาการย มเง น หน วยเบ กจ าย 2

134 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว น) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ 4. ตรวจสอบตราค มงบประมาณ รายการงบประมาณ รห ส โครงสร างงบประมาณในระบบ GFMIS ถ กต องตรงก บ งบประมาณท ได ร บจ ดสรร 5. บ นท กระบ บ ญช แยกประเภทท วไป (GL) ลงลายม อก าก บ ความถ กต อง ตราค มงบประมาณ 6. ตรวจทานการบ นท กข อม ลในระบบ BIS และบ นท กล าง ข อผ กพ นงบประมาณในระบบ BIS เง นนอกงบประมาณ 1. ร บส ญญาการย มเง น พร อมใบทะเบ ยนร บ-ส ง จากส าน ก กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ 2. เจ าหน าท ตรวจสอบและร บรองหน ส น เพ อห ามม ให ย ม เง นจ านวนใหม หากย งม เง นย มเก าค างช าระและบ นท ก ทะเบ ยนค มส ญญาการย มเง น 3. ให ล าด บเลขท ส ญญาการย มเง น 4. ตรวจสอบตราค มงบประมาณ รายการงบประมาณรห ส โครงสร างงบประมาณในระบบ GFMIS ถ กต องตรงก บ งบประมาณท ได ร บจ ดสรร 5. บ นท กทะเบ ยนค มงบประมาณ 3 ตรวจสอบความถ กต อง ของเอกสาร ข นตอนท 3 กรณ การย มเง นทดรองราชการ 1. ตรวจสอบความถ กต องของส ญญาการย มเง นและ เอกสารประกอบ 2. ลงทะเบ ยนค มการใช เง นทดรองราชการ หน วยเบ กจ าย 3

135 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว น) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ 3. เสนอผ ม อ านาจลงนามอน ม ต 4. จ ายเง นให ผ ม ส ทธ ร บเง น กรณ การย มเง นงบประมาณ 1. ตรวจสอบความถ กต องของส ญญาการย มเง นและ เอกสารประกอบ 2. เสนอผ ม อ านาจลงนามอน ม ต 3. บ นท กข อม ลจ ดท าเอกสารประกอบการขอเบ กเง นและ สอบทานเอกสารท ได จากระบบ BIS กรณ การย มเง นนอกงบประมาณ 1. ตรวจสอบความถ กต องของส ญญาการย มเง นและเอกสาร ประกอบ 2. เสนอผ ม อ านาจอน ม ต 3. จ ดท าเอกสารขอเบ ก เพ อบ นท กในระบบ GFMIS 4 เบ กเง นในระบบ GFMIS ข นตอนท 4 1. บ นท กข อม ลขอเบ กเง นในระบบ GFMIS ผ บ นท กข อม ล ผ ตรวจสอบลงนามในรายงานขอเบ กเง นคงคล ง 2. ผ อน ม ต P1 และ P2 หร อ อม 1 และ อม 2 อน ม ต ใน ระบบ GFMIS และลงนามในรายงานขอเบ กเง นคงคล ง 3. บ นท กเลขท เอกสารขอเบ กเง น ในระบบ BIS 4. ตรวจสอบรายงานสร ปรายการเบ กจ ายของหน วยงาน (ประจ าว น) หน วยเบ กจ าย 4

136 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว น) 5 จ ายเม อใกล จ ายเง นให ผ ม ส ทธ ร บเง น ก าหนด ปฏ บ ต ราชการ ของผ ย ม รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 5 1. ตรวจสอบการร บโอนเง นจากกรมบ ญช กลางในระบบ New Corporate Banking 2. จ ายเง นให ผ ม ส ทธ ร บเง น หน วยเบ กจ าย 5

137 2. ส ญญาการย มเง นและการใช บ ตรเครด ต ข นตอน กระบวนงาน 1 จ ดท าส ญญาการย มเง นและการ ใช บ ตรเครด ตตามประเภทเง น ระยะเวลา (ว น) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 1 1. จ ดท าส ญญาการย มเง นและการใช บ ตรเครด ต ตาม ประเภทเง น ได แก เง นงบประมาณ เง นนอกงบประมาณ จ านวน 2 ฉบ บ 2. แนบเอกสารหล กฐานประกอบ ตามว ตถ ประสงค ของ การย มเง น 3. เจ าของงบประมาณหร อผ ร บมอบหมายลงนาม ควร จ ายได และเจ าหน าท การเง นและบ ญช หร อผ ได ร บ มอบหมาย ลงนาม ค มงบประมาณ ในตราค มประมาณ 4. บ นท กข อม ลในระบบ BIS 5. ส งส ญญาการย มเง นและการใช บ ตรเครด ต ให หน วย เบ กจ าย ส าน ก กองโครงการ เจ าของงบประมาณ 2 ร บส ญญาย มเง น บ นท กระบ บ ญช แยกประเภทท วไป (GL) บ นท กข อม ล ในระบบ BIS และจ ดท าใบขอเพ ม วงเง นบ ตรเครด ตราชการ (เง นงบประมาณ/เง นนอก งบประมาณ) ข นตอนท 2 เง นงบประมาณ 1. ร บส ญญาการย มเง นและการใช บ ตรเครด ต พร อมใบ ทะเบ ยนร บ-ส ง ในระบบ BIS จากส าน ก กองโครงการ เจ าของงบประมาณ 2. ให เลขทะเบ ยนค มส ญญาการย มเง นและการใช บ ตรเครด ต 3. ตรวจสอบตราค มงบประมาณ รายการงบประมาณรห ส โครงสร างงบประมาณในระบบ GFMIS ถ กต องตรงก บ งบประมาณท ได ร บจ ดสรร หน วยเบ กจ าย 6

138 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว น) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ 4. บ นท กระบ บ ญช แยกประเภทท วไป (GL) ลงลายม อก าก บ ความถ กต อง ตราค มงบประมาณ 5. ตรวจทานการบ นท กข อม ลในระบบ BIS และบ นท กล าง ข อผ กพ นงบประมาณในระบบ BIS 6. จ ดท าใบขอเพ มวงเง นช วคราวบ ตรเครด ตราชการ เง นนอกงบประมาณ 1. ให เลขทะเบ ยนค มส ญญาการย มเง นและการใช บ ตรเครด ต 2. ตรวจสอบตราค มงบประมาณ รายการงบประมาณรห ส โครงสร างงบประมาณในระบบ GFMIS ถ กต องตรงก บ งบประมาณท ได ร บจ ดสรร 3. บ นท กทะเบ ยนค มงบประมาณ 4. จ ดท าใบขอเพ มวงเง นช วคราวบ ตรเครด ตราชการ 3 ตรวจสอบความถ กต อง ของเอกสารและเป ดวงเง น บ ตรเครด ตราชการ ข นตอนท 3 กรณ ใช เง นทดรองราชการ 1. ตรวจสอบความถ กต องของส ญญาการย มเง นและเอกสาร ประกอบ 2. บ นท กทะเบ ยนค มการใช เง นทดรองราชการ 3. เสนอผ ม อ านาจลงนามอน ม ต 4. จ ายเง นส วนท เป นเง นสดให ผ ม ส ทธ ร บเง นและเป ดวงเง น ในบ ตรเครด ตราชการ กรณ ใช เง นงบประมาณ 1. ตรวจสอบความถ กต องของส ญญาการย มเง นและเอกสาร ประกอบ หน วยเบ กจ าย 7

139 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว น) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ 2. เสนอผ ม อ านาจลงนามอน ม ต 3. ส งใบเป ดวงเง นบ ตรเครด ตราชการ เพ อเป ดวงเง นใน บ ตรเครด ตราชการ และบ นท กข อม ลจ ดท าเอกสาร ประกอบการขอเบ กเง นและสอบทานเอกสารท ได จาก ระบบ BIS กรณ ใช เง นนอกงบประมาณ 1. ตรวจสอบความถ กต องของส ญญาการย มเง นและเอกสาร ประกอบ 2. เสนอผ ม อ านาจลงนามอน ม ต 3. ส งใบเป ดวงเง นบ ตรเครด ตราชการ เพ อเป ดวงเง นใน บ ตรเครด ตราชการและจ ดท าเอกสารขอเบ กเพ อบ นท ก ในระบบ GFMIS 4 เบ กเง นในระบบ GFMIS ข นตอนท 4 1. บ นท กข อม ลขอเบ กเง นในระบบ GFMIS ผ บ นท กข อม ล ผ ตรวจสอบลงนามในรายงานขอเบ กเง นคงคล ง 2. ผ อน ม ต P1 และ P2 หร อ อม 1 และ อม 2 อน ม ต ใน ระบบ GFMIS และลงนามในรายงานขอเบ กเง นคงคล ง 3. บ นท กเลขท เอกสารขอเบ กเง น ในระบบ BIS 4. ตรวจสอบรายงานสร ปรายการเบ กจ ายของหน วยงาน (ประจ าว น) หน วยเบ กจ าย 8

140 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว น) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ 5 ข นตอนท 5 จ ายเง นให ผ ม ส ทธ ร บเง น 1. ตรวจสอบการร บโอนเง นจากกรมบ ญช กลางในระบบ New Corporate Banking 2. จ ายเง นให ผ ม ส ทธ ร บเง น หน วยเบ กจ าย 9

141 ข นตอนทางเด นเอกสารและการปฏ บ ต งาน ตามระบบบร หารงานการเง นการคล งภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส (GFMIS) ส วนกลางและส วนภ ม ภาค 2.5 การเบ กจ ายบ คคลภายใน ค าตอบแทนพน กงานราชการ จ ดส งเอกสารประกอบการเบ ก ค าตอบแทนพน กงานราชการ ส าน ก กอง โครงการเจ าของ งบประมาณ ตรวจสอบความถ กต องของ เอกสารและจ ดท าใบส าค ญขอเบ ก อน ม ต การจ ายค าตอบแทน พน กงานราชการ ขอเบ กเง นก บกรมบ ญช กลาง ในระบบ GFMIS จ ายเง นรายบ คคล โดยการโอนเข าบ ญช รายบ คคล ภายในว นท 5 ของเด อน ภายในว นท 15 ของเด อน 1 ว นท าการ 1 1/2 ว นท าการ 5 การบ นท กบ ญช และ บ นท กทะเบ ยนค ม 1 ว นท าการ 1

142 ระยะเวลา ข นตอน กระบวนงาน (ว น) 1 *ภายใน จ ดส งเอกสารประกอบการเบ ก ว นท 5 ของ ค าตอบแทนพน กงานราชการ ส าน ก เด อน กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 1 1. จ ดส งเอกสารประกอบการเบ กค าตอบแทนพน กงาน ราชการ กรณ จ างพน กงานราชการใหม 1. ค าส งจ าง 2. รายละเอ ยดขอเบ กค าตอบแทนพน กงานราชการ (แบบ พร.งบ.01) 3. ส าเนาบ ญช เง นฝากธนาคารประเภทออมทร พย 4. หน งส อย นยอมให ห กค าใช จ ายต างๆ จากค าตอบแทน พน กงานราชการ 5. ส าเนาแบบข นทะเบ ยนผ ประก นตน(สปส.1-03) ส าหร บผ ท ไม เคยข นทะเบ ยนผ ประก นตนมาก อนหร อ แบบข นทะเบ ยนผ ประก นตน (สปส.1-03/1) ส าหร บ ผ ท เคยข นทะเบ ยนผ ประก นตนมาแล วเป นรายบ คคล 6. แบบแจ งรายการเพ อการห กลดหย อนของพน กงาน ราชการ กรณ ต อส ญญาจ าง 1. ค าส งจ างพน กงานราชการ 2. รายละเอ ยดขอเบ กค าตอบแทนพน กงานราชการ (แบบ พร.งบ.01) 2. ส งเอกสารให กองการเง นและบ ญช ส าน ก กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ 2

143 ระยะเวลา ข นตอน กระบวนงาน รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ (ว น) 2 1 ว นท าการ ข นตอนท 2 กองการเง นและบ ญช ตรวจสอบความถ กต องของเอกสาร 1. ร บเอกสารจากส าน ก กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ และจ ดท าใบส าค ญขอเบ กอน ม ต การ เพ อขอเบ กเง นค าตอบแทนพน กงานราชการ โดย จ ายค าตอบแทนพน กงานราชการ ตรวจสอบความถ กต องและครบถ วนตามรายละเอ ยด ด งน กรณ จ างพน กงานราชการใหม 1. ค าส งจ าง 2. รายละเอ ยดขอเบ กค าตอบแทนพน กงานราชการ (แบบ พร.งบ.01) 3. ส าเนาบ ญช เง นฝากธนาคารประเภทออมทร พย 4. หน งส อย นยอมให ห กค าใช จ ายต างๆ จากค าตอบแทน พน กงานราชการ 5. ส าเนาแบบข นทะเบ ยนผ ประก นตน (สปส.1-03) ส าหร บผ ท ไม เคยข นทะเบ ยนผ ประก นตนมาก อน หร อแบบข นทะเบ ยนผ ประก นตน (สปส.1-03/1) ส าหร บผ ท เคยข นทะเบ ยนผ ประก นตนมาแล วเป น รายบ คคล 6. แบบแจ งรายการเพ อการห กลดหย อนของพน กงาน ราชการ กรณ ต อส ญญาจ าง 1. ค าส งจ างพน กงานราชการ 2. รายละเอ ยดขอเบ กค าตอบแทนพน กงานราชการ (แบบ พร.งบ.01) 3

144 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว น) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ 2. จ ดท าใบส าค ญขออน ม ต การจ ายค าตอบแทนพน กงาน ราชการประจ าเด อนของส าน ก กอง โครงการ กรณ พน กงานราชการบรรจ ใหม 1. จ ดท างบรายละเอ ยดใบส าค ญประกอบงบเด อน (แบบ บก.104) โดยแยกแต ละผลผล ต งบรายละเอ ยดใบส าค ญ ประกอบเง นสมทบประก นส งคม และงบรายละเอ ยด ใบส าค ญประกอบเง นค าตอบแทนพ เศษรายเด อนส าหร บ ผ ปฏ บ ต งานในเขตพ นท ภาคใต แยกตามส าน ก กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ 2. จ ดท ารายละเอ ยดการโอนเง นค าตอบแทนพน กงาน ราชการรายบ คคล ท เข าบ ญช ธนาคาร พร อมอ ปกรณ บ นท กข อม ล 3 1 ว นท าการ ขอเบ กเง นก บกรมบ ญช กลาง ข นตอนท 3 1. บ นท กข อม ลขอเบ กเง นในระบบ GFMIS ผ บ นท กข อม ล ผ ตรวจสอบลงนามในรายงานขอเบ กเง นคงคล ง 2. ผ อน ม ต P1 และ P2 หร อ อม 1 และ อม 2 อน ม ต ใน ระบบ GFMIS และลงนามในรายงานขอเบ กเง นคงคล ง 3. ตรวจสอบรายงานสร ปการเบ กจ ายของหน วยงาน ผ ตรวจสอบลงลายม อช อ พร อมต าแหน ง ว นเด อนป ท ตรวจสอบ กองการเง นและบ ญช 4

145 ข นตอน กระบวนงาน 4 จ ายเง นรายบ คคล ระยะเวลา (ว น) 1 ว นท าการ รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 4 1. ตรวจสอบการร บโอนเง นจากกรมบ ญช กลางในระบบ New Corporate Banking 2. จ ายเง นให ผ ม ส ทธ ร บเง น 3. ส งจ ายเช คในนามส าน กงานประก นส งคม เพ อน าส งเง น สมทบประก นส งคมท ธนาคารกร งไทย หร อส าน กงาน ประก นส งคมเขตพ นท กองการเง นและบ ญช 5 การบ นท กบ ญช และ 1 ว นท าการ ข นตอนท 5 1. บ นท กรายการขอจ ายในระบบ GFMIS (ขจ 05) 2. บ นท กทะเบ ยนค มเง นท เบ กจากคล ง 3. จ ดเก บเอกสารหล กฐานการจ ายเง น กองการเง นและบ ญช หมายเหต กรณ ม การท กท วงใบส าค ญ ให แจ งการแก ไขหร อเปล ยนแปลงผ านข นตอนทางเด นใบส าค ญท ได บ นท กผ านมาแล ว แก ไขหร อเปล ยนแปลงให ถ กต องตรงก น 5

146 ข นตอนทางเด นเอกสารและการปฏ บ ต งาน ตามระบบบร หารงานการเง นการคล งภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส (GFMIS) ส วนกลางและส วนภ ม ภาค การร บ การน าส ง และการเก บร กษาเง น (เฉพาะท เป นต วเง นสดและเอกสารแทนต วเง น) ร บเง นสดหร อแคชเช ยร เช ค ตรวจสอบเอกสาร การร บจ ายเง นประจ าว น การเก บร กษาเง นในต น รภ ย การบ นท กรายการร บเง น ในระบบ GFMIS เวลา น. ภายในว นท ร บจ ายเง น ท กว นท ม เง น ภายในว นท ร บเง นหร อว นร งข น 5 6 น าส งเง นท ธนาคารกร งไทย บ นท กรายการน าส งเง น ในระบบ GFMIS ตามประเภทของเง น ได แก เง นรายได แผ นด น เก น 10,000บาท น าส ง ภายใน 3 ว นท าการถ ดไป ภายในว นท น าส งเง นหร อว นร งข น 1

147 ข นตอน กระบวนงาน 1 ร บเง นสดหร อแคชเช ยร เช ค ระยะเวลา (ว น) เวลา น. รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 1 1. ออกใบเสร จร บเง นตามประเภทบ ญช (เง นงบประมาณ เง นนอกงบประมาณ เง นทดรองราชการ เง นกองท นจ ด ร ปท ด น เง นท นหม นเว ยนเพ อการชลประทาน) บ นท ก ค มข นต น 2. ส นว นรวมยอดเง นด านหล งส าเนาใบเสร จร บเง นท ต ดก บ เล มร บเง นเลขท ใดถ งเลขท ใด จ านวนรวมท งส นลงช อ ผ ควบค ม 3. หล งป ดบ ญช (เวลา 15.30น.) กระทบยอดเง นสด แคชเช ยร (ถ าม ) ก บ เล มบ นท กค มข นต น และยอดรวม ตามส าเนาใบเสร จร บเง นฉบ บส ดท ายของว น ถ กต อง ตรงก น 4. ส าเนาใบเสร จร บเง นฉบ บท สองเป นหล กฐานการร บเง น หน วยเบ กจ าย 2 ตรวจสอบเอกสาร การร บจ ายเง นประจ าว น ภายในว นท ร บจ ายเง น ข นตอนท 2 1. ตรวจสอบเอกสารการร บจ ายเง นประจ าว น ม การอน ม ต โดยผ ม อ านาจท ถ กต อง จ านวนเง นร บ ผ ร บเง นลงนาม ผ จ ายเง นลงนามพร อมกระทบยอดก บเล มค มข นต นให ถ กต องครบถ วน 2. ตรวจสอบและลงนามร บรองหล งใบเสร จร บเง นฉบ บ ส ดท าย หน วยเบ กจ าย 2

148 ข นตอน กระบวนงาน 3 การเก บร กษาเง นในต น รภ ย ระยะเวลา (ว น) ท กว น ท ม เง น น. ท ม การร บ จ ายเง น รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 3 1. บ นท กรายการรายงานเง นคงเหล อประจ าว น 2. เจ าหน าท การเง นส งมอบเง นและเอกสารแทนต วเง น รายงานเง นคงเหล อประจ าว นให กรรมการเก บร กษาเง น ตรวจน บเง นคงเหล อประจ าว นก บรายงานเง นคงเหล อ ประจ าว นให ถ กต องตรงก น เจ าหน าท การเง นและ กรรมการเก บร กษาเง นลงนามในรายงานเง นคงเหล อ ประจ าว น ให ครบท กคน เพ อเสนอห วหน าส วนราชการ เพ อทราบ 3. กรรมการเก บร กษาเง น 3 คน ม ก ญแจต น รภ ยคนละ 1 ดอก น าเง นเข าต น รภ ยให เร ยบร อย และในว นท าการ ถ ดไป เวลา น. กรรมการเก บร กษาเง น เป ดต น รภ ยน าเง นออกมาส งมอบให เจ าหน าท การเง น เจ าหน าท การเง นลงนามร บเง นในรายงานเง นคงเหล อ ประจ าว น เพ อด าเน นการร บจ ายเง นต อไป เจ าหน าท การเง น และ คณะกรรมการเก บร กษาเง น 4 การบ นท กรายการร บเง น ในระบบ GFMIS ภายในว นท ร บเง นหร อ ว นร งข น ข นตอนท 4 1. บ นท กรายการร บเง นในระบบ GFMIS ตามประเภท ของเง น 2. จ ดเก บเอกสารหล กฐาน หน วยเบ กจ าย 3

149 ข นตอน 5 กระบวนงาน น าส งเง นท ธนาคารกร งไทย ระยะเวลา (ว น) ตามประเภท ของเง น รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 5 - จ ดท า Pay-In Slip ระบ รห สศ นย ต นท นเจ าของงบประมาณ และระบ ประเภทของเง นท น าส ง ด งน 1. เง นรายได แผ นด นน าส งอย างน อยเด อนละคร ง เว นแต ว น ใดเก บร กษาเง นเก นหน งหม นบาทให น าส งคล งภายใน 3 ว นท าการถ ดไป 2. เง นงบประมาณเหล อจ ายหร อจ ายไม หมด ให น าส งคล ง ภายใน 15 ว นท าการน บจากว นท ได ร บเง นจากคล ง 3. เง นนอกงบประมาณเหล อจ ายหร อจ ายไม หมดให น าส ง คล งภายใน 15 ว น น บจากว นท ได ร บเง นจากคล ง 4. เง นนอกงบประมาณท ได ร บ น าส งคล งอย างน อยเด อนละ 1 คร ง หน วยเบ กจ าย 6 บ นท กรายการน าส งเง น ในระบบ GFMIS ภายในว นท น าส งเง น หร อ ว นร งข น ข นตอนท 6 1. บ นท กรายการน าส งเง นในระบบ GFMIS ตามประเภท ของเง น 2. จ ดเก บเอกสารหล กฐาน หน วยเบ กจ าย 4

150 ข นตอนทางเด นเอกสารและการปฏ บ ต งาน ตามระบบบร หารงานการเง นการคล งภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส (GFMIS) ส วนกลางและส วนภ ม ภาค บ คคลภายนอก การร บ การเก บร กษาเง น และการค นหล กประก นซองหร อหล กประก นส ญญาเฉพาะท เป นพ นธบ ตรร ฐบาล งานพ สด กองพ สด /ส าน ก/กอง/ โครงการ เจ าของงบประมาณ ท ด าเน นการด านพ สด เอง ร บหล กประก น ท เป นพ นธบ ตรร ฐบาล ร บและเก บร กษา หล กประก นซอง/ส ญญา ผ วางหล กประก นแจ งถอนค น หล กประก นซอง/ส ญญา อน ม ต ถอนค นหล กประก นซอง/ส ญญา 3 ว นท าการ 1 ว นท าการ 4 1/2 ว นท าการ 5 ค นหล กประก นพ นธบ ตรร ฐบาล 2 1/2 ว นท าการ 1

151 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว น) 1 3 ว นท าการ ร บหล กประก นท เป น พ นธบ ตรร ฐบาล รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ การร บหล กประก นซองหร อหล กประก นส ญญาท เป น พ นธบ ตรร ฐบาล หล กประก นซอง ข นตอนท 1 1. ท าหน งส อแจ งการขอใช พ นธบ ตรร ฐบาลเป นหล กประก น ต อธนาคารแห งประเทศไทย และส งเอกสารด งน 1. หน งส อส งมอบตราสารหน 2. หน งส อแจ งใช ตราสารหน เป นหล กประก นหร อตาม แบบท ธนาคารแห งประเทศไทยก าหนด ซ งระบ ช อ ผ ให หล กประก น ร นตราสารหน เลขท ต น เลขท ท าย ราคาท ตราไว และลงนามโดยห วหน างานท ได ร บมอบ อ านาจด าเน นการเก ยวก บด านพ สด 3. ส าเนาพ นธบ ตรร ฐบาลพร อมลงลายม อช อร บรอง ส าเนาถ กต องพร อมแนบเอกสาร กรณ บ คคลธรรมดา - ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน พร อมลงลายม อช อ ร บรองส าเนาถ กต อง กรณ น ต บ คคล - ส าเนาหน งส อร บรองจากกระทรวงพาณ ชย ท ออกไว ไม เก น 1 เด อน หร อหน งส อแสดงความเป นน ต บ คคลท ออกโดยส วนราชการ พร อมลงลายม อช อร บรองส าเนา ถ กต อง และตราประท บ(ถ าม ) และต วอย างลายม อช อ ผ ม อ านาจลงนาม กองพ สด ส าน ก กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ ท ด าเน นการด านพ สด เอง 2

152 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว น) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ - ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนผ ม อ านาจลงนาม พร อม ลงลายม อช อร บรองส าเนาถ กต องและต วอย างลายม อช อ ผ ม อ านาจลงนาม 2. ส งมอบหล กประก นพ นธบ ตรร ฐบาลให หน วยเบ กจ าย 2 1 ว นท าการ ร บและเก บร กษาหล กประก นซอง ข นตอนท 2 1. ออกใบร บหล กประก นซองประกวดราคา( ชป.391 ) ให แก ผ เสนอราคา 2. ลงทะเบ ยนค มหน งส อค าประก นซอง 3. เก บร กษาหล กประก นซองไว ในต น รภ ย หน วยเบ กจ าย 3

153 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว น) 1 ร บหล กประก นท เป นต นฉบ บ 3 ว นท าการ พ นธบ ตรร ฐบาลและส าเนา พ นธบ ตรร ฐบาล จ านวน 2 ช ด รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ หล กประก นส ญญา ข นตอนท 1 1. ท าหน งส อแจ งการขอใช พ นธบ ตรร ฐบาลเป นหล กประก น ต อธนาคารแห งประเทศไทย และส งเอกสารด งน 1. หน งส อส งมอบตราสารหน 2. หน งส อแจ งใช ตราสารหน เป นหล กประก นหร อตาม แบบท ธนาคารแห งประเทศไทยก าหนด ซ งระบ ช อ ผ ให หล กประก น ร นตราสารหน เลขท ต น เลขท ท าย ราคาท ตราไว และลงนามโดยห วหน างานท ได ร บมอบ อ านาจด าเน นการเก ยวก บด านพ สด 3. ส าเนาพ นธบ ตรร ฐบาลท เจ าของพ นธบ ตรลงลายม อ ช อร บรองส าเนาถ กต อง กรณ บ คคลธรรมดา - ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน พร อมลงลายม อช อ ร บรองส าเนาถ กต อง กรณ น ต บ คคล - ส าเนาหน งส อร บรองจากกระทรวงพาณ ชย ท ออกไว ไม เก น 1 เด อน หร อหน งส อแสดงความเป นน ต บ คคลท ออกโดยส วนราชการ พร อมลงลายม อช อร บรองส าเนา ถ กต อง และตราประท บ(ถ าม )และต วอย างลายม อช อ ผ ม อ านาจลงนาม - ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนผ ม อ านาจลงนาม พร อม ลงลายม อช อร บรองส าเนาถ กต องและต วอย างลายม อ ช อผ ม อ านาจลงนาม กองพ สด ส าน ก กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ ท ด าเน นการด านพ สด เอง 4

154 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว น) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ 2. ส งมอบหล กประก นพ นธบ ตรร ฐบาลให หน วยเบ กจ าย 2 ร บและเก บร กษา หล กประก นส ญญา 1 ว นท าการ ข นตอนท 2 1. ลงทะเบ ยนค มหน งส อค าประก นส ญญา 2. เก บร กษาหล กประก นส ญญาไว ในต น รภ ย หน วยเบ กจ าย 1 แจ งขอถอนค นพ นธบ ตรร ฐบาล - การค นหล กประก นซองหร อหล กประก นส ญญาท เป น พ นธบ ตรร ฐบาล ข นตอนท 1 เม อหมดภาระผ กพ นและผ วางหล กประก นแจ งขอถอนค น พ นธบ ตรร ฐบาลโดยด าเน นการ ด งน - จ ดท าหน งส อแจ งการถอนค นพ นธบ ตรร ฐบาลพร อมแนบ ส าเนาพ นธบ ตรร ฐบาล พร อมลงลายม อช อร บรองส าเนา ถ กต อง กรณ บ คคลธรรมดา - ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน พร อมลงลายม อช อร บรอง ส าเนาถ กต อง กรณ น ต บ คคล - ส าเนาหน งส อร บรองจากกระทรวงพาณ ชย ท ออกไว ไม เก น 1 เด อน หร อหน งส อแสดงความเป นน ต บ คคลท ออกโดย ส วนราชการ พร อมลงลายม อช อร บรองส าเนาถ กต อง และ ตราประท บ(ถ าม ) และต วอย างลายม อช อผ ม อ านาจลงนาม ผ วางหล กประก น 5

155 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว น) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ - ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนผ ม อ านาจลงนาม พร อมลง ลายม อช อร บรองส าเนาถ กต องและต วอย างลายม อช อ ผ ม อ านาจลงนาม 2 ถอนค นหล กประก น พ นธบ ตรร ฐบาล 41/2 ว นท าการ ข นตอนท 2 เม อได ร บหน งส อ แจ งการขอถอนค นด าเน นการขอถอนค น พ นธบ ตรร ฐบาล - ท าหน งส อแจ งการถอนค นพ นธบ ตรร ฐบาลต อธนาคารแห ง ประเทศไทยและส งเอกสาร ด งน 1. หน งส อขอถอนการใช ตราสารหน เป นหล กประก น ซ ง ระบ ช อผ ให หล กประก น ร นตราสารหน เลขท ต น เลขท ท ายราคาท ตราไว และลงนามโดยห วหน าหน วยงานท ได ร บมอบอ านาจด าเน นการเก ยวก บการพ สด 2. ส าเนาพ นธบ ตรร ฐบาล พร อมแนบเอกสารท เจ าของ พ นธบ ตรร ฐบาล ย นในข นตอนท 4 3. ธนาคารบ นท กการใช หร อการถอนค นพ นธบ ตร ร ฐบาลเป นหล กประก น ในระบบทะเบ ยนแจ งเป น หน งส อภายใน 7 ว น 4. ส งเอกสารให หน วยเบ กจ าย กองพ สด ส าน ก กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ ท ด าเน นการด านพ สด เอง 3 ค นหล กประก น ท เป นพ นธบ ตรร ฐบาล 2 1/2 ว นท าการ ข นตอนท 3 1. ตรวจสอบหล กประก นในทะเบ ยนหน งส อค าประก น ซอง/ส ญญา หน วยเบ กจ าย 6

156 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว น) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ 2. เสนอผ ม อ านาจอน ม ต ค นหล กประก นตามท กองพ สด ส าน ก กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ ท ด าเน นการ ด านพ สด เองแจ งการหมดภาระผ กพ นแล ว 3. แจ งผ วางหล กประก นด าเน นการ 3.1 น าหน งส อบร คณห สนธ ท แสดงความเป นเจ าของ ก จการหร อหน งส อมอบอ านาจให ด าเน นการแทน 3.2 หล กประก นซองให น าต นฉบ บใบร บหล กประก นซอง ประกวดราคา(ชป.391) มาค น 4. บ นท กการจ ายค นหล กประก นในทะเบ ยนค มหน งส อค า ประก นซอง/ส ญญา ผ ร บลงนาม และว นท ร บค นใน ทะเบ ยนไว เป นหล กฐาน 7

157 ข นตอนทางเด น เอกสารและการปฏ บ ต งาน บ คคลภายนอก การร บ การเก บร กษา และการค นหล กประก นส ญญา (หน งส อค าประก นธนาคาร) งานพ สด กองพ สด /ส าน ก/กอง ท ด าเน นการด านพ สด ร บหล กประก น ร บและเก บร กษาหล กประก นส ญญา งานพ สด ส าน ก/กอง /โครงการ ท ด าเน นการด านพ สด ตรวจสอบ การหมดภาระผ กพ น อน ม ต ถอนค นหล กประก นส ญญา 3 ว นท าการ 1 ว นท าการ 4 1/2 ว นท าการ 5 ค นหล กประก น 2 1/2 ว นท าการ 1

158 ข นตอน กระบวนงาน 1 ร บหล กประก นเป นหน งส อ ค าประก นของธนาคาร ระยะเวลา (ว น) 3 ว นท าการ รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ การร บหล กประก นส ญญา หล กประก นส ญญา ข นตอนท 1 - ร บหล กประก นท เป นหน งส อค าประก นของธนาคารท เป น ต นฉบ บ กองพ สด ส าน ก กอง โครงการท ด าเน นการ ด านพ สด 2 ร บและเก บร กษา หล กประก นส ญญา ข นตอนท 2 1. ลงทะเบ ยนค มหน งส อค าประก นส ญญาและว นครบ ก าหนด 2. เก บร กษาหล กประก นส ญญาไว ในต น รภ ย หน วยเบ กจ าย 3 ตรวจสอบการหมดภาระผ กพ น ตามเง อนไข ข นตอนท 3 - ตรวจสอบการหมดภาระผ กพ นตามเง อนไขในส ญญา กองพ สด ส าน ก กอง โครงการท ด าเน นการ ด านพ สด 2

159 ข นตอน กระบวนงาน 4 อน ม ต ถอนค นหล กประก นส ญญา ระยะเวลา (ว น) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนท 4 1. ตรวจสอบการหมดภาระผ กพ นตามส ญญาและส งค น หล กประก นภายใน 15 ว น 2. ตรวจสอบการเก บร กษาหล กประก นในทะเบ ยนหน งส อ ค าประก นส ญญา 3. เสนอผ ม อ านาจอน ม ต ค นหล กประก นส ญญาท หมดภาระ ผ กพ นตามเง อนไขในส ญญา หน วยเบ กจ าย 5 ค นหล กประก นส ญญา ข นตอนท 5 1. ต ดต อผ วางหล กประก นให มาร บหล กประก นพร อม เอกสาร 1.1 กรณ ผ วางหล กประก นเป นผ ม อ านาจในการร บ หล กประก น 1. หน งส อร บรองการจดทะเบ ยนท แสดงความเป น เจ าของหร อห นส วน 2. ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนของผ ม อ านาจ พร อมลงลายม อช อร บรองส าเนาถ กต อง 1.2 กรณ ผ วางหล กประก นมอบอ านาจให ผ อ นด าเน นการ แทน 1. หน งส อมอบอ านาจพร อมหน งส อร บรองการจด ทะเบ ยนท แสดงความเป นเจ าของหร อห นส วน 2. ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนของผ มอบอ านาจ และผ ร บมอบอ านาจพร อมลงลายม อช อร บรองส าเนาถ กต อง 2. บ นท กการจ ายค นหล กประก นส ญญาในทะเบ ยนค ม หน วยเบ กจ าย 3

160 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว น) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ หน งส อค าประก นส ญญา ผ ร บลงนาม และว นท ร บ ในทะเบ ยนไว เป นหล กฐาน 4

161 5

162 ข นตอนทางเด นเอกสารและการปฏ บ ต งาน ตามระบบบร หารงานการเง นการคล งภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส (GFMIS) ส วนกลางและส วนภ ม ภาค การร บ การเก บร กษา และการค นหล กประก นท เป นเง นสด การร บหล กประก นท เป นเง นสด หร อเช คท ธนาคารส งจ าย(แคชเช ยร เช ค) ร บหล กประก นซองหร อส ญญา เป นเง นสดหร อเช คท ธนาคาร ส งจ าย(แคชเช ยร เช ค) 1 2 บ นท กร บหล กประก น ในระบบ GFMIS น. 1 ว นท าการ การค นเง นประก นซอง หร อเง นประก นส ญญา ท น าฝากกระทรวงการคล ง 1 2 ร บเร องขอถอนค นหล กประก นซอง หร อหล กประก นส ญญาจากส าน ก กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ ขอเบ กเง นก บกรมบ ญช กลาง ในระบบ GFMIS บ นท กบ ญช และ บ นท กทะเบ ยนค ม 1 ว นท าการ 2 ว นท าการ ไม รวมเวลาท รอคอย จากกรมบ ญช กลาง 1 ว นท าการ 1

163 ข นตอน กระบวนงาน 1 ร บหล กประก นซองหร อส ญญา เป นเง นสดหร อเช คท ธนาคารส งจ าย(แคชเช ยร เช ค) ระยะเวลา (ว น) น. รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ การร บหล กประก นท เป นเง นสด หร อเช คท ธนาคารส งจ าย (แคชเช ยร เช ค) ข นตอนท 1 1. ออกใบเสร จร บเง นให บร ษ ท ห าง ร าน ท วางหล กประก น 2. เง นประก นซอง ร บเป นแคชเช ยร เช ค ให เก บร กษาในต น รภ ยรอการจ ายค นให ผ วางหล กประก นภายใน 7 ว น หากพ นระยะเวลาด งกล าวให น าฝากกระทรวงการคล ง เง นประก นส ญญา น าฝากกระทรวงการคล งอย างช า ภายในว นท าการถ ดไป 3. ส งส าเนาใบเสร จร บเง น ใบน าส งเง น ส าเนาใบน าฝาก ธนาคารท ระบ ศ นย ต นท นผ น าส งให หน วยเบ กจ ายอย าง ช าภายในว นท าการถ ดไปน บจากว นท ได ร บเง น ส าน ก กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ 2 บ นท กร บหล กประก น ในระบบ GFMIS 1 ว นท าการ ข นตอนท 2 1. บ นท กรายการร บเง นในระบบ GFMIS 2. บ นท กการน าเง นประก นซองหร อเง นประก นส ญญาฝาก กระทรวงการคล งในระบบ GFMIS 3. บ นท กทะเบ ยนค มตามประเภทเง นประก นซองหร อเง น ประก นส ญญา 4. เก บร กษาส าเนาใบเสร จร บเง น เพ อรอการจ ายค นเม อพ น ภาระผ กพ นตามส ญญา หน วยเบ กจ าย 2

164 ข นตอน กระบวนงาน 1 ร บเร องขอถอนค นหล กประก นซอง หร อหล กประก นส ญญา จากส าน ก กอง โครงการ เจ าของ งบประมาณ ระยะเวลา (ว น) 1 ว นท าการ รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ การค นเง นประก นซอง หร อเง นประก นส ญญา ท น าฝาก กระทรวงการคล ง ข นตอนท 1 1. ตรวจสอบค ส ญญาพ นจากข อผ กพ นตามส ญญา 2. จ ดท าหน งส อแจ งให ค นเง นประก นซอง เง นประก นส ญญา ส งหน วยเบ กจ าย ส าน ก กอง โครงการ เจ าของงบประมาณ 2 ขอเบ กเง นก บกรมบ ญช กลาง ในระบบ GFMIS 2 ว นท าการ ไม รวมเวลา ท รอคอยจาก กรมบ ญช กลาง ข นตอนท 2 1. ตรวจสอบการหมดภาระผ กพ นตามส ญญาและค น หล กประก นภายใน 15 ว น 2. เสนอผ ม อ านาจอน ม ต ค นเง นประก นส ญญา เง นประก น ซอง พร อมแนบส าเนาใบเสร จร บเง น 3. บ นท กข อม ลขอเบ กเง นในระบบ GFMIS (ขบ 03) ผ บ นท กข อม ล ผ ตรวจสอบลงนามในรายงานขอเบ กเง น คงคล ง 4. ผ อน ม ต P1 และ P2 หร อ อม 1 และ อม 2 อน ม ต ใน ระบบ GFMIS และลงนามในรายงานขอเบ กเง นคงคล ง 5. ตรวจสอบรายงานสร ปรายการเบ กจ ายของหน วยงาน (ประจ าว น) ผ ตรวจสอบลงลายม อช อ พร อมต าแหน ง ว น เด อน ป ท ตรวจสอบ 6. ตรวจสอบการร บโอนเง นจากกรมบ ญช กลางในระบบ New Corporate Banking 7. เข ยนเช คส งจ ายให ผ ม ส ทธ ร บเง น พร อมขอร บต นฉบ บ ใบเสร จร บเง นท วางเง นประก นส ญญาค น หน วยเบ กจ าย 3

165 ข นตอน กระบวนงาน ระยะเวลา (ว น) รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ 3 1 ว นท าการ ข นตอนท 3 หน วยเบ กจ าย บ นท กบ ญช และ บ นท กทะเบ ยนค ม 1. บ นท กรายการขอจ ายในระบบ GFMIS (ขจ 05) 2. บ นท กทะเบ ยนค มเง นประก นซองหร อเง นประก นส ญญา 3. จ ดเก บเอกสารหล กฐานการจ ายเง น 4

166 รห สพ นท ประจ าเด อน ป พ.ศ. รห สงบประมาณ. ช อผ ขาย.. ก จกรรมหล ก... ก จกรรมย อย... รห สผ ขาย เลขประจ าต วผ เส ยภาษ อากร เลขท เอกสารส ารอง กรม.. หน างบหล กฐานการจ าย (รายละเอ ยดใบส าค ญประกอบงบเด อน(แผ นหน า) กระทรวง แหล งของเง น.. (บก. 104/107) ศ นย ต นท น เลขท ใบส งซ อจากระบบ GFMIS เอกสารอ างอ ง... ช อบ ญช แยกประเภท... จ านวนเง น... บาท ช อบ ญช แยกประเภท... จ านวนเง น... บาท ช อบ ญช แยกประเภท... จ านวนเง น... บาท ช อบ ญช แยกประเภท... จ านวนเง น... บาท ด าเน นการเอง ช อผ ขาย/ผ ม ส ทธ เลขท ร บ จ านวนเง น ภาษ 7% ม ลค างาน ค าปร บ ภาษ 1 % จ านวนเง นท จ าย ช อธนาคาร... เลขท บ ญช ธนาคาร อน ม ต ให จ ายได

167 tiufin{anml drrrtn, : m:ryfffey:i-e! {pinur11-u--u,-i1y.1i1 k: e- # fftn. slo r",ret 'luvl r'' gdr.t"igg Q"l./'t\. #ol :rofiunri_:ctratdpfl,lr-r-q:i::.funpwn1$11qn6q511_rflfr$qq3-11tr-tr.-u,!vr1glt... nr:liunr:na'urni5d':ulw!6!6fl v:oind (GFMl5) risu (:rudanrrtlrrl!) otrdno lnr':tiuuavrjqi ldl-or'llvqlrdoi orr rurirllywowr ttduisnal:ua:nr: (GFM1s) ttot!qnr{ oo!f,thlrunu:vuulst'tt:lltnt:liunr:na'urnisdrarlul6renn:oind fif,uruu r'aa* lra'l oc(6no- o:'.6no! ru rie t!:tqrno':nr:ti"*ttl*: ".':tdt::::-":-: fl'rtln3 :cvl"tu 6rl]raii nl{l1lr1}114'l!n: uu toal:'tltllnr:rjlyqr]!r!fi01!inrl:?aaa! t'lnll ion'lr:.rddorar:lliujll urih #oriilrfinl:tnr:lo Id:nu{lnrwntrln'l:"1 (u1'll'1rrv14'u n'!x!!r) $dttlt{flur:cuu.lrund': nolnlitir:nnlfrgt lttl vrllvltdr: xlllulat o L$l'do-dobo tiad e-mair: rio.devetopogmail.com nrolltild'tlvlid r'o iqlrul roec'r vrnhjfinr:urihvial'nrix 1#6o'ir':rulrur:rl irlmliriqndo r 6.triollrtiohJ:ofi nr:rur /o,af-1fri".",u!j!'t\n\ \ )l --tt'?'" de--' /-\,r^rarrrrrru" nil:ri, / --:"-i. dii'urtnr:duertr.l tlrj:vr^ru tuflsuqor Ec:-ntu'lu'l{+-01!q y,vi".t.unuy.uiloolnr:titir'r dt.tvt,ttl..o drunr':tiuuarrirxi'[u:vuu Gr uts b i?r 'rl,d{i.... riol nr:n:rnaat:rolrlnr: :v1:l t:du i'{- rt r,j ''', O roudltdonlu d"rd O lriinr: uril,t

168 :T U.r1!n'.rrrl:r1! nfilfir ${ulstln1fljfii trudrunr:tiuuwrifgilurluu GFMls r-uqn{d "" iquruu ucc< nal osl.mo - ob'sro v' ru fio*j:rlrnolnr:tiu*altirgi n:atn tlru nurdrl no{nr.rrlutragr"'qri o. U1\A'l'11::t!"1 b. 1rllEunl cn. uliaii d. ur'tarralr d. LJ',r.!fl'rlriue1 u. ut$rriir::nt or- ur.:a1r6:rind a. urr.aooriri d.1j',rlqfr6rlu oo. 1.1'llo'liuU') oo. 1.1'lia12!ir!'l ob. rr.]lnilrrli 6)0. l]1nn!n,)::tu od(. tl1.iti1l1.l'1 od. 111'11]11lr4li'u ob.t]1rn't?i!filliud rl.rrdou dlr;ni,ira.l:don t:riluavqyna1,lu l oc(. unsqln'l nor*etrl bo, U'll6'l:NIUQ'ln'l b6). lirnd.llloil]ri neirsr:rlaar:.orr:1* uru {tirurunr:drwruqltilt6ovua:rir{rr l"nitrnr:tiuuavl"egidrulqnrrfr!fi rt inimr: tilunvrirxddrur rxnr:fi tnt rinirrnr:tiu unvriryirirlrrgnlt rinirnrrtilunulegddrurrxnr: l'nilrnr:lilunrrirxtrirlr qnli l-nitrnr:tiuuavrirgidrurrgnlt rinitrnr:tiluavtiq{tirlrqnli nitrnlitilunvrigddrlrrynli f nitrn'ntiuuaru"qtdrurqnr: 6rsr. rrnql]l]v) +uw]tr.l r{rudnlrunr:tiuavrirgf drlrrglru dlrinaanuu;irnnt:lunvanrioan::t; 6)d. lr1inirvut"r r{ul"nuunrrrilunvdrgidrlrq5rt,t unu url:lr::ru vxuol d nin rnia.tt"n:na bb.!$!nnqj fial:ri 1ra{r'jrr oqnieriyri reflrlriraiti?t:!'rflr1.r 6:tJ:uflr3fli {9!i 't 1d1.l'llrl.J?l 6taituql fli110.lull nlit'an:ana v6'ro'r 6u1!afinrnl:ni dr.l'nn: n:uwrlr IUl.rlr1 rlcgara{r o'od'tln;tgau 14'f,!1 {0'rurunr:drunrlqlv.l!lrr1t! (!lin1r) 4'riuranr:drltiruonlurl:vlru {o'ruranr':drunr:t:ir {a'rut unr:dtot:rlaolu'atdlrirtl {o'rlt a m:ai'ltttjtxi ':n.{tirrronr:druriruul:c!!!r!nn-! dnitrnr:tiuuavtitlit"r:lqnr: rini'ornr:ryaqdtrrpnr:fr rnu rinirrnr:r-aqdrlr q;nrr r{rvidnnlq:nr:drvrrx':rl flu?1..,

169 idrviir uunrr rirua*riryidrlrqlrn dru"novrsr l:*rrud b ue. rr.ru'tgqrr lvln:ri'l n"nr"onr:rrlfirlljdrur rg nr:fr tru ua.rrrarlrittqr qnar"ad r{rrrinlunr:riuua vrirgi{rurq.trl drdnlrwarj:trud. tor. rrwrql iou!$iqj rdrlil"nqlnr:riuunvrirg{drur q.rru drrin.rrr.narl:wrrd I bs,.u1.!61?1ia6l nr.wirrtnzqf rin6'nnr:srw"rlrjdrlrrynr:fitnu la:{nt:iarl::nrutolui! bd. l./'n!&tfi'r uawtdr r{rnrinlunr:riluall'rxtdrlrqrru drdnnrtarl:grnrud or to<. uloqgnr aouq!'r fnilrnr:riruavrirxidrlrqnt : fug:rga:bsuuumruiu g o. ut Ud:.1{'ltl wliinrila rinltrnr:tiuuavrirgidrurqnr: elo.!/l.lolyltl 'i'orlqrzuulli rdrm.r"nrrunr:tiu uavl'rgidruq :rl drrin{rusa :g{'tud-oo mle. l]1.ia!qfl! qotjnfu']rj1r1 t{rrrinruq:nr:or{a 6ncr. 11"1.1!n:!'lll./ou lj1 ]OU Irdrrtfnmunr.ttiuuaulqirirlrrglrl ln"{nltnoail!ir!nl11ltnulgfilvyl 66 li:auua1l rinitrnr:r{aqdrur rlnr:.l d. qsuolarl Gne.!'rwn"Sfirri 6nb. l]'lndl]tfin a?tsaunn!flt fn6'onr:.lrrvr'irjdrlrrynr: rdtifnlrunr:iirunvriqt a* md. 1.1'l!fl1?l4alJ rru ttan5!nnflt{dltittl ru :ulr{ tdrnin.trrn't:tilunrtrpi drrlnqrtgn :gr4r!d ou gld. ul r?alqj r A7g1Aq r{rrrinnlrq: nr: mci. lll8qfxflxo :Dnt!o indnnrlrlvr'rhrirurrgnr: Ioilmfia:bglri1]o:tl5! do.!1!6'l'l!rnnld^bai riu:shn:r,i ti'rrrinlrlnr:tiluavrirgid, u-rrxlru drrinlula :wtrud oa dcj. ulio:e:l"l urhiuni t{rtinlrlt:nr:alla Inr.rnr:...

170 tn:rn'r:tsrltnurj:vtrt6idui5 a1d.u1rl611'll:11't inri6 drrinoutarl:g r!d.a d$. lj'lidvoln rfiulri'mi imnr:la:j:fflaqa aa. ururu:ld lonis rirru"nlrunr':tiuuo vtlqit'rlrq rl rina-nnr:lrulorlr.ldrl'xx nl: rirl"ns'unr:glualdqi am la:lnr:ta :wrrtuva'] aa. ura :{a r:riori r{'rrrinrrlnr:tiuravriqidrlrrglrr.r dlinllrioairwarl:grtrtul8narld < do. u]!n!nl'qi r ld6'n:!{rn n.i1!nlrlir.ruar{qin'rurrxlrl drdnlr!iinair{tarl:gvruturonar{d.s dd!.!'rej6:v$lt iarriuri ti'uinsrunr':tiruarfrgidrlrqlru aa. urrqgur qul:!qj initrnr: tiluatdqidurrlnr: d (. u'l!5??:llll unluuio.r t{lrl"nlrwr:tilunvrirg{drurrglru l0rinlrlnidu'ilgt!:,lltltfr o'rbrinittle'6 do. qlllolurnu!-rlriria! ifl?n:tn rcflrttliifrnr: nomr': tiuqagdqld o. l./1.t6!su'1 4!Ylvnlr'la drlind't:rldruiqrn::lrrago:riilur u. urrrri:-nd ririol rinirrnr:rirunrr,yrxi{rlrlqjn'rl (60fl tn'l'l) rdrr,nincurmriuevl"rgidtff Uvnr 6qnff m) nrlli6tl o.!it']l:rlli!a nlilty In:.inr:gaJ, gvrlvn::rt drtr b.lr'rnfilu fl lfllnl!t drrinl'tl'uarl:vvr, r.td.. m. u,1nn'lru{!") lao1fii r{rwfn.rrur{aqrirvrrx rrl rdrr nulnr:tiu*atrjqirirlrqlru rindnnrrnu#rh.hlitbnr: lmnrliarfualgrurwnrlru:ud,so irl:rt'r rininrnr:riaqrlfr rjb nr : {i. u'lluq}ln iuitaoltl xfnwnr:tir uardqi a* drl'n.trl...

171 dli.n1!ta1hrr1ufi 6b b. u'r,!fl1'lln: lrllll f ninnr:.nun"rhlrj irifi nr': s,. qauluu1 rfilll.1tvl rdrminrrum:ttuuntritgddrurgw,irnjr:$r,:ar o*.<c u.! rae ll.r nr'l{a'l??l:lu'r *61:ri) nr!mtilnrjrvl!unlo"rlitlnt;tj:gq Fu:ctiu! '. 'c,{ 11:rn1l.l tlloo lrju :griru, r:lc. t{o':irj:voruu lfidrl:rqln:ru rj:c6'u (ur.ra1?'l::rut afrf id) ldud$ridlltlu:t'jrtzuvdnolnr:riluavriq;d rirn'r itrilfuoor.rnrlrdutonar':uavnr:liu-dlruorur:uuuivt: lrlnr:lilnl:na"urni5d'ro rrllja!6nvjoind (GFlvls) [nud'1d'.:nr!yal;r1! fi ooblleddo atilfi ro viqunrnr uaao Gor unrl: c!!uitr: i rt't ntt tiu nr: n a"lntnigdr o: vvu lyu narrrr tiutona.: ua v nlirj i$6lr drfnr:oind liolfiasnn6'olriunqrlru :vtiul uav:c!v!3rr:{'runr:tilnr:ndrarnisdt o iv''rr 6r6nvr:oind (GFMls) iini:l!du!rrln'ruatrioltr0luurrr{rnr:rjirifrrrur:ertdrrtirfr fiuithrrudunr:tlu*n;fqi ri lrrua'ruataru4inre rdr rird6.,ld,er11,'ittriti6,liri6uudrunr:rirunvriql*1ua'runn'rrunvdrr4inra irlrj:llltcoitr:rulirltylooulrlthlionarrussnlt Alifr i'lrlu"lrl:etl!!;u'r5n1!fl1:liw1:n'il nroigdru:aru6dnr:oind (GFMl5) ditr liditrgr{r drl:v"qlirn:lt :griur,t r:# u rio.rtfrafitr:ur - firqournlr6litonar:uaenr:!!t)hlrr,tnu:wuliur:'lllnr:liun'l:nfrinrni3 dru:gv!66nyr:oin.i (Grvts) dr..l:vpiiirlrluf lr:*rdrwsunoutlr'ltfi uio na'l:r qltta'rrio6"rdo\li - nr:tindtulannnluan el. nr:!tndlo\nnatlouon (airun:w'unr:in{o/{rvnir nu:vriawiaq) u. nr:tinrirtrlnnaarulan (ridrln:gurunr:l-tr{o/ir'i/ttr m'tl:ttitllriaq) ln'lri rirartrrqrjlnn m. s 1:tind, arqnnanrarlon ld'uri drqol unul{aou vu"ldou{rrir'tirjruorn d'ru:tnrtuaeisiarriodu ot. n1rr0nd1u1ud16'!u!nnnlrull lduri rirldrilolunr:lirr:ll elsloll$rllln11 iitl6ruusnpnr:rtnr: rirrririrl rir'[{rirult,tnrt thlrnr{i:rtnr: rirldriruhlnrrinot:r ririr'r drn:l rtrldl u. nr:tindraqnnnnrah lduri aiaiinr:eir:lnurriorura $. n'l:ujfl...

172 ludf&l]1fu riuario':i3ura o. ni:lond1s!nnstlulu lduri aia6nr:rirnr:fl ntrtonfl : <. nrrtinrirulnnanruh l6uri nr:r0nrir'rdlltxfrti tiltrqrsl:rtnr: til'l!an a. nr:tinriralnnnnrtrlu drqo!uvmdnlrv:rln'l: - nrriu nr:tfilintr uavnr:6lva'nrj:ln'udriltiuan - nr:ir; nr':rirdl mvnr:dr':lnnrriu (ls rvd!t!d"ll3uflnuallonar$yt'ru'?riu) - nr:ft nrrlfi linur uavnr:fi ur4e-ni:sfi'utola6oud'nl:an'vd'q16ronrldril nr:lu nr:tfi linur unvnr:6lvd'nu::fiid'qqr (mirioirrl:griuorrnr:) drl:rpirfi lriu{liurronar:iildinr:rlfur'qrui^[tnuir]:vptaunudr tdo n:t ndoutugndot n:!6ru 1o!uriactjunouYlr':t6ltonar:6nn{'t rioudnvfrraloif,un'r*lu*lri'ul{ aisl! 'rld*r$r dr.l:vplrtrutou ::rfluurr:sd. rior6ul iiri) - t1ll]!6flrlt!1u?61 od.dro 1-1. lrwrtralr'u fiuyt*tr {ln:rr'rruntaj:u1l

173 de2-" 1Z-3 P?' * eqi 3. +4, l. 5\ 3'- d cr-j=' -ErL?.'i" 5 + Z:'51 3 s <5 -- od e2 I e c s i. 5r,at =,.) 6 )4t I <,5 5. 1,E 9. c' q- a 5,. ;. E56 as 3' =3 j" =J -c -5 * 4er * i.5 35 i cl ej6 iiv go : F -,ge = j ai E.5r 3-E, g? ts E J a) J3- E? e.c c, + : I 9rE 7J 1'4 e,d i j *\5 9^ e : :] 'l' =. 6- EJD cr S q. =2D +l ; <- 8,4.ez E, 5 OL c e3 ED! :!:.J a.e

174 6 I ii.l i.. E" i -i&:i '-2!.' <? * =.{ 6.r r^* 2 $!,2 e,? 3 2! {'!\" 7.;.;; i'ad a! J a a. 4.= i 3':.r i r 3 3'r Er< 5I;E,E *5 j g,;! :.i a.t s li'e )' (. +i '-'r i ; I. i = 5 - -:':, 5 =,e'e,c A i ; "" T t,l" rd'ii5si:eii" 9.!-- 5,' ^ "4'2! t' t =-& < r.. J -:.'r 4-d 5Si.; ;'!,1d3'FF d E 3i. J *.i'b 3 F 3 =,-i- lii.c.es;-, = "_..5.!-.:5 - '. i; - a. b!-;ri ^.JPTPL, I i t =; *'2.'i.! i > c;9r u 1- J. \.2 '- t. ggqf de*" EJr Ed- '.,:d I ;,- n3 g 9 = ;. =:E 3.'3. 4 a c. Ege3i:s*E$ =' =:a il i g A,g E's,'?$ ;,+g '?. c i+j 6! 6 E, e;i

175 '?'L JE.E,q ; 'F t;i=ii e r z t \ J-q- a ^ = iec iee:e,e e= eeiei.f l':felg,a -f,,f F-5 <\e q{a '9 a= a'r f E;5t :ge E;e=,; A;s,[ : 3 :'E!F r- 6!G rq. a.o,=,= -5 5 a!f s'f PE

176 !q F F'E+ = -'e F ;ir ;EEuc=i EG'F.i::"E E = 5 a.t E ;'g,fe I E *$a erf cf;,et _r->ci :F,A9,F 4: u5f n= Eq.jr,! -s.5 E:.- =a U-'c 2 2 :F *.e,f"e (9F F'c {,8' s'f :Fs :=6- E le = F' e'p..f :E.E 'D : f; ; E IF F.F.'3.=,E 5! S ',=, F ;E-'= 3 G = E : 3 5 cf E: ;E F= F 5,!3'6 c5!e Je 6 i- c 6 -.c6 E\4 =.F.F i v: ZE i!>q

177 It!?* :: i. q' J-.:- =-3 $ Fic.rc.dg il q 5i{ 9,4 i id =,9 = s,.f 1 ;" 6 f s.9.3 *,H; = = t =3"?.e;n.. i. l15r9, 1 L i'3 =': 1,d' se;*.:ss gee 4.qT e F i d5 F" 'i E H'= I 55',.F;? 22''=r?r 9; '- tsft A P q9 3 =,.iic F.$ P :j =t *:is'*i? s E d E 3" _z I 5". q I -zr( 3- ;( j x( br-e9f 5,; rui c.q ct^ijet I < $'c f' E.{ ;l' E" -e' I BH. "r 3F ff:= q+ = ae I 9: 5a i * , 5: : gj E,9,:i 3 313rI " P E -45!;= = a: ^ J :erv":.3 E'- -a e i, = < I = r,e q!. rr. $L c * 3"i = e J< al.4r t! s a-' =, ;.,_i FC_ 82. z, 9

178 ls tf l= 0 o?! tt.2 J ait e5 < ; =L 2. J! 5r 3 q9 q<; 3Cg ;;*iig;i 69 x J j": < 5.5: q ! c\ E!-:_4 e i c, F, { '5...E, il E:'=.E-E.J =. ::d:-6 6, s'3 F. EqilS'i3?.8 :,! d -3 z g it P??. sieei. Ig J S,s'_ :{-c 3: t3 Er Er e - 5i, 'i_ f c I5 3,Ee i F i^4,=:; d i :]:: j"p 5 4: E,q 6 ;t a,? -:{ s a:e E I E'# ocn5^f!-r. g 6r; >: ;!gi 5-c[ z' d z( =l : B.:r.9 :,j 3. Et E,

179 dv.,? 2, be PU!!t 3J o =+ $ 5 -' s t. + il,e" 5 *3 ii.i, 2 5 t.3t i;a) e. E6 ALe)- i a!! 2. ( 5.-.E3 ; 4EF! cr ^z' =+ t(6 59,2.e+ 5 'ir J -L! t, q' '= E65. et3 3,d

180 F -tsl o'? 919!i.P 5' g9 4.y'- ov,2 = 2 7 g s. 4, q: F.9 t e3.d a 45 _ - - s<, -: -=L-.tE *^ ;l 4 =.F -! :;?' =.e R. :' 3q 9 9-J E <, 6 :<', s :, :. q9 H:-e 3'J'3:E a d'e E: fle;:trisi$+i 5:+F 5 g E d i g 5;,Eig Ei='F f g'*;'.c Er=;i,- re's 5e*zr

181 <:e h _ar?.3 5\fi E,5 -E.." 3.3 Zt E' E' rr13 s glge 13 g I *E g,i:? fl H F:F" 5;r = I * 5ii 3'l il i:i+ril ;+EBii'$ii giiiei:c ;, ige.eil 6-6

182 g (t Zt 3. F q9 5, =. =. q t.q c{6) =, 6. I i o 66Ct s'=,5.: g ;srii bso 43,t.3 q 9l i^=-=-i-e-..s!- a5.z,df.a=d d'< 5.i'e-:t S"e' a- sfr =. = I 9.F' Pr 4r E q'er 3e e'fi < e $ { e'fl En =r?" 4 J z aj' "' q Prt'< n a ''I.9 =a = Fa :'de S =!= :i =_ e! lrr e -J; -et

183 9 3 l. 5'Jr r e; d i d.5; i 4 5A+s,? P'< E. g: i 6i+ 3. F P!.d " e, E.- 1s qe =c dtd -'= 6t F 15. du,. 4FE. ;1E.ES a.5 t.2' e 94t : { e'.s' Z e 9E :: 91 9! q-jie E3.:' Jt.r i. =? :tt v E'.h,$, ;E; i1" 'fl = 9)- gp.*.^ t' Ei 'r :. ItZ, 5 c.:,! tt a3 =r ii i;t

184 6 0 Ee 1J : a a-5;c' JEo I i, 1. P-a..i. a' n'=5. =, i *,3.rr cl 9r3 = Fr?' 9 crp I <r3 5a1".jc.E;;=,+*rg.- =, e =.2 = <,*:: J:i J.;il? "j' j Z "- 2t?= 2-'.,, g"g i 5"5 i? g,g -'4f.3 + ll Ez'".i== 3 *.-P 4 5' e" * ;.5 cg$1" e:e5, F'+95*EisE' -E p 4 iq * d. - *;re; 6t<\t?. E, 3 q'e 5. 5' ".,^ i = a 3' i. z'i. j $ E;*;,iflii=+g E 3 + r i': - +; E l,:?: i E: +'q'f, eg+a.$= ild';, i'j'$s5 ; *:. r t'.e Ei ri!c a- e1.cj=-t u-i4. 1 q: 6e -. E-a 5r 5t?,

185 E=" ^Zt 5i=2, 1.6I." 4\?A 4"5 4- *..i 1' '2, c6<i.2 i t' :" 5. q & A3 g 9 E'6 g -- I i:e :F:'i. Ei 5"^?1"5;;5lRZ{ 3.:<c'i "i;z ila 4 :; H a e giis E, 3E,:$n+ E:; i 3 F,flE E 7' J v,5"'osq.' q B! g F::"i = = 3FaEa,'er 4 E >'F. :. E j i,3 a6:9 E-[E;IiEiEg "'., ; E, 3' ii : ;, 5. :8. e eeb.:,*1 3' Ee';i EF3: =, { F- +le g -Er +EE,g'Ei i-?"?'ig.- 5r zt

186 3 6',914( - sr s!e =. gi 5r ='2,i 6 o

187 :33 -i Zl 6d Ezb B6 =! =" J. i. EE =.8I ' 5 ;3.a. 3'r : =.: :l; =r =ii ft. {se. ;!,E -r5 E 5r ^ =9 P ' /- 40 I.{i!: qc, e 13- -t r-9 *5. = Z de =-- dc- = i i* zd 3q = 5{ $$" _ '5.?c9!-E q c) s 3'D,!f -r -- f t E q az- 3 r>- +i qf= 3---_,*ez = s'' i: i!. 9, J F? $ E Frr a- ) ; F g, E,i s.!,r gd z?l> 4 -f =i -_.cf= l- = E' r:'-, c)*=t 9I- C..J 9'E q1 ri' a_ n. 5.

188 0 J:' 3t 56{t 6lrq r! z, $ :. i. :(!! A3q9 +?q 9 qcj <9 el '=.!.Eirg.it'q: 9. t q E..e ; 4 g f C.f ;*F.J ='8, z*. 5 3, 1F E'E 3 A = +.F'.gFl.FFi-5 E *+= - i i a.e' 1?Ej: =i5i, ;EFF!58: es* 3, e. +gd: =. 9. ;i 5 ar 5. '-. 3. A3q9 it 2 5: 4. i? g. 3" 5,,*^ g. =, E='=ft.9E="i==ii' -*e=;e*ieggi e=*'s + +=+ i: i :s i' t=,$ e:f.$i i'gii [' E':. F a.* e ' =i. i 't= do. J- 5" a' ;b

189 t'5! :,5 <:r o _&r :, F\3 S 9 e i E. {'s"s. 5,.'i : t=-5 i 3'?;:5t"1 =l j"!.e 3 i p d_9 = j 3L< e c 5 J151;E, -"4d:!oc:-I E - E.c);; 3. Js"4r=: a!fo 3 g t.,-r=60_ :'E;: 4- ii i - =^6) 5"I ; c F ( 5r> --o^,<b oof"e).:. 3-ic59, q x 9,., i,c tr! =! = =t, 3:,-.?.X 4r. 9 u.:;4 C. I..r r' s 9 { i 6!: g. ii P, i{ J 5. (.. in * ='3;'1<. a, e, 6 s E.J i,e a 4 g :: t'f I p.i -?+_3 X 5 j.i;,j j 4-J 5 _i 9I a;\ i.,: s 3 "l' 3'c i,.:', -^= F A / <r5,4'f... P d g ii q Y c. :. E''5 t B, e -;: ;' ;, 3. qr'" 9 +i E.-!.!'-.5 2 =d al iii =.F"+ sf3. e EF E i E.8, t, t J- - 3!i e-? i"b S $'= f : 5:=:^ E g E :;.:. E d 3 3 j gt>s-5i. d' 3' 3 rj -!:, 2t

190 lc et J' ={ =" z, Zl I q9 *. g. gr i^ ir ir 9at <,5 *?.4: i 3L- :. 69 :'5 X s i!'e.;' t.;:i r' cgg x i a' o, 4. 5r P = z,< 6 o ir -qi 7,?,

191 a3 g'g,q FB tr A j 5. f;1 gd. :. I ar :l- 5! qt 5 =d z' e_j :5 j" zr =,3 i, sg" * <eo9.5 e 3= 6.*e Z I '5. 5r E ie, ecd 3? EI? a r ^Z'!.: I *= 6 gd 5 5. ZJ c tsd 3 t >f, zt

192 6 I i.j Zt I a! :r! =r!! 60 -'3.'21!5,s 3 : ;i D; =. - 9 =. P ='.8. '^ETI 5 6.= ='e?.9 5 q? c E -=!-3 E I d. j Y.nz"4. L: t a"c * *5-, =3q; z\ o Ztl ; :. j, -" 3' 9* i"!"?. t,4 *, =.= 5, 1399 <.!! i cr..3 d ar 3 1 d e +^2. *.=., E.s F'F. (9 I r'2'c:p,-f E;5 5:g; f 5^ z- + Lj^ i. " z' he z g.3?'ia 5 =, 5^?g +i, -=Er, -4r :-raj'sr:-f)c g l.: e :r:! -F Y.^ '))- F\ 6i C Lr ": :-r - 2' i"2, ^c i^f. P g's i'=,!,i 5"1.;.5q z -\::1 d"r 5 q:g 3 {.5".{ =+ x1.e' < e). ; c'-: - : - s. ' e = 5- dl 'i.?'6cs9*"jrit 1,n 5 =,.9' ie,t : E.i.zr ;i. F E - I a E 1 lu 2' 5 = e = * *3*?"E* E:.59 i' ';' " =,,'g.p 9

193 <- 6 "t' Zt Zi q9.=5^ i. r' ;' 6l G a,i 6 I g.o s-s.9,3,3 i 3 93 j 4.5, E"3.;.9:"4 3 ="f c.4 s"e,i 5.=' i, ili; I :; i : i, i *H j:l [.!:i :l,e S s:'=:e =,? =,i +ig1ili'r;,e.+fa;, I,P:A i i;3 { i'3:13'5 a;#$i"e:;' =' Fil;c.q.E. a:'e.;'#3i :,i+,i Ej4 =+ i,: $!: :' j'{ e'?*'s, {:8.:'.s I - $ 5'*, 3- =' :, &

194 6 ir g =d ir ^t e...' :'!. a' C] a F\ 9Zt 3 Zt 69E', 3,E.f =' ;l 3. +ir,*fe!t 6,4.'q + 3 ;^ =;, =- = P 4F 9'65 i, 3' E. i, :r o<*c> q el;- <!-_J E. 3" B i:.d' ';' c 4 b-= 5-4 =. e. E. B g * 5,*,i' ;:.s. q. i<i 't. i, I" 9 il lr. e 3 +F F zt

195 r, j. 62E E,F; i-g e 7 A,i, i?l < 5. e. g k9 ='c -t{ 5; g,c 9r ;9< f <, *r d t.- ;:i. 3 -.e' << *. * Ce. 9'6.5 3'i= i' rd' Z = HE : Jb ts"r F-F cd[s 5 1.9' 5'e-r 6- C. az' 6 gd Zt F i: 5 f, 3

196 q $A( j. =. i id a'?r oe 3. 5 =. n'+lillggcgia'ggie c=ii*lgi:i=g$ aqq.e( 4=,)-' z.?-= :{ E t^ '5 -P d E-!! a i(-5 e $ ad = = i,? " -.t s.+e?= fl 3.4 5, F +.8' 5r?t -r =5' 6

197 F., 3 3, #3 S' l'3' 5-B 6.o E R n 3 3' e er: r.tsr *.r-.=s2 e]-.e 3'B:3 s i;t: J? J i!;t ='.8': i # d g i'i 5?E E E"i a,; d t c:i? ="3'H 1 t= q'i i'3 a gfl d i g a,t E fl i.i E,i; i 5 s * s,++#5 i.+g $F: ++;'*,Fg * 3.il 5 ti " s"< c.eie i't'gl[ { = 'F J t q j'1c ase i,h :4 i;5e.-'=ie;5= iis-i: '=g'g,a i q, r7'+x t;t,la e,p $: g,s:,8:q 4 i,i.1 $ p:sl4 =. ='E:! 9i 5;9.; r'i i ;"i I + j 4.3 l' f;'3'p,= 33i; flf ;:g,.i;3':'t- g:rii.f i.3*r i'e :. I E"13 ( ip'e.g- rah3.e;t'; i? E.! = - E s F a2, *d, + 5ai -da -sg'f., = + 'Si i(.

198 3.:! 60 +b 9.=!! 1 =' o- 9. ts'o 9?s9 P'e i I'4"5'F, a'i.*:-erl5l d!5i-ee'h #'9';: F q E EpaIg?1 -?; i;i'q q j u fi 5?: p,;.;;6-3"=:i a E:9 =co^,fo : l0 5.F t -?- = = 3;5 fr,!; =a;ts. c3r^a q, e E,'3 :' :-.Er t,d =rl t, j, ct. 5; = {- S 5 5 ae-f 'Ee'31e = =,: g q i r 33iel 5, 99Eq* "E'13 = =: l bt c,s 5 t.s. 4- j j E s.5i F" - E.3d: i' E.d E; 5; t, l=l ='?t 'i!

199 F -'.P i.e 9 69 e. 3.E.F.E E*=ih d ar5.:/ tt =- : =!. - t, I g.l c z(* 6 j 5t o a

200 '3" 5 i. r j' :. :, i 9.d * 5( =^{ 5'; :la Z6 iq E, 1r,1. Z, 5= : *e.. 3 g,h 133 P.j= :-.X' Z J. 9. 3! 5, E= 1-gq x. 9)r!D d -= f =. 5' tl, c- 9l.5t - az' +J tt tr

201 0 i. 9 r. j'!r f! 1? S 9i: g i:g';iiog:g'a*ea:;l ;:e iqeiii,l++"1 iiua* j$g:egg I g; $'?=*;:Ea A; ;;.= -JZ 5-i d \!4. <13 {.d 5"5 ai ib q!!! 6

202 ls lc! Jg J' =. c. =r =^ 2r Zt,? F. 3. p E' 3 g9 +g,g( EF; - -!- J<i :3" 1, Jl 6 o g9 e.e i +b 9!t 9. =" l'o 9 E! 399 i'ei 4t"q'E. 3'i'*:BI5l ar5 i i sj- E'K su.=.4 a r? * i3=5lr==, sbra3i5i 5 f =d I r. 3"::= i q,s ;.e E. ;?.F. E.31," 3,E' 3 E >-F. 3. z-i ts. :!.P 5r 5!?i Zt

203 F ;,r. yta 5i Zr 6C hc?= I o - il i. i. i' *. 3 ir'.3',. 5.E {t. e.,p -ii tiloit?einhr g;i;'e.i E'g,E 5 - <!3 c '3 =. g- s', * il,g" 5i E?E 5! ;-.S' A i :.9, a' E= i.-?t.4 ;-F )31 4,9,4 i 5' l!! 6 " az" EA. E! q j iij <- =l 21 '-= ".1 a0 =9L ts, I

204 6 o 9,p Zt 3 s 9E 5r3'qr=cE 1'4,=;.3,F 3 i3"i:i F di; i :' s'.e<=:=. e!>22" : J,fi$,i d' Ee;i= a'e'? 9..=. *- ii.o <! :i" >L 4 C- $ i- =.r =^= T gfif\3do E. F.: 5(:.44? E r 5 3,3, :-t I.? ts s!i.i. E- Q = -. =,2;j:3--4,+t*,ei=..F'! d.a ie e. i E,h 5:'='i Fg I j f a E r q :; - = -; J.2 r.e C 5'f l = 3q?5c'*83;.i.'a':,t, r <::'s.x'.i:ii -< ifl, q o r -11:'5r.83-.\A rj-fi+*i^? {Z; 3+i 3?"s EEE;q :55 sqh r;=*.+1.4 s E.4 S:.r"3. I - --,\'ei i.=p-d {E5: Id' E"g- 3'5 *'t g. e e=, Ep' 5' 5r E' of 6 ",

205 J.- 60P a=sp! E,J:I EI E ia! l ' 3. iii' "l 9 a3,t f! f\3.6 9E g t A s'if g gg i;'iaf a; a e;iie r $r g;,?,; t ip. f ta i+ii?lg:ti++?i 5t 5-

206 Zt Zt s3 g 9 a J E. i!'f;..=. E, s"1?-i 5ri l. ii ": c.- i =" =. j(e 5 = -ri -o 6I I 3r.< o c.h q:tf-f hi?e--e-=' ' J c,5" J,; t i E,=o i!9 6 o _ =^.J; f - 1E c, 9..' q-.! - t f + g E E:1?ee,E:.q( =,; =--,63.='.- 2{.. 3. r i.#.h I S 9 B 3 s I Br3 3. I r i E 3 5,i q i 8, e '.: j H g *re d 5 H F.ii ;-.:. ;1 1 L!! s o a.p. r a b! rr= o E _i a!er Y o E :s...ltrtr-= ='.i. Q. -'^- c Er =El <.9. lq F j lf3'?.qsle'ii< z.? see":.5 df 3 E 44i.E\'. -.=F4,2 l'.lr 9.E#{= ;.84'- :"-,EH='!E g; 7F?'E e,fef'g'e, rqilj' -=;ts 6/?'& s-i 6!!:, il

207 6 c-o 9E EE Jf 5r e'

208

209 6 o q e 5'g q. ;?q'ei,fl Fq s -5 EE' E i *:: E: - e"4 * t,f = = :,.# ; d9' 3 q 9E z;'3 {a. -s P'E da*b.r"f.c $ q.= = : E':E E i z. g i, E = i ts *?.3 g d 2 g.* z:q F'8.- g"=, 5'P.+g 2= i5i3 :5 q-i^ ;i. -.af- 4g! +9 3' :9 *r:? L : q J: t3' -'X,3 = = JF=' 4+ '- 3:'8 f\.r? _6 9 i : R e' J ; i'e i;fl 5.* 31e, = =. =,;$e'hg:5:, F E.a =;i: "i c'7' * F*'E' e qi i, :6* * ig' + 3.$q { i:' F FE'; E F' 6r 5t?t

210 I a -!.4 9E n3s 9E +3E3t'3-EE,+3Pl ii * ts:4,p F, ir4 i F! d,n F'i '.Es I d * F' -5H9,!::'H.-58 I F q F,4 * 'e.e = i B *3-= ', r E d a 9H i,.s'e' ' E, qn;55 :3J,J= e'4i*g' _5;,dE t,h==, E.l sc)j;.9-gpe- 4 ng 3" :j 6-5t)- jrj ^ 3 g 9 E, tt ft rr 3:qis ii #E 3:.$'i 3 Ei *.?i+qhef=,=':i e i' i 2 = E, lit- F - i d'-e. 9, q <L> _{ q E lr- e J - 2- =.5 5:F.=5ld 5 ia 3^5 5.:'F Y'E = 6. ;"5 3.3 a E:+f,'+F : E.3.E.E3 *;i J = q? : ii-t-b t i.p E:+'!.i$==. 1 <it : - 6 g, ;i3 5r fi 3 si: i ; ; i i ii a.-; =.F* 3;q. j 45"P =; {. _E' l. _5*^=1r Zt

211 Zt 6 13 g 9 a 3 g. fl '=.'*. g, { j 3'3i:5rP=. 3n9*-J -3n j.- = fr -D 5 r 3L< e 6I c.b cohf::d :ira=e, _3 eo J s a d:.;, i e,: i'd F :!,-s i 5 =. F; a o q r J 1c C!g 3'E q?;"i > c - - -'6 F cg^5=rcgeec{"5fi 5 :".3. i d l=,- :.15'9Y' 5E6{;'t9' = =,.? rr+"- 3P- i -'1 e"- =11"3 it- ilz-'3 o-5.-3-r- <;>: ;i-=i i 3.+.E F *'"p ;' j' =itl 39 9B 9!i rb'+?fjhef:'+? -;5'?'3.F?j5'3 t 5 F d b z,e't p (^1 *.b 3 F g 3! <',C O,i. ii c, *.b <' -C j'g5r q5 I. *{, 15' :E 3:.= 4.i tr +_9J i =,. j -'+o e! ar <ro =" = E,? ;, i=.+ :al F. <L :r =. o. :4' = # 5:+ 3' 'r? 5r i5 al.

212 z, _Ei tr g E25^ 5:s z.=i 3 l Ei; g, j((d E zta =l E'

213 a" P- 3' q E i g.f eii9 E.i 5 I E -r=- c = 5, 5 eq3 ;:'6 4 i-g'5" i E 4i a :' 5".= :Pi3. =E F ::2 i(. = c Zt :Dt 5 de c e 3 o d^ dl 'n 4tr E 3 5r 6 b e_ 5t E!D 5 $ ;. Etj Y- ts! :'

214 o - t".: B' ;-; ce- I ",8,., F, 6\p ttptl,e" +:g+g : I$:i.ciiiil;,= Ea:8.: i F 36F,='' i$ff:=.jg?te, H $ 6u E;'c= l$filf, +i e r i i isfli:3 i 5 j i;iei i:, I i L!_:tu D a.o c :=. 6

215 C' -,Fs E :1, :l = i_e,5:. 4?'3 d.e.e -jr ';i i iliee'13'e B EEI ;f iie ii*i;e:$ii$;;l$+$='g g;if 5t =Er+$iic;iJ+ : +i;3;i = g=' $ug tt Er

216 Zl 3q {'8.'9.=, sie6+i;:. < I g, *'A 1\.ia<E^ Hi.A:g*e 8'E-i"ei :"d =; e,e i g i; E 3 Z e=! J..-a,E E E ="6 *- F' a' : *"-3 "' ='?l- a. F.H' 69P6 s,i.5'.9..t s 3.E i. i"+ =, 115,+!!; l. E, 13. a.j!i"5ij'9tsze4c=e, 1+ _P j * : I Z L, e_ i E 5 3. ' E,g'f l I * s"e ;;'E' "., =,? i," a' E + q H E.P i: i, 14-5:l 9. ltr*e. =:f S i"s 5,3 +F"a j' Bg:d *E 3'e, j*+3 -JJ,. 3 B - j' i7 :5"q:t *. e 5 2 -?"2 5.: u'i i.q5s? i,dde5.!..f5'ia.rr'e t: -E 3: 2i"E'ai "3 P. j e +a,. 6r Zt '&!

217 b< E 6' J. e 3 q9 4e <r <r d Er5 s_5 { 4-4 i t' =r<6 =. 39 I * 3 :1.'3' a-e: = : J 3.<de':3 = ii-q="='^'o f; (. I.E:i S = -'t tsrs i * -4, = 3: g l -,! L o, rd -. q'5, :LAi l'e P P :. tr i -^ 4Zc7=' =E ;3 '+?, E. j' o -fi. =" i ;d $ Eit e 3. Zt Zt g e

218 g, j' Ess +:.rs P. -p t i,i's * i ;5,q { ae.-. ;?.< :. il ie. -e: 3e 9;! :{ J,.. z, ;, s:" t' PrE Ff,O < *= i i de 5. 5"i!S' Z ii te 5, : r? 1! *i 5.5'l! = ^3! f. <- 55 {c sre =,9 i !4- E)??. e

219 o =.8!5' l, i.e 5:3.3.i'iEt ",i. J? <o 5t = B,r: i ; 5 5'-.15 ;'=' q 5 q: il:'; F E ag u'5 i.3' iii=z :Je 5. ;'q + A d.p'' r s F!4 -d a a 5?1; 3 ecfre i I g. H"r =, 2 x =' 5i:i- ; e,!.5 s Et Erl 3rH I s g 9 :, 1. ar. oo.l.r. r S = 9l =. ie;*e=t+iq. F.'4'*"l g:1i i n* : *i:+ 3 +*-l ;' Hr' :' $ a. + s'#3".8+';i =,i. ' E =. B'; "( Pe =. "8. i.j E=.4r "F,, EY E tr5s =:8. =' I I A' *( SI er 5[ q E'- +< I ='-3 1.q 1. Za{( z=

220 6 l. F_- i 3C 9 =^4 gr c- = i. i..5 $ i. a< * a ii t.=:i E 5.. b 6'3 q I A E:18 ; = EIT :l{ 4.i?.2?. =. E..d5 it r*..'.i. e Pr5 =' E4 3 g,=" d 3,. 9-5-?t

221 6 -,9 5'9 1..d. J. F ;i4z' i" t -er (5. = aie 2 -'..F; Er<.: e!4 5 j, ii < ; cl. - 9=, j"c s'.*s 5,q g.= 6- g..; if i'erg'?e'u"1.= *.*=:3.F J, 3i:ciE i4eeei*tr?tee+ +;e'; -i 5*i'igefii* eisr E =3'it3,**:='E;: g:i3il g E3$s;= $ g$ B"q <,H E, g'jrt": l t'! 3, -*-e- 5Ee

222 9 6 2'.-s -' E. g.- i 't-j t.6" I q. e 1. H. 1' q. ts..3 'r. *. 5 E- Z E p'i Eii ( E"r.i +. 1 ; il i E 3F.i -,3 - j,l:,x:e E,:;.q H 5 ii'p i =.i e. j g'g:'? FE s'{a_.4 It, d.8.5 aoe.i, e. - e" F F _a,er r, <:S.F "e.,:4 i^7 i';91 B.u:={ S e =.9=''r' ; d!.t s r-?'e'jg D s t"{ { {56.2 =r E,fiF-:: H' d^e-f E" i. _3; E, 9",9, 3' 'E;i'3si 3 9,: i. 3'r 3,.8 F' * 3 3 F?e1.aLZ1^f 4i'3"F q, j'f? 1="s!-:,ti3! ia t z "= "J.+ :d J! e- t-.? c c9 l LP t =r.5. et --a

223 I 6 =t= i;, = F :. s ZJ q< 9 ile i,;,iag +l + e:i:$ + i'; ;:t + 3,s ='I E; I '' j.+ F'* :; il'q +; 5' i fj,9"+i,ss*i;.gi g, gf:,fe"i'iir.i 5. i";:^::i*..+'5 a.+ g' *:.8'i r E 1, d :' E:'j. i a i,?,;' i i q;g,q : =r q. 5 JPJ K1 -L t. -E F-: t. 6ie

224 frs 3" I g ; +E,g 3:3 fi-:.?.5 F' 5. 5,5. 3 g s*:e#**'iei;' $, =, =, i'+,$iasc*s;. ' 3*u;:+H'5'i g* s;t gii *ii 5t= F$ F :.d =,: 4 3'?$ g* \ 4 =-- '5!

225 I rt..5.< 5 P.d 3 q5 E:.E. i =.8.E '< > =.J 3 d r l4.r :: t9 gte FE' s.r =t =<H 5Er

226 S, y, lr 1Fc - ;)! q o h.5 Er I e t. * 5r {t tl!p.p!:' 5 er J9 e.= 6, +.?" 3' -3 E, g' 3lt i i,.-:,e e, 3r =l -q)

227 p i=2- :fii''$'" E:, u E E'" g,, E g le, ia*igegil:'r:'fi* $gafle E=r E H i f,i:e5e: F E, if t -'a.b u E' i + 3F9 '3 3 :-3 i,: '.*4.$r$ f,:'i;5 i ="d.; 1j= i P'Er r'; 3,t 9! : Fr I :t : I.r(.i :lr.i 6: FE' =F^. st', 5t?,

228 =tr Er -d =:i

229 z, c 3. <* 5" ifle i?. 5' 5 i, :, pra ;6 e l!- =. rzt j t f f!: e J! I a5e. F.3 E, El;,- ;Bi Cir E5 oer er Eg t :t d. 6e 3!t^ o'n t 9! 5 e!5, 5t E'e, ir 3r c 5 c zt I

230 6 I ";l <5 q =,?. }?F 438' 5 a'9 f. E^:. 9. 3" t, 9=!, :' n 3 q9 e 5,qE.= E. E..i J 5.(!nS!r!r f-;'? i = 3 =,;".3'4. 5 i E'j:. = s 4 1 *.F-.8 *3r: 4 j, I J 5,+ - e- L- t':a F:!-3p i^ i, 3'e = 0- t - z-" 1 ;i ; >6.q!5 i_83. ='=,8 ;_zr+ = ii:.3f=.il:fi f i:* - ; i:. =:'c,ilie:gih# *$i: qlidli =^=: P-:e:i 3,;i*:" E e--. q-5. 9 =?r e +i:..*a ra n; = E*! 'J.4! E! iir er t 5t?t e ts;

231 6 Ctt o --?I e:ia +z L\l I7 ).;. ea cltr!13q9 ; *d 6, e'3 E i" ;E i j f, g: i i 5: E' : i:s; r,'=i ;i ;. g, il ; =,le;,;' :Ef$ 3,HEli +sig+eegg$ g*i;il.; i:1*g i,i,;l iirii 5'g' e; ;.EE,g Ei-,q' ' E: f ;Elp i'i # n =' q.o 2-3.; = i' j =-< e C.: 1 <, tu =. zt =2 -a.e H5.e =. 3 z,?. I Zt I c- 3. IL :' 'e!

232 3 5.o lgr aec.c,e 3!313rE c??fr 6 {5 f b =:5.=?e ts; 5 F5 i ).F c 5"< E' i.ft?t l

233 .r4laro*ru$ho ltuta!lfuat rlol _ttutr t0[ nto url ttcttto r*f19 htfruuft vol Eut auhrnro n;g l!l rlr!ttb/bra&o! totlulluutu lltn..._.,.,.,,,",,_..-, ncr(attl$ ttn ''- ---'-' hnnlnt0 uln nnncnlg rtn ---" '. '"_ narnl[10 'toltp!lnsol ---"-----trur:.f0tmlll{rog uufrfurmtirfep "" """""""uutrt,fonflgfirncl' "---"..t1rutatfuttrrdtnot srr,tldc nn^!otoc*,$!ng lll (!0I/t0I 'uft).urserungrf.#ls^!ftldr 'oo' naluou '-'-'.'-'"----,',' -_--''. _" u^l!t1tt!!llog hhttpfng. ' mrlt'r[it]r, rg ' 'nllto l ql1'rr "!t txll 'uun nou t9arfl (rlrl{rqrdttogtlrf nos:!fffr]rpn[ubot.!br!) Bro.t utrliu*kn](n!.{ bcllpltluot4 lul Brrpq! Br0Fo! [nl^dtl! t,t^

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365 ประช มช แจงเพ อพ จารณาร างข นตอนทางเด นเอกสารและการปฏ บ ต งานตามระบบบร หารงาน การเง นการคล งภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส (GFMIS) ว นท 10 ม ถ นายน 2559 เวลา น. ณ ห องประช มกองการเง นและบ ญช กรมชลประทาน อาคารอ านวยการ สามเสน กร งเทพมหานคร