JULKAISIJA: TEKIJÄ: SARJAN NIMI JA NUMERO: KOKONAISSIVUMÄÄRÄ: Helsingin yliopisto. Joonas Nikkanen. Raportit ja selvitykset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "JULKAISIJA: TEKIJÄ: SARJAN NIMI JA NUMERO: KOKONAISSIVUMÄÄRÄ: Helsingin yliopisto. Joonas Nikkanen. Raportit ja selvitykset"

Transcription

1 AKATEEMINEN JOHTAJUUS MUUTOKSESSA TUTKIMUS HELSINGIN YLIOPISTON YLIMMÄN JOHDON ESIMIES- JA VUOROVaikutusVALMENNUKSESTA joonas nikkanen

2

3 JULKAISIJA: Helsingin yliopisto TEKIJÄ: Joonas Nikkanen JULKAISUN NIMI: Akateeminen johtajuus muutoksessa Tutkimus Helsingin yliopiston ylimmän johdon esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksesta JULKAISUN LAJI: Raportit ja selvitykset SARJAN NIMI JA NUMERO: Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset ISSN: (painettu) (verkkojulkaisu) KOKONAISSIVUMÄÄRÄ: ISBN: (painettu) (verkkojulkaisu) KIELI: 110 Suomi MUUT TIEDOT: Unigrafia 2011 VERKKOAINEISTON OSOITE:

4 TIIVISTELMÄ: TAVOITTEET. Tutkielmassa tarkasteltiin Helsingin yliopiston ylimmälle johdolle järjestettyä syväjohtamisen esimies- ja vuorovaikutusvalmennusohjelmaa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten yliopiston ylin johto kuvaa johtajuuttaan ja kehittymistarpeitaan ennen valmennusohjelman alkua. Lisäksi selvitettiin sitä, millaiseksi yliopiston ylimmän johdon rehtoreiden, hallintojohtajan ja dekaanien johtamiskäyttäytymistä arvioidaan syväjohtamisen mallin mukaan. Lopulta pyrittiin saamaan vastausta siihen, miten syväjohtamisen valmennusohjelma vastaa akateemisen johtajuuden kehittämisen ja yliopiston ylimmän johdon tarpeisiin ja odotuksiin. MENETELMÄT. Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena, mutta siihen sisältyi lisäksi myös määrällisiä kokonaisuuksia. Syväjohtamisen valmennusohjelmaan osallistui Helsingin yliopistosta yhteensä 17 johtajaa: yliopiston rehtori, neljä vararehtoria, hallintojohtaja, kymmenen tiedekunnan dekaania ja yksi varadekaani. Laadullista aineistoa varten tutkielmassa haastateltiin ennen valmennusta teemahaastatteluilla 16 johtajaa. Haastattelut litteroitiin ja aineisto analysoitiin sisällön analyysilla. Määrällistä aineistoa varten osallistujille tuotettiin valmennuksen aikana johtamiskäyttäytymistä kuvaavat syväjohtamisen johtajaprofiilit. Profiilit kerättiin 360-asteisella menetelmällä, jossa vastaajina olivat tutkittavien johtajien esimiehet, alaiset ja vertaiset. Profiilit tuotettiin valmennuksen aikana kahteen otteeseen: joulukuussa 2008 (n=371) ja lokakuussa 2009 (n=322). Lisäksi valmennetuilta johtajilta kerättiin valmennuspalaute kyselylomakkeella neljä kertaa valmennuksen aikana. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET. Tulosten mukaan asiantuntijoiden johtaminen oli akateemisessa maailmassa erityisen haasteellista. Johtamistyötä hankaloittivat johtajaroolien määräaikaisuus, johtajien duaaliroolit sekä johtajakoulutuksen puuttuminen. Vertaistuki koettiin johtajien keskuudessa erittäin tärkeänä. Johtajat eivät saaneet palautetta johtamisestaan ja kokivat usein riittämättömyyden tunnetta omassa työssään. Kehittymistarpeiksi nostettiin muun muassa asiantuntijoiden ja entisten vertaisten johtaminen, vuorovaikutustaidot, ajankäytön hallinta ja kriisitilanteiden ratkaiseminen. Yliopiston ylimmän johdon johtamiskäyttäytymistä arvioitiin syväjohtamisen mallin mukaan erittäin hyväksi. Osallistujat olivat kokonaisuudessaan tyytyväisiä järjestettyyn valmennukseen. Motivaatio ja sitoutuminen kehittää itseään säilyivät korkealla tasolla koko valmennuksen ajan. Vaikka organisaation johdon sitouttaminen valmennukseen onkin tärkeää, on valmennuksen suurempi tarve yliopiston alemmilla tasoilla ja sen tulevissa johtajissa. Syväjohtamisen valmennusohjelman avulla yliopistolle voidaan luoda sieltä puuttuva johtamiseen liittyvä palautejärjestelmä. Ohjelma vastaa myös johtajien kaipaamaan ohjelmaluonteisen ja pitkäkestoisen johtajakoulutuksen tarpeeseen. Syväjohtamisen malli tarjoaa johtajille työkaluja itsetuntemuksen lisäämiseen oman johtajuuden kehittämiseen. AVAINSANAT: johtaminen, akateeminen johtajuus, esimiesvalmennus, syväjohtaminen

5 ABSTRACT: AIMS. The study focused on the Deep Leadership coaching process organized for the senior management at the University of Helsinki. The aim of the study was to find out how the people in senior management at the University of Helsinki describe their own leadership and need for improvement before taking part in the coaching process. Additional focus was on what the Deep Leadership model would evaluate their leadership behavior to be like. Ultimately, the study aimed to answer how well the Deep Leadership process meets and fills the expectations and needs of the senior management at the university, as well as the development of academic leadership as a whole. METHODS. The study was carried out as qualitative but also featured quantitative wholes. In total, 17 people from the Helsinki University management took part in the Deep Leadership coaching process: the Rector of the university, four Vice-Rectors, the Head of Administration, ten Deans of Faculty and a Vice-Dean. For the qualitative data, 16 people from the management were interviewed in themed interviews before the start of the process. They were transcribed and analyzed using the content analysis method. For the quantitative data, profiles were constructed for the participants during the training. These Deep Leadership profiles described the leadership behavior of the participants. They were created using a 360-degree method in which the feedback was provided by the superiors, subordinates and peers of the person in question. The profiles were created at two separate points of time during the training: in December 2008 (n=371) and September 2009 (n=322). Additionally, the participants provided coaching feedback at four separate points of time during the process. RESULTS AND CONCLUSIONS. According to the results, the management of experts in the academic world was particularly challenging. Management s work was hindered by the periodical and dual nature of their roles and lack of leadership training. Peer support was considered extremely important within the management. The management did not receive enough feedback and often had feelings of inadequacy about their work. The management of experts and former peers, interaction skills, time management and crisis-solving, to name a few, were pointed as areas in need of improvement. The leadership behavior of the senior management at the university was rated as very good according to the Deep Leadership model. On the whole, the participants were pleased with the training. Their motivation and commitment levels were high for the entirety of the process. Even though it is essential to commit the heads of an organization to the training, the greater need for such training lies on the lower levels of the university, and its future management. A leadership feed-back system the university is currently lacking can be created with the Deep Leadership coaching process, which can also satisfy the management s need for extended guided leadership training. The Deep Leadership model offers management the tools for increasing self-knowledge and improving leadership skills. KEYWORDS: management, academic leadership, Deep Leadership

6

7 AKATEEMINEN JOHTAJUUS MUUTOKSESSA TUTKIMUS HELSINGIN YLIOPISTON YLIMMÄN JOHDON ESIMIES- JA VUOROVAIKUTUSVALMENNUKSESTA Julkaisun tekijä(t)/toimittaja(t) Sarjan nimi ja osan numero Tieto konsistorin tai jonkun muun tahon hyväksynnästä

8 ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (painettu) ISBN (verkkojulkaisu Unigrafia, Helsinki 2011

9 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 8 2 JOHTAMINEN JA AKATEEMINEN JOHTAJUUS AKATEEMINEN JOHTAMINEN JA JOHTAMISEN YLEINEN TUTKIMUS AKATEEMISEN JOHTAJUUDEN ERITYISPIIRTEET AKATEEMISEN JOHTAMISEN HAASTEET JOHTAJUUDEN KEHITTÄMINEN YLIOPISTOSSA 19 3 SYVÄJOHTAMISEN VALMENNUSOHJELMA TRANSFORMATIONAALINEN JOHTAMINEN JOHTAMISEN KONSTRUKTIIVINEN OPPIMINEN SYVÄJOHTAMISEN MALLI Syväjohtamisen johtajaprofiili ja kysymyssarja Syväjohtamisen valmennusprosessi Syväjohtamisen tutkimus 36 4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUSMENETELMÄT YLIOPISTON YLIN JOHTO TUTKIMUSKOHTEENA VALMENNUSPROSESSIN KUVAUS AINEISTON HANKINTA AINEISTON ANALYYSI 47 5 TULOKSET KÄSITYKSIÄ AKATEEMISESTA JOHTAJUUDESTA ESIMIESVALMENNUKSEN ALUSSA Akateeminen johtajuus työyhteisössä Johtamisen tukena olevat resurssit Palaute johtamistyöstä Kehittymistarpeet johtajana Odotukset valmennusohjelmaa kohtaan JOHTAMISKÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTIA OSALLISTUJIEN ARVIOINNIT VALMENNUSKERROISTA 71 6 LUOTETTAVUUDEN TARKASTELU 77 7 POHDINTA 81 LÄHTEET 90 LIITTEET 97

10 8 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 1 JOHDANTO

11 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 9

12 10 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 2 JOHTAMINEN JA AKATEEMINEN JOHTAJUUS 2.1 AKATEEMINEN JOHTAMINEN JA JOHTAMISEN YLEINEN TUTKIMUS

13 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 11

14 12 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

15 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 13

16 14 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 2.2 AKATEEMISEN JOHTAJUUDEN ERITYISPIIRTEET

17 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 15

18 16 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 2.3 AKATEEMISEN JOHTAMISEN HAASTEET

19 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 17

20 18 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

21 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset JOHTAJUUDEN KEHITTÄMINEN YLIOPISTOSSA

22 20 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

23 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 21

24 22 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 3 SYVÄJOHTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 3.1 TRANSFORMATIONAALINEN JOHTAMINEN

25 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 23

26 24 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Johtamisen ulottuvuuksien vertailua (Donohue & Wong 1994, 25). 3.2 JOHTAMISEN KONSTRUKTIIVINEN OPPIMINEN

27 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 25

28 26 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

29 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 27 Pinta- ja syväsuuntautuneisuus oppimisessa (Ruohotie 1995, 52). 3.3 SYVÄJOHTAMISEN MALLI

30 28 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset KUVIO 1. Johtamiskäyttäytymisen viitekehys (Nissinen 2004, 40).

31 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 29 KUVIO 2. Syväjohtamisen malli (Nissinen 2001, 219).

32 30 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

33 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Syväjohtamisen johtajaprofiili ja kysymyssarja

34 32 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

35 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 33 Syväjohtamisen kysymyssarjan rakenne Syväjohtamisen valmennusprosessi

36 34 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset KUVIO 3. Toimintaympäristö ja johtamisen käsite (Nissinen 2004, 54).

37 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 35

38 36 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Syväjohtamisen tutkimus

39 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 37

40 38 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 4.1 TUTKIMUSONGELMAT

41 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 39 KUVIO 4. Tutkimusasetelma 4.2 TUTKIMUSMENETELMÄT

42 40 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 4.3 YLIOPISTON YLIN JOHTO TUTKIMUSKOHTEENA

43 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 41 KUVIO 5. Esimiesvalmennuksen osallistujat

44 42 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

45 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset VALMENNUSPROSESSIN KUVAUS KUVIO 6. Valmennusprosessin eteneminen Helsingin yliopiston ylimmälle johdolle

46 44 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

47 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset AINEISTON HANKINTA

48 46 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

49 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset AINEISTON ANALYYSI

50 48 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset KUVIO 7. Analyysin eteneminen tiivistetysti

51 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 49

52 50 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

53 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 51 5 TULOKSET 5.1 KÄSITYKSIÄ AKATEEMISESTA JOHTAJUUDESTA ESIMIESVALMEN- NUKSEN ALUSSA

54 52 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Haastattelujen tulokset Akateeminen johtajuus työyhteisössä

55 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 53

56 54 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

57 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 55

58 56 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Johtamisen tukena olevat resurssit

59 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 57

60 58 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

61 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Palaute johtamistyöstä

62 60 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

63 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 61

64 62 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Kehittymistarpeet johtajana

65 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 63

66 64 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

67 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Odotukset valmennusohjelmaa kohtaan

68 66 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

69 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 67

70 68 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 5.2 JOHTAMISKÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTIA

71 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 69 KUVIO 8. Johtajaprofiilien vertailua

72 70 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

73 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset OSALLISTUJIEN ARVIOINNIT VALMENNUSKERROISTA

74 72 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset KUVIO 9. Ensimmäisen valmennuspäivän palautekeskiarvot (n=13)

75 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 73 KUVIO 10. Toisen valmennuspäivän palautekeskiarvot (n=16)

76 74 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset KUVIO 11. Kolmannen valmennuspäivän palautekeskiarvot (n=16)

77 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 75 KUVIO 12. Neljännen valmennuspäivän palautekeskiarvot (n=13)

78 76 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

79 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 77 6 LUOTETTAVUUDEN TARKASTELU

80 78 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

81 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 79

82 80 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

83 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 81 7 POHDINTA Akateemiset johtajat kuvaavat johtajuuttaan ja kehittymistarpeitaan

84 82 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Johtajuus ja kehittymistarpeet

85 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 83

86 84 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Valmennuksen aikana saatu palaute yksilön ja työyhteisön näkökulmista

87 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 85 Syväjohtamisen valmennusohjelma osana yliopiston esimieskoulutusta

88 86 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Valmennusohjelman vastaavuus tarpeisiin ja odotuksiin

89 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 87

90 88 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

91 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 89

92 90 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset LÄHTEET Ahoniemi, L. & Kulmala, R Esimiesvalmennus tuottaa tuloksia. Aamulehti Alasuutari, P Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino. Anttalainen, J Kokemukset Syväjohtaminen -valmennusprosessista. Tapaus Iittala-ryhmän Suomen myynti ja markkinointi. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 52. Anyamele, S Institutional management in higher education. A stydy of leadership approaches to quality improvement in university management Nigerian and Finnish cases. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen laitos. Tutkimusraportti 195. Atwater, L. & Waldman, D degree feedback and leadership development. Leadership Quarterly 9 (4), Avolio, B., Bass, B. & Jung, D Re-examining the components of transformational and transactional leadership model using the Multifactor Leadership Questionnaire. Journal of Occupational and Organizational Psychology 72 (4), Bass, B Leadership and Performance Beyond Expectations. New York: The Free Press. Bass, B. 1998a. Transformational Leadership. Industry, Military and Educational Impact. Lawrence Erlbaum Associates. New Jersey: MahWah. Bass, B. 1998b. Leading in the army after next. Military review 78 (2), Bass, B Two Decades of Research and Development in Transformational Leadership. European Journal of work and organizational psychology 8 (1), Bass, B. & Avolio, B Improving Organizational Effectiveness trough Transformational Leadership. California: Sage Publications. Bass, B. & Stogdill, R Bass s & Stogdill s Handbook of Leadership. Theory, Research and Managerial Applications. New York: The Free Press. Belenky, M. & Stanton A Inequality, development, and connected knowing. In: Mezirow, J. and Associates. Learning as transformation. Critical perspectives on a theory in progress. San Francisco: Jossey- Bass,

93 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 91 Bellamy, S., Morley, C. & Watty, K Why Business Academics Remain in Australian Universities Despite Deteriorating Working Conditions and Reduced Job Satisfaction: an intellectual puzzle. Journal of Higher Education Policy and Management 25 (1), Blake, R. & Mouton, J Johtamisen psykologiaa. Espoo: Weilin+Göös. Burns, J Leadership. New York: First Harper Paperback. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K Research Methods in Education. London: RoutledgeFalmer Denzin, N.K The research act. Chigago: Aldine. Donohue, K. & Wong, L Understanding and Applying Transformational Leadership. Military Review 74, 8, Eskola, J. & Suoranta, J Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. Evers, A-M Hyvän työyhteisön rakentaminen ja johtaminen -työkalu. Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 36. Evers, A-M Akateemisen johtamisen vahvistaminen Helsingin yliopistossa. Dosis 25 (1), Fiedler, F A Theory of Leadership Effectiveness. New York: McGraw-Hill. Fullan, M Leadership for the 21st Century: Breaking the Bonds of Dependency. Educational Leadership 55 (7), Hancock, N. & Hellawell, D Academic Middle Management in Higher Education: a game of hide and seek? Journal of Higher Education Policy and Management 25 (1), Helsingin yliopiston hallintojohtosääntö [viitattu ] Helsingin yliopiston strategia [viitattu ] Helsingin yliopiston strategia [viitattu ] kaikki kielet.pdf Herranen, M. & Keskinen, S Akateemisen johtamisen kehittäminen tavoitteena yhteisöllisyys ja johtamisosaaminen. Turun yliopisto. Rehtorinviraston julkaisusarja 2/2006. Hersey, P. & Blanchard, K Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Espoo: Weilin+Göös.

94 92 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Hirsjärvi, S. & Hurme. H Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. House, R A path-goal theory of leader effectiveness. Administrative Science Quarterly 16 (3), Huotari, V arviointi johtamisen kehittämisessä. Kasvatus 39 (4), Hunt, J & Bedeian, A Academic amnesia and vestical assumptions of our forefathers. Leadership Quarterly 17 (2), Johtamisen ja tukitoimien toimenpideohjelma [viitattu ] _JOTU.pdf Juuti P Johtamispuhe. Aavaranta-sarja. Jyväskylä: PS-kustannus. Juuti, P Organisaatiokäyttäytyminen. Aavaranta-sarja. Helsinki: Otava. Juuti, P Ihmisten johtaminen kouluorganisaatiossa. Teoksessa Pennanen A. (toim.) Koulun johtamisen avaimia. Jyväskylä: PS-kustannus, Opetus Kangasniemi, E Opetuksen käsite ja käytäntö yleissivistävässä koulutuksessa. Teoksessa Kangasniemi E. & Konttinen, R. (toim.) Lue, etsi, tutki. Tutkittua tietoa koulun kehittämiseksi. Helsinki: WSOY, Kauppi, A Työ muuttuu muuttuuko oppiminen? Teoksessa Tynjälä, P., Välimaa, J. & Murtonen, M. (toim.) Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. Jyväskylä: PS-kustannus. Opetus 200, Kauppinen, T.J Arvojohtaminen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. Kekäle, J Leadership Cultures in Academic Departments. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja, nro 26. Kekäle, J Academic Leaders as Thersmostats. Tertiary Education and Management 9, Keskinen, S Yliopistojohtaminen ja koulujohtaminen osaamisen johtamisena. Teoksessa Aarrevaara, T. & Herranen, J. (toim.) Mikä meitä ohjaa? Artikkelikokoelma Jyväskylässä järjestetystä korkeakoulutuksen tutkimuksen IX symposiumista. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, Keskinen, S. & Paalumäki, A Esimiestyön onnistumis- ja epäonnistumiskokemusten kirjo akateemisessa työympäristössä. Verkkojulkaisussa Huttunen, AL. & Kokkkonen, A. (toim.) Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Kasvatustieteen päivät Jyväskylässä, s [viitattu ]

95 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 93 Keskinen, S. & Paalumäki, A Esimieskoulutuksen tarve ja motiivit akateemisessa työympäristössä. Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 39. Keskinen, S. & Senvall, N Miten esimies voi edistää työyhteisön oppimista akateemisessa toimintaympäristössä? Verkkojulkaisussa Havu-Nuutinen, S. & Heiskanen, M. (toim.) Yhtenäistyvät ja erilaistuvat polut oppimisen ja koulutuksen eri vaiheissa. Kasvatustieteen päivät Joensuussa, s [viitattu ] kasvtied_paivat/ Kinnunen, T Johtamisen kehittyminen. Kokeellinen pitkittäistutkimus johtamistaidon kehittymisestä puolustusvoimissa syväjohtamisen mallin mukaisesti. Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen laitoksen julkaisusarjan tutkimuksia n:o 26. JTO-tutkimuksia nro 15. Helsinki: Edita. Kuoppala, K Tulosjohtaminen yliopiston sisäisessä hallinnossa. Teoksessa Aittola, H. & Ylijoki, O. (toim.) Tulosohjattua autonomiaa. Helsinki: Gaudeamus, Kvale, S InterWiews. An introduction to qualitative research interviewing. London: Sage Publications. Likert, R The human organizations. New York: McGraw-Hill Lincoln, Y. & Guba, E Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, California: Sage Publications. Linjakumpu, A Akateeminen johtajuus etsii paikkaansa Tunnejohtaminen yliopistojen voimavaraksi? Tieteessä tapahtuu: Tieteellisten seurain valtuuskunta 7/2008, Marton, F., Dahlgren, L., Svensson, L. & Säljö, R Oppimisen ohjaaminen. Espoo: Weilin+Göös. Metsämuuronen, J Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp. Merriam, S. & Caffarella, R Learning in adulthood: a comprehensive guide. San Francisco: Jossey-Bass. Mezirow, J How critical reflection triggers transformative learning. In Mezirow, J. and Associates. Fostering critical reflection in adulthood. A guide to transformative and emancipatory learning. San Francisco: Jossey-Bass, Mezirow, J Transformative dimensions of adult learning. San Francisco: Jossey-Bass. Mezirow, J. & al Uudistava oppiminen: kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Mezirow, J Learning to think like an adult. Core concepts of transformation theory. In Mezirow, J. and Associates. Learning as transformation. Critical perspectives on a theory in progress. San Francisco: Jossey-Bass, Miettinen, R Konstruktivistinen oppimiskäsitys ja esineellinen toiminta. Aikuiskasvatus 20 (4),

96 94 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Miller, J. & Glassner, B The inside and the outside : finding realities in interviews. Teoksessa D. Silvermann (edit.) Qualitative Research; Theory, Method and Practice. London: Sage Publications, Mintzberg, H The Nature of Managerial Work. London: Prentice-Hall. Niiniluoto, I Akateeminen johtajuus. Yliopistolainen 1/08. Nissinen, V Puolustusvoimien johtajakoulutus. Johtamiskäyttäytymisen kehittäminen. Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen laitoksen julkaisusarjan tutkimuksia n:o 13. Helsinki: Edita. Nissinen, V Military Leadership. A Critical Constructivist Approach to Conceptualizing, Modeling and Measuring Military Leadership in the Finnish Defence Forces. Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen laitoksen julkaisusarjan tutkimuksia n:o 20. Helsinki: Edita. Nissinen, V Syväjohtaminen. Helsinki: Talentum. Nissinen, V Vuorovaikutus pysyvä menestystekijä. Dosis 25 (1), 4 8. Nissinen, V., Anttalainen, J. & Kauppinen, R Sovella syväjohtamista. Huipputuloksiin vuorovaikutusta oppimalla. Helsinki: Tammi. Nivala, V Näkökulmia julkisen sektorin johtamiseen ja johtamisen kehittämiseen. Teoksessa Juuti, P. (toim.) Johtaminen eilen, tänään, huomenna. Helsinki: Otava, Northhouse, P.G Leadership. Theory and Practice. London: Sage Publications. Odiorne, G Asiantuntijaorganisaation johtaminen. Osaava henkilökunta ja johtajuus. Helsinki: Rastor. Paalumäki, A., Silvennoinen, M. & Keskinen, S Naiset akateemisina esimiehinä. Työn, perheen ja muutosten paineissa Turun yliopistossa ja Turun kauppakorkeakoulussa. Turun yliopisto. Rehtorinviraston julkaisusarja 1/2009. Patrikainen, R Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys luokanopettajan pedagogisessa ajattelussa. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisuja nro 36. Pirttilä, I Yliopistolaivan kapteenit. Akateemisten johtajien toimintahorisontit Joensuun yliopistossa. Joensuun yliopisto. Sosiologian tutkimuksia 1. Pirttilä, I. & Eriksson-Piela, S Yliopistotyön kirot ja tähtihetket. Kuinka kehittää hyvinvointia akateemisessa työssä? Jyväskylä: SoPhi. Puolimatka, T Kasvatus ja filosofia. Helsinki: Kirjayhtymä. Puolimatka, T Opetuksen teoria. Konstruktivismista realismiin. Helsinki: Tammi.

97 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 95 Rauste-von Wright, M Opetussuunnitelma ja oppimiskäsitys. Teoksessa Kajanto, A. & Tuomisto, J. Elinikäinen oppiminen. Vapaan sivistystyön 35. vuosikirja. Helsinki: BJT Kirjastopalvelu, Rauste-von Wright, M Opettaja tienhaarassa. Konstruktivismia käytännössä. Helsinki: WSOY. Rauste-von Wright, M. & von Wright, J Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. Reddin, W Managerial Effectiveness. London: McGraw-Hill. Ropo, A., Eriksson, M., Sauer, E., Lehtimäki, H., Keso, H. & Koivunen, N Jaetun johtajuuden särmät. Helsinki: Talentum. Rowley, J Academic Leaders: made or born. Industrial and Commercial Training. 29, 3, Ruohotie, P Ammatillinen kasvu työelämässä. Ammattikasvatussarja 8. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos. Ruohotie, P Oppiminen ja ammatillinen kasvu. Helsinki: WSOY. Räsänen, K Akateemisen työn hallinta jäsennyksiä kokemuksille ainelaitoksen johtajana. Teoksessa Aittola, H. & Ylijoki, O. (toim.) Tulosohjattua autonomiaa. Helsinki: Gaudeamus, Sipilä, J Asiantuntija ja johtaja. Miten hallitsen nämä kaksi roolia. Jyväskylä: Weilin+Göös. Sipilä, J Hallinnosta hallintaan. Hallinnon arviointi Ulkopuolisen arviointiryhmän raportti. Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 7. Stogdill, R Handbook of leadership; a survey of theory and research. New York: The Free Press. Sydänmaalakka, P Älykäs johtajuus. Ihmisten johtaminen älykkäissä organisaatioissa. Helsinki: Talentum. Tamminen, T Dekaanikunta koki nuorennusleikkauksen. Yliopistolainen 10/09. Treuthardt, L Tulosohjauksen yhteiskunnallisuus Jyväskylän yliopistossa. Tarkastelunäkökulmina muoti ja seurustelu. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Treuthardt, L Tulosohjaus yliopistossa muotia ja seurustelua. Teoksessa Aittola, H. & Ylijoki, O. (toim.) Tulosohjattua autonomiaa. Helsinki: Gaudeamus, Trocchia, P. & Andrus, D Perceived Characteristics and Abilities if an Effective Marketing Department Head. Journal of Marketing Education 25 (1), Tuomi, J. & Sarajärvi, A Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.

98 96 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Turnbull, S. & Edwards, G Leadership Development for Organizational Change in a New U.K. University. Advances in Developing Human Resources 7 (3), Tynjälä, P Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien luotettavuudesta. Kasvatus 22 (5 6), Tynjälä, P Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki: Kirjayhtymä. Vitikka, E Opetussuunnitelman mallin jäsennys: sisältö ja pedagogiikka kokonaisuuden rakentajina. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 44. Vuorio, V-V Syväjohtaminen, laatu ja tehokkuus maavoimien perusyksiköissä. Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen laitoksen julkaisusarjan tutkimuksia n:o 16. Vuorio, E., Huttula, T., Kukkonen, J., Kurtakko, K., Malm, K., Mikkola, A., Mäki, M., Rekilä, E., Yanar, A., Kekäläinen, H., Moitus, S. & Mustonen, K Helsingin yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi. Korkeakoulujen arviointineuvosto. Tampere: Tammer-Paino. White, R. & Lippitt, R Autocracy and Democracy. New York: Harper & Brothers.

99 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 97 LIITTEET

100 98 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

The Finnish National Board of Education decision determines which of the three subject areas are included in the candidate s aptitude test.

The Finnish National Board of Education decision determines which of the three subject areas are included in the candidate s aptitude test. 2015 COMPLETING THE APTITUDE TEST FOR TEACHERS The aptitude test for teachers consists of three subject areas, a portfolio and a feedback session. The Finnish National Board of Education decision determines

More information

Kiitokset i ii Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Johtajuuden muuttuvat vaatimukset...1 1.2 Johtajuusosaamisen kehittäminen...3 1.3 Tutkimuksen tavoite, konteksti ja raportin rakenne...3 1.3.1 Tutkimuksen tavoite

More information

Online Mentoring Developing New Approaches to Teaching

Online Mentoring Developing New Approaches to Teaching Online Mentoring Developing New Approaches to Teaching Irja Leppisaari & Riina Helenius irja.leppisaari@cop.fi riina.helenius@cop.fi Central Ostrobothnia Polytechnic / AVERKO Open Polytechnic Learning

More information

Hannu Kotila Kevin Gore (Eds.)

Hannu Kotila Kevin Gore (Eds.) Hannu Kotila Kevin Gore (Eds.) The Changing Role of the Teacher HAAGA-HELIA DISCUSSION 4/2008 Hannu Kotila Kevin Gore (Eds.) The Changing Role of the Teacher Education in the University of Applied Sciences

More information

Dimensions of Pedagogical Leadership in Early Childhood Education and Care

Dimensions of Pedagogical Leadership in Early Childhood Education and Care Dimensions of Pedagogical Leadership in Early Childhood Education and Care Elina Fonsén University of Tampere Finland Abstract The purpose of the research was to clarify the phenomena of pedagogical leadership

More information

THE FINNISH NATIONAL CORE CURRICULUM: STRUCTURE AND DEVELOPMENT

THE FINNISH NATIONAL CORE CURRICULUM: STRUCTURE AND DEVELOPMENT DRAFT, to be published on the work Niemi, Toom & Kallioniemi (Eds.) 2012. Miracle of Education. University of Helsinki. Erja Vitikka, Leena Krokfors & Elisa Hurmerinta THE FINNISH NATIONAL CORE CURRICULUM:

More information

DEVELOPING IDEAS FOR CURRICULUM IN FACILITY MANAGEMENT

DEVELOPING IDEAS FOR CURRICULUM IN FACILITY MANAGEMENT DEVELOPING IDEAS FOR CURRICULUM IN FACILITY MANAGEMENT Competences and Future Prospects Heidi Paananen Maria Rochdi Bachelor s Thesis May 2010 Degree Programme in Facility Management School of Tourism

More information

DEFINING EARLY CHILDHOOD EDUCATION THROUGH SYSTEMS THEORY. Ulla Härkönen University of Joensuu, Finland Ulla.Harkonen@joensuu.fi

DEFINING EARLY CHILDHOOD EDUCATION THROUGH SYSTEMS THEORY. Ulla Härkönen University of Joensuu, Finland Ulla.Harkonen@joensuu.fi DEFINING EARLY CHILDHOOD EDUCATION THROUGH SYSTEMS THEORY Ulla Härkönen University of Joensuu, Finland Ulla.Harkonen@joensuu.fi Abstract We researchers say that we study early childhood education. What

More information

Pbl experiences and research in nursing education

Pbl experiences and research in nursing education Pbl experiences and research in nursing education Problem-Based Learning Experiences and Research in Nursing Education Jouni Tuomi (ed.) TAMK University of Applied Sciences. Series B. Reports 39. Tampere

More information

The Role of Strategic Intelligence Services in Corporate Decision Making

The Role of Strategic Intelligence Services in Corporate Decision Making The Role of Strategic Intelligence Services in Corporate Decision Making Organization and Management Master's thesis Laura Camilla Seitovirta 2011 Department of Management and International Business Aalto

More information

Sami Vainio STRATEGIC CHANGE MANAGEMENT READINESS EVALUATION IN ORGANIZATIONS

Sami Vainio STRATEGIC CHANGE MANAGEMENT READINESS EVALUATION IN ORGANIZATIONS LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY School of Business International Marketing Sami Vainio STRATEGIC CHANGE MANAGEMENT READINESS EVALUATION IN ORGANIZATIONS Examiner: Professor Sami Saarenketo Examiner:

More information

Superior s Pedagogical Support in Distributed Organisation of Early Childhood Education

Superior s Pedagogical Support in Distributed Organisation of Early Childhood Education Superior s Pedagogical Support in Distributed Organisation of Early Childhood Education Ulla Soukainen ECEC, City of Turku Finland Abstract The focus of this research is on the distributed organisation

More information

LAUREA PUBLICATIONS D 7. Outi Kallioinen (ed.) LEARNING BY DEVELOPING NEW WAYS TO LEARN 2009 Conference Proceedings

LAUREA PUBLICATIONS D 7. Outi Kallioinen (ed.) LEARNING BY DEVELOPING NEW WAYS TO LEARN 2009 Conference Proceedings LAUREA PUBLICATIONS D 7 Outi Kallioinen (ed.) LEARNING BY DEVELOPING NEW WAYS TO LEARN 2009 Conference Proceedings Laurea publications D 7 The Learning by Developing New Ways to Learn 2009 Conference Proceedings

More information

Business Unit Strategy Communication Case: Evaluating and developing strategy communication in case organization

Business Unit Strategy Communication Case: Evaluating and developing strategy communication in case organization Business Unit Strategy Communication Case: Evaluating and developing strategy communication in case organization Pimiä, Laura 2015 Otaniemi Laurea University of Applied Sciences Laurea Otaniemi Business

More information

International Business students and graduates placement on the Finnish Labour market

International Business students and graduates placement on the Finnish Labour market International Business students and graduates placement on the Finnish Labour market Sigrid Puhilas Arcada University of Applied Sciences International Business Helsinki 2010 DEGREE THESIS Arcada Degree

More information

Evaluation ofbachelor's leveleducation atthe AaltoMikkeliCampus

Evaluation ofbachelor's leveleducation atthe AaltoMikkeliCampus Bachelor'sDegreeProgram in InternationalBusiness MikkeliCampus Evaluation ofbachelor's leveleducation atthe AaltoMikkeliCampus Alumnisurveyin cooperation withsefe AnnaReponen,Joan Lofgren,MariSyväoja BUSINESS+

More information

DISCOURSE OF INTERNATIONAL INTERNSHIPS FROM A HOLISTIC PERSPECTIVE Case: CEMS MIM network

DISCOURSE OF INTERNATIONAL INTERNSHIPS FROM A HOLISTIC PERSPECTIVE Case: CEMS MIM network DISCOURSE OF INTERNATIONAL INTERNSHIPS FROM A HOLISTIC PERSPECTIVE Case: CEMS MIM network International Business Master's thesis Emma Miettinen 2009 Department of Marketing and Management HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

More information

BASS & STOGDILL'S Handbook of Leadership

BASS & STOGDILL'S Handbook of Leadership BASS & STOGDILL'S Handbook of Leadership THEORY, RESEARCH, AND MANAGERIAL APPLICATIONS Third Edition by Bernard M. Bass?] Y THE FREE PRESS New York London Toronto Sydney Preface to the Third Edition PARTI

More information

Organizing and Identifying for Value Innovation in B2B

Organizing and Identifying for Value Innovation in B2B Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Organizing and Identifying for Value Innovation in B2B International Business Master's thesis Sari Makkonen 2012 Department of Management and International Business Aalto

More information

LIST OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS 2012

LIST OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS 2012 LIST OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS 2012 Seeck, H (Previous Surname Huhtala) ARTICLES IN PEER-REVIEWED JOURNALS 1. Välikangas, Anita and Seeck, Hannele (2011) Exploring the Foucauldian Interpretation of Power

More information

Assessment: Getting Started with Interviewing Dave Baca, PhD University of Arizona ALA Annual 2006 Why Interview? When interpersonal contact is important When you need more in-depth data When you need

More information

Original article Scand J Work Environ Health 1992;18(2):90-93. Work organization and well-being of Finnish health care personnel.

Original article Scand J Work Environ Health 1992;18(2):90-93. Work organization and well-being of Finnish health care personnel. Downloaded from www.sjweh.fi on May 29, 2016 Original article Scand J Work Environ Health 1992;18(2):90-93 Work organization and well-being of Finnish health care personnel. by Lindstrom K Affiliation:

More information

Freedom and Responsibility in Liberal Adult Education*) (SVV)

Freedom and Responsibility in Liberal Adult Education*) (SVV) 1 Freedom and Responsibility in Liberal Adult Education*) (SVV) RESEARCH PROJECT 2011 2014 Contents 1. There is a need for research on liberal adult education... 2 2. The aims of the project... 2 3. Preliminary

More information

GUIDELINES FOR WRITING IN THE RESEARCH SERIES PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

GUIDELINES FOR WRITING IN THE RESEARCH SERIES PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ GUIDELINES FOR WRITING IN THE RESEARCH SERIES PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Pekka Olsbo Jyväskylä University Library Publishing Unit 2008 ABSTRACT Olsbo, Pekka Guidelines for writing in the

More information

Management Accounting in Early-Stage Growth Companies - A comparative case study of 5 Finnish early-stage growth companies

Management Accounting in Early-Stage Growth Companies - A comparative case study of 5 Finnish early-stage growth companies Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Management Accounting in Early-Stage Growth Companies - A comparative case study of 5 Finnish early-stage growth companies Accounting Master's thesis Juhana Janatuinen

More information

Master of Arts in Dance Studies (with Distinction), University of Surrey, Guildford, UK, Dance Studies, 13.5.1997.

Master of Arts in Dance Studies (with Distinction), University of Surrey, Guildford, UK, Dance Studies, 13.5.1997. CV 1. Full name and date Lehikoinen, Kai Gunnar Gender: Male Date and Place of Birth: 12.1.1965, Turku, Finland Date of writing the CV: 20.4.2015 2. Date and place of birth, nationality, current residence

More information

RAPID PROTOTYPING AS A POTENTIALLY DISRUPTIVE TECHNOLOGY FOR AN R&D FOCUSED COMPANY CASE OUTOTEC

RAPID PROTOTYPING AS A POTENTIALLY DISRUPTIVE TECHNOLOGY FOR AN R&D FOCUSED COMPANY CASE OUTOTEC UNIVERSITY OF TAMPERE Department of Management Studies RAPID PROTOTYPING AS A POTENTIALLY DISRUPTIVE TECHNOLOGY FOR AN R&D FOCUSED COMPANY CASE OUTOTEC Business Management Master s Thesis Supervisor: Kari

More information

UNIVERSITY OF HELSINKI GROUP MENTORING GUIDE

UNIVERSITY OF HELSINKI GROUP MENTORING GUIDE UNIVERSITY OF HELSINKI GROUP MENTORING GUIDE Authors: Eric Carver, Leena Itkonen and Heidi Layne Team: Aino-Maija Evers, Taru Kivelä, Johanna Puustinen, Kirsi Pyhältö and Niina Tenhio What is group mentoring?

More information

AN EXPLORATION OF PRINCIPALS AND TEACHERS PERCEPTION OF TEACHER LEADERSHIP IN FINLAND: The case of four upper secondary schools in Jyväskylä

AN EXPLORATION OF PRINCIPALS AND TEACHERS PERCEPTION OF TEACHER LEADERSHIP IN FINLAND: The case of four upper secondary schools in Jyväskylä Ransome Ngaajieh Nnane AN EXPLORATION OF PRINCIPALS AND TEACHERS PERCEPTION OF TEACHER LEADERSHIP IN FINLAND: The case of four upper secondary schools in Jyväskylä Master s thesis Summer 2009 Department

More information

Emotional Intelligence and Work Counselling in the Process Intensive Leadership Development Program

Emotional Intelligence and Work Counselling in the Process Intensive Leadership Development Program Emotional Intelligence and Work Counselling in the Process Intensive Leadership Development Program Timo Kultanen and Tarja Rytkönen Department of Computer and Information Sciences FIN-33014 UNIVERSITY

More information

Building Customer Relationship Management in a Small Business through Social Media Marketing

Building Customer Relationship Management in a Small Business through Social Media Marketing Building Customer Relationship Management in a Small Business through Social Media Marketing Case Company: Parturimo Herman Lauri Eskola Bachelor's thesis of the Degree Programme in Business and Culture

More information

IN CHENGDU INSTITUTE SICHUAN INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY (CISISU), P.R.C.

IN CHENGDU INSTITUTE SICHUAN INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY (CISISU), P.R.C. IN CHENGDU INSTITUTE SICHUAN INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY (CISISU), P.R.C. Lifan Chen Graduate School of Education, Assumption University of Thailand Abstract. This study was conducted to identify

More information

Review of IT Service Management Tools Currently in Use in Finland

Review of IT Service Management Tools Currently in Use in Finland Jussi Suominen & Lasse Tuomi Review of IT Service Management Tools Currently in Use in Finland ITIL, Implementation and Functionality Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Bachelor of Engineering

More information

MEASURING AND DEVELOPING CUSTOMER SATISFACTION - WITH THE BALANCED CRITICAL FACTOR INDEX METHOD

MEASURING AND DEVELOPING CUSTOMER SATISFACTION - WITH THE BALANCED CRITICAL FACTOR INDEX METHOD MEASURING AND DEVELOPING CUSTOMER SATISFACTION - WITH THE BALANCED CRITICAL FACTOR INDEX METHOD Mika Kuronen*, Department of production/industrial management, University of Vaasa, Po. Box 700, FI-65101,

More information

1. PERSONAL BACKGROUND

1. PERSONAL BACKGROUND 1. PERSONAL BACKGROUND Name Pia Helena Lappalainen (née Sierilä) Date and place of birth 8.5.1968, Imatra Telephone +358 40 750 7930 Email Family pia.lappalainen@aalto.fi Husband Petteri; Sons Niko -92,

More information

Measurement of Intangible Success Factors: Case Studies on the Design, Implementation and Use of Measures

Measurement of Intangible Success Factors: Case Studies on the Design, Implementation and Use of Measures Julkaisu 485 Publication 485 Antti Lönnqvist Measurement of Intangible Success Factors: Case Studies on the Design, Implementation and Use of Measures Tampere 2004 Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu

More information

CROSS-EVALUATION 4 FINAL REPORT

CROSS-EVALUATION 4 FINAL REPORT CROSS-EVALUATION 4 FINAL REPORT FUAS Quality Policy Sara Heikkilä, Mervi Friman, Jaana Ignatius & Marjo-Riitta Järvinen (editors) HAMK University of Applied Sciences (HAMK) Lahti University of Applied

More information

Laura Salo. Double Degree Programmes in the Internationalisation in Higher Education Institutions

Laura Salo. Double Degree Programmes in the Internationalisation in Higher Education Institutions Laura Salo Double Degree Programmes in the Internationalisation in Higher Education Institutions Case Seinäjoki University of Applied Sciences, Business School Bachelor s Thesis Spring 2013 Business School

More information

GOOD JOB! GIVING POSITIVE FEEDBACK IN EFL LESSONS: Comparison of primary and secondary school. Master s Thesis Päivi Peltola

GOOD JOB! GIVING POSITIVE FEEDBACK IN EFL LESSONS: Comparison of primary and secondary school. Master s Thesis Päivi Peltola GOOD JOB! GIVING POSITIVE FEEDBACK IN EFL LESSONS: Comparison of primary and secondary school Master s Thesis Päivi Peltola University of Jyväskylä Department of Languages English May 2013 JYVÄSKYLÄN

More information

19th Annual Society for Information Technology & Teacher Education International Conference Las Vegas, Nevada, USA March 5, 2008

19th Annual Society for Information Technology & Teacher Education International Conference Las Vegas, Nevada, USA March 5, 2008 19th Annual Society for Information Technology & Teacher Education International Conference Las Vegas, Nevada, USA March 5, 2008 Creating Online Learning Communities: A Cross Disciplinary Examination of

More information

ENSURING THE EFFICIENT UTILIZATION OF BUSINESS INTELLIGENCE

ENSURING THE EFFICIENT UTILIZATION OF BUSINESS INTELLIGENCE LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY School of Industrial Engineering and Management Faculty of Innovation Management Innovation and Technology Management ENSURING THE EFFICIENT UTILIZATION OF BUSINESS

More information

FINNISH FITNESS CENTERS

FINNISH FITNESS CENTERS FINNISH FITNESS CENTERS THE USE OF INFORMATION SYSTEMS IN CUSTOMER CONTROLLING Maria Halme Bachelor s Thesis April 2013 Degree Programme in International Business School of Business and Services management

More information

Doctoral studies in global time and change female doctoral student and individual lifecourse in Finland

Doctoral studies in global time and change female doctoral student and individual lifecourse in Finland Doctoral studies in global time and change female doctoral student and individual lifecourse in Finland Minna Maunula Jyväskylä University Kokkola University Consortium Finland minna.maunula@chydenius.fi

More information

CURRICULUM VITAE. Ulla Lehmijoki Valkjärventie 13 Fin-02130 Espoo, Finland +358 9 522121 ulla.lehmijoki@helsinki.fi

CURRICULUM VITAE. Ulla Lehmijoki Valkjärventie 13 Fin-02130 Espoo, Finland +358 9 522121 ulla.lehmijoki@helsinki.fi CURRICULUM VITAE Ulla Lehmijoki Valkjärventie 13 Fin-02130 Espoo, Finland +358 9 522121 ulla.lehmijoki@helsinki.fi PERSONAL: Family Name: Lehmijoki First Name: Ulla Marja-Liisa Date of Birth: 30 October

More information

Curriculum Vitae. Doctor of Philosophy Major: Education, specialising in Vocational Education University of Tampere

Curriculum Vitae. Doctor of Philosophy Major: Education, specialising in Vocational Education University of Tampere 1 Curriculum Vitae 2/2013 Marja-Liisa Manka (née Broman) EDUCATIONAL BACKGROUND Doctor of Philosophy Major: Education, specialising in Vocational Education University of Tampere 1999 Master of Social Sciences

More information

Becoming a teacher: emerging teacher identity in mathematics teacher education

Becoming a teacher: emerging teacher identity in mathematics teacher education Becoming a teacher: emerging teacher identity in mathematics teacher education Helsinki 2009 Research Report 308 Heidi Krzywacki Becoming a teacher: emerging teacher identity in mathematics teacher education

More information

The use, possibilities, and challenges of information and communication technology in remote health monitoring and prevention of illnesses

The use, possibilities, and challenges of information and communication technology in remote health monitoring and prevention of illnesses Virpi Kuvaja-Köllner, Marina Steffansson and Aija Kettunen The use, possibilities, and challenges of information and communication technology in remote health monitoring and prevention of illnesses Results

More information

Lead Public Health Service Dentists in Finland: Leaders or Dentists?

Lead Public Health Service Dentists in Finland: Leaders or Dentists? Lead Public Health Service Dentists in Finland: Leaders or Dentists? Paula Alestalo 1, Eeva Widström 2 1 D.D.S. Specialist in Dental Public Health, National Institute for Health and Welfare (THL), Helsinki,

More information

Master s Degree Programme in International Business Management

Master s Degree Programme in International Business Management Lahti University of Applied Sciences Master s Degree Programme in International Business Management Study Guide 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo International Business Management... 2 DEGREE PROGRAMME

More information

SELLING VALUE WITH THE BUSINESS SOLUTIONS

SELLING VALUE WITH THE BUSINESS SOLUTIONS SELLING VALUE WITH THE BUSINESS SOLUTIONS Konica Minolta Business Solutions Finland Ltd. Antti Piira Master s Thesis May 2013 Master s Degree Program in Entrepreneurship and Business Competence Social

More information

KYMENLAAKSO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES. Master's Degree Programme in International Business Management. Mari Tynys

KYMENLAAKSO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES. Master's Degree Programme in International Business Management. Mari Tynys KYMENLAAKSO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Master's Degree Programme in International Business Management Mari Tynys EFFECTIVE CHANGE MANAGEMENT IN KYUAS AND MIKKELI UAS Master s Thesis 2012 2 ABSTRACT

More information

The rationale and effectiveness of recruitment outsourcing

The rationale and effectiveness of recruitment outsourcing The rationale and effectiveness of recruitment outsourcing International Business Master's thesis Markus Heikkonen 2012 Department of Management and International Business Aalto University School of Economics

More information

The new ways to use ICT and Social Media tools to support the learning processes: How to implement the new skills in teachers daily work

The new ways to use ICT and Social Media tools to support the learning processes: How to implement the new skills in teachers daily work 1868 The new ways to use ICT and Social Media tools to support the learning processes: How to implement the new skills in teachers daily work Petri Lounaskorpi University of Jyväskylä Nuutinpojantie 4

More information

Information Security Plan for SAP HCM. Kirsi Anturaniemi

Information Security Plan for SAP HCM. Kirsi Anturaniemi Information Security Plan for SAP HCM Kirsi Anturaniemi Thesis Degree Programme in Information Technology 2013 Abstract 8.11.2013 Degree Programme in Information Technology Author Kirsi Anturaniemi The

More information

Students experiences of supportduring doctoral studies in industrial engineering and management

Students experiences of supportduring doctoral studies in industrial engineering and management DepartmentofIndustrialEngineeringandManagement Students experiences of supportduring doctoral studies in industrial engineering and management KatjaLahenius DOCTORAL DISSERTATIONS Aalto University publication

More information

CLINICAL LEARNING AS EXPERIENCED BY NURSING STUDENTS IN THEIR CRITICAL INCIDENTS

CLINICAL LEARNING AS EXPERIENCED BY NURSING STUDENTS IN THEIR CRITICAL INCIDENTS S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 106 Irma Mikkonen CLINICAL LEARNING AS EXPERIENCED BY NURSING STUDENTS

More information

MASTER S THESIS Piia Huopainen 2014

MASTER S THESIS Piia Huopainen 2014 MASTER S THESIS Piia Huopainen 2014 LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY School of Business International Marketing Management (MIMM) Piia Huopainen EMOTIONAL INTELLIGENCE AND MULTICULTURAL PROJECT LEADERSHIP

More information

Åbo Akademi University Laboratory of Industrial Management Piispankatu 8 20500 Turku Telephone +358 40 59 21 050 E-mail tomi.nokelainen@abo.

Åbo Akademi University Laboratory of Industrial Management Piispankatu 8 20500 Turku Telephone +358 40 59 21 050 E-mail tomi.nokelainen@abo. Tomi Nokelainen, Ph.D. Research manager Åbo Akademi University Laboratory of Industrial Management Piispankatu 8 20500 Turku Telephone +358 40 59 21 050 E-mail tomi.nokelainen@abo.fi Education 2008 2000

More information

PREPARING FOR THE FUTURE: FACULTY DEVELOPMENT FOR LEADERSHIP SUCCESSION. Julie Adams Wheeler North

PREPARING FOR THE FUTURE: FACULTY DEVELOPMENT FOR LEADERSHIP SUCCESSION. Julie Adams Wheeler North PREPARING FOR THE FUTURE: FACULTY DEVELOPMENT FOR LEADERSHIP SUCCESSION 1 Julie Adams Wheeler North AGENDA The problem Need for leadership Research on local senate leadership Recommendations Questions

More information

The Impacts of Incorrect Sales Orders on the Purchase Order Processing, Continuous Improvement of the Purchase Process

The Impacts of Incorrect Sales Orders on the Purchase Order Processing, Continuous Improvement of the Purchase Process The Impacts of Incorrect Sales Orders on the Purchase Order Processing, Continuous Improvement of the Purchase Process Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Jakobsson 2010 Liiketoiminnan teknologian

More information

WORKING IN THE FIELD OF FACILITY MANAGEMENT

WORKING IN THE FIELD OF FACILITY MANAGEMENT WORKING IN THE FIELD OF FACILITY MANAGEMENT Sanna Lindberg Bachelor s Thesis August 2010 Degree Programme in Facility Management Tourism, Catering and Domestic Services DESCRIPTION Author(s) LINDBERG,

More information

Measuring customer experience in operator s retail store and on web page

Measuring customer experience in operator s retail store and on web page Aalto University School of Electrical Engineering Degree Programme in Electronics and Electrical Engineering Jesse Enqvist Measuring customer experience in operator s retail store and on web page Master

More information

The role of direct marketing methods in the self-storage business

The role of direct marketing methods in the self-storage business The role of direct marketing methods in the self-storage business Salo, Ilari 2012 Laurea Leppävaara Laurea University of Applied Sciences Laurea Leppävaara The role of direct marketing methods in the

More information

WHAT IS SOFTWARE-ASSISTED QUALITATIVE DATA ANALYSIS?

WHAT IS SOFTWARE-ASSISTED QUALITATIVE DATA ANALYSIS? WHAT IS SOFTWARE-ASSISTED QUALITATIVE DATA ANALYSIS? Sanna Herkama (sanna.herkama@utu.fi) Senior Researcher, PhD, University of Turku Anne Laajalahti (anne.laajalahti@jyu.fi) Post-doctoral Researcher,

More information

Methods for Evaluating the Impact of Basic Research Funding

Methods for Evaluating the Impact of Basic Research Funding Publications of the Academy of Finland 9/06 Methods for Evaluating the Impact of Basic Research Funding An Analysis of Recent International Evaluation Activity Sami Kanninen Tarmo Lemola Publications of

More information

Paula Ojala. Pro Gradu Thesis Autumn 2004 Department of Special Education University of Jyväskylä

Paula Ojala. Pro Gradu Thesis Autumn 2004 Department of Special Education University of Jyväskylä Aims of Education and Curriculum Planning in Special Education Units and Schools in Lusaka, Zambia. A Qualitative Study of Special Education Teachers Views and Classroom Practice. Paula Ojala Pro Gradu

More information

Computer Courses in Finnish Schools, 1980 1995

Computer Courses in Finnish Schools, 1980 1995 Computer Courses in Finnish Schools, 1980 1995 Petri Saarikoski Digital Culture, Degree Program in Cultural Production and Landscape Studies PL 124, 28101 University Consortium of Pori, Finland petsaari@utu.fi

More information

HUMAN RESOURCES ADDING VALUE TO THE BUSINESS

HUMAN RESOURCES ADDING VALUE TO THE BUSINESS Master's Thesis Master s Degree programme in International Business Management 2015 Sanna Nurmi HUMAN RESOURCES ADDING VALUE TO THE BUSINESS Case Cygate 2 MASTER'S THESIS ABSTRACT TURKU UNIVERSITY OF APPLIED

More information

IMPROVING PERFORMANCE, QUALITY AND HAPPINESS OF SOFTWARE DEVELOPMENT TEAM

IMPROVING PERFORMANCE, QUALITY AND HAPPINESS OF SOFTWARE DEVELOPMENT TEAM IMPROVING PERFORMANCE, QUALITY AND HAPPINESS OF SOFTWARE DEVELOPMENT TEAM Agile and Lean Approach Heikki-Pekka Noronen Master s Thesis 5 2014 Master s Degree programme in Information Technology Author(s)

More information

ENDPOINT PROTECTION SECURITY SYSTEM FOR AN ENTERPRISE

ENDPOINT PROTECTION SECURITY SYSTEM FOR AN ENTERPRISE ENDPOINT PROTECTION SECURITY SYSTEM FOR AN ENTERPRISE Petri Ruotsalainen Master s Thesis May 2013 Information Technology Technology and transportation DESCRIPTION Author(s) RUOTSALAINEN, Petri Type of

More information

NESTE OIL RALLY SPECTATOR IN LAHTI 2012

NESTE OIL RALLY SPECTATOR IN LAHTI 2012 NESTE OIL RALLY SPECTATOR IN LAHTI 2012 Profile, customer satisfaction and willingness to recommend the event Aki Lassila Bachelor s Thesis April 2012 Degree Programme in Business Administration Business

More information

Leadership Tasks in Early Childhood Education

Leadership Tasks in Early Childhood Education Leadership Tasks in Early Childhood Education Eeva Hujala and Mervi Eskelinen Tampere University Finland Abstract Leadership research in early childhood education and care (ECEC) is quite a young arena.

More information

CURRICULUM VITAE PERSONAL INFORMATION EDUCATION

CURRICULUM VITAE PERSONAL INFORMATION EDUCATION 1 CURRICULUM VITAE Satu Uusiautti Lepolantie 29 01830 LEPSÄMÄ FINLAND satu@uusiautti.fi tel. +358 50 355 1280 Birth date and place: 31 Dec 1980, Sura, Sweden Nationality: Finland Marital Status: Married,

More information

Developing Service Requirements Management as part of Product Development Process in the Case Company

Developing Service Requirements Management as part of Product Development Process in the Case Company Vesa Ahonen Developing Service Requirements Management as part of Product Development Process in the Case Company Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Master s Degree Industrial Management

More information

Data Governance and Automated Marketing A Case Study of Expected Benefits of Organizing Data Governance in an ICT Company

Data Governance and Automated Marketing A Case Study of Expected Benefits of Organizing Data Governance in an ICT Company Lappeenranta University of Technology School of Business and Management Knowledge Management Juha Hallikas Data Governance and Automated Marketing A Case Study of Expected Benefits of Organizing Data Governance

More information

Oulu, Finland. Abstract: customers. Developing Raahe City Library. the survey. knowledgee. bring new. Knowledge Management. public libraries.

Oulu, Finland. Abstract: customers. Developing Raahe City Library. the survey. knowledgee. bring new. Knowledge Management. public libraries. http://conference.ifla. org/ifla78 Date submitted: 1 July 2012 I Knowledge management in theory and practice: case Raahe City Library Terhi Mustakangas Oulu University of Applied Sciences School of Business

More information

EFFECTIVNESS OF THE ENTREPRENEURSHIP EDUCATION PROGRAM FOR TEACHERS OPINION ON ENTREPRENEUSRSHIP

EFFECTIVNESS OF THE ENTREPRENEURSHIP EDUCATION PROGRAM FOR TEACHERS OPINION ON ENTREPRENEUSRSHIP EFFECTIVNESS OF THE ENTREPRENEURSHIP EDUCATION PROGRAM FOR TEACHERS OPINION ON ENTREPRENEUSRSHIP Ph.D Student Anne Gustafsson-Pesonen, Helsinki School of Economics, HSE Small Business Centre, Finland anne.gustafsson-pesonen@pyk.hkkk.fi

More information

Ulla-Maija Koivula, Principal lecturer, Lic.Soc.Sci, MBA in Social and Health Care Management &

Ulla-Maija Koivula, Principal lecturer, Lic.Soc.Sci, MBA in Social and Health Care Management & Ulla-Maija Koivula, Principal lecturer, Lic.Soc.Sci, MBA in Social and Health Care Management & Sirkka-Liisa Karttunen, Lecturer, BLS, RN, Lic.Nsc from Tampere University of Applied Sciences, Finland INFORMAL

More information

Web-based learning services as experienced by students in Finnish UASs

Web-based learning services as experienced by students in Finnish UASs Web-based learning services as experienced by students in Finnish UASs Seppo Saari FINHEEC Irja Leppisaari Central Ostrobothnia University of Applied Sciences Presented in 30th EAIR Annual Forum in Copenhagen

More information

DESIGNING A SMOOTH SERVICE EXPERIENCE Finding the balance between online and offline service

DESIGNING A SMOOTH SERVICE EXPERIENCE Finding the balance between online and offline service DESIGNING A SMOOTH SERVICE EXPERIENCE Finding the balance between online and offline service Titta Jylkäs University of Lapland Faculty of Art and Design Industrial Design Pro gradu thesis 2015 University

More information

The Key Points of Building an Online Store

The Key Points of Building an Online Store The Key Points of Building an Online Store Mari Etuaro Degree Thesis Förnamn Efternamn Degree Programme in International Business 2014 DEGREE THESIS Arcada Degree Programme: International Business Identification

More information

TYÖNTEKIJÖIDENVÄLINENEPÄASIALLINENKOHTELU TYÖNANTAJANPUUTTUMIS-JATOIMINTAVELVOLLISUUS

TYÖNTEKIJÖIDENVÄLINENEPÄASIALLINENKOHTELU TYÖNANTAJANPUUTTUMIS-JATOIMINTAVELVOLLISUUS TYÖNTEKIJÖIDENVÄLINENEPÄASIALLINENKOHTELU JA TYÖNANTAJANPUUTTUMIS-JATOIMINTAVELVOLLISUUS Lapinyliopisto Oikeustieteidentiedekunta Työ-jasosiaalioikeus Progradu-tutkielma Kevät2014 JohannaRuohtula Lapinyliopisto,oikeustieteidentiedekunta

More information

NEIL LEADING AND LEARNING CYCLES

NEIL LEADING AND LEARNING CYCLES NEIL LEADING AND LEARNING CYCLES Jim Brandon 1 Candace Saar 2 Sharon Friesen 1 University of Calgary 1 Galileo Educational Network 2 Design-based professional learning and collaborative inquiry have mobilized

More information

THE LINK BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND PERFORMANCE MANAGEMENT PRACTICES: A CASE OF IT COMPANIES FROM ROMANIA

THE LINK BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND PERFORMANCE MANAGEMENT PRACTICES: A CASE OF IT COMPANIES FROM ROMANIA THE LINK BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND PERFORMANCE MANAGEMENT PRACTICES: A CASE OF IT COMPANIES FROM ROMANIA Dobre Ovidiu-Iliuta The Bucharest University of Economic Studies (Institute of Doctoral

More information

Peer support and profesessional work in Finland 12 th European Expert Meeting on Self Help Support Florence, Italy June 19 th- 22 nd 2013 PRESENTATION

Peer support and profesessional work in Finland 12 th European Expert Meeting on Self Help Support Florence, Italy June 19 th- 22 nd 2013 PRESENTATION 1 Irja Mikkonen Peer support and profesessional work in Finland 12 th European Expert Meeting on Self Help Support Florence, Italy June 19 th- 22 nd 2013 PRESENTATION Hello everyone, First of all let me

More information

Katriina Schrey-Niemenmaa. Development of a Unit Level Quality System for Engineering Education

Katriina Schrey-Niemenmaa. Development of a Unit Level Quality System for Engineering Education QUA LIT Y AB IL IT Y NE ED DE SIR E Katriina Schrey-Niemenmaa Development of a Unit Level Quality System for Engineering Education Katriina Schrey-Niemenmaa Development of a Unit Level Quality System for

More information

Dialogic Leadership and ICT-intensive Workplaces How to Enhance Learning Potential?

Dialogic Leadership and ICT-intensive Workplaces How to Enhance Learning Potential? Dialogic Leadership and ICT-intensive Workplaces How to Enhance Learning Potential? Sirpa Syvänen 1 and Kati Tikkamäki 2 1 School of Management, University of Tampere, FI-33014 University of Tampere sirpa.syvanen@uta.fi

More information

LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Technology Management Department of Industrial Management

LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Technology Management Department of Industrial Management LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Technology Management Department of Industrial Management INTERACTION WITH INDUSTRIAL CUSTOMERS FROM A PROJECT SELLING COMPANY S PERSPECTIVE Examiner: Instructor:

More information

School of Management, Guangdong University of Technology, Guangzhou, China. Methodology

School of Management, Guangdong University of Technology, Guangzhou, China. Methodology Research Article ISSN: XXXX-XXXX The Study of the Relationship between Leadership Style and Project Success Juanjuan Jiang School of Management, Guangdong University of Technology, Guangzhou, China Access

More information

Courses in English -opinto-oppaiden tekstit

Courses in English -opinto-oppaiden tekstit Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/9 Courses in English -opinto-oppaiden tekstit Tässä ohjeessa on ehdotuksia Courses in English -opinto-oppaiden teksteiksi. Käytettävät tekstit riippuvat siitä, millä

More information

Vocational Teachers Conceptions on Learning, Knowing and Selfassessment

Vocational Teachers Conceptions on Learning, Knowing and Selfassessment Vocational Teachers Conceptions on Learning, Knowing and Selfassessment Juhani Kettunen M.Sc (Information Technology), Senior Lecturer School of Vocational Teacher Education, Oulu University of Applied

More information

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM PLANNING AND IMPLEMENTATION

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM PLANNING AND IMPLEMENTATION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM PLANNING AND IMPLEMENTATION Case Eritoimi Oy Toni Myyryläinen Bachelor s thesis April 2013 Degree Programme in Logistics Engineering DESCRIPTION Author(s) MYYRYLÄINEN, Toni

More information

Anees Ullah Karamat. Impact of Leadership on Organizational Performance. A Case Study of D&R Cambric Communication

Anees Ullah Karamat. Impact of Leadership on Organizational Performance. A Case Study of D&R Cambric Communication Anees Ullah Karamat Impact of Leadership on Organizational Performance A Case Study of D&R Cambric Communication Business Economics and Tourism 2013 Acknowledgement I would like to convey my sincere thanks

More information

STRESS MANAGEMENT AND THE ABILITY TO STUDY A GROUP INTERVENTION FOR MEDICAL STUDENTS

STRESS MANAGEMENT AND THE ABILITY TO STUDY A GROUP INTERVENTION FOR MEDICAL STUDENTS STRESS MANAGEMENT AND THE ABILITY TO STUDY A GROUP INTERVENTION FOR MEDICAL STUDENTS Kaisa Poutanen, Sanna Selinummi & Juha Nieminen Study Counselling Psychologists University of Helsinki/Campus Conexus

More information

The effect of urbanisation on teacher training and the number of teachers in Finland 1898-1957

The effect of urbanisation on teacher training and the number of teachers in Finland 1898-1957 244 Martti T. Kuikka The effect of urbanisation on teacher training and the number of teachers in Finland 1898-1957 Introduction Urbanization was a very slow process in Finland, if we compare the number

More information

PERFORMANCE LEADERSHIP HELSINKI LOKAKUU 25, 2010

PERFORMANCE LEADERSHIP HELSINKI LOKAKUU 25, 2010 PERFORMANCE LEADERSHIP AJANKOHTAISSEMINAARI HELSINKI LOKAKUU 25, 2010 Performance management has a very visible, but strangely disconnected role in strategic planning OECD:n Suomen julkisen hallinnon maa-arviointi

More information

BUILDING SELF THROUGH FOREIGN LANGUAGE LEARNING: A case study of four adult language learners emerging identities. Master s Thesis Reetta Romo

BUILDING SELF THROUGH FOREIGN LANGUAGE LEARNING: A case study of four adult language learners emerging identities. Master s Thesis Reetta Romo BUILDING SELF THROUGH FOREIGN LANGUAGE LEARNING: A case study of four adult language learners emerging identities Master s Thesis Reetta Romo University of Jyväskylä Department of Languages English October

More information

Distributing leadership in a day care setting

Distributing leadership in a day care setting Varhaiskasvatuksen Tiedelehti Journal of Early Childhood Education Research Vol. 5, No. 1 2016, 2 18 Distributing leadership in a day care setting Leena Halttunen University of Jyväskylä, Finland e-mail:

More information

Senior Researcher, Labour Institute for Economic Research (Helsinki)

Senior Researcher, Labour Institute for Economic Research (Helsinki) 1 Ilkka Kiema (previously Kieseppä) Curriculum vitae August 4, 2015 A. Education, employment, and research grants A.1. Education 1989 Master of Science in the Faculty of Science of the University of Helsinki,

More information

PERFORMANCE MEASUREMENT AND MANAGEMENT IN A COLLABORATIVE NETWORK

PERFORMANCE MEASUREMENT AND MANAGEMENT IN A COLLABORATIVE NETWORK Sanna Pekkola PERFORMANCE MEASUREMENT AND MANAGEMENT IN A COLLABORATIVE NETWORK Thesis for the degree of Doctor of Science (Technology) to be presented with due permission for public examination and criticism

More information