Αξιοποιείστε τα δεδομένα της επιχείρησής σας με Ms Visual Studio 2010 & Ms SQL 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Αξιοποιείστε τα δεδομένα της επιχείρησής σας με Ms Visual Studio 2010 & Ms SQL 2008"

Transcription

1 Αξιοποιείστε τα δεδομένα της επιχείρησής σας με Ms Visual Studio 2010 & Ms SQL 2008

2 Antonios Chatzipavlis Solution Architect - Principal Consultant Development Evangelist - SQL Server MVP MCT, MCITP, MCPD, MCSD, MCDBA, MCSA, MCTS, MCAD, MCP, OCA

3 Antonios G. Chatzipavlis Trainer CV

4 Agenda Introduction to Business Intelligence on Microsoft SQL Server 2008 R2 Introducing Microsoft BI Solution Development Analysis Services 4

5 Introduction to Business Intelligence on Microsoft SQL Server 2008 R2 5

6 Defining Business Intelligence Understanding Business Intelligence It is the application of knowledge derived from It transforms data into analyzing an organization s data users knowledge to effect a better more business positive decisions outcome Gartner 6

7 Applying Business Intelligence Understanding Business Intelligence BI is no longer a luxury afforded by a few large companies it is now considered an essential part of the IT portfolio 7

8 Addressing Common Business Problems Understanding Business Intelligence Common Business Questions 8

9 Addressing Common Business Problems Understanding Business Intelligence Common Information Problems 9

10 Addressing Common Business Problems Understanding Business Intelligence Common Information Requirements 10

11 Business Intelligence Today Understanding Business Intelligence 11

12 From Organizational BI to Personal BI Understanding Business Intelligence IT Managed IT Unmanaged IT Involvement Data Sources Corporate BI Data Marts BI and LOB Apps Reliant on IT Portals and Dashboards User Context Empowered, Managed, Accurate Accurate Secure Scalable Up to date Self Service Easy to use On and Offline Collaborative Rogue Spreadmarts Empowered 12

13 Three Contexts of BI Use Understanding Business Intelligence 1 Personal BI Built by me, for me, used only by me 2 Team BI Built by someone on the team, shared inside a team 3 Organizational BI Built and maintained by IT, for use across company 13

14 Describing Business Intelligence Solution Scenarios Understanding Business Intelligence 14

15 Delivering Integrated Reporting and Analytics Understanding Business Intelligence 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: Staging The Clients Manual Data Delivering data warehouse sources need may cleansing areas BI various access can enables may is be may periodically simplify data tools mirrored/replicated manages a data be process sources to required the query populated data of directly the continuous to for warehouse data cleanse analyzing to from warehouse reduce dirty business data population and contention data sources reporting improvement Data Sources Data Warehouse Data Marts Staging Area Client Access Manual Cleansing Client Access 15

16 Source Systems Understanding Business Intelligence HR Finance Inventory 16

17 Silos of Data Understanding Business Intelligence Call Center CRM Web Apps Finance Inventory Data Warehouse HR ERP 17

18 Data Warehouse Characteristics Understanding Business Intelligence 18

19 Extract, Transform and Load Understanding Business Intelligence ETL 19

20 Analytic Systems Understanding Business Intelligence Sales Finance Product Association 20

21 OData Feeds Understanding Business Intelligence 21

22 Client Access Understanding Business Intelligence Why? What happened? What is happening? What will happen? What do I want to happen? 22

23 demo 23

24 Introducing Microsoft BI Solution Development Introduction to Business Intelligence on Microsoft SQL Server 2008 R2 24

25 Describing Microsoft BI Strategy and Vision Introducing Microsoft BI Solution Development Microsoft has a long-term commitment to delivering a complete and integrated BI offering SQL Server has led innovation in the BI space for more than a decade There is widespread delivery of intelligence through Microsoft Office The platforms are enterprise-grade and affordable 25

26 Introducing Microsoft Business Intelligence Introducing Microsoft BI Solution Development Business User Experience Business Collaboration Platform Information Platform Familiar User Experience Self-service Access and Insight Data Exploration and Analysis Predictive Analysis Data Visualization Contextual Visualization Integrated Content and Collaboration Thin Clients Dashboards BI Search Content Management Compositions Information Platform Analysis Services Reporting Services Integration Services Master Data Data Mining Services Data Warehousing 26

27 Microsoft SQL Server 2008 R2 Introducing Microsoft BI Solution Development 27

28 Big Picture: Managing Information Introducing Microsoft BI Solution Development Integration Services Master Data Services ERP Data Warehouse CRM BI Developer or Analyst HRMS Analysis Services 28

29 Big Picture: Dashboards, Scorecards Introducing Microsoft BI Solution Development Analysis Services Cubes, Warehouse Knowledge Worker 29

30 Big Picture: Reporting Introducing Microsoft BI Solution Development Analysis Services Reporting Services Cubes, Warehouse End User 30

31 Big Picture: BI Analyst, Power User Introducing Microsoft BI Solution Development Analysis Services PowerPivot for Excel PowerPivot for SharePoint 31

32 32

33 SQL Server Business Intelligence Development Studio Introducing Microsoft BI Solution Development The IDE is commonly referred to as BIDS 33

34 Introduction to Business Intelligence on Microsoft SQL Server 2008 R2 34

35 The Star Schema Designing Data Models for Microsoft BI Solutions 35

36 Reviewing Star Schema Benefits Designing Data Models for Microsoft BI Solutions 36

37 Describing Dimension Tables Designing Data Models for Microsoft BI Solutions 37

38 Reviewing Dimension Fundamentals Designing Data Models for Microsoft BI Solutions 38

39 Defining Hierarchies Designing Data Models for Microsoft BI Solutions 39

40 Using Snowflake Dimension Tables Designing Data Models for Microsoft BI Solutions 40

41 Defining Primary Keys in Dimension Tables Designing Data Models for Microsoft BI Solutions 41

42 Describing Fact Tables Designing Data Models for Microsoft BI Solutions 42

43 Exploring Fact Table Examples Designing Data Models for Microsoft BI Solutions Reseller sales data by: Product Order Date Reseller Employee Sales Territory Sales quota data by: Employee Time Quarter grain Day grain 43

44 Defining Foreign Keys in Fact Tables Designing Data Models for Microsoft BI Solutions 44

45 Date Dimension Table Designing Data Models for Microsoft BI Solutions Tip: Format the key of the dimension as YYYYMMDD (i.e ) to make it readily understandable 45

46 Parent-Child Hierarchy Designing Data Models for Microsoft BI Solutions 46

47 Parent-Child Hierarchy - Example Designing Data Models for Microsoft BI Solutions Brian Amy Stephen Syed Stacia Shu Michael José Peter 47

48 Slowly Changing Dimensions Designing Data Models for Microsoft BI Solutions The concept of Slowly Changing Dimensions was introduced by Ralph Kimball 48

49 Slowly Changing Dimensions Type 1 Designing Data Models for Microsoft BI Solutions LastName update to Valdez- Smythe 49

50 Slowly Changing Dimensions Type 2 Designing Data Models for Microsoft BI Solutions SalesTerritoryKey update to 10 50

51 Slowly Changing Dimensions Type 3 Designing Data Models for Microsoft BI Solutions SalesTerritory Key update to 10 51

52 Introduction to Business Intelligence on Microsoft SQL Server 2008 R2 52

53 Introducing the Microsoft BI Models Designing Semantic Models for Microsoft BI Solutions UDM 53

54 Introduction to Business Intelligence on Microsoft SQL Server 2008 R2 54

55 Describing ETL Processing Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 55

56 Populating Dimension Tables Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services Dimension source Transform Correlate records New record? Y N Type 1 change? Y Update changed column(s) N Type 2 change? Y Expire existing record Insert new record 56

57 Populating Fact Tables Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services Fact source Transform Lookup dimension key Repeat for each dimension key Lookup failed? Y N Insert new dimension record Insert new record 57

58 Introducing Integration Services 2008 R2 Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 58

59 Integration Services Architecture Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 59

60 Introducing the Package Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 60

61 Connection Managers Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 61

62 Implementing Control Flow Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services The package, its containers and tasks are collectively known as executables 62

63 Containers Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 63

64 Tasks Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services Task Categories Data Flow Data Preparation Process Communication Execute SQL SQL Server Analysis Services Database Maintenance Scripting 64

65 Data Preparation Tasks Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 65

66 Process Communication Tasks Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 66

67 Execute SQL Task Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 67

68 SQL Server Tasks Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services These tasks are not used in ETL packages 68

69 Analysis Services Tasks Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 69

70 Database Maintenance Tasks Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services These tasks are not used in ETL packages 70

71 Scripting Tasks Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 71

72 Precedence Constraints Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 72

73 Variables Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 73

74 Event Handlers Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 74

75 Introducing Data Flow Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services Extract Transform Load 75

76 Implementing Data Flow Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 76

77 Data Flow Sources Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 77

78 Data Flow Destinations Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services Enterprise Edition only 78

79 Data Flow Transformations Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services Transformation Categories Row Rowset Split and Join Business Intelligence (BI) Script Other 79

80 Row Transformations Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 80

81 Rowset Transformations Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 81

82 Split and Join Transformations Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 82

83 Business Intelligence Transformations Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services Enterprise Edition only 83

84 The Script Transformation Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 84

85 Other Transformations Introduction to SQL Server 2008 R2 Integration Services 85

86 demo 86

87 Introduction to Business Intelligence on Microsoft SQL Server 2008 R2 87

88 Introducing Reporting Services 2008 R2 Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 88

89 The Reporting Life Cycle Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 89

90 Authoring Reports Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 90

91 Report Definition Language (RDL) Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 91

92 Managing Reports Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 1 Enterprise and Standard Editions only 2 Native Mode only 92

93 Delivering Reports Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 1 Not available in Workgroup or Express editions 2 Enterprise Edition only 3 Enterprise and Standard Editions only 93

94 Understanding the Deployment Scenarios Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 94

95 Architecture and Components Native Mode Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services Report Designer Model Designer Browser Microsoft Office Custom Applications Report Builder 3.0 Report Manager Report Viewer Report Sources Output Formats Programmatic Interfaces: XML Web Service and URL Access Data Processing Rendering Report Server Report Builder Query generation Drill-through Report generation Report Processing Security Delivery Report Server Databases Security Services Delivery Channels 95

96 Native Mode Local Catalog Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services User HTTP.SYS Report Manager Report Server MSSQL SMTP Report Author Report Designer Report Builder 1.0 Report Builder 3.0 Client Report Server 96

97 Native Mode Remote Catalog Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services User User IISHTTP.SYS Report Manager Report Report Server Server SMTP MSSQL MSSQL Report Server Report Server Catalog Catalog 97

98 Native Mode - Clustered Web Farm Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services User Clustered Web Farm - Virtual Report Server MSRS HTTP.SYS MSRS HTTP.SYS Report Manager Report Manager SMTP Report Server Report Server MSSQL MSSQL Report Server Catalog Failover Cluster Report Server Catalog 98

99 SharePoint Integrated Mode Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 99

100 Report Server Components Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 100

101 Development Tools Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 101

102 Administrative Tools Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 102

103 Presentation Tools Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 1 Native Mode only 2 Available with Visual Studio 103

104 Exploring the Customization Opportunities Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 1 Not available in Express Edition or in SharePoint Integrated Mode 2 Enterprise and Standard Editions only 104

105 Working with the Report Server Project Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 105

106 Defining Data Sources Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 106

107 Defining Datasets Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 107

108 Dataset Query Designers Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 108

109 Introducing the Report Controls Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services Data regions Link to a Dataset Define a specific structure for data Table Matrix List Chart Gauge Map Data Bar / Sparkline / Indicator Report items Exist independently of Datasets Add supporting details or visual interest Textbox Line Rectangle Image Subreport 109

110 Tablix Data Region Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 110

111 Table +Matr ix Adjacent groups Customer Growth Retail Total Odin 19% Retail Odin 1,115 1,331 2,446 Bikes, Inc. 322% Bikes, Inc Wholesale Wholesale ABC Corp. 11,156 13,312 24,468 ABC Corp. 19% Thor, Ltd. 1,523 6,421 7,944 Thor, Ltd. 322% Grand Total 13,946 21,706 35,653 Grand Total 56% 111

112 Table Data Region Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 112

113 Table Data Region - Example Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services Group header Table header Detail row Group footer 113

114 Matrix Data Region Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services Dynamic column group headers Corner contains static text Dynamic row group headers Detail cells contain aggregate functions 114

115 Matrix Data Region - Example Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services Dynamic column group headers Dynamic row group headers Detail cells contain aggregate functions 115

116 List Data Region Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services Template 116

117 List Data Region - Example Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services Template 117

118 Chart Data Region Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 118

119 Chart Data Region - Example Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services Title Series Legend Categories 119

120 Gauge Data Region Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services Scale Pointer Range 120

121 Map Data Region Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 121

122 Map Data Region - Example Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services Title Legend Polygons Color scale Distance scale 122

123 Data Bar, Sparkline and Indicator Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 123

124 Data Bar, Sparkline and Indicator - Example Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services Sparkline Data Bar Indicator 124

125 Textbox Report Item Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 125

126 Line Report Item Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 126

127 Rectangle Report Item Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 127

128 Image Report Item Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 128

129 Subreport Report Item Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 129

130 Working with Expressions Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 130

131 Global Collections Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services Collection!ObjectName.Property =Fields!SalesAmount.Value Collection.Item("ObjectName").Property =Fields.Item( SalesAmount").Value Collection("ObjectName").Property =Fields( SalesAmount").Value 131

132 Aggregate Functions Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services =Sum(Fields!SalesAmount.Value, "table1") Aggregate function Expression Scope 132

133 Lookup Functions Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services Name-value pair =Lookup(Fields!ProdID.Value, Fields!ProdID.Value, Fields!Price.Value, "dsproductprice") Dataset 133

134 Expression Editor Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services 134

135 Expression Examples Introduction to SQL Server 2008 R2 Reporting Services =Today() =DateAdd(DateInterval.Month, 6, Parameters!StartDate.Value) ="Page " & Globals!PageNumber & " of " & Globals!TotalPages =Iif(Fields!Profit.Value < 0, "Red", "Black") =(RenderFormat.Name = "HTML") =Switch(Fields!PctComplete.Value >=.8, "Green", Fields!PctComplete.Value >=.5, "Amber", Fields!PctComplete.Value <.5, "Red") =Code.CalculateQuarterlyCommission(Fields!SalesAmount.Value) Beware of potential SQL injection attacks when developing datasets with dynamic query strings 135

136 demo 136

137 137

138 Microsoft SQL Server 2008 BI Seminars Official Microsoft BI Seminars Available at INFOLAB 138

139 Microsoft SQL Server Seminars Official Microsoft BI Seminars Available at INFOLAB 139

140 Σας Ευχαριστώ 140

141

The Big Picture of Business Intelligence: Goals, Concepts, and the Platform

The Big Picture of Business Intelligence: Goals, Concepts, and the Platform The Big Picture of Business Intelligence: Goals, Concepts, and the Platform Rafal Lukawiecki Strategic Consultant, Project Botticelli Ltd rafal@projectbotticelli.com 1 1 Objectives Overview state of Business

More information

SQL Server 2012 Business Intelligence Boot Camp

SQL Server 2012 Business Intelligence Boot Camp SQL Server 2012 Business Intelligence Boot Camp Length: 5 Days Technology: Microsoft SQL Server 2012 Delivery Method: Instructor-led (classroom) About this Course Data warehousing is a solution organizations

More information

SQL Server Administrator Introduction - 3 Days Objectives

SQL Server Administrator Introduction - 3 Days Objectives SQL Server Administrator Introduction - 3 Days INTRODUCTION TO MICROSOFT SQL SERVER Exploring the components of SQL Server Identifying SQL Server administration tasks INSTALLING SQL SERVER Identifying

More information

East Asia Network Sdn Bhd

East Asia Network Sdn Bhd Course: Analyzing, Designing, and Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2014 Elements of this syllabus may be change to cater to the participants background & knowledge. This course describes

More information

Microsoft Services Exceed your business with Microsoft SharePoint Server 2010

Microsoft Services Exceed your business with Microsoft SharePoint Server 2010 Microsoft Services Exceed your business with Microsoft SharePoint Server 2010 Business Intelligence Suite Alexandre Mendeiros, SQL Server Premier Field Engineer January 2012 Agenda Microsoft Business Intelligence

More information

Course Outline: Course: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 Learning Method: Instructor-led Classroom Learning

Course Outline: Course: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 Learning Method: Instructor-led Classroom Learning Course Outline: Course: Implementing a Data with Microsoft SQL Server 2012 Learning Method: Instructor-led Classroom Learning Duration: 5.00 Day(s)/ 40 hrs Overview: This 5-day instructor-led course describes

More information

COURSE 20463C: IMPLEMENTING A DATA WAREHOUSE WITH MICROSOFT SQL SERVER

COURSE 20463C: IMPLEMENTING A DATA WAREHOUSE WITH MICROSOFT SQL SERVER Page 1 of 8 ABOUT THIS COURSE This 5 day course describes how to implement a data warehouse platform to support a BI solution. Students will learn how to create a data warehouse with Microsoft SQL Server

More information

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server MOC 20463

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server MOC 20463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server MOC 20463 Course Outline Module 1: Introduction to Data Warehousing This module provides an introduction to the key components of a data warehousing

More information

COURSE OUTLINE MOC 20463: IMPLEMENTING A DATA WAREHOUSE WITH MICROSOFT SQL SERVER

COURSE OUTLINE MOC 20463: IMPLEMENTING A DATA WAREHOUSE WITH MICROSOFT SQL SERVER COURSE OUTLINE MOC 20463: IMPLEMENTING A DATA WAREHOUSE WITH MICROSOFT SQL SERVER MODULE 1: INTRODUCTION TO DATA WAREHOUSING This module provides an introduction to the key components of a data warehousing

More information

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server This course describes how to implement a data warehouse platform to support a BI solution. Students will learn how to create a data warehouse 2014, implement ETL with SQL Server Integration Services, and

More information

SSIS Training: Introduction to SQL Server Integration Services Duration: 3 days

SSIS Training: Introduction to SQL Server Integration Services Duration: 3 days SSIS Training: Introduction to SQL Server Integration Services Duration: 3 days SSIS Training Prerequisites All SSIS training attendees should have prior experience working with SQL Server. Hands-on/Lecture

More information

MS 50511A The Microsoft Business Intelligence 2010 Stack

MS 50511A The Microsoft Business Intelligence 2010 Stack MS 50511A The Microsoft Business Intelligence 2010 Stack Description: This instructor-led course provides students with the knowledge and skills to develop Microsoft End-to-End business solutions using

More information

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 MOC 10777

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 MOC 10777 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 MOC 10777 Course Outline Module 1: Introduction to Data Warehousing This module provides an introduction to the key components of a data warehousing

More information

Implement a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 20463C; 5 days

Implement a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 20463C; 5 days Lincoln Land Community College Capital City Training Center 130 West Mason Springfield, IL 62702 217-782-7436 www.llcc.edu/cctc Implement a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 20463C; 5 days Course

More information

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server Page 1 of 7 Overview This course describes how to implement a data warehouse platform to support a BI solution. Students will learn how to create a data warehouse with Microsoft SQL 2014, implement ETL

More information

The Microsoft Business Intelligence 2010 Stack Course 50511A; 5 Days, Instructor-led

The Microsoft Business Intelligence 2010 Stack Course 50511A; 5 Days, Instructor-led The Microsoft Business Intelligence 2010 Stack Course 50511A; 5 Days, Instructor-led Course Description This instructor-led course provides students with the knowledge and skills to develop Microsoft End-to-

More information

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 Module 1: Introduction to Data Warehousing Describe data warehouse concepts and architecture considerations Considerations for a Data Warehouse

More information

LearnFromGuru Polish your knowledge

LearnFromGuru Polish your knowledge SQL SERVER 2008 R2 /2012 (TSQL/SSIS/ SSRS/ SSAS BI Developer TRAINING) Module: I T-SQL Programming and Database Design An Overview of SQL Server 2008 R2 / 2012 Available Features and Tools New Capabilities

More information

End to End Microsoft BI with SQL 2008 R2 and SharePoint 2010

End to End Microsoft BI with SQL 2008 R2 and SharePoint 2010 www.etidaho.com (208) 327-0768 End to End Microsoft BI with SQL 2008 R2 and SharePoint 2010 5 Days About This Course This instructor-led course provides students with the knowledge and skills to develop

More information

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 Course 10777A: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 Course Details Course Outline Module 1: Introduction to Data Warehousing This module provides an introduction to the key components

More information

joalmeida@microsoft.com João Diogo Almeida Premier Field Engineer Microsoft Corporation

joalmeida@microsoft.com João Diogo Almeida Premier Field Engineer Microsoft Corporation joalmeida@microsoft.com João Diogo Almeida Premier Field Engineer Microsoft Corporation Reporting Services Overview SSRS Architecture SSRS Configuration Reporting Services Authoring Report Builder Report

More information

Turning your Warehouse Data into Business Intelligence: Reporting Trends and Visibility Michael Armanious; Vice President Sales and Marketing Datex,

Turning your Warehouse Data into Business Intelligence: Reporting Trends and Visibility Michael Armanious; Vice President Sales and Marketing Datex, Turning your Warehouse Data into Business Intelligence: Reporting Trends and Visibility Michael Armanious; Vice President Sales and Marketing Datex, Inc. Overview Introduction What is Business Intelligence?

More information

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 (70-463)

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 (70-463) Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 (70-463) Course Description Data warehousing is a solution organizations use to centralize business data for reporting and analysis. This five-day

More information

COURSE SYLLABUS COURSE TITLE:

COURSE SYLLABUS COURSE TITLE: 1 COURSE SYLLABUS COURSE TITLE: FORMAT: CERTIFICATION EXAMS: 55043AC Microsoft End to End Business Intelligence Boot Camp Instructor-led None This course syllabus should be used to determine whether the

More information

Each of the modules is stand-alone allowing for customization of the course for those audiences that may not have an interest in a certain service.

Each of the modules is stand-alone allowing for customization of the course for those audiences that may not have an interest in a certain service. Course Page - Page 1 of 19 Microsoft End to End Business Intelligence Boot Camp M-55045 Length: 5 days Price: $2,795.00 Course Description This five-day instructor-led course is a complete high-level tour

More information

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 20463 - Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server Duration: 5 Days Course Price: $2,975 Software Assurance Eligible Course Description Note: This course is designed for customers who are

More information

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server Course Code: M20463 Vendor: Microsoft Course Overview Duration: 5 RRP: 2,025 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server Overview This course describes how to implement a data warehouse platform

More information

Data Mining, Predictive Analytics with Microsoft Analysis Services and Excel PowerPivot

Data Mining, Predictive Analytics with Microsoft Analysis Services and Excel PowerPivot www.etidaho.com (208) 327-0768 Data Mining, Predictive Analytics with Microsoft Analysis Services and Excel PowerPivot 3 Days About this Course This course is designed for the end users and analysts that

More information

$99.95 per user. SQL Server 2008/R2 Reporting Services CourseId: 162 Skill level: 100-400 Run Time: 37+ hours (195 videos)

$99.95 per user. SQL Server 2008/R2 Reporting Services CourseId: 162 Skill level: 100-400 Run Time: 37+ hours (195 videos) Course Description This course is a comprehensive course for Microsoft SQL Server 2008 and for SQL Server 2008 R2 Reporting Services (yes, it covers both!). This course features coverage of the two main

More information

Course 10777A: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

Course 10777A: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 Course 10777A: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 OVERVIEW About this Course Data warehousing is a solution organizations use to centralize business data for reporting and analysis.

More information

MOC 20467B: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012

MOC 20467B: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012 MOC 20467B: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012 Course Overview This course provides students with the knowledge and skills to design business intelligence solutions

More information

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 Course 10777A: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 Length: Audience(s): 5 Days Level: 200 IT Professionals Technology: Microsoft SQL Server 2012 Type: Delivery Method: Course Instructor-led

More information

Microsoft 20466 - Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server

Microsoft 20466 - Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 1800 ULEARN (853 276) www.ddls.com.au Microsoft 20466 - Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server Length 5 days Price $4070.00 (inc GST) Version C Overview The focus of this five-day

More information

Course Outline. Module 1: Introduction to Data Warehousing

Course Outline. Module 1: Introduction to Data Warehousing Course Outline Module 1: Introduction to Data Warehousing This module provides an introduction to the key components of a data warehousing solution and the highlevel considerations you must take into account

More information

Presented by: Jose Chinchilla, MCITP

Presented by: Jose Chinchilla, MCITP Presented by: Jose Chinchilla, MCITP Jose Chinchilla MCITP: Database Administrator, SQL Server 2008 MCITP: Business Intelligence SQL Server 2008 Customers & Partners Current Positions: President, Agile

More information

Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 20466C; 5 Days

Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 20466C; 5 Days Lincoln Land Community College Capital City Training Center 130 West Mason Springfield, IL 62702 217-782-7436 www.llcc.edu/cctc Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 20466C; 5

More information

Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server

Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server Course 20466C: Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server Course Details Course Outline Module 1: Introduction to Business Intelligence and Data Modeling As a SQL Server database professional,

More information

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 Course 10777 : Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 Page 1 of 8 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 Course 10777: 4 days; Instructor-Led Introduction Data

More information

Course 20463:Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server

Course 20463:Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server Course 20463:Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server Type:Course Audience(s):IT Professionals Technology:Microsoft SQL Server Level:300 This Revision:C Delivery method: Instructor-led (classroom)

More information

Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012 MOC 10778

Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012 MOC 10778 Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012 MOC 10778 Course Outline Module 1: Introduction to Business Intelligence and Data Modeling This module provides an introduction to Business

More information

Microsoft. Course 20463C: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server

Microsoft. Course 20463C: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server Course 20463C: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server Length : 5 Days Audience(s) : IT Professionals Level : 300 Technology : Microsoft SQL Server 2014 Delivery Method : Instructor-led

More information

Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012

Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012 10778 - Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012 Duration: 5 days Course Price: $2,695 Software Assurance Eligible Course Description 10778 - Implementing Data Models and Reports

More information

LEARNING SOLUTIONS website milner.com/learning email training@milner.com phone 800 875 5042

LEARNING SOLUTIONS website milner.com/learning email training@milner.com phone 800 875 5042 Course 20467A: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012 Length: 5 Days Published: December 21, 2012 Language(s): English Audience(s): IT Professionals Overview Level: 300

More information

BAP310. New Business Intelligence Features in SQL Server 2008

BAP310. New Business Intelligence Features in SQL Server 2008 BAP310 New Business Intelligence Features in SQL Server 2008 Business Intelligence challenges Business is changing rapidly Users must analyze more data BI applications are too difficult Microsoft Business

More information

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG CNTT TÂN ĐỨC TAN DUC INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL JSC LEARN MORE WITH LESS! Course 20463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server Length: 5 Days Audience: IT Professionals

More information

Pro SQL Server 2012. Reporting Services. Third Edition. mm m. Brian McDonald. Shawn McGehee. Rodney Landrum. Apress*

Pro SQL Server 2012. Reporting Services. Third Edition. mm m. Brian McDonald. Shawn McGehee. Rodney Landrum. Apress* Pro SQL Server 2012 Reporting Services Third Edition mm m Brian McDonald Shawn McGehee Rodney Landrum Apress* Contents About the Authors About the Technical Reviewers Acknowledgments m Introduction xvn

More information

Microsoft End to End Business Intelligence Boot Camp

Microsoft End to End Business Intelligence Boot Camp Microsoft End to End Business Intelligence Boot Camp Längd: 5 Days Kurskod: M55045 Sammanfattning: This five-day instructor-led course is a complete high-level tour of the Microsoft Business Intelligence

More information

Melissa Coates. Tools & Techniques for Implementing Corporate and Self-Service BI. Triad SQL BI User Group 6/25/2013. BI Architect, Intellinet

Melissa Coates. Tools & Techniques for Implementing Corporate and Self-Service BI. Triad SQL BI User Group 6/25/2013. BI Architect, Intellinet Tools & Techniques for Implementing Corporate and Self-Service BI Triad SQL BI User Group 6/25/2013 Melissa Coates BI Architect, Intellinet Blog: sqlchick.com Twitter: @sqlchick About Melissa Business

More information

Microsoft Business Intelligence

Microsoft Business Intelligence Microsoft Business Intelligence P L A T F O R M O V E R V I E W M A R C H 1 8 TH, 2 0 0 9 C H U C K R U S S E L L S E N I O R P A R T N E R C O L L E C T I V E I N T E L L I G E N C E I N C. C R U S S

More information

MS 20467: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012

MS 20467: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012 MS 20467: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012 Description: This five-day instructor-led course teaches students how to design and implement a BI infrastructure. The

More information

Business Benefits From Microsoft SQL Server Business Intelligence Solutions How Can Business Intelligence Help You? PTR Associates Limited

Business Benefits From Microsoft SQL Server Business Intelligence Solutions How Can Business Intelligence Help You? PTR Associates Limited Business Benefits From Microsoft SQL Server Business Intelligence Solutions How Can Business Intelligence Help You? www.ptr.co.uk Business Benefits From Microsoft SQL Server Business Intelligence (September

More information

Delivering Business Intelligence With Microsoft SQL Server 2005 or 2008 HDT922 Five Days

Delivering Business Intelligence With Microsoft SQL Server 2005 or 2008 HDT922 Five Days or 2008 Five Days Prerequisites Students should have experience with any relational database management system as well as experience with data warehouses and star schemas. It would be helpful if students

More information

Insights for SharePoint 2013 INTRODUCTION TO THE BI TOOLS

Insights for SharePoint 2013 INTRODUCTION TO THE BI TOOLS Insights for SharePoint 2013 INTRODUCTION TO THE BI TOOLS Webinar Topics Intro to BI Tools What is SharePoint? What is Business Intelligence? Evolution of Business Intelligence Common Challenges of BI

More information

Beta: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

Beta: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG CNTT TÂN ĐỨC TAN DUC INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL JSC LEARN MORE WITH LESS! Course 10777: Beta: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 Length: 5 Days Audience:

More information

MicroStrategy Course Catalog

MicroStrategy Course Catalog MicroStrategy Course Catalog 1 microstrategy.com/education 3 MicroStrategy course matrix 4 MicroStrategy 9 8 MicroStrategy 10 table of contents MicroStrategy course matrix MICROSTRATEGY 9 MICROSTRATEGY

More information

SQL Server 2016 BI Any Data, Anytime, Anywhere. Phua Chiu Kiang PCK CONSULTING MVP (Data Platform)

SQL Server 2016 BI Any Data, Anytime, Anywhere. Phua Chiu Kiang PCK CONSULTING MVP (Data Platform) SQL Server 2016 BI Any Data, Anytime, Anywhere Phua Chiu Kiang PCK CONSULTING MVP (Data Platform) SQL Server 2016 Pin paginated report items to Power BI dashboards Visualization Mobile and paginated reports

More information

Outlines. Business Intelligence. What Is Business Intelligence? Data mining life cycle

Outlines. Business Intelligence. What Is Business Intelligence? Data mining life cycle Outlines Business Intelligence Lecture 15 Why integrate BI into your smart client application? Integrating Mining into your application Integrating into your application What Is Business Intelligence?

More information

Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server

Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG CNTT TÂN ĐỨC TAN DUC INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL JSC LEARN MORE WITH LESS! Course 20466C: Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server Length: 5 Days Audience:

More information

Business Intelligence in SharePoint 2013

Business Intelligence in SharePoint 2013 Business Intelligence in SharePoint 2013 Empowering users to change their world Jason Himmelstein, MVP Senior Technical Director, SharePoint @sharepointlhorn http://www.sharepointlonghorn.com Gold Sponsor

More information

Reporting Services. White Paper. Published: August 2007 Updated: July 2008

Reporting Services. White Paper. Published: August 2007 Updated: July 2008 Reporting Services White Paper Published: August 2007 Updated: July 2008 Summary: Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services provides a complete server-based platform that is designed to support a wide

More information

Microsoft Data Warehouse in Depth

Microsoft Data Warehouse in Depth Microsoft Data Warehouse in Depth 1 P a g e Duration What s new Why attend Who should attend Course format and prerequisites 4 days The course materials have been refreshed to align with the second edition

More information

Developing Business Intelligence and Data Visualization Applications with Web Maps

Developing Business Intelligence and Data Visualization Applications with Web Maps Developing Business Intelligence and Data Visualization Applications with Web Maps Introduction Business Intelligence (BI) means different things to different organizations and users. BI often refers to

More information

Microsoft Dynamics NAV Reporting Options. Derek Lamb May 2010

Microsoft Dynamics NAV Reporting Options. Derek Lamb May 2010 Microsoft Dynamics NAV Reporting Options Derek Lamb May 2010 Agenda Positioning of Products Why Business Intelligence? Intergen Offerings Reporting Services Power Pivot ZAP SharePoint 2010 Questions Choosing

More information

Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012 Course 20467A; 5 Days

Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012 Course 20467A; 5 Days Lincoln Land Community College Capital City Training Center 130 West Mason Springfield, IL 62702 217-782-7436 www.llcc.edu/cctc Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012

More information

<Insert Picture Here> Extending Hyperion BI with the Oracle BI Server

<Insert Picture Here> Extending Hyperion BI with the Oracle BI Server Extending Hyperion BI with the Oracle BI Server Mark Ostroff Sr. BI Solutions Consultant Agenda Hyperion BI versus Hyperion BI with OBI Server Benefits of using Hyperion BI with the

More information

For Sales Kathy Hall 402-963-4466 khall@it4e.com

For Sales Kathy Hall 402-963-4466 khall@it4e.com IT4E Schedule 13939 Gold Circle Omaha NE 68144 402-431-5432 Course Number 10777 For Sales Chris Reynolds 402-963-4465 creynolds@it4e.com www.it4e.com For Sales Kathy Hall 402-963-4466 khall@it4e.com Course

More information

SBI2013: Building BI Solutions using Excel and SharePoint 2013

SBI2013: Building BI Solutions using Excel and SharePoint 2013 UNDERSTANDING MICROSOFT'S BI TOOLSET 3 DAYS SBI2013: Building BI Solutions using Excel and AUDIENCE FORMAT COURSE DESCRIPTION Business Analysts and Excel Power Users Instructor-led training with hands-on

More information

Microsoft SQL Business Intelligence Boot Camp

Microsoft SQL Business Intelligence Boot Camp To register or for more information call our office (208) 898-9036 or email register@leapfoxlearning.com Microsoft SQL Business Intelligence Boot Camp 3 classes 1 Week! Business Intelligence is HOT! If

More information

SAS BI Course Content; Introduction to DWH / BI Concepts

SAS BI Course Content; Introduction to DWH / BI Concepts SAS BI Course Content; Introduction to DWH / BI Concepts SAS Web Report Studio 4.2 SAS EG 4.2 SAS Information Delivery Portal 4.2 SAS Data Integration Studio 4.2 SAS BI Dashboard 4.2 SAS Management Console

More information

SQL Server 2012 End-to-End Business Intelligence Workshop

SQL Server 2012 End-to-End Business Intelligence Workshop USA Operations 11921 Freedom Drive Two Fountain Square Suite 550 Reston, VA 20190 solidq.com 800.757.6543 Office 206.203.6112 Fax info@solidq.com SQL Server 2012 End-to-End Business Intelligence Workshop

More information

SQL SERVER SELF-SERVICE BI WITH MICROSOFT EXCEL

SQL SERVER SELF-SERVICE BI WITH MICROSOFT EXCEL SQL SERVER SELF-SERVICE BI WITH MICROSOFT EXCEL JULY 2, 2015 SLIDE 1 Data Sources OVERVIEW OF AN ENTERPRISE BI SOLUTION Reporting and Analysis Data Cleansi ng Data Models JULY 2, 2015 SLIDE 2 Master Data

More information

SQL SERVER BUSINESS INTELLIGENCE (BI) - INTRODUCTION

SQL SERVER BUSINESS INTELLIGENCE (BI) - INTRODUCTION 1 SQL SERVER BUSINESS INTELLIGENCE (BI) - INTRODUCTION What is BI? Microsoft SQL Server 2008 provides a scalable Business Intelligence platform optimized for data integration, reporting, and analysis,

More information

SQL Reporting Services: A Peek at the Power & Potential

SQL Reporting Services: A Peek at the Power & Potential SQL Reporting Services: A Peek at the Power & Potential Presented by: Ken Emert, Shelby Consultant 2013 Shelby Systems, Inc. Other brand and product names are trademarks or registered trademarks of the

More information

Microsoft Visio 2010 Business Intelligence

Microsoft Visio 2010 Business Intelligence Microsoft Visio 2010 Business Intelligence St. Louis SharePoint User Group Candy Parisi Microsoft Visio Solution Specialist April 10, 2012 Agenda Microsoft Business Intelligence Overview Visio Business

More information

70-467: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server

70-467: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 70-467: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server The following tables show where changes to exam 70-467 have been made to include updates that relate to SQL Server 2014 tasks.

More information

Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services Step by Step

Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services Step by Step Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services Step by Step Stacia Misner; Hitachi Consulting To learn more about this book, visit Microsoft Learning at http://www.microsoft.com/mspress/books/9153.aspx 9780735622500

More information

Data Visualization Choices

Data Visualization Choices Data Visualization Choices SQL Saturday #198, Vancouver, BC Paul Turley Mentor, SolidQ SQL Server MVP Presenter Introduction Mentor BI Solution Architect Microsoft certified consultant & trainer Author

More information

Priyo Lahiri Partner Technical Consultant plahiri@microsoft.com Microsoft Corporation

Priyo Lahiri Partner Technical Consultant plahiri@microsoft.com Microsoft Corporation Priyo Lahiri Partner Technical Consultant plahiri@microsoft.com Microsoft Corporation Introduction to Business Intelligence Trends in BI BI (Insights) in SharePoint 2010 Demo Business Insights in Microsoft

More information

Business Intelligence with Excel Excel new features for reporting and data analysis

Business Intelligence with Excel Excel new features for reporting and data analysis Business Intelligence with Excel Excel new features for reporting and data analysis Hi Dears, Greetings from EXCELGENIUSES!!! EXCELGENIUSES Invites you to attend Advanced Excel 2013 with Power BI INTEGRATION

More information

BI & DASHBOARDS WITH SHAREPOINT 2007

BI & DASHBOARDS WITH SHAREPOINT 2007 BI & DASHBOARDS WITH SHAREPOINT 2007 Leveraging SharePoint to Deliver Business Intelligence Solutions Rob Kerr, Principal Consultant BlueGranite rkerr@blue-granite.com http://blog.robkerr.com About BlueGranite

More information

SharePoint BI. Grace Ahn, Design Architect at AOS

SharePoint BI. Grace Ahn, Design Architect at AOS SharePoint BI Grace Ahn, Design Architect at AOS 1 SharePoint Saturday St. Louis 2015 Session Evaluations Schedule and evaluate each session you attend via our mobile app that can be used across devices

More information

Please contact Cyber and Technology Training at (410)777-1333/technologytraining@aacc.edu for registration and pricing information.

Please contact Cyber and Technology Training at (410)777-1333/technologytraining@aacc.edu for registration and pricing information. Course Name Start Date End Date Start Time End Time Active Directory Services with Windows Server 8/31/2015 9/4/2015 9:00 AM 5:00 PM Active Directory Services with Windows Server 9/28/2015 10/2/2015 9:00

More information

Microsoft Dynamics AX. Reporting and Business Intelligence in Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX. Reporting and Business Intelligence in Microsoft Dynamics AX INSIGHT Microsoft Dynamics AX Reporting and Business Intelligence in Microsoft Dynamics AX White Paper A roadmap for managing business performance with Microsoft Dynamics AX Date: September 2006 http://www.microsoft.com/dynamics/ax/

More information

Excel 2007. OLAP@Work Excel 97 Add-In. Excel 2010 PowerPivot. Excel Add-In Pivot Table Services Office Web Components

Excel 2007. OLAP@Work Excel 97 Add-In. Excel 2010 PowerPivot. Excel Add-In Pivot Table Services Office Web Components Excel Excel OLAP features and limitations Pivot tables, charts, named sets, cube formulas, online/offline cubes and so much more Best of combined PowerPivot with Analysis Services cubes Demo: Excel with

More information

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 Course ID MSS300 Course Description Ace your preparation for Microsoft Certification Exam 70-463 with this course Maximize your performance

More information

70-243: Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager. 70-246: Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012

70-243: Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager. 70-246: Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012 62-193: Technology Literacy for Educators 70-243: Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager 70-246: Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012 70-247: Configuring

More information

Data Visualization Choices

Data Visualization Choices Data Visualization Choices What, When, and How? Paul Turley Mentor, SolidQ SQL Server MVP April 10-12 Chicago, IL Please silence cell phones April 10-12 Chicago, IL Presenter Introduction Mentor BI Solution

More information

Migrating a Discoverer System to Oracle Business Intelligence Enterprise Edition

Migrating a Discoverer System to Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Migrating a Discoverer System to Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Milena Gerova President Bulgarian Oracle User Group mgerova@technologica.com Who am I Project Manager in TechnoLogica Ltd

More information

PBI365: Data Analytics and Reporting with Power BI

PBI365: Data Analytics and Reporting with Power BI POWER BI FOR BUSINESS ANALYSTS AND POWER USERS 3 DAYS PBI365: Data Analytics and Reporting with Power BI AUDIENCE FORMAT COURSE DESCRIPTION Business Analysts, Statisticians and Data Scientists Instructor-led

More information

Course 50429B: SharePoint 2010 Business Intelligence NEW!

Course 50429B: SharePoint 2010 Business Intelligence NEW! Course 50429B: SharePoint 2010 Business Intelligence NEW! Five Days, Instructor-Led About this course This 5-day Instructor Led course How to use SharePoint as your platform for Business Intelligence.

More information

2074 : Designing and Implementing OLAP Solutions Using Microsoft SQL Server 2000

2074 : Designing and Implementing OLAP Solutions Using Microsoft SQL Server 2000 2074 : Designing and Implementing OLAP Solutions Using Microsoft SQL Server 2000 Introduction This course provides students with the knowledge and skills necessary to design, implement, and deploy OLAP

More information

People. Performance. Profits

People. Performance. Profits 1 People. Performance. Profits Increasing Firm Profitability with BI and OLAP Cubes Tom Jones: Director, Product Marketing, ADERANT Agenda OLAP / Cube Introduction Cube basics Modifying cubes Expert Analytics

More information

Common Situations. Departments choosing best in class solutions for their specific needs. Lack of coordinated BI strategy across the enterprise

Common Situations. Departments choosing best in class solutions for their specific needs. Lack of coordinated BI strategy across the enterprise Common Situations Lack of coordinated BI strategy across the enterprise Departments choosing best in class solutions for their specific needs Acquisitions of companies using different BI tools 2 3-5 BI

More information

Course 10337A: Updating Your Microsoft SQL Server 2008 BI Skills to SQL Server 2008 R2

Course 10337A: Updating Your Microsoft SQL Server 2008 BI Skills to SQL Server 2008 R2 Course 10337A: Updating Your Microsoft SQL Server 2008 BI Skills to SQL Server 2008 R2 Three days, instructor-led About this Course This 3 day ILT course focuses on the new features SQL Server 2008 R2

More information

Microsoft Business Intelligence Platform

Microsoft Business Intelligence Platform Microsoft Business Intelligence Platform Agenda Welcome / Introductions Business Intelligence (BI) Overview Microsoft BI Stack Overview SharePoint BI Demo Q & A P 2 Firm Overview Founded in 1997. Offices:

More information

Business Intelligence with the PI System and PowerPivot

Business Intelligence with the PI System and PowerPivot Business Intelligence with the PI System and PowerPivot Presented by Curt Hertler, Marketing Manager, OSIsoft Martin Freitag, Senior Developer, OSIsoft Copyright 2011 OSIsoft, LLC Agenda Business Intelligence

More information

SQL SERVER TRAINING CURRICULUM

SQL SERVER TRAINING CURRICULUM SQL SERVER TRAINING CURRICULUM Complete SQL Server 2000/2005 for Developers Management and Administration Overview Creating databases and transaction logs Managing the file system Server and database configuration

More information

SQL Server 2005 Reporting Services (SSRS)

SQL Server 2005 Reporting Services (SSRS) SQL Server 2005 Reporting Services (SSRS) Author: Alex Payne and Brian Welcker Published: May 2005 Summary: SQL Server 2005 Reporting Services is a key component of SQL Server 2005. Reporting Services

More information

Combined Knowledge Business Intelligence with SharePoint 2013 and SQL 2012 Course

Combined Knowledge Business Intelligence with SharePoint 2013 and SQL 2012 Course Combined Knowledge Business Intelligence with SharePoint 2013 and SQL 2012 Course COURSE OVERVIEW Mark Macrae Suggested Course Outline: Day 1 Overview and Personal BI - 09:00 : 0 Course Overview - 09:30

More information

Dashboard Overview. Bernd Schneider. Technical Solution Professional BI Microsoft Switzerland bernd.schneider@microsoft.com

Dashboard Overview. Bernd Schneider. Technical Solution Professional BI Microsoft Switzerland bernd.schneider@microsoft.com Dashboard Overview Bernd Schneider Technical Solution Professional BI Microsoft Switzerland bernd.schneider@microsoft.com Techdays Bern (8./9. April) http://www.techdays.ch + * Including Microsoft Office

More information