ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ"

Transcription

1 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ Кафедра тюркології «ЗАТВЕРДЖУЮ» Заступник директора з навчальної роботи (проф. Бондаренко І.П.) «05» вересня 2013 року ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ НОВІТНІ ЛІТЕРАТУРИ СХОДУ для студентів галузь знань спеціалізація 0203 «гуманітарні науки» «мова і література (східні мови): турецька мова і література» КИЇВ 2013

2 Розробник: к.філол. н., доц. Алієва З. К. Схвалено науково-методичної комісією Інституту філології Голова науково-методичної комісії (проф. Гаєвська Н.М.) (підпис) «04» вересня 2013 року. Алієва З. К., 2012 рік

3 ВСТУП Навчальна дисципліна «Новітні літератури Сходу» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем ОКР «Магістр», галузі знань 0203 «гуманітарні науки», з напряму підготовки «філологія», кластеру «мова і література (східні мови): турецька мова і література». Дана дисципліна є нормативною навчальною дисципліною циклу професійної та практичної підготовки навчального плану освітньокваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом «філологія». Викладається у ІІ семестрі І курсу магістрів в обсязі 72 годин і у І семестрі ІІ магістрів в обсязі 144 год. (4.0 кредитів ECTS). Зокрема лекції 34 год., семінарські заняття 34 год., самостійна робота 76 год. У курсі передбачено 4 змістових модулів : 1. Сучасна турецька література як явище:періодизація,жанрова парадигматика. Періодизація сучасної турецької літератури. Літературні течії,представники і жанри в турецькій літературі ХХ ст. Література Туреччини і турецька література діаспори. Розвиток турецького літературознавства на сучасному етапі. 2.Сучасна турецька поезія. Турецька поезія періоду Республіки. Поезія х років. Мистецька течія «İkinci Yeniciler». Турецька поезія після 60-х років.тематичне розмаїття драматургії х рр. Змістовно жанрова трансформація турецької драматургії після 70 х років ХХ ст. Турецька поезія початку ХХІ ст. 3Сучасний турецький роман. Турецький роман в період Республіки. Реалізм в турецькій прозі. Селянська тематика в турецькій романістиці. Соцреалізм. Турецький роман після 70-х років. Тенденції розвитку турецької романістики на сучасному етапі. 4.Сучасне турецьке оповідання. Традиція оповідання в турецькій літературі. Реалістичне оповідання періоду Республіки. Турецьке оповідання х років. Жанр «uzun hikaye». Структурно змістова трансформація сучасного турецького оповідання. Турецька драматургія періоду Республіки. Завершується дисципліна іспитом. Мета дисципліни ознайомити студентів з сучасним турецьким літературним процесом,його жанровою специфікою та творчістю письменників і про драматургіюв період Республіки. Завдання - ознайомити студентів з концептуальними засадами аналізу сучасного літературного процесу; - прищепити навички самостійного опрацювання літературного матеріалу з метою визначення типового і національного в контексті світового літературного процесу. Знати

4 Вміти: - застосовувати у подальшій професійній діяльності результати набутих знань щодо сучасної турецької літератури ; - аналізувати сучасний літературний процес у світовій та національній площинах; - проводити літературно-критичні паралелі між українським та турецьким сучасними літературними процесами. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години / 4.0 кредитів ECTS. 2.Форма підсумкового контролю успішності навчання-залік 3.Засоби діагностики успішності навчання: бліц-опитування,модульні контрольні роботи. 4. Програма навчальної дисципліни ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІІ СЕМЕСТР (1 КУРС МАГІСТРАТУРИ) Змістовий модуль 1. СУЧАСНА ТУРЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЯВИЩЕ: ПЕРІОДИЗАЦІЯ, ЖАНРОВА ПАРАДИГМАТИКА ТЕМА 1. ПЕРІОДИЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ТУРЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (8 год.) Турецька література у ХХ ст. Традиції Національної літератури ( Milli Edebiyat ) та література періоду Республіки. Періодизація сучасної турецької літератури. ТЕМА 2. ЛІТЕРАТУРНІ ТЕЧІЇ, ПРЕДСТАВНИКИ І ЖАНРИ В ТУРЕЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТ. (6 год.) Жанрові, образні особливості турецької літератури ХХ ст. Мистецькі течії "Yedi Meşaleciler", "Beş Hececiler", "I. Yeni (Garip) Şiir Hareketi", "İkinci Yeniler": їх концепції та представники. ТЕМА 3. ЛІТЕРАТУРА ТУРЕЧЧИНИ І ТУРЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА ДІАСПОРИ (8 год.) Поняття «національна література», його критерії. Література турецької діаспори в Німеччині (Еліф Шафак, Ягмур Атсиз, Сирри Айган, Акіф Пірінччі, Юксель Пазаркая, Селім Оздоган тощо). Турецька література у вигнанні (Назим Хікмет, Зюльфю Ліванелі, Ахмет Уміт, Факір Байкурт). Турецька література в Радянському Союзі.

5 ТЕМА 4. РОЗВИТОК ТУРЕЦЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (6 год.) Літературна критика: види, головні особливості. Зародження турецької літературної критики. «Tahrib-i Harabat» Намика Кемаля як перший турецький літературно-критичний твір. Розвиток турецької літературної критики протягом ХХ ст.: перші роки Республіки (Яг я Кемаль, Агет Гашім, Ісміїл Габіп Севюк, Агмет Гамді Танпинар, Нуруллаг Атач, Суут Кемаль Єткін). Літературна критика як незалежний жанр у творчості Асима Безірджі, Фетгі Наджі, Гюсеїна Джьонтюрка, гуманістична критика Сабагаттіна Еюбоглу та Ведата Ґюнйола. Представники сучасної критичної думки: Мегмет Каплан, Тагсін Юджель, Акшіт Ґьоктурк, Шара Саїн, Унсал Оскай, Мурат Бельґе, Орган Буріан, Тагір Аланґу, Мегмет Фуат, Мегмет Доган, Бедреттін Джьомерт, Еніс Батур, Нігат Саїн Банарли, Джеміль Меріч, Кенан Акюз, Меліг Джевдет, Конур Ертоп, Орган Саїк Ґьокяй, АлпайКабаджали, Джевдет Кудрет, Аґяг Сирри, Берна Моран, Рауф Мутлуай, Яшар Набі, Агмет Октай, Атілла Озкиримли, Нермі Уйґур, Фуат Кьопрюлю, Гюсеїн Джагіт. Змістовий модуль 2. СУЧАСНА ТУРЕЦЬКА ПОЕЗІЯ ТЕМА 5. ТУРЕЦЬКА ПОЕЗІЯ ПЕРІОДУ РЕСПУБЛІКИ. ПОЕЗІЯ Х РОКІВ (8 год.) Особливості турецької поезії ХХ ст. Поезія х років: Модернізм в турецькій поезії. Діяльність поетів гурту «Beş Hece». Поети гурту «Yedi Meşale». Особливості поетики творів поетів гурту «Garipçiler». «Maviciler» як заперечення естетики гурту «Garipçiler». Особливості поетики та ідейна платформа поетів гурту «Hisarcilar». ТЕМА 6. МИСТЕЦЬКА ТЕЧІЯ İKINCI YENICILER. ТУРЕЦЬКА ПОЕЗІЯ ПІСЛЯ 60-Х РОКІВ (6 год.) Мистецька течія İkinci Yeniciler та її представники: Бегчет Неджатіґіль, Атілла Ільхан, Меліг Джевдет, Октай Ріфат, Назим Хікмет, Фазил Гюсню Дагларджа, Джейгун Атиф Кансу. Поети соцреалістичного спрямування 60-х років: Ахмет Аріф, А. Кадір, Гасан Гюсеїн, Шюкран Курдакул. Заперечення течії İkinci Yeniciler : Метін Демірташ, Ісмет Озель, Сюрейя Берфе, Атаол Беграмоглу, Озкан Мерт. Турецька поезія у х рр.: Яшар Мірач, Озан Теллі, Абдюлкадір Булат, Ахмет Ада, Турґай Кантюрк, Ґюлсюм Акйуз, Метін Дженґіз, Сіна Акйол, Сунай Акин, Гулькі Актунч, Ґюнгьор Текче, Акґюн Акова, Музаффер Ердост, Алі Аскер Барут, Меліса Ґюрпинар, Ерсін Салман.

6 ТЕМА 7. ТЕМАТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ ДРАМАТУРГІЇ Х РР. ЗМІСТОВНО- ЖАНРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТУРЕЦЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ ПІСЛЯ 70-Х РОКІВ ХХ СТ. (6 год.) Сільська та соціальна тематика в турецькому театрі: Октай Рифат, Гальдун Танер, Меліг Джевдет, Назим Куршунлу, Орхан Асена, Неджаті Джумали, Четін Алтан, Рефік Ердуран, Реджеп Більґінер та ін. Сімейна тематика у театрі: Сабагаттін Кудрет Аксал, Суат Ташер, Тарик Бугра жіночого безправ я: Джагіт Атай, Неджаті Джумали, Туран Офлазоглу, Ґюнґьор Дільмен та ін. Змістовно-жанрова трансформація турецької драматургії після 70-х років ХХ ст. ТЕМА 8. ТУРЕЦЬКА ПОЕЗІЯ ПОЧАТКУ ХХІ СТ. (8год.) Метафізичність як поетична категорія в турецькій літературі. Втілення принципів метафізичності поезії у творчості Сезаі Каракоча. Стильові та жанрові тенденції в сучасній турецькій поезії. І СЕМЕСТР (ІІ КУРС МАГІСТРАТУРИ) Змістовий модуль3. СУЧАСНИЙ ТУРЕЦЬКИЙ РОМАН ТЕМА 9. ТУРЕЦЬКИЙ РОМАН В ПЕРІОД РЕСПУБЛІКИ. РЕАЛІЗМ В ТУРЕЦЬКІЙ ПРОЗІ (18 год.) Традиції періоду Milli Edebiyat у перших роках після проголошення Республіки. Творчість Галіта Зії, Мегмета Рауфа, Гюсеїна Рагмі.Анатолійська тематика романів Галіде Едіп Адивар, Якупа Кадрі, Решата Нурі Ґюнтекіна. Роман х рр.: Ільган Танус, Неджаті Думали, Тарик Дурсун, Октай Акбал, Тарик Бугра, Атілла Ільган, Дженґіз Дагджи. ТЕМА 10. СЕЛЯНСЬКА ТЕМАТИКА В ТУРЕЦЬКІЙ РОМАНІСТИЦІ. СОЦРЕАЛІЗМ (16 год). Тема села в світовій, українській та турецькій літературах. «Сільські інститути» Туреччини. Роман про село. Реалізм в турецькій прозі х рр. Джевдет Кудрет Солок, Кемаль Більбашар, Самім Коджаґьоз, Фаік Байкал, Гамет Гамді Танпинар, Абдюльгак Шінасі Гісар, Галікарнас Баликчиси, Яшар Кемаль, Орхан Кемаль, Факір Байкурт, Таліп Апайдин, Кемаль Тагір. Риси соцреалістичного методу відображення дійсності в турецькому романі. ТЕМА 11. ТУРЕЦЬКИЙ РОМАН ПІСЛЯ 70-Х РОКІВ. (18 год). Митці 70-х років: Аббас Саяр, Музаффер Ізґю, Огуз Атай, Селім Ілері, Меліг Джевдет Андай, Ердал Оз, Четін Алтан, Октай Рифат, Феріт Едґю, Адалет Агаоглу, Севґі Сойсал, Пинар Кюр та ін. Митці х: Орхан

7 Памук, Агмет Алтан, Мегмет Ероглу, Агмет Юрдакул, Латіфе Текін, Айла Кутлу та ін. ТЕМА 12. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРЕЦЬКОЇ РОМАНІСТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (18 год) Постмодернізм в сучасній турецькій романістиці. Феміністична література та критика. Інтелектуальний роман в творчості Іскендера Пали, Орхана Памука, Еліф Шафак, Алєв Алатли. Змістовий модуль 4. Сучасне турецьке оповідання ТЕМА 13. ТРАДИЦІЯ ОПОВІДАННЯ В ТУРЕЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. РЕАЛІСТИЧНЕ ОПОВІДАННЯ ПЕРІОДУ РЕСПУБЛІКИ. (16 год.) Новелісти 50-х рр.: Умран Назіф Їгітер, Мемдуг Шевкет Есендал, Галікарнас Баликчиси (Джеват Шакіп Кабаагачли), Агмет Гамді Танпинар, Кемаль Більбашар, Орхан Кемаль, Кемаль Тагір, Самім Коджаґьоз, Джевдет Кудрет, Яшар Кемаль. Турецька новела в 60-х роках: Гальдун Танер, Самет Агаоглу, Наім Тіралі, Зія Осман Саба, Сабагаттін Кудрет Аксал, Музаффер Буйрукчу, Вюс ат Бенер, Онат Кутлар, Зейят Селімоглу, Азіз Несін. Оповідання Ердала Оза, Більґе Карасу, Лейли Ербіль, Саіта Фаіка та ін. ТЕМА 14. ТУРЕЦЬКЕ ОПОВІДАННЯ Х РОКІВ. ЖАНР UZUN HIKAYE. СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОГО ТУРЕЦЬКОГО ОПОВІДАННЯ (18 год) Письменники-новелісти 70-х років: Музаффер Ізґю, Уміт Кафтанджиоглу, Фірюзан, Ґюльтен Даїоглу, Томріс Уяр, Айсель Озакин, Адалет Агаоглу, Пинар Кюр, Назли Ерай, Осман Шагін, Юсуф Зія Багадинли. Турецька новела х років. Постмодернізм в турецькій новелістиці. ТЕМА 15. ТУРЕЦЬКА ДРАМАТУРГІЯ ПЕРІОДУ РЕСПУБЛІКИ. (16 год.) Турецький театр до 50-х років: Галіт Фагрі Озансой, Ведат Недім Тьор, Неджіп Фазил, Назим Хікмет, Фарук Нафіз, Яшар Набі, Бегчет Кемаль, Селягаттін Бату, Агмет Кутсу Теджер, Джеват Фегмі Башкурт, Агмет Мугіп Диранас. Тематика турецької драматургії періоду Республіки.

8 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Основна: 1.Айзенштейн Н.А. Из истории турецкого реализма. М., 1968.c Айзенштейн Н.А. Наша улица. Турецкая повесть в ХХ в. М., c. 3.Айзенштейн Н.А. Саид Фаик и его новеллы. М., c. 4.Алькаева Л.О., Бабаев А. Турецкая литература. Краткий очерк. М, c. 5.Алькаева Л.О. Из истории турецкого романа е годы ХХ ст. М., c. 6.Алькаева Л.О. Сюжеты и герои в турецком романе. М., c. 7.Бабаев А.А. Назым Хикмет. Жизнь и творчество. М., c. 8.Бабаев А.А. Очерки современной турецкой литературы. М., c. 9.Бігун Б. Нариси про літературу постмодерну // Зарубіжна література С Енциклопедія постмодернізму. К., c. 11.Жанр романа в классической и современной литературе. Межвузовский научно-тематический сборник. Махачкала, c. 12.Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм. Х., c. 13.Кямилев Х. У истоков современной турецкой литературы. М., c. Метод, жанр, поэтика в зарубежной литературе: сб. науч. трд. Фрунзе, c. 14.Ортега-и-Гасет Х. Кратний трактат о романе // Вопросы литературы С Репенкова М.М. Некоторые тенденции в турецкой романистике 80-х начала 90-х годов // Вестник Московського университета. Серия 13. Востоковедение С Римар Н.Т. Введение в теорию романа. Воронеж, c. 17.Римар Н.Т. Современный западный роман. Проблемы эпической и лирической формы. Воронеж, c. 18.Сорокоумовская Г.В. К вопросу о турецком рассказе. // Памяти академика И.Ю. Крачковского. Сб.ст. Л., С Старостов Л. Заметки о современной турецкой прозе // Народы Африки и Азии С Типи художньої творчості в епоху постмодернізму: реальність чи віртуальність? Вип..5. К., c Утургаури С.Н. Роман в современной литературе Турции // Современные литературы стран Африки и Азии. М., С Утургаури С.Н. Роман в современной литературе Турции. // Современные литературы стран Азии и Африки. М., С Akyüz K. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri I. - İstanbul, s. 24.And M. Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu, 50. Yıla Armağan. - İstanbul,1973, 550s. 25.And M. Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu. 60. Yıla Armağan. - İstanbul, s. 26.Arayıcı О. Rumuz Goncagül, 2. Basım. İstanbul, s.

9 27.Önertoy O. Cumhuriyet Türk Roman ve Öyküsü. - Ankara, s. 28.Özkırımlı A. Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, 4 Cilt.- 4. Baskı. İstanbul, s. 29.Tuncer H. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I, II. İstanbul, s. 30.Asena O. Hürrem Sultan. Ankara, s. 31.İlhan A. Sisler Bulvarı. İstabul, s. 32.Kısakürek N.F. Çile. İst., s. 33.Kudret С. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman: в 3-х т. - İst., s. 34.Kurdakul Ş. Çağdaş Türk Edebiyatı. - 4 Cilt. İstanbul, s. 35.Kutlu M. Uzun Hikaye. İstanbul, s. 36.Kutlu M. Yoksuzluk İçimizde. İstanbul, s 37.Kutlu Ş. Başlangıcından Günümüze Kadar Türk Romanları, İstanbul: s. 38.Moran B. Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, C-I 1983, C.II 1990, C.III s. 39.Necatigil B. Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü. İst., s. 40.Necatigil B. Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü Baskı. İst., s. 41.Oktay A. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ( ). - İstanbul, s. 42.Önertoy О. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatinda Şiir // 43.Önertoy О. Cumhuriyet Döneminde Hikaye // 44.Özkırımlı A. Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, 4 Cilt Baskı, s. 45.Pamuk O. Kar. İstanbul, s. 46.Şafak E. Aşk. İst., s. 47.Tuncer H. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I, II, s. 48.Ünlü M., Özcan Ö. Yirminci Yüzyıl Türk Edebiyatı I ( ), 1987, II ( ), III ( ), 1990, IV ( ). - İstanbul, s. Додаткова: 49. Аднан Караісмаїлоглу.Класична та іранська літератури в порівняльних дослідженнях. С Алиева Жале Фазиль кизи. Поетика сучасного турецького вірша. Сполучник-VII.//Київ-Логос С Валентин Пискун. Українська еміграція у Туреччині в 20-х роках ХХ століття.україна-туреччина минуле,сучасне та майбутнє. //К.2004, С Гюрсель Айтач. Порівняльне літературознавство.с Проблемы Турции на пути в Европейский Союз.Турция на рубеже ХХ-ХI веков. //М.2008 С Рахіля Мамед кизи Гейбуллаєва. Спричиненість літературних універсалій у літературознавчих дослідженнях.с

10 53. Система образования Турции. Турция на рубеже ХХ-ХI веков.//м.2008, С Сюкияйнен Л.Р. Религия,право и исламская мысль в современной Турции.С Утургуари С.Н. Репенкова М.М.Новая тенденция в турецкой литературе рубежа ХХ-ХI веков.//м.2008.,с Юлия Бурзель. Мустафа Кемаль і прийняття І-ої конституції як важливий етап у становленні Турецької Республіки. Україна-Туреччина минуле,сучасне та майбутнє. //К.2004,С