JULKAISIJA: TEKIJÄ: SARJAN NIMI JA NUMERO: KOKONAISSIVUMÄÄRÄ: Helsingin yliopisto. Joonas Nikkanen. Raportit ja selvitykset

Size: px
Start display at page:

Download "JULKAISIJA: TEKIJÄ: SARJAN NIMI JA NUMERO: KOKONAISSIVUMÄÄRÄ: Helsingin yliopisto. Joonas Nikkanen. Raportit ja selvitykset"

Transcription

1 AKATEEMINEN JOHTAJUUS MUUTOKSESSA TUTKIMUS HELSINGIN YLIOPISTON YLIMMÄN JOHDON ESIMIES- JA VUOROVaikutusVALMENNUKSESTA joonas nikkanen

2

3 JULKAISIJA: Helsingin yliopisto TEKIJÄ: Joonas Nikkanen JULKAISUN NIMI: Akateeminen johtajuus muutoksessa Tutkimus Helsingin yliopiston ylimmän johdon esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksesta JULKAISUN LAJI: Raportit ja selvitykset SARJAN NIMI JA NUMERO: Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset ISSN: (painettu) (verkkojulkaisu) KOKONAISSIVUMÄÄRÄ: ISBN: (painettu) (verkkojulkaisu) KIELI: 110 Suomi MUUT TIEDOT: Unigrafia 2011 VERKKOAINEISTON OSOITE:

4 TIIVISTELMÄ: TAVOITTEET. Tutkielmassa tarkasteltiin Helsingin yliopiston ylimmälle johdolle järjestettyä syväjohtamisen esimies- ja vuorovaikutusvalmennusohjelmaa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten yliopiston ylin johto kuvaa johtajuuttaan ja kehittymistarpeitaan ennen valmennusohjelman alkua. Lisäksi selvitettiin sitä, millaiseksi yliopiston ylimmän johdon rehtoreiden, hallintojohtajan ja dekaanien johtamiskäyttäytymistä arvioidaan syväjohtamisen mallin mukaan. Lopulta pyrittiin saamaan vastausta siihen, miten syväjohtamisen valmennusohjelma vastaa akateemisen johtajuuden kehittämisen ja yliopiston ylimmän johdon tarpeisiin ja odotuksiin. MENETELMÄT. Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena, mutta siihen sisältyi lisäksi myös määrällisiä kokonaisuuksia. Syväjohtamisen valmennusohjelmaan osallistui Helsingin yliopistosta yhteensä 17 johtajaa: yliopiston rehtori, neljä vararehtoria, hallintojohtaja, kymmenen tiedekunnan dekaania ja yksi varadekaani. Laadullista aineistoa varten tutkielmassa haastateltiin ennen valmennusta teemahaastatteluilla 16 johtajaa. Haastattelut litteroitiin ja aineisto analysoitiin sisällön analyysilla. Määrällistä aineistoa varten osallistujille tuotettiin valmennuksen aikana johtamiskäyttäytymistä kuvaavat syväjohtamisen johtajaprofiilit. Profiilit kerättiin 360-asteisella menetelmällä, jossa vastaajina olivat tutkittavien johtajien esimiehet, alaiset ja vertaiset. Profiilit tuotettiin valmennuksen aikana kahteen otteeseen: joulukuussa 2008 (n=371) ja lokakuussa 2009 (n=322). Lisäksi valmennetuilta johtajilta kerättiin valmennuspalaute kyselylomakkeella neljä kertaa valmennuksen aikana. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET. Tulosten mukaan asiantuntijoiden johtaminen oli akateemisessa maailmassa erityisen haasteellista. Johtamistyötä hankaloittivat johtajaroolien määräaikaisuus, johtajien duaaliroolit sekä johtajakoulutuksen puuttuminen. Vertaistuki koettiin johtajien keskuudessa erittäin tärkeänä. Johtajat eivät saaneet palautetta johtamisestaan ja kokivat usein riittämättömyyden tunnetta omassa työssään. Kehittymistarpeiksi nostettiin muun muassa asiantuntijoiden ja entisten vertaisten johtaminen, vuorovaikutustaidot, ajankäytön hallinta ja kriisitilanteiden ratkaiseminen. Yliopiston ylimmän johdon johtamiskäyttäytymistä arvioitiin syväjohtamisen mallin mukaan erittäin hyväksi. Osallistujat olivat kokonaisuudessaan tyytyväisiä järjestettyyn valmennukseen. Motivaatio ja sitoutuminen kehittää itseään säilyivät korkealla tasolla koko valmennuksen ajan. Vaikka organisaation johdon sitouttaminen valmennukseen onkin tärkeää, on valmennuksen suurempi tarve yliopiston alemmilla tasoilla ja sen tulevissa johtajissa. Syväjohtamisen valmennusohjelman avulla yliopistolle voidaan luoda sieltä puuttuva johtamiseen liittyvä palautejärjestelmä. Ohjelma vastaa myös johtajien kaipaamaan ohjelmaluonteisen ja pitkäkestoisen johtajakoulutuksen tarpeeseen. Syväjohtamisen malli tarjoaa johtajille työkaluja itsetuntemuksen lisäämiseen oman johtajuuden kehittämiseen. AVAINSANAT: johtaminen, akateeminen johtajuus, esimiesvalmennus, syväjohtaminen

5 ABSTRACT: AIMS. The study focused on the Deep Leadership coaching process organized for the senior management at the University of Helsinki. The aim of the study was to find out how the people in senior management at the University of Helsinki describe their own leadership and need for improvement before taking part in the coaching process. Additional focus was on what the Deep Leadership model would evaluate their leadership behavior to be like. Ultimately, the study aimed to answer how well the Deep Leadership process meets and fills the expectations and needs of the senior management at the university, as well as the development of academic leadership as a whole. METHODS. The study was carried out as qualitative but also featured quantitative wholes. In total, 17 people from the Helsinki University management took part in the Deep Leadership coaching process: the Rector of the university, four Vice-Rectors, the Head of Administration, ten Deans of Faculty and a Vice-Dean. For the qualitative data, 16 people from the management were interviewed in themed interviews before the start of the process. They were transcribed and analyzed using the content analysis method. For the quantitative data, profiles were constructed for the participants during the training. These Deep Leadership profiles described the leadership behavior of the participants. They were created using a 360-degree method in which the feedback was provided by the superiors, subordinates and peers of the person in question. The profiles were created at two separate points of time during the training: in December 2008 (n=371) and September 2009 (n=322). Additionally, the participants provided coaching feedback at four separate points of time during the process. RESULTS AND CONCLUSIONS. According to the results, the management of experts in the academic world was particularly challenging. Management s work was hindered by the periodical and dual nature of their roles and lack of leadership training. Peer support was considered extremely important within the management. The management did not receive enough feedback and often had feelings of inadequacy about their work. The management of experts and former peers, interaction skills, time management and crisis-solving, to name a few, were pointed as areas in need of improvement. The leadership behavior of the senior management at the university was rated as very good according to the Deep Leadership model. On the whole, the participants were pleased with the training. Their motivation and commitment levels were high for the entirety of the process. Even though it is essential to commit the heads of an organization to the training, the greater need for such training lies on the lower levels of the university, and its future management. A leadership feed-back system the university is currently lacking can be created with the Deep Leadership coaching process, which can also satisfy the management s need for extended guided leadership training. The Deep Leadership model offers management the tools for increasing self-knowledge and improving leadership skills. KEYWORDS: management, academic leadership, Deep Leadership

6

7 AKATEEMINEN JOHTAJUUS MUUTOKSESSA TUTKIMUS HELSINGIN YLIOPISTON YLIMMÄN JOHDON ESIMIES- JA VUOROVAIKUTUSVALMENNUKSESTA Julkaisun tekijä(t)/toimittaja(t) Sarjan nimi ja osan numero Tieto konsistorin tai jonkun muun tahon hyväksynnästä

8 ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (painettu) ISBN (verkkojulkaisu Unigrafia, Helsinki 2011

9 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 8 2 JOHTAMINEN JA AKATEEMINEN JOHTAJUUS AKATEEMINEN JOHTAMINEN JA JOHTAMISEN YLEINEN TUTKIMUS AKATEEMISEN JOHTAJUUDEN ERITYISPIIRTEET AKATEEMISEN JOHTAMISEN HAASTEET JOHTAJUUDEN KEHITTÄMINEN YLIOPISTOSSA 19 3 SYVÄJOHTAMISEN VALMENNUSOHJELMA TRANSFORMATIONAALINEN JOHTAMINEN JOHTAMISEN KONSTRUKTIIVINEN OPPIMINEN SYVÄJOHTAMISEN MALLI Syväjohtamisen johtajaprofiili ja kysymyssarja Syväjohtamisen valmennusprosessi Syväjohtamisen tutkimus 36 4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUSMENETELMÄT YLIOPISTON YLIN JOHTO TUTKIMUSKOHTEENA VALMENNUSPROSESSIN KUVAUS AINEISTON HANKINTA AINEISTON ANALYYSI 47 5 TULOKSET KÄSITYKSIÄ AKATEEMISESTA JOHTAJUUDESTA ESIMIESVALMENNUKSEN ALUSSA Akateeminen johtajuus työyhteisössä Johtamisen tukena olevat resurssit Palaute johtamistyöstä Kehittymistarpeet johtajana Odotukset valmennusohjelmaa kohtaan JOHTAMISKÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTIA OSALLISTUJIEN ARVIOINNIT VALMENNUSKERROISTA 71 6 LUOTETTAVUUDEN TARKASTELU 77 7 POHDINTA 81 LÄHTEET 90 LIITTEET 97

10 8 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 1 JOHDANTO

11 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 9

12 10 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 2 JOHTAMINEN JA AKATEEMINEN JOHTAJUUS 2.1 AKATEEMINEN JOHTAMINEN JA JOHTAMISEN YLEINEN TUTKIMUS

13 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 11

14 12 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

15 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 13

16 14 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 2.2 AKATEEMISEN JOHTAJUUDEN ERITYISPIIRTEET

17 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 15

18 16 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 2.3 AKATEEMISEN JOHTAMISEN HAASTEET

19 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 17

20 18 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

21 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset JOHTAJUUDEN KEHITTÄMINEN YLIOPISTOSSA

22 20 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

23 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 21

24 22 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 3 SYVÄJOHTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 3.1 TRANSFORMATIONAALINEN JOHTAMINEN

25 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 23

26 24 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Johtamisen ulottuvuuksien vertailua (Donohue & Wong 1994, 25). 3.2 JOHTAMISEN KONSTRUKTIIVINEN OPPIMINEN

27 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 25

28 26 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

29 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 27 Pinta- ja syväsuuntautuneisuus oppimisessa (Ruohotie 1995, 52). 3.3 SYVÄJOHTAMISEN MALLI

30 28 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset KUVIO 1. Johtamiskäyttäytymisen viitekehys (Nissinen 2004, 40).

31 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 29 KUVIO 2. Syväjohtamisen malli (Nissinen 2001, 219).

32 30 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

33 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Syväjohtamisen johtajaprofiili ja kysymyssarja

34 32 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

35 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 33 Syväjohtamisen kysymyssarjan rakenne Syväjohtamisen valmennusprosessi

36 34 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset KUVIO 3. Toimintaympäristö ja johtamisen käsite (Nissinen 2004, 54).

37 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 35

38 36 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Syväjohtamisen tutkimus

39 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 37

40 38 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 4.1 TUTKIMUSONGELMAT

41 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 39 KUVIO 4. Tutkimusasetelma 4.2 TUTKIMUSMENETELMÄT

42 40 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 4.3 YLIOPISTON YLIN JOHTO TUTKIMUSKOHTEENA

43 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 41 KUVIO 5. Esimiesvalmennuksen osallistujat

44 42 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

45 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset VALMENNUSPROSESSIN KUVAUS KUVIO 6. Valmennusprosessin eteneminen Helsingin yliopiston ylimmälle johdolle

46 44 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

47 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset AINEISTON HANKINTA

48 46 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

49 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset AINEISTON ANALYYSI

50 48 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset KUVIO 7. Analyysin eteneminen tiivistetysti

51 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 49

52 50 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

53 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 51 5 TULOKSET 5.1 KÄSITYKSIÄ AKATEEMISESTA JOHTAJUUDESTA ESIMIESVALMEN- NUKSEN ALUSSA

54 52 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Haastattelujen tulokset Akateeminen johtajuus työyhteisössä

55 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 53

56 54 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

57 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 55

58 56 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Johtamisen tukena olevat resurssit

59 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 57

60 58 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

61 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Palaute johtamistyöstä

62 60 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

63 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 61

64 62 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Kehittymistarpeet johtajana

65 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 63

66 64 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

67 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Odotukset valmennusohjelmaa kohtaan

68 66 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

69 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 67

70 68 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 5.2 JOHTAMISKÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTIA

71 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 69 KUVIO 8. Johtajaprofiilien vertailua

72 70 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

73 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset OSALLISTUJIEN ARVIOINNIT VALMENNUSKERROISTA

74 72 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset KUVIO 9. Ensimmäisen valmennuspäivän palautekeskiarvot (n=13)

75 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 73 KUVIO 10. Toisen valmennuspäivän palautekeskiarvot (n=16)

76 74 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset KUVIO 11. Kolmannen valmennuspäivän palautekeskiarvot (n=16)

77 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 75 KUVIO 12. Neljännen valmennuspäivän palautekeskiarvot (n=13)

78 76 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

79 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 77 6 LUOTETTAVUUDEN TARKASTELU

80 78 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

81 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 79

82 80 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

83 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 81 7 POHDINTA Akateemiset johtajat kuvaavat johtajuuttaan ja kehittymistarpeitaan

84 82 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Johtajuus ja kehittymistarpeet

85 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 83

86 84 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Valmennuksen aikana saatu palaute yksilön ja työyhteisön näkökulmista

87 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 85 Syväjohtamisen valmennusohjelma osana yliopiston esimieskoulutusta

88 86 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Valmennusohjelman vastaavuus tarpeisiin ja odotuksiin

89 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 87

90 88 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

91 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 89

92 90 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset LÄHTEET Ahoniemi, L. & Kulmala, R Esimiesvalmennus tuottaa tuloksia. Aamulehti Alasuutari, P Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino. Anttalainen, J Kokemukset Syväjohtaminen -valmennusprosessista. Tapaus Iittala-ryhmän Suomen myynti ja markkinointi. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 52. Anyamele, S Institutional management in higher education. A stydy of leadership approaches to quality improvement in university management Nigerian and Finnish cases. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen laitos. Tutkimusraportti 195. Atwater, L. & Waldman, D degree feedback and leadership development. Leadership Quarterly 9 (4), Avolio, B., Bass, B. & Jung, D Re-examining the components of transformational and transactional leadership model using the Multifactor Leadership Questionnaire. Journal of Occupational and Organizational Psychology 72 (4), Bass, B Leadership and Performance Beyond Expectations. New York: The Free Press. Bass, B. 1998a. Transformational Leadership. Industry, Military and Educational Impact. Lawrence Erlbaum Associates. New Jersey: MahWah. Bass, B. 1998b. Leading in the army after next. Military review 78 (2), Bass, B Two Decades of Research and Development in Transformational Leadership. European Journal of work and organizational psychology 8 (1), Bass, B. & Avolio, B Improving Organizational Effectiveness trough Transformational Leadership. California: Sage Publications. Bass, B. & Stogdill, R Bass s & Stogdill s Handbook of Leadership. Theory, Research and Managerial Applications. New York: The Free Press. Belenky, M. & Stanton A Inequality, development, and connected knowing. In: Mezirow, J. and Associates. Learning as transformation. Critical perspectives on a theory in progress. San Francisco: Jossey- Bass,

93 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 91 Bellamy, S., Morley, C. & Watty, K Why Business Academics Remain in Australian Universities Despite Deteriorating Working Conditions and Reduced Job Satisfaction: an intellectual puzzle. Journal of Higher Education Policy and Management 25 (1), Blake, R. & Mouton, J Johtamisen psykologiaa. Espoo: Weilin+Göös. Burns, J Leadership. New York: First Harper Paperback. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K Research Methods in Education. London: RoutledgeFalmer Denzin, N.K The research act. Chigago: Aldine. Donohue, K. & Wong, L Understanding and Applying Transformational Leadership. Military Review 74, 8, Eskola, J. & Suoranta, J Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. Evers, A-M Hyvän työyhteisön rakentaminen ja johtaminen -työkalu. Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 36. Evers, A-M Akateemisen johtamisen vahvistaminen Helsingin yliopistossa. Dosis 25 (1), Fiedler, F A Theory of Leadership Effectiveness. New York: McGraw-Hill. Fullan, M Leadership for the 21st Century: Breaking the Bonds of Dependency. Educational Leadership 55 (7), Hancock, N. & Hellawell, D Academic Middle Management in Higher Education: a game of hide and seek? Journal of Higher Education Policy and Management 25 (1), Helsingin yliopiston hallintojohtosääntö [viitattu ] Helsingin yliopiston strategia [viitattu ] Helsingin yliopiston strategia [viitattu ] kaikki kielet.pdf Herranen, M. & Keskinen, S Akateemisen johtamisen kehittäminen tavoitteena yhteisöllisyys ja johtamisosaaminen. Turun yliopisto. Rehtorinviraston julkaisusarja 2/2006. Hersey, P. & Blanchard, K Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Espoo: Weilin+Göös.

94 92 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Hirsjärvi, S. & Hurme. H Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. House, R A path-goal theory of leader effectiveness. Administrative Science Quarterly 16 (3), Huotari, V arviointi johtamisen kehittämisessä. Kasvatus 39 (4), Hunt, J & Bedeian, A Academic amnesia and vestical assumptions of our forefathers. Leadership Quarterly 17 (2), Johtamisen ja tukitoimien toimenpideohjelma [viitattu ] _JOTU.pdf Juuti P Johtamispuhe. Aavaranta-sarja. Jyväskylä: PS-kustannus. Juuti, P Organisaatiokäyttäytyminen. Aavaranta-sarja. Helsinki: Otava. Juuti, P Ihmisten johtaminen kouluorganisaatiossa. Teoksessa Pennanen A. (toim.) Koulun johtamisen avaimia. Jyväskylä: PS-kustannus, Opetus Kangasniemi, E Opetuksen käsite ja käytäntö yleissivistävässä koulutuksessa. Teoksessa Kangasniemi E. & Konttinen, R. (toim.) Lue, etsi, tutki. Tutkittua tietoa koulun kehittämiseksi. Helsinki: WSOY, Kauppi, A Työ muuttuu muuttuuko oppiminen? Teoksessa Tynjälä, P., Välimaa, J. & Murtonen, M. (toim.) Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. Jyväskylä: PS-kustannus. Opetus 200, Kauppinen, T.J Arvojohtaminen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. Kekäle, J Leadership Cultures in Academic Departments. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja, nro 26. Kekäle, J Academic Leaders as Thersmostats. Tertiary Education and Management 9, Keskinen, S Yliopistojohtaminen ja koulujohtaminen osaamisen johtamisena. Teoksessa Aarrevaara, T. & Herranen, J. (toim.) Mikä meitä ohjaa? Artikkelikokoelma Jyväskylässä järjestetystä korkeakoulutuksen tutkimuksen IX symposiumista. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, Keskinen, S. & Paalumäki, A Esimiestyön onnistumis- ja epäonnistumiskokemusten kirjo akateemisessa työympäristössä. Verkkojulkaisussa Huttunen, AL. & Kokkkonen, A. (toim.) Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Kasvatustieteen päivät Jyväskylässä, s [viitattu ]

95 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 93 Keskinen, S. & Paalumäki, A Esimieskoulutuksen tarve ja motiivit akateemisessa työympäristössä. Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 39. Keskinen, S. & Senvall, N Miten esimies voi edistää työyhteisön oppimista akateemisessa toimintaympäristössä? Verkkojulkaisussa Havu-Nuutinen, S. & Heiskanen, M. (toim.) Yhtenäistyvät ja erilaistuvat polut oppimisen ja koulutuksen eri vaiheissa. Kasvatustieteen päivät Joensuussa, s [viitattu ] kasvtied_paivat/ Kinnunen, T Johtamisen kehittyminen. Kokeellinen pitkittäistutkimus johtamistaidon kehittymisestä puolustusvoimissa syväjohtamisen mallin mukaisesti. Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen laitoksen julkaisusarjan tutkimuksia n:o 26. JTO-tutkimuksia nro 15. Helsinki: Edita. Kuoppala, K Tulosjohtaminen yliopiston sisäisessä hallinnossa. Teoksessa Aittola, H. & Ylijoki, O. (toim.) Tulosohjattua autonomiaa. Helsinki: Gaudeamus, Kvale, S InterWiews. An introduction to qualitative research interviewing. London: Sage Publications. Likert, R The human organizations. New York: McGraw-Hill Lincoln, Y. & Guba, E Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, California: Sage Publications. Linjakumpu, A Akateeminen johtajuus etsii paikkaansa Tunnejohtaminen yliopistojen voimavaraksi? Tieteessä tapahtuu: Tieteellisten seurain valtuuskunta 7/2008, Marton, F., Dahlgren, L., Svensson, L. & Säljö, R Oppimisen ohjaaminen. Espoo: Weilin+Göös. Metsämuuronen, J Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp. Merriam, S. & Caffarella, R Learning in adulthood: a comprehensive guide. San Francisco: Jossey-Bass. Mezirow, J How critical reflection triggers transformative learning. In Mezirow, J. and Associates. Fostering critical reflection in adulthood. A guide to transformative and emancipatory learning. San Francisco: Jossey-Bass, Mezirow, J Transformative dimensions of adult learning. San Francisco: Jossey-Bass. Mezirow, J. & al Uudistava oppiminen: kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Mezirow, J Learning to think like an adult. Core concepts of transformation theory. In Mezirow, J. and Associates. Learning as transformation. Critical perspectives on a theory in progress. San Francisco: Jossey-Bass, Miettinen, R Konstruktivistinen oppimiskäsitys ja esineellinen toiminta. Aikuiskasvatus 20 (4),

96 94 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Miller, J. & Glassner, B The inside and the outside : finding realities in interviews. Teoksessa D. Silvermann (edit.) Qualitative Research; Theory, Method and Practice. London: Sage Publications, Mintzberg, H The Nature of Managerial Work. London: Prentice-Hall. Niiniluoto, I Akateeminen johtajuus. Yliopistolainen 1/08. Nissinen, V Puolustusvoimien johtajakoulutus. Johtamiskäyttäytymisen kehittäminen. Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen laitoksen julkaisusarjan tutkimuksia n:o 13. Helsinki: Edita. Nissinen, V Military Leadership. A Critical Constructivist Approach to Conceptualizing, Modeling and Measuring Military Leadership in the Finnish Defence Forces. Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen laitoksen julkaisusarjan tutkimuksia n:o 20. Helsinki: Edita. Nissinen, V Syväjohtaminen. Helsinki: Talentum. Nissinen, V Vuorovaikutus pysyvä menestystekijä. Dosis 25 (1), 4 8. Nissinen, V., Anttalainen, J. & Kauppinen, R Sovella syväjohtamista. Huipputuloksiin vuorovaikutusta oppimalla. Helsinki: Tammi. Nivala, V Näkökulmia julkisen sektorin johtamiseen ja johtamisen kehittämiseen. Teoksessa Juuti, P. (toim.) Johtaminen eilen, tänään, huomenna. Helsinki: Otava, Northhouse, P.G Leadership. Theory and Practice. London: Sage Publications. Odiorne, G Asiantuntijaorganisaation johtaminen. Osaava henkilökunta ja johtajuus. Helsinki: Rastor. Paalumäki, A., Silvennoinen, M. & Keskinen, S Naiset akateemisina esimiehinä. Työn, perheen ja muutosten paineissa Turun yliopistossa ja Turun kauppakorkeakoulussa. Turun yliopisto. Rehtorinviraston julkaisusarja 1/2009. Patrikainen, R Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys luokanopettajan pedagogisessa ajattelussa. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisuja nro 36. Pirttilä, I Yliopistolaivan kapteenit. Akateemisten johtajien toimintahorisontit Joensuun yliopistossa. Joensuun yliopisto. Sosiologian tutkimuksia 1. Pirttilä, I. & Eriksson-Piela, S Yliopistotyön kirot ja tähtihetket. Kuinka kehittää hyvinvointia akateemisessa työssä? Jyväskylä: SoPhi. Puolimatka, T Kasvatus ja filosofia. Helsinki: Kirjayhtymä. Puolimatka, T Opetuksen teoria. Konstruktivismista realismiin. Helsinki: Tammi.

97 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 95 Rauste-von Wright, M Opetussuunnitelma ja oppimiskäsitys. Teoksessa Kajanto, A. & Tuomisto, J. Elinikäinen oppiminen. Vapaan sivistystyön 35. vuosikirja. Helsinki: BJT Kirjastopalvelu, Rauste-von Wright, M Opettaja tienhaarassa. Konstruktivismia käytännössä. Helsinki: WSOY. Rauste-von Wright, M. & von Wright, J Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. Reddin, W Managerial Effectiveness. London: McGraw-Hill. Ropo, A., Eriksson, M., Sauer, E., Lehtimäki, H., Keso, H. & Koivunen, N Jaetun johtajuuden särmät. Helsinki: Talentum. Rowley, J Academic Leaders: made or born. Industrial and Commercial Training. 29, 3, Ruohotie, P Ammatillinen kasvu työelämässä. Ammattikasvatussarja 8. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos. Ruohotie, P Oppiminen ja ammatillinen kasvu. Helsinki: WSOY. Räsänen, K Akateemisen työn hallinta jäsennyksiä kokemuksille ainelaitoksen johtajana. Teoksessa Aittola, H. & Ylijoki, O. (toim.) Tulosohjattua autonomiaa. Helsinki: Gaudeamus, Sipilä, J Asiantuntija ja johtaja. Miten hallitsen nämä kaksi roolia. Jyväskylä: Weilin+Göös. Sipilä, J Hallinnosta hallintaan. Hallinnon arviointi Ulkopuolisen arviointiryhmän raportti. Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 7. Stogdill, R Handbook of leadership; a survey of theory and research. New York: The Free Press. Sydänmaalakka, P Älykäs johtajuus. Ihmisten johtaminen älykkäissä organisaatioissa. Helsinki: Talentum. Tamminen, T Dekaanikunta koki nuorennusleikkauksen. Yliopistolainen 10/09. Treuthardt, L Tulosohjauksen yhteiskunnallisuus Jyväskylän yliopistossa. Tarkastelunäkökulmina muoti ja seurustelu. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Treuthardt, L Tulosohjaus yliopistossa muotia ja seurustelua. Teoksessa Aittola, H. & Ylijoki, O. (toim.) Tulosohjattua autonomiaa. Helsinki: Gaudeamus, Trocchia, P. & Andrus, D Perceived Characteristics and Abilities if an Effective Marketing Department Head. Journal of Marketing Education 25 (1), Tuomi, J. & Sarajärvi, A Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.

98 96 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset Turnbull, S. & Edwards, G Leadership Development for Organizational Change in a New U.K. University. Advances in Developing Human Resources 7 (3), Tynjälä, P Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien luotettavuudesta. Kasvatus 22 (5 6), Tynjälä, P Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki: Kirjayhtymä. Vitikka, E Opetussuunnitelman mallin jäsennys: sisältö ja pedagogiikka kokonaisuuden rakentajina. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 44. Vuorio, V-V Syväjohtaminen, laatu ja tehokkuus maavoimien perusyksiköissä. Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen laitoksen julkaisusarjan tutkimuksia n:o 16. Vuorio, E., Huttula, T., Kukkonen, J., Kurtakko, K., Malm, K., Mikkola, A., Mäki, M., Rekilä, E., Yanar, A., Kekäläinen, H., Moitus, S. & Mustonen, K Helsingin yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi. Korkeakoulujen arviointineuvosto. Tampere: Tammer-Paino. White, R. & Lippitt, R Autocracy and Democracy. New York: Harper & Brothers.

99 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset 97 LIITTEET

100 98 Hallinnon julkaisuja 74; Raportit ja selvitykset

The relationship between ICT use and reading literacy

The relationship between ICT use and reading literacy Kaisa Leino Computer use Contact Us Search: Computer use Intertextuality, connection and cross-reference to other media and genres are fundamental to Internet navigation and searching for information.

More information

An insight into collaborative learning with ICT: Teachers and students perspectives

An insight into collaborative learning with ICT: Teachers and students perspectives Teemu Valtonen An insight into collaborative learning with ICT: Teachers and students perspectives Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education, Humanities, and Theology

More information

Working Paper The use of design in Finnish manufacturing firms. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper The use of design in Finnish manufacturing firms. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Lindström,

More information

Teaching and Learning Social Justice through Online Service-Learning Courses

Teaching and Learning Social Justice through Online Service-Learning Courses International Review of Research in Open and Distance Learning ISSN: 1492-3831 Volume 11, Number 3. October 2010 Teaching and Learning Social Justice through Online Service-Learning Courses Kathy L. Guthrie

More information

AUDIT OF THE UNIVERSITY OF HELSINKI 2015

AUDIT OF THE UNIVERSITY OF HELSINKI 2015 AUDIT OF THE UNIVERSITY OF HELSINKI 2015 Peter Riedler Martin Galevski Seija Koppinen Karena Maguire Seija Mahlamäki-Kultanen Sijbolt Noorda Hannele Seppälä Marja-Liisa Saarilammi Publications 2015:7 AUDIT

More information

SCHOOL LEADERSHIP AND INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY

SCHOOL LEADERSHIP AND INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY SCHOOL LEADERSHIP AND INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY Mojgan AFSHARI, Kamariah Abu BAKAR, Wong Su LUAN, Bahaman Abu SAMAH,& Foo Say FOOI Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia mojganafshari@yahoo.com

More information

The Best On-Line Guidance Experiences in Finnish Primary School Teacher Education Practicum

The Best On-Line Guidance Experiences in Finnish Primary School Teacher Education Practicum The Best On-Line Guidance Experiences in Finnish Primary School Teacher Education Practicum Merja Meriläinen [1], Päivi Valli [2], Raine Valli [3], Maarika Piispanen [4] ABSTRACT Finnish primary school

More information

Developing Future Leaders: The Role of Reflection in the Classroom

Developing Future Leaders: The Role of Reflection in the Classroom Developing Future Leaders: The Role of Reflection in the Classroom Cynthia Roberts Associate Professor, Organizational Leadership and Supervision Purdue North Central Westville, IN croberts@pnc.edu Abstract

More information

Research Publication 2011

Research Publication 2011 Research Publication 2011 1 Kymenlaakso University of Applied Sciences RESEARCH PUBLICATION 2011 2 3 Kotka and Kouvola, Finland 2011 Publications of Kymenlaakso University of Applied Sciences. Series B.

More information

TRANSFORMING MARITIME SAFETY CULTURE Evaluation of the impacts of the ISM Code on maritime safety culture in Finland

TRANSFORMING MARITIME SAFETY CULTURE Evaluation of the impacts of the ISM Code on maritime safety culture in Finland TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU A 46 2008 TRANSFORMING MARITIME SAFETY CULTURE Evaluation

More information

Organizational Impact of Co-Active Coaching. Arthur Shirk, PCC, CPCC

Organizational Impact of Co-Active Coaching. Arthur Shirk, PCC, CPCC Arthur Shirk, PCC, CPCC June 2005 Introduction The application of coaching as a human resource development and performance enhancement strategy in organizations has exploded in the past decade. The growth

More information

360-DEGREE FEEDBACK IN THE CONTEXT OF LEADERSHIP DEVELOPMENT IN THE ADO. Ruth Rohan-Jones with Steve Rohan-Jones

360-DEGREE FEEDBACK IN THE CONTEXT OF LEADERSHIP DEVELOPMENT IN THE ADO. Ruth Rohan-Jones with Steve Rohan-Jones 360-DEGREE FEEDBACK IN THE CONTEXT OF LEADERSHIP DEVELOPMENT IN THE ADO Ruth Rohan-Jones with Steve Rohan-Jones December 2003 2 Introduction The greatest loss to any organisation is the inability to tap

More information

Construction of an Institutionally Aware Process-Oriented Performance Measurement System

Construction of an Institutionally Aware Process-Oriented Performance Measurement System LARS E. PALMROOS Construction of an Institutionally Aware Process-Oriented Performance Measurement System A Case Study of a Finnish Local Government ACTA WASAENSIA 294 BUSINESS ADMINISTRATION 118 ACCOUNTING

More information

Action research for operations management

Action research for operations management The current issue and full text archive of this journal is available at http://www.emeraldinsight.com/0144-3577.htm IJOPM 220 ACTION RESEARCH for operations Paul Coughlan and David Coghlan University of

More information

Physician Contribution to Developing an Online Master s Degree in Education Program for Health Care Professionals.

Physician Contribution to Developing an Online Master s Degree in Education Program for Health Care Professionals. Physician Contribution to Developing an Online Master s Degree in Education Program for Health Care Professionals. Kadriye O. Lewis, University of Cincinnati and Cincinnati Children s Hospital Medical

More information

Best practices and program-based research in an online. professional practice doctorate for educational technologists. Swapna Kumar & Kara Dawson

Best practices and program-based research in an online. professional practice doctorate for educational technologists. Swapna Kumar & Kara Dawson USING SIGNATURE PEDAGOGY TO BRIDGE THE THEORY-PRACTICE GAP 138 Best practices and program-based research in an online professional practice doctorate for educational technologists Swapna Kumar & Kara Dawson

More information

FROM FACE-TO-FACE TEACHING TO ONLINE DISTANCE EDUCATION CLASSES: SOME CHALLENGES AND SURPRISES

FROM FACE-TO-FACE TEACHING TO ONLINE DISTANCE EDUCATION CLASSES: SOME CHALLENGES AND SURPRISES FROM FACE-TO-FACE TEACHING TO ONLINE DISTANCE EDUCATION CLASSES: SOME CHALLENGES AND SURPRISES Jan Turbill Faculty of Education University of Wollongong, Australia jan_turbill@uow.edu.au Abstract Many

More information

Leadership Behavior and Organizational Climate: An Empirical Study in a Non-profit Organization

Leadership Behavior and Organizational Climate: An Empirical Study in a Non-profit Organization Leadership Behavior and Organizational Climate: An Empirical Study in a Non-profit Organization Joseph B. Holloway Regent University The primary purpose of this research paper is to present an empirical

More information

Number sense in young children (inter)national group differences and an intervention programme for children with low and average performance

Number sense in young children (inter)national group differences and an intervention programme for children with low and average performance Number sense in young children (inter)national group differences and an intervention programme for children with low and average performance Helsinki 2006 Research Report 269 Pirjo Aunio Number sense

More information

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Mikkonen, Sini "It's you experiencing yourself" An ethnographic study of an arts project promoting participation among young people with mental health issues Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma KASVATUSTIETEIDEN

More information

A Relationship between Leadership Work Ethic and Organisational Performance in the Public Sector

A Relationship between Leadership Work Ethic and Organisational Performance in the Public Sector Kamla-Raj 2013 J Soc Sci, 35(2): 169-180 (2013) A Relationship between Leadership Work Ethic and Organisational Performance in the Public Sector M.C. Vimba, J.E. Coetzee and W.I. Ukpere Department of Industrial

More information

Does Participation in a Faculty Distance Education Mentoring Program Comprehensively Improve Teaching Methods?

Does Participation in a Faculty Distance Education Mentoring Program Comprehensively Improve Teaching Methods? International Jl. on E-Learning (2013) 12 (2), 139-152. Does Participation in a Faculty Distance Education Mentoring Program Comprehensively Improve Teaching Methods? Janet Buckenmeyer, Emily Hixon, Casimir

More information

Taking Statistics Doesn t have to be Scary: Keeping the Heartrate Down. HeeGyoung Song University of Missouri-Kansas City

Taking Statistics Doesn t have to be Scary: Keeping the Heartrate Down. HeeGyoung Song University of Missouri-Kansas City Taking Statistics Doesn t have to be Scary: Keeping the Heartrate Down HeeGyoung Song University of Missouri-Kansas City John R. Slate Texas A & M University, Kingsville Abstract In this paper, the authors

More information

Bachelor of Science in Accounting

Bachelor of Science in Accounting Bachelor of Science in Accounting The Bachelor of Science in Accounting is a competency-based program that enables professionals in accounting to earn a Bachelor of Science degree. The Accounting degree

More information

Bachelor of Science in Business Management

Bachelor of Science in Business Management Bachelor of Science in Business Management The Bachelor of Science in Business Management is a competencybased program that enables leaders and managers in organizations to earn a Bachelor of Science degree.

More information

Bachelor of Science in Marketing Management

Bachelor of Science in Marketing Management Bachelor of Science in Marketing Management The Bachelor of Science in Marketing Management is a competencybased program that enables marketing and sales professionals to earn a Bachelor of Science degree.

More information

An Evaluation of International Degree Programmes in Finland

An Evaluation of International Degree Programmes in Finland An Evaluation of International Degree Programmes in Finland Jussi Välimaa Katarzyna Fonteyn Irma Garam Esther van den Heuvel Christina Linza Minna Söderqvist Jan Uwe Wolff Johanna Kolhinen Publications

More information

School technology leadership: Lessons from empirical research

School technology leadership: Lessons from empirical research School technology leadership: Lessons from empirical research Seng-Chee Tan National Institute of Education Nanyang Technological University, Singapore While research has found that technology leadership

More information

Service learning and criminal justice: an exploratory study of student perceptions

Service learning and criminal justice: an exploratory study of student perceptions Educational Review, 2013 Vol. 65, No. 1, 56 69, http://dx.doi.org/10.1080/00131911.2011.638138 Service learning and criminal justice: an exploratory study of student perceptions Alison S. Burke a * and

More information

Professional Development with Follow-up for an Effective Paradigm Shift

Professional Development with Follow-up for an Effective Paradigm Shift Professional Development with Follow-up for an Effective Paradigm Shift Fehmida Goderya-Shaikh Notre Dame Institute of Education, Pakistan fehmida.shaikh@ndie.edu.pk Abstract The importance of transferring

More information