Contents. Executive Board. Theodore Karstsiotis 3 For an Editorial. Petros Zagliverinos 4 Events

Size: px
Start display at page:

Download "Contents. Executive Board. www.ekadeve.gr. Theodore Karstsiotis 3 For an Editorial. Petros Zagliverinos 4 Events"

Transcription

1

2 Contents Theodore Karstsiotis 3 For an Editorial Petros Zagliverinos 4 Events Linda Lonon Blanton & Camilla Ralls 9 Principles of English Language Teaching to Young Learners: a Schematic Description Hara Giouroglou 11 Education for Sustainability in the EFL Classroom: Five Levels of Action in Primary and Secondary Education Ifigeneia Kofou 18 Teachers' Views on Project Approach in Secondary Education in Greece Maria Politou 22 Attitudes of Students within the Context of EFL Course: a Case of Experimental Greek Upper Secondary Schools Every effort has been made to trace the owners of copyright material in this issue, but we shall be pleased to hear from any copyright holder whom we have been unable to contact. If notified, the publisher will attempt to rectify any errors or omissions at the earliest opportunity. Executive Board Chair: Petros Zagliverinos Tel.: , Vice Chair: Christos Dictapanidis Tel.: , General Secretary: Photeini Yiannitsi Tel.: , Organising Secretary: Athina Malea Tel.: , Divisional Secretary: Angeliki Papakyriakou Tel.: , Treasurer: Charalambos Vardaksis Tel.: , Public Relations Councillor: Katerina Kikou Tel.: , ÐEPIOÄIKH EKÄOÓH EÐIÓTHMONIKHÓ ENHMEPÙÓHÓ KAI ÐËHPOÖOPHÓHÓ THÓ ENÙÓHÓ KAÈHÃHTÙN AÃÃËIKHÓ ÄHMOÓIAÓ EKÐAIÄEYÓHÓ BOPEIAÓ EËËAÄAÓ (E.K.A.Ä.E.B.E.) ASSOCIATION OF NORTHERN GREECE STATE SCHOOLS TEACHERS OF ENGLISH V O L U M E 2 6 OWNERSHIP Association of Northern Greece State School Teachers of English SUBJECT TO LAW The Board of Management of EKADEVE PRINT PRODUCTION altavista tel , fax: website: PUBLISHER EKADEVE EDITOR The Editorial Advisory Panel of EKADEVE EKADEVE 51 Prox. Koromila St. Thessaloniki Tel/Fax: & ACADEMIC CONSULTANT Dr. Angeliki Deligianni Thessaloniki State School Supervisor Hellenic Open University Tutor The Editor reserves the right to accept or reject any contributions Contributed material cannot be returned The views expressed in ISSUES are the contributors' own, and not necessarily those of the Editor, the Editorial Advisory Panel, or the Publisher No contribution published or submitted for publication elsewhere can be considered for publication in ISSUES unless acknowledgement is made of original place of publication Contributors are requested to include a short biographical note including name, school, present position qualifications, and any other information considered to be relevant Contributed material should be submitted in printed and electronic form

3 For an Editorial Address made by Dr Theodore Kartsiotis, Central Macedonia Primary and Secondary Education Administrator, at the EKADEVE educational event, 9th Oct., Accurate English translation by Petros Zagliverinos, EKADEVE President. Dear Colleagues, EDITORIAL The invitation sent by Northern Greece State School Teachers of English Association to Central Macedonia Primary and Secondary Education Regional Administration is a special honour to us. The fact that the State School is required to face up to the challenges of contemporary society and to produce well-equipped citizens increases our responsibility as educators and, at the same time, constitutes a tremendous challenge towards linking the School Class with the real world around us. English language instruction is already absolutely necessary in the context of the multicultural Greek society and becomes, therefore, the focal point of new teaching programs introduced by the Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. The fact that English is introduced in early Primary Education in 800 all-day primary schools constitutes one of the innovative objectives launched by the new curricula. The pupils establish contact with diversity via the foreign language at a very small age. This enables them to familiarise themselves with cultural diversity in all its manifestations. Both the audio-visual material used and the methodology employed are such that they can well respond to our young pupils' needs. Foreign language instruction is accomplished by means of teaching methods that simulate a journey through colours and games. Very young learners, as they are described in the title of this one-day seminar, are tomorrow's global citizens who will be required to communicate in English and will need to have their linguistic competence certified through some kind of language knowledge certification system. The aim of the Ministry is for this certification, as well as the knowledge it requires, to be obtained in school. In order for this aim to be achieved, broader planning is required, which is to start with the first grades of formal school and to be deployed through to the final ones. Within this framework, an increase in the number of teaching hours in later grades is described in a way that enhances learning and knowledge assimilation. The Regional Administration assists and will continue to assist with a view to reaching this target, always being on the side of the teachers that have undertaken this responsibility with perseverance, patience and respect for the learner. In conclusion, I would like to congratulate Northern Greece State School Teachers of English Association, the School Advisors, as well as the Anatolia College English Department on holding this one-day seminar, together with all the people that chose to attend it. I would like to express the conviction that what will be heard will contribute to knowledge acquisition and to the exchange of views among the members of an educational community that have a lot to say and share. Dr Theodore Kartsiotis ISSUES Vol. 26, November

4

5 Submit articles or projects to ISSUES Information for readers who submit written work for publication Please, use one and a half (1.5) line spacing and Times font size twelve. There should be a reasonable size abstract, adequate referencing according to the conventions set out below, as well as a one paragraph information on the writer. Your work should be sent to the EKADEVE Board by . Presentation of references: examples of entries (please align left and do not justify) 1. Single author books Fisher, R. (1995) Teaching Children to Think. Cheltenham: Stanley Thornes. Richards, J.C. (2003) Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Please note: if a second line is needed for any reference entry (be it a book, a published, printed or web article, etc.), indent the second line by five spaces, as shown in the second example above. 2. Dual and triple author books Richards, J.C. and C. Lockhart (1995) Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge: Cambridge University Press. Ausubel, D.P., J.D. Novak, and H. Hanesian (1978) Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Rinehart and Winston. Please note: if there are more than three authors, you must give all the names in the references. You may write first surname and et al in your text. 3. Journal articles Murray, D.E. {2000) Protean Communication: The Language of Computer-Mediated Communication. TESOL Quarterly 34 (3): Lamy, M-N. and R. Goodfellow Supporting Language Students Interactions in Web-based Conferencing. Computer Assisted Language Learning 12 (5): Articles from edited collections Patrikis, P.C The evolution of computer technology in foreign language teaching and learning. In R. Debski et al. (eds.) Language Learning Through Social Computing. Melbourne: ALAA, Theses and other unpublished sources Melville, H. (2004) A comparison of the structural approach to world hotel epistolary Englishes and language one. Unpublished Ph.D. Thesis. University of Arizona State, Phoenix. 6. Internet sources Blommaert, J. (1998) Different approaches to intercultural communication: A critical survey. Paper presented at Lernen und Arbeiten in einer international vernetzten und multikulturellen Gesellschaft Expertentagung Universitat Bremen, Institut fur projektmanagement und Witschaftsinformatik. Accessed at Please, remember to ensure that you acknowledge all ideas, arguments, data, images, diagrams and quotations adequately, so as to ascertain that your contribution to ISSUES is free from plagiarism. 30 Vol. 26, November 2010 ISSUES

6 ÈÝëåôå íá äçìïóéåõèåß ç åñãáóßá óáò; Ïäçãßåò ãéá íá ïñãáíþóåôå óùóôü ôá êåßìåíá ðñïò êáôá þñéóç 1. Áíáðôýîôå Ýíá èýìá êüèå öïñü ÏÄÇÃÉÅÓ 2. Ïé óôü ïé ôçò åñãáóßáò íá åßíáé åõäéüêñéôïé 3. Ç êëéìüêùóç åðéôõã Üíåôáé ìå ôçí âïþèåéá ìéêñþí ðáñáãñüöùí 4. Ç óáöþíåéá óôéò åðåîçãþóåéò âïçèü óôçí êáôáíüçóç ôïõ èýìáôïò 5. Ôï ìýãåèïò ôùí ðñïôüóåùí íá ìçí õðåñâáßíåé ôéò 15 ëýîåéò 6. Ç üëç åñãáóßá / Üñèñï íá ìçí õðåñâáßíåé ôéò ëýîåéò 7. ¼óï ôï äõíáôü íá áðïõóéüæïõí ðïëý åîåéäéêåõìýíïé ôå íéêïß üñïé 8. ¼ôáí õðüñ ïõí óôáôéóôéêýò, åßíáé åðéèõìçôþ ç áêñßâåéá ôùí áñéèìþí 9. Áí èýëåôå íá âüëåôå êüðïéåò öùôïãñáößåò óôçí åñãáóßá, íá åßíáé ïé ðñùôüôõðåò êáé üóï ôï äõíáôüí êáèáñýò (ü é öùôïôõðßåò). Áí ðüëé Ý åôå ôéò öùôïãñáößåò óå çëåêôñïíéêü áñ åßï, öñïíôßóôå íá Ý ïõí êáëþ áíüëõóç ( dpi) êáé ôï ìýãåèïò áõôþí íá ìçí îåðåñíüåé ôï 1 MB. 10.Ç áíôéêåéìåíéêüôçôá êåñäßæåé ðåñéóóüôåñïõò éêáíïðïéçìýíïõò áíáãíþóôåò. ÊáôáãñÜøôå ôéò éäýåò óáò êáé óôåßëôå ôéò!! Ôéò ðåñéìýíïõìå Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Å.Ê.Á.Ä.Å.Â.Å.

7

Diploma Programme. General regulations: Diploma Programme. For students and their legal guardians

Diploma Programme. General regulations: Diploma Programme. For students and their legal guardians Diploma Programme General regulations: Diploma Programme For students and their legal guardians Diploma Programme General regulations: Diploma Programme Published March 2011 International Baccalaureate

More information

Diploma Programme. The Diploma Programme From principles into practice

Diploma Programme. The Diploma Programme From principles into practice Diploma Programme The Diploma Programme From principles into practice Diploma Programme The Diploma Programme From principles into practice Diploma Programme The Diploma Programme: From principles into

More information

«MEDIA EDUCATION. STUDI, RICERCHE, BUONE PRATICHE» THE JOURNAL OF MED ITALIAN ASSOCIATION FOR MEDIA EDUCATION

«MEDIA EDUCATION. STUDI, RICERCHE, BUONE PRATICHE» THE JOURNAL OF MED ITALIAN ASSOCIATION FOR MEDIA EDUCATION «MEDIA EDUCATION. STUDI, RICERCHE, BUONE PRATICHE» THE JOURNAL OF MED ITALIAN ASSOCIATION FOR MEDIA EDUCATION «Media Education Studi, ricerche e buone pratiche» is an academic and refereed journal that

More information

Our Place in the Circle. A Review of Métis Content in Ontario Faculties of Education

Our Place in the Circle. A Review of Métis Content in Ontario Faculties of Education Our Place in the Circle A Review of Métis Content in Ontario Faculties of Education By: Dr. Susan D. Dion, Faculty of Education, York University Date: April 23, 2012 This report was commissioned by the

More information

Using the CEFR: Principles of Good Practice. October 2011

Using the CEFR: Principles of Good Practice. October 2011 Using the CEFR: Principles of Good Practice October 2011 What [the CEFR] can do is to stand as a central point of reference, itself always open to amendment and further development, in an interactive international

More information

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY MASTER S PROGRAM 2013-2014

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY MASTER S PROGRAM 2013-2014 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY MASTER S PROGRAM 2013-2014 Department of Educational Leadership and Counseling Psychology 351 Cleveland Hall Pullman, WA 99164-2136 Telephone: (509) 335-7016/335-9195 FAX: (509)

More information

EPOSTL. European Portfolio for Student Teachers of Languages. A reflection tool for language teacher education

EPOSTL. European Portfolio for Student Teachers of Languages. A reflection tool for language teacher education Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L'éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle European

More information

The Acceptance of Online Graduate Coursework by. School Districts in Wisconsin and Illinois. Dawn A. Oler, CFCS

The Acceptance of Online Graduate Coursework by. School Districts in Wisconsin and Illinois. Dawn A. Oler, CFCS The Acceptance of Online Graduate Coursework by School Districts in Wisconsin and Illinois Dawn A. Oler, CFCS A Research Paper Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Science

More information

Master Degree Programs

Master Degree Programs Master Degree Programs for Educators Living and Working Overseas Traditional Class Setting C. Louis Cedrone International Education Center 100 State Street Framingham, MA 01701 508.626.4964 www.framingham.edu

More information

At Meeting No. 487 held on 26 January 2015, the Graduate Council approved the attached proposal that is now submitted to the Faculty Senate.

At Meeting No. 487 held on 26 January 2015, the Graduate Council approved the attached proposal that is now submitted to the Faculty Senate. THE GRADUATE SCHOOL - UNIVERSITY OF RHODE ISLAND NEW PROGRAM REPORT FROM THE GRADUATE COUNCIL TO THE FACULTY SENATE CURRICULAR REPORT #2014-2015-6; 26 January 2015 At Meeting No. 487 held on 26 January

More information

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES: LEARNING, TEACHING, ASSESSMENT

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES: LEARNING, TEACHING, ASSESSMENT COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES: LEARNING, TEACHING, ASSESSMENT Language Policy Unit, Strasbourg www.coe.int/lang-cefr CONTENTS Prefatory Note Notes for the user Synopsis Chapter 1:

More information

Lyceum English Language Australia Student Handbook 2014

Lyceum English Language Australia Student Handbook 2014 Lyceum English Language Australia Student Handbook 2014 Throughout this document, the term College refers to Lyceum English Language Australia and any trading name associated with this legal entity. Contents

More information

Certificate of School Business Management

Certificate of School Business Management Inspiring leaders to improve children s lives Schools and academies Certificate of School Business Management Programme handbook Professional development Certificate of School Business Management Programme

More information

INCLUD-ED Project 5/WP 19 CIT4-CT-2006-028603. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education WORKING PAPER

INCLUD-ED Project 5/WP 19 CIT4-CT-2006-028603. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education WORKING PAPER INCLUD-ED Project 5/WP 19 CIT4-CT-2006-028603 INCLUD-ED Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education WORKING PAPER EDUCATION IN EUROPEAN POLICES AND IN THE DEVELOPMENT OF CITIZENSHIP

More information

ESEARCH REPORT. DEVELOPMENTAL SOCIAL WORK EDUCATION IN SOUTHERN AND EAST AFRICA Tessa Hochfeld Lisa Selipsky Rodreck Mupedziswa Christopher Chitereka

ESEARCH REPORT. DEVELOPMENTAL SOCIAL WORK EDUCATION IN SOUTHERN AND EAST AFRICA Tessa Hochfeld Lisa Selipsky Rodreck Mupedziswa Christopher Chitereka Centre for Social Development in Africa University of Johannesburg P.O. Box 524, Auckland Park Johannesburg, 2006 South Africa Research Village, House No 9, Bunting Road Campus Auckland Park, Johannesburg

More information

25th Anniversary of OEF

25th Anniversary of OEF 25th Anniversary of OEF A REVIEW OF THE LITERATURE ON THE OPEN EDUCATION FACULTY IN TURKEY 1982 2007 (A Revised and Expanded the Fifth Editon) Editors Ugur DEMIRAY Ayşe INCEELLI Ozden CANDEMIR ESKISEHIR

More information

Learning Together: Opening up learning

Learning Together: Opening up learning Learning Together: Opening up learning Learning Together: Opening up learning HM Inspectorate of Education 2009 Crown copyright 2009 ISBN: 978-0-7053-1149-6 HM Inspectorate of Education Denholm House Almondvale

More information

Australian Code for the

Australian Code for the Australian Code for the Responsible Conduct of Research REVISION OF THE JOINT NHMRC/AVCC STATEMENT AND GUIDELINES ON RESEARCH PRACTICE AUSTRALIAN CODE FOR THE RESPONSIBLE CONDUCT OF RESEARCH [This Code

More information

SAMPLE COPY NOT FOR DISTRIBUTION

SAMPLE COPY NOT FOR DISTRIBUTION U.S. CULTURE SERIES: U.S. Classroom Culture MICHAEL SMITHEE SIDNEY L. GREENBLATT ALISA ELAND Funded by a grant from the Bureau of Educational & Cultural Affairs of the U.S. Department of State About NAFSA:

More information

UBC Certificate in Professional Communication Program Handbook

UBC Certificate in Professional Communication Program Handbook UBC Certificate in Professional Communication Program Handbook cstudies.ubc.ca/pc-cert Contact Information UBC Certificate in Professional Communication UBC Continuing Studies Writing Centre Ponderosa

More information

Department of Applied Social Sciences

Department of Applied Social Sciences North CAMPUS Department of Applied Social Sciences MSc Practice Education (Advanced Social Work) Course Handbook For admission in 2009-2010 The Postgraduate Academic Year 2009-2010 AUTUMN SEMESTER Start

More information

CLARION UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA SCHOOL OF HEALTH SCIENCES DEPARTMENT OF NURSING. RN BSN Program STUDENT HANDBOOK 2014-2015

CLARION UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA SCHOOL OF HEALTH SCIENCES DEPARTMENT OF NURSING. RN BSN Program STUDENT HANDBOOK 2014-2015 1 CLARION UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA SCHOOL OF HEALTH SCIENCES DEPARTMENT OF NURSING RN BSN Program STUDENT HANDBOOK 2014-2015 School of Health Sciences Venango College Clarion University of Pennsylvania

More information

FREDERICK BREMER SCHOOL E SAFETY POLICY 2015-6. Date of Issue: June 2015 Ratified: For review:

FREDERICK BREMER SCHOOL E SAFETY POLICY 2015-6. Date of Issue: June 2015 Ratified: For review: FREDERICK BREMER SCHOOL E SAFETY POLICY 2015-6 Date of Issue: June 2015 Ratified: For review: Index Contents Page Number Introduction 3 Aim of the policy 3 Roles and Responsibilities 4 Frederick Bremer

More information

Andrews University Standards for Written Work

Andrews University Standards for Written Work Andrews University Standards for Written Work Twelfth Edition, Updated Recommendations and Requirements of All Departments and Programs of the University Revised and edited by Bonnie Proctor School of

More information

Prof. Dr. Dr. Fabian Jintae Froese Guidelines for seminar / bachelor / master theses Chair of Human Resource Management and Asian Business

Prof. Dr. Dr. Fabian Jintae Froese Guidelines for seminar / bachelor / master theses Chair of Human Resource Management and Asian Business Prof. Dr. Dr. Fabian Jintae Froese Guidelines for seminar / bachelor / master theses Chair of Human Resource Management and Asian Business (last update: 10/2012) Contents 1 General information about seminar

More information

Business English Certificates

Business English Certificates Business English Certificates Handbook for teachers www.cambridgeesol.org EMC/1525/7Y2 UCLES 28 Preface The BEC examinations assess language skills in a business context. BEC is suitable for both professionals

More information

ACBSP STANDARDS AND CRITERIA FOR DEMONSTRATING EXCELLENCE IN BACCALAUREATE/GRADUATE DEGREE ACCOUNTING PROGRAMS

ACBSP STANDARDS AND CRITERIA FOR DEMONSTRATING EXCELLENCE IN BACCALAUREATE/GRADUATE DEGREE ACCOUNTING PROGRAMS ACBSP STANDARDS AND CRITERIA FOR DEMONSTRATING EXCELLENCE IN BACCALAUREATE/GRADUATE DEGREE ACCOUNTING PROGRAMS Approved by the Baccalaureate/Graduate Degree Board of Commissioners January 2013 Accreditation

More information

1 November 2008. BOLOGNA PROCESS TEMPLATE FOR NATIONAL REPORTS: 2007-2009

1 November 2008. BOLOGNA PROCESS TEMPLATE FOR NATIONAL REPORTS: 2007-2009 Completed National Reports and National Strategies for the Social Dimension should be sent to the Bologna Secretariat by email (secr@bologna2009benelux.org) no later than 1 November 2008. PART I Notes:

More information

GRADUATE CATALOG. Philadelphia, Pennsylvania 19141 215.951.1500 www.lasalle.edu

GRADUATE CATALOG. Philadelphia, Pennsylvania 19141 215.951.1500 www.lasalle.edu GRADUATE CATALOG 2012 2013 Philadelphia, Pennsylvania 19141 215.951.1500 www.lasalle.edu 2 Graduate Studies NONDISCRIMINATION POLICY La Salle University does not discriminate against any applicant because

More information

GUIDELINES FOR E-REFERENCE LIBRARY SERVICES FOR DISTANCE LEARNERS and other remote users

GUIDELINES FOR E-REFERENCE LIBRARY SERVICES FOR DISTANCE LEARNERS and other remote users GUIDELINES FOR E-REFERENCE LIBRARY SERVICES FOR DISTANCE LEARNERS and other remote users by Ian M. Johnson Dr. Peter H. Reid Dr. Robert Newton with assistance from Graeme Baxter Claire Killen 20 May 2011

More information